Prosím o komplexní vyjádření k tomuto problému. S pozdravem, Martin Šťastný Daniel jednatel U2Brno s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosím o komplexní vyjádření k tomuto problému. S pozdravem, Martin Šťastný Daniel jednatel U2Brno s.r.o."

Transkript

1 From: Sent: Friday, April 04, :01 PM To: Subject: Dotaz k pokynům pro výpočet solidární daně u daně z příjmů fyzických osob včera jsme zaznamenali problémy u tiskopisu MFin 5405 vzor č. 20 a /1 MFin 5405/1 - vzor č. 21, konkrétně u pokynu k sestavení (výpočtu) řádku 59: ř. 59 Solidární zvýšení daně podle 16a zákona tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a ř. 37 po vynětí a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb Kč). Pokud poplatník spočítá solidární daň v souladu s tímto pokynem, například v tomto zadání: příjmy v 6 (ř. 31) = 2mil dílčí základ daně dle 7 (ř.37) = -100tis vychází solidární daň 46029,76, shodně počítá i aplikace EPO MFČR verze Údajně to ale není správně, paní Milerová z GFŘ (tel ) tvrdí, že pro výpočet solidární daně existuje jiná metodika, než je pokyn k sestavení uvedený výše. Toto potvrdil na můj dotaz včera em i Ing. Vrána. Ani pan Vrána, ani paní Milerová ale nesdělili nový metodický pokyn pro výpočet řádku 59, ani jak mají postupovat poplatníci, kteří v souladu s aktuálními pokyny vypočítají a odvedou solidární daň nesprávně. V aplikaci EPO MFČR psal včera pan Vrána že prý bude výpočet tento týden opraven, ale dnes mi došlo avízo od pana Korčáka na chystanou inovaci a o opravě výpočtu solidární daně tam není zmínka. Prosím o komplexní vyjádření k tomuto problému. Sent: Monday, April 07, :11 PM věcně k problému Vás chci informovat, že chyba byla již opravena. Tzn. při výpočtu solidárního zvýšení daně se nezohledňuje dílčí daňová ztráta dle 7 zákon o daních z příjmů. Zdraví From: Sent: Monday, April 07, :31 PM To: Vrána Petr Ing. (GFŘ) Dobrý den pane Ing. Vráno, děkuji za informaci. V EPO je výpočet opravdu jinak, ale pokyny: Jsou stále stejné. V EPO to zas takový problém asi nebude, když jde o vypočítaný údaj, i když je hodnota vypočtena jinak než požaduje pokyn ale toho si asi nikdo nevšimne. Horší situace je u poplatníků, kteří sestavují tiskopisy mimo EPO, dle tištěných pokynů.

2 Těm tedy MF ČR doporučuje co konkrétně jak se má hodnota spočítat, v návaznosti na jaký metodický pokyn? K problému jsem zaslal v pátek dotaz na podatelnu, prozatím ani nedošlo potvrzení o přijetí. Sent: Monday, April 07, :33 PM dotazem se budeme zabývat. Zdraví From: Sent: Monday, April 07, :05 PM To: 'epodpora (GFŘ)' Dobrý den pane Ing. Korčáku, dnes mi pan Ing. Vrána napsal, že v EPO je opravený výpočet u řádku pro solidární daň. Opravdu je tomu tak, přitom metodický pokyn k výpočtu řádku zůstal beze změny. Taky mne zarazilo, že nepřišlo žádné avízo o změně v EPO toto proběhne v tichosti bez vědomí poplatníků, kteří již sestavili a odvedli daň chybně? Děkuji předem za podrobnější informace. Dosud bez odpovědi From: Bláhová Andrea (GFŘ) Sent: Tuesday, April 15, :17 PM Subject: Odpověď č.j.: 20573/14 zasíláme odpověď na dotaz solidární zvýšení daně: začátek GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Oddělení daně z příjmů fyzických osob Vyřizuje: Ing. Daniela Hrabětová Tel: V Praze dne: Č.j.: /14/ Pan Věc: Dotaz solidární zvýšení daně Generální finanční ředitelství obdrželo Vaše podání ze dne , ve kterém reagujete na ovou korespondenci s p. Ing. Vránou a telefonický výklad pí Müllerové, k tématu výpočtu solidární daně na řádku č. 59, resp. pokynu k výpočtu.

