MONUMENTS AND SITES MONUMENTS ET SITES MONUMENTOS Y SITIOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONUMENTS AND SITES MONUMENTS ET SITES MONUMENTOS Y SITIOS"

Transkript

1 I N T E R N A T I O N A L C O U N C I L O N M O N U M E N T S A N D S I T E S C O N S E I L I N T E R N A T I O N A L D E S M O N U M E N T S E T D E S S I T E S C O N S E J O I N T E R N A C I O N A L D E M O N U M E N T O S Y S I T I O S МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПАМЯТНИКОВ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ ICOMOS ISCS IllUSTrATED glossary ON STONE DETErIOrATION patterns IlUSTrOvANý glosář projevů poškození kamene English-Czech Version / Anglicko-česká verze Czech translation of the English-Deutsch edition of 2010 Český překlad anglicko-německé verze: Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Antonín Zeman MONUMENTS AND SITES MONUMENTS ET SITES MONUMENTOS Y SITIOS XV

2 Monuments and Sites / Monuments et Sites / Monumentos y Sitios edited by ICOMOS Office: International Secretariat of ICOMOS, rue de la Fédération, F Paris Vydání podpořeno výzkumným záměrem AV0Z a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Evropským centrem excelence ARCchip. Funded by the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic - European Centre of Excellence ARCchip from the Institutional Research Plan grant AV0Z and supported from the EC FP7 project STONECORE. Contributors / Do glosáře přispěli : Tamara Anson Cartwright, Ministry of Culture, Toronto, Canada; Elsa bourguignon, Conservation scientist, France; Philippe bromblet, CICRP, Marseille, France; Jo Ann Cassar, Institute for Masonry and Construction Research, Msida, Malta; A. Elena Charola, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; Eddy De Witte, KIK-IRPA, Brussels, Belgium; Jose Delgadorodrigues, LNEC, Lisbon, Portugal; Vasco Fassina, SPAS-Veneto, Venice, Italy; Bernd Fitzner, RWTH, Aachen, Germany; Laurent Fortier, LRMH, Champs-sur-Marne, France; Christoph Franzen, IDK, Dresden, Germany; José-Maria garcia de Miguel, ESM UPM, Madrid, Spain; Ewan Hyslop, British Geological Survey, Edinburgh, UK; Marie Klingspor-rotstein, Skanska, Stockholm, Sweden; Daniel Kwiatkowski, Skanska, Stockholm, Sweden; Wolfgang E. Krumbein, ICBM, Oldenburg, Germany; Roger-Alexandre lefèvre, University Paris XII, Créteil, France; Ingval Maxwell, Historic Scotland, Edinburgh, UK; Andrew McMillan, British Geological Survey, Edinburgh, UK; Dagmar Michoinová, NIPCMS, Prague, Czech republic, Tadateru nishiura, Kokushikan University, Tokyo, Japan; Kyle Normandin, Wiss, Janney Elstner Associates Inc., New York, New York, USA; Andreas Queisser, EPFL, Lausanne, Suisse; Isabelle pallot-frossard, LRMH, Champs-sur-Marne, France; Vasu poshyanandana, Office of National Museums Bangkok, Thailand; George W. scherer, Princeton University, USA; Stefan simon, Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, Germany; Rolf snethlage, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Munich, Germany; Francis tourneur, Pierres et Marbres de Wallonie, Namur, Belgium; Jean-Marc Vallet, CICRP, Marseille, France; Rob Van Hees, TNO, Delft, Netherland; Myrsini Varti-Matarangas, IGME, Athens, Greece; Véronique Vergès-belmin, LRMH, Champs-sur-Marne, France; Tomas Warscheid, MPA, Bremen, Germany; Kati Winterhalter, Architect, Helsinki, Finland; David Young, Heritage consultant, Campbell, Australia. CzeCH translation reviewed by / ČesKý překlad recenzovali: Karol bayer, Jiří Frankl, Ivana Frolíková, Vratislav nejedlý, Jiří novotný Edition Coordination/ Koordinátor: ICOMOS ISCS, Véronique Vergès-belmin Layout / Grafický návrh: Nadine guyon 1. vydání ITAM 2011 Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Science of the Czech Republic, v. v. i. ARCCHIP Centre of Excellence Prosecká 76, Praha 9, Czech Republic Redakce: Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Antonín Zeman LEGAL NOTICE The views expressed are purely those of the authors and may not, and in any circumstances, be regarded as stating the official position of the publisher. Printed in the Czech Republic: GLOS Semily ISBN (ITAM)

