Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují od roku 1945, gymnázium vzniklo v roce Škola se nachází v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností. Školu si vybírají děti z celé České republiky. Mimopražští žáci mají možnost ubytování v internátě nebo v domovech mládeže v Praze (Francouzská ulice, Třebešín). Škola poskytuje vzdělání tradičně sluchově postiženým, v současné době jsou našimi klienty i žáci s jinými zdravotními problémy či sociálním znevýhodněním. Ve škole se pracuje s postiženými žáky převážně orální metodou, na žáky mluvíme a mluvenou řeč od nich vyžadujeme. Stupeň sluchové vady není při přijímání žáků hlavním kritériem. Přijímáme i jedince s velmi těžkou sluchovou poruchou, u nichž je předpoklad rozvoje mluvené řeči a tímto způsobem komunikace jsou schopni dosáhnout standardního středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou Úplnost a velikost školy, vybavení školy Na našem čtyřletém gymnáziu se může vzdělávat až 50 žáků. V každém ročníku standardně otevíráme jednu třídu s maximálním počtem 12 žáků. Prostorové, materiální i technické podmínky jsou vyhovující. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami a pravidelně je zajišťována technická údržba. Škola nemá bezbariérový přístup. Prostory školy jsou z hlediska zvukové izolace řešeny tak, aby maximálně vyhovovaly výuce sluchově postižených. Architektura tříd je koncipována tak, aby žáci co nejlépe viděli na vyučujícího a na sebe učební stoly jsou uspořádány do půlkruhu. Gymnázium je umístěno ve třetím patře komplexu škol pro sluchově postižené v Ječné ulici. Řada učeben a vybavení je k dispozici žákům všech typů škol. Gymnázium má k dispozici: Učebnu chemie s kabinetem Učebnu fyziky s kabinetem Učebnu biologie vybavenou interaktivní tabulí s dataprojektorem řízenou počítačem Učebnu anglického jazyka s dataprojektorem a počítačem Učebnu matematiky s kabinetem Učebnu společenských věd s interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem Učebnu německého jazyka s interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem Dvě učebny výpočetní techniky vybavené moderními počítači zapojenými do sítě, připojenými na internet. Softwarové vybavení učeben odpovídá vyučovaným tématům informatiky dle ŠVP. Jedna z učeben výpočetní techniky je žákům k dispozici mimo vyučování, slouží jako klubovna s LCD televizorem, s možností využití počítačů včetně internetu. Kmenové učebny vybavené nábytkem odpovídajícím sluchově postiženým. Cvičná kuchyně, která je na gymnáziu využívána pro různé příležitosti, obvykle speciálního charakteru Pro slavnostní příležitosti, přednášky, prezentace apod. se využívá tzv. Hudebna školy, vybavená multimediální technikou Tělocvičnu s nářadím, taneční sál, převlékárny chlapců a dívek se sprchovými kouty. Učebnu výtvarné výchovy s keramickou dílnou Školní jídelnu Školní dvůr s nově vybudovaným hřištěm Žákovskou knihovnu, která kromě knih obsahuje i multimediální nosiče Podmínky a zázemí učitelů:

2 Sborovna se čtyřmi počítači s přístupem na internet, kopírkou, tiskárnou Kabinet jazyků, fyziky, chemie, biologie, matematiky, společenských věd a školní knihovna Místnost s počítači s matrikou školy Ředitelna a kancelářské prostory školy 1.2. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Připravujeme každoroční účast 8 berlínských studentů a dvou učitelů na lyžařském kurzu naší školy a následný zájezd 8 našich studentů a dvou učitelů do Berlína. V intervalu dvou let probíhá výměnný pobyt v Heidelbergu a Neckargemündu s ubytováním převážně v rodinách. Škola připravuje pro vybrané studenty studijní pobyty v Německu. Dále probíhají výměnné pobyty v Německu, Švýcarsku, 1x za 3 roky ve Velké Británii. Při pořádání sportovních utkáních žáků škol se rozvíjí spolupráce s bratrskými školami pro sluchově postižené v Praze. Při organizaci celostátních sportovních her sluchově postižených spolupracujeme s Organizačním výborem sportovních her Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola spolupracuje s některými externími institucemi. Nadstandardní aktivity školy (zahraniční zájezdy, lyžařské kurzy, exkurze, speciální vybavení školy, různé dary a ocenění, stipendia) částečně hradí Nadační fond TÓN. Další spolupráce školy je s Humanitárními odbory krajských úřadů. Na významné akce školy (maturitní ples, třídní schůzky, sportovní hry ) jsou zváni tlumočníci znakové řeči pro snazší komunikaci s neslyšícími rodiči našich žáků a studentů. Škola se společně s církevním řádem Školských sester de Notre Dame stará o opravy a renovace budovy školy. Navázali jsme spolupráci se společností Člověk v tísni a každoročně se naši žáci účastní festivalu dokumentárních filmů. Se školou spolupracuje školská rada. Bližší informace lze získat na webových stránkách školy.

