3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými"

Transkript

1 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky ( 7/1 ZoÚ). Z toho vyplývá, že účetní jednotka musí zaúčtovat do nákladů všechny skutečnosti, které byly nákladem, a to bez ohledu, zda se bude jednat o náklad daňově uznatelný. Účetní jednotka zaplatila pokutu finančnímu úřadu. Aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz účetní jednotky, musí být tato pokuta zaúčtována do nákladů, i když se jedná o daňově neuznatelný náklad. Náklady z hlediska daňového Problematice daňových nákladů je třeba věnovat velkou pozornost z důvodu správného stanovení základu daně a následně i správného určení daňové povinnosti účetní jednotky. Zákon o daních z příjmů se věnuje daňovým a nedaňovým nákladů zejména v ustanoveních 24 a 25. V 24 je uveden příkladný výčet daňově uznatelných nákladů. Naopak 25 uvádí náklady (výdaje), které nelze uznat pro daňové účely. 67

2 Aby mohly být náklady uplatněny jako daňové, musí být vynaloženy pro účely podnikání. Při daňové kontrole musí podnikatel správci daně prokázat, že vynaložené náklady mají přímou a bezprostřední souvislost s příslušnými výnosy, tzn. že se jedná o náklady, které slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Jestliže výdaje slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou od daně osvobozeny, nelze je uplatnit jako daňově účinné. Jestliže budou příjmy z prodeje obchodního podílu (za zákonem určených podmínek) od daně osvobozeny, potom nelze proti těmto příjmům uplatnit výdaje spojené s prodejem tohoto obchodního podílu a ani pořizovací cenu tohoto obchodního podílu (účet 56x/06x). Daňově neuznatelné náklady lze rozdělit do několika skupin, a to na: - náklady, které nejsou nikdy daňově uznatelnými náklady, - náklady, které jsou daňově uznatelnými do výše souvisejících příjmů, - náklady, které jsou daňově uznatelné za podmínek stanovených dle ZDP, - náklady, které jsou daňově uznatelnými za předpokladu, že byly i zaplaceny Náklady, které nejsou nikdy daňovými náklady Jedná se například o výdaje na reprezentaci (513), ostatní sociální náklady (528), daň dědickou, darovací (538), poskytnuté dary (543), nesmluvní pokuty a penále (545), dále opravné položky nebo rezervy, které nejsou tvořeny v souladu se ZoR (554, 559, 574) apod Náklady, které jsou daňově uznatelnými do výše souvisejících příjmů Patří sem například manka a škody, které jsou daňovým nákladem do výše náhrady. Výjimkou jsou škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem v těchto případech jsou daňově uznatelné v plné výši. V kanceláři školy došlo ke krádeži z pokladny bylo zcizeno Kč. Pojišťovna škole žádnou náhradu nepoukázala se zdůvodněním, že nebyly dodrženy všechny podmínky pojistné smlouvy. Škola obdržela od policie usnesení o odložení případu z důvodu, že se nepodařilo pachatele najít. Škola si může uplatnit ukradenou hotovost v daňových nákladech, neboť se jedná o škodu způsobenou podle potvrzení policie neznámým pachatelem. Pokud by však pachatel byl dopaden, ale žádnou náhradu škody by škole nepoukázal, potom by se jednalo o daňově neuznatelný náklad. 68

3 Řidič podniku havaroval s firemním vozidlem, které muselo být v důsledku havárie vyřazeno (poškození bylo takového rozsahu, že oprava by se již nevyplatila). Daňová zůstatková cena automobilu činila Kč. Automobil byl pro tyto případy pojištěn a pojišťovna poukázala náhradu ve výši Kč. V tomto případě je daňová zůstatková cena automobilu nákladem do výše náhrady škody, tj. částka Kč bude daňově neuznatelným nákladem, který bude zvyšovat základ daně (ř. 40 daňového přiznání). Dále do této skupiny nákladů patří hodnota neodpisovaného hmotného majetku při jeho prodeji. Firma prodala pozemek za Kč, pořizovací cena pozemku činila Kč. Na účtu 541 bude zaúčtován náklad Kč, ale daňově uznatelným bude pouze do výše příjmů z prodeje, tj Kč. Částka přesahující tržbu ( Kč) bude nedaňovým nákladem, který bude zvyšovat ZD (ř. 40 daňového přiznání) Náklady, které jsou daňově uznatelnými za podmínek stanovených dle ZDP K těmto nákladům lze zahrnout například výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, odpisy dlouhodobého majetku, odpisy pohledávek, finanční náklady z úvěrů a půjček od spojených osob, nájemné u finančního leasingu apod. Poznámka: Vybrané náklady jsou podrobně vysvětleny v kapitole Náklady, které jsou daňově uznatelnými za předpokladu, že byly i zaplaceny Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které má povinnost hradit zaměstnavatel ( 24/2/f ZDP) Aby bylo pojistné daňovým nákladem, musí být zaplaceno, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Pojistné zaplacené po uvedeném termínu je nákladem toho zdaňovacího období, kdy bylo uhrazeno. Poznámka: Celá nezaplacená částka dlužného pojistného se skládá ze dvou částí, a to z pojistného zaměstnavatele (účet 524) a z pojistného, které je sraženo zaměstnanci ze mzdy a odvádí je zaměstnavatel (tato část pojistného tvoří součást hrubé mzdy, tj. na účtu 521) Přestože se podmínky pro daňovou uznatelnost posuzují podle stejného kritéria (tj. zaplacení do následujícího zdaňovacího období), nezaplacené, a tedy i daňově neuznatelný náklad, se v daňovém přiznání objevuje na dvou místech: - nezaplacené pojistné zaměstnavatele bude na řádku 40 - nezaplacené pojistné sražené zaměstnanci bude na řádku 30 Ve společnosti RINGO, s.r.o., byl uhrazen odvod pojistného na ZP a SP z mezd za prosinec 2011 ve výši Kč až příštího roku. Částka Kč nebyla uhrazena do , proto nemůže být daňovým nákladem roku 2011, ale sníží základ daně účetní jednotky až v roce