3 preface PřEDMLUVA The ICOMOS International Scientific Committee for Stone (ISCS) is providing a forum for the interchange of experience, ideas, and knowledge in the field of stone conservation. ISCS aims at facilitating the publication, dissemination and presentation of state of the art reviews on pre-identified issues. Simplification and demystification of scientific information for practitioners are also part of the main goals of the group. In studies on stone deterioration and conservation, terminological confusions lead to major communication problems between scientists, conservators and practitioners. In this context, it is of primary importance to set up a common language; if degradation patterns can be shown, named and described, then they can be recognised and compared with similar ones in a more accurate way in further investigations. The ISCS glossary constitutes an important tool for scientific discussions on decay phenomena and processes. It is also an excellent basis for tutorials on stone deterioration. It is based on the careful examination of pre-existing glossaries of English terms. It does not aim at replacing these glossaries, often set up originally in a language other than English, and for most of them done to a high standard. As President of ICOMOS I would like to congratulate the International Scientific Committee for Stone and its President Véronique Verges-Belmin for the results of years of research presented in this publication. Stone conservation is a crucial topic in monument conservation and many of our National Committees all over the world hope for advice and help from the specialists familiar with traditional and modern methods of conservation. The Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns offers a wide range of suggestions and practical advice. Probably, after the English- French version becomes avaible the Glossary will also be translated into other languages. In view of the accelerating decay of our stone monuments worldwide this is an exemplary contribution which will promote the international cooperation so important in this field. Michal Petzet, past President of ICOMOS Gustavo Araoz, President of ICOMOS Stefan Simon, President ISCS ICOMOS Mezinárodní vědecký výbor ICOMOS pro kámen (ISCS) posytuje fórum pro výměnu zkušeností, nápadů a vědomostí v oblasti péče o kamenné památky. Zaměřuje se na podporu publikace, šíření znalostí a prezentaci kritických přehledových studií v uvedené problematice. Jedním z cílů činnosti této skupiny odborníků je i srozumitelné zpřístupňování a demystifikace vědeckých informací pro praktické využití. V pracích o poškozování kamene a o jeho konzervaci vedou terminologické zmatky k problémům při domluvě mezi vědci, památkovými pracovníky a praktickými restaurátory. Stanovení pravidel společného vyjadřování má v tomto kontextu základní důležitost. Degradační projevy, které mohou být ukázány, pojmenovány a popsány, mohou být přesněji studovány, rozpoznávány a porovnávány s podobnými projevy. ISCS glosář představuje významný nástroj pro vědecké diskuze o degradačních jevech a procesech. Je zároveň vynikající pomůckou pro výukové programy v oblasti poškozování kamene. Je založen na pečlivém studiu předchozích glosářů anglické terminologie. Jeho cílem není nahrazení těchto glosářů, často původně vypracovaných v jiných jazycích než v angličtině, a většinou na vysoké odborné úrovni. Jako prezident ICOMOS bych rád blahopřál Mezinárodnímu vědeckému výboru pro kámen a jeho prezidentce Véronique Verges-Belmin k výsledkům několikaletého výzkumu, předloženým v této publikaci. Péče o kamenné památky je jedním ze zásadních problémů památkové péče a mnohé z našich národních komitétů čekají na radu a pomoc od specialistů zběhlých v tradičních i moderních metodách restaurování a konzervace. Ilustrovaný glosář forem poškození kamene nabízí širokou škálu návrhů a praktických rad. Je pravděpodobné, že po anglicko-francouzské verzi bude glosář přeložen do dalších jazyků. Z pohledu zrychlujícího se rozpadu kamenných památek na celém světě, je glosář příkladným příspěvkem, který podpoří mezinárodní spolupráci tak potřebnou v tomto oboru. Michal Petzet, bývalý prezident ICOMOS Gustavo Araoz, prezident ICOMOS Stefan Simon, prezident ISCS ICOMOS 1

4 Contents. ObSAh background glossaries. VÝCHOZÍ GLOSÁřE (VÝZNAMOVÉ SLOVNÍKY) str. 4 general terms OBECNÉ POJMY AlterAtion. ALTERACE (ZMĚNA) DAMAge. POŠKOZENÍ DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) > CrACK & DeForMAtion TRHLINA A DEFORMACE > CrACK. TRHLINA 10 DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) Fracture. Lomová trhlina star crack. Hvězdicovitá trhlina Hair crack. Vlasová trhlina Craquele. Krakelování splitting. Rozštípnutí str. 12 str. DetACHMent ODDĚLENÍ > blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ 14 str. bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ VRSTEV str. 16 exfoliation. Lístkování 18 str. FeAtures induced by MAteriAl loss FORMY ZPůSOBENÉ ZTRÁTOU HMOTY > str. str. 32 str. AlVeolizAtion. ALVEOLIZACE 28 erosion. EROZE 30 MeCHAniCAl DAMAge. MECHANICKÉ POŠKOZENÍ Coving. Vykotlání Differential erosion. Selektivní eroze loss. Úbytek: of components. složek of matrix. základní hmoty rounding. Zakulacení roughening. Zdrsnění impact damage. Poškození nárazem Cut. Zářez scratch. Poškrábání Abrasion. Odírání Keying. Záseky DisColourAtion & Deposit ZMĚNA BARVY A USAZENINA (DEPOZIT) > Crust. KRUSTA 42 str. black crust. Černá krusta salt crust. Solná krusta Deposit. 44 USAZENINA (DEPOZIT) str. 46 DisColourAtion. ZMĚNA BARVY Colouration. Zbarvení bleaching. Zbělení Moist area. Vlhká oblast staining. Skvrnitost str. efflorescence. VÝKVĚTY 48 str. encrustation. INKRUSTACE 50 str. Concretion. Konkrece biological ColonizAtion BIOLOGICKÁ KOLONIZACE > biological ColonizAtion. BIOLOGICKÁ KOLONIZACE str. 64 AlgA. řasy 66 str. index. REJSTřÍK (PřÍLOHY) 76 str. references. LITERATURA 78 str. 2

