3/2006. obce Lhota u Vsetína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2006. obce Lhota u Vsetína"

Transkript

1 3/2006 obce Lhota u Vsetína

2 OBSAH - Úvodní slovo redakce Z jednání zastupitelstva obce Ohlédnutí za volebním obdobím Soudní řízení o obecní lesy Policie v akci Společenská kronika Z historie obce Oznámení o době a místě konání voleb ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE Váţení spoluobčané, čtyřleté volební období uplynulo velice rychle, bude proto dobré pokusit se o malou bilanci a zhodnocení obecního Zpravodaje ve Lhotě u Vsetína. Zpravodaj obce v minulém volebním období nevycházel. Zaloţili jsme jej proto, aby se občanům dostaly informace o ţivotě ve Lhotě, a to nejen o současném dění, ale i o historii obce. S vydáváním Zpravodaje jsme neměli ţádné zkušenosti, stále se ještě učíme. Některé rubriky (společenská kronika, z činnosti sloţek, historie obce) jste si natolik oblíbili, ţe jste se často ptali, kdy vyjde další číslo Zpravodaje. Jsme rádi, ţe Zpravodaj obce pronikl do Vašeho povědomí. Za volební období 4 let jsme vydali celkem 13 čísel Zpravodaje. Věříme, ţe Zpravodaj obce je zakotven v povědomí našich občanů natolik, ţe bude zastupitelstvem obce vydáván i v příštích volebních obdobích. Jménem redakce Zpravodaje obce přeji všem občanům krásný a spokojený ţivot a přeji všem, aby si zvolili ve volbách do vedení obce ty nejlepší představitele, kteří svým osobním příkladem, lidskostí a pracovitostí přispějí ke zvelebení naší krásné obce Lhoty u Vsetína. Mgr. Josef Goláň Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Na 24. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce Lhota u Vsetína - smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu obce - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - změnu vyuţití technických prostředků obce - ţádost o odprodej pozemků - způsob naloţení se starými dlaţdicemi z chodníku Na 25. zasedání ZO dne zastupitelstvo obce projednalo tyto věci: - úpravu rozpočtu obce na rok změnu územního plánu č. 5 - ţádosti občanů o rozšíření vodovodu - zimní údrţbu obecních komunikací - ţádost o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy

3 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM Váţení spoluobčané, konec volebního období jiţ tluče na dveře a já chci při této příleţitosti konstatovat, co se nám podařilo v obci zrealizovat i kdyţ to nebylo vţdy podle našich představ a samozřejmě taktéţ podle přání Vás občanů. Dobře všichni víme, ţe záměry obce lze realizovat na základě finančních moţností obce tedy na rozpočtu obce a v neposlední řadě na dotacích z kraje z ministerstev a z Evropské unie respektive z jiných dotačních titulů a fondů. Mezi priority obce patřilo dobudování obecního vodovodu a to konkrétně realizace rozvodných vodovodních řadů s následným napojením na vodovodní přípojky k rodinným domkům jednotlivých občanů. Zde bych chtěl podotknout, ţe projektová dokumentace k této stavbě byla realizována minulým zastupitelstvem obce a ne vţdy vycházela ze skutečných potřeb všech občanů. Nedostatky této projektové dokumentace bude nutno řešit dodatečným rozšířením vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Celková hodnota tohoto díla činila : ,-- Kč Dotace z Evropské unie: 75 % Dotace z fondu ţivotního prostředí: 10 % Úvěr : 5% (1,5 % úrok na 10 let) Vlastní prostředky obce: 10 % Výstavba dvou autobusových čekáren včetně tzv. zálivů bezbariérových přístupů v obci "Střed" a "Na hranici". Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Oprava sportovního hřiště a dopravního hřiště v areálu Základní školy a mateřské školy. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Úvěr: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Přístavba zádveří ZŠ Lhota u Vsetína. Pouze vlastní prostředky obce: ,50 Kč Rekonstrukce památníku obětem I. a II. světové války včetně úpravy a ozelenění okolí. Dotace z Ministerstva obrany: ,-- Kč, bez vlastních prostředků obce a bez úvěru. Odizolování vnitřního zdiva v přízemí budovy ZŠ a MŠ. Vymalování přízemí ZŠ a MŠ, zakoupení koberce do MŠ, doplnění sociálního zařízení a další úpravy a práce v budově ZŠ a MŠ a jejím okolí. Pouze z vlastních prostředků obce, které činily ,-- Kč. Pořízení projektové dokumentace pro územní řízení k oddílné - splaškové kanalizaci. Hodnota díla bez dotací: ,-- Kč Pořízení projektové dokumentace k realizaci stavby ke splaškové kanalizaci. Celková hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky obce: ,-- Kč Zadání zhotovení nového územního plánu obce pro I. etapu. Předpokládaná hodnota díla: ,-- Kč Dotace ze Zlínského kraje: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Realizace vodovodní přípojky pro místní hřbitov včetně rozvodů vody na hřbitově a zhotovení kašny a vodoměrné šachty. Zhotoveno bez dotací. Celková hodnota díla: ,-- Kč. Oprava obecní komunikace na "Horní potoky". Hodnota díla: ,-- Kč. Oprava dalších komunikací v obci, které prováděly Technické sluţby Vsetín, firma Cobbler a Správa a údrţba silnic za ,-- Kč. Úhrada tzv. 10 % pozastávky k plynofikaci obce v částce ,-- Kč. Tyto finanční prostředky musely být formou půjčky spláceny firmě IMOS Zlín Tečovice po částkách, protoţe v minulém zastupitelstvu obce se s těmito prostředky vůbec nepočítalo. Na účtu obce se tehdy nacházely pouze finanční prostředky k pokrytí nezbytně nutných výdajů (na provoz základní školy, pluhování sněhu, na energie atd.) Vybavení obecní knihovny novým PC s programem, skenerem, kopírkou, tiskárnou, obsluţným pultem. Celková hodnota díla: ,50 Kč Dotace z Ministerstva kultury: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Opravy chodníků v obci I. etapa Hodnota díla: ,-- Kč Dotace: ,-- Kč Vlastní prostředky: ,-- Kč Oprava chodníků v obci II. etapa Pouze z vlastních prostředků obce: ,-- Kč. Rozšíření obecního rozhlasu a veřejného osvětlení v obci Hodnota díla: ,-- Kč Vybudování víceúčelového dřevěného přístřešku v obecním parku z vlastních prostředků. Hodnota díla: ,50 Kč V tomto volebním období se obci podařilo odkoupit od majitelky paní Věry Zbrankové pozemky za obecním úřadem (v parku a na tanečním kole) tímto byly vytvořeny podmínky k jejich legálnímu vyuţití pro všechny občany. Takto se otevřela moţnost dobudování celého kulturního areálu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR udělila dne naší obci znak a vlajku obce. Tyto symboly obce byly slavnostně předány dne hejtmanem Zlínského kraje panem Liborem Lukášem, za přítomnosti poslanců Parlamentu ČR, členů zastupitelstva zlínského kraje, zastupitelstva naší obce, starostů a starostek okolních obcí a velkého mnoţství našich občanů a dalších hostů. Tento slavnostní akt byl součástí oslav 630 let od první zmínky o naší obci". Při

