3/2006. obce Lhota u Vsetína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2006. obce Lhota u Vsetína"

Transkript

1 3/2006 obce Lhota u Vsetína

2 OBSAH - Úvodní slovo redakce Z jednání zastupitelstva obce Ohlédnutí za volebním obdobím Soudní řízení o obecní lesy Policie v akci Společenská kronika Z historie obce Oznámení o době a místě konání voleb ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE Váţení spoluobčané, čtyřleté volební období uplynulo velice rychle, bude proto dobré pokusit se o malou bilanci a zhodnocení obecního Zpravodaje ve Lhotě u Vsetína. Zpravodaj obce v minulém volebním období nevycházel. Zaloţili jsme jej proto, aby se občanům dostaly informace o ţivotě ve Lhotě, a to nejen o současném dění, ale i o historii obce. S vydáváním Zpravodaje jsme neměli ţádné zkušenosti, stále se ještě učíme. Některé rubriky (společenská kronika, z činnosti sloţek, historie obce) jste si natolik oblíbili, ţe jste se často ptali, kdy vyjde další číslo Zpravodaje. Jsme rádi, ţe Zpravodaj obce pronikl do Vašeho povědomí. Za volební období 4 let jsme vydali celkem 13 čísel Zpravodaje. Věříme, ţe Zpravodaj obce je zakotven v povědomí našich občanů natolik, ţe bude zastupitelstvem obce vydáván i v příštích volebních obdobích. Jménem redakce Zpravodaje obce přeji všem občanům krásný a spokojený ţivot a přeji všem, aby si zvolili ve volbách do vedení obce ty nejlepší představitele, kteří svým osobním příkladem, lidskostí a pracovitostí přispějí ke zvelebení naší krásné obce Lhoty u Vsetína. Mgr. Josef Goláň Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Na 24. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce Lhota u Vsetína - smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu obce - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - změnu vyuţití technických prostředků obce - ţádost o odprodej pozemků - způsob naloţení se starými dlaţdicemi z chodníku Na 25. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce na rok změnu územního plánu č. 5 - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - zimní údrţbu obecních komunikací - ţádost o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy

3 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM Váţení spoluobčané, konec volebního období jiţ tluče na dveře a já chci při této příleţitosti konstatovat, co se nám podařilo v obci zrealizovat i kdyţ to nebylo vţdy podle našich představ a samozřejmě taktéţ podle přání Vás občanů. Dobře všichni víme, ţe záměry obce lze realizovat na základě finančních moţností obce tedy na rozpočtu obce a v neposlední řadě na dotacích z kraje z ministerstev a z Evropské unie respektive z jiných dotačních titulů a fondů. Mezi priority obce patřilo dobudování obecního vodovodu a to konkrétně realizace rozvodných vodovodních řadů s následným napojením na vodovodní přípojky k rodinným domkům jednotlivých občanů. Zde bych chtěl podotknout, ţe projektová dokumentace k této stavbě byla realizována minulým zastupitelstvem obce a ne vţdy vycházela ze skutečných potřeb všech občanů. Nedostatky této projektové dokumentace bude nutno řešit dodatečným rozšířením vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Celková hodnota tohoto díla činila : ,-- Kč Dotace z Evropské unie: 75 % Dotace z fondu ţivotního prostředí: 10 % Úvěr : 5% (1,5 % úrok na 10 let) Vlastní prostředky obce: 10 % Výstavba dvou autobusových čekáren včetně tzv. zálivů bezbariérových přístupů v obci "Střed" a "Na hranici". Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Oprava sportovního hřiště a dopravního hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Přístavba zádveří ZŠ Lhota u Vsetína. Pouze vlastní prostředky obce: ,50 Kč Rekonstrukce památníku obětem I. a II. světové války včetně úpravy a ozelenění okolí. Dotace z Ministerstva obrany: ,-- Kč, bez vlastních prostředků obce a bez úvěru. Odizolování vnitřního zdiva v přízemí budovy ZŠ a MŠ. Vymalování přízemí ZŠ a MŠ, zakoupení koberce do MŠ, doplnění sociálního zařízení a další úpravy a práce v budově ZŠ a MŠ a jejím okolí. Pouze z vlastních prostředků obce, které činily ,-- Kč. Pořízení projektové dokumentace pro územní řízení k oddílné - splaškové kanalizaci. Hodnota díla bez dotací: ,-- Kč Pořízení projektové dokumentace k realizaci stavby ke splaškové kanalizaci. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Zadání zhotovení nového územního plánu obce pro I. etapu. Předpokládaná hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Realizace vodovodní přípojky pro místní hřbitov včetně rozvodů vody na hřbitově a zhotovení kašny a vodoměrné šachty. Zhotoveno bez dotací. Celková hodnota díla: ,-- Kč. Oprava obecní komunikace na "Horní potoky". Hodnota díla: ,-- Kč. Oprava dalších komunikací v obci, které prováděly Technické sluţby Vsetín, firma Cobbler a Správa a údrţba silnic za ,-- Kč. Úhrada tzv. 10 % pozastávky k plynofikaci obce v částce ,-- Kč. Tyto finanční prostředky musely být formou půjčky spláceny firmě IMOS Zlín Tečovice po částkách, protoţe v minulém zastupitelstvu obce se s těmito prostředky vůbec nepočítalo. Na účtu obce se tehdy nacházely pouze finanční prostředky k pokrytí nezbytně nutných výdajů (na provoz základní školy, pluhování sněhu, na energie atd.) Vybavení obecní knihovny novým PC s programem, skenerem, kopírkou, tiskárnou, obsluţným pultem. Celková hodnota díla: ,50 Kč Dotace z Ministerstva kultury: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Opravy chodníků v obci I. etapa Hodnota díla: ,-- Kč Dotace: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Oprava chodníků v obci II. etapa Pouze z vlastních prostředků obce: ,-- Kč. Rozšíření obecního rozhlasu a veřejného osvětlení v obci Hodnota díla: ,-- Kč Vybudování víceúčelového dřevěného přístřešku v obecním parku z vlastních prostředků. Hodnota díla: ,50 Kč V tomto volebním období se obci podařilo odkoupit od majitelky paní Věry Zbrankové pozemky za obecním úřadem (v parku a na tanečním kole) tímto byly vytvořeny podmínky k jejich legálnímu vyuţití pro všechny občany. Takto se otevřela moţnost dobudování celého kulturního areálu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR udělila dne naší obci znak a vlajku obce. Tyto symboly obce byly slavnostně předány dne hejtmanem Zlínského kraje panem Liborem Lukášem, za přítomnosti poslanců Parlamentu ČR, členů zastupitelstva zlínského kraje, zastupitelstva naší obce, starostů a starostek okolních obcí a velkého mnoţství našich občanů a dalších hostů. Tento slavnostní akt byl součástí oslav 630 let od první zmínky o naší obci". Při