5 ICoMos-IsCs: Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns. Ilustrovaný glosář (významový slovník) projevů (forem) poškození kamene glossary overview. CELKOVÝ PřEHLED GLOSÁřE str. 6 DegrADAtion. DEGRADACE DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ str. 8 DisintegrAtion. DEZINTEGRACE (ROZPOJENÍ) Crumbling. Rozdrolení granular disintegration. Zrnitý rozpad powdering, Chalking. Zpráškovatění, zkřídovatění sanding. Zpískovatění sugaring. Zcukrovatění str. 20 FrAgMentAtion. FRAGMENTACE 22 peeling. ODLUPOVÁNÍ scaling. ODPRÝSKÁVÁNÍ splintering. Tříštění Chipping. Odlomení hrany str. 24 str. 26 str. Flaking. Odlupování tenkých vrstev Contour scaling. Odprýskávání povrchů a hran spalling. Plošné odprýskávání MiCroKArst. MIKROKRAS str. str. Missing part. CHYBĚJÍCÍ ČÁST perforation. PERFORACE (PRODĚRAVĚNÍ) pitting. DůLKOVÁ KOROZE gap. Mezera str. str. 40 FilM. POVLAK 52 str. 54 glossy AspeCt. LESK str. 56 graffiti. VANDALSKÉ ZNAČKOVÁNÍ str. str. str. str patina. PATINA iron rich patina. Železem bohatá patina oxalate patina. Oxalátová patina soiling. ZNEČIŠTĚNÍ subflorescence. SUBFLORESCENCE str. str. str. str lichen. LIŠEJNÍKY 68 Moss. MECHY MoulD. PLÍSNĚ plant. ROSTLINY 3

6 background glossaries ZDROJOVÉ GLOSÁřE In 2001, when the group began its compiling task, seven documents, comprising various numbers of entries were identified as a basis for collecting and combining useful terms into a generalised glossary. The oldest one is an unpublished list of 21 terms written by A. Arnold, D. Jeannette and K. Zehnder (1980), who performed that task within the framework of the ISCS-petrography group activities. This glossary includes an alphabetical list of terms in English, French and German, with related definitions in the three languages. The second document is a compilation of 24 English terms with related definitions, published by Grimmer (1984) of the U.S. National Park Service. The third document is the Italian Standard Normal 1/88 published in 1990 and called "Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei : lessico". Each one of the 27 terms in this glossary is illustrated by photographs, usually in two different scales and by a graphic chart to be used if mapping of deterioration patterns is needed. This glossary, and related definitions have been translated into English by Apy Elena Charola. This author has also translated the terms, without their definitions, into Spanish and Portuguese. The fourth set of documents is a proposal for a terminology of stone decay forms on monuments, written by Jose Delgado Rodrigues from LNEC (Lisbon, Portugal). It comprises 26 terms, and was largely inspired in internal documents produced in the framework of the Petrography Group of the ICOMOS Stone Committee and publish - ed in its newsletter in This proposal was used as a basis for the publication by LNEC, in 2004, of a glossary with short definitions in Portuguese language, including terms related to stone, masonry and render deterioration (Henriques et al., 2004). Each term is translated into French, Italian and Spanish, and is associated with a graphic chart. The fifth document is a detailed contribution by B. Fitzner, K. Heinrichs & R. Kownatzki (1995), on classification and mapping of weathering forms, which was updated in 2002 by Fitzner & Heinrichs. This document presents as well definitions of terms which are found in a slight ly altered form in the present glossary, as an introduction into the mapping of stone damages. The thoroughly illustrated document classifies decay patterns on the basis of type and intensity. A colour and graphic chart is proposed, in the same way as the one which can be found in the Italian Standard Normal 1/88. The sixth document (Franke et al. 1998) is a multiauth - ored book published as a deliverable of a FP5 European Commission research program. The document is an Atlas and a classification of brick masonry deterioration. It deals both with deterioration of the material (bricks, joint and pointing mortars), and with degradation of the whole masonry. It was developed together with an expert system, of which the acronym is MDDS, which stands for "Masonry Damage Diagnostic System". In fact all damage types contained in the document are to be found in the expert system (Van Hees et al 1995), aiming at helping decision makers to diagnose the origin of deterioration and select appropriate methods and materials for brick masonry restoration. The most recent document has been set up by a group of experts from Germany (VDI ) VDI stands for "Verein Deutscher Ingenieure, i.e. Association of German Engineers". This document is quite close to a standard, and it is composed of a list of 14 terms in German, with a translation into English, accompanied by a definition and illustrations. A proposal for graphic representation of the decay patterns is also provided, as in the Italian Standard and in the Fitzner system. Although we did our best to gather all the available information, we have obviously missed a number of documents. One of them is an illustrated glossary of 30 terms edited by the Queen s University of Belfast (U.K.). On its website (http://www.qub.ac.uk) one can find a comprehensive weathering features tutorial, which includes both degradation patterns of monuments and natural outcrops, and also refers to anthropogenic dam age. To set up the French version of the glossary, the translators have consulted the background glossaries having terms and definitions in French, and also the following documents: Paper by De Henau & Tourneur (1998/99), book Dicobat, edited by De Vigan et al. (1990), and CRIS- TAL glossary, set up in 1999 within the frame of European project Rephael. 4

