Institut celoživotního vzdělávání PRŮVODCE DVOUSEMESTRÁLNÍM KURZEM DĚJINY A FILOSOFIE TECHNIKY. ThMgr. Milan Klapetek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut celoživotního vzdělávání PRŮVODCE DVOUSEMESTRÁLNÍM KURZEM DĚJINY A FILOSOFIE TECHNIKY. ThMgr. Milan Klapetek."

Transkript

1

2 2 Institut celoživotního vzdělávání PRŮVODCE DVOUSEMESTRÁLNÍM KURZEM DĚJINY A FILOSOFIE TECHNIKY ThMgr. Milan Klapetek VUT v Brně 2007

3 3 ÚVODNÍ POZNÁMKY, NÁVOD K PRÁCI S TEXTEM Zařazení předmětu ve studijním programu Předmět Dějiny a filosofie techniky představuje určitý most mezi disciplinami humanitními a technickými. Spočívá totiž na jedné straně na poli odborných technických věd, zabývá se jejich hledáním i jeho výsledky, zatímco na druhé straně svého oblouku je zakotven v humanitních disciplinách, a to především dějinách, dějinách lidského myšlení, filosofie, ale i v dějinách umění, dějinách ekonomických učení i dějinách lidské společnosti. Již tím je vyjádřeno jedno ze základních sdělení tohoto předmětu - že technika není pouze technickým nebo technologickým fenoménem. Každé technické dílo, každá inovace a vynález se zákonitě promítá do všech ostatních oblastí lidského individuálního i společenského života. Tyto dopady a důsledky je možno hodnotit z různých hledisek. Lidé, kterým je technika životním posláním, směřují obvykle k přesvědčení, že technika lidský život pouze rozvíjí a zkrášluje. Každá mince však má i svou druhou stranu. Mnohý technický objev znamenal přinejmenším vážný životní problém pro ty, kteří danou věc dělali postaru. Železnice zkomplikovala život formanům, moderní tkalcovské stavy se staly pohromou pro domácí tkalce, atd. atd. Proto nebyla nová technika vždy vítána, a její zavedení bylo spojeno s nutnosti nově uspořádat celé složité předivo daných společenských a ekonomických vztahů. V naší současnosti, charakteristické nadprodukcí zboží, nerovnoměrným rozdělení bohatství a alarmujícím ohrožením ekologické a klimatické rovnováhy vystupuje tato stránka techniky ještě více do popředí. Každý stav technického tvoření si vynucuje určitou formu společenského uspořádání, a naopak, každá filosofická koncepce vymezuje technice určitý prostor. Technická tvorba se tedy odehrává ve složitém předivu veskrze netechnických vztahů a disciplin. Technika zasahuje do lidského života i jinak. Kdysi se zoufalec či polepšený zločinec ještě vždy mohl jít živit tím, že se stal metařem nebo šel do restaurace mýt nádobí. Těchto zaměstnání, ve kterých člověk nepotřeboval naprosto žádnou kvalifikaci, valem ubývá. Nádobí v restauracích myje stroj, obsluhovaný jediným kvalifikovaným člověkem. Ulice zametá pojízdné zařízení. rovněž s poměrně vysoce kvalifikovanou obsluhou, kterou je jeden jediný člověk. Jsou i další a další důsledky technického pokroku, jejichž důsledky jsou přinejmenším dvojznačné. Komplex informací i problémů tohoto předmětu je nekonečný. Tato nekonečnost je vyjádřena i v zásadní nehotovosti těchto textů není to encyklopedie, nýbrž několik průhledů, které budou neustále doplňovány a rozšiřovány. Takto je předmět pojat i na zahraničních univerzitách. Tam se vyučuje pod těmito názvy: Úvod do dějin techniky nebo Základy dějin techniky nebo dokonce Stručný úvod do vybraných kapitol dějin techniky Právě tyto opatrné názvy vyjadřují sám cíl i možnosti předmětu: nejde o vyčerpávající stati. Primárním cílem tohoto předmětu není zatížení paměti dalšími daty, nýbrž probuzení vnímavosti a zájmu o tento obor. Je to obor, který nemusí v mysli vysokoškolsky vzdělaného technika být v samém středu, úplně stačí když bude na dostupné periferii, třeba i ve formě koníčka, rekreačního zaujetí pro některou stránku technických dějin. Na mnoha technických univerzitách je tento předmět pojat jako seminář - to znamená, že přednášená látka se omezuje pouze na určitý orientační přehled, případně na některý detail, zatímco ostatní látku připravují sami studenti. Takovým způsobem je tento předmět podáván

4 4 na Technické univerzitě v Bratislavě. Právě tento způsob má několik výhod, a to především tu, že přivádí k aktivní účasti, a velmi často tak probouzí další zájem o obor. Bude naší snahou alespoň zčásti tento rys i na VUT tomuto předmětu dodat. V úvodních slovech jakéhokoliv souboru informací jde vždy ještě také o "nastavení vlny", na které se bude vysílat. Technika je nesporně i vážná věc, zasluhující si přiměřený respekt a úctu. Zároveň však v sobě právě technika obsahuje nepominutelný rozměr hrabalovsky "pábitelský", i jistý gen "cimrmanovský". Technika není božstvem, a nesmí se jím stát. Stane-li se technika božstvem, nastane neodvratná dehumanizace světa. To říkám se vší vážnou theologickou zodpovědností. Čelit riziku zbožštění techniky je rovněž jedním z cílů tohoto projektu. Toto poslání lze naplnit celkem prostým způsobem - kde bude možno, budeme k technice přistupovat s vlídným úsměvným nadhledem. I z tohoto důvodu nejsou texty pojaty a podány v přísném dogmatickém desetinném řádu, nýbrž spíše jako příběh, o kterém je možno se bavit, a který je možno si pro sebe převyprávět. Jsou to v podstatě přednášky v mírně upravené, případně rozvinutější podobě. Nejde zde o vědu v prvé řadě na pěstování dějin věd a techniky jsou zaměřena specializovaná pracoviště, uplatňující vědecké metody a postupy. Dějiny techniky by měly v programu studia být i oddechovou zahradou, na které by neměly chybět květy lidskosti, humoru a fantazie. Technika je jednou z kapitol milion let dlouhého strhujícího lidského příběhu. A o příběh techniky jde právě zde Přeji vám příjemné, poučné, zábavné a obohacující studium. Několik poznámek k pojmu filosofie techniky Objasnit předmět zájmu discipliny, nazývané filosofie techniky je poněkud složitější než v případě jejích dějin. Jde, stručně řečeno, o postižení vztahu mezi technikou a ostatními složkami lidské kultury.mnohé úctyhodné filosofické systémy došly k rozeznání dvou základních tendencí, působících v jakémkoliv konání a jakékoliv skutečnosti. Jednu z nich představují síly centrifugální, vzdalující jednotlivé části nějakého celku od sebe, individualizující a někdy dokonce rozkládající. Opačným směrem pak působí síly dostředivé, centripetální, držící věci pohromadě. Každá lidská činnost má samou svou podstatou blíže k těm či oněm silám. Je myslím z mnoha dalších studií známo, že věda spíše individualizuje, rozkládá. Je to patrno i na tom, že se obrací k stále elementárnějším částicím, proti