4 této příleţitosti byla vydána broţura o naší obci a další propagační materiály. Slavnostní prapor, speciální ţerď k praporu a slavnostní znak byly pořízeny za ,-- Kč. Za zmínku stojí i úprava lávky k parku, opravy plotů po zimním pluhování sněhu, zhotovení informačních tabulí v obci a na hřbitově, oprava fasády na staré hasičské zbrojnici. Obec získala v měsíci srpnu 2006 od Ministerstva pro místní rozvoj 100 % dotaci na opravu obecních komunikací na "Horních potocích" po povodňových škodách na jaře 2006 ve výši ,-- Kč. Z téhoţ ministerstva získala obec v září % dotaci na opravu obecních mostů a lávek ve výši ,-- Kč, taktéţ po povodňových škodách na jaře Realizace těchto akcí bude uskutečněna ještě v letošním roce. V měsíci říjnu byl vybudován chodník pro pěší od hřiště FC směrem k Blaţkům č.p Hodnota díla: ,-- Kč. Pouze z vlastních prostředků. Ve volebním období obec splácela půjčky ze Státního fondu ţivotního prostředí. K bylo splaceno za plynofikaci ZŠ ,-- Kč a za plynofikaci obce ,-- Kč. I kdyţ v obci existovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, scházel zde poţární řád obce a zřizovací listina JSDHO coţ bylo napraveno současným zastupitelstvem obce. Taktéţ v obci neexistoval hřbitovní řád. Minulé zastupitelstvo obce váţně uvaţovalo o zrušení Sboru dobrovolných hasičů obce jako o nerentabilním občanském sdruţení, čemuţ současné zastupitelstvo zabránilo. Členka zastupitelstva obce JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová bezplatně zastupovala obec v soudní kauze o obecní lesy versus správce konkurzní podstaty Ing. Škarpa. Pro zlepšení informovanosti našich občanů bylo započato s pravidelným vydáváním Zpravodaje obce na který si naši občané jiţ zvykli a který jim přináší uţitečné informace. Kaţdoročně byly realizovány kulturní a společenské akce jako svátek matek, vítání občánků, setkání se seniory, setkání s rodáky, apod. Na rozdíl od minulého zastupitelstva obce je vedena kronika obce. Velkým problémem současného zastupitelstva obce byl poţár v roce 2005, který zasáhl lesní porosty v majetku obce a v majetku dalších osob. Poţár zavinili 2 zaměstnanci obce svým neodpovědným chováním. Tito zaměstnanci uznali dluh vyplývající z jejich chování a byla s nimi uzavřena dohoda o způsobu nahrazení škody. Hospodaření v obecních lesích probíhalo v souladu s desetiletým hospodářským plánem, tzv. decenniem a dle pokynů lesního hospodáře. Dodávám, ţe jsme finančně podporovali občanská sdruţení (FC Lhota u Vsetína, SDH Lhota u Vsetína). Vzhledem k tomu, ţe obec má zájem na zachování základní školy v naší obci, musí na ni doplácet nemalé finanční prostředky a v této souvislosti musí zatím kaţdoročně udělovat ZŠ výjimku z počtu ţáků" a platit nadnormativní výdaje. Na denním pořádku bylo také řešení bezpočtu různých drobností a maličkostí, které znepříjemňují naším občanům kaţdodenní ţivot. Chtěl bych poděkovat všem občanským sdruţením jako Fotbalovému klubu Lhota u Vsetína, Mysliveckému sdruţení Stráň a Sboru dobrovolných hasičů obce, za jejich práci a výpomoc při společenských, kulturních a sportovních akcích. Jejich přičiněním ţije naše obec bohatým společenským ţivotem. Za spolupráci rovněţ děkuji Zemědělskému druţstvu Liptál se sídlem ve Lhotě u Vsetína, které bylo vţdy ochotno obci pomoci. Můj dík patří také všem zastupitelům obce a zaměstnancům obecního úřadu a obce. Občanům pak děkuji za důvěru, kterou jsme od nich dostali před 4 lety. Závěrem přeji našim občanům hodně zdraví a úspěchů v jejich kaţdodenním ţivotě a práci. Přál bych si, aby naše obec prosperovala a vzkvétala, aby z našeho ţivota nezmizela vzájemná úcta a tolerance, aby jsme se v naší obci cítili opravdu jako doma. Jan Tkadlec, starosta SOUDNÍ ŘÍZENÍ O OBECNÍ LESY Probíhající soudní řízení ve věci vydání obecních lesů bylo převzato po volbách v roce Mezi nejdůleţitější kroky, které byly pro záchranu obecních lesů učiněny, patří následující opatření: V roce 2003 bylo ukončeno zastupování obce advokátem z Otrokovic JUDr. Čejkou vzhledem k jeho malým zkušenostem s majetkoprávním řízením v záleţitostech samosprávy. Byla zahájena spolupráce na úrovni konzultací s docentem JUDr. Petrem Průchou CSc, vedoucím katedry správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kdy byla vyuţita dřívější úzká spolupráce s panem docentem v záleţitostech veřejné správy. V roce 2004 se JUDr. Petr Průcha, CSc stal soudcem Nejvyššího správního soudu a z tohoto důvodu se nemohl vyjadřovat k soudním sporům, na jeho doporučení byla navázána spolupráce s docentem JUDr. Josefem Fialou, CSc z Masarykovy univerzity, který je uznáván jako jeden z nejlepších odborníků na konkurzní právo. Dne 8. dubna 2004 Krajský soud v Ostravě vydal rozsudek, ţe lesní pozemky obce Lhota u Vsetína jsou vyloučeny z konkurzní podstaty úpadce firmy Wojtoň Kovex - příbory, v likvidaci, a to z důvodu chybného sepsání nemovitostí do konkurzní podstaty. Dne 1. září 2004 opětovně oznámil Ing. Josef Škarpa, správce konkurzní podstaty výše uvedeného

