Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 'Sk-,-:^!^ = CD ^CD

2

3 ilij

4

5

6 MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J. F. ŠAŠEK, k n i li k u p e c

7 LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární.ejllaiitiska' Bartoše. O H O K^ (^j B V gi f e k druhý. ca c.^ Lj \foll.^2 3 /.i. at-- r 1 D VE VELKÉM MEZIÍÍ. Nakladatel J. F. ŠAŠEK, knihkupec

8 S50 '5" wm

9 III. Podluží a PocUužáci. Národopisný obrázek z jižní M o r a \- y,

10

11 : Krajina. Osady. Obydlí, Hospodáství domácí a polní. Vinohrady. Zoologie. Botanika. ^Tharakteristickou známkou obyvatelstva moravského jest jeho kmenová ozdrobenos. Vedle hlavních kmen : Slovák, Hanák, Valach, kolik hor, les, vod, tolik tém naskýtá se nám Horák, Horákv a Dolák, Zálesák, Závodákv. Názvy tyto jsou vtšinou významu korrelativního : obyvatelm pravého behu Bevy šlovou obyvatelé behu levého Zábeváky a zase na opak. Tak též se vc má se Z,ámoravštíky, s hojnými Zálesáky, Závodáky a j. Podlužáky slov maliký úlomek velikého kmene slováckého v nejjižnjším cípe Moravy, vstsnaném mezi Rakousy a Uhrami. Název tento, vzdálenjšímu obyvatelstvu málo známý, ani v uzounkých hranicích vlasti Podlužácké není ustálen. Beclavané k Podluží poítají osady Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky, Novou Ves a Prušánky ; Lanžhoané pibírají

12 k nim ješt Mikulice, Tšice a Lužice, ale sebe z potu toho vynechávají ; ve Tvrdonicich jméno to se pokládá za pezdívku, a v Lužicích konen, nejkrajnjší osad na Podluží, mezi Podlužáky zahrnují i Starou Beclavu, sebe zase vyjímajíce. Sotva tedy asi pochybíme, spojíme-li všecky tuto jmenované osady v jeden celek topografický a ethnografický, ponechajíce mu jména Podluží jak tak ustáleného. Jméno Podluží odvozuje se ode dvou bývalých rybník, Nesyty a Píseného mezi Hodonínem a Lužici, jimž za stará prý íkali luze" (slov. uže) ; odtud krajina níže tchto uží" se prostírající nazvána Podlužím (slov. Podužím) a obyvatelé její Podlužáky (slov. Podužáky). Od Uher Podluží oddleno jest ekou Moravou, od Rakous ásten ekou Dyjí; Slováci výše Hodonína Podlužakm šlovou Horáky", sousední osady na sever, Zižkov a Bílovice jsou jim už ddinami hanáckými." Podél Moravy táhne se bujný les, v nmž vyvýšeniny, jichž voda nezatápí a v nichž za rozvodnní Moravy zv útulku hledá, hrudy" se nazývají. Takový hrud vyšší jest ostatního lesa až na ti sáhy, zaujímaje prostor 3 5 jiter. Jména tchto hrúd, poínajíc od Mikulic jsou a) na Mikulicku: Valy, Uhlenka, Melesín, Osová, h) na Týnecku : Patorocká, Bluš, Stebunka,

13 Jasnový, Košár, Izdový, Jaborový, Uhlenkovýi Habrový, c) na Tvrdonsku : Jaslový, Kopivový, Zajeí, Rábanicový, Liší, d) na Lanžhotsku: Chmelsko, Hrubý bójek. Mokrý bójek, Starkovský, Kýová, Dúbravka, Lány, Sulákv hrud, Barvínkv hrud. Habrový. Z jiných jmen místních zajímavá jsou : Fohansko na rakouských hranicích, kdež postaven jest knížecí zámek lovecký, Hradisko pi roztoku dvou struh nedaleko Lanžhotského mlýna, Trapík naproti Téšicm pi Morav, kdež se nalézají zbytky starých zdí jakož i staré mince. Osady Podlužské, jako slovácké vbec, vynikají neobyejnou jinde rozsáhlostí a lidnatostí. Nová Ves na p. má 430 ísel a výše 2000 obyvatel. Veliká osada Tvrdonice (pes 300.) splývá jakoka v jedno s vtšími ješt Kosticemi, a Mikulice s Tšicemi jsou na pohled jednou ddinou. Statky selské (tvrti a podsedky) táhnou se podél cesty dvma dlouhými ady tsn vedle sebe, chalupy hoíer rozkládají se mimo toto poadí v rozmanitém skupení. Takto skládá se osada z nkolika ástí, jako jsou na p. v Lanžhot: Kostika ulic, Komárnov, Na písku, Beclavská ulic, Souhrady, Kradlov, Limpín, U Struhy: ve Tvrdonicích: Ulic, Konec, Rynk, Kút, Svárov, Rybáe, Chalupy. U prosted širokánského návsí