5 5 kterým je kdysi nejmenší a nedělitelný atom čímsi hrubě velkým a neotesaným. Z hlediska vědy je vůbec každý celek pouze konstrukce a fikce. Tímto směrem se evropské myšlení vydalo již ve 13. století po vítězství nominalismu nad realismem. Výsledkem by byl svět osamocených jevů a fenomenů, postrádajících smysl, cíl, poslání. Kultura, filosofie a náboženství se naopak snaží vytvářet celky, definovat či vykreslovat větší pomyslná jsoucna. K tomuto (namnoze spíše ne-vědeckému) úsilí patří i hledání souvislostí a účelů, i stavění mostů mezi lidmi, generacemi, národy a kulturami. Filosofie techniky je tedy obsažena ve snaze o zasazení techniky do celku lidské kultury, ve kterém má svůj nezastupitelný, avšak vymezený prostor a význam. Filosofie techniky je tedy obsažena ve zřeteli, který ji klade do souvislosti s ostatními mohutnostmi lidské kultury, které ji zařazují a vymezují. Použijeme-li příměr z kybernetiky, pak i technika představuje skutečnost, k jejímuž nepostradatelnému vybavení patří nějaký řídící a kontrolní program, bez kterého by byla ne nepodobna nekontrolovaně bujícímu útvaru, schopnému zahubit svého hostitele. To, co obrazně řečeno "drží lidskou společnost pohromadě" v přežití schopném stavu se ovšem nalézá spíše v oněch ne-technických oborech lidské kultury, které se v době po René Descartovi nazývají humanitní. Rozdělení látky Dějiny a filosofické souvislosti techniky jsou jako krajina, kterou člověk může zkoumat a procházet různým způsobem. Je možno vycházet z jednoho bodu do všech směrů a znovu se vracet na stejné místo, je možno chodit křížem krážem, nebo po řádcích v tom či onom směru. Každý způsob má své výhody i své odůvodnění. Nám jde však o nalezení optimální metody, která by nejlépe odpovídala nejen potřebě budoucího technika, ale která by rovněž perspektivně umožňovala distanční studium. Nabízí se především Řazení chronologické. Čas představuje přirozenou a základní osnovu našeho myšlení a je rozhodující osnovou všeho, co souvisí s děním, dějinami a dějinností. Čas je však kontinuální, a rozdělení do určitých epoch či oddílů představuje vždy určité násilí. To je však ospravedlnitelné didaktickým zřetelem. I tak však může být vždy vedena diskuse o ohraničení nebo názvu jednotlivých částí. Kapitola klasický starověk navíc poněkud nelogicky kombinuje hledisko časové s geografickým. Z mnoha různých rozdělení, se kterými je možno se setkat, vychází jako optimální pro náš účel rozdělení následující: Pravěk od Homo habilis po agrární revoluci do 5000 ante Starověk zemědělství a první velké civilizace ante Klasický starověk- východní Středomoří 600ante post Středověk Evropa, Islám, východní kultury Renesance - Evropa Průmysl.revoluce Anglie, Evropa, kolon. expanze Spojení techniky s vědou Některé epochy ovšem nepokrývají všechny kultury, nýbrž pouze určitý kulturní okruh to platí zejména o antice, jejímž jevištěm je především Středomoří a které nemá své blízké analogie v ostatních kulturách..podobně je tomu i v oddílu Starověk, kde bude náš zájem soustředěn nikoliv na všechny, nýbrž pouze na nejvýznamnější oblasti. Toto dělení je pochopitelně pouze jedno z možných. Jiné dělení je možno založit na konstrukčním materiálu, který byl v dané době používán v rozhodující míře, atp. Z určitého úhlu viděno je to dokonce tak, že každý obor by vyžadoval svou vlastní "etapizaci". Právě z tohoto důvodu se jeví být neméně opodstatněné

6 6 Řazení tématické (oborové) V tomto řazení probírán vždy právě pouze určitý obor, vyčleněný z komplexu lidské technické tvorby. I toto oborové rozčlenění je jistým násilím na látce, ve které se všechny obory složitě proplétají. Například technický fenomén automobil je komplexem, ve kterém se setkává určité stadium vývoje strojírenství, chemie, elektrotechniky, dopravních staveb, a případně ještě několika dalších oborů. Přesto však, se všemi výhradami, poskytuje toto řazení možnost vytvoření relativně souvislého příběhu dané oblasti lidského snažení a usilování. Jednotlivé souvislosti každé oborové fáze se stavem v jiných oblastech je možno zmínit v přednáškách nebo nalézt v přehledech. Je to tak i vhodné pole pro samostatné studium i pro rozvíjení znalostí probrané látky. Látka je v těchto studijních textech seřazena do 10 modulů, zachycujících přinejmenším některé rozhodující epizody vývoje v dané oblasti. Prázdná místa jsou zde příležitostí pro doplnění semestrálními pracemi, jak se to již nyní osvědčilo. Rozlišení geografické. Pro postižení dějin techniky je někdy důležité srovnání odlišného vývoje v různých geografických, kulturních či národnostních prostředích. Závažným fenoménem je jistě specifický genius Řeků, stejně tak je důležité uvědomění si počátku průmyslové revoluce právě v Anglii. Toto rozlišení umožní pozorovat jak často přebírá pochodeň technického pokroku jedna kultura, případně jedna země od druhé. I toto dělení má však svoje úskalí. To je možno pozorovat na některých studiích o dějinách techniky, vznikajících v různých státech. V německých materiálech bývá tak obvykle zvláště akcentován přínos Němců, v anglických Angličanů atd. Podle poslední italské encyklopedie vynalezli prakticky všechno na světě Italové, kniha Vynalezeno v Rusku mluví již svým názvem. Posoudit oprávněnost nebo neoprávněnost takových pojetí není jednoduché. V procesu vývoje každé technické inovace lze rozeznat několik fází, od naznačené ideje až ke komerčně využitelnému provedení, kdy každá v nich může být svým způsobem považována za počátek či prvenství. Velmi často leží různé kroky na této cestě v jiné době a v jiné zemi. Pravdu tak mají svým způsobem všichni a nikdo technika je totiž především společným kolektivním dílem lidské kultury jako takové a cesty myšlenek nelze obvykle vystopovat až jednoznačnému originálnímu původci. Jinak řečeno, nezávislých originálních vynálezců jedné a téže věci může být i několik, a velmi často ani soud nedokáže s konečnou platností určit onoho skutečně prvního. V dějinách techniky nehrají tyto spory o prvenství žádnou rozhodující roli. Z naší perspektivy je patrno, že jistá doba předkládá mnoha lidem stejnou "objednávku" i zhruba stejné možnosti. Není tedy žádným velkým divem, že se i cesty hledání budou ubírat stejnými kraji a výsledky si mohou být obdivuhodně podobné. Nám půjde spíše o postižení těchto obecných rysů než o dramata patentních sporů. Jde jistě o to, zda i v tomto materiálu bude uplatněn onen běžný vlastenecký přístup. Přínos na poli techniky není z hlediska celku lidské kultury "vším", tedy jakýmsi absolutním vrcholem a maximem vzepětí lidského ducha. Jinak řečeno, sláva technického pokroku není neproblematická. Proto se nemusíme dopouštět tohoto všeobecně páchaného zveličování díla vlastních techniků a vynálezců, a nebudeme pak nuceni ubírat zásluhy ani Němcům, ani Angličanům, Američanům či Číňanům. Nepůjde nám o zvyšování nebo snižování prestiže některého národa. Půjde pouze o postižení toho, ve kterých geografických či kulturních podmínkách daná technická idea zrála a ve kterých třeba posléze uzrála. Proto také v přehledných tabulkách bude místo nějaké inovace uváděno pouze tehdy, má li to v daném kontextu smysl a význam. Pokud tedy místo nebude uvedeno, znamená to, že nelze přesnou lokalizaci provést, nebo na ní příliš nezáleží, případně oboje. To ovšem neznamená,