7 background glossaries ZDROJOVÉ GLOSÁřE Když skupina začala v roce 2001 pracovat, využila jako základ kombinace a sběru užitečných termínů, shromážděných v obecném glosáři sedm dokumentů, které obsahovaly různý počet termínů. Nejstarším byl nepublikovaný seznam 21 termínů, který sepsali A. Arnold, D. Jeannette and K. Zehnder (1980) v rámci aktivit pracovní skupiny ISCS-petrografie. Tento glosář zahrnuje abecední seznam termínů v angličtině, francouzštině a němčině s odpovídajícími definicemi v těchto třech jazycích. Druhým dokumentem je kompilace 24 anglických názvů s odpovídajícími definicemi, publikovaná Grimmerem (1984) z U.S. National Park Services: National Park Service verfasst wurde. Třetím podkladem je italská norma Italian Standard Normal 1/88 vydaná v roce 1990 a nazvaná Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico. Každý z 27 termínů v tomto slovníku je ilustrován fotografiemi, obvykle ve dvou měřítkách a grafickým zobrazením, které má být použito v případě potřeby mapování znehodnocující formy. Tento glosář a odpovídající definice přeložila do angličtiny A.E. Charola, která také přeložila bez definic použité termíny do španělštiny a portugalštiny. Čtvrtým souborem dokumentů je návrh terminologie projevů rozkladu kamene na památkách, sepsaný José Delgado Rodriguesem z lisabonského ústavu LNEC v Portugalsku. Obsahuje 26 termínů a byl zásadně inspirován vnitřním dokumentem skupiny pro petrografii výboru pro kámen ICOMOS (1991). Tento návrh byl použit jako základ pro publikaci LNEC v roce 2004, tvořenou slovníkem s krátkými definicemi v portugalštině a zahrnující termíny, týkající se poškozování kamene, zdiva a omítek (Henriques et al., 2004). Každý výraz je přeložen do francouzštiny, italštiny a španělštiny a je k němu přiloženo grafické zobrazení. Pátým dokumentem je detailní příspěvek, který v roce 1995 publikovali B. Fitzner, K. Heinrichs & R. Kownatzki. Navržený systém klasifikace a mapování forem zvětrávání kamene byl aktualizován v roce 2002 Fitznerem & Heinrichsem. Tento dokument také obsahuje definice termínů, které čtenář nalezne v tomto glosáři v mírně upravené formě jako úvod do mapování poškozování kamene. Pečlivě ilustrovaný dokument klasifikuje formy rozkladu na základě typu a intenzity poškození. Zároveň nabízí návrh legendy s barevnými a grafickými symboly, podobně jako výše zmíněná italská norma 1/88. Šestým podkladem (Franke et al. 1998) je dílo mnoha autorů, které vzniklo jako výstup výzkumného projektu 5.rámcového programu Evropské komise. Jedná se o at- las a klasifikaci poškození cihelného zdiva. Zabývá se jak zhoršováním vlastností materiálů (cihel, zdicích i spárovacích malt), tak degradací zdiva jako celku. Spolu s atlasem vznikl i expertní systém s akronymem MDDS Masonry Damage Diagnostic System, ve kterém mohou být nalezeny všechny typy poškození, které dokument eviduje (van Hees et al. 1995). Záměrem systému MDDS je poskytnout odborníkům nástroj pro diagnózu původu poškození a pro výběr vhodné metody a materiálů při restaurování cihelného zdiva. Nejmladší dokument vypracovala expertní skupina Spolku německých inženýrů VDI (Verein Deutscher Ingenieure) a vydala jako Die Richtlinie VDI 3798 v roce Práce má povahu normy a tvoří ji seznam 14 německých termínů s překlady do angličtiny, definicemi a ilustracemi. Podobně jako italská norma a Fitznerův elaborát také obsahuje grafické symboly pro mapování poškození a poruch. Ačkoliv se autoři snažili shromáždit všechny dostupné informace, zřejmě nakonec některé nepostihli. Jedním z nich je ilustrovaný glosář 30 termínů vypracovaný na Queen s University of Belfast (U.K.). Na jejich webovských stránkách (http://www.qub.ac.uk) může čtenář nalézt vyčerpávající příručku o formách zvětrávání, která zahrnuje degradační projevy na památkách a přírodních útvarech i poškození, způsobená lidskou činností. Pro francouzskou verzi glosáře překladatelé používali předchozí slovníky, které obsahovaly termíny a definice ve francouzštině. Dále pak belgický článek, který napsali De Henau & Tourneur 1998/99, knihu Dicobat, kterou editoval De Vigan et al. (1990) a glosář CRISTAL, vypracovaný v rámci evropského projektu Raphael v roce