14 10 bývá veliká louže, kteréž v Beclav zbrodek", jinde rybníek" íkají. Stodoly postaveny jsou bud mimo osadu dlouhou adou vedle sebe, nebo pi každém stavení zvlášt, obyejné hned za dvorem v humn" (v zahrad). Stavba jejich liší se znan od stavby stodol hanáckých a jiných moravských. Na nizounkých boních stnách spoívá vysokánská stecha, tém zem se dotýkajíc; vrata umístna jsou v pedním a zadním prelí pod svislemi. Obilí ukládá se pod stechu v právo a v levo, vrstvy nejsou od mlatu oddleny žádnou oplotou. Ped každým stavením jest zahrádka" bu šprlená" (ze šprl", látek), nebo hontová", jejíž plot se skládá z hont" (vtších lat), pi vrchu proutím spletených. Ulika mezi ploty zahrádkovými, s pedu brankou" uzavená, jmenuje se dolník" nebo forta". V zahrádkách tchto pstuje se na laových lešeních vinná réva, a z nejedné vytží se, když Pámb požehná", 2 4 vdra vína. Za stavením táhne se humno" (sady), v nmž se pstuje ovocný strom. Domovní dvée obezdny jsou výstupkem", jemuž v nkterých osadách žebrácká" íkají (han. žudr"). Z výstupku" vejdeme do prostranné sín, istotné a asto velmi pkn upra-

15 n vené, v niž na stnách za lištvami rozvšeno jest kuchyské nádobí. V právo ze sín vstoupíme do izby", k níž ode dvora piléhá izbétka" (pístnek). Ve mnohých staveních mají na obyejné bývaní menší jizbu s jedné strany sín, kdežto veliká jizba s druhé strany jest pokojem para dním. Pestros a barevnos. kterou Slovák všude miluje, jeví se též v úprav jeho domácnosti vn i uvnit. Píchozímu do ddin Podlužských jmenovit do Týnce, Kostic a Lanžhota, již z daleka bije v oi pestré malování, jímž stny na ulic obrácené ozdobeny jsou. Na nkterých domech všecka okna a okénka opletena jsou pestrým vncem malovaných kvtin v barvách nejživjších, z nhož sem tam vyskakuje njaké ptae nebo jiné zvíe. Zvláštní pée vnuje se úprav žebrácky. Ta od spodu až do vrchu s obou stran velmi symmetricky vyozdobena jest pestrým malováním. Povážíme-li, že se tyto malby provádjí od ruky bez šablony, jest se nám vru podiviti zrunosti a obratnosti slováckých malíek. Obrovnávka" na stn v síni skládá se z nkolika barevných pruh, na jedné byl tento postup barev (s vrchu dol): ervená, žlutá, ervená, svtlá" (modrá), hndá. V jizb místo podlahy bývá pouhá zem", ubitá jako na mlát a posypaná pískem. Stna

16 12 proti clvem za stolem všecka jest zavšena nkolka adami vtších a menších (ale v každé ad stejné velikosti) obrázk. Na tram nad stolem zavšeny jsou malé tufarové talíky, pod každým visí na niti sklenná barevná gula" (koule) ; adu koní dva tufaroví andlé. Na posteli, v levém kout postavené, v nohách a hlavách strmí vysoká deska, oheblo" zvaná. Ob ohebla" i bonice" jsou samý kvt, a postel peinami vystlána jest až po tlu". Tolikéž peste omalovány jsou truhly na šaty. Stl pokryt jest rozsývkou" (plachtou) pod ní na koutním rohu štola leží pecen chleba. Na okn stojí cabuk" nebo-li epák" na vodu, hlinná, to nádoba, jíž jinde íkají kubaa". Mimo rozsývku, které se též užívá na zakrytí do dešt, v domácnosti podlužské jest ješt dvojí plachta: roháka" na rozsývání a popelica" (trávnica) na trávu. Pda na Podluží, erný slin. místy prostoupený pískem, je dosti úrodná, jmenovit daí se tu dobe réž", cukrová epa a erteple", jichž se tu pstuje nkolikero druh : svatojánky, nekvtuše, jakubinky, ešky, svinské. Tažným dobytkem jsou vtšinou koni, á- sten též voli, kteíž se oznaují jmény, jinde na Morav neznámými. Vl šarga hraje vc barev do kaštanová," harna má jméno od bou-