3 K Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující: Základ daně je definován 5 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) a zní: Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle 6 až 10 není stanoveno jinak. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud hovoříme o základu daně (dílčím základu daně), jedná se vždy o kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji, příp. nulu. Ztráta je pak definována v 5 odst. 3 ZDP a první věta zní: Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v 7 a 9, je rozdíl ztrátou. Ztráta je tedy záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Na řádku č. 37 daňového přiznání se pak uvádí v souladu s pokyny dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání., z čehož je opět zřejmé že pokud hovoříme o dílčím základu daně, nejedná se o ztrátu a opačně. Solidární zvýšení daně je pak upraveno v 16a ZDP a zní: Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 6 a dílčího základu daně podle 7 v příslušném zdaňovacím období a b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Z konstrukce tohoto ustanovení je pak zřejmé, že solidární zvýšení daně ve výši 7% se vztahuje ke kladnému rozdílu částek dle písm. a) a b), přičemž v písm. a) se hovoří pouze o dílčím základu daně (tedy kladnému rozdílu mezi příjmy a výdaji) nikoliv ztrátě (tedy zápornému rozdílu mezi příjmy a výdaji). Příklad: Dílčí základ daně dle 7 (po vynětí): Dílčí základ daně dle 6 (po vynětí): Celkem součet příjmů dle 6 a 7- viz písm. a): ,- Kč ,- Kč ,- Kč Částka 48násobku průměrné mzda činí ,- Kč (viz pokyny) písm. b) Rozdíl mezi a) a b) pak je: = ,- Kč Solidární zvýšení daně ve výši 7% se pak počítá z tohoto kladného rozdílu. V případě záporného rozdílu uvedených hodnot, tj. kdy součet dílčích základů dle 6 a 7 nepřesáhne částku ,- Kč, se solidární zvýšení neuplatní. Solidární zvýšení daně činí: 0,07 x = ,76 Kč Z výše uvedeného vyplývá, že pokyny k řádku č. 59 chybné nejsou, nicméně chápeme, že výpočet solidárního zvýšení daně může být pro mnohé poplatníky problematickým, proto v komplikovanějších případech při aplikaci daňových zákonů doporučujeme poplatníkům, aby se obrátili na certifikovaného daňového poradce, který se o daný konkrétní případ postará s odbornou péčí. Zároveň upozorňujeme, že pokyny jsou pouze pomůckou pro vyplnění daňového přiznání, kde není možné zohlednit všechny varianty a kombinace výpočtů. Rozhodující je vždy platné znění příslušného zákona (ZDP). Na závěr Vám sdělujeme, že chyba týkající se započítání ztráty z podnikání ( 7) vůči příjmům ze závislé činnosti ( 6) je již v EPO odstraněna. konec Andrea Bláhová Odbor daní z příjmů Ing., v.r. vedoucí oddělení 111