7 7 že bychom chtěli přínos českých vědců, techniků a vynálezců přehlížet. Naopak, bude jim vždy věnováno přiměřené první místo. Český technik by měl být jistě nejvíce orientován v tom, co se dělo na naší domácí půdě. Vždy a všude však platí staré latinské Nil sine magno vita labore dedit mortalibus což lze volně přeložit: Lidem není nic dáno zadarmo, vše je výsledkem těžké práce a námahy Uspořádání a charakteristika a obsah jednotlivých modulů. Bohatství látky zde nesčetněkrát přesahuje možnost jejího zachycení jde tedy o vyzkoušené a do jisté míry neustále obměňované náplně jednotlivých přednáškových hodin. Je jistě dáno na vůli přednášejících, do jaké míry se tohoto modelu přidrží, či případně jakým způsobem látku seřadí. Takřka každý způsob podání si může nalézt své dobré opodstatnění. Modul č. 1: PŘEDPOKLADY A POČÁTKY VĚD A TECHNICKÉ TVORBY Náplň modulu: Tento modul, jehož obsah může tvořit náplň prvních dvou hodin připomíná nejen předpoklady člověkovy schopnosti tvořit nové, dosud neznámé a neviděné skutečnosti, nýbrž i některé příklady tohoto tvoření, jak je možno je pozorovat v raných a nejranějších fázích vývoje lidské civilizace. Sám úvod je však zcela všeobecným přehledem lidské historie. Poněkud obšírná tabulka (ve které zdaleka není vše, co by v ní mělo být) má sloužit k srovnání a zasazení dějin techniky do dějin obecných. Je dobré ji alespoň několikrát přelétnout očima předtím, než se zaměříte na určitou epochu či technickou inovaci v některém oboru. Dále následují tabulky konkrétněji zaměřené, nespecializované však dosud na jednotlivé obory. Ve starověkých civilizacích dochází k velmi efektnímu uplatnění všech vloh, které člověk má, a jsou znásobeny vznikem velkých centralizovaných států. Látka je soustředěna především na počátky matematiky a raných forem mechaniky či přírodních věd, ostatní stránky budou probrány v příslušných konkrétně zaměřených modulech. Obsah: O dějinách obecně Dějinná osnova Počátky člověka a jeho technického tvoření Magie první způsob poznání a pochopení světa Pravěk Které jsou předpoklady vzestupu člověka? Které pro budoucnost důležité schopnosti se objevují již v temném věku? Velké civilizace starověku Středověk Počátky a vývoj přírodních věd Praktická fyzika a mechanika starověkých kultur Řecko a počátky usoustavněného poznání

8 8 Další přehledné tabulky Kontrolní otázky Přínos: Znalost abstraktních či teoretických vědomostí velkých kultur starověku může být pro člověka překvapivá a inspirující. I tento modul přivádí studenta k vědomí, že rané kultury dosahovaly na tomto poli pozoruhodných výsledků. Látka tohoto modulu tedy uvede studenta do souvislostí a počátků vývoje člověka a způsobu, jakým využil své anatomické i intelektuální vlohy k tomu, aby se postupně vymanil z absolutní závislosti na přírodě. Znalost počátků lidského tvořivého myšlení a jednání může v člověku probudit obdiv a úctu k lidem pradávných generací. Je to látka, která by měla být usazena spíše v podvědomí, jako schopnost vnímat svůj život i každý technický artefakt v jeho historickém kontextu. Předpokládaná doba studia: Předpokládaná doba studia je závislá na úrovní obecných znalostí v oboru historie. Látku je možno probrat za 2 dvouhodinové přednášky. Modul č. 2: HMOTY, SUROVINY, MATERIÁLY Náplň modulu: Lidský život i technická tvorba se bezprostředně dotýkají hmoty, ona je jejich jevištěm, počátkem i finálním produktem mnoha myšlenek. Znalost materiálů je nezbytným předpokladem pochopení každé epochy a umožňuje postihnout právě tyto hranice, které byly takto lidské tvorbě položeny, a velikost snahy tuto hranici prolomit nebo posunout. Metalurgie je navíc jedním z největších průmyslových odvětví, ve kterém se setkávají výsledky dalších technických odvětví, a je tedy nejlepším prostorem pro vstup do dalších kapitol. Obsah: Všudypřítomná hmota Materiály organického původu Materiály a suroviny anorganického původu Kovy Nekovové nepůvodní materiály Metalurgie základních technicky využívaných kovů Měď a její slitiny Železo - počátky, přímá a nepřímá výroba, zkujňovací procesy Tabulky Přínos: Velká část materiálů i postupů, o které bude v daném oddílu řeč patří zcela historii, jejich znalost je však pro technika neodmyslitelným požadavkem. Inženýr jakéhokoliv oboru, který by nevěděl co je to vlková pec nebo pudlovna by byl nebyl věrohodný ani na svém odborném poli. Předpokládaná doba studia: Látka tohoto modulu je velmi bohatá a rozsáhlá a vyžaduje 3 dvouhodinové přednášky. Modul č. 3: NÁSTROJE, STROJE, STROJÍRENSTVÍ

