MONUMENTS AND SITES MONUMENTS ET SITES MONUMENTOS Y SITIOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONUMENTS AND SITES MONUMENTS ET SITES MONUMENTOS Y SITIOS"

Transkript

1 I N T E R N A T I O N A L C O U N C I L O N M O N U M E N T S A N D S I T E S C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E S M O N U M E N T S E T D E S S I T E S C O N S E J O I N T E R N A C I O N A L D E M O N U M E N T O S Y S I T I O S МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПАМЯТНИКОВ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ ICOMOS ISCS IllUSTrATED glossary ON STONE DETErIOrATION patterns IlUSTrOvANý glosář projevů poškození kamene English-Czech Version / Anglicko-česká verze Czech translation of the English-Deutsch edition of 2010 Český překlad anglicko-německé verze: Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Antonín Zeman MONUMENTS AND SITES MONUMENTS ET SITES MONUMENTOS Y SITIOS XV

2 Monuments and Sites / Monuments et Sites / Monumentos y Sitios edited by ICOMOS Office: International Secretariat of ICOMOS, rue de la Fédération, F Paris Vydání podpořeno výzkumným záměrem AV0Z a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Evropským centrem excelence ARCchip. Funded by the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic - European Centre of Excellence ARCchip from the Institutional Research Plan grant AV0Z and supported from the EC FP7 project STONECORE. Contributors / Do glosáře přispěli : Tamara Anson Cartwright, Ministry of Culture, Toronto, Canada; Elsa bourguignon, Conservation scientist, France; Philippe bromblet, CICRP, Marseille, France; Jo Ann Cassar, Institute for Masonry and Construction Research, Msida, Malta; A. Elena Charola, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; Eddy De Witte, KIK-IRPA, Brussels, Belgium; Jose Delgadorodrigues, LNEC, Lisbon, Portugal; Vasco Fassina, SPAS-Veneto, Venice, Italy; Bernd Fitzner, RWTH, Aachen, Germany; Laurent Fortier, LRMH, Champs-sur-Marne, France; Christoph Franzen, IDK, Dresden, Germany; José-Maria garcia de Miguel, ESM UPM, Madrid, Spain; Ewan Hyslop, British Geological Survey, Edinburgh, UK; Marie Klingspor-rotstein, Skanska, Stockholm, Sweden; Daniel Kwiatkowski, Skanska, Stockholm, Sweden; Wolfgang E. Krumbein, ICBM, Oldenburg, Germany; Roger-Alexandre lefèvre, University Paris XII, Créteil, France; Ingval Maxwell, Historic Scotland, Edinburgh, UK; Andrew McMillan, British Geological Survey, Edinburgh, UK; Dagmar Michoinová, NIPCMS, Prague, Czech republic, Tadateru nishiura, Kokushikan University, Tokyo, Japan; Kyle Normandin, Wiss, Janney Elstner Associates Inc., New York, New York, USA; Andreas Queisser, EPFL, Lausanne, Suisse; Isabelle pallot-frossard, LRMH, Champs-sur-Marne, France; Vasu poshyanandana, Office of National Museums Bangkok, Thailand; George W. scherer, Princeton University, USA; Stefan simon, Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, Germany; Rolf snethlage, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Munich, Germany; Francis tourneur, Pierres et Marbres de Wallonie, Namur, Belgium; Jean-Marc Vallet, CICRP, Marseille, France; Rob Van Hees, TNO, Delft, Netherland; Myrsini Varti-Matarangas, IGME, Athens, Greece; Véronique Vergès-belmin, LRMH, Champs-sur-Marne, France; Tomas Warscheid, MPA, Bremen, Germany; Kati Winterhalter, Architect, Helsinki, Finland; David Young, Heritage consultant, Campbell, Australia. CzeCH translation reviewed by / ČesKý překlad recenzovali: Karol bayer, Jiří Frankl, Ivana Frolíková, Vratislav nejedlý, Jiří novotný Edition Coordination/ Koordinátor: ICOMOS ISCS, Véronique Vergès-belmin Layout / Grafický návrh: Nadine guyon 1. vydání ITAM 2011 Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Science of the Czech Republic, v. v. i. ARCCHIP Centre of Excellence Prosecká 76, Praha 9, Czech Republic Redakce: Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Antonín Zeman LEGAL NOTICE The views expressed are purely those of the authors and may not, and in any circumstances, be regarded as stating the official position of the publisher. Printed in the Czech Republic: GLOS Semily ISBN (ITAM)

