Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. na obecním úřadě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě."

Transkript

1 Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Melicharová J., Pittr V., Pechát V. Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: Zapisovatelka: Raisová L. Hosté: Program 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z minulé schůze 3. Přijetí dotace ze SFŽP ČR (OPŽP) zateplení objektu OÚ 4. Zrušení usnesení zastupitelstva č. 5/14/JZ41 5. Výběrové řízení OÚ Nevřeň č.p. 73 zlepšení tepelně technických vlastností objektu výběr dodavatele 6. Úprava projektu díla Vodní hospodářství pro CCN a HZN dodatek ke smlouvě 7. Opravy a údržba sakrálních památek v obci 8. Soudní spor o pozemek Ing. B. Frýdová vs. 9. Obchvat Všerub záměr prodeje obecních pozemků pod komunikací Plzeňskému kraji 10. EKO-KOM_Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 11. Odpis pohledávky za TKO 12. Čištění kanalizace v obci 13. Různé i. Pietní akce - položení věnce k pomníku padlých ii. Žádost o dotaci na potřeby JSDHO iii. Akceptace žádosti o dotaci na tůň iv. Obnova aleje Nevřeň podání námitky proti neakceptaci žádosti a podání nové žádosti o dotaci IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 1 (celkem 8)

2 v. Informace o stavu projektu CCN, o přípravě expozice a způsobu provozu vi. Informace o stavu a průběhu stavby kanalizace Vrchy vii. Zpevněná plocha za kontejnery naproti hřišti viii. Úprava prostranství pod kontejnery na Nové Hospodě a umístění úřední desky ix. Jubilanti 14. Diskuse 15. Závěr 1) Zahájení Jednání bylo zahájeno s malým zpožděním v hod. Starostka přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jako zapisovatelku jednání určila paní Lenku Raisovou. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a seznámila přítomné s programem jednání. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka pana Vlastimila Pecháta a pana Vladislava Pittra. Návrh byl šesti hlasy přijat. Závěrem úvodní části starostka informovala přítomné, že zápis ze 41. zasedání zastupitelstva ověřily paní Dana Hanzlíková a paní Eva Kukeňová bez připomínek a je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce. 2) Kontrola usnesení z minulého jednání Přečetla starostka bez připomínek. 3) Přijetí dotace ze SFŽP ČR (OPŽP) zateplení objektu OÚ Starostka informovala zastupitele o tom, že obci byla rozhodnutím ministra životního prostředí poskytnuta podpora na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR. Po splnění příslušných podmínek bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena smlouva na základě které bude poskytnuta podpora na akci OÚ Nevřeň č.p. 73 zlepšení tepelně technických vlastností objektu.. U s n e s e n í č. 1/14/JZ42 přijetí dotace z prostředků SFŽP ČR na akci OÚ Nevřeň č.p. 73 zlepšení tepelně technických vlastností objektu a uzavření příslušné smlouvy. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 2 (celkem 8)

3 4) Zrušení usnesení zastupitelstva č. 5/14/JZ41 Starostka požádala zastupitele o zrušení usnesení zastupitelstva č. 5/14/JZ41 z důvodu chybného průběhu výběrového řízení na zateplení OÚ Nevřeň. V zadávacích podmínkách investora pro podání nabídky do výběrového řízení nebyla poskytnuta dostatečná časová lhůta pro jejich zpracování a podání. Na projekt bylo vypsáno nové výběrové řízení, jehož výsledek bude předmětem dalšího bodu jednání. U s n e s e n í č. 2/14/JZ42 Zrušení usnesení zastupitelstva č. 5/14/JZ41. 5) Výběrové řízení OÚ Nevřeň č.p. 73 zlepšení tepelně technických vlastností objektu výběr dodavatele Paní Melicharová a paní Kukeňová informovaly zastupitele o průběhu výběrového řízení na akci OÚ Nevřeň č. p. 73 zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Byly osloveny společnosti: MENE INDUSTRY s.r.o., STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o., DUKRAL stavby s.r.o., Stavitelství Šmíd s.r.o. a PRESTOL HOLDING a.s. Na základě zveřejnění výzvy k podání nabídky požádala o účast v soutěži společnost Wermont s.r.o. Nabídku v termínu podaly společnosti PRESTOL HOLDING a.s., MENE INDUSTRY s.r.o., STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. a WERMONT s.r.o. Byla jmenována hodnotící komise ve složení Vladislav Pittr, Eva Kukeňová, Jana Melicharová, Jaromír Šebek st. a Ing. Jan Čechura. Obálky s nabídkami byly otevřeny v 18:05. Kritériem pro vyhodnocení nabídek byla výše nabídkové ceny. Tento požadavek nejlépe splnila firma STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. Jako druhá s malým rozdílem skončila firma PRESTOL HOLDING a.s., na třetím místě se umístila společnost WERMONT s.r.o. a čtvrtá skončila firma MENE INDUSTRY s.r.o.. Na základě těchto skutečností doporučuje hodnotící komise zvolit společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. zhotovitelem stavby. Zastupitelé s tímto návrhem jednomyslně souhlasí. Podklady k výběrovému řízení jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, smlouva o dílo bude zveřejněna na internetových stránkách obce a na profilu zadavatele. U s n e s e n í č. 3/14/JZ42 výběr dodavatele na akci OÚ Nevřeň č. p. 73 zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Na doporučení hodnotící komise zastupitelé schválili podpis smlouvy o dílo se společností STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU. 6) Úprava projektu díla Vodní hospodářství pro CCN a HZN dodatek ke smlouvě Starostka informovala zastupitele o úpravě projektové dokumentace vodního hospodářství pro CCN a HZN. Úpravou projektové dokumentace se sníží rozpočet díla o ,54 Kč. Dále byla sjednána sleva na technologii úpravy vody ve výši Kč. V původní projektové dokumentaci však nebylo počítáno s vybouráním stávající betonové plochy a jímky a se signalizací havárie na ČOV. Úsporu je proto nutné ponížit o částku ,88 Kč. Celková úspora po změně projektové dokumentace bude ,66 Kč. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 3 (celkem 8)