9 9 Náplň modulu: K hmotě neodmyslitelně patří nástroj, který má rovněž své dlouhé dějiny. Člověk bývá definován jako tvor, vyrábějící nástroje, a proto patří neodmyslitelně k němu. Lze takřka říci, že jaký člověk, takový nástroj a naopak. Nástroj si ve svém vývoji a zdokonalujících se formách rovněž vynucuje přiměřenou organizaci a vede nezadržitelně k překonání řemeslnické malovýroby. Strojírenství se pak stává jedním z nejrychleji a nejprogresivněji se rozvíjejícím oborům, který má rozhodující vliv na podobu výrobků, které budou na konci řetězce. Obsah: Nástroj jeho význam a souvislosti (starověk a antika) Průmyslová revoluce v Anglii Vznik strojírenství v Anglii Počátky českého strojírenství Organizační změny v průmyslu (normalizace, lícování) Tabulky Přínos: Znalost dějin nástrojů a strojírenství má krom jiných kladných důsledků i významný efekt kulturně-historický, protože strojírenství či vůbec formy výroby ovlivňují sociologickou tvář místa, kraje i země. Předpokládaná doba studia: I tento modul bude při největší možné stručnosti vyžadovat 2 dvouhodiny přednášek. Modul č. 4: POHONNÁ ZAŘÍZENÍ A MOTORY Náplň modulu: Ještě více než nástroje charakterizuje člověka moudrá či přímo rafinovaná snaha nechat za sebe točit klikou něco jiného, ať již je to jiný člověk, zvíře, voda, vzduch či elektromotor. Dobrodružná cesta člověka k novým a novým zdrojům energie je rovněž jednou z důležitých osnov dějin techniky. Obsah: Pojmoslovný exkurz Živočišné motory Vodní kolo Vodní turbiny Větrné motory Využití vodní páry cesta k parnímu stroji, parní turbina Spalovací motor Elektromotory Přínos: Dějiny technických inovací v tomto oboru umožňují nejlépe pochopit podstatu dějů, při kterých přichází na svět objev či vynález. Na motorech je velmi dobře vidět, jak se malé inovace postupně propojují a slévají, až se výsledný stroj stane fungujícím a obchodně úspěšným, V tu chvíli jsou ovšem již patrny jeho hranice a limity, což otevírá nové kolo dalšího hledání. Na těchto příkladech posluchač pochopí, jak to v technice chodí, že každý vynález je kolektivním dílem mnoha lidí, známých i neznámých. Předpokládaná doba studia: Tento modul patří k nejobsáhlejším a zasahuje do mnoha dalších, proto bude nutno mu věnovat 4 dvouhodiny.

10 10 Modul č. 5: DOPRAVA Náplň modulu: Pohyb je jedním z charakteristických znaků života. Člověk se ve svých dějinách již záhy začal zabývat otázkou, jak dodat svým nohám křídla. Pohádkový motiv sedmimílových bot, létajícího koberce či okřídlených topánek a klobouku řeckého boha Herma to vše bylo člověku snem i příkladem. Cesta skutečnosti byla mnohem delší, vedla od soumara přes vozy, vozy na kolejích k železnici a automobilu. V tomto modulu jsou načrtnuty i dějiny dopravy námořní, vzduchoplavba zatím na své zpracování čeká. Obsah : Literatura Život, pohyb, lokomoce Pozemní doprava Pozemní doprava bez kol Kolo a jeho aplikace Cesty a silnice ve starověku Středověké stezky a cesty Počátky novodobého silničního stavitelství Koněspřežné dráhy Počátky železnice Počátky automobilu Doprava říční a námořní Lodě asyrské Egyptské lodi Loďstvo fénické Řecké lodi Římské lodi Středověké lodi Slovanské lodi Křižácké lodi Přesun plavby do Atlantiku, doba objevitelských plaveb Lodě objevitelských plaveb karavely a karaky Paroplavba Ocelová konstrukce lodi Svět osobních rychloparníků Další způsoby pohonu lodí Vývoj válečných lodí Přínos: Význam dopravy v naší současnosti a tím více v budoucnosti je naprosto nevystižitelný. Seznámení se se skromnými počátky zde lépe než v jiných oblastech ukáže nejen velikost lidského vynalézavého ducha, ale i onen sám význam této oblasti, která se

11 11 netýká pouze okruhu odborníků, nýbrž celé generace. Proto je i v muzeích tomuto oboru věnována velká pozornost a má své zasloužené místo i v technikových vědomostech. Předpokládaná doba studia: Pro tento modul je nutno vyčlenit tři dvouhodiny. Modul č. 6: STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA Náplň modulu: Stavby patří mezi nejviditelnější, nejzachovalejší a nejznámější svědky dávné a pradávné minulosti dějin lidského důmyslu a umění. Tento modul bude pro potřeby všeobecné orientace sledovat vývoj stavitelství a architektury zhruba po styly 19. století. Zvláštní kapitola je věnována dnes již méně známému oboru stavitelství, který hrál přitom v dějinách velmi významnou roli je to stavitelství pevnostní. Obsah. Tabulka Člověk a jeho příbytek stavitelství v době předhistorické Megalitické stavby Stavitelství starověkých kultur Stavitelství starověké Mezopotámie Stavitelství starověkého Egypta Stavitelství kultur Dálného východu Stavitelství klasické antiky Kréta a Mykény Stavitelství antického Řecka Stavitelství antického Říma Stavitelství v islámských zemích Stavitelství románské Stavitelství gotické Renesance ve stavitelství Pevnostní stavitelství Princip fortifikačních staveb Fortifikační stavby bez prvků boční obrany Obranné stavby s prvky boční obrany Středověké hrady a opevněná sídla Bastionové opevnění Škola klešťového a polygonálního půdorysu Krize barokního fortifikačního stavitelství Slovníček pojmů z oboru pevnostního stavitelství Přínos: Stavby současné i minulé tvoří neodmyslitelnou kulisu našeho života. I zde je obeznámenost se základy tohoto oboru dobrou vizitkou technikova rozhledu. Stavitelství však není z hlediska dějin techniky pouze touto jednooborovou záležitostí. Za každou stavbou je možno si představit dobová řešení všech problému, které každá stavba přináší. Lze si představit a uvědomit použité materiály a jejich těžbu či získávání, je možno si promítnout nutnost dopravy velkých objemů hmot, stejně jako stavitelskou intuici a smělost, jaká byla