8 glossary overview CELKOVÝ PřEHLED GLOSÁřE the glossary is arranged into 6 families composed of 2 to 11 terms:. General terms,. Crack and deformation,. Detachment,. Features induced by material loss,. Discoloration and deposit,. Biological colonization As far as possible, the authors have kept within strict limits, describing deterioration patterns ob - servable by the naked eye. Only a few families devi - ate from this general rule, for instance mechanical damage which includes terms such as impact damage, cut, scratch, abrasion, and which is clearly process and not feature oriented. We have chosen to create a specific family includ - ing terms related to surface morphologies, called Features induced by material loss. This family is important because it contains terms allowing a deterioration pattern to be described even if there is no active material loss at the time the object is described. For instance a surface showing alveolization may be subjected to active granular disintegration or scaling. If there is no more stone loss from the surface, it will still have an alveolar relief, but with no further loss of material, and the sur face will have a tendency to soil. The same is applicable to erosion and biological colonization, because a surface may have eroded first and then be colonized by algae, lichen or mosses. The ISCS glossary only contains terms related to stone material as an individual element within a built object or sculpture. As a consequence, the terms do not relate to the description of the deterioration of a stone masonry structure as a whole. How to find a particular term in the glossary? To find a term, one can search from the table of contents on page 2, or go to the index page 76. glosář je rozdělen do šesti okruhů, z nichž každý obsahuje 2 až 11 termínů:. obecné pojmy. trhlina a deformace (přetvoření). oddělení. formy způsobené ztrátou hmoty. změna barvy a usazenina (depozit). biologická kolonizace Autoři v maximální možné míře dodržovali zásadu prostého popisu poškození, pozorovatelných pouhým okem. Pouze v několika případech se odchýlili od tohoto obecného pravidla, např. u mechanických poškození, kde jsou zahrnuty i termíny typu poškození rázem, řezem, poškrábáním a odíráním, což jsou zřejmě popisy procesů a nikoliv pozorovaných projevů. Dále vytvořili specifický okruh, zahrnující termíny vztažené k morfologii povrchu, nazvaný projevy způsobené ztrátou hmoty. Tento okruh je důležitý, neboť obsahuje i výrazy, umožňující popis poškození v případech, kdy již nepokračuje proces ztráty hmoty. Příkladem může být povrch vykazující alveolizaci a podléhající současně aktivnímu zrnitému nebo šupinovitému rozpadu. Pokud ale k dalšímu úbytku hmoty nedochází, má povrch nadále alveolární reliéf a bude mít tendenci k zašpinění. Totéž je aplikovatelné na erozi a biologickou kolonizaci, protože nejdříve může dojít k erozi a následně ke kolonizaci řasami, lišejníky a mechy. Glosář (významový slovník) ISCS obsahuje pouze termíny, které se vztahují ke kamennému materiálu jako individuálnímu prvku ve stavebním objektu nebo soše. Z tohoto důvodu se termíny nevztahují k popisu poškození konstrukcí z kamenného zdiva jako celku. Jak můžeme nalézt jednotlivý termín v glosáři? Pro nalezení termínu se doporučuje hledat v přehledném obsahu na straně 2 nebo použít rejstříku na straně 76. 6