4 této příleţitosti byla vydána broţura o naší obci a další propagační materiály. Slavnostní prapor, speciální ţerď k praporu a slavnostní znak byly pořízeny za ,-- Kč. Za zmínku stojí i úprava lávky k parku, opravy plotů po zimním pluhování sněhu, zhotovení informačních tabulí v obci a na hřbitově, oprava fasády na staré hasičské zbrojnici. Obec získala v měsíci srpnu 2006 od Ministerstva pro místní rozvoj 100 % dotaci na opravu obecních komunikací na "Horních potocích" po povodňových škodách na jaře 2006 ve výši ,-- Kč. Z téhoţ ministerstva získala obec v září % dotaci na opravu obecních mostů a lávek ve výši ,-- Kč, taktéţ po povodňových škodách na jaře Realizace těchto akcí bude uskutečněna ještě v letošním roce. V měsíci říjnu byl vybudován chodník pro pěší od hřiště FC směrem k Blaţkům č.p Hodnota díla: ,-- Kč. Pouze z vlastních prostředků. Ve volebním období obec splácela půjčky ze Státního fondu ţivotního prostředí. K bylo splaceno za plynofikaci ZŠ ,-- Kč a za plynofikaci obce ,-- Kč. I kdyţ v obci existovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, scházel zde poţární řád obce a zřizovací listina JSDHO coţ bylo napraveno současným zastupitelstvem obce. Taktéţ v obci neexistoval hřbitovní řád. Minulé zastupitelstvo obce váţně uvaţovalo o zrušení Sboru dobrovolných hasičů obce jako o nerentabilním občanském sdruţení, čemuţ současné zastupitelstvo zabránilo. Členka zastupitelstva obce JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová bezplatně zastupovala obec v soudní kauze o obecní lesy versus správce konkurzní podstaty Ing. Škarpa. Pro zlepšení informovanosti našich občanů bylo započato s pravidelným vydáváním Zpravodaje obce na který si naši občané jiţ zvykli a který jim přináší uţitečné informace. Kaţdoročně byly realizovány kulturní a společenské akce jako svátek matek, vítání občánků, setkání se seniory, setkání s rodáky, apod. Na rozdíl od minulého zastupitelstva obce je vedena kronika obce. Velkým problémem současného zastupitelstva obce byl poţár v roce 2005, který zasáhl lesní porosty v majetku obce a v majetku dalších osob. Poţár zavinili 2 zaměstnanci obce svým neodpovědným chováním. Tito zaměstnanci uznali dluh vyplývající z jejich chování a byla s nimi uzavřena dohoda o způsobu nahrazení škody. Hospodaření v obecních lesích probíhalo v souladu s desetiletým hospodářským plánem, tzv. decenniem a dle pokynů lesního hospodáře. Dodávám, ţe jsme finančně podporovali občanská sdruţení (FC Lhota u Vsetína, SDH Lhota