Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 36. zasedání zastupitelů obce, konaného dne od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba Vl., Ronovský V., Omluveni: Mgr.Adamová Eicher, Lepeška M., dále nepřítomen: B.Čapek Program zasedání: 1. Přivítání přítomných a určení ověřovatelů zápisu. 2. Schválení programu jednání zastupitelů. 3. Činnost obce od minulého zasedání zastupitelů. 4. Schválení umístění nových rodinných domů 5. Příspěvek Chovatelům Potěhy. 6. Schválení pracovníků VPP z úřadu práce na práce v obci, případně dalších pracovníků upravený rozpočet. 8. Schválení závěrečného účtu obce za rok Schválení faktur. 10. Neinvestiční výdaje na děti v základních školách v Čáslavi. 11. Schválení dodatku č.4, ke smlouvě o závazku veřejné služby v autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. 12. Protipovodňová ochrana Obce. rozhlas a Digitální povodňový plán. 13. Stav žádosti o dotace na výstavbu kanalizace v obci. 14. Různé. K bodu č.1 Zahájení zasedání zastupitelů obce provedl starosta obce. Dále provedl schválení ověřovatelů zápisu. Návrh na ověřovatele zápisu : pan Kotrba Vl., a pan Ronovský V. Návrh byl schválen 4 hlasy. K bodu č.2 Starosta seznámil přítomné z programem zasedání zastupitelů. Hlasování: program zasedání byl schválen 4 hlasy. K bodu 3 Místostarosta provedl kontrolu usnesení a plnění úkolů vyplývajících z těchto usnesení: Usnesení z jednání zastupitelstva č.34 z ukládá starostovi jednat s OU Hostovlice o bioplynové stanici v Hostovlicích. Starosta provedl jednání na Obecním úřadě v Hostovlicích. Po seznámení s danou problematikou uvedl připomínky za naší obec do zápisu z jednání, a to: Obec Bratčice nesouhlasí s případnou výstavbou bioplynové stanice v Hostovlicích. Důvody: Velký nárůst dopravy při zavážení materiálu a při vyvážení odpadu do a z bioplynové stanice přes naší obec. Dále otázka ukládání bioodpadu na polnosti ležící v katastru naší obce.

2 Další úkol: informovat písemně firmu Tora Trade ze Slaného o nezahrnutí pozemků v jejich vlastnictví v novém územním plánu obce do ploch určených k výstavbě rodinných domů a domů určených k bydlení. Starosta o tomto informoval firmu písemně. Usnesení z jednání zastupitelstva č.33 z ukládá panu Lepeškovi provést zkoušku veřejného rozhlasu. Zkouška provedena a bylo zkonstatováno, že srozumitelnost jak mluveného slova tak i produkce hudby je velmi slabá a velmi nesrozumitelná. U dodavatelské firmy Rozhlasy Bártek byla písemně provedena reklamace díla. Očekává se návštěva jejich servisního technika. Dále usnesení ukládá panu starostovi prověřit možnost opravy prasklin ve vozovce na průtahu obcí u SÚS Kutná Hora. Pan starosta informoval zastupitele o jednání se zástupcem SÚS Kutná Hora a bylo mu sděleno, že případné opravy by mohly proběhnout při opravách silnice z Bratčic do Přibyslavic a to v měsíci červnu. Dodat a nainstalovat chybějící kanalizační poklop na přečerpávací šachtu na přivaděči tlakové kanalizace v poli u hřbitova. Zatím není dodáno. Úkol trvá. Dle rozhodnutí pana starosty se zakrytí nebude řešit betonovým poklopem, ale jen provizorním dřevěným, který si obec vyrobí sama ve své režii. Oprava poklopů na šachtách v majetku VHS Kutná Hora byla firmou VHS provedena, a šachty jsou řádně uzavřeny. Dalším úkolem bylo vyklizení druhé kanceláře pro účel znovuotevření místní veřejné knihovny. Termín do nebyl splněn. Starosta zajistí vyklizení do Oprava dešťové kanalizace v silnici na Vodemlejně u pana Kupky. Starosta pozve firmu na čištění kanalizace s kamerovým systémem na monitorování kanalizačního potrubí a provedou vyhodnocení průchodnosti potrubí. K tomuto starosta pozve i zástupce správy a údržby silnic. Zastupitelé zprávu o kontrole usnesení berou na vědomí. K bodu 4 Místostarosta informoval zastupitele o záměru paní Volencové a pana Vojtka( oba z Bratčic) o stavbě rodinného domu na pozemku v jejich vlastnictví na Vystrkově. Zastupitelé se seznámili se situací umístění rodinného domu a nemají k tomuto připomínek. Hlasování: pro umístění rodinného domu 4 hlasy. K bodu 5 Místostarosta obce, seznámil zastupitele s žádostí ČSCH Potěhy o příspěvek na činnost ( na výstavu drobného zvířectva v roce 2012). Starosta o udělení příspěvku nechal hlasovat. Hlasování: pro přidělení příspěvku 0 hlasů, proti 4 hlasy. K bodu 6 Starosta informoval zastupitele o přihlášených pracovnících pro úklid obce. Na úklid obce se přihlásili dva pracovníci pan J.S a paní L.M. Hlasování: pro přijetí těchto pracovníků 4 hlasy. Zastupitelé pověřují starostu potvrzením o přijetí těchto pracovníků na Pracovním úřadě v Kutné Hoře. K bodu 7 Místostarosta informoval zastupitele o 3.upraveném rozpočtu obce. Rozpočet obce bude vyrovnaný jak v příjmech tak ve výdajích o bude upraven o částku ,- Kč. Hlasování: pro 3.upravený rozpočet 4 hlasy.