12 12 třeba v době, kdy nebylo norem, tabulek a výpočtů. Schopností vidět každou stavbu takto komplexně chce tento modul studenta alespoň infikovat. Předpokládaná doba studia: Tento modul si vyžádá 2 dvouhodiny přednášek a seznamovat se s látkou lze soukromě celý život. Modul č. 7: ALCHYMIE A CHEMIE Náplň modulu: Alchymie a chemie je jednou z nejnapínavějších a nejtajemnějších oblastí lidského vědění. Stojí rovněž nejblíže filosofii a náboženství, a málokterý obor je spojen s tak velkou mírou spekulací, dohadů, nadějí i rizik jako tento. Vývoj tohoto oboru, který je v tomto modulu stručně předestřen, je ve skutečnosti nekonečně košatý a každý objev i každá postava představují samostatný příběh. V modulu jsou postiženy pouze základní etapy a jejich charakteristika, a i tak je jedním z nejdelších. Obsah: Chemie a její cesty Empirické chemické postupy a technologie Alchymie Filosofická východiska alchymie Období iatrochemie Flogistonová teorie Počátky rozvoje racionální chemie Znovuzrození atomové teorie Průmyslová chemie, počátky chemie organické Tabulka Přínos: Patří-li jisté minimum znalostí chemie rovněž k všeobecnému vzdělání, pak spolu s tím naprosto neuškodí znát něco z jejích dějin. Platí to tím spíše, že se dodnes tu a tam objevují představy alchymistické, a to v různých souvislostech. Chemie představuje obor, jehož vliv na náš život je sotva možno přecenit, a o to více stojí zato vědět, jakými cestami se tato věda dopracovala tohoto významu a s jakými postavami a zápasy je její historie spojena. Když se tedy řekne Smaragdová deska, iatrochemie nebo flogiston, bude náš posluchač vědět, o čem je řeč. Předpokládaná doba studia: Tato kapitola si vyžádá 3 přednáškové dvouhodiny, soukromě je možno ji rovněž studovat v každé volné chvíli. Modul č. 8. OSVĚTLENÍ Náplň modulu: Budiž světlo! řekl podle Bible Bůh hned po stvoření nebe a země. Nás ovšem zajímají způsoby, jakými si člověk sám prodlužoval den, případně jak si vytvářel onen předpoklad vidění i tam, kam sluneční světlo ani ve dne nepronikalo. Možnost osvětlit si místo, na kterém člověk žije a pracuje je jistým způsobem limitujícím činitelem jeho aktivity. Není proto nijak přehnané když řekneme, že dějiny lidského technického pokroku jsou dějinami osvětlování. Právě ty, od ohně z primitivní lampy až po světlo elektrické jsou vypsány v tomto modulu. Je dobré si na tyto dějiny posvítit.

13 13 Obsah: Osvětlení v pravěku Osvětlení ve středověku Nové hledání v novověku Olejová lampa Petrolejová lampa Plynová lampa Elektrické osvětlení Oblouková lampa Žárovka Výbojové zdroje světla Veřejné osvětlení Přínos: Historie zdrojů světla je velmi poučná již tím, že právě zde je možno si uvědomit vliv techniky na lidský život. To vyplyne z toho, co vyvolalo prodloužení dne, dosažené již petrolejovou lampou a ve zmnohonásobené podobě elektrickým světlem. Změna je tak významná, že pro mnoho lidí a mnoho jejich pracovišť je denní světlo již pouhým celkem bezvýznamným doplňkovým zdrojem. Dějiny světla a osvětlování vnesou jasno i do mnoha sociologických otázek. Předpokládaná doba studia: Tento modul může být náplní jedné přednáškové dvouhodiny. Modul č. 9: SDĚLOVACÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Náplň modulu: Historie toho, jakým způsobem člověk předával a posílal zprávy je dlouhá a pestrá. Začíná různými způsoby optických signálů, bez využití nezůstane ani sluch a signály akustické. Pravý rozvoj však čeká tento obor až s využitím elektrického proudu, kdy se informační technologie již pomalu začínají ze skromných začátků stávat dnešní pavučinou. Jak však vypadaly jednotlivé kroky, kdo v nich hrál rozhodující roli, to bude přiblíženo tímto modulem. Se sdělovací technikou jistým způsobem souvisí technika výpočetní. I její rozmach je založen na skromných začátcích, které by i dnešní odborník měl znát. Obsah: Statická elektřina a magnetismus Vývoj prostředků k přenosu informací Optický telegraf Telegrafie Přenos lidského hlasu Bezdrátová telegrafie Výpočetní technika Tabulky Přínos: Přínosem prostudování této kapitoly může být to, že se člověk bude moci na komunikační a výpočetní techniku na svém stole dívat poněkud jinýma očima. Málokterý obor

14 14 zažil takovou akceleraci, a telefonní přístroj, starý několik desítek let je museálním kusem. Komunikační objevy jsou rovněž do značné míry zásluhou laiků, a i to ukazuje, jakou důležitost měl tento obor techniky v lidských myslích. Předpokládaná doba studia: Tento modul, spolu s exkurzem do dějin zkoumání statické elektřiny a elektrického proudu, bude náplní pro 3 přednáškové dvouhodiny. Modul č. 10: ZBRANĚ, ZEMĚDĚLSKÉ A TEXTILNÍ STROJE Náplň modulu: Tématicky se tento modul možná může zdát poněkud vybočující z určité logické řady. Je to však pouze zdání právě technické inovace v těchto oborech, resp. volání po nic, bylo a dodnes je jedním z nejsilnějších motorů hledání nových cest. Je známo, že právě zbrojní průmysl je velmi často první, kde jsou aplikovány nejprogresivnější metody výroby a materiály. Teprve s jistým zpožděním se pak šíří i do civilních oborů. Další součásti tohoto modulu budou zařazeny do látky v letním semestru a text bude do tohoto souboru přiřazen. Budou to tyto oblasti: Textilní výroba, která má tu zásluhu, že stála svou poptávkou u kolébky strojírenství. Zemědělství je pak jedním článkem řetězu, ve kterém teprve zvýšená a zefektivněná výroba poskytuje předpoklady pro to, aby se mu musel věnovat menší a menší díl populace, a oné efektivity se opět dosahuje stroji, jejichž vývoj se sluší alespoň letmo znát. Obsah: (prozatímní) Člověk, zbraň, boj a válka v dějinách Čas, jeho chápání a měření v dějinách Tabulka Přínos: Tato kapitola v podstatě ucelí probírané oblasti techniky, a zejména v oblasti techniky zbraňové ukáže na ono jedno z polí, na kterém hraje technika roli velmi složitou a nejednoznačnou. Vzhledem k tomu, že současná generace studentů již neprojde základní vojenskou službou, může pro ni být poučení o dějinách, podobě a funkci zbraňových systému být zajímavé a poučné. To ovšem do jisté míry platí i o dalších oborech, obsažených v tomto modulu. Předpokládaná doba studia: Tento modul bude možno probrat za 1 2 přednáškové dvouhodiny. Modul č. 11: NÁBOŽENSKÉ A FILOSOFICKÉ SOUVISLOSTI TECHNIKY Náplň modulu: Již v samotném úvodu do tohoto předmětu bylo naznačeno, že technika není samostatnou, vyčleněnou, autonomní oblastí lidské kultury, nýbrž že její neoddělitelnou součástí. Vazby mezi stavem věd, technikou a ostatní kulturou (filosofií, právem, uměním atd.)jsou mnohostranné, a ovlivňování je vzájemné. Člověk je tvůrcem techniky a technika formuje člověka. Odpověď na otázku co bylo dříve podobá se svou neřešitelností odpovědi na otázku po prvotnosti slepice či vejce. Tento modul, průběžně doplňovaný, si bude všímat této oblasti. Prvním příspěvkem je pokus o vypsání složitého vztahu mezi křesťanstvím a technikou, a to proto, že právě toto náboženství mělo v určitých obdobích vliv určující. Jak však ze stati vyplyne, smysl tohoto působení není jednoznačný, a na tom je založena ona podstatná změna přístupu k technice, která se odehrála mezi středověkem a novověkem. Materialistická teorie dějin zařazuje náboženství do oblasti tzv. nadstavby a přiznává jim tedy pouze jakousi odvozenou druhotnost. Následující stať není snahou o idealistickou