u Vsetína). Vzhledem k tomu, ţe obec má zájem na zachování základní školy v naší obci, musí na ni doplácet nemalé finanční prostředky a v této souvislosti musí zatím kaţdoročně udělovat ZŠ výjimku z počtu ţáků" a platit nadnormativní výdaje. Na denním pořádku bylo také řešení bezpočtu různých drobností a maličkostí, které znepříjemňují naším občanům kaţdodenní ţivot. Chtěl bych poděkovat všem občanským sdruţením jako Fotbalovému klubu Lhota u Vsetína, Mysliveckému sdruţení Stráň a Sboru dobrovolných hasičů obce, za jejich práci a výpomoc při společenských, kulturních a sportovních akcích. Jejich přičiněním ţije naše obec bohatým společenským ţivotem. Za spolupráci rovněţ děkuji Zemědělskému druţstvu Liptál se sídlem ve Lhotě u Vsetína, které bylo vţdy ochotno obci pomoci. Můj dík patří také všem zastupitelům obce a zaměstnancům obecního úřadu a obce. Občanům pak děkuji za důvěru, kterou jsme od nich dostali před 4 lety. Závěrem přeji našim občanům hodně zdraví a úspěchů v jejich kaţdodenním ţivotě a práci. Přál bych si, aby naše obec prosperovala a vzkvétala, aby z našeho ţivota nezmizela vzájemná úcta a tolerance, aby jsme se v naší obci cítili opravdu jako doma. Jan Tkadlec, starosta SOUDNÍ ŘÍZENÍ O OBECNÍ LESY Probíhající soudní řízení ve věci vydání obecních lesů bylo převzato po volbách v roce Mezi nejdůleţitější kroky, které byly pro záchranu obecních lesů učiněny, patří následující opatření: V roce 2003 bylo ukončeno zastupování obce advokátem z Otrokovic JUDr. Čejkou vzhledem k jeho malým zkušenostem s majetkoprávním řízením v záleţitostech samosprávy. Byla zahájena spolupráce na úrovni konzultací s docentem JUDr. Petrem Průchou CSc, vedoucím katedry správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kdy byla vyuţita dřívější úzká spolupráce s panem docentem v záleţitostech veřejné správy. V roce 2004 se JUDr. Petr Průcha, CSc stal soudcem Nejvyššího správního soudu a z tohoto důvodu se nemohl vyjadřovat k soudním sporům, na jeho doporučení byla navázána spolupráce s docentem JUDr. Josefem Fialou, CSc z Masarykovy univerzity, který je uznáván jako jeden z nejlepších odborníků na konkurzní právo. Dne 8. dubna 2004 Krajský soud v Ostravě vydal rozsudek, ţe lesní pozemky obce Lhota u Vsetína jsou vyloučeny z konkurzní podstaty úpadce firmy Wojtoň Kovex - příbory, v likvidaci, a to z důvodu chybného sepsání nemovitostí do konkurzní podstaty. Dne 1. září 2004 opětovně oznámil Ing. Josef Škarpa, správce konkurzní podstaty výše uvedeného

