Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. na obecním úřadě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě."

Transkript

1 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne v hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát Hosté: občanů - dle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z minulé schůze 3. OZV Požární řád 4. Prodej pozemků 5. Kontrolní výbor 6. Odpis pohledávky 7. Centrum Caolinum Nevřeň 8. Různé a) Rekonstrukce budovy smíšeného zboží b) Výběrové řízení odkliz stropu OÚ c) Energetický audit info o budoucím využití budovy d) Demolice budovy hasičské zbrojnice a pohostinství e) Informace o kontrole ROP a auditu hospodaření obce za rok 2013 f) Dětský den 2013 g) Stonožka žádost o dar h) Jubilanti 9. Diskuse 10. Závěr IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 1 (celkem 6)

2 1) Zahájení Jednání bylo zahájeno v 19:05 hod. Starostka přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jako zapisovatelku jednání určila paní Janu Šebkovou. Konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva obce a že zasedání je schopno se právoplatně usnášet. Poté byl jednomyslně přijat způsob veřejného hlasování aklamací (veřejné hlasování). Následně starostka seznámila přítomné programem jednání. Návrh byl přijat. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka obce V. Pittra a D. Hanzlíkovou. Pro tento návrh hlasovalo všech 5 přítomných členů zastupitelstva obce. Návrh byl přijat. Závěrem úvodní části starostka obce konstatovala, že zápis ze 32. zasedání zastupitelstva ověřili pan Pechát a paní Melicharová bez připomínek a je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce. 2) Kontrola usnesení z minulé schůze Přečetla starostka bez připomínek. 3) Obecně závazná vyhláška č. 03/2013 Požární řád Na základě právního rozboru obecně závazné vyhlášky č. 02/2013 Požární řád ze dne bylo opraveno několik ustanovení, dále bylo změněno přirozené čerpací místo nově odběr u mostíku naproti hřišti a změněna jedna ohlašovna požáru namísto u p. Soukupa, Nevřeň 1, bude ohlašovna u p. Jaroslava Kašpara, Nevřeň 58. Touto OZV č. 03/2013 byla zároveň zrušena OZV č. 02/2013. U s n e s e n í č. 1/13/JZ33 obecně závaznou vyhlášku č. 03/2013 Požární řád obce. Vyhláška nabývá platnosti dnem a bude od vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce obce. Dnem účinnosti je Touto obecně závaznou vyhláškou byla zároveň zrušena obecně závazná vyhláška č. 02/2013 Požární řád. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce. 4) Prodej pozemků Obecní úřad obdržel tři žádosti o odkup pozemků. Jedná se o pozemky, které byly v minulosti zahraženy majiteli nemovitostí, aniž by tato skutečnost byla právně vyřešena. Obec má zájem na narovnání vlastnických vztahů v odůvodněných případech, schválí-li to zastupitelstvo. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 495/1 dle zákresu v přiložené katastrální mapě paní D. Mravíková. Nemovitost p. Mravíkové má východ na předmětný obecní pozemek, který navíc rozděluje její dva pozemky. Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s odkupem, minimální prodejní cena pozemku vzhledem k jeho charakteru byla navržena a odsouhlasena ve výši IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 2 (celkem 6)