4 U s n e s e n í č. 4/14/JZ42 projednanou úpravu projektové dokumentace vodního hospodářství, kanalizace a ČOV pro Centrum Caolinum Nevřeň a pověřuje starostku k podpisu Dodatku ke smlouvě o dílo na projekt Vodní hospodářství pro CCN a HZN. 7) Opravy a údržba sakrálních památek v obci Starostka informovala zastupitele o nutnosti vyčištění, impregnace a zatmelení trhlin na Památníku padlých, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování. Dále by bylo potřeba opravit pískovcový pomníček na Nové Hospodě naproti Restaurace U Krystlů. Nabídku na opravu těchto dvou sakrálních památek poskytl pan Roman Kovář zpracování kamene, Horažďovice. Vyčištění a oprava Pomníku padlých byla vyčíslena na částku 8.000,-Kč, oprava pískovcového pomníčku na Nové Hospodě na částku ,-Kč. Při autonehodě, o které nás informovala Policie ČR, byla také poničena kaplička na katastru Obce Nevřeň (u silnice č. 20 směr Karlovy Vary). Náklady na opravu byly panem Kovářem vyčísleny na Kč a budou plně hrazeny pojišťovnou jako pojistná událost. U s n e s e n í č. 5/14/JZ41 Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s opravou sakrálních památek na katastru obce Nevřeň oprava a vyčištění Pomníku padlých na návsi, opravu pomníčku naproti Restaurace U Krystlů a opravu kapličky poničené při autonehodě u silnice č. 20 směr Karlovy Vary (bude uhrazeno pojišťovnou). Náklady na opravy budou zohledněny v příštím rozpočtovém opatření a až poté může dojít k úhradě oprav. 8) Soudní spor o pozemek Ing. B. Frýdová vs. Starostka informovala zastupitele o soudním sporu mezi Ing. Barborou Frýdovou (žalobkyně) vs. (žalovaný). Soudní spor byl veden o část pozemku parc. č. 1272/1 v katastrálním území Nevřeň. Geometrický plán je součástí rozsudku. Po zhodnocení všech provedených důkazů dospěl Krajský soud v Plzni bohužel k závěru, že žalobkyně předmětnou část pozemku vydržela a to podle 134 odst. 1 o.z. a potvrdil tím rozsudek soudu I. stupně. Žalovaný má povinnost zaplatit žalobkyni na nákladech řízení a na nákladech odvolacího řízení částku v celkové výši ,02 Kč. Částka bude poukázána na bankovní účet právního zástupce žalobkyně. O uvedenou částku bude nutné upravit rozpočet v příštím RO. 9) Obchvat Všerub záměr prodeje obecních pozemků pod komunikací Plzeňskému kraji Starostka informovala zastupitele že podle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která byla odsouhlasena zastupitelstvem dne mezi obcí Nevřeň a Plzeňským krajem, dojde k prodeji pozemků, které jsou dotčené stavební akcí Obchvat Všerub. Jedná se o pozemky 1389/1, 1389/8, 1389/7, 1389/5, 1389/4, 1389/3, 1389/2. Kupní cena pozemků byla stanovena na částku 30,-Kč/m2. Zastupitelé se dohodli, že přestože je podepsaná Smlouva o budoucí smlouvě kupní, bude nejprve zveřejněn záměr prodeje těchto pozemků Plzeňskému kraji a poté na zastupitelstvu odsouhlasen. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 4 (celkem 8)

