A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH"

Transkript

1 Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH ORLOVA Ostrava, květen 2004

2 OBSAH : 1. Dolní Lutyně Dolní Lutyně - Věřňovice Doubrava Orlová - Lazy Orlová - Lutyně Orlová - Město Orlová - Poruba Petřvald...22 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 2 VODING Hranice, spol. s r.o.

3 1. Dolní Lutyně Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Dolní Lutyně Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Dolní Lutyně Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 1.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Území obce leží v prostoru chráněného ložiskového území ložiska černého uhlí. Leží na severním okraji okresu Karviná, při hranici s Polskem Obec má především funkci obytnou a výrobně zemědělskou. Obytnou zástavbu tvoří převážně rodinné domy. Na obou katastrech je dostatek ploch pro novou výstavbu. Na obec Dolní Lutyně navazují svým katastrálním územím město Bohumín a Orlová a obec Dětmarovice. Obec je složena ze dvou místních části: Dolní Lutyně a Věřňovice. Místní část Dolní Lutyně svou velikostí a počtem obyvatel tvoří rozhodující část obce. Na území k.ú. Dolní Lutyně žije zhruba 85 % obyvatel celé obce Podklady - Územní plán obce Dolní Lutyně, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 1994, změny a doplňky č.1; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava 10/2002; - Kanalizace Lutyně Nerad, Ing. Aleš Ryšán, Ostrava Radvanice, KONEKO spol. s r.o. Ostrava 3 VODING Hranice, spol. s r.o.

4 1.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 606,60 608,50 618,00 BSK 5 kg/den 242,64 243,40 247,20 NL kg/den 222,42 223,10 226,60 CHSK kg/den 485,28 486,80 494, Významní producenti odpadních vod V zájmovém území se nachází řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky nejsou významnými producenty odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V obci je vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť. Část stávající kanalizace je vyústěna bez jakéhokoliv čištění do recipientu Lutyňka. Část kanalizace je svedena na stávající mechanicko - biologickou ČOV Hydrovit S, která je hydraulicky i látkově nevytížená. Na ČOV jsou svedeny splaškové odpadní vody z jihozápadní části obce. Odpadní vody z domu pečovatelské služby a přilehlé zástavby rodinných domků (cca 200 obyvatel) jsou přečerpávány čerpací stanicí s výtlakem DN 150 do stávající ČOV. ČOV provozuje SmVaK Ostrava a.s. Stávající jednotná kanalizace je ve špatném technickém stavu, vykazuje netěsnosti atd. Převážná většina kanalizace je tvořena betonovými troubami spojovanými na pero a drážku. Celková délka stávající stokové sítě je cca m, profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN DN 600. Mimo povodí ČOV je čištění odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu Lutynka Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu V celé obci je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita pouze k odvedení dešťových vod. Pro likvidace odpadních vod je navrženo využit kapacitu stávající ČOV. S ohledem na konfigurace terénu bude na stávající ČOV gravitačně napojeno cca 45 % stávající zástavby, tj. kanalizace v jižní části obce. Na stávající ČOV bude gravitačně svedeno cca 45 % celkového množství odpadních vod, tj. s ohledem na stávající umístnění plochy čistírny odpadních vod bude na ČOV napojena. Na trase kanalizace v severní části obce jsou navržené dvě ČS s kapacitou 5-10 l/s. Celková délka výtlačných řadu je cca m, profil výtlaku DN 100 mm. Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca m, profil kanalizace je DN DN 400 m. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. KONEKO spol. s r.o. Ostrava 4 VODING Hranice, spol. s r.o.

5 Realizace navržených opatření umožní odkanalizovat cca 85 % zastaveného území. Napojení zbývající části obyvatel je vzhledem ke konfiguraci terénu a poměrné rozptýlenosti zástavby problematické. V těchto lokalitách bude ponechán dosavadní individuální způsob likvidace OV, případná nová zástavba bude doplněna malými balenými ČOV nebo žumpami na vyvážení. Součástí návrhu je rekonstrukce technologické linky ČOV. Cílem rekonstrukce zvýšit kapacitu stávající ČOV a zajistit likvidace odpadních v souladu s požadavky platné legislativy Časový harmonogram Rekonstrukce ČOV: 2008 Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 1.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 61,40 ČOV 15,00 Celkem 76,40 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 5 VODING Hranice, spol. s r.o.

