3/2006. obce Lhota u Vsetína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2006. obce Lhota u Vsetína"

Transkript

1 3/2006 obce Lhota u Vsetína

2 OBSAH - Úvodní slovo redakce Z jednání zastupitelstva obce Ohlédnutí za volebním obdobím Soudní řízení o obecní lesy Policie v akci Společenská kronika Z historie obce Oznámení o době a místě konání voleb ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE Váţení spoluobčané, čtyřleté volební období uplynulo velice rychle, bude proto dobré pokusit se o malou bilanci a zhodnocení obecního Zpravodaje ve Lhotě u Vsetína. Zpravodaj obce v minulém volebním období nevycházel. Zaloţili jsme jej proto, aby se občanům dostaly informace o ţivotě ve Lhotě, a to nejen o současném dění, ale i o historii obce. S vydáváním Zpravodaje jsme neměli ţádné zkušenosti, stále se ještě učíme. Některé rubriky (společenská kronika, z činnosti sloţek, historie obce) jste si natolik oblíbili, ţe jste se často ptali, kdy vyjde další číslo Zpravodaje. Jsme rádi, ţe Zpravodaj obce pronikl do Vašeho povědomí. Za volební období 4 let jsme vydali celkem 13 čísel Zpravodaje. Věříme, ţe Zpravodaj obce je zakotven v povědomí našich občanů natolik, ţe bude zastupitelstvem obce vydáván i v příštích volebních obdobích. Jménem redakce Zpravodaje obce přeji všem občanům krásný a spokojený ţivot a přeji všem, aby si zvolili ve volbách do vedení obce ty nejlepší představitele, kteří svým osobním příkladem, lidskostí a pracovitostí přispějí ke zvelebení naší krásné obce Lhoty u Vsetína. Mgr. Josef Goláň Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Na 24. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce Lhota u Vsetína - smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu obce - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - změnu vyuţití technických prostředků obce - ţádost o odprodej pozemků - způsob naloţení se starými dlaţdicemi z chodníku Na 25. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce na rok změnu územního plánu č. 5 - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - zimní údrţbu obecních komunikací - ţádost o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy

3 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM Váţení spoluobčané, konec volebního období jiţ tluče na dveře a já chci při této příleţitosti konstatovat, co se nám podařilo v obci zrealizovat i kdyţ to nebylo vţdy podle našich představ a samozřejmě taktéţ podle přání Vás občanů. Dobře všichni víme, ţe záměry obce lze realizovat na základě finančních moţností obce tedy na rozpočtu obce a v neposlední řadě na dotacích z kraje z ministerstev a z Evropské unie respektive z jiných dotačních titulů a fondů. Mezi priority obce patřilo dobudování obecního vodovodu a to konkrétně realizace rozvodných vodovodních řadů s následným napojením na vodovodní přípojky k rodinným domkům jednotlivých občanů. Zde bych chtěl podotknout, ţe projektová dokumentace k této stavbě byla realizována minulým zastupitelstvem obce a ne vţdy vycházela ze skutečných potřeb všech občanů. Nedostatky této projektové dokumentace bude nutno řešit dodatečným rozšířením vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Celková hodnota tohoto díla činila : ,-- Kč Dotace z Evropské unie: 75 % Dotace z fondu ţivotního prostředí: 10 % Úvěr : 5% (1,5 % úrok na 10 let) Vlastní prostředky obce: 10 % Výstavba dvou autobusových čekáren včetně tzv. zálivů bezbariérových přístupů v obci "Střed" a "Na hranici". Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Oprava sportovního hřiště a dopravního hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Přístavba zádveří ZŠ Lhota u Vsetína. Pouze vlastní prostředky obce: ,50 Kč Rekonstrukce památníku obětem I. a II. světové války včetně úpravy a ozelenění okolí. Dotace z Ministerstva obrany: ,-- Kč, bez vlastních prostředků obce a bez úvěru. Odizolování vnitřního zdiva v přízemí budovy ZŠ a MŠ. Vymalování přízemí ZŠ a MŠ, zakoupení koberce do MŠ, doplnění sociálního zařízení a další úpravy a práce v budově ZŠ a MŠ a jejím okolí. Pouze z vlastních prostředků obce, které činily ,-- Kč. Pořízení projektové dokumentace pro územní řízení k oddílné - splaškové kanalizaci. Hodnota díla bez dotací: ,-- Kč Pořízení projektové dokumentace k realizaci stavby ke splaškové kanalizaci. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Zadání zhotovení nového územního plánu obce pro I. etapu. Předpokládaná hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Realizace vodovodní přípojky pro místní hřbitov včetně rozvodů vody na hřbitově a zhotovení kašny a vodoměrné šachty. Zhotoveno bez dotací. Celková hodnota díla: ,-- Kč. Oprava obecní komunikace na "Horní potoky". Hodnota díla: ,-- Kč. Oprava dalších komunikací v obci, které prováděly Technické sluţby Vsetín, firma Cobbler a Správa a údrţba silnic za ,-- Kč. Úhrada tzv. 10 % pozastávky k plynofikaci obce v částce ,-- Kč. Tyto finanční prostředky musely být formou půjčky spláceny firmě IMOS Zlín Tečovice po částkách, protoţe v minulém zastupitelstvu obce se s těmito prostředky vůbec nepočítalo. Na účtu obce se tehdy nacházely pouze finanční prostředky k pokrytí nezbytně nutných výdajů (na provoz základní školy, pluhování sněhu, na energie atd.) Vybavení obecní knihovny novým PC s programem, skenerem, kopírkou, tiskárnou, obsluţným pultem. Celková hodnota díla: ,50 Kč Dotace z Ministerstva kultury: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Opravy chodníků v obci I. etapa Hodnota díla: ,-- Kč Dotace: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Oprava chodníků v obci II. etapa Pouze z vlastních prostředků obce: ,-- Kč. Rozšíření obecního rozhlasu a veřejného osvětlení v obci Hodnota díla: ,-- Kč Vybudování víceúčelového dřevěného přístřešku v obecním parku z vlastních prostředků. Hodnota díla: ,50 Kč V tomto volebním období se obci podařilo odkoupit od majitelky paní Věry Zbrankové pozemky za obecním úřadem (v parku a na tanečním kole) tímto byly vytvořeny podmínky k jejich legálnímu vyuţití pro všechny občany. Takto se otevřela moţnost dobudování celého kulturního areálu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR udělila dne naší obci znak a vlajku obce. Tyto symboly obce byly slavnostně předány dne hejtmanem Zlínského kraje panem Liborem Lukášem, za přítomnosti poslanců Parlamentu ČR, členů zastupitelstva zlínského kraje, zastupitelstva naší obce, starostů a starostek okolních obcí a velkého mnoţství našich občanů a dalších hostů. Tento slavnostní akt byl součástí oslav 630 let od první zmínky o naší obci". Při