3 preface PřEDMLUVA The ICOMOS International Scientific Committee for Stone (ISCS) is providing a forum for the interchange of experience, ideas, and knowledge in the field of stone conservation. ISCS aims at facilitating the publication, dissemination and presentation of state of the art reviews on pre-identified issues. Simplification and demystification of scientific information for practitioners are also part of the main goals of the group. In studies on stone deterioration and conservation, terminological confusions lead to major communication problems between scientists, conservators and practitioners. In this context, it is of primary importance to set up a common language; if degradation patterns can be shown, named and described, then they can be recognised and compared with similar ones in a more accurate way in further investigations. The ISCS glossary constitutes an important tool for scientific discussions on decay phenomena and processes. It is also an excellent basis for tutorials on stone deterioration. It is based on the careful examination of pre-existing glossaries of English terms. It does not aim at replacing these glossaries, often set up originally in a language other than English, and for most of them done to a high standard. As President of ICOMOS I would like to congratulate the International Scientific Committee for Stone and its President Véronique Verges-Belmin for the results of years of research presented in this publication. Stone conservation is a crucial topic in monument conservation and many of our National Committees all over the world hope for advice and help from the specialists familiar with traditional and modern methods of conservation. The Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns offers a wide range of suggestions and practical advice. Probably, after the English- French version becomes avaible the Glossary will also be translated into other languages. In view of the accelerating decay of our stone monuments worldwide this is an exemplary contribution which will promote the international cooperation so important in this field. Michal Petzet, past President of ICOMOS Gustavo Araoz, President of ICOMOS Stefan Simon, President ISCS ICOMOS Mezinárodní vědecký výbor ICOMOS pro kámen (ISCS) posytuje fórum pro výměnu zkušeností, nápadů a vědomostí v oblasti péče o kamenné památky. Zaměřuje se na podporu publikace, šíření znalostí a prezentaci kritických přehledových studií v uvedené problematice. Jedním z cílů činnosti této skupiny odborníků je i srozumitelné zpřístupňování a demystifikace vědeckých informací pro praktické využití. V pracích o poškozování kamene a o jeho konzervaci vedou terminologické zmatky k problémům při domluvě mezi vědci, památkovými pracovníky a praktickými restaurátory. Stanovení pravidel společného vyjadřování má v tomto kontextu základní důležitost. Degradační projevy, které mohou být ukázány, pojmenovány a popsány, mohou být přesněji studovány, rozpoznávány a porovnávány s podobnými projevy. ISCS glosář představuje významný nástroj pro vědecké diskuze o degradačních jevech a procesech. Je zároveň vynikající pomůckou pro výukové programy v oblasti poškozování kamene. Je založen na pečlivém studiu předchozích glosářů anglické terminologie. Jeho cílem není nahrazení těchto glosářů, často původně vypracovaných v jiných jazycích než v angličtině, a většinou na vysoké odborné úrovni. Jako prezident ICOMOS bych rád blahopřál Mezinárodnímu vědeckému výboru pro kámen a jeho prezidentce Véronique Verges-Belmin k výsledkům několikaletého výzkumu, předloženým v této publikaci. Péče o kamenné památky je jedním ze zásadních problémů památkové péče a mnohé z našich národních komitétů čekají na radu a pomoc od specialistů zběhlých v tradičních i moderních metodách restaurování a konzervace. Ilustrovaný glosář forem poškození kamene nabízí širokou škálu návrhů a praktických rad. Je pravděpodobné, že po anglicko-francouzské verzi bude glosář přeložen do dalších jazyků. Z pohledu zrychlujícího se rozpadu kamenných památek na celém světě, je glosář příkladným příspěvkem, který podpoří mezinárodní spolupráci tak potřebnou v tomto oboru. Michal Petzet, bývalý prezident ICOMOS Gustavo Araoz, prezident ICOMOS Stefan Simon, prezident ISCS ICOMOS 1

4 Contents. ObSAh background glossaries. VÝCHOZÍ GLOSÁřE (VÝZNAMOVÉ SLOVNÍKY) str. 4 general terms OBECNÉ POJMY AlterAtion. ALTERACE (ZMĚNA) DAMAge. POŠKOZENÍ DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) > CrACK & DeForMAtion TRHLINA A DEFORMACE > CrACK. TRHLINA 10 DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) Fracture. Lomová trhlina star crack. Hvězdicovitá trhlina Hair crack. Vlasová trhlina Craquele. Krakelování splitting. Rozštípnutí str. 12 str. DetACHMent ODDĚLENÍ > blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ 14 str. bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ VRSTEV str. 16 exfoliation. Lístkování 18 str. FeAtures induced by MAteriAl loss FORMY ZPůSOBENÉ ZTRÁTOU HMOTY > str. str. 32 str. AlVeolizAtion. ALVEOLIZACE 28 erosion. EROZE 30 MeCHAniCAl DAMAge. MECHANICKÉ POŠKOZENÍ Coving. Vykotlání Differential erosion. Selektivní eroze loss. Úbytek: of components. složek of matrix. základní hmoty rounding. Zakulacení roughening. Zdrsnění impact damage. Poškození nárazem Cut. Zářez scratch. Poškrábání Abrasion. Odírání Keying. Záseky DisColourAtion & Deposit ZMĚNA BARVY A USAZENINA (DEPOZIT) > Crust. KRUSTA 42 str. black crust. Černá krusta salt crust. Solná krusta Deposit. 44 USAZENINA (DEPOZIT) str. 46 DisColourAtion. ZMĚNA BARVY Colouration. Zbarvení bleaching. Zbělení Moist area. Vlhká oblast staining. Skvrnitost str. efflorescence. VÝKVĚTY 48 str. encrustation. INKRUSTACE 50 str. Concretion. Konkrece biological ColonizAtion BIOLOGICKÁ KOLONIZACE > biological ColonizAtion. BIOLOGICKÁ KOLONIZACE str. 64 AlgA. řasy 66 str. index. REJSTřÍK (PřÍLOHY) 76 str. references. LITERATURA 78 str. 2