17 la nélio mraku téhož jména, hegeš má rohy do zadu, sejha jest bílý uhersky vl s velikými rohy našinci" šlovou chovanci. Vl hajla jest volem závodním, má vysoké rohy a zpsobné" elo. Pasáci podnikají sním zápasy: popouzejíce voly proti sob, zakládají se, který kterého elem utlaí. Hovzí dobytek nazývá se souborným jménem statek, zvlášt pak oznaují se tím jménem voli: žene statky na vodu, byl na statkoch." Krávy, jimovinu (mladý statek) a ušípané" pasou na obecních pastvinách ve stádech spolených hravák., junar a sviák. Proto krávy, jimž kravai v krajinách hornatých na sta pekrásných jmen vymýšlejí, na Podluží nemají jmen tak íkajíc žádných, le nkolik praobyejných dle barvy: ervená strakatá lysá- a pod. Nejastjší jména psí jsou : kua, kiitiš, strakoš; fena slov cibra, murované koce íkají šergida. Vinná réva, jak už eeno, pstuje se všude alespo v zahrádkách ped stavením, nkteré osady, jako Kostice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky, Nová Ves, Mikulice mají své vinohrádky. Na jižním svahu pohoí severn od Prušánek táhne se ada vinohrad, jichž ásti oznaují se zvláštními jmény: Nechory, Stvrtky, Nadnechorské, Zamrkalky, Kukvické. Jména rév, jež se tu nej-

18 14 více pstují, jsou : šryk bílý a erný (hrubý pe, sází se okolo donniv a stodol, nese veliké hrozny), skoina erná ( skoro zamiakne"), hudinka bílá, Jampart ervený, pijiora (nese hrubé hrozny vinaté, pozdji.,zainiakuje''), asladóva bílá, selviš (nm. Krachgutedel), rt/volka zelená, valvoš, topol, miiškatei, cinifádl, ryzlink, Jcp^i cecky Ine]- sprostší druh). Eady rév ve vinohrad nazývají se grefty, chodníek, jenž jest mezi svým a ludským" vinohradem, slov rtína. Vínu z hrozen erných a bílých íkají jménem snad mén poetickým, nežli jest nmecký Schiller", pece však jménem domácím ryšavé. Vrchní dozor nad vinicemi má Jiorný, volený z obecního výboru; jemu podízeni jsou Jiotai, placení hlídai vinic. Tu sobotu ped novou nedlí", kteráž jest první nedle v msíci záí, zaráží se hora", od kteréžto doby lidem cizím, svého vinohradu nemajícím, do vinic vcházeti se nedovoluje. Toto zarážení hory" dje se po zpsobu slavnostním, starobylém. V Nové Vsi v ustanovený den všecek obecní výbor, pozvaní hosté a nkteí sousedé, kteí v hoe vinice mají, sejdou se na uritém míst a veer k deváté hodin vydají se na cestu do hory, od nkterých osad dosti vzdálené. S nimi zárove jde kostelník, nesa kaditelnici, paškál, svcenou vodu a erný hrozen. Zatím v hoe

19 15 u boudy hotaovy vykopána jáma pl druha stevíce zhloubí, a nachystána horní hlava", vysoká to ty, na jejímž vrchole upevní se kytice. Na kytici sbírají hotai kvítí lesní a luní, mezi nímž musí býti turáneh hrubý i drobný a jahodníek. Kytice svtívá se v Týnci o slavnosti na nebevzetí panny Marie (15. srpna), víno v Nové Vsi na den sv. Jana Ktitele (dne 24. ervna). Nad kyticí vynívá kíž spletený z turanka. Hota klade u boudy ohe oekávaje píchozích. Když dojdou na místo, horní hlavu položí se tlustším koncem k jám a pi vrchu podepe tyemi. Potom všichni spolen modli se rženec a modlitby ke všem svatým, zvlášt k patronm vinic sv. Janu, Urbanu a p. Marii Po tchto modlitbách obcházejí - horní hlavu, starosta v ele celého prvodu, modle se otenáše, až všeci pítomní tikráte obejdou ; pi tom se kadí a kropí svcenou vodou. Pak se položí na dno jámy erný hrozen, pokadí a pokropí se svcenou vodou, a horní hlava se drží k zarážení. Starosta vlepí po kouscích paškálu do trub hotaských, a hotai troubí chvilku do jámy, po emž se horní hlava upevní neboli zarazí a oblije vínem z trub hotaských. Po skoneném obad okolo plnoci ubírá se celá spolenos k hornému, kterýž spolen

20 16 s hotaem ji vy astuje chlebem, vínem a ovocem. Dokud hlava horní stojí (hota ji skácí až po vinobraní), v sobotu odpoledne, ve dni sv. patronv a v den sv. Floriana nesmí nikdo na vinici pracovati. Povinností horného jest : v as postní pomodliti se v hoe rženec ped sluncem, východem a po slunci západu, na jména patron vinic se postiti a na bílou sobotu s vodou práv posvcenou horu obejíti a ji pokropiti. Mimo humna pi domech a vinohrady v širých rovinách slováckých ani stromeku neuvidí, proež krajina neposkytuje pohledu píliš vábného. Ani druhy ovoce, jež se tu pstují, nejsou píliš rozmanitý. Jabúka" jsou tu : míšanské, kožúšky, hrkláe, hranáe, vinary. pruháky, lutomrky ; hrušky: jamenky, ovesaky, kehaky, voaky, zimnice. Z karlatek" se vaí lekvar" (povidla). Díve chovalo se na Podluží mnoho vel ve velínech po lese rozestavených. Do nedávná ješt bylo na samém Lanžhotsku 15 takových velínv až po 50 úlech. Ob veliké eky, jež Podluží zvlažují, chovají v sob hojnos rozmanitých ryb, které se tu nazývají jmény jinde na mnoze neznámými. Druhy ryb, jež se v Morav a v Dyji lapají