4 této příleţitosti byla vydána broţura o naší obci a další propagační materiály. Slavnostní prapor, speciální ţerď k praporu a slavnostní znak byly pořízeny za ,-- Kč. Za zmínku stojí i úprava lávky k parku, opravy plotů po zimním pluhování sněhu, zhotovení informačních tabulí v obci a na hřbitově, oprava fasády na staré hasičské zbrojnici. Obec získala v měsíci srpnu 2006 od Ministerstva pro místní rozvoj 100 % dotaci na opravu obecních komunikací na "Horních potocích" po povodňových škodách na jaře 2006 ve výši ,-- Kč. Z téhoţ ministerstva získala obec v září % dotaci na opravu obecních mostů a lávek ve výši ,-- Kč, taktéţ po povodňových škodách na jaře Realizace těchto akcí bude uskutečněna ještě v letošním roce. V měsíci říjnu byl vybudován chodník pro pěší od hřiště FC směrem k Blaţkům č.p Hodnota díla: ,-- Kč. Pouze z vlastních prostředků. Ve volebním období obec splácela půjčky ze Státního fondu ţivotního prostředí. K bylo splaceno za plynofikaci ZŠ ,-- Kč a za plynofikaci obce ,-- Kč. I kdyţ v obci existovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, scházel zde poţární řád obce a zřizovací listina JSDHO coţ bylo napraveno současným zastupitelstvem obce. Taktéţ v obci neexistoval hřbitovní řád. Minulé zastupitelstvo obce váţně uvaţovalo o zrušení Sboru dobrovolných hasičů obce jako o nerentabilním občanském sdruţení, čemuţ současné zastupitelstvo zabránilo. Členka zastupitelstva obce JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová bezplatně zastupovala obec v soudní kauze o obecní lesy versus správce konkurzní podstaty Ing. Škarpa. Pro zlepšení informovanosti našich občanů bylo započato s pravidelným vydáváním Zpravodaje obce na který si naši občané jiţ zvykli a který jim přináší uţitečné informace. Kaţdoročně byly realizovány kulturní a společenské akce jako svátek matek, vítání občánků, setkání se seniory, setkání s rodáky, apod. Na rozdíl od minulého zastupitelstva obce je vedena kronika obce. Velkým problémem současného zastupitelstva obce byl poţár v roce 2005, který zasáhl lesní porosty v majetku obce a v majetku dalších osob. Poţár zavinili 2 zaměstnanci obce svým neodpovědným chováním. Tito zaměstnanci uznali dluh vyplývající z jejich chování a byla s nimi uzavřena dohoda o způsobu nahrazení škody. Hospodaření v obecních lesích probíhalo v souladu s desetiletým hospodářským plánem, tzv. decenniem a dle pokynů lesního hospodáře. Dodávám, ţe jsme finančně podporovali občanská sdruţení (FC Lhota u Vsetína, SDH Lhota u Vsetína). Vzhledem k tomu, ţe obec má zájem na zachování základní školy v naší obci, musí na ni doplácet nemalé finanční prostředky a v této souvislosti musí zatím kaţdoročně udělovat ZŠ výjimku z počtu ţáků" a platit nadnormativní výdaje. Na denním pořádku bylo také řešení bezpočtu různých drobností a maličkostí, které znepříjemňují naším občanům kaţdodenní ţivot. Chtěl bych poděkovat všem občanským sdruţením jako Fotbalovému klubu Lhota u Vsetína, Mysliveckému sdruţení Stráň a Sboru dobrovolných hasičů obce, za jejich práci a výpomoc při společenských, kulturních a sportovních akcích. Jejich přičiněním ţije naše obec bohatým společenským ţivotem. Za spolupráci rovněţ děkuji Zemědělskému druţstvu Liptál se sídlem ve Lhotě u Vsetína, které bylo vţdy ochotno obci pomoci. Můj dík patří také všem zastupitelům obce a zaměstnancům obecního úřadu a obce. Občanům pak děkuji za důvěru, kterou jsme od nich dostali před 4 lety. Závěrem přeji našim občanům hodně zdraví a úspěchů v jejich kaţdodenním ţivotě a práci. Přál bych si, aby naše obec prosperovala a vzkvétala, aby z našeho ţivota nezmizela vzájemná úcta a tolerance, aby jsme se v naší obci cítili opravdu jako doma. Jan Tkadlec, starosta SOUDNÍ ŘÍZENÍ O OBECNÍ LESY Probíhající soudní řízení ve věci vydání obecních lesů bylo převzato po volbách v roce Mezi nejdůleţitější kroky, které byly pro záchranu obecních lesů učiněny, patří následující opatření: V roce 2003 bylo ukončeno zastupování obce advokátem z Otrokovic JUDr. Čejkou vzhledem k jeho malým zkušenostem s majetkoprávním řízením v záleţitostech samosprávy. Byla zahájena spolupráce na úrovni konzultací s docentem JUDr. Petrem Průchou CSc, vedoucím katedry správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kdy byla vyuţita dřívější úzká spolupráce s panem docentem v záleţitostech veřejné správy. V roce 2004 se JUDr. Petr Průcha, CSc stal soudcem Nejvyššího správního soudu a z tohoto důvodu se nemohl vyjadřovat k soudním sporům, na jeho doporučení byla navázána spolupráce s docentem JUDr. Josefem Fialou, CSc z Masarykovy univerzity, který je uznáván jako jeden z nejlepších odborníků na konkurzní právo. Dne 8. dubna 2004 Krajský soud v Ostravě vydal rozsudek, ţe lesní pozemky obce Lhota u Vsetína jsou vyloučeny z konkurzní podstaty úpadce firmy Wojtoň Kovex - příbory, v likvidaci, a to z důvodu chybného sepsání nemovitostí do konkurzní podstaty. Dne 1. září 2004 opětovně oznámil Ing. Josef Škarpa, správce konkurzní podstaty výše uvedeného