5 úpadce, ţe zapsal do konkurzní podstaty obecní lesy. Dne 6. září 2004 vyslovila obec nesouhlas se zapsáním a vyjádřila pochybnost dle ustanovení 19 zákona o konkurzu a vyrovnání z důvodu, ţe zástavní smlouvy nebyly platně uzavřeny. Následně podala obec dne 15. listopadu 2004 novou ţalobu na správce konkurzní podstaty o vyloučení obecních pozemků z konkurzní podstaty. Dne 9. června 2005 byly obci zaslány k vyjádření námitky ţalovaného správce konkurzní podstaty. Obec se ke stanovisku správce konkurzní podstaty vyjádřila dne 27. června Všechny námitky ţalovaného byly vyvráceny, na podporu stanoviska obce bylo vyuţito taktéţ dvou nálezů Ústavního soudu. Dne 26. září 2006 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě jednání ve věci ţaloby obce na správce konkurzní podstaty, soud se při jednání zabýval pouze chybnými právními úkony správce konkurzní podstaty při podání opětovné výzvy. Na závěr jednání soud řízení odročil do doby, kdy správce konkurzní podstaty opraví svou výzvu a uvede ji do souladu se zákonem. Krajský soud Ostravě tedy dosud nejednal o meritu věci, ale posuzoval pouze zákonnost výzvy správce konkurzní podstaty, i to však znamená pro obec hodně. Obec zatím obhájila hospodářský zisk z lesů za dobu od podání první výzvy aţ do doby, kdy bude podána výzva v souladu se zákonem, coţ do současné doby znamená více neţ 3 mil. Kč, na které nemá správce konkurzní podstaty nárok, a to ani v případě, ţe obec odročené soudní řízení prohraje. Pevně však doufáme, ţe soud při konečném rozhodování vezme v úvahu naše důvodné právně relevantní argumenty a obecní lesy budou pro obec Lhota u Vsetína zachráněny. JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová POLICIE V AKCI Dne 20. září 2006 jsme se vydali spolu s ţáky vsetínských škol na stadion na Ohradě, abychom zhlédli ukázku práce policie pod názvem "Policie v akci". Při příchodu na stadion jsme měli moţnost prohlédnout si stánky policejní techniky - potápěčskou výzbroj, zbraně, policejní uniformy a obleky a také radar dopravní policie. Ve stánku městské policie jsme viděli oka na odchyt zvířat, vyzkoušeli jsme své znalosti dopravních značek, zastříleli si z laserové pistole. Hlavní program začal hudebním vystoupením Hradní stráţe a Policie ČR a pak následovaly ukázky policejní práce. Viděli jsme, jak jízdní policie zdolávala na koních hořící překáţku, jak zásahová jednotka zadrţela ujíţdějícího zloděje a zásah pořádkové jednoty při nepokojích mezi diváky sportovního utkání. Zaujal nás i výcvik sebeobrany policistů z policejní školy v Holešově, i výcvik sluţebních psů. Tato událost se nám velmi líbila, protoţe nikdo z nás neměl dosud moţnost prohlédnout si zblízka činnost policie. Společná slohová práce ţáků 2. ročníku ZŠ Lhota u Vsetína. Životní jubilea: SPOLEČENSKÁ KRONIKA červenec: srpen: Matocha Jan 75 let Mrnuštík Josef 82 let Tkadlecová Jana 82 let Válková Marie 87 let Hurta Josef 81 let Brňovják Miroslav 75 let Volčík Jan 90 let Košutová Františka 83 let Němečková Marie 84 let Samek Branislav 82 let Vítek Ladislav 82 let Tomeček Jaroslav 84 let Valchářová Boţena 81 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Narozené děti červenec - srpen Úmrtí červenec - srpen Ondřej Urban Obadal Jaroslav 79 let Michal Šťastný Matoška Josef 80 let Přihlášení červenec - srpen Odhlášení červenec - srpen Petřeková Lucie Jan Zgarba Ke dni měla obec Lhota u Vsetína 751 obyvatel, z toho 377 ţen a 374 muţů.