4 Sekce metodiky a výkonu daní Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ telefon: From: Sent: Tuesday, April 15, :00 PM To: Bláhová Andrea (GFŘ) Subject: RE: Odpověď č.j.: 20573/14 Dobrý den paní Bláhová, děkuji za vyjádření, v příkladu který zde pan Ing. Vrána uvedl ovšem nefiguruje u 7 ztráta což je škoda protože problém je právě o tom jak u vyčíslení solidární daně postupovat pokud je základem daně dle 7 ztráta. Rovněž upozorňuji opakovaně, že pokyny k výpočtu řádku 59 zní: ř. 59 Solidární zvýšení daně podle 16a zákona tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a ř. 37 po vynětí a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb Kč). Pokud poplatník postupuje dle tohoto pokynu, vypočítá daň chybně. Je přitom zřejmé, že znění pokynu mělo být takto: ř. 59 Solidární zvýšení daně podle 16a zákona tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 31 a kladnou hodnotou ř. 37 po vynětí a 48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u kterých uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok 2013 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb Kč). A je tedy zjevné, že pokyny jsou v tomto konkrétním případě chybné. Chybný byl i výpočet v aplikaci EPO, který sice již byl opraven, ale oprava chyby nebyla nijak avizována a jeden z mých dotazů kompletní text jsem doplnil nakonec tohoto u - byl i jak bude postupovat správce daně vůči poplatníkovi, který sestavil přiznání v aplikaci EPO a daň zaplatil chybně. Tento zůstal bez odpovědi a já o ni opakovaně prosím. Sent: Wednesday, April 16, :37 PM Subject: k č.j.: 20573/14 neměl jsem doposud z časových důvodů prostor Vám napsat. Proběhlo období četných dotazů související s podáním daňového přiznání, které plynule navázalo na období připomínkového řízení k zákonu o daních z příjmů. Činím tedy tak až nyní a děkuji za Vaše podněty týkající se úpravy pokynů k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které pro aktuální zdaňovací obdobím zvážíme. V minulosti jsem měl ve své náplni zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob a byl jsem velmi rád za podněty, které jsem ze strany odborné veřejnosti obdržel. To trvá i nadále. Mám-li odpovědět na vaše další dotazy, musím se tázat s jakým záměrem jste je opakovaně pokládal. Totiž je zřejmé, že na Vámi dosud zaslané dotazy bylo věcně zodpovězeno tzn. obecně lze shrnout:, že: - daň má povinnost poplatník vypočítat v souladu se zákonem o daních z příjmů a pokyny mohou být pouze pomůckou k vyplnění přiznání a - správce daně bude dle platného předpisu přistupovat ke každému případu individuálně. Ze zmíněného vyplývá, že pokyny nemohou obsahově postihnout celý platný předpis. Názory na jejich obsah jsou každoročně průběžně vyhodnocovány a věřte, že nebyl nalezen univerzální model, který by pokyny hodnotil za zcela ideální. K postupu správce daně lze obecně uvést, že v každém případě lze předpokládat, že vyzve poplatníka aby přiznání k dani opravil shledá-li, že podané přiznání není v souladu s platným, předpisem. Ve věci tedy zvažte tedy další dotazy k tématu, ke kterému jsme se již vyjadřovali. Děkuji From: Sent: Friday, April 25, :12 PM

5 To: 'Vrána Petr Ing. (GFŘ)' Subject: RE: k č.j.: 20573/14 Dobrý den pane Vráno, děkuji za vyjádření. Moje dotazy vycházejí z reálné praxe, kdy již několik subjektů odvedlo daň v souladu se zněním pokynů a jsou proto v pochybnostech. Byli sice upozorněni správcem daně na nesprávnou výši odvedené daně, ale ten jim nebyl schopen podat vysvětlení, kde vlastně problém vznikl a dokázal je na finančním ředitelství. A na finančním ředitelství, namísto aby se dočkali nějakého uspokojivého vysvětlení, bylo jim řečeno, že se mají soudit, jsou-li výkladově silní. Lidé jsou z tohoto jednání v šoku a nepřispívá to ani trošku k pěstování nějaké solidní kultury Věřte, pokud se otevřeně nepřizná chyba, jsou věci zbytečně náročné a složité. To už je opravdu vše, co jsem k tomuto chtěl napsat. Je na Vás, zda budete i v budoucnu nadále zastávat stanovisko, že pokyny k sestavení DAP jsou nezávazné. Občané ČR se ale s tímto názorem neztotožňují. Zřejmě ale bude muset dojít k soudní při, aby ústavní soud sdělil, jak se věci mají míti.

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 20.2.2013 - seznam - Daň z příjmů

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

Dřívější placení daní a pojistného

Dřívější placení daní a pojistného Daně 10/09 říjen 2009 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se zkrátí. Zatímco

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1. vydání 2. aktualizace k 1. 5. 2013 Vývoj právních předpisů, zejména daňových, se dotýká i publikace Účetní

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 11. 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 11. 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 11. 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.5.2014

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.5.2014 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.5.2014 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 29.5.2014 - seznam - Daň z příjmů 411/13.11.13 Problematika zatřídění kogeneračních jednotek

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007. Daň z příjmů

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007. Daň z příjmů Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.1.2013

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.1.2013 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.1.2013 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 23.1.2013 - seznam - Daň z příjmů

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Doplnění k příspěvku projednávanému dne 21.6.2000 Problematika obchodních řetězců z pohledu DPH a daně z příjmů

Doplnění k příspěvku projednávanému dne 21.6.2000 Problematika obchodních řetězců z pohledu DPH a daně z příjmů Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 11.4.2001 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zástupci KDP neuplatnili

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře Text níže je postupně rozšiřován a dále zmíněné

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více