3/2006. obce Lhota u Vsetína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2006. obce Lhota u Vsetína"

Transkript

1 3/2006 obce Lhota u Vsetína

2 OBSAH - Úvodní slovo redakce Z jednání zastupitelstva obce Ohlédnutí za volebním obdobím Soudní řízení o obecní lesy Policie v akci Společenská kronika Z historie obce Oznámení o době a místě konání voleb ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE Váţení spoluobčané, čtyřleté volební období uplynulo velice rychle, bude proto dobré pokusit se o malou bilanci a zhodnocení obecního Zpravodaje ve Lhotě u Vsetína. Zpravodaj obce v minulém volebním období nevycházel. Zaloţili jsme jej proto, aby se občanům dostaly informace o ţivotě ve Lhotě, a to nejen o současném dění, ale i o historii obce. S vydáváním Zpravodaje jsme neměli ţádné zkušenosti, stále se ještě učíme. Některé rubriky (společenská kronika, z činnosti sloţek, historie obce) jste si natolik oblíbili, ţe jste se často ptali, kdy vyjde další číslo Zpravodaje. Jsme rádi, ţe Zpravodaj obce pronikl do Vašeho povědomí. Za volební období 4 let jsme vydali celkem 13 čísel Zpravodaje. Věříme, ţe Zpravodaj obce je zakotven v povědomí našich občanů natolik, ţe bude zastupitelstvem obce vydáván i v příštích volebních obdobích. Jménem redakce Zpravodaje obce přeji všem občanům krásný a spokojený ţivot a přeji všem, aby si zvolili ve volbách do vedení obce ty nejlepší představitele, kteří svým osobním příkladem, lidskostí a pracovitostí přispějí ke zvelebení naší krásné obce Lhoty u Vsetína. Mgr. Josef Goláň Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Na 24. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce Lhota u Vsetína - smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu obce - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - změnu vyuţití technických prostředků obce - ţádost o odprodej pozemků - způsob naloţení se starými dlaţdicemi z chodníku Na 25. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce na rok změnu územního plánu č. 5 - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - zimní údrţbu obecních komunikací - ţádost o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy

3 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM Váţení spoluobčané, konec volebního období jiţ tluče na dveře a já chci při této příleţitosti konstatovat, co se nám podařilo v obci zrealizovat i kdyţ to nebylo vţdy podle našich představ a samozřejmě taktéţ podle přání Vás občanů. Dobře všichni víme, ţe záměry obce lze realizovat na základě finančních moţností obce tedy na rozpočtu obce a v neposlední řadě na dotacích z kraje z ministerstev a z Evropské unie respektive z jiných dotačních titulů a fondů. Mezi priority obce patřilo dobudování obecního vodovodu a to konkrétně realizace rozvodných vodovodních řadů s následným napojením na vodovodní přípojky k rodinným domkům jednotlivých občanů. Zde bych chtěl podotknout, ţe projektová dokumentace k této stavbě byla realizována minulým zastupitelstvem obce a ne vţdy vycházela ze skutečných potřeb všech občanů. Nedostatky této projektové dokumentace bude nutno řešit dodatečným rozšířením vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Celková hodnota tohoto díla činila : ,-- Kč Dotace z Evropské unie: 75 % Dotace z fondu ţivotního prostředí: 10 % Úvěr : 5% (1,5 % úrok na 10 let) Vlastní prostředky obce: 10 % Výstavba dvou autobusových čekáren včetně tzv. zálivů bezbariérových přístupů v obci "Střed" a "Na hranici". Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Oprava sportovního hřiště a dopravního hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Přístavba zádveří ZŠ Lhota u Vsetína. Pouze vlastní prostředky obce: ,50 Kč Rekonstrukce památníku obětem I. a II. světové války včetně úpravy a ozelenění okolí. Dotace z Ministerstva obrany: ,-- Kč, bez vlastních prostředků obce a bez úvěru. Odizolování vnitřního zdiva v přízemí budovy ZŠ a MŠ. Vymalování přízemí ZŠ a MŠ, zakoupení koberce do MŠ, doplnění sociálního zařízení a další úpravy a práce v budově ZŠ a MŠ a jejím okolí. Pouze z vlastních prostředků obce, které činily ,-- Kč. Pořízení projektové dokumentace pro územní řízení k oddílné - splaškové kanalizaci. Hodnota díla bez dotací: ,-- Kč Pořízení projektové dokumentace k realizaci stavby ke splaškové kanalizaci. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Zadání zhotovení nového územního plánu obce pro I. etapu. Předpokládaná hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Realizace vodovodní přípojky pro místní hřbitov včetně rozvodů vody na hřbitově a zhotovení kašny a vodoměrné šachty. Zhotoveno bez dotací. Celková hodnota díla: ,-- Kč. Oprava obecní komunikace na "Horní potoky". Hodnota díla: ,-- Kč. Oprava dalších komunikací v obci, které prováděly Technické sluţby Vsetín, firma Cobbler a Správa a údrţba silnic za ,-- Kč. Úhrada tzv. 10 % pozastávky k plynofikaci obce v částce ,-- Kč. Tyto finanční prostředky musely být formou půjčky spláceny firmě IMOS Zlín Tečovice po částkách, protoţe v minulém zastupitelstvu obce se s těmito prostředky vůbec nepočítalo. Na účtu obce se tehdy nacházely pouze finanční prostředky k pokrytí nezbytně nutných výdajů (na provoz základní školy, pluhování sněhu, na energie atd.) Vybavení obecní knihovny novým PC s programem, skenerem, kopírkou, tiskárnou, obsluţným pultem. Celková hodnota díla: ,50 Kč Dotace z Ministerstva kultury: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Opravy chodníků v obci I. etapa Hodnota díla: ,-- Kč Dotace: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Oprava chodníků v obci II. etapa Pouze z vlastních prostředků obce: ,-- Kč. Rozšíření obecního rozhlasu a veřejného osvětlení v obci Hodnota díla: ,-- Kč Vybudování víceúčelového dřevěného přístřešku v obecním parku z vlastních prostředků. Hodnota díla: ,50 Kč V tomto volebním období se obci podařilo odkoupit od majitelky paní Věry Zbrankové pozemky za obecním úřadem (v parku a na tanečním kole) tímto byly vytvořeny podmínky k jejich legálnímu vyuţití pro všechny občany. Takto se otevřela moţnost dobudování celého kulturního areálu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR udělila dne naší obci znak a vlajku obce. Tyto symboly obce byly slavnostně předány dne hejtmanem Zlínského kraje panem Liborem Lukášem, za přítomnosti poslanců Parlamentu ČR, členů zastupitelstva zlínského kraje, zastupitelstva naší obce, starostů a starostek okolních obcí a velkého mnoţství našich občanů a dalších hostů. Tento slavnostní akt byl součástí oslav 630 let od první zmínky o naší obci". Při