21 17 jsou asi tyto: oklajka neboli klajka' (Lauge), blika, osteš (Baerschling), mík (Aalruppe), ík (podobá se piskoi, žije v bahn), linek (Schleindl), ervenika, somíc (sumec), centát neboli sanútka (Schiel), pleská neboli pletník (Pletten), bolen (Silbeiiachs), sav, šuka neboli šuhlátka, podúzdva, soplivec (menší než ostéš), karas, parma, klen, jazek (Bratíisch), kolek. Rybái lapají" ryby do pdšky^ síti to, jež visí na krách" (devech), dole jsouc obtížena zákovkami" železným závažím) rybá tlue pohonem" (žerdí) do behv a nahání do pážky ; do sahi, jenž je sí na obloukách, do eené (Tauchnetz), do nevodu^ veliké dlouhé síti, do posádky, koše z proutí vrbového, do hazubu, koše z vazových kr na zpsob putny, do mcha, nebo je chytají" na udiky a do rukou. Na uschování nalapaných ryb jest hyšper, podlouhlá, kulatá sí. Po ece projíždjí rybái bud! na lunech z dubu vydlabaných, nebo na ajkách z desek sbitých. Ptactva nejvíce žije ve vlhkých lesích a na rozsáhlých luinách pi Morav se prostírajících. Zvlášt požehnána jest krajina tato divokými kachnami, na nž tu bývá na podzim lov velmi vydatný. Jako všude náš lid, tak i Podlužáci všecky ptáky svými jmény jmenovati umjí, a jsou tu jména ptaí jinde neobvyklá, na jejichž Kr. Bartoš : Lúl a národ. 2

22 18 pouhém výpotu nám bohužel na ten as pestati jest; nebylo nám za krátkého v té krajin pobytu možná srovnati ona jména s názvy v terminologii vdecké ustálenými a ustanoviti, který nám známý pták se oznauje kterým jménem na Podluží bžným. Jsou pak to : krkán (vrána), oíšek (stízlík), palašník (žije ve škarpách pi železnici), petrželník (podobný strnadovi, ale vtší), koníek (jinde na Morav žlutou pliskou zvaný), plajvazník (síkorka modráek), píseák, bolavíca, ezal, janulidudek, vodní slépka a j. Strnadovi v Lanžhot íkají strnádka, zezulce Jcid-aclca. Z utšené naší mluvy ptaí podailo mi se najíti tu jen nkolik nových píklad dosti zajímavých. Drozd pokikuje prý uštpan na chudého hofera jedoucího s tragákem do lesa na sucháí : Kmotr Fiala, jede na drva, nemá vozíka, ani koníka." Strnad posmívá se rolníkovi v lét na poli pracujícímu: Sedláe ubohý, sláma ti z bota trí." Palašník slíd v moálech po rybách, poítá si svou koist: Ryba, ryba, rak, rak, ik, ík." Krkavec v lét, maje všude dosti zobu, když uvidí dobytí trus, oškliví si jej volaje: Be, be, be" ; ale v zim rád mu jest, mn, že našel: Kolá, kolá." Myslím však, že by se našlo na Podluží mnohem více píklad zajímavé mluvy ptaí,

23 19 nežli se mn podailo, nebo lid, který i jiným jednotvárným zvukm vécný obsah podkládá jistotn též líbezné melodie zpvu ptaího opati-il pimenými texty. Tak mašina" když se rozjíždí, odfukujíc volá : Cért mia nese, ert mia nese." Když se nástroje ped muzikou ladí, basa nadjíc se dobrého výdlku, pobrukuje: Triífám, trúfam." Jí pizvukují druhé housle: Snad nám nco dáte.-' a první housle padají v to hlasem: Také si to myslím." Za stará nosívaly ženské šorované kabátky z erveného sukna, v pedu i v zadu ve špice vybíhající. Unavena jsouc dlouhou cestou i)ední špice stýskala si: Už nemožu, už nemožu,' ale zadní dodávala jí chuti: Eše trošku, eše trošku." Drobné škodlivé nebo nepkné ssavce, jako myši a netopýry, plaze, obojživelníky a chroban" Podlužaci souborným jménem nazývají éúšelou, užívajíce i v tomto oboru, jmenovité v Lanžhot, jmen jinde na Morav zcela neznámých. Tak skokan Podlužákm slov kordem, ropuše íkají duhová žaha^ povtrnos prorokuje jim rosaka. Ješerku nazývají šúrkok, slepejše slepou myší, netopýra truieljcem nebo trúlkem. Kdo není zbhlý v pírodopise podlužáckém, sotvy as uhodne, jaká to podivná zvíata se oznaují iniény: planý jelen, planý vl, planý rak, slepý šcilrl Jsou to naši brouci a hmyzové:

24 20 rohá, kapucínek (Nashornkaefer), vodomrka bahenní a vodomil. Vodnímu šidlu íká se tu sklená, chrobáku všivál; každý motýl, denní i noní jest mrou, toliko bourovce hruškového nazývají hosorjcou. Ploštici šedé íkají strnožha, a ploštice ervené jsou dtem pámhijcovými hraviékami. Kvtin zahrádkových i kvítí polního Podlužaci jsou velicí milovníci. Bez péreka" (kytice) chasa v lét nejde do kostela ; pacholci zdobí si jím širúchy, dvata si je nesou v ruce. Proto nomenklatura botanická je tu velmi bohatá, a pani uitelé velmi by prospli dobré vci, kdyby botanické názvy od lidu užívané?rovnávali s terminy vdeckými a v nkterém list uveejovali což by se i v jiných krajinách díti mlo. Já meškaje v zajímavé té krajin v zim nemohl jsem toho bohužel uiniti, podávám tu tedy toliko nkterá mén známá jména, k nimž parallelní názvy vdecké mn vtšinou neznámy jsou: vtáky (lví tlama), kepelky, husí kap (pampeliška), koníky, pahnúztky, kupík (šovík), kuátka (ptaí zob), záhruška (blatouch), slepý mak (vlí mák), stracenuška (straka), lenoviky, hrklák, jahodníek, antonyja, baoratka, pulgýr, ezla, bika, kupkavka, kupých, medunica, medovika, pižmo (astra), panský šlak, rajské rže, ípkový (krajkový) muškát, opúcli (weisse Wasserrose) ; kainec a žitnica rostou u vody.

25 2. Strava. Kroj. Jako Moravané vbec tak i Podlužáci jsou velicí milovníci mouných jídel. Hospodyn na Podluží pipravují mouná jídla jinde bnd neznámá, nebo oznanjí mouná jídla i jinde známá jinými jmény. Nejoblíbenjší peivo a jiná mouná jídla jsou : puliance (svátení peivo. Po Ižici tsta bílého poklade se na plech, rozkrojí se uprosted a nadje lekvarem), slíže (z režné mouky zadlané podmáslím udlá se velikánská podkova, upee se v peci, pak se poleje velou vodou, voda se sleje a šlíž nechá se vypráhnouti ped jídlem se poláme, pomásti a posype tvarohem nebo makem), hjsané šlíže (pery neboli kyslé šišky), hrány (peivo svatební ; skládá se z kola a dvou prut na pi a dvou na zdýl), lolcše (placky bramborové na zpsob omellet, posypané makem), hélešhy (dolky), gugla (bábovka), pletenica (Stritzel), 'kolaícky, mdkovniky, hiofle (šišky, knedle), šišky (v Prušankách smašenky,

26 22 jsou nenadívané koblihy ; nadívané šišky jmenují se koblihy ; hilivále (švestkové knedlíky), sgance (netyja), pirohy (péry neboli tašky), praskokrky (tuhé x\ov.y), plganka (bran>borová kaše). íkají ezance. Nudlím Oblíbeným pokrmem jsou též rozmanité huby", jichž tu v lese, na loukách a pastviskách roste kolik druh. V lese sbírají: kladniky (rostou na bezových kládách), péstrce (na vazových kládách), hiby^ hromadinky (chumá drobných hub vyrstajících ze spoleného koene), haranich (žlutý chumá mnohem hustší pedešlého, na nmž jednotlivé híbky se nerozeznávají), václavky (žluté, rostou na podzim) ; na lukách a pastvinách rostou: špiky (žluté drobné), kabátky (ze spodu zavené), peirky (pod spodem do erná, rostou na podzim bar kde"). Ze všech kmen moravských jediní Slováci valnou vtšinou zachovali svj starodávní národní kroj ve všech ástech pesný a neporušený. Ano i nynjší zmny, jež móda s sebou pináší, poizují se bu dle vzor sousedních Charvát rakouských, aneb upravují se pimen a lahodn k dosavadnímu kroji národnímu. Tak slavnostní ervené nohavice, kteréž od Charvát pijali nejprve Beclavané, asi od tyicíti let nosí se též ve Tvrdonicích a v Nové Vsi ; nco pozdji ujali se v Hruškách a od pti let vyskytují se