5 ICoMos-IsCs: Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns. Ilustrovaný glosář (významový slovník) projevů (forem) poškození kamene glossary overview. CELKOVÝ PřEHLED GLOSÁřE str. 6 DegrADAtion. DEGRADACE DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ str. 8 DisintegrAtion. DEZINTEGRACE (ROZPOJENÍ) Crumbling. Rozdrolení granular disintegration. Zrnitý rozpad powdering, Chalking. Zpráškovatění, zkřídovatění sanding. Zpískovatění sugaring. Zcukrovatění str. 20 FrAgMentAtion. FRAGMENTACE 22 peeling. ODLUPOVÁNÍ scaling. ODPRÝSKÁVÁNÍ splintering. Tříštění Chipping. Odlomení hrany str. 24 str. 26 str. Flaking. Odlupování tenkých vrstev Contour scaling. Odprýskávání povrchů a hran spalling. Plošné odprýskávání MiCroKArst. MIKROKRAS str. str. Missing part. CHYBĚJÍCÍ ČÁST perforation. PERFORACE (PRODĚRAVĚNÍ) pitting. DůLKOVÁ KOROZE gap. Mezera str. str. 40 FilM. POVLAK 52 str. 54 glossy AspeCt. LESK str. 56 graffiti. VANDALSKÉ ZNAČKOVÁNÍ str. str. str. str patina. PATINA iron rich patina. Železem bohatá patina oxalate patina. Oxalátová patina soiling. ZNEČIŠTĚNÍ subflorescence. SUBFLORESCENCE str. str. str. str lichen. LIŠEJNÍKY 68 Moss. MECHY MoulD. PLÍSNĚ plant. ROSTLINY 3

6 background glossaries ZDROJOVÉ GLOSÁřE In 2001, when the group began its compiling task, seven documents, comprising various numbers of entries were identified as a basis for collecting and combining useful terms into a generalised glossary. The oldest one is an unpublished list of 21 terms written by A. Arnold, D. Jeannette and K. Zehnder (1980), who performed that task within the framework of the ISCS-petrography group activities. This glossary includes an alphabetical list of terms in English, French and German, with related definitions in the three languages. The second document is a compilation of 24 English terms with related definitions, published by Grimmer (1984) of the U.S. National Park Service. The third document is the Italian Standard Normal 1/88 published in 1990 and called "Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei : lessico". Each one of the 27 terms in this glossary is illustrated by photographs, usually in two different scales and by a graphic chart to be used if mapping of deterioration patterns is needed. This glossary, and related definitions have been translated into English by Apy Elena Charola. This author has also translated the terms, without their definitions, into Spanish and Portuguese. The fourth set of documents is a proposal for a terminology of stone decay forms on monuments, written by Jose Delgado Rodrigues from LNEC (Lisbon, Portugal). It comprises 26 terms, and was largely inspired in internal documents produced in the framework of the Petrography Group of the ICOMOS Stone Committee and publish - ed in its newsletter in This proposal was used as a basis for the publication by LNEC, in 2004, of a glossary with short definitions in Portuguese language, including terms related to stone, masonry and render deterioration (Henriques et al., 2004). Each term is translated into French, Italian and Spanish, and is associated with a graphic chart. The fifth document is a detailed contribution by B. Fitzner, K. Heinrichs & R. Kownatzki (1995), on classification and mapping of weathering forms, which was updated in 2002 by Fitzner & Heinrichs. This document presents as well definitions of terms which are found in a slight ly altered form in the present glossary, as an introduction into the mapping of stone damages. The thoroughly illustrated document classifies decay patterns on the basis of type and intensity. A colour and graphic chart is proposed, in the same way as the one which can be found in the Italian Standard Normal 1/88. The sixth document (Franke et al. 1998) is a multiauth - ored book published as a deliverable of a FP5 European Commission research program. The document is an Atlas and a classification of brick masonry deterioration. It deals both with deterioration of the material (bricks, joint and pointing mortars), and with degradation of the whole masonry. It was developed together with an expert system, of which the acronym is MDDS, which stands for "Masonry Damage Diagnostic System". In fact all damage types contained in the document are to be found in the expert system (Van Hees et al 1995), aiming at helping decision makers to diagnose the origin of deterioration and select appropriate methods and materials for brick masonry restoration. The most recent document has been set up by a group of experts from Germany (VDI ) VDI stands for "Verein Deutscher Ingenieure, i.e. Association of German Engineers". This document is quite close to a standard, and it is composed of a list of 14 terms in German, with a translation into English, accompanied by a definition and illustrations. A proposal for graphic representation of the decay patterns is also provided, as in the Italian Standard and in the Fitzner system. Although we did our best to gather all the available information, we have obviously missed a number of documents. One of them is an illustrated glossary of 30 terms edited by the Queen s University of Belfast (U.K.). On its website (http://www.qub.ac.uk) one can find a comprehensive weathering features tutorial, which includes both degradation patterns of monuments and natural outcrops, and also refers to anthropogenic dam age. To set up the French version of the glossary, the translators have consulted the background glossaries having terms and definitions in French, and also the following documents: Paper by De Henau & Tourneur (1998/99), book Dicobat, edited by De Vigan et al. (1990), and CRIS- TAL glossary, set up in 1999 within the frame of European project Rephael. 4