4 této příleţitosti byla vydána broţura o naší obci a další propagační materiály. Slavnostní prapor, speciální ţerď k praporu a slavnostní znak byly pořízeny za ,-- Kč. Za zmínku stojí i úprava lávky k parku, opravy plotů po zimním pluhování sněhu, zhotovení informačních tabulí v obci a na hřbitově, oprava fasády na staré hasičské zbrojnici. Obec získala v měsíci srpnu 2006 od Ministerstva pro místní rozvoj 100 % dotaci na opravu obecních komunikací na "Horních potocích" po povodňových škodách na jaře 2006 ve výši ,-- Kč. Z téhoţ ministerstva získala obec v září % dotaci na opravu obecních mostů a lávek ve výši ,-- Kč, taktéţ po povodňových škodách na jaře Realizace těchto akcí bude uskutečněna ještě v letošním roce. V měsíci říjnu byl vybudován chodník pro pěší od hřiště FC směrem k Blaţkům č.p Hodnota díla: ,-- Kč. Pouze z vlastních prostředků. Ve volebním období obec splácela půjčky ze Státního fondu ţivotního prostředí. K bylo splaceno za plynofikaci ZŠ ,-- Kč a za plynofikaci obce ,-- Kč. I kdyţ v obci existovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, scházel zde poţární řád obce a zřizovací listina JSDHO coţ bylo napraveno současným zastupitelstvem obce. Taktéţ v obci neexistoval hřbitovní řád. Minulé zastupitelstvo obce váţně uvaţovalo o zrušení Sboru dobrovolných hasičů obce jako o nerentabilním občanském sdruţení, čemuţ současné zastupitelstvo zabránilo. Členka zastupitelstva obce JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová bezplatně zastupovala obec v soudní kauze o obecní lesy versus správce konkurzní podstaty Ing. Škarpa. Pro zlepšení informovanosti našich občanů bylo započato s pravidelným vydáváním Zpravodaje obce na který si naši občané jiţ zvykli a který jim přináší uţitečné informace. Kaţdoročně byly realizovány kulturní a společenské akce jako svátek matek, vítání občánků, setkání se seniory, setkání s rodáky, apod. Na rozdíl od minulého zastupitelstva obce je vedena kronika obce. Velkým problémem současného zastupitelstva obce byl poţár v roce 2005, který zasáhl lesní porosty v majetku obce a v majetku dalších osob. Poţár zavinili 2 zaměstnanci obce svým neodpovědným chováním. Tito zaměstnanci uznali dluh vyplývající z jejich chování a byla s nimi uzavřena dohoda o způsobu nahrazení škody. Hospodaření v obecních lesích probíhalo v souladu s desetiletým hospodářským plánem, tzv. decenniem a dle pokynů lesního hospodáře. Dodávám, ţe jsme finančně podporovali občanská sdruţení (FC Lhota u Vsetína, SDH Lhota u Vsetína). Vzhledem k tomu, ţe obec má zájem na zachování základní školy v naší obci, musí na ni doplácet nemalé finanční prostředky a v této souvislosti musí zatím kaţdoročně udělovat ZŠ výjimku z počtu ţáků" a platit nadnormativní výdaje. Na denním pořádku bylo také řešení bezpočtu různých drobností a maličkostí, které znepříjemňují naším občanům kaţdodenní ţivot. Chtěl bych poděkovat všem občanským sdruţením jako Fotbalovému klubu Lhota u Vsetína, Mysliveckému sdruţení Stráň a Sboru dobrovolných hasičů obce, za jejich práci a výpomoc při společenských, kulturních a sportovních akcích. Jejich přičiněním ţije naše obec bohatým společenským ţivotem. Za spolupráci rovněţ děkuji Zemědělskému druţstvu Liptál se sídlem ve Lhotě u Vsetína, které bylo vţdy ochotno obci pomoci. Můj dík patří také všem zastupitelům obce a zaměstnancům obecního úřadu a obce. Občanům pak děkuji za důvěru, kterou jsme od nich dostali před 4 lety. Závěrem přeji našim občanům hodně zdraví a úspěchů v jejich kaţdodenním ţivotě a práci. Přál bych si, aby naše obec prosperovala a vzkvétala, aby z našeho ţivota nezmizela vzájemná úcta a tolerance, aby jsme se v naší obci cítili opravdu jako doma. Jan Tkadlec, starosta SOUDNÍ ŘÍZENÍ O OBECNÍ LESY Probíhající soudní řízení ve věci vydání obecních lesů bylo převzato po volbách v roce Mezi nejdůleţitější kroky, které byly pro záchranu obecních lesů učiněny, patří následující opatření: V roce 2003 bylo ukončeno zastupování obce advokátem z Otrokovic JUDr. Čejkou vzhledem k jeho malým zkušenostem s majetkoprávním řízením v záleţitostech samosprávy. Byla zahájena spolupráce na úrovni konzultací s docentem JUDr. Petrem Průchou CSc, vedoucím katedry správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kdy byla vyuţita dřívější úzká spolupráce s panem docentem v záleţitostech veřejné správy. V roce 2004 se JUDr. Petr Průcha, CSc stal soudcem Nejvyššího správního soudu a z tohoto důvodu se nemohl vyjadřovat k soudním sporům, na jeho doporučení byla navázána spolupráce s docentem JUDr. Josefem Fialou, CSc z Masarykovy univerzity, který je uznáván jako jeden z nejlepších odborníků na konkurzní právo. Dne 8. dubna 2004 Krajský soud v Ostravě vydal rozsudek, ţe lesní pozemky obce Lhota u Vsetína jsou vyloučeny z konkurzní podstaty úpadce firmy Wojtoň Kovex - příbory, v likvidaci, a to z důvodu chybného sepsání nemovitostí do konkurzní podstaty. Dne 1. září 2004 opětovně oznámil Ing. Josef Škarpa, správce konkurzní podstaty výše uvedeného