27 23 UŽ i V Bojanovicích. Ve Tvrdonicích první je nosil jakýsi Ctibrek. Mužský oblek na všední den letní jest ovšem velmi prostý a jednoduchý: hovézí boty bez podpatk, široké plátné gaté, krátká košela", jež se nosí pes gaté, a širúch", malý to klobouek se stechou schlípenou, ozdobený ervenobílými housenkami. Je-li chladnji oblee se lnjbl" barchantový nebo z modrého sukna, dokola i u kapes erveným lemovaný. Peložení na prsou jest ervené a vyšívané, na pravé i na levé stran leskne se ada cínových bombík", též pi kapsách pišito jich po tech po tyech. Za dešt nebo sychravého poasí Podlužák pehodí pes sebe dlouhou, širokou halinu" s krátkým na zádech obojkem", jemuž jinde cimbál íkají. Zato svátení a slavnostní oblek jest velmi rozmanitý a malebný, rozdílný ponkud mužácký" (ženatých muž) a slobodácký." Slobodiiák oblee si v nedli tenkou košelu, s dlouhými, velmi širokými rukávy, dole otevenými. Na rukávech pi spodu a uprosted, na prsou a na obojku košela jest velmi pkn vyšívána. Vyšívání na obojku dvou prst zšíí v jednch osadách na košelách slobodáckých jest ervené, na mužáckých bílé, ve druhých jest bílé na obojích. U krku na obojku pišito

28 24 po dvou bílých, dlouhých a dosti širokých tkanikách, jež se kížem zavážou a pak dol visí. Pak si obuje ervené nohavice, se širokým z pedu i zezadu cifrováním" (vyšíváním) barvy svtlé" (modré) ; podél nohavic z vní pišita jest tolikéž svtlá šra. Nohavice obuje v ižmy, s nichž visí ervené hedbávné tapce až po nárt. Na košelu oblee si lajbl" (kordulku), krátký asi do pl zád sahající. V zadu uprosted na lajbli jest modrý nebo ervený hedbáv, obšitý dokola zelenými pásy. Všecek pak lajbl ozdoben jest vyšíváním zlatým, stíbrným a jiných barev. Sirúch ozdobí si pérem", v lét z kvítí zrostlého," v zim dlaného." Tak vyšoen siobodák podlužácký ubírá se do kostela. Na svatbu a o vtších slavnostech oblee si ješt ervený kabát" modrým olemovaný a amarami" (šrami) obšitý jako uherský dohnán. Na prsou se leskne na nm ada bombíkv a na rukávech pi rukou jest jich též po tech. Na svatbu, v hody a k muzice místo širúcha bére se gulá", širúcha nco vyšší, bez techy, otoený od spodu dvma housenkama, potom krepinami" (širšími to housenkami) a zase housenkou. Hlavní však jeho ozdobou jest mimo péro kosíek" (volaví péro). Mužáci nosí nohavice modré nebo erné, oboje s ciferkami" svtlými, a lajblík (kordulku)

29 25 téže barvy. Na krku mají mužáci i svobodiáci zavázaný erný šátek hedbávný. Slavnostním odvem mužákv i žen jest šuba, krátký kožíšek modrým suknem pošitý, s premováním, mužácká žuba svtlým, ženská erveným. V šubu se obléká ženich, družba a svdek o svatb, kmotr, když nese na kest a nejbližší píbuzní a pátelé o pohbu. Ženské šub v nkterých osadách íkají mentlík. V zim nosí všichni (i školáci do školy) kožuchy, bu dubeáky" s vyšívanými na zádech kvtinami nebo buchtikové", t. j. bílé kožichy s ernou baraninou" u krku a rukou a s ervenobílou kožešinovou lemvkou do kola, kteréž se íká buchtiky", a žluté nohavice kožené ve všední den. Je-li Podlužák odn halinou neb obleen v kožich, je vždy též opásán modrou zástrou, ve dni svátení kvtovanou. Zástru nosí též malí chlapci a školáci. Kosíek býval odznakem mužné síly a odvahy, a jen ten pacholek" (šohaj) sml si jím gulá ozdobiti, který se nelekal zápasiti o se kterým koliv pacholkem. Nebo každý okosíený pacholek ml právo otázati se ho, je-li pacholek za," kterýmižto slovy pozýval za pasy." Kdo vítzem zstal, odebral pemoženému kosíek. Pakli pozvaný své síle nedvoval, nezbývalo