9 general terms. OBECNÉ POJMY AlterAtion. ALTERACE (ZMĚNA) DAMAge. POŠKOZENÍ DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) DegrADAtion. DEGRADACE DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ CrACK & DeForMAtion TRHLINA A DEFORMACE DetACHMent ODDĚLENÍ FeAtures induced by MAteriAl loss PROJEVY ZPůSOBENÉ ZTRÁTOU HMOTY DisColorAtion & Deposit ZMĚNA BARVY A USAZENI- NA biological ColonizAtion BIOLOGICKÁ KOLONIZACE CrACK. TRHLINA Fracture. Lomová trhlina star crack. Hvězdicovitá trhlina Hair crack. Vlasová trhlina Craquele. Krakelování splitting. Štěpení DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) blistering. ZPUCHÝřOVÁNÍ bursting. ODŠTÍPNUTÍ DelAMinAtion. ODDĚLENÍ VRSTEV exfoliation. Lístkovatění DisintegrAtion. ROZPOJENÍ Crumbling. Rozdrolení granular disintegration. Zrnitý rozpad powdering, Chalking. Zpráškovatění, zkřídovatění sanding. Zpískovatění sugaring. Zcukrovatění FrAgMentAtion. FRAGMENTACE / DROBENÍ splintering. Tříštění Chipping. Odlomení hrany peeling. ODLUPOVÁNÍ AlVeolizAtion. ALVEOLIZACE Coving. Vykotlání erosion. EROZE Differential erosion. Selektivní eroze loss. Úbytek: of components. složek of matrix. základní hmoty rounding. Zakulacení roughening. Zdrsnění MeCHAniCAl DAMAge. MECHANICKÉ POŠKOZENÍ impact damage. Poškození nárazem Cut. Zářez scratch. Poškrábání Abrasion. Odírání Keying. Záseky MiCroKArst. MIKROKRAS Missing part. CHYBĚJÍCÍ ČÁST gap. Mezera Crust. KRUSTA black crust. Černá krusta salt crust. Solná krusta Deposit. USAZENINA / DEPOZIT DisColourAtion. ZMĚNA BARVY Colouration. Zbarvení bleaching. Vybělení Moist area. Vlhká oblast staining. Skvrnitost efflorescence. VÝKVĚTY encrustation. INKRUSTACE Concretion. Konkrece FilM. POVLAK / FILM glossy AspeCt. LESK graffiti. VANDALSKÉ ZNAČKOVÁNÍ / GRAFITI patina. PATINA iron rich patina. Železem bohatá patina oxalate patina. Oxalátová patina biological ColonizAtion. BIOLOGICKÁ KOLONIZACE AlgA. řasy lichen. LIŠEJNÍKY Moss. MECHY MoulD. PLÍSNĚ plant. ROSTLINY scaling. ODPRÝSKÁVÁNÍ Flaking. Odlupování tenkých vrstev / šupinatění Contour scaling. Odpadávání povrchů a hran spalling. Plošné odprýskávání perforation. PERFORACE / PRODĚRAVĚNÍ pitting. DůLKOVÁ KOROZE soiling. ZNEČIŠTĚNÍ subflorescence. SUBFLO- RESCENCE 7

10 general terms OBECNÉ POJMY > AlterAtion. ZMĚNA DAMAge. POŠKOZENÍ DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) AlterAtion Modification of the material that does not necessarily imply a worsening of its characteristics from the point of view of conservation. For instance, a reversible coating applied on a stone may be considered as an alteration. DAMAge Human perception of the loss of value due to decay. DeCAY Any chemical or physical modification of the intrinsic stone properties leading to a loss of value or to the impairment of use. DegrADAtion Decline in condition, quality, or functional capac - ity. DeteriorAtion Process of making or becoming worse or lower in quality, value, character, etc.; depreciation. AlterACe (změna) Změna materiálu, která nemusí současně znamenat zhoršení jeho vlastností z hlediska památkové péče. Například odstranitelný povlak (film) na kameni lze považovat za alteraci. poškození Lidské vnímání ztráty hodnoty v důsledku chátrání. VětránÍ (CHátránÍ) Jakákoliv chemická nebo fyzikální změna základních vlastností kamene, která vede ke ztrátě jeho hodnoty nebo omezení použitelnosti. DegrADACe (zhoršování stavu) Negativní změna celkového stavu, kvality nebo funkční způsobilosti. znehodnocování (poškozování) Proces zhoršování a snižování kvality, hodnot, vlastností, atd. ; snížení ceny. WeAtHering Any chemical or mechanical process by which stones exposed to the weather undergo changes in character and deteriorate. zvětrávání Jakékoliv chemické nebo mechanické procesy, při kterých kámen vystavený klimatickým vlivům podléhá změnám vlastností a je znehodnocován. 8