3 100,- Kč/m2. Bude zřízeno věcné břemeno na odvodňovací potrubí na předmětnou část pozemku 495/1. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1288/1 (ulička mezi domy), pozemku parc. č. 496/2 a části pozemku parc. č. 496/1 dle zákresu v přiložené katastrální mapě pan J. Hanzlík. Na pozemku 496/2 byl v minulosti se souhlasem MNV Všeruby v roce 1977 a 1983 vybudován panem Josefem Hanzlíkem sklípek a skleník. Část pozemků 496/1 a 1288/1 jsou panem Hanzlíkem taktéž historicky využívány. Část pozemku 1288/1 tvoří uličku mezi domy. Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s odkupem výše uvedených pozemků, minimální prodejní cena části pozemku 1288/1 (ulička mezi domy) je 30,- Kč/m2, minimální prodejní cena pozemku 496/2 a části pozemku 496/1 je 100,- Kč/m2. Bude zřízeno věcné břemeno na odvodňovací potrubí na pozemcích 496/1 a 496/2. Žádost o odkup části pozemku 499/13 dle zákresu v přiložené mapě pan Pittr. Pozemek je součástí uličky mezi domy, dlouhodobě využíván a zahražen p. Pittrem. Zastupitelé projednali žádost a souhlasí s odkupem výše uvedeného pozemku, minimální prodejní cena části pozemku 499/13 (ulička) je 30,- Kč/m2 Geometrické zaměření pozemků a náklady související s vkladem do katastru budou hradit kupující. Záměr prodeje pozemků bude zveřejněn na úřední desce obce. U s n e s e n í č. 2/13/JZ33 s o u h l a s í - se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku parc. č. 495/1 ve vlastnictví obce Nevřeň dle zákresu v přiložené katastrální mapě za minimální cenu 100,- Kč/m2. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce. - se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku parc. č. 496/1 ve vlastnictví obce Nevřeň dle zákresu v přiložené katastrální mapě za minimální cenu 100,- Kč/m2. Pro toto - se zveřejněním záměru na odprodej pozemku parc. č. 496/2 ve vlastnictví obce Nevřeň dle zákresu v přiložené katastrální mapě za minimální cenu 100,- Kč/m2. Pro toto - se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku parc. č. 1288/1 ve vlastnictví obce Nevřeň dle zákresu v přiložené katastrální mapě za minimální cenu 30,- Kč/m2. Pro toto - se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku parc. č. 499/13 ve vlastnictví obce Nevřeň dle zákresu v přiložené katastrální mapě za minimální cenu 30,- Kč/m2. Pro toto 5) Kontrolní výbor K datu ukončila členství v kontrolním výboru z časových důvodů slečna Kamila Soukupová. Novým členem kontrolního výboru byla navržena paní Miroslava Sovová, která s členstvím souhlasí. Protože dosud nebyl členy kontrolního výboru po odchodu paní Melicharové navržen nový předseda KV, požádala starostka členy kontrolního výboru o návrh. Jednomyslně byl na tuto funkci navržen pan Ladislav Pittr. Zastupitelé poté odsouhlasili pana Pittra ve funkci předsedy kontrolního výboru. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 3 (celkem 6)

4 U s n e s e n í č. 3/13/JZ33 b e r e n a v ě d o m í ukončení činnosti člena kontrolního výboru. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce. U s n e s e n í č. 4/13/JZ33 nového člena kontrolního výboru.. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce. U s n e s e n í č. 5/13/JZ33 nového předsedu kontrolního výboru.. Pro toto usnesení hlasovali 4 členové zastupitelstva obce. 1 člen se zdržel hlasování. 6) Odpis pohledávky Z důvodu obtížné vymahatelnosti pohledávky (náklady na vymáhání by byly vyšší než sama pohledávka) poplatku za popelnice, pan Eduard Schneider, částka 192,- Kč - navrhuje kontrolní výbor prominout pohledávku a odúčtovat ji z účetní evidence. Zastupitelé tento návrh schválili. U s n e s e n í č. 6/13/JZ33 Zastupitelé schvalují z důvodu obtížné vymahatelnosti pohledávky ve výši 192,- Kč, tuto prominout a odúčtovat ji z účetní evidence. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce. 7) Centrum Caolinum Nevřeň Starostka informovala zastupitele o stavu projektu CCN. Protože majitelé sousedních nemovitostí vyšli vstříc obecnímu úřadu a vzdali se práva na odvolání k vydání stavebního povolení na budovu Centra, bylo možné včas odnést stavební povolení s nabytou právní mocí a veškeré požadované dokumenty na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, což byla nezbytná podmínka uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu ROP NUTS II Jihozápad. V současné době se dokončuje prováděcí projekt a připravují se výběrová řízení pro související služby. U s n e s e n í č. 7/13/JZ33 b e r e n a v ě d o m í stav projektu Centrum Caolinum Nevřeň. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů zastupitelstva obce. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 4 (celkem 6)