30 26 mu než f-íci : Nejsu, brate; áám ti ho po dobroti." Nékterý silák nosil až pt šest kosíkv, ostatní pobrané škubal. Potrhati pacholkovi svévoln kosíek bylo vyzváním nu boj až do krve. Téže pohany dostalo mu se nkdy též od frajírky žárlivé nebo vbec rozhnvané. Druhdy i celé ddiny o kosíky se bily, která podlehla, z té všem pacholkm kosíky bylo poskládati. V advent a pst kosíky se nenosí, nosí se vbec jen ve dni slavnostní a v nedli, když bude muzika; sice zdobí gulá toliko péro". Péro ke kosíku opatovati jest frajírce, kosíky donášejí na prodej Uhi po 6 10 zl. Kosíek jest péro ohnuté na zpsob kohoutího ; pochází i)rý z bájeného jakéhosi ptáka ezala". Pták ten, když péro vytratí a najde je, pekousne prý je, aby ho nikdo nedostal. Z téže píiny pekusuje prý si je asto i v ocase. Jde-li Podlužák (a i okolní Slováci) nkam pes pole nebo na tovarych", zavsí si koženou kabelu, v níž si nese peníze, tabák a jiné poteby (v Nové Vsi nosí sotrky"). Stalo se, že Josef Slápík z Jozefova zašel si do Vídn k audienci, poprosit císae pána, by mu propustil syna s vojny. Když vstupoval do audienní sín, komorník mu kázal, aby kabelu sdlal. On, že nesdlá, že tam má ti rýnské, aby prý mu je nkdo vyfúkl?!

31 27 Ženské nosí rubá a rukávce ; rukávy na nich pkn vyšívané, dlouhé a velmi široké, kteréž se nad loktem na šru zavážou a v buben nažachoá" (nadrchají), sukní bílých nkolik a na vrch kanafasku" nebo hedbávnou, již pepepášou fértúškem", ve dni svátení bílým, velmi pkn vyšívaným. Bílá sukn dole asi na dva prsty vynívá. Na rukávce obleou si lajbl" podobný mužskému; je-li chladnji, obleou kacabajku", upravenou dle vkusu domácího. Na lajbl a kacabajku vezme se bílý obojek", vkusn vyšívaný, téhož asi tvaru, jako jest obojek na halin, kterýž se pod krkem zaváže. Svátení pokrývkou hlavy dívek svobodných jsou rožky", epec to zvláštního tvaru: lepenková lorma dol sehnutá, na vrchu pitisknutá, tak že se v zadu koní ve dva rožky, 20 cm. dlouhá a 25 vysoká, obšita jest ervenou, kvtovanou látkou (ornátovou). Na vrchu v zadu rožky ozdobeny jsou rží z pentlí bílých, ržových a modrých spletenou, netopýrem" zvanou, jejíž pentle dol splývají ; vlasy v týle zakryty jsou pentlovou ržú". Sice zavazují si hlavu šátkem, za stará do týla, nyní pod bradu. Ve Tvrdonicích rožky už byly z módy vyšlé, nyní je zaínají nositi zase. Ženy nosí místo rožk epec", rožkm podobný, ale mnohem vtší, v zadu ve dva rohy s pošika stesnutý.

32 28 Na svatbu oblee se žlutá sukn sukenná, k níž velmi pkn svdí bílý, vyšívaný frtušek. Na smutek nosí se sukn bílé. V zim odívají se ženy do kožicha, jehož klíny na zad jsou pehnuty, díva" dostane kožich, jak se stane nevstou. Obuty jsou všecky ženské v zim v lét v ižmy, kteráž obuv v krajin tak blátivé, jako jest Podluží a Slovácko vbec, tak hned asi z módy nevyjde. Malí chlapci, než zanou choditi do školy, nosí sukniku, zástrku, lajblík, (špenzlík), širúšek a ižmice. Vlasy mají mužští v zadu pistiženy, v pedu pútcem" uprosted rozdleny. Ošiškat" (ostíhati) Slovákovi vlasy jest málo menší potupou nežli roztrhati pacholkovi kosíek; ošiškaný" znamená tolik co odvedený. Ženské vdané i svobodné mají vrko okolo hlavy otoený. Vrkoi íkají v Beclav ocásek", v Lanžhot mrdús", v Nové Vsi lelík". Na krst" dostane dít bílou hedbávnou epiku, erveným velmi peste vyšívanou, ozdobenou v zadu vysokou vonicou". Zakryto jest zakry vakou", bílou plenou pekrásn vyšitou. V Lanžhot nosí domácí" emeslníci o slavnostech bílý pláš, s krátkým límcem do kola, podšitý (pokud vidti) erveným suknem.

33 29 Na konec položíme tu cenu nkterých ástí národního kroje podlužáckého. ervené nohavice stojí 12 zl., lajbl 6 zl., košela 8 zl., gulá (bez kosíka!) 12 zl, halina 8 zl, kožuch 18 zl., rožky 6 zl., epec 10 zl.