11 DegrADAtion. DEGRADACE DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ? AlterAtion.?. ZMĚNA Common alteration of architectural mouldings by algae. Běžná změna architektonických detailů řasami. DegrADAtion. DEGRADACE Degradation of red sandstone masonry due to defective rainwater gutter behind parapet. Degradace pískovcové zdi způsobená vadným zaatikovým žlabem pro odvod vody ze střechy. Scotland, Edinburgh, Meadows Pillars, Height of vertical face approx. 300 mm. Pers. Archive (ref. KP 22) / I. Maxwell Scotland, Edinburgh, Caledonian Hotel, Individual block heights approx. 300 mm. Pers. Archive (ref. KD 30) / I. Maxwell DAMAge. POŠKOZENÍ Damage to the lower part of a sandstone grave slab resulting in loss of value. poškození ve spodní části desky pískovcového náhrobku vedoucí ke snížení hodnoty památky. DeteriorAtion. ZNEHODNOCENÍ Deterioration of a Carboniferous sandstone masonny. znehodnocování zdiva z karbonského pískovce. Scotland, Edinburgh, Old Calton Cemetery, British Geological Survey / E. Hyslop Scotland, Edinburgh, North Castle Street, Individual block heights approx. 30 cm, Pers. Archive (ref. OU 13) / I. Maxwell DeCAY. VĚTRÁNÍ (CHÁTRÁNÍ) Limestone relief showing advanced decay. Pokročilý stupeň větrání vápencového reliéfu. WeAtHering. ZVĚTRÁVÁNÍ Weathering of a Lewisian Gneiss monolith resulting from long term exposure to the elements. Porušení povrchu lewisienského rulového monolitu v důsledku dlouhodobého působení povětrnostních vlivů. France, Caen, Eglise Saint- Pierre, head ca. 10 cm, LRMH / V. Vergès-Belmin Scotland, Isle of Lewis, Tursachan Stone Circle, Callanish, Width of stone approx. 1.2 m. Pers. Archive (ref. GH 9) / I. Maxwell 9

12 ACK & DeForMAtion TRHLI- A DEFORMACE (PřETVOřENÍ) > CrACK. TRHLINA DeForMAtion. DEFORMACE (PřETVOřENÍ) CrACK TRHLINA Definition: individual fissure, clearly visible by the naked eye, resulting from separation of one part from another. Definice: Jednotlivá prasklina, zřetelně viditelná prostým okem, vyvolaná oddělením jedné části kamene od druhé. equivalent terms to be found in other glossaries: Fissure, fault, joint. sub-type(s): - Fracture: Crack that crosses completely the stone piece - star crack: Crack having the form of a star. Rusting iron or mechanical impact are possible causes of this type of damage. - Hair crack: Minor crack with width dimension < 0.1 mm - Craquele: Network of minor cracks also called crack network. The term crazing is not appropriate for stone, as this term should be used for describing the development of a crack network on glazed terracotta. - splitting: Fracturing of a stone along planes of weakness such as microcracks or clay/silt layers, in cases where the structural elements are orientated vertically. For instance, a column may split into several parts along bedding planes if the load above it is too high. not to be confused with: - Delamination, which consists of detachment along bedding or schistosity planes, not necessarily orientated vertically. In delamination, mechanical overload is not noticeable. Delamination is transitional to splitting. other remarks: Cracking may be due to weathering, flaws in the stone, static problems, rusting dowels, too hard repointing mortar. Vibrations caused by earth tremors, fire, frost may also induce cracking. Cracks and fractures occuring on rock carved surfaces are usually named after the geological terminology : joint if there is no displacement of one side with respect to the other, fault if there is a displacement. ekvivalentní termíny v jiných slovnících: Prasklina, puklina, spára, porucha, zlom. podtypy: - lomová trhlina: prochází napříč celým kamenným objektem. - Hvězdicovitá trhlina: shluk trhlin ve tvaru hvězdicovitě se rozbíhajících paprsků. Možnou příčinou vzniku tohoto poškození je expanze rezavějícího železného trnu v kameni nebo náraz (úder). - Vlasová trhlina: prasklina o šíři menší než 0,1 mm. - Krakelování: síť malých trhlin na povrchu kamene. Termín rozpraskání, obvykle používaný pro glazované terakotové objekty, není pro kámen vhodný. - Štěpení: pukání kamene podél ploch oslabení jako jsou mikropukliny, laminy jílu a siltu v hornině, zejména u konstrukčních prvků orientovaných (osazených) vertikálně. Například, sloup se může rozštěpit do několika částí podél vertikálně orientovaných vrstevních ploch při přetížení. neplést s termíny: - Delaminace, která vzniká jako oddělení vrstev podél ploch vrstevnatosti a břidličnatosti, které nemusí být orientovány shodně se směrem zatížení (u sloupů a zdiva vertikálně) a obecně nesouvisí s přetížením... Oddělení vrstev (delaminace) je přechod ke štípání. Další poznámky: Vznik trhlin může být způsoben zvětráváním, puklinami a dutinami v kameni, statickými problémy, rezavěním spojovacích prvků (trnů) a příliš tvrdou spárovací maltou. Trhliny mohou být vyvolány i vibracemi při otřesech půdy, požárem či mrazem. Pukliny a zlomy, vyskytující se na skalních rytinách, jsou obvykle pojmenovávány podle geologické terminologie: puklina v případě, že nedošlo k vzájemnému posunutí oddělených částí, zlom pro situaci se vzájemným posunem oddělených částí. 10