3 K bodu 8 Starosta předložil přítomným Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2011, jehož součástí jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz o plnění rozpočtu Obce za rok 2011, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bratčice ze den , se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Poté dal starosta o tomto hlasovat. Hlasování: pro závěrečný účet obce za rok hlasy. K bodu 9 Starosta předložil zastupitelům ke schválení úhradu faktur: firma Zdeněk Strašil Pohěhy 19, za provedení opravy kabelů veřejného osvětlení v Adamovské ulici, částka 8.945,- Kč. Hlasování: pro proplacení 4 hlasy. Dále starosta předložil fakturu firmy TES Čáslav za opravu osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci, v částce 5.600,- Kč. Hlasování: pro proplacení 4 hlasy. K bodu 10 Starosta seznámil zastupitele s Dohodou o úhradě neinvestiční nákladů připadající na děti plnící povinnou školní docházku v městě Čáslav. Základní školy v Čáslavi navštěvuje 7 dětí z Bratčic. Město Čáslav vyčíslilo neinvestiční náklady na jednoho žáka ve výši 6.500,- Kč, tj. celkem za 7 dětí ,- Kč. Zastupitelé dohodu schvalují, schvalují proplacení zmíněné částky, a pověřují starostu obce podpisem této dohody. Hlasování pro dohodu 4 hlasy. K bodu 11 Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č.4 ke smlouvě č.651/330/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem v Chrudimi. Dodatek smlouvy se týká úpravy článku Prokazatelná ztráta. V tomto článku se příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty smluvně stanovuje maximálně do výše ,- Kč na rok Starosta, po seznámení zastupitelů s dodatkem, nechal o dodatku hlasovat. Hlasování: Pro podpis dodatku 4 hlasy. Zároveň zastupitelé pověřují starostu podpisem zmíněného dodatku. K bodu 12 Protipovodňová ochrana Obce. Provést bezporuchové zprovoznění veřejného rozhlasu do Zastupitelé pověřují starostu, aby písemně vyzval dodavatele zařízení veřejného rozhlasu k odstranění funkčních nedostatků v přenosu mluveného slova i hudby. Dále starosta zajistí montáž nivelační latě k odečtu průtoku vody, a informační tabulky o investici. Termín : do Další úkoly: vyvěsit na webové stránky obce digitální povodňový plán. Dále s protipovodňovým plánem seznámit okolní obce, a to Podmoky, Adamov a Město Čáslav a zároveň Odbor životního prostředí Městského úřadu Čáslav. Termín: do K bodu 13 Starosta zastupitele informoval o stavu žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v obci. Druhá, upřesněná žádost po druhém výběrovém řízení byla předána na Ministerstvo zemědělství v Praze, odbor vodního hospodářství k vyjádření o úplnosti žádosti. Vyjádření bude vydáno do , a následně bude rozhodnuto o dotaci pro obec. Po potvrzení dotace bude obec jednat s bankami o možnosti dofinancování projektu. K druhému výběrovému řízení na dodavatele kanalizace se nikdo z účastníků řízení neodvolal. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