7 background glossaries ZDROJOVÉ GLOSÁřE Když skupina začala v roce 2001 pracovat, využila jako základ kombinace a sběru užitečných termínů, shromážděných v obecném glosáři sedm dokumentů, které obsahovaly různý počet termínů. Nejstarším byl nepublikovaný seznam 21 termínů, který sepsali A. Arnold, D. Jeannette and K. Zehnder (1980) v rámci aktivit pracovní skupiny ISCS-petrografie. Tento glosář zahrnuje abecední seznam termínů v angličtině, francouzštině a němčině s odpovídajícími definicemi v těchto třech jazycích. Druhým dokumentem je kompilace 24 anglických názvů s odpovídajícími definicemi, publikovaná Grimmerem (1984) z U.S. National Park Services: National Park Service verfasst wurde. Třetím podkladem je italská norma Italian Standard Normal 1/88 vydaná v roce 1990 a nazvaná Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico. Každý z 27 termínů v tomto slovníku je ilustrován fotografiemi, obvykle ve dvou měřítkách a grafickým zobrazením, které má být použito v případě potřeby mapování znehodnocující formy. Tento glosář a odpovídající definice přeložila do angličtiny A.E. Charola, která také přeložila bez definic použité termíny do španělštiny a portugalštiny. Čtvrtým souborem dokumentů je návrh terminologie projevů rozkladu kamene na památkách, sepsaný José Delgado Rodriguesem z lisabonského ústavu LNEC v Portugalsku. Obsahuje 26 termínů a byl zásadně inspirován vnitřním dokumentem skupiny pro petrografii výboru pro kámen ICOMOS (1991). Tento návrh byl použit jako základ pro publikaci LNEC v roce 2004, tvořenou slovníkem s krátkými definicemi v portugalštině a zahrnující termíny, týkající se poškozování kamene, zdiva a omítek (Henriques et al., 2004). Každý výraz je přeložen do francouzštiny, italštiny a španělštiny a je k němu přiloženo grafické zobrazení. Pátým dokumentem je detailní příspěvek, který v roce 1995 publikovali B. Fitzner, K. Heinrichs & R. Kownatzki. Navržený systém klasifikace a mapování forem zvětrávání kamene byl aktualizován v roce 2002 Fitznerem & Heinrichsem. Tento dokument také obsahuje definice termínů, které čtenář nalezne v tomto glosáři v mírně upravené formě jako úvod do mapování poškozování kamene. Pečlivě ilustrovaný dokument klasifikuje formy rozkladu na základě typu a intenzity poškození. Zároveň nabízí návrh legendy s barevnými a grafickými symboly, podobně jako výše zmíněná italská norma 1/88. Šestým podkladem (Franke et al. 1998) je dílo mnoha autorů, které vzniklo jako výstup výzkumného projektu 5.rámcového programu Evropské komise. Jedná se o at- las a klasifikaci poškození cihelného zdiva. Zabývá se jak zhoršováním vlastností materiálů (cihel, zdicích i spárovacích malt), tak degradací zdiva jako celku. Spolu s atlasem vznikl i expertní systém s akronymem MDDS Masonry Damage Diagnostic System, ve kterém mohou být nalezeny všechny typy poškození, které dokument eviduje (van Hees et al. 1995). Záměrem systému MDDS je poskytnout odborníkům nástroj pro diagnózu původu poškození a pro výběr vhodné metody a materiálů při restaurování cihelného zdiva. Nejmladší dokument vypracovala expertní skupina Spolku německých inženýrů VDI (Verein Deutscher Ingenieure) a vydala jako Die Richtlinie VDI 3798 v roce Práce má povahu normy a tvoří ji seznam 14 německých termínů s překlady do angličtiny, definicemi a ilustracemi. Podobně jako italská norma a Fitznerův elaborát také obsahuje grafické symboly pro mapování poškození a poruch. Ačkoliv se autoři snažili shromáždit všechny dostupné informace, zřejmě nakonec některé nepostihli. Jedním z nich je ilustrovaný glosář 30 termínů vypracovaný na Queen s University of Belfast (U.K.). Na jejich webovských stránkách (http://www.qub.ac.uk) může čtenář nalézt vyčerpávající příručku o formách zvětrávání, která zahrnuje degradační projevy na památkách a přírodních útvarech i poškození, způsobená lidskou činností. Pro francouzskou verzi glosáře překladatelé používali předchozí slovníky, které obsahovaly termíny a definice ve francouzštině. Dále pak belgický článek, který napsali De Henau & Tourneur 1998/99, knihu Dicobat, kterou editoval De Vigan et al. (1990) a glosář CRISTAL, vypracovaný v rámci evropského projektu Raphael v roce

8 glossary overview CELKOVÝ PřEHLED GLOSÁřE the glossary is arranged into 6 families composed of 2 to 11 terms:. General terms,. Crack and deformation,. Detachment,. Features induced by material loss,. Discoloration and deposit,. Biological colonization As far as possible, the authors have kept within strict limits, describing deterioration patterns ob - servable by the naked eye. Only a few families devi - ate from this general rule, for instance mechanical damage which includes terms such as impact damage, cut, scratch, abrasion, and which is clearly process and not feature oriented. We have chosen to create a specific family includ - ing terms related to surface morphologies, called Features induced by material loss. This family is important because it contains terms allowing a deterioration pattern to be described even if there is no active material loss at the time the object is described. For instance a surface showing alveolization may be subjected to active granular disintegration or scaling. If there is no more stone loss from the surface, it will still have an alveolar relief, but with no further loss of material, and the sur face will have a tendency to soil. The same is applicable to erosion and biological colonization, because a surface may have eroded first and then be colonized by algae, lichen or mosses. The ISCS glossary only contains terms related to stone material as an individual element within a built object or sculpture. As a consequence, the terms do not relate to the description of the deterioration of a stone masonry structure as a whole. How to find a particular term in the glossary? To find a term, one can search from the table of contents on page 2, or go to the index page 76. glosář je rozdělen do šesti okruhů, z nichž každý obsahuje 2 až 11 termínů:. obecné pojmy. trhlina a deformace (přetvoření). oddělení. formy způsobené ztrátou hmoty. změna barvy a usazenina (depozit). biologická kolonizace Autoři v maximální možné míře dodržovali zásadu prostého popisu poškození, pozorovatelných pouhým okem. Pouze v několika případech se odchýlili od tohoto obecného pravidla, např. u mechanických poškození, kde jsou zahrnuty i termíny typu poškození rázem, řezem, poškrábáním a odíráním, což jsou zřejmě popisy procesů a nikoliv pozorovaných projevů. Dále vytvořili specifický okruh, zahrnující termíny vztažené k morfologii povrchu, nazvaný projevy způsobené ztrátou hmoty. Tento okruh je důležitý, neboť obsahuje i výrazy, umožňující popis poškození v případech, kdy již nepokračuje proces ztráty hmoty. Příkladem může být povrch vykazující alveolizaci a podléhající současně aktivnímu zrnitému nebo šupinovitému rozpadu. Pokud ale k dalšímu úbytku hmoty nedochází, má povrch nadále alveolární reliéf a bude mít tendenci k zašpinění. Totéž je aplikovatelné na erozi a biologickou kolonizaci, protože nejdříve může dojít k erozi a následně ke kolonizaci řasami, lišejníky a mechy. Glosář (významový slovník) ISCS obsahuje pouze termíny, které se vztahují ke kamennému materiálu jako individuálnímu prvku ve stavebním objektu nebo soše. Z tohoto důvodu se termíny nevztahují k popisu poškození konstrukcí z kamenného zdiva jako celku. Jak můžeme nalézt jednotlivý termín v glosáři? Pro nalezení termínu se doporučuje hledat v přehledném obsahu na straně 2 nebo použít rejstříku na straně 76. 6