15 revoluci a nahrazení jedné jednostrannosti druhou. Jde zde spíše o vyvážení vztahů k oné dokonalé nerozlučné vzájemnosti, ve které se tyto vztahy odehrávají. Přínos: Přínos této látky může nejspíše spočívat v uvědomění si komplexity techniky. Určité otázky, před kterými stál dávnověký člověk, stojí i před námi. Jinou věcí je to, že si je neuvědomujeme. Možnost našeho aktivního vlivu na přítomný a budoucí stav techniky je ovšem zcela mizivá, i to je však výsledek určitého vývoje vztahů mezi technikou a ostatními stránkami lidské kultury. Přínosem snad tedy může být jisté zneklidnění, i to však někdy může být velmi konstruktivní a žádoucí Předpokládaná doba studia: U této kapitoly nelze žádný takový údaj stanovit 15

16 16 MODUL 1 PŘEDPOKLADY A POČÁTKY VĚD A TECHNICKÉ TVORBY POVAHA JEDNOTLIVÝCH EPOCH Náplň modulu: Tento modul, jehož obsah může tvořit náplň prvních dvou hodin připomíná nejen předpoklady člověkovy schopnosti tvořit nové, dosud neznámé a neviděné skutečnosti, nýbrž i některé příklady tohoto tvoření, jak je možno je pozorovat v raných a nejranějších fázích vývoje lidské civilizace. Vedle samotných počátků přináší tento modul i širší orientační celkový přehled. K pochopení dějin techniky je totiž nezbytné vědomí vzájemných souvislostí, které je možno postihnout různým způsobem. z nichž jedním z nejpřístupnějších je chronologická tabulka. Přínos: Látka tohoto modulu uvede studenta do souvislostí počátků vývoje člověka a způsobu, jakým využil své anatomické i intelektuální vlohy k tomu, aby se postupně vymanil z absolutní závislosti na přírodě. Znalost počátků lidského tvořivého myšlení a jednání může v člověku probudit obdiv a úctu k lidem pradávných generací. Předpokládaná doba studia: Předpokládaná doba studia je závislá na úrovní obecných znalostí v oboru historie. Látku je možno probrat za 1 dvouhodinovou přednášku, tabulky a charakteristiky jednotlivých epoch bude možno využívat při studiu všech modulů. O dějinách obecně Lidský život i myšlení je spojeno s apriorní kategorií času. To pojetí času, jak je vnímáno v evropské kultuře, není jediné a mnohé kultury vnímají čas a dějinnost jinak. Právě evropské pojetí času, které se vyvinulo z řeckých a hebrejských předpokladů však hraje v dějinách techniky svébytnou roli. Ta spočívá především v tom, že čas je chápán lineárně, s otevřenou budoucností. Jiným pojetím může být například cyklické, kdy se vše v kruhu opakuje, nejčastěji v souladu s ročními dobami. Tak vnímaly čas zemědělské kultury. Archetypální pojetí pak vnímá čas jako stálé opakování a zpřítomňování pradávných archetypů. V obou těchto pojetích není prostor pro vznik principiálně nových skutečností z rukou člověka. Hebrejsko-řecké pojetí, které se v evropské kultuře prosadilo především zásluhou křesťanství pracuje nejen s lineárním časem, nýbrž i s eschatologickými představami o dokonalém dovršení času v budoucnosti. Sekularizovanou, zesvětštělou podobou této nadějné představy je idea pokroku, která prostor pro nové nejen vytváří, nýbrž je i hnací silou k tomu, aby člověk nové skutečnosti tvořil a vynalézal. Je známo, že myšlenka pokroku a jeho nezbytnosti hrála v ropských novověkých dějinách tak velkou roli, že lze někdy hovořit přímo o umanutosti. Současnost je již poznamenána jistou bezradností, projevující se i v tom, že místo pojmu pokrok se používá poněkud slabší příbuzný pojem rozvoj. Dějiny techniky i dějiny věd jsou ovšem součástí obecných dějin. Jejich přiměřená znalost je jistým předpokladem i pro pochopení látky tohoto předmětu. Pro přehled či rekapitulaci může posloužit následující tabulka, umožňující zařadit jednotlivé události z dějin techniky do souvislosti s dějinami obecnými. Dějiny techniky jsou jejich aspektem, relativně svébytným, naprosto však ne zcela samostatným.