5 úpadce, ţe zapsal do konkurzní podstaty obecní lesy. Dne 6. září 2004 vyslovila obec nesouhlas se zapsáním a vyjádřila pochybnost dle ustanovení 19 zákona o konkurzu a vyrovnání z důvodu, ţe zástavní smlouvy nebyly platně uzavřeny. Následně podala obec dne 15. listopadu 2004 novou ţalobu na správce konkurzní podstaty o vyloučení obecních pozemků z konkurzní podstaty. Dne 9. června 2005 byly obci zaslány k vyjádření námitky ţalovaného správce konkurzní podstaty. Obec se ke stanovisku správce konkurzní podstaty vyjádřila dne 27. června Všechny námitky ţalovaného byly vyvráceny, na podporu stanoviska obce bylo vyuţito taktéţ dvou nálezů Ústavního soudu. Dne 26. září 2006 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě jednání ve věci ţaloby obce na správce konkurzní podstaty, soud se při jednání zabýval pouze chybnými právními úkony správce konkurzní podstaty při podání opětovné výzvy. Na závěr jednání soud řízení odročil do doby, kdy správce konkurzní podstaty opraví svou výzvu a uvede ji do souladu se zákonem. Krajský soud Ostravě tedy dosud nejednal o meritu věci, ale posuzoval pouze zákonnost výzvy správce konkurzní podstaty, i to však znamená pro obec hodně. Obec zatím obhájila hospodářský zisk z lesů za dobu od podání první výzvy aţ do doby, kdy bude podána výzva v souladu se zákonem, coţ do současné doby znamená více neţ 3 mil. Kč, na které nemá správce konkurzní podstaty nárok, a to ani v případě, ţe obec odročené soudní řízení prohraje. Pevně však doufáme, ţe soud při konečném rozhodování vezme v úvahu naše důvodné právně relevantní argumenty a obecní lesy budou pro obec Lhota u Vsetína zachráněny. JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová POLICIE V AKCI Dne 20. září 2006 jsme se vydali spolu s ţáky vsetínských škol na stadion na Ohradě, abychom zhlédli ukázku práce policie pod názvem "Policie v akci". Při příchodu na stadion jsme měli moţnost prohlédnout si stánky policejní techniky - potápěčskou výzbroj, zbraně, policejní uniformy a obleky a také radar dopravní policie. Ve stánku městské policie jsme viděli oka na odchyt zvířat, vyzkoušeli jsme své znalosti dopravních značek, zastříleli si z laserové pistole. Hlavní program začal hudebním vystoupením Hradní stráţe a Policie ČR a pak následovaly ukázky policejní práce. Viděli jsme, jak jízdní policie zdolávala na koních hořící překáţku, jak zásahová jednotka zadrţela ujíţdějícího zloděje a zásah pořádkové jednoty při nepokojích mezi diváky sportovního utkání. Zaujal nás i výcvik sebeobrany policistů z policejní školy v Holešově, i výcvik sluţebních psů. Tato událost se nám velmi líbila, protoţe nikdo z nás neměl dosud moţnost prohlédnout si zblízka činnost policie. Společná slohová práce ţáků 2. ročníku ZŠ Lhota u Vsetína. Životní jubilea: SPOLEČENSKÁ KRONIKA červenec: srpen: Matocha Jan 75 let Mrnuštík Josef 82 let Tkadlecová Jana 82 let Válková Marie 87 let Hurta Josef 81 let Brňovják Miroslav 75 let Volčík Jan 90 let Košutová Františka 83 let Němečková Marie 84 let Samek Branislav 82 let Vítek Ladislav 82 let Tomeček Jaroslav 84 let Valchářová Boţena 81 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Narozené děti červenec - srpen Úmrtí červenec - srpen Ondřej Urban Obadal Jaroslav 79 let Michal Šťastný Matoška Josef 80 let Přihlášení červenec - srpen Odhlášení červenec - srpen Petřeková Lucie Jan Zgarba Ke dni měla obec Lhota u Vsetína 751 obyvatel, z toho 377 ţen a 374 muţů.