9 general terms. OBECNÉ POJMY AlterAtion. ALTERACE (ZMĚNA) DAMAge. POŠKOZENÍ DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) DegrADAtion. DEGRADACE DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ CrACK & DeForMAtion TRHLINA A DEFORMACE DetACHMent ODDĚLENÍ FeAtures induced by MAteriAl loss PROJEVY ZPůSOBENÉ ZTRÁTOU HMOTY DisColorAtion & Deposit ZMĚNA BARVY A USAZENI- NA biological ColonizAtion BIOLOGICKÁ KOLONIZACE CrACK. TRHLINA Fracture. Lomová trhlina star crack. Hvězdicovitá trhlina Hair crack. Vlasová trhlina Craquele. Krakelování splitting. Štěpení DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ VRSTEV exfoliation. Lístkovatění DisintegrAtion. ROZPOJENÍ Crumbling. Rozdrolení granular disintegration. Zrnitý rozpad powdering, Chalking. Zpráškovatění, zkřídovatění sanding. Zpískovatění sugaring. Zcukrovatění FrAgMentAtion. FRAGMENTACE / DROBENÍ splintering. Tříštění Chipping. Odlomení hrany peeling. ODLUPOVÁNÍ AlVeolizAtion. ALVEOLIZACE Coving. Vykotlání erosion. EROZE Differential erosion. Selektivní eroze loss. Úbytek: of components. složek of matrix. základní hmoty rounding. Zakulacení roughening. Zdrsnění MeCHAniCAl DAMAge. MECHANICKÉ POŠKOZENÍ impact damage. Poškození nárazem Cut. Zářez scratch. Poškrábání Abrasion. Odírání Keying. Záseky MiCroKArst. MIKROKRAS Missing part. CHYBĚJÍCÍ ČÁST gap. Mezera Crust. KRUSTA black crust. Černá krusta salt crust. Solná krusta Deposit. USAZENINA / DEPOZIT DisColourAtion. ZMĚNA BARVY Colouration. Zbarvení bleaching. Vybělení Moist area. Vlhká oblast staining. Skvrnitost efflorescence. VÝKVĚTY encrustation. INKRUSTACE Concretion. Konkrece FilM. POVLAK / FILM glossy AspeCt. LESK graffiti. VANDALSKÉ ZNAČKOVÁNÍ / GRAFITI patina. PATINA iron rich patina. Železem bohatá patina oxalate patina. Oxalátová patina biological ColonizAtion. BIOLOGICKÁ KOLONIZACE AlgA. řasy lichen. LIŠEJNÍKY Moss. MECHY MoulD. PLÍSNĚ plant. ROSTLINY scaling. ODPRÝSKÁVÁNÍ Flaking. Odlupování tenkých vrstev / šupinatění Contour scaling. Odpadávání povrchů a hran spalling. Plošné odprýskávání perforation. PERFORACE / PRODĚRAVĚNÍ pitting. DůLKOVÁ KOROZE soiling. ZNEČIŠTĚNÍ subflorescence. SUBFLO- RESCENCE 7

10 general terms OBECNÉ POJMY > AlterAtion. ZMĚNA DAMAge. POŠKOZENÍ DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) AlterAtion Modification of the material that does not necessarily imply a worsening of its characteristics from the point of view of conservation. For instance, a reversible coating applied on a stone may be considered as an alteration. DAMAge Human perception of the loss of value due to decay. DeCAY Any chemical or physical modification of the intrinsic stone properties leading to a loss of value or to the impairment of use. DegrADAtion Decline in condition, quality, or functional capac - ity. DeteriorAtion Process of making or becoming worse or lower in quality, value, character, etc.; depreciation. AlterACe (změna) Změna materiálu, která nemusí současně znamenat zhoršení jeho vlastností z hlediska památkové péče. Například odstranitelný povlak (film) na kameni lze považovat za alteraci. poškození Lidské vnímání ztráty hodnoty v důsledku chátrání. VětránÍ (CHátránÍ) Jakákoliv chemická nebo fyzikální změna základních vlastností kamene, která vede ke ztrátě jeho hodnoty nebo omezení použitelnosti. DegrADACe (zhoršování stavu) Negativní změna celkového stavu, kvality nebo funkční způsobilosti. znehodnocování (poškozování) Proces zhoršování a snižování kvality, hodnot, vlastností, atd. ; snížení ceny. WeAtHering Any chemical or mechanical process by which stones exposed to the weather undergo changes in character and deteriorate. zvětrávání Jakékoliv chemické nebo mechanické procesy, při kterých kámen vystavený klimatickým vlivům podléhá změnám vlastností a je znehodnocován. 8