5 úpadce, ţe zapsal do konkurzní podstaty obecní lesy. Dne 6. září 2004 vyslovila obec nesouhlas se zapsáním a vyjádřila pochybnost dle ustanovení 19 zákona o konkurzu a vyrovnání z důvodu, ţe zástavní smlouvy nebyly platně uzavřeny. Následně podala obec dne 15. listopadu 2004 novou ţalobu na správce konkurzní podstaty o vyloučení obecních pozemků z konkurzní podstaty. Dne 9. června 2005 byly obci zaslány k vyjádření námitky ţalovaného správce konkurzní podstaty. Obec se ke stanovisku správce konkurzní podstaty vyjádřila dne 27. června Všechny námitky ţalovaného byly vyvráceny, na podporu stanoviska obce bylo vyuţito taktéţ dvou nálezů Ústavního soudu. Dne 26. září 2006 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě jednání ve věci ţaloby obce na správce konkurzní podstaty, soud se při jednání zabýval pouze chybnými právními úkony správce konkurzní podstaty při podání opětovné výzvy. Na závěr jednání soud řízení odročil do doby, kdy správce konkurzní podstaty opraví svou výzvu a uvede ji do souladu se zákonem. Krajský soud Ostravě tedy dosud nejednal o meritu věci, ale posuzoval pouze zákonnost výzvy správce konkurzní podstaty, i to však znamená pro obec hodně. Obec zatím obhájila hospodářský zisk z lesů za dobu od podání první výzvy aţ do doby, kdy bude podána výzva v souladu se zákonem, coţ do současné doby znamená více neţ 3 mil. Kč, na které nemá správce konkurzní podstaty nárok, a to ani v případě, ţe obec odročené soudní řízení prohraje. Pevně však doufáme, ţe soud při konečném rozhodování vezme v úvahu naše důvodné právně relevantní argumenty a obecní lesy budou pro obec Lhota u Vsetína zachráněny. JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová POLICIE V AKCI Dne 20. září 2006 jsme se vydali spolu s ţáky vsetínských škol na stadion na Ohradě, abychom zhlédli ukázku práce policie pod názvem "Policie v akci". Při příchodu na stadion jsme měli moţnost prohlédnout si stánky policejní techniky - potápěčskou výzbroj, zbraně, policejní uniformy a obleky a také radar dopravní policie. Ve stánku městské policie jsme viděli oka na odchyt zvířat, vyzkoušeli jsme své znalosti dopravních značek, zastříleli si z laserové pistole. Hlavní program začal hudebním vystoupením Hradní stráţe a Policie ČR a pak následovaly ukázky policejní práce. Viděli jsme, jak jízdní policie zdolávala na koních hořící překáţku, jak zásahová jednotka zadrţela ujíţdějícího zloděje a zásah pořádkové jednoty při nepokojích mezi diváky sportovního utkání. Zaujal nás i výcvik sebeobrany policistů z policejní školy v Holešově, i výcvik sluţebních psů. Tato událost se nám velmi líbila, protoţe nikdo z nás neměl dosud moţnost prohlédnout si zblízka činnost policie. Společná slohová práce ţáků 2. ročníku ZŠ Lhota u Vsetína. Životní jubilea: SPOLEČENSKÁ KRONIKA červenec: srpen: Matocha Jan 75 let Mrnuštík Josef 82 let Tkadlecová Jana 82 let Válková Marie 87 let Hurta Josef 81 let Brňovják Miroslav 75 let Volčík Jan 90 let Košutová Františka 83 let Němečková Marie 84 let Samek Branislav 82 let Vítek Ladislav 82 let Tomeček Jaroslav 84 let Valchářová Boţena 81 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Narozené děti červenec - srpen Úmrtí červenec - srpen Ondřej Urban Obadal Jaroslav 79 let Michal Šťastný Matoška Josef 80 let Přihlášení červenec - srpen Odhlášení červenec - srpen Petřeková Lucie Jan Zgarba Ke dni měla obec Lhota u Vsetína 751 obyvatel, z toho 377 ţen a 374 muţů.