5 U s n e s e n í č. 6/14/JZ42 Zastupitelstvo obce s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemků 1389/1, 1389/8, 1389/7, 1389/5, 1389/4, 1389/3, 1389/2, dotčených stavební akcí Obchvat Všerub Plzeňskému kraji a pověřuje starostku k jeho zveřejnění. Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva. 10) EKO-KOM_Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů Starostka oznámila zastupitelům, že z důvodů platnosti nového občanského zákoníku společnost EKO-KOM předložila k odsouhlasení a podepsání návrh nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Zastupitelé byli seznámeni s textem smlouvy. Účinnost nové smlouvy je stanovena od prvního dne kalendářního čtvrtletí, kdy bude uzavřena. S novou smlouvou obdržela obec Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Obec tímto dodatkem pověřuje společnost EKO-SEPAR,s.r.o. plněním některých svých povinností vyplývajících se Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. U s n e s e n í č. 7/14/JZ42 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva. U s n e s e n í č. 8/14/JZ42 Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřuje starostku k podpisu tohoto Dodatku. Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva. 11) Odpis pohledávky za TKO Z důvodu dosud neúspěšné a obtížné vymahatelnosti pohledávky (náklady na vymáhání by byly vyšší než sama pohledávka) poplatku za popelnice, paní Chejlavová Jaroslava, částka 448,-Kč navrhuje kontrolní výbor prominout pohledávku a odúčtovat ji z účetní evidence. Zastupitelé tento návrh schválili. U s n e s e n í č. 9/14/JZ42 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e z důvodu obtížné vymahatelnosti pohledávky ve výši 448,-Kč, tuto prominout a odúčtovat ji z účetní evidence. Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva. Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 5 (celkem 8)

6 12) Čištění kanalizace v obci Starostka informovala zastupitele o nutnosti vyčistit zanešené kanalizace a odpady v obci. Poslední odborné čištění proběhlo v roce 2008 a zanešené potrubí a vyústě ohrožuje obec zejména v období záplav. Zastupitelé dále diskutovali o nutnosti z důvodu bezpečnosti zajistit kryty na otevřené kanalizační jímky, jejichž kryty byly odcizeny. Zastupitelé se dohodli, že na údržbu kanalizace bude oslovena společnost Ekolevel s.r.o. a pověřují starostku k zajištění nabídky. Zastupitelé dále pověřují starostku zajištěním nových chybějících krytů kanalizačních jímek. 13) Různé i. Pietní akce položení věnce k pomníku padlých Starostka informovala zastupitele o průběhu pietní akce položení věnce k pomníku padlých na návsi. Vzpomínkovou akci podpoří svou účastí i členové Military Car Clubu Plzeň. K vidění budou i dobová vojenská vozidla. Akce se uskuteční od 9.00 hodin. ii. Žádost o dotaci na potřeby JSDHO Starostka informovala zastupitele o podání žádosti u Krajského úřadu Plzeňského kraje o příspěvek na potřeby JSDHO. Příspěvek je požadován v částce ,- Kč a bude použit na nákup 4 ks ruční přenosné radiostanice Motorola CP040. iii. Akceptace žádosti o dotaci na tůň Starostka informovala zastupitele o obdržení akceptace (tj. formální schválení) žádosti na projekt Nevřeň výstavba tůně z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Žádost bude ještě posuzována odbornými útvary Státního fondu životního prostředí ČR. Konečné stanovisko bude obci sděleno po obdržení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. iv. Obnova aleje Nevřeň podání námitky proti neakceptaci žádosti a podání nové žádosti o dotaci Starostka informovala zastupitele o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt Obnova aleje Nevřeň z důvodu výběru kultivaru dubu letního pro výsadbu. Fond nepodporuje výsadbu kultivarů v otevřené krajině. Vzhledem k tomu, že alej není přímo ve volné krajině a bezprostředně navazuje na intravilán obce a současné topoly jsou také již kultivary, podala obec námitku proti neakceptaci žádosti a zároveň byla podána nová žádost s projektem výsadby jasanu (doporučeno projektantkou). Dub letní není do těchto míst zcela vhodný z důvodu rozměru starších stromů a rozložité koruny. v. Informace o stavu projektu CCN, o přípravě expozice a způsobu provozu Průběh stavby CCN probíhá nadále dle plánu. V současné době se již připravuje expozice a zároveň probíhá vzorkování materiálů a návrhy vnitřního vybavení budovy. Dále zastupitelé rozvinuli konverzaci ohledně provozování CCN aby byla uspokojena co největší část obyvatel obce i návštěvníků. Provoz je možné zajišťovat pod obcí Nevřeň nebo prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 6 (celkem 8)