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

16. ročník - č. 1/2007

16. ročník - č. 1/2007 č.1 2007 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE AND SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES EDITORIAL První číslo

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 2/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD

NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD NEJNOVĚJŠÍ INOVACE V PROVÁDĚNÍ OSTĚNÍ ZE STŘÍKANÉHO BETONU METODA LASERSHELL THE LATEST INNOVATION IN SPRAYED CONCRETE LINING THE LASERSHELL METHOD MATOUS HILAR, ALUN THOMAS & LEO FALKNER ÚVOD Tunely s

Více

CzechSTAV 2012 TRENDY VE STAVEBNICTVÍ

CzechSTAV 2012 TRENDY VE STAVEBNICTVÍ Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 TRENDY VE STAVEBNICTVÍ 22. 26. října 2012 Hradec Králové, Česká republika Odborné sekce konference Conference Sessions: Stavební procesy

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

QUANTITATIVE ROCKFALL HAZARD AND RISK ANALYSIS IN SELECTED MUNICIPALITIES OF THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK, NORTHWESTERN CZECHIA

QUANTITATIVE ROCKFALL HAZARD AND RISK ANALYSIS IN SELECTED MUNICIPALITIES OF THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK, NORTHWESTERN CZECHIA GEOGRAFIE ROK 2013 ČÍSLO 3 ROČNÍK 118 JAN BLAHŮT, JAN KLIMEŠ, ZUZANA VAŘILOVÁ QUANTITATIVE ROCKFALL HAZARD AND RISK ANALYSIS IN SELECTED MUNICIPALITIES OF THE ČESKÉ ŠVÝCARSKO NATIONAL PARK, NORTHWESTERN

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

Sborník příspěvků vědecké konference Ekodukty - Umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?

Sborník příspěvků vědecké konference Ekodukty - Umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? Centrum 8D Rybkova 23 Kraví hora areál VUT obj. 30 602 00 Brno & ECON publishing, s.r.o. Pod nemocnicí 13 625 00 Brno Sborníík přííspěvků vědecké konference EKODUKTY Umožnění migrací nebo plýtvání penězi

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více

THE MLADOTICE LAKE, WESTERN CZECHIA: THE UNIQUE GENESIS AND EVOLUTION OF THE LAKE BASIN

THE MLADOTICE LAKE, WESTERN CZECHIA: THE UNIQUE GENESIS AND EVOLUTION OF THE LAKE BASIN GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK 115 BOHUMÍR JANSKÝ, ACHIM SCHULTE, JULIUS ČESÁK, VANESSA RIOS ESCOBAR THE MLADOTICE LAKE, WESTERN CZECHIA: THE UNIQUE GENESIS AND EVOLUTION OF THE LAKE BASIN JANSKÝ, B.,

Více

ČASOPIS O MĚDI A JEJÍM VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ I 31/2011

ČASOPIS O MĚDI A JEJÍM VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ I 31/2011 ČASOPIS O MĚDI A JEJÍM VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ I 31/2011 Redakční komentář Máme za to, že není potřeba omlouvat se za skutečnost, že značná část tohoto čísla je věnována oceněním evropské soutěže Měď v

Více

International Advisory Board

International Advisory Board International Advisory Board President Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Czech Technical University of Prague Czech Republic Members Prof. Dr.Sc. Mladen Radujković University of Zagreb Croatia Prof. Ing. Jozef

Více

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7.

Více

Sborník příspěvků semináře. SiMoNA 2009. Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace

Sborník příspěvků semináře. SiMoNA 2009. Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace Seminář výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy s otevřenou účastí Technická univerzita v Liberci, 21.

Více

The creation of visible and invisible worlds in the light of quantum cosmology, its biosocial and spiritual aspects

The creation of visible and invisible worlds in the light of quantum cosmology, its biosocial and spiritual aspects The creation of visible and invisible worlds in the light of quantum cosmology, its biosocial and spiritual aspects Stvoření světa viditelného a neviditelného očima kvantové kosmologie a jeho biospolečenské

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. Cyber Security Glossary

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. Cyber Security Glossary Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár Druhé aktualizované vydání vydané pod záštitou Národního centra kybernetické

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů

Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies ASM Mezinárodní

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více