11 DegrADAtion. DEGRADACE DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ? AlterAtion.?. ZMĚNA Common alteration of architectural mouldings by algae. Běžná změna architektonických detailů řasami. DegrADAtion. DEGRADACE Degradation of red sandstone masonry due to defective rainwater gutter behind parapet. Degradace pískovcové zdi způsobená vadným zaatikovým žlabem pro odvod vody ze střechy. Scotland, Edinburgh, Meadows Pillars, Height of vertical face approx. 300 mm. Pers. Archive (ref. KP 22) / I. Maxwell Scotland, Edinburgh, Caledonian Hotel, Individual block heights approx. 300 mm. Pers. Archive (ref. KD 30) / I. Maxwell DAMAge. POŠKOZENÍ Damage to the lower part of a sandstone grave slab resulting in loss of value. poškození ve spodní části desky pískovcového náhrobku vedoucí ke snížení hodnoty památky. DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ Deterioration of a Carboniferous sandstone masonny. znehodnocování zdiva z karbonského pískovce. Scotland, Edinburgh, Old Calton Cemetery, British Geological Survey / E. Hyslop Scotland, Edinburgh, North Castle Street, Individual block heights approx. 30 cm, Pers. Archive (ref. OU 13) / I. Maxwell DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) Limestone relief showing advanced decay. Pokročilý stupeň větrání vápencového reliéfu. WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ Weathering of a Lewisian Gneiss monolith resulting from long term exposure to the elements. Porušení povrchu lewisienského rulového monolitu v důsledku dlouhodobého působení povětrnostních vlivů. France, Caen, Eglise Saint- Pierre, head ca. 10 cm, LRMH / V. Vergès-Belmin Scotland, Isle of Lewis, Tursachan Stone Circle, Callanish, Width of stone approx. 1.2 m. Pers. Archive (ref. GH 9) / I. Maxwell 9

12 ACK & DeForMAtion TRHLI- A DEFORMACE (PřETVOřENÍ) > CrACK. TRHLINA DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) CrACK TRHLINA Definition: individual fissure, clearly visible by the naked eye, resulting from separation of one part from another. Definice: Jednotlivá prasklina, zřetelně viditelná prostým okem, vyvolaná oddělením jedné části kamene od druhé. equivalent terms to be found in other glossaries: Fissure, fault, joint. sub-type(s): - Fracture: Crack that crosses completely the stone piece - star crack: Crack having the form of a star. Rusting iron or mechanical impact are possible causes of this type of damage. - Hair crack: Minor crack with width dimension < 0.1 mm - Craquele: Network of minor cracks also called crack network. The term crazing is not appropriate for stone, as this term should be used for describing the development of a crack network on glazed terracotta. - splitting: Fracturing of a stone along planes of weakness such as microcracks or clay/silt layers, in cases where the structural elements are orientated vertically. For instance, a column may split into several parts along bedding planes if the load above it is too high. not to be confused with: - Delamination, which consists of detachment along bedding or schistosity planes, not necessarily orientated vertically. In delamination, mechanical overload is not noticeable. Delamination is transitional to splitting. other remarks: Cracking may be due to weathering, flaws in the stone, static problems, rusting dowels, too hard repointing mortar. Vibrations caused by earth tremors, fire, frost may also induce cracking. Cracks and fractures occuring on rock carved surfaces are usually named after the geological terminology : joint if there is no displacement of one side with respect to the other, fault if there is a displacement. ekvivalentní termíny v jiných slovnících: Prasklina, puklina, spára, porucha, zlom. podtypy: - lomová trhlina: prochází napříč celým kamenným objektem. - Hvězdicovitá trhlina: shluk trhlin ve tvaru hvězdicovitě se rozbíhajících paprsků. Možnou příčinou vzniku tohoto poškození je expanze rezavějícího železného trnu v kameni nebo náraz (úder). - Vlasová trhlina: prasklina o šíři menší než 0,1 mm. - Krakelování: síť malých trhlin na povrchu kamene. Termín rozpraskání, obvykle používaný pro glazované terakotové objekty, není pro kámen vhodný. - Štěpení: pukání kamene podél ploch oslabení jako jsou mikropukliny, laminy jílu a siltu v hornině, zejména u konstrukčních prvků orientovaných (osazených) vertikálně. Například, sloup se může rozštěpit do několika částí podél vertikálně orientovaných vrstevních ploch při přetížení. neplést s termíny: - Delaminace, která vzniká jako oddělení vrstev podél ploch vrstevnatosti a břidličnatosti, které nemusí být orientovány shodně se směrem zatížení (u sloupů a zdiva vertikálně) a obecně nesouvisí s přetížením... Oddělení vrstev (delaminace) je přechod ke štípání. Další poznámky: Vznik trhlin může být způsoben zvětráváním, puklinami a dutinami v kameni, statickými problémy, rezavěním spojovacích prvků (trnů) a příliš tvrdou spárovací maltou. Trhliny mohou být vyvolány i vibracemi při otřesech půdy, požárem či mrazem. Pukliny a zlomy, vyskytující se na skalních rytinách, jsou obvykle pojmenovávány podle geologické terminologie: puklina v případě, že nedošlo k vzájemnému posunutí oddělených částí, zlom pro situaci se vzájemným posunem oddělených částí. 10