4 ÚLOHA 3. 1 Společnost KREJČÍŘ, s.r.o., zaúčtovala v roce 2011 do nákladů pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ve výši Kč. Zaměstnancům společnost srazila ze mzdy pojistné na sociální a pojistné na zdravotní pojištění Kč. Na pojistném z mezd za rok 2011 společnost odvedla: v roce 2011 správě sociálního zabezpečení Kč zdravotním pojišťovnám Kč v lednu 2012 správě sociálního zabezpečení Kč zdravotním pojišťovnám Kč v únoru 2012 správě sociálního zabezpečení Kč zdravotním pojišťovnám Kč Úkoly: Určete, o kolik Kč bude muset společnost upravovat základ daně z důvodu pozdních odvodů pojistného: - za rok za rok 2012 Daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti ( 24/2/ch ZDP) Výše uvedené daně jsou daňovým nákladem pouze v případě, pokud byly také zaplaceny. Poznámka: Daň z převodu nemovitosti zaplacená ručitelem za původního vlastníka je pro ručitele daňovým výdajem. Smluvní pokuty, úroky z prodlení Pohledávky z titulu smluvní pokuty, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů ovlivňují základ daně účtujících poplatníků až ve zdaňovacím období, kdy byly uhrazeny. Smluvní pokuta byla zaúčtována v srpnu 2011, uhrazena však byla v únoru V roce 2011 byla smluvní pokuta sice zaúčtována do nákladů (544/321), ale bude z daňových nákladů vyloučena ( 24/2/zi ZDP) bude uvedeno na řádku 40 daňového přiznání V roce 2012 bude úhrada smluvní pokuty zaúčtována 321/221, tj. není zaznamenáno v nákladech, ale základ daně bude snížen o tuto zaplacenou smluvní pokutu. Postup z pohledu věřitele je u smluvních sankcí obdobný. 70

5 Úroky z úvěrů od neúčtujících fyzických osob ( 24/2/zi ZDP) Daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček od fyzických osob, které nevedou účetnictví, je podmíněna zaplacením úroků. Postup při úpravě ZD je obdobný jako u smluvních pokut a úroků z prodlení. ÚLOHA 3. 2 Paní Milena Bílá (fyzická osoba, která není účetní jednotkou) půjčila v roce 2010 do společnosti HAZARD, a.s., částku Kč. Půjčka byla sjednána na období od do a roční úroková sazba byla stanovena ve výši 8 %. Úroky za jednotlivá období činily (a byly také zaúčtovány do nákladů společnosti): - za rok Kč - za rok Kč - za rok Kč Společnost zaplatila úroky z půjčky paní Bílé v jednotlivých obdobích takto: - v roce Kč - v roce Kč - v roce Kč Úkol: O jakou částku se bude muset účetní výsledek hospodaření upravovat na základ daně v jednotlivých letech z titulu rozdílného vyúčtování a zaplacení úroků z půjčky? 71

6 ÚLOHA 3. 3 Společnost BYZNYS, s.r.o., se zabývá obchodní činností. V účetnictví společnosti byly v roce 2011 zaúčtovány tyto náklady a výnosy: Číslo účtu Název účtu Kč 504 Prodané zboží ,- 513 Náklady na reprezentaci ,- 532 Daň z nemovitosti - zaplacená 5 000,- 538 Daň z převodu nemovitosti - v roce 2012 nebyla zaplacena ,- 544 Smluvní pokuty a penále - v roce 2012 byly i zaplacené ,- 545 Ostatní pokuty a penále ,- 549 Škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem ,- 569 Manka a škody (náhrada zaúčtována na účtu 668) ,- 604 Tržby za prodané zboží ,- 668 Náhrada škody za manko ,- Úkoly: 1. Vypočítejte účetní výsledek hospodaření 2. Určete, které náklady jsou daňově neúčinné 3. Stanovte základ daně za rok 2011 ÚLOHA 3. 4 Pan Josef Janeček (fyzická osoba, která vede účetnictví) se zabývá poradenskou činností. V roce 2011 byly zaúčtovány tyto náklady a výnosy: 511 Opravy a udržování ,- 521 Mzdové náklady ,- 524 Zákonné sociální pojištění ,- 531 Silniční daň 8 000,- PS: V roce 2011 nebyly placeny zálohy, celá částka silniční daně byla doplacena v lednu 2012, tj. v termínu pro podání daňového přiznání Pořizovací cena prodaného pozemku , Zůstatková cena prodaného auta ,- 602 Tržby z prodeje služeb , Tržba za prodej pozemku , Tržba za prodej auta ,- Do konce ledna 2012 nebylo odvedeno na zdravotním a sociálním pojištění Kč sražených ze mzdy zaměstnancům a Kč za zaměstnavatele Úkoly: 1. Vypočítejte účetní výsledek hospodaření 2. Určete, které náklady jsou daňově neúčinné 3. Stanovte základ daně za rok

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová)

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) 1. Úvod V novele zákona o daních z příjmů v 34 odst. 4) a 5) se s účinností od 1. 1. 2005 objevilo

Více