6 Z HISTORIE OBCE Školní rok 1888/89 započal dne 17. září. Ve škole přítomna byla místní školská rada a někteří rodičové. Správce školy vysvětlil ţákům důleţitost dne toho, připomenul jim pravidla školní kázně a napomenul ku pilnosti a horlivosti v učení. Několik slov promluvil téţ starosta obce. Zapsáno do školy jest 137 ţáků zdejších a 11 cizích (7 z Liptálu a 4 ze Lhoty). Na počátku měsíce dubna 1889 onemocnělo přes 20 školních dítek za stejných příznaků (kašel, bolesti v krku a vysoké horečky). Správce školy oznámil to obvodnímu lékaři Svobodovi na Vsetíně, který přišed uznal, ţe příčinou nemoci jest vlhosť a plíseň v učírně. Školu kázal ihned zavříti a místní školní radě nařídil vykopati příkop za školou a dvorek vyvézti suchým materiálem, aby se voda nedostávala ke školní budově. Slavné c.k. okresní školské radě učiněno o tom ihned oznámení. Po tři týdny se nevyučovalo, a sice od 8. do 29. dubna. Tak daleko nemusely věci dojíti, kdyby předseda školské rady dbal svých povinností, neboť to, co nařídil lékař učiniti, uznala za nutné hned komise při přebírání školy po dostavení, totiţ odvésti vodu od stavení a okolí jeho zvýšiti. Ale tak odkládá se všechno, pumpa staví se uţ více neţ rok. Studni máme vykopanou hned na podzim roku 1887 a přece trpíme nedostatkem vody ku pití. Následkem nařízení c.k. okresní školní rady usnesla se místní školní rada v dubnu 1888, aby co nejdříve byla dána na studnu pumpa, ale jak to bývá, ujednáno, ale neprovedeno. Předseda má vţdy jednu výmluvu - "ţe on nemá kassy". Školními úřady nařízeno bylo učitelům, aby upozornili ţáky na důleţitosť poštovních spořitelen a aby nabádali je k tomu, aby uspořené peněţní částečky tam si ukládali. Uznávaje potřebu, aby dítky hned v mládí učily se spořivosti, neboť mnohý nebude míti jiného podílu neţ to, co do poštovní spořitelny si vloţí. Po roce této činnosti jeví se výsledek uspokojivý. Dnes jest mezi ţáky zdejšími 21 vkladatelů, kteří úhrnem vloţeno mají 89 zlatých, 28 krejcarů. (Psáno dne 10. června 1889 správcem školy Antonínem Šabackým). Kroniku školní předloţil správce školy k nahlédnutí okresní školské radě, načeţ obdrţel dne 27. července 1889 hodnocení: Panu Antonínu Šabackému, správci obecné školy ve Lhotě u Liptála: "Kronika sem předloţená je velmi pilně pracována a podává věrný obraz o vzniku a pokroku školy ve Lhotě u Liptálu". Školní rok 1888/89 zakončen na škole naší jiţ dne 29. července, protoţe správce školy musel býti jiţ 1. srpna na vojenském cvičení ve Znojmě. Do školy přišli mnozí rodičové a místní školní rada. Přítomen byl téţ pan učitel Josef Mikulec z Liberce, rodák zdejší. Mezitím, co ţáci přednášeli písně a deklamace, prohlíţeli si přítomní vyloţené sešity psací i kreslící. Potom promluvil ředitel (správce školy), chtěje povzbudit ţáky a poučiti rodiče. Ţáci, kteří během školního roku dosáhli 14. roku, dostávali propouštěcí vysvědčení a tyto dítky zvláště napomínal a dobré rady jim dával na cestu do ţivota. Také pan učitel Mikulec pronesl krátkou řeč. Takové řeknu slavnostní zakončení školního roku uznávám za velmi prospěšné, neboť tu má učitel příleţitosť rodiče poučiti a škole je nakloniti. A toho je potřeba. Tak nám přiblíţil obecnou školu ve Lhotě správce školy Antonín Šabacký. O historii obce Lhoty u Vsetína Vám váţení občané po celé 4 roky velice rád psal: V dnešním čísle Zpravodaje obce Lhoty u Vsetína uzavírám část ţivota týkající se dávné minulosti i současnosti. Celkovou historii však uzavřít nelze, protoţe ţivot tvoří další kapitoly našich dějin. Moţná se mně naskytne ještě někdy příleţitost, abych mohl v líčení historie obce pokračovat. I bez toho si však myslím, ţe občané získali o historii obce mnoho zajímavých zpráv a informací. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a do Senátu Parlamentu České republiky Volby se uskuteční : v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína čp. 211 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec, Mgr. Josef Goláň Mgr. Josef Goláň

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 10.1.2006,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

2/2006. obce Lhota u Vsetína

2/2006. obce Lhota u Vsetína 2/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH - Z jednání zastupitelstva obce........... 2 - Informace obecního úřadu............ 2 - Fotbalová sezóna 2005/2006........... 3 - Hasičská soutěţ v Liptále............

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 12. října 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Josef Brouček

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011 v 18.00 hod.

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008-1. sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s p. Lubošem Boržíkem na odprodej části pozemku p.č.798/1 v k.ú.leštinka v ceně Kč 50,- za m2, podle

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Michaela

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25.

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25. Výhled na rok 2015 Příjmy na rok 2015 Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) 7.000.000,-- Kč Poplatky (pes, správní popl. a jiné) 55.000,-- Kč Pronájem pozemků 45.000,-- Kč Sběr druhotných surovin+příspěvek

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 První školní den Pochod kolem Ženklavy 6.9.2014 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Druhý svoz velkoobjemového

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více