5 úpadce, ţe zapsal do konkurzní podstaty obecní lesy. Dne 6. září 2004 vyslovila obec nesouhlas se zapsáním a vyjádřila pochybnost dle ustanovení 19 zákona o konkurzu a vyrovnání z důvodu, ţe zástavní smlouvy nebyly platně uzavřeny. Následně podala obec dne 15. listopadu 2004 novou ţalobu na správce konkurzní podstaty o vyloučení obecních pozemků z konkurzní podstaty. Dne 9. června 2005 byly obci zaslány k vyjádření námitky ţalovaného správce konkurzní podstaty. Obec se ke stanovisku správce konkurzní podstaty vyjádřila dne 27. června Všechny námitky ţalovaného byly vyvráceny, na podporu stanoviska obce bylo vyuţito taktéţ dvou nálezů Ústavního soudu. Dne 26. září 2006 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě jednání ve věci ţaloby obce na správce konkurzní podstaty, soud se při jednání zabýval pouze chybnými právními úkony správce konkurzní podstaty při podání opětovné výzvy. Na závěr jednání soud řízení odročil do doby, kdy správce konkurzní podstaty opraví svou výzvu a uvede ji do souladu se zákonem. Krajský soud Ostravě tedy dosud nejednal o meritu věci, ale posuzoval pouze zákonnost výzvy správce konkurzní podstaty, i to však znamená pro obec hodně. Obec zatím obhájila hospodářský zisk z lesů za dobu od podání první výzvy aţ do doby, kdy bude podána výzva v souladu se zákonem, coţ do současné doby znamená více neţ 3 mil. Kč, na které nemá správce konkurzní podstaty nárok, a to ani v případě, ţe obec odročené soudní řízení prohraje. Pevně však doufáme, ţe soud při konečném rozhodování vezme v úvahu naše důvodné právně relevantní argumenty a obecní lesy budou pro obec Lhota u Vsetína zachráněny. JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová POLICIE V AKCI Dne 20. září 2006 jsme se vydali spolu s ţáky vsetínských škol na stadion na Ohradě, abychom zhlédli ukázku práce policie pod názvem "Policie v akci". Při příchodu na stadion jsme měli moţnost prohlédnout si stánky policejní techniky - potápěčskou výzbroj, zbraně, policejní uniformy a obleky a také radar dopravní policie. Ve stánku městské policie jsme viděli oka na odchyt zvířat, vyzkoušeli jsme své znalosti dopravních značek, zastříleli si z laserové pistole. Hlavní program začal hudebním vystoupením Hradní stráţe a Policie ČR a pak následovaly ukázky policejní práce. Viděli jsme, jak jízdní policie zdolávala na koních hořící překáţku, jak zásahová jednotka zadrţela ujíţdějícího zloděje a zásah pořádkové jednoty při nepokojích mezi diváky sportovního utkání. Zaujal nás i výcvik sebeobrany policistů z policejní školy v Holešově, i výcvik sluţebních psů. Tato událost se nám velmi líbila, protoţe nikdo z nás neměl dosud moţnost prohlédnout si zblízka činnost policie. Společná slohová práce ţáků 2. ročníku ZŠ Lhota u Vsetína. Životní jubilea: SPOLEČENSKÁ KRONIKA červenec: srpen: Matocha Jan 75 let Mrnuštík Josef 82 let Tkadlecová Jana 82 let Válková Marie 87 let Hurta Josef 81 let Brňovják Miroslav 75 let Volčík Jan 90 let Košutová Františka 83 let Němečková Marie 84 let Samek Branislav 82 let Vítek Ladislav 82 let Tomeček Jaroslav 84 let Valchářová Boţena 81 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Narozené děti červenec - srpen Úmrtí červenec - srpen Ondřej Urban Obadal Jaroslav 79 let Michal Šťastný Matoška Josef 80 let Přihlášení červenec - srpen Odhlášení červenec - srpen Petřeková Lucie Jan Zgarba Ke dni měla obec Lhota u Vsetína 751 obyvatel, z toho 377 ţen a 374 muţů.