3 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Zaměření školy Vycházíme z dlouholeté tradice čtyřletého gymnaziálního vzdělávání, v posledních letech se všeobecným zaměřením. Základním cílem našeho školního programu je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány v Rámcovém vzdělávacím programu a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Jsme školou logopedického typu, kdy každá vyučovací hodina je v podstatě hodinou logopedické výchovy. Navíc jsou součástí učebních plánů 2 hodiny individuální logopedické péče týdně. Cílem ŠVP je umožnit sluchově postiženým žákům, kteří mají předpoklady pracovat našimi metodami, dosáhnout vzdělání srovnatelného se slyšícími dětmi, včetně maturitní zkoušky a přípravy na další studium. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty ve školním řádu, který je umístěn na webových stránkách školy. Vzdělávání na naší škole je charakterizováno prací v malém kolektivu, vysoce individuálním přístupem k žákům, rodinným prostředím, vstřícností a vzájemnou pomocí Profil absolventa Prioritou školy je nejen příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních principů orientace na trhu práce. V průběhu vzdělávání je kladen důraz jak na samotné znalosti, tak i na dovednosti, které našim absolventům umožňují úspěšně se začlenit do slyšící společnosti. Díky komunikačním dovednostem jsou připraveni ke studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách či k aktivnímu zapojení do pracovního procesu. Všichni naši absolventi ovládají aktivně jeden cizí jazyk, ze kterého konají maturitní zkoušku, a druhý jazyk ovládají alespoň pasivně. Dále jsou schopni pracovat na PC (kurz ECDL, počítačová grafika, tvorba webových stránek, programování ve Visual Basicu) Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je organizováno podle ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Nejpozději do konce ledna jsou podmínky a kritéria přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na informační tabuli v budově školy. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky a je realizována písemnou formou. Obsah zkoušek je stanoven v rámci učiva RVP ZV. Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

4 2.4. Maturitní zkouška Na základě 77 zákona č. 561/2004 Sb. Střední vzdělání s maturitní zkouškou žák koná maturitní zkoušku, která se skládá ze dvou částí. Maturitní zkoušku vykoná úspěšně, jestliže splní obě její části Společná část Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek. Aby žák vykonal společnou část, musí úspěšně složit všechny tři zkoušky. Naše škola připraví žáka na následující zkoušky: Český jazyk Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk, Německý jazyk) volitelnou zkoušku dle nabídky MŠMT Všechny zkoušky společné části zadává podle 78 zákona č. 561/2004 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy všem maturantům ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné úrovni. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení Profilová část Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti, dané školním vzdělávacím programem Gymnázium Ječná. Profilová (školní) část obsahuje dvě zkoušky, které žák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Škola připraví žáka na následující zkoušky: Český jazyk a literatura, cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk), Matematika, Základy společenských věd, Biologie, Dějepis, Chemie, Fyzika, Informatika a programování, Zeměpis. Formu zkoušek profilové části určuje ředitel školy. Zkouška na naší škole má vždy podobu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. V některých předmětech je nedílnou součástí maturitní zkoušky vypracování maturitní práce a její obhajoba. Kromě těchto 2 povinných zkoušek si žák může zvolit podle odst zákona č. 561/2004 Sb. až 4 zkoušky nepovinné. Škola pro tyto účely nabízí seznam odpovídající nabídce profilových zkoušek, navíc si může žák vybrat i z nabídky ministerstvem zadávaných zkoušek. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají. Některé zkoušky jsou nabízeny ve dvou variantách obtížnosti Ukončování středního vzdělávání Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

5 Učební plán Vzdělávací oblasti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk I Cizí jazyk II Kolektivní logopedická péče Matematika a její aplikace Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Geografie Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Estetická výchova Informatika a programování Tělesná výchova Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III Celková povinná časová dotace

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.2 Vzdělávací program:... 4 1.3

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický zpěv, populární zpěv

82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický zpěv, populární zpěv KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 1 G Y M N Á Z I U M, P R A H A 6, N A D A L E J Í 1 9 5 2 N A D A L E J Í 1 9 5 2 1 6 2 0 0 P R A H A 6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA OBOR 7941K/41 OBOR 7941K/81 2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-314/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-314/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-314/10-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Adresa: Voděradská 2/900, 100 00 Praha 10 - Strašnice Identifikátor: 600 006

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Obsah KAPITOLA STRANA Několik

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP G Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (CZ.1.07/1.1.10/01.0061). 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2007 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy Základní verze (platná od 1. 9. 2007)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více