5 8) Různé a) Rekonstrukce budovy smíšeného zboží Zastupitelé diskutovali o rekonstrukci budovy smíšeného zboží pro účely prodejny. Je potřeba zjistit stanovisko sousedů a současného nájemce budovy. Dále je potřeba prověřit studnu, případně zajistit vyčištění. Další postup bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva. b) Výběrové řízení odkliz stropu obecního úřadu Starostka informovala zastupitele o průběhu výběrového řízení na odkliz stropu v budově obecního úřadu. Bylo osloveno 5 firem, z toho dvě se nezúčastnily z kapacitních důvodů. Obálky otevírala čtyřčlenná komise ve složení Š. Bejčková, V. Pittr, M. Melichar a M. Sovová. Nejvýhodnější nabídku podala firma Wermont. Zadávací podmínky pro výběrové řízení a návrh smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách obce. Obec se pokusí získat na akci dotaci z Fondu hejtmana PK. c) Energetický audit a budoucí využití budovy obecního úřadu Společnost, která zpracovává energetický audit budovy obecního úřadu vznesla dotaz na budoucí využití budovy, zejména na to, uvažuje-li se o využití podkrovní části objektu. Zastupitelé se shodli na tom, že v současnosti se podkrovní část rekonstruovat nebude, do budoucna by ale bylo možné tyto půdní prostory využít na klubovnu a uvolněnou část přízemí využívat např. jako tělocvičnu a posilovnu. d) Demolice budovy hasičské zbrojnice a pohostinství Starostka informovala zastupitele o blížící se demolici budovy bývalé hasičské zbrojnice a pohostinství. K předání budovy k demolici dojde nejpozději do tak, aby do mohlo být dílo předáno. e) Informace o kontrole ROP a auditu hospodaření obce za rok 2013 Starostka informovala zastupitele o kontrolách činnosti obce. Dne proběhla kontrola Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad týkající se projektu CCN bez závad. Dne proběhl audit hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. f) Dětský den 2013 Místostarostka informovala zastupitele o přípravě dětského dne v Nevřeni dne Obec uvolní finanční prostředky z rozpočtu obce na zajištění některých atrakcí a mobilních WC. Zbytek finančních prostředků poskytne Skupina Červeného kříže a sponzoři. g) Stonožka žádost o dar Starostka přednesla zastupitelům žádost občanského sdružení Stonožka o finanční příspěvek 1000 Kč na dostavbu rehabilitačního střediska pro postižené děti. Zastupitelé vzali na vědomí bez výhrad. h) Jubilanti Dne oslaví 80. narozeniny paní Marie Veselá z Nové Hospody. 9) Diskuse Do diskuse se zapojili: Pan Pechát - o některé obecní pozemky pečují majitelé nemovitostí, před kterými se pozemky nachází, některé pozemky však nepečuje nikdo a bylo by je potřeba je také sekat. Zastupitelstvo vzalo na vědomí bez výhrad. IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 5 (celkem 6)

6 10) Závěr Zastupitelé upozornili na přeplněné kontejnery na plastový odpad. Starostka navrhla, že úpravou prostranství v lokalitě Na kopci by mohlo vzniknout místo pro dodatečný kontejner na plast. Dále by bylo vhodné zajistit vývoz kontejneru na papír každý týden (v současnosti se vyváží 1x za 14 dní). Zajistí starostka. Pan Robert Korsa podotknul, aby zastupitelé neustupovali od záměru rekonstrukce prodejny smíšeného zboží za účelem pohostinství, jak částečně vyplynulo z debaty v bodě 8a). Investice je do vlastní budovy, kde jsou náklady na údržbu dříve či později beztak nutné a rekonstrukce umožní další využití objektu i v dalších letech. Starostka obce ukončila jednání ve 20:45 hod. Poděkovala všem přítomným za jejich připomínky a návrhy. V Nevřeni Ing. Š. Bejčková starostka Jana Šebková zapisovatel V. Pittr ověřovatel zápisu D. Hanzlíková ověřovatel zápisu IČ KB a.s. č.ú /0100 Strana 6 (celkem 6)

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin Místo konání: OÚ Rušinov Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více