17 17 1 Dějinná osnova Před 5 miliardami Formuje se planeta Země z materiálu sluneční soustavy 1 miliardou Na zemi se objevují první primitivní formy života 30 miliony V subtropickém klimatu rostou pralesy, z nichž vznikají uhelná ložiska 1 milionem Objevují se předchůdci člověka, hominidové Australopithecus let Začátek ledových dob nastaly asi 4 a byly odděleny dobami meziledovými (v jedné z nich se právě nacházíme) Poslední doba ledová skončila asi před let Objevují se hominidové (Sinantropus pekinensis). Používají nástroje z kamene pěstní klín a je schopen rozdělat oheň. Počátek paleolitu, staré doby kamenné Pithecantropus erectus na Jávě zhotovuje oděv ze zvířecích koží V Evropě, Asii a Africe se objevuje člověk neandertálský, zhotovující kamenné pěstní klíny, škrabky, oštěpy, žije kočovně v hordách a obývá jeskyně. Mrtvé pohřbívá Člověk neandertálský vymírá, a na jeho místo nastupuje homo sapiens, přímý předstupeň dnešního člověka. Užívá oštěp, luk a šípy. Žije v přístřešcích, zhotovených z větví a kůží. Objevuje se jehla a ozdoby V jeskyních Altamira, Lascaux a na jiných místech vznikají skalní malby, související s magií Lovci mamutů postupují za ustupujícími ledovců. Zhotovují si nástroje a ozdoby z mamutích klů a kostí Začátek střední doby kamenné, trvající přibližně let. Člověk se živí lovem a sběrem Počátky usazování sedentarizace. První trvalá sídliště objevena v Palestině (Jericho) a v Syrii. Využívány některé dosud divoce rostoucí odrůdy obilí, jako domácí zvířata se objevují psi a kozy, později hovězí dobytek Počátky pěstování obilí v malé Asii Založeno město Jericho, obehnané hradbami, nádoby z vypálené hlíny v jižní Anatolii Počátky metalurgie mědi a jejího zpracování na Blízkém východě Počátky městských kultur v Mezopotámii, cihelné hradby a zikkuraty Začátek mladší doby kamenné. Vyspělé kultury povstávají v Mezopotámii, Egyptě a údolí Indu Mezopotámie dobyta Sumery, kteří založili mnoho městských států, jejich panovník byl považován za zástupce boha. Zavodňovací stavby, metalurgie, klínopis, matematika a astronomie, kalendář. V přední Asii zaveden hrnčířský kruh. Egypt postupné vysychání údolí Nilu. Obyvatelstvo, jehož sídla jsou dosvědčena již od doby 5000 ante, se sdružuje do obcí a žup, aby lépe zvládli každoroční nilské záplavy a její vodu co nejefektivněji rozvedli a využili. Objevují se dvě odlišné kulturní oblasti Horní Egypta na jihu, při horním a středním toku Nilu a dolní Egypt na severu, při jeho dolním toku. Farao Menes spojil obě tyto části v jednu říši. Záplavy vedou k nutnosti vyměřovat pole a kanály, geometrie, stejně jako k astronomickému pozorování a vzniku kalendáře. Vyvinuto obrázkové

18 18 písmo hieroglyfy. Státní kult boha Slunce Re Za třetí dynastie faraonů začíná období, zvané Stará říše. Je to centralizovaný stát s centrem v městě Memphis Doba budování pyramid v Egyptě V údolí Indu se rozvinula kultura s centrem v Mohendžo-daro V Číně se objevuje zemědělská kultura, podobně na Krétě, která přejímá mnoho od maloasijských kultur a je známa metalurgií bronzu Východosemitský král Sargon I. dobyl sumerské městské státy a jeho moc sahala až k Černému moři. Hlavním městem jeho říše byl Akad Na evropské pevnině trvá doba kamenná. Je možno rozlišit několik kultur, živících se zemědělstvím, rozlišovacím znakem bývá keramika a její výzdoba. po 2000 Na základě obrázkového písma vyvinuli Féničané hláskovou abecedu. První velké evropské stěhování národů. Ionové a Achajové pronikají od severu do Řecka. Indoevropští Chetité obsazují přední Asii. Jejich zbraní jsou koňmi tažené válečné vozy. Původní obyvatelstvo bývá za těchto posunů podrobeno, avšak jeho kultura přejata V Egyptě epocha Střední říše - dočasně rozdělený Egypt je znovusjednocen 1800 Začátek doby bronzové ve střední Evropě. Dálkový obchod, m.j. s jantarem V Číně se objevují počátky státu, spojené s dynastií Hia. V této epoše vzniká z obrázků a věštebných symbolů a značek obrázkové písmo Král Chammurapi činí z Babylona hlavní město své říše. Hyksósové pronikají z východu do Egypta a na čas se ho zmocňují Vrchol ranně mykénské kultury v Řecku Po vyhnání Hyksósů nastává v Egyptě epocha Nové říše. V této době se Egypt stává mocností, zasahující svým vlivem a až do Malé Asie Chetité dobývají Babylon 1500 Indoevropské kmeny pronikají do Indie a podrobují si původní obyvatelstvo. Vznik brahmánského náboženství a kastovní soustavy. V Číně významný rozmach za dynastie Šang V Řecku se rozvíjí smíšená krétsko-mykénská kultura 1200 Druhé velké indoevropské stěhování národů, odehrávající se ve Středozemí a v Malé Asii. Chetitskou říši zaplavují Frýgové, je zničena Troja. Dórové se usazují na Peloponésu, italikové přicházejí na Apeninský poloostrov. Konec mykénské kultury. Vládu nad Středozemním mořem a námořní obchod přejímají Féničané. V Řecku je měděná industrie doplňována a vytlačována železem Faraon Ramesse III. odráží pronikající mořské národy V Egyptě se objevuje hrnčířský kruh kolem 1000 Izraelští králové David a Šalomoun využívají dočasného oslabení blízkovýchodních mocností, upevňují a rozšiřují svou říši a pozvedají ji kulturně i ekonomicky. Dobytý Jeruzalém se stává hlavním městem. Po Šalomounově smrti se stát rozpadá na stát Izrael a Juda. Izraelité se učí metalurgii železa a jsou významnými exportéry mědi. Řekové dále osídlují ostrovy v Egejském moři a pobřeží Malé Asie. Řekové zdokonalují fénickou abecedu zavedením znaků pro samohlásky Assyrie se ujímá vlády v Mezopotámii, dobyt Babylon, Sýrie i Palestina,