6 2. Dolní Lutyně - Věřňovice Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Dolní Lutyně Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Věřňovice Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 2.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Věřňovice jsou integrovanou částí obce Dolní Lutyně. Nacházejí se v severní části obce při státní hranici s Polskem. Zástavba Věřňovic je souvislá, soustředěná kolem hlavní silnice III.tř. a podél odbočující místní komunikace. Jižní okraj zástavby tvoří katastrální hranici, severní tok Olše. Obytná zástavba je tvořena rodinnými domky. Sídlo tvoří kompaktní celek. Plochy pro novou rodinnou výstavbu jsou navrženy ve východní části sídla. Podle ÚP se nenavrhují na území Věřňovic žádné plochy pro rozvoj výroby Podklady - Územní plán obce Dolní Lutyně, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 6/1994; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava 10/2002; - Odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Věřňovice, AgroEKO Havířov 1995; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Karviná, Centroprojekt, 4/1999; KONEKO spol. s r.o. Ostrava 6 VODING Hranice, spol. s r.o.

7 2.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 87,00 87,10 87,60 BSK 5 kg/den 43,50 43,60 43,80 NL kg/den 39,88 39,90 40,15 CHSK kg/den 87,00 87,10 87, Významní producenti odpadních vod Na katastru obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Veřnovice mají vybudovánu nesoustavnou jednotnou kanalizační síť v celkové délce cca km DN DN 600 s vyústěním odpadních vod do okolního terénu (4 výusti), kde vznikají močály. Odpadní vody jsou většinou zaústěny bez předčištění nebo po předčištění v septicích. Kanalizace je ve správě obce. Stav kanalizace je proměnlivý, některé úseky jsou značně zaneseny Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 2.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace Stoková síť IN (mil. Kč) ČOV Celkem 0,00 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 7 VODING Hranice, spol. s r.o.

8 3. Doubrava Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Doubrava Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 3.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec patří do tzv. Ostravské sídelní regionální aglomerace a leží mezi městy Karviná a Orlová.Téměř celý katastr obce se nachází v poddolovaném území, se ztíženými podmínkami zakládání, s členitým terénem, s nepříznivým geologickým podložím, sesuvným územím a s velkým rozsahem poklesů a jiných svahových deformací. Pro území Doubravy je typická tzv. slezská zástavba, rozptýlená po celém katastru obce, splývající se zástavbou okolních Dětmarovic, Orlové a Karviné. Velká část území katastru obce, až na malé lokality v severovýchodním a v severozápadním cípu, byla silně postižena důlními vlivy, což mělo za následek demolice domů, poklesy, zavodnění, devastace ploch a pod. Z průmyslových objektů je nejvýznamnější výrobní areál Dolu Doubrava v jihozápadním cípu katastru Podklady - Technicko-ekonomicko studie Odkanalizování obcí okresu Karviná, SmVaK Ostrava, 2/1990; - Územní plán sídelního útvaru Doubrava, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., říjen 1997; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/2002; - Koncepce rozvoje oboru odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti působností SmVaK Ostrava a.s.,1998; KONEKO spol. s r.o. Ostrava 8 VODING Hranice, spol. s r.o.

9 3.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 218,04 215,70 204,00 BSK 5 kg/den 109,02 107,90 102,00 NL kg/den 99,94 98,90 93,50 CHSK kg/den 218,04 215,70 204, Významní producenti odpadních vod Na katastru obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod,kromě výrobního areálu dolu Doubrava Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V obci není vybudována soustavná kanalizační síť. Dílčí úseky jednotné kanalizace jsou vybudovány v lokalitách Finské Domky (DN 200) a Kozinec (DN 400). Tato kanalizace je správě SmVaK RS Karviná. Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků nebo i splaškové odpadní vody bez čištění. Kanalizace je vyústěna do místních vodotečí. Ve zbývající rozptýlené části obce jsou splaškové odpadní vody likvidovány individuálně v septicích nebo žumpách na vyvážení, případně nejsou likvidovány vůbec. Dešťové OV jsou zpravidla svedeny nejkratší cestou do vodotečí nebo terénních příkopů. Technický stav stávající stokové sítě není příliš dobrý, kanalizace vykazuje netěsnosti i různou míru poškození. V centru obce byla v souvislosti s výstavbou domu s pečovatelskou službou vybudována malá ČOV DČB 16/2 (116 EO) s dílčími stokami. Tato ČOV byla uvedena do trvalého provozu v r a jsou na ni napojeny také objekty školy, mateřské školy a zdravotního střediska. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí školy je provizorně osazena malá ČOV pro 35 EO, která se po vybudování kanalizačního systému zruší. Lokalitou Finské Domky prochází zatrubněný potok DN 300, do kterého je zaústěno několik kanalizačních přípojek. Územím obce procházejí kanalizační stoky odvádějící důlní odpadní vody, tyto však nejsou v předkládaném materiálu dále zohledňovány Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové splaškové kanalizace a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: KONEKO spol. s r.o. Ostrava 9 VODING Hranice, spol. s r.o.