6 Z HISTORIE OBCE Školní rok 1888/89 započal dne 17. září. Ve škole přítomna byla místní školská rada a někteří rodičové. Správce školy vysvětlil ţákům důleţitost dne toho, připomenul jim pravidla školní kázně a napomenul ku pilnosti a horlivosti v učení. Několik slov promluvil téţ starosta obce. Zapsáno do školy jest 137 ţáků zdejších a 11 cizích (7 z Liptálu a 4 ze Lhoty). Na počátku měsíce dubna 1889 onemocnělo přes 20 školních dítek za stejných příznaků (kašel, bolesti v krku a vysoké horečky). Správce školy oznámil to obvodnímu lékaři Svobodovi na Vsetíně, který přišed uznal, ţe příčinou nemoci jest vlhosť a plíseň v učírně. Školu kázal ihned zavříti a místní školní radě nařídil vykopati příkop za školou a dvorek vyvézti suchým materiálem, aby se voda nedostávala ke školní budově. Slavné c.k. okresní školské radě učiněno o tom ihned oznámení. Po tři týdny se nevyučovalo, a sice od 8. do 29. dubna. Tak daleko nemusely věci dojíti, kdyby předseda školské rady dbal svých povinností, neboť to, co nařídil lékař učiniti, uznala za nutné hned komise při přebírání školy po dostavení, totiţ odvésti vodu od stavení a okolí jeho zvýšiti. Ale tak odkládá se všechno, pumpa staví se uţ více neţ rok. Studni máme vykopanou hned na podzim roku 1887 a přece trpíme nedostatkem vody ku pití. Následkem nařízení c.k. okresní školní rady usnesla se místní školní rada v dubnu 1888, aby co nejdříve byla dána na studnu pumpa, ale jak to bývá, ujednáno, ale neprovedeno. Předseda má vţdy jednu výmluvu - "ţe on nemá kassy". Školními úřady nařízeno bylo učitelům, aby upozornili ţáky na důleţitosť poštovních spořitelen a aby nabádali je k tomu, aby uspořené peněţní částečky tam si ukládali. Uznávaje potřebu, aby dítky hned v mládí učily se spořivosti, neboť mnohý nebude míti jiného podílu neţ to, co do poštovní spořitelny si vloţí. Po roce této činnosti jeví se výsledek uspokojivý. Dnes jest mezi ţáky zdejšími 21 vkladatelů, kteří úhrnem vloţeno mají 89 zlatých, 28 krejcarů. (Psáno dne 10. června 1889 správcem školy Antonínem Šabackým). Kroniku školní předloţil správce školy k nahlédnutí okresní školské radě, načeţ obdrţel dne 27. července 1889 hodnocení: Panu Antonínu Šabackému, správci obecné školy ve Lhotě u Liptála: "Kronika sem předloţená je velmi pilně pracována a podává věrný obraz o vzniku a pokroku školy ve Lhotě u Liptálu". Školní rok 1888/89 zakončen na škole naší jiţ dne 29. července, protoţe správce školy musel býti jiţ 1. srpna na vojenském cvičení ve Znojmě. Do školy přišli mnozí rodičové a místní školní rada. Přítomen byl téţ pan učitel Josef Mikulec z Liberce, rodák zdejší. Mezitím, co ţáci přednášeli písně a deklamace, prohlíţeli si přítomní vyloţené sešity psací i kreslící. Potom promluvil ředitel (správce školy), chtěje povzbudit ţáky a poučiti rodiče. Ţáci, kteří během školního roku dosáhli 14. roku, dostávali propouštěcí vysvědčení a tyto dítky zvláště napomínal a dobré rady jim dával na cestu do ţivota. Také pan učitel Mikulec pronesl krátkou řeč. Takové řeknu slavnostní zakončení školního roku uznávám za velmi prospěšné, neboť tu má učitel příleţitosť rodiče poučiti a škole je nakloniti. A toho je potřeba. Tak nám přiblíţil obecnou školu ve Lhotě správce školy Antonín Šabacký. O historii obce Lhoty u Vsetína Vám váţení občané po celé 4 roky velice rád psal: V dnešním čísle Zpravodaje obce Lhoty u Vsetína uzavírám část ţivota týkající se dávné minulosti i současnosti. Celkovou historii však uzavřít nelze, protoţe ţivot tvoří další kapitoly našich dějin. Moţná se mně naskytne ještě někdy příleţitost, abych mohl v líčení historie obce pokračovat. I bez toho si však myslím, ţe občané získali o historii obce mnoho zajímavých zpráv a informací. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a do Senátu Parlamentu České republiky Volby se uskuteční : v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína čp. 211 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec, Mgr. Josef Goláň Mgr. Josef Goláň

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 19/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 12.září 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 3. Zprávy předsedů komisí 4. Hospodaření obce k 30. září

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.01.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,25 hod. Přítomni členové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.11.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Usnesení č. 3 bylo schváleno. Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 05. září 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze schůze osadního výboru České Olešné

Zápis ze schůze osadního výboru České Olešné Zápis ze schůze osadního výboru České Olešné Místo konání: Česká Olešná Datum konání: 14.2.2011 Přítomni: viz presenční listina Program schůze: 1. Seznámení předsedy p. Urbana z jednání zastupitelstva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2012, konaného dne 21. 3. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2012, konaného dne 21. 3. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 2/2012, konaného dne 21. 3. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 2/2012 v 17:30 hod.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 7/2011, konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 7/2011 v 18.00 hod.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 10.1.2006,

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2014 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 21.08.2014 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 27.10.2016 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomno: M. Matoušková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více