19 19 dočasně i Egypt. 814 Féničané zakládají na strategicky významném místě Karthago kolem 800 Homér líčí ve svých eposech život Řeků v herojském věku a dává řecké mytologii a náboženství konečnou podobu, dovršující dlouhodobý vývoj. Počátek doby železné ve Střední Evropě. Nositeli nové technologie jsou především Keltové. Kultura halštatská. 776 V Olympii se k poctě boha Dia konají poprvé olympijské hry. Podobné i v Delfách, Korintu a na jiných místech. 753 Legendární rok založení Říma. Zpočátku pod nadvládou Etruských králů. kolem 750 Zakládání řeckých měst kolonií na pobřeží Středozemního a Černého moře. Nejvýznamnější: Byzantium (později Konstantinopol), Syrakusy, Messina, Tarent, Neapol, Massilia (později Marseille) a Kyrene. kolem 720 Vojensky zdatná Sparta si podrobuje Messéňany a činí z nich podrobené heloty. Sparta se izoluje od okolí, a to i tím, že zavádí neobchodovatelná železná platidla. 700 V Korintu vyvinuta triéra, loď se třemi řadami veslařů na každém boku. Díky tomuto typu lodi obstáli Řekové v budoucích námořních válkách, především s Persií. Na souši zaveden bojový tvar falanx. 660 Založení Japonské říše. Kolem 650 Konec assyrského panství v přední Asii, moci se ujímají Peršané a Médové. 624 Drakonovy zákony v Řecku, konec neomezené vlády aristokracie. 600 Počátek řeckého filosofického myšlení. To se rozvíjí nejprve v bohatých městech na pobřeží Malé Asie. Thales z Milétu. Féničané obepluli Afriku. 594 Solonovy reformy v Athénách. Nastavení vývoje směrem k demokracii. 586 Babylonský král Nabukadnezar II. dobyl Jeruzalém a dal vyšší vrstvy odvést do babylonského zajetí. To skončilo Kýrovým ediktem 538 kolem 580 Perský prorok Zarathustra přináší učení o dobrém a zlém bohu, kteří spolu bojují a kdy se každý člověk musí rozhodnout a připojit k jedné či druhé straně. Základ budoucího manichejství, černobílého vidění, které se jako myšlenkový vir rozšířilo a ujalo v celé euroamerické kultuře 560 Tyran Peisistratos v Athénách, období největšího rozkvětu tohoto významného řeckého městského státu. kolem 550 Pythagoras ze Samu, harmonii světa viděl v číslech, počtu a číselných poměrech. Matematika jako abstrakce počtu od počítaného. 539 Perský král Kýros dobyl Novobabylonskou říši, Médskou říši a později i Egypt. 510 Kleisthenes dovršil vývoj k demokracii v Athénách. Odstraněna aristokratická privilegia, záležitosti obce se řeší ve shromáždění všech svobodných mužů obce. Prosperita Athén i její demokracie založena na práci nesčetných otroků. Římané vyhnali posledního etruského krále Tarquinia Superba. Řím se stal aristokratickou republikou. kolem 500 Princ Siddhárta Gotama z indického královského rodu prožívá nové poznání, které je vtěleno do náboženství osvíceného buddhismu. Jedna z osnovných nití orientálního myšlení, charakteristického ve srovnání se Západem svým klidem a vznešenou nečinností. Působení zakladatele významného směru čínského a orientálního myšlení,

20 Konfucia. Rozkvět elejské filosofické školy v Řeky osídlené jižní Itálii. Počátek racionalismu, dialektiky a sofistické argumentace. Řím se zmocňuje smlouvami se svými sousedy moci nad celou Itálií. 500 Povstáním řeckého města Milétu na maloasijském pobřeží proti perskému králi Dareiovi začíná dlouhodobé drama řecko-perských válek. Milét v odvetu za povstání 494 Peršany zničen. 493 Themistokles nechává opevnit athénský přístav Pireus a buduje válečné loďstvo, to vše v očekávání perského útoku. 490 Výprava perského krále Dareia poražena na souši u Marathonu 483 Xerxova výprava na moři i po souši, Řekové poraženi u Thermopyl, zvítězili na moři u Salaminy. Athény zničeny. 479 Spojenými silami Řeků, vedených spartským vojevůdcem Pausaniem, dosaženo vítězství nad Peršany u Platají. 477 Založení Athénsko-Délského námořního svazu, do kterého vstoupilo kolem 200 řeckých městských států. Členové svazu odváděli příspěvek na budování a vydržování válečného loďstva 461 Za Periklovy éry dochází k rychlému obnovení Athén. Konec archaického, monumentálního stylu, nastupuje klasický styl zjemnělý. Chrámové stavby v dórském i iónském řádu. Vznik dramatu i komedie. 460 Demokrites z Abdery - svět je dle něj i dalších atomistů z nedělitelných částic První peloponéská válka mezi Athénami a Spartou o hegemonii. 454 Pokladna Délského spolku přenesena do Athén kolem 450 Zákon XII. desek v Římě základ římského právního vývoje. 448 Mírová smlouva mezi Řeckem a Persií Peršané se vzdávají vlády nad řeckými městy v Malé Asii a kontroly obchodu v Egejském moři Vznikají mistrovská díla řecké architektury. Sofokles a Euripides píší svá nejznámější dramata. Herodot a Thukidides zakládají svým popisem válek historii jako obor. V náboženství se šíří orientální kulty Peloponéská válka, konec zlatého věku Athén Alkibiades přemluvil Athéňany k nešťastné výpravě na Sicilii. 413 Sparta s podporou Persie obnovila nepřátelské akce proti Athénám 404 Athény poraženy, donuceny strhnout hradby a rozpustit Délský spolek i loďstvo. Sparta hegemonem 399 Sokrates pro údajnou bezbožnost a kažení mládeže odsouzen k smrti, v jeho odkazu pokračuje Platon 386 Perský král Artaxerxes II. využívá oslabení Řeků znovu svým královským mírem vyhlašuje svou nadvládu nad řeckými městy v Malé Asii. 377 Smrt lékaře Hippokrata, zakladatele mediciny, kterou je možno nazvat vědeckou (ve srovnání s náboženským a lidovým léčitelstvím) 371 Bitva u Leukter, Théby zvítězily nad Spartou a stávají se hegemonem Makedonský král Filip II. buduje armádu, organizovanou dle zdokonalené řecké falangy. 338 Filip II. makedonský poráží u Chaironeie Athény a jejich spojence. Filip v čele panhelénského svazu. 336 Smrt krále Filipa, na trůn nastupuje dvacetiletý Alexander 335 Alexander exemplárně trestá proti sobě povstalé Théby 20

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Starověké Řecko. Bartošová

Starověké Řecko. Bartošová Starověké Řecko Bartošová Antické Řecko Vznik Cca před 3500-4000 let KRÉTA Konec rozmach křesťanství vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění. Zejména městské státy (krom období

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu?

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? ÚVOD DO HISTORIE 1. Co zkoumá historie? 2. Na jaké základní etapy se dělí lidská historie (dějiny)?.. 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? 4. Na časovou přímku zakresli následující údaje: /1cm

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_17 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Opakování 6. ročníku. eneolit =

Opakování 6. ročníku. eneolit = Opakování 6. ročníku 1. Co to je historie? (1) a) skanzen b) věda, která zkoumá vývoj lidské společnosti c) archiv 2. Co nepatří mezi hmotné prameny? (2) a) kosterní pozůstatky d) knihy b) šperky e) hrady

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk Prima 2 hodiny týdně Mapy a didaktické pomůcky Úvod do dějepisu Vysvětlí základní pojmosloví a charakterizuje

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Dějepis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Úvod do studia dějepisu Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Objasní základní

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více