10 3.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť ČOV Celkem 0,00 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 10 VODING Hranice, spol. s r.o.

11 4. Orlová - Lazy Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Orlová Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Lazy Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 4.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Lazy jsou součástí správního území města Orlové. Nachází se v jižní části tohoto sídelního útvaru a sousedí s katastry Karviná - Doly, Havířov - Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Šumbark a na západě s katastrem Petřvaldu. Lazy jsou území s převahou rozptýlené zástavby, dožívajících havířských kolonií a finských domků, kde má výrazně dominantní postavení důlní závody Lazy a částečně Doubrava. Tato část města Orlová je postižena vlivy důlní činnosti projevujícími se na povrchu poklesy a rozsáhlými plochami hald, výsypek, kalových a popílkových nádrží. Ty budou po dobu činnosti dolů využívány pro odvaly, skládky, dočišťovací nádrže a pod. Ostatní části budou postupně rekultivovány. Stávající obytné území bude postupně dožívat a nebude obnovováno. Terén lze charakterizovat jako značně členitý, výškově a tvarově nestálý vlivem poddolování Podklady - Územní plán města Orlové, Urbanistické středisko s.r.o. Ostrava, červen 1994; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO,10/2002. KONEKO spol. s r.o. Ostrava 11 VODING Hranice, spol. s r.o.

12 4.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 54,36 54,30 54,00 BSK 5 kg/den 27,18 27,20 27,00 NL kg/den 24,92 24,90 24,75 CHSK kg/den 54,36 54,30 54, Významní producenti odpadních vod Na území města Orlová se nachází areál Dolu Lazy a částečně Důl Doubrava. Odpadní vody jsou likvidovány na vlastní ČOV Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Orlová-Lazy má vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizaci převážně v kolonii Chobotovka, která je určena na dožití, rozptýlená zástavba kanalizaci vybudovanou nemá. Do samostatných emšerských nádrží s malou účinností jsou svedeny OV z kolonií Klášterní, Zimní důl, Bastro, Halfarova a Červená. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV Časový harmonogram Rekonstrukce ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 4.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace Stoková síť ČOV IN (mil. Kč) Celkem 0,00 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 12 VODING Hranice, spol. s r.o.

13 5. Orlová - Lutyně Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Orlová Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Lutyně Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 5.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Lutyně je místní část města Orlová. Nachází se v severní části tohoto sídelního útvaru a je jeho nejlidnatější částí. Na katastru Lutyně se totiž odbývala po roce 1960 veškerá nová výstavba, která vrcholila po roce 1980, kdy byly dostavovány rozsáhlé obytné soubory v rámci tzv. KBV. Horní Lutyně vytváří obytné centrum nové Orlové. V této části města žilo podle sčítání lidu v r cca 77 % obyvatel celého města. Podle územního plánu města Orlové uvažuje se v řešeném období do roku 2010 na území katastru Lutyně s dostavbou občanské vybavenosti v centru Lutyně, která leží v těžišti nejvyšší koncentrace obyvatel a je plošným rozsahem a významem největší. Dále se navrhuje doplnění centra V. etapy, která je jakýmsi protažením centrálního území Lutyně ve směru postupu obytné zóny, o zařízení obchodů a služeb. Pro bytovou výstavbu jsou využívány všechny použitelné plochy mimo destruktivní důlní vlivy, s výjimkou lokality Výhoda, avšak je využívána pro její atraktivní polohu Podklady - Územní plán obce Dolní Lutyně, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 1994, změny a doplňky č.1; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/2002; - Kanalizace Lutyně Nerad, Ing. Aleš Ryšán, Ostrava Radvanice, 1994; KONEKO spol. s r.o. Ostrava 13 VODING Hranice, spol. s r.o.