13 CrAQuele. KRAKELOVÁNÍ Marble sculpture showing a network of thin cracks (craquele). Mramorová socha se sítí tenkých trhlin (krakelování). France, Versailles, Castle Park, Large side : 0,8 m. LRMH / V. Vergès-Belmin FrACture. LOMOVÁ TRHLINA Horizontal fracture due to a rusted iron clamp. Horizontální trhlina způsobená rezavějící železnou svorkou. star CrACK. HVĚZDICOVITÁ TRHLINA star crack on sandstone result - ing from corrosion and expansion of an iron fixing at the base of a grave slab. Hvězdicovitá trhlina na pískovci, způsobená korozí a expanzí železného trnu v základně náhrobní desky. France, Angoulême, Saint-Pierre cathedral: Western façade, central tympanum, DIA LRMH / J.P. Bozellec Scotland, Edinburgh (Old Calton Cemetery), British Geological Survey / E. Hyslop HAir CrACK. VLASOVÁ TRHLINA Vertical Hair cracks have developed on protruding parts located between the flutes of this column. Vertikální vlasové trhliny vytvořené na vyčnívajících částech kanelury kamenných splitting. ROZŠTÍPNUTÍ splitting of a limestone column rozštípnutí vápencového sloupu podél ploch oslabení. sloupů mezi jednotlivými žlábky. Greece, Athens, KDC Olching / S. Simon France, Vienne, Saint-André-le-Bas church, cloister, Column diameter c. 15 cm. LRMH DIA / J.P. Bozellec 11

14 CrACK & DeForMAtion TRHLINA A DEFORMACE (PřET- VOřENÍ) > CrACK. TRHLINA DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) DeForMAtion DEFORMACE (PřETVOřENÍ) Definition: Change in shape without losing integrity, leading to bending, buckling or twisting of a stone block. equivalent terms to be found in other glossaries: Plastic deformation, bowing. other remarks: This degradation pattern mainly affects crystalline marble slabs (tombstones, marble cladding). Definice: Deformace je změna tvaru při zachování celistvosti, která vede k prohnutí, vyboulení nebo zkroucení kamenného bloku. ekvivalentní termíny v jiných slovnících: Plastická deformace a ohnutí. Další poznámky: Tento typ degradace postihuje např. mramorové desky s nápisy na náhrobcích. 12

15 DeForMAtion. DEFORMACE This white marble plate shows a convex deformation. Vypuklá bílá mramorová deska (konvexní deformace). DeForMAtion. DEFORMACE The white marble plate of this XIXth century stele shows a concave deformation. Vydutá bílá mramorová deska náhrobku z 19. stol. (konkávní deformace). France, Queyras, Ville- Vieille, Plate size 0.7 x 2 m. LRMH / V. Vergès-Belmin France, Sélestat (Haut-Rhin), Cemetary, Plate size 0.4 x 1 m. LRMH /V. Vergès- Belmin DeForMAtion. DEFORMACE Marble panel out of line. The convex deformation is visible due to oblique light. Zakřivený mramorový panel. Vržený stín zviditelňuje vypuklou tvarovou změnu panelu na levé straně. USA, Albany, New York, Agency Building, New York State Capitol, Approx Panel Dimensions : 90 x 90 cm. Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. / K. Normandin, M. Petermann 13

16 DetACHMent ODDĚLENÍ > blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ blistering ZPUCHÝřOVÁNÍ Definition: separated, air-filled, raised hemispherical elevations on the face of stone resulting from the detachment of an outer stone layer. this detachment is not related to the stone structure. other remarks: Blistering, in some circumstances, is caused by soluble salts action. Definice: oddělené, vzduchem vyplněné a nadzvednuté vrchlíkovité výstupky na povrchu kamene způsobené odtržením vnější kamenné vrstvy. odtržení je nezávislé na struktuře kamene. Další poznámky: Zpuchýřování je za určitých podmínek způsobeno aktivitou rozpustných solí. 14

17 DisintegrAtion. DEZINTEGRACE (ROZPOJENÍ) FrAgMentAtion. FRAGMENTACE peeling. ODLUPOVÁNÍ scaling. ODPRÝSKÁVÁNÍ blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ blistering on surface of molasse sandstone. blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ The left cheek of the limestone figure shows blistering. zpuchýřování povrchu pískovce. Levá tvář vápencové figury je postižena zpuchýřováním. France, Laon (Aisne), Notre-Dame Cathedral, western façade, DIA LRMH / C. Jaton Switzerland, Lausanne, Cathedral, Field of view: ~2 cm. Princeton University / G.W. Scherer blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ blistering of sandstone masonry caused by expansion of the weathered surface layer leading to loss of the stone surface. zpuchýřování pískovcového zdiva způsobené rozpínáním zvětralého povrchu a vedoucí k jeho odpadávání. Scotland, Glasgow, Wellington United Free Church, British Geological Survey / E. Hyslop 15