6 Z HISTORIE OBCE Školní rok 1888/89 započal dne 17. září. Ve škole přítomna byla místní školská rada a někteří rodičové. Správce školy vysvětlil ţákům důleţitost dne toho, připomenul jim pravidla školní kázně a napomenul ku pilnosti a horlivosti v učení. Několik slov promluvil téţ starosta obce. Zapsáno do školy jest 137 ţáků zdejších a 11 cizích (7 z Liptálu a 4 ze Lhoty). Na počátku měsíce dubna 1889 onemocnělo přes 20 školních dítek za stejných příznaků (kašel, bolesti v krku a vysoké horečky). Správce školy oznámil to obvodnímu lékaři Svobodovi na Vsetíně, který přišed uznal, ţe příčinou nemoci jest vlhosť a plíseň v učírně. Školu kázal ihned zavříti a místní školní radě nařídil vykopati příkop za školou a dvorek vyvézti suchým materiálem, aby se voda nedostávala ke školní budově. Slavné c.k. okresní školské radě učiněno o tom ihned oznámení. Po tři týdny se nevyučovalo, a sice od 8. do 29. dubna. Tak daleko nemusely věci dojíti, kdyby předseda školské rady dbal svých povinností, neboť to, co nařídil lékař učiniti, uznala za nutné hned komise při přebírání školy po dostavení, totiţ odvésti vodu od stavení a okolí jeho zvýšiti. Ale tak odkládá se všechno, pumpa staví se uţ více neţ rok. Studni máme vykopanou hned na podzim roku 1887 a přece trpíme nedostatkem vody ku pití. Následkem nařízení c.k. okresní školní rady usnesla se místní školní rada v dubnu 1888, aby co nejdříve byla dána na studnu pumpa, ale jak to bývá, ujednáno, ale neprovedeno. Předseda má vţdy jednu výmluvu - "ţe on nemá kassy". Školními úřady nařízeno bylo učitelům, aby upozornili ţáky na důleţitosť poštovních spořitelen a aby nabádali je k tomu, aby uspořené peněţní částečky tam si ukládali. Uznávaje potřebu, aby dítky hned v mládí učily se spořivosti, neboť mnohý nebude míti jiného podílu neţ to, co do poštovní spořitelny si vloţí. Po roce této činnosti jeví se výsledek uspokojivý. Dnes jest mezi ţáky zdejšími 21 vkladatelů, kteří úhrnem vloţeno mají 89 zlatých, 28 krejcarů. (Psáno dne 10. června 1889 správcem školy Antonínem Šabackým). Kroniku školní předloţil správce školy k nahlédnutí okresní školské radě, načeţ obdrţel dne 27. července 1889 hodnocení: Panu Antonínu Šabackému, správci obecné školy ve Lhotě u Liptála: "Kronika sem předloţená je velmi pilně pracována a podává věrný obraz o vzniku a pokroku školy ve Lhotě u Liptálu". Školní rok 1888/89 zakončen na škole naší jiţ dne 29. července, protoţe správce školy musel býti jiţ 1. srpna na vojenském cvičení ve Znojmě. Do školy přišli mnozí rodičové a místní školní rada. Přítomen byl téţ pan učitel Josef Mikulec z Liberce, rodák zdejší. Mezitím, co ţáci přednášeli písně a deklamace, prohlíţeli si přítomní vyloţené sešity psací i kreslící. Potom promluvil ředitel (správce školy), chtěje povzbudit ţáky a poučiti rodiče. Ţáci, kteří během školního roku dosáhli 14. roku, dostávali propouštěcí vysvědčení a tyto dítky zvláště napomínal a dobré rady jim dával na cestu do ţivota. Také pan učitel Mikulec pronesl krátkou řeč. Takové řeknu slavnostní zakončení školního roku uznávám za velmi prospěšné, neboť tu má učitel příleţitosť rodiče poučiti a škole je nakloniti. A toho je potřeba. Tak nám přiblíţil obecnou školu ve Lhotě správce školy Antonín Šabacký. O historii obce Lhoty u Vsetína Vám váţení občané po celé 4 roky velice rád psal: V dnešním čísle Zpravodaje obce Lhoty u Vsetína uzavírám část ţivota týkající se dávné minulosti i současnosti. Celkovou historii však uzavřít nelze, protoţe ţivot tvoří další kapitoly našich dějin. Moţná se mně naskytne ještě někdy příleţitost, abych mohl v líčení historie obce pokračovat. I bez toho si však myslím, ţe občané získali o historii obce mnoho zajímavých zpráv a informací. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a do Senátu Parlamentu České republiky Volby se uskuteční : v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína čp. 211 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec, Mgr. Josef Goláň Mgr. Josef Goláň