4 K bodu 14 Údržba zeleně a sekání travních porostů ve správě obce. Starosta navrhl dokoupit vybavení pro tuto údržbu: - motorovou sekačku s pojezdem John Deere typ R 47 S za ,- Kč včetně DPH, - křovinořez Honda UMK 425E za ,- Kč včetně DPH, - malý traktor na sekání trávy John Deere X 305 R, za ,- Kč včetně DPH. Po seznámení s technickými parametry a s cenovou nabídkou firmy Agrometall, Nový Dvůr, Heřmanův Městec, starosta nechal o nákupu výše uvedených strojů hlasovat. Hlasování: pro nákup strojů 4 hlasy. Nákup se provede u firmy Agrometall, Nový Dvůr, Heřmanův Městec, dle předložené a schválené cenové nabídky. Cestovní náhrady. Starosta byl vyzván k podávání vyúčtování cestovních náhrad vždy neprodleně po skončení měsíčního zúčtovacího období. Dále byl vyzván k doplnění vyúčtování o krátké zprávy o účelu a výsledku jednání. Zapsal. : Havránek V. Ověřovatelé zápisu : Kotrba Vl., Ronovský V. Havránek V. Místostarosta Ing.Uhlíř Jiří starosta

5 USNESENÍ Z 36. zasedání zastupitelstva obce Bratčice konaného dne od hod v budově Obecního úřadu v Bratčicích č.p.49 Zastupitelé schvalují : Ad 1) ověřovatele zápisu: pana Kotrbu a pana Ronovského Ad 2) program zasedání. Ad 4) umístění novostavby rodinného domu paní Volencové a pana Vojtka. Ad 6) přijetí pracovníků J.S a L.M., pro úklid obce na rok Ad 7) 3.upravený rozpočet obce o částku ,- Kč jako vyrovnaný jak v příjmech tak ve výdajích. Ad 8) Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2011, jehož součástí jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz o plnění rozpočtu Obce za rok 2011, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bratčice ze den , se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ad 9) úhradu faktur: firmě Zdeněk Strašil Pohěhy 19, za provedení opravy kabelů veřejného osvětlení v Adamovské ulici, částku 8.945,- Kč, a firmě TES Čáslav za opravu osvětlovacích těles veřejného osvětlení v obci, částku 5.600,- Kč. Ad 10) zaplacení částky ,- Kč za neinvestiční náklady sedmi žáků Základních škol v Čáslavi. Ad 11) Dodatek č.4 ke smlouvě č.651/330/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem v Chrudimi. Dodatek smlouvy se týká úpravy článku Prokazatelná ztráta. V tomto článku se příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty smluvně stanovuje maximálně do výše ,- Kč na rok Ad 14) nákup, strojů na údržbu zeleně v obci, a to: - motorovou sekačku s pojezdem John Deere typ R 47 S za ,- Kč včetně DPH, - křovinořez Honda UMK 425E za ,- Kč včetně DPH, - malý traktor na sekání trávy John Deere X 305 R, za ,- Kč včetně DPH, vše u firmy Agrometall, Nový Dvůr, Heřmanův Městec. Zastupitelé neschvalují : Ad 5) příspěvek na činnost ČSCH Potěhy. Zastupitelé ukládají: Ad 7) panu starostovi podávat vyúčtování cestovních náhrad vždy neprodleně po skončení měsíčního zúčtovacího období. Dále doplňovat vyúčtování o krátké zprávy o účelu a výsledku jednání.

6 Zastupitelé pověřují: Ad 10) starostu podpisem Dohody o úhradě neinvestiční nákladů připadající na děti z Bratčic plnící povinnou školní docházku v městě Čáslav. Ad 11) starostu obce podpisem Dodatku č.4 ke smlouvě č.651/330/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem v Chrudimi na rok Ad 12) starostu obce, aby písemně vyzval dodavatele zařízení veřejného rozhlasu k odstranění funkčních nedostatků v přenosu mluveného slova i hudby. Dále starosta zajistí montáž nivelační latě k odečtu průtoku vody, a informační tabulky o investici. Termín : do Další úkoly: vyvěsit na webové stránky obce digitální povodňový plán. Dále s protipovodňovým plánem seznámit okolní obce, a to Podmoky, Adamov a Město Čáslav a zároveň Odbor životního prostředí Městského úřadu Čáslav. Termín: do Zastupitelé berou na vědomí: Ad 3) Zprávu o kontrole minulých usnesení. Ad 13) informaci o stavu žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v obci. Havránek V. místostarosta Ing.Uhlíř Jiří starosta

7

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005 Zasedání se zúčastnilo:8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: p.kudr ověřovateli byli zvoleni: Marelová Dagmar,

Více