14 5.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 4211, , ,00 BSK 5 kg/den 1684, , ,00 NL kg/den 1544, , ,50 CHSK kg/den 3369, , , Významní producenti odpadních vod Na území místní části se nachází celá řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky nejsou významnými producenty odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Orlová má vybudovanou kombinovanou kanalizační síť, která je ve správě SmVaK Ostrava a.s. Celková délka stávající stokové sítě je cca m (na celém území města), profily jednotlivých kanalizačních stok DN DN 1000 mm. Urbanizované území Orlové - Lutyně a Poruby je odkanalizováno oddílnou kanalizaci Dešťová kanalizace odvádí dešťové OV do místních recipientů. Splašková kanalizace je napojena na jednotnou stokovou síť v povodí stávající mechanicko - biologické ČOV, která je situována na území místní části Poruba. Na území Lutyně je stávající kanalizace v dobrém technickém stavu. Likvidace odpadních vod je zajištěna na stávající mechanicko-biologická ČOV města Orlová, která je situována na území místní části Poruba. ČOV byla uvedena do provozu v roce V roce 1996 byla provedena rekonstrukce hrubého předčištění, v roce 2002 komplexní rekonstrukce biologického čištění. V současné době má stávající ČOV dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby v okrajových částech Lutyně je navržena výstavba splaškové kanalizace, celkem cca m kanalizačních stok o profilu DN 300 mm. Navržena kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť. Pro odkanalizování ploch výhledové zástavby je navržena výstavbu splaškové kanalizace oddílné soustavy. Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca m, profil navržených jednotlivých kanalizačních stok DN 300 mm Časový harmonogram Rekonstrukce ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: KONEKO spol. s r.o. Ostrava 14 VODING Hranice, spol. s r.o.

15 5.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 28,60 ČOV Celkem 28,60 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 15 VODING Hranice, spol. s r.o.

16 6. Orlová - Město Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Orlová Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Město Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 6.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Území města leží v české části Hornoslezské pánve, označované jako Ostravskokarvínský revír, představující nejvýznamnější zásoby černého uhlí na území ČR. Dlouhá desetiletí probíhající těžba výrazně poznamenala krajinu. Kromě Lutyně jsou všechny části města postiženy vlivy důlní činnosti projevujícími se na povrchu poklesy a rozsáhlými plochami hald, odvalů, výsypek, kalových a popílkových nádrží. Terén lze charakterizovat jako značně členitý, výškově a tvarově nestálý vlivem poddolování (týká se hlavně Města a Lazů). Město Orlová patří k městům střední velikosti s výraznou obytnou funkcí v centru ostravské sídelní regionální aglomerace. Město je složeno z čtyř místních části: Lazy, Lutyně, Město a Poruba. Orlová - Město je původní centrum současného města. Původní zástavba místní části je zchátralá a rychle mizí. Stabilizovaná je pouze část obytného území na západním okraji katastru. Celé území katastru Města je a bude i nadále postihováno důlními vlivy, takže z pohledu územního rozvoje města je velmi omezeně použitelné Podklady - Územní plán města Orlové, Urbanistické středisko s.r.o. Ostrava, červen 1994; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/2002; - Kanalizace Lutyně Nerad, Ing. Aleš Ryšán, Ostrava Radvanice, KONEKO spol. s r.o. Ostrava 16 VODING Hranice, spol. s r.o.

17 6.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 94,35 94,90 97,50 BSK 5 kg/den 37,74 38,00 39,00 NL kg/den 34,60 34,80 35,75 CHSK kg/den 75,48 75,90 78, Významní producenti odpadních vod V zájmovém území se nenachází žádny větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Orlová Město má vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizaci, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody bez čištění přímo do místních vodoteči. Kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu, který je důsledkem důlní činností. Část stávající kanalizace na poddolovaném území byla likvidována současně s demolicí bytového fondu. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celkové délka navržené kanalizace je cca m, profil je DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místech křížení trasy s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod je navržena na stávající mechanicko-biologická ČOV města Orlová, která je situována na území místní části Poruba. ČOV byla uvedena do provozu v roce V roce 1996 byla provedena rekonstrukce hrubého předčištění, v roce 2002 komplexní rekonstrukce biologického čištění. V současné době má stávající ČOV dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území Časový harmonogram Rekonstrukce ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: KONEKO spol. s r.o. Ostrava 17 VODING Hranice, spol. s r.o.

18 6.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 21,44 ČOV Celkem 21,44 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 18 VODING Hranice, spol. s r.o.