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 3/2010 1 Obsah Z jednání zastupitelstva... 3 Společenská kronika... 4 Z úřední desky... 4 Informace o stavu finančních prostředků obce..6 8 let v komunální politice... 6

Více

2/2006. obce Lhota u Vsetína

2/2006. obce Lhota u Vsetína 2/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH - Z jednání zastupitelstva obce........... 2 - Informace obecního úřadu............ 2 - Fotbalová sezóna 2005/2006........... 3 - Hasičská soutěţ v Liptále............

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

volby do zastupitelstva Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč

volby do zastupitelstva Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč Tak též by se obcí nazývati neměla vesnice neb městečko, kde lidé pouze vedle sebe bydlí, toliko sobě překážejíce a škodíce,

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska ww w. k u lt u r a in f o- ce sb r od.c z ww w. c e sb r o d.c z Ročník 49 3/2009 9 Kč Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 PF 2012 Příjemné prožití Vánočních svátků, do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho pracovních i osobních

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Lidová pranostika na měsíc říjen: Kdyţ dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Lidová pranostika na měsíc říjen: Kdyţ dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Ludgeřovický zpravodaj říjen 2008 SLOVO STAROSTY OBCE Vážení spoluobčané, Lidová pranostika na měsíc říjen: Kdyţ dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. mnoho z Vás se mne velmi znepokojeno ptalo,

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Slovo starosty. Vážený čtenáři,

Slovo starosty. Vážený čtenáři, březen-červen 2014 Slovo starosty Vážený čtenáři, před dvěma roky se Ti do rukou dostalo první číslo Močovického čtvrtletníku. Ale protože čas plyne nejméně tak rychle, jako voda v naší Klejnarce, nahlížíš

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více