6 Z HISTORIE OBCE Školní rok 1888/89 započal dne 17. září. Ve škole přítomna byla místní školská rada a někteří rodičové. Správce školy vysvětlil ţákům důleţitost dne toho, připomenul jim pravidla školní kázně a napomenul ku pilnosti a horlivosti v učení. Několik slov promluvil téţ starosta obce. Zapsáno do školy jest 137 ţáků zdejších a 11 cizích (7 z Liptálu a 4 ze Lhoty). Na počátku měsíce dubna 1889 onemocnělo přes 20 školních dítek za stejných příznaků (kašel, bolesti v krku a vysoké horečky). Správce školy oznámil to obvodnímu lékaři Svobodovi na Vsetíně, který přišed uznal, ţe příčinou nemoci jest vlhosť a plíseň v učírně. Školu kázal ihned zavříti a místní školní radě nařídil vykopati příkop za školou a dvorek vyvézti suchým materiálem, aby se voda nedostávala ke školní budově. Slavné c.k. okresní školské radě učiněno o tom ihned oznámení. Po tři týdny se nevyučovalo, a sice od 8. do 29. dubna. Tak daleko nemusely věci dojíti, kdyby předseda školské rady dbal svých povinností, neboť to, co nařídil lékař učiniti, uznala za nutné hned komise při přebírání školy po dostavení, totiţ odvésti vodu od stavení a okolí jeho zvýšiti. Ale tak odkládá se všechno, pumpa staví se uţ více neţ rok. Studni máme vykopanou hned na podzim roku 1887 a přece trpíme nedostatkem vody ku pití. Následkem nařízení c.k. okresní školní rady usnesla se místní školní rada v dubnu 1888, aby co nejdříve byla dána na studnu pumpa, ale jak to bývá, ujednáno, ale neprovedeno. Předseda má vţdy jednu výmluvu - "ţe on nemá kassy". Školními úřady nařízeno bylo učitelům, aby upozornili ţáky na důleţitosť poštovních spořitelen a aby nabádali je k tomu, aby uspořené peněţní částečky tam si ukládali. Uznávaje potřebu, aby dítky hned v mládí učily se spořivosti, neboť mnohý nebude míti jiného podílu neţ to, co do poštovní spořitelny si vloţí. Po roce této činnosti jeví se výsledek uspokojivý. Dnes jest mezi ţáky zdejšími 21 vkladatelů, kteří úhrnem vloţeno mají 89 zlatých, 28 krejcarů. (Psáno dne 10. června 1889 správcem školy Antonínem Šabackým). Kroniku školní předloţil správce školy k nahlédnutí okresní školské radě, načeţ obdrţel dne 27. července 1889 hodnocení: Panu Antonínu Šabackému, správci obecné školy ve Lhotě u Liptála: "Kronika sem předloţená je velmi pilně pracována a podává věrný obraz o vzniku a pokroku školy ve Lhotě u Liptálu". Školní rok 1888/89 zakončen na škole naší jiţ dne 29. července, protoţe správce školy musel býti jiţ 1. srpna na vojenském cvičení ve Znojmě. Do školy přišli mnozí rodičové a místní školní rada. Přítomen byl téţ pan učitel Josef Mikulec z Liberce, rodák zdejší. Mezitím, co ţáci přednášeli písně a deklamace, prohlíţeli si přítomní vyloţené sešity psací i kreslící. Potom promluvil ředitel (správce školy), chtěje povzbudit ţáky a poučiti rodiče. Ţáci, kteří během školního roku dosáhli 14. roku, dostávali propouštěcí vysvědčení a tyto dítky zvláště napomínal a dobré rady jim dával na cestu do ţivota. Také pan učitel Mikulec pronesl krátkou řeč. Takové řeknu slavnostní zakončení školního roku uznávám za velmi prospěšné, neboť tu má učitel příleţitosť rodiče poučiti a škole je nakloniti. A toho je potřeba. Tak nám přiblíţil obecnou školu ve Lhotě správce školy Antonín Šabacký. O historii obce Lhoty u Vsetína Vám váţení občané po celé 4 roky velice rád psal: V dnešním čísle Zpravodaje obce Lhoty u Vsetína uzavírám část ţivota týkající se dávné minulosti i současnosti. Celkovou historii však uzavřít nelze, protoţe ţivot tvoří další kapitoly našich dějin. Moţná se mně naskytne ještě někdy příleţitost, abych mohl v líčení historie obce pokračovat. I bez toho si však myslím, ţe občané získali o historii obce mnoho zajímavých zpráv a informací. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a do Senátu Parlamentu České republiky Volby se uskuteční : v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína čp. 211 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec, Mgr. Josef Goláň Mgr. Josef Goláň

2/2006. obce Lhota u Vsetína

2/2006. obce Lhota u Vsetína 2/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH - Z jednání zastupitelstva obce........... 2 - Informace obecního úřadu............ 2 - Fotbalová sezóna 2005/2006........... 3 - Hasičská soutěţ v Liptále............

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 3/2010 1 Obsah Z jednání zastupitelstva... 3 Společenská kronika... 4 Z úřední desky... 4 Informace o stavu finančních prostředků obce..6 8 let v komunální politice... 6

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Omluveni: Program: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25.

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25. Výhled na rok 2015 Příjmy na rok 2015 Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) 7.000.000,-- Kč Poplatky (pes, správní popl. a jiné) 55.000,-- Kč Pronájem pozemků 45.000,-- Kč Sběr druhotných surovin+příspěvek

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ŘÍJEN 2010. www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz

ŘÍJEN 2010. www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz www.obecveseli.cz, email: obecni.urad@obecveseli.cz ŘÍJEN 2010 Obsah: Slovo starosty Soutěž Vesnice roku Rody a grunty na Veselí Místní poplatky Evidence obyvatel Pronájem biopopelnic Životní jubilea Příloha:

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více