19 7. Orlová - Poruba Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Orlová Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Poruba Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 7.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Poruba je součástí správního území města Orlové. Nachází se v centru tohoto sídelního útvaru a z okolních obcí sousedí s Rychvaldem a Petřvaldem. Na území Poruby původně začala výstavba nové Orlové. Později se rozvíjelo především individuální bydlení. Dnes je zastavěné území Poruby jasně rozděleno do dvou částí - severní, obytné s Hornickým sídlištěm a lokalitou Lišky a jižní, kde se mísí výroba s bydlením ( Halfarova kolonie a Václavka ). Podle územního plánu se uvažuje s největším nárůstem obytného území právě v Porubě a to v lokalitách Lišky, Západ a Halfarova kolonie (zde se uvažuje také nové obslužné centrum a škola) Podklady - Územní plán obce Dolní Lutyně, Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., červen 1994, změny a doplňky č.1; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava 10/2002; - Kanalizace Lutyně Nerad, Ing. Aleš Ryšán, Ostrava Radvanice, 1994; KONEKO spol. s r.o. Ostrava 19 VODING Hranice, spol. s r.o.

20 7.3. Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 830,70 837,30 870,00 BSK 5 kg/den 332,28 334,90 348,00 NL kg/den 304,59 307,00 319,00 CHSK kg/den 664,56 669,80 696, Významní producenti odpadních vod Na území města Orlová se nachází celá řada podnikatelských aktivit. K největším patří areál Dolu Lazy, o.z. Orlová OKD, REPAX, spol. s r.o., KARIMPEX, a.s. atd. Část odpadních vod je likvidována na podnikových ČOV, část svedena na mechanicko - biologickou ČOV města Orlové Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Převážná část Orlové - Poruby je odkanalizována oddílnou kanalizaci. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody do místních recipientů. Splašková kanalizace je napojena na jednotnou stokovou síť v povodí stávající mechanicko - biologické ČOV města Orlové, která je ve správě SmVaK Ostrava a.s. Odpadní vody z jižní části Orlové - Poruby jsou odváděny na ČOV Orlová - Fučík. Stávající mechanicko-biologická ČOV města Orlová byla uvedena do provozu v roce V roce 1996 byla provedena rekonstrukce hrubého předčištění, v roce 2002 komplexní rekonstrukce biologického čištění. V současné době má stávající ČOV dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby v okrajových částech Poruby je navržena výstavba splaškové kanalizace, celkem cca m kanalizačních stok o profilu DN 300 mm. Navržena kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť. Pro odkanalizování ploch výhledové zástavby je navržena výstavbu splaškové kanalizace oddílné soustavy. Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca m, profil navržených jednotlivých kanalizačních stok DN 300 mm Časový harmonogram Rekonstrukce ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: KONEKO spol. s r.o. Ostrava 20 VODING Hranice, spol. s r.o.

21 7.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 28,89 ČOV Celkem 28,89 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 21 VODING Hranice, spol. s r.o.

22 8. Petřvald Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Petřvald Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 18 Orlová 8.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Město Petřvald se nachází východně od Ostravy, na kterou přímo stavebně navazuje. Samotné město má spíše venkovský charakter s převažující zástavbou rodinnými domy a několika čtyřpodlažními bytovými domy, v dosti členitém terénu přibližně mezi 245,0 až 280,0 m n.m. Ze severovýchodu navazuje Petřvald na správní území města Orlová, z jihu na město Šenov a Havířov Podklady - Územní plán města Petřvald, Ing.arch. Ludmila Konečná, urbanistické středisko Ostrava, srpen 1993; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Karviná, Centroprojekt, 4/1999; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/ Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 885,69 878,90 845,00 BSK 5 kg/den 408,78 405,70 390,00 NL kg/den 374,72 371,80 357,50 CHSK kg/den 817,56 811,30 780,00 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 22 VODING Hranice, spol. s r.o.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové pro období 2008-2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 prosinec 2007 duben 2008 Děkuji všem,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC RADVANICE POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV ODBOR ROZVOJE MĚSTA A MAJETKU MĚSTA ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ČERVENÁ ŘEČICE k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Letohradská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2

A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V KRAJI ČÁST 2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A.2. POPIS NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV Středočeský kraj A.D.O. Praha červenec 2010 SEZNAM PŘÍLOH Textová část - viz. str. 3 Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres 1:5000 C. Výkres veřejně

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více