7 obcí. Je potřeba zhodnotit pozitiva a negativa obou řešení. Konečné řešení bude projednáno na příštím zastupitelstvu. vi. Informace o stavu a průběhu stavby kanalizace Vrchy Výstavba kanalizace Vrchy probíhá podle plánu. Z důvodu výskytu sítí v místě výkopu byla realizována drobná změna, která by však neměla mít dopad na konečnou cenu díla. Kvůli obsluze lokality popelářskými vozy v době výstavby bude černý kontejner na komunální odpad pro občany Vrchů umístěn u vjezdu do lokality. vii. Zpevněná plocha za kontejnery naproti hřišti Plocha za kontejnery naproti hřišti bude zpevněna zeminou, která vznikne z výkopových prací při výstavbě z investičních akcí obce a navážkou štěrku. Náklady na tuto akci budou zohledněny změnou v rozpočtu obce. Rozměry zpevněné plochy budou cca 20 x 20m. Záměr je projednán na odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany a je na něj zpracována projektová dokumentace. viii. Úprava prostranství pod kontejnery na Nové Hospodě a umístění úřední desky Prostor na Nové Hospodě vymezený pro umístění kontejnerů na tříděný odpad je nutné srovnat a zpevnit. Na vzniklou plochu budou opět umístěny dva kontejnery na tříděný odpad a vedle bude umístěna úřední deska. Dále je nutné zde vyčistit příkop podél silnice. Zastupitelé pověřují starostku zajištěním nabídky a realizací akce. ix. Telefony změna tarifu pevné linky, příspěvek na mobilní telefon Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu poskytovatele a tarifu pro pevnou linku, kterou bude nadále poskytovat společnost T- mobile. Tato společnost nabídla oproti společnosti O2 výhodnější cenu základního paušálu s nabízeným balíčkem 200 minut volání zdarma. Mobilní služba bude vyřešena příspěvkem na úhradu paušálu mobilního tarifu administrativní pracovnici ve výši 200,-Kč. Současně s tarifem telefonních linek je nutné vyřešit zálohování dat. Byla zajištěna nabídka firmy pana Jaromíra Janského, Třemošná. Řešení spočívá v doplnění hardwaru o 1 počítač s funkcí serveru, na kterém jsou data zálohována a zároveň v zálohování na vzdálený počítač s měsíčním poplatkem za zálohování dat ve výši 150,-Kč/měsíčně. V případě změny poskytovatele služby pevné linky se toto řešení telefonních služeb a zálohování dat neprojeví na celkových nákladech obce, neboť v součtu bude obec platit stejně jako dnes platí jen za pevnou linku. Usnesení č. 10/14JZ42 příspěvek ve výši 200 Kč administrativní pracovnici na úhradu paušálního poplatku mobilního telefonu. Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů zastupitelstva obce. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 7 (celkem 8)

8 x. Dopravní řešení Nevřeň Zastupitele diskutovali o nutnosti vyřešit stále zvyšující se provoz rychle jedoucích automobilů od Karlovarské silnice směrem do obce. Řešením by byly zpomalovací opatření na silnici. Starostka informovala zastupitele, že již byly provedeny v této záležitosti první kroky, ale toto řešení je dlouhodobou záležitostí. Dalším návrhem na zlepšení bezpečnosti je zajištění úsekového měření nebo spolupráce s Policií ČR. xi. Jubilanti Dne oslaví 70.narozeniny paní Marie Matoušová, oslaví 80. narozeniny pan Václav Král. Oslavencům bude předán zástupci obce dárkový balíček. 14) Diskuse Zastupitelé krátce diskutovali o umístění sošky svatého Floriana v nice, která vznikla nad vchodem do hasičské zbrojnice. V diskusi se neshodli na výši nákladů na sošku. 15) Závěr Jednání bylo ukončeno v hodin... Ing. Štěpánka Bejčková starostka.. Lenka Raisová zapisovatel.. Vlastimil Pechát ověřovatel zápisu.. Vladislav Pittr ověřovatel zápisu IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 8 (celkem 8)

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Přítomni:Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Matoušek, Blaţek, Holý, Karlová Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Anna Mrázková,

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více