18 DetACHMent oddělení > blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ VRSTEV bursting ODŠTÍPNUTÍ Definition: local loss of the stone surface from internal pressure usually manifesting in the form of an irregularly sided crater. equivalent term to be found in other glossaries: Break out. not to be confused with: - Impact damage: loss of material due to a mechanical impact, which may have crater shape if the object hitting the stone surface is hard and small (a bullet for instance). other remarks: Bursting is sometimes preceded by star-shaped face-fractur ing. This deterioration pattern is due to the increase of vol ume of mineral inclusions (clays, iron minerals, etc.) naturally contained in the stone and situated near its surface. The corrosion of metallic reinforcing elements may also induce bur sting. Definice: lokální ztráta povrchu kamene v důsledku vnitřního tlaku, obvykle se projevující ve formě nepravidelných jamek (kráterů). ekvivalentní termíny v jiných slovnících: Vylomení. neplést s termíny: - Ztráta materiálu kamene, způsobená mechanickým účinkem nárazu, která může mít také tvar kráteru, pokud je předmět, který kamenný povrch zasáhl malý a tvrdý, např. projektil. Další poznámky: Odštípnutí někdy předchází hvězdicovité rozpukání. Tento typ poškození je způsoben zvýšením objemu minerálních inkluzí (jílů, minerálů železa atd.) tvořících přirozenou součást kamene v jeho povrchových vrstvách. Také koroze kovových výztužných prvků, zasazených v kameni, může vyvolat odštípnutí. 16

19 DisintegrAtion. DEZINTEGRACE (ROZPOJENÍ) FrAgMentAtion. FRAGMENTA- peeling. ODLUPOVÁNÍ scaling. ODPRÝSKÁVÁNÍ bursting. ODŠTÍPNUTÍ bursting of this limestone element was most probably due to volume expansion linked to the corrosion of the iron clamp. odštípnutí vápencového prvku bylo nejpravděpodobněji způsobeno objemovými změnami zkorodované železné skoby. Portugal, Lisbon, Jeronimo Cloister, Length of stone, 50 cm. IDK Dresden / C. Franzen bursting. ODŠTÍPNUTÍ Typical bursting at flat wall marble panel. Typické odštípnutí ploché mramorové desky. USA, Albany, New York, Agency building, New York State Capitol, Approx Panel Dimensions: 90 cm x 90 cm. Wiss, Janney, Elstner Associates Inc. / K. Normandin, M. Petermann bursting. ODŠTÍPNUTÍ bursting due to corrosion and expansion of a metal fixing at the base of a sandstone grave slab. odštípnutí pískovce ze základny náhrobní desky v důsledku objemové expanze zkorodované železné skoby. Scotland, Edinburgh, Old Calton Cemetery, British Geological Survey / E. Hyslop 17

20 DetACHMent ODDĚLENÍ blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ > bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ VRSTEV DelAMinAtion ODDĚLENÍ VRSTEV Definition: Detachment process affecting laminated stones (most of sedimentary rocks, some metamorphic rocks). it corresponds to a physical separation into one or several layers following the stone laminae. the thickness and the shape of the layers are variable. the layers may be oriented in any direction with regards to the stone surface. equivalent terms to be found in other glossaries: Layering. sub-type(s): - exfoliation: detachment of multiple thin stone layers (cm scale) that are sub-parallel to the stone surface. The layers may bend or twist in a similar way as book pages. not to be confused with: - Scaling: kind of detachment totally independent of the stone structure. other remarks: Efflorescences and biological colonization can be detected in-between the laminae. Definice: oddělování vrstev (delaminace) postihuje vrstevnaté horniny (většinu sedimentárních hornin a některé horniny metamorfované). odpovídá fyzickému oddělení jedné nebo několika vrstev podél horninové laminy. Mocnost a tvar vrstev jsou proměnné a vrstvy mohou být orientovány jakýmkoliv směrem vzhledem k povrchu kamene. ekvivalentní termíny v jiných slovnících: Rozvrstvení. podtypy: - lístkování (exfoliace) je podtyp oddělování vrstev, při kterém nastává mnohonásobné oddělování tenkých kamenných vrstviček (řádově centimetrové tloušťky), subparalelních s povrchem kamene. Vrstvy mohou být ohnuté a zkroucené podobným způsobem jako listy v knize. neplést s termíny: - Odprýskávání: druh odlučování vrstviček kamene zcela nezávislý na struktuře kamene. Další poznámky: Výkvěty krystalů různých solí a biologická kolonizace mohou být detekovány mezi laminami kamene. 18

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials RNDr. Linda Vonásková ABSTRACT: Historical monuments in the Czech Republic represent an important

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

V současné době prožívá přírodní lámaný kámen renesanci v moderní stavební architektuře.

V současné době prožívá přírodní lámaný kámen renesanci v moderní stavební architektuře. KATALOG 2015 KAM-GARDEN Hodonín - prodejní sklad Email: info@kam-garden.cz Website: www.kam-garden.cz Facebook: http://www.facebook.com/kamgarden Tel: +420 774 498 896 Firma Kam-garden působí na tuzemském

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví 1. KAPITOLA: Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví Praha, leden 2008 Zpracovatelé: Martin Zídek (MK ČR) Lada Pekárková (MHMP-OKP) Jan Kněžínek ředitel Odboru kultury, památkové

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG HYDRAULICKÉ SPOJKY - ŠROUBENÍ výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG Ing. Aleš Veselý Bosch Rexroth spol. s r.o. 29. listopad 2011, Novotného Lávka 5, Praha strategický partner zajištění dodávek flexibilita

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Topic 2. Building Materials and Their Properties Grammar: Passive voice

Topic 2. Building Materials and Their Properties Grammar: Passive voice Topic 2 Building Materials and Their Properties Grammar: Passive voice Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ,

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport?

Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport? Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport? Ing. Roman Vodný ABSTRACT: Today, unused areas of railway infrastructure are more

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více