34 3. Národní obyeje. Povry. Bosorky. Hastrniaiii. V které krajin se zachoval národní kroj, tento vnjší znak národní individuality, ve své neporušené pesnosti, v té s jistotou mžeme se nadíti, že postehneme ješt starodávní národní zvyky a obyeje, povry, neboli pesnji íci, zbytky naivního, mythického názoru svtového, neporušené domácí náeí, národní zpvy a jiné plody sauiorostlého ducha kmenového. Promluvíme nejprv o nkterých zvycích a povrách poádkem roku církevního. V advente má se málo mluviti: jako Kristus Pán byl v život blahoslavené rodiky zaven, tak zavena mají býti ústa." V Lanžhot lítá v advente ancikrist v podob velikého draka. Práv zvonili pozdvihování, ancikrist zapadl na stechu posnženou, kdež svj obraz vytiskl. Jak pestali zvoniti, odletl. Na sv. Mikuláše chodí i pt Mikuláš pospolu a s nimi ert. Na druhý, den po sv. Mikuláši v Lanžhot chodí matika"

35 31 bílou plachtou odná, kopis v ruce majíc. Dává dtem líbati kíž a uí je modliti se ; dar nerozdává. V Prušánkácli na sv. Mikuláše chodí ženská za smr pistrojená. Na sv. Lucu (13. prosince) nepadou, kdysi prý Luca svévolné pástky" zle pestrašila; odtud poekadlo: Vrí sa, veteno, vr sa, než sa sv. Luca dokucá." Od sv. Lue do Božího narození pozoruje se 12 dní, z nichž prorokují povtrnos dvanácti msíc píštího roku, jako jinde z 12 dní od Božího narození do tí král. Na štdrý den k veei postaví se na stl slamnka, v níž jest všeho obilí po trošce; na slaménku stavjí se mísy s jídlem. K veei bývá: suchá hloza" (sušené ovoce), polévka, v níž jest každé stravy" po trošce, pukance s makem a s medem, víno. V Beclav stavjí mísy na stl, za to pinášejí v obilí na slamnce jablka, kteréž obilí pak sypou drbeži do nového roku. Na štdrý den hodí se též drbeži zrno z vnce dožinkového. Toho dne nemá sedati u kamen, sice dostane vedy. Na Boži narození ped jitním poshazuji se slépky vkoplín*) oheblem s hrady, aby hodné nesly. Chasa, když pijde s jitní, dostane po kolái, kterýž musí snísti ve chlévích, aby byl dobytek žírný. Na Boží narození pro veliký svátek v do- *) koplíii :=: kurník.

36 32 mácmosti niím se nehne, ani postel se neustele, ani jizba nezamete, až po poledni ; statku se nedává žráti, až po službách Božích. Prve statku zavazovali huby, aby žvácháním svatosí toho dne neznesvcoval. Na sv. Štpána pastý picházeje vinšovat šasné a veselé svátky" vysype na stole vším obilím kížek, kteréž obilí hospodyn potom hodí drbeži, aby se šlechtila, kterýžto zvyk teprve prý od nedávné doby se šíí. Na svobodu pacholci odcházejí na Štpána, d- veky na nový rok. Obojí dostávají po kolái. Pacholkv kolá jest veliká pletenka kulatá, spletená ze tí pramen, vtší než pecen chleba; uprosted jest díra. Ustrojí se pozlacenými oechy, rozmarýnem a pentlemi. Derou pevlee se pentle, zaváže na mašli, pacholek povsí si kolá na hlku a odnáší si jej na chrbt" dom. Dveka odnáší si svj podlouhlý kolá v náruí; v Nové Vsi odnáší jí ho kamarádka. Také drobné dti, napodobujíce tento obyej dosplých, chodí s koláem, chlapci na Štpána, dvátka na nový rok. Nosí jej na pentli zavšený na levé ruce a chodí po pízni, kdež je žertem do služby najímají a závdavek penžní dávají. V msíci únoru jest nkolik dní zapovdných" (dies nefasti), ve které se ta která práce konati nesmí. Na sv. Blažeje (3.) nemá se vbec pracovati, sice bude holívati v krku. Na sv. Hátu

37 33 (5.) -nejde žáden na zelí do beky ani na zemáky do sklepa ani na mouka do komory, že sa do teho dajú žáby." Z téže píiny toho dne neperou, vody nenosí, chleba nepekou, hnoje nekydají, ale choa íkat do sklepa: Hndy, žáby, šúry sem sv. Hata vyže ven," aby sa žúžel nerozplodila." Na sv. Apolénku (9.) nesmí se nic dlati, sice budou boleti zuby. Kdo by chodil v odvu, na který se na sv. Valentina (14.) pede, šije nebo plete, dostal by padouci nemoc. Na smrtnou nedli chodí dvata se smrú", doškem za.pannu pistrojeným, po ddin dm od domu, íkajíce Smrtaá nedla, kde's klíe déla? Dala jsem ich dala Svatému Juí. Svatý Jura vstává, zem odemykává, aby tráva rstla, tráva Fiala, zelená. rže, pomož nám, Bože. A ty velká uoko, kdes tak dlúho byla? U studénky, u rubénky noby, ruce myla. Kr. Barloí : Lid h nárou. 3

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15 VY_32_INOVACE_P1.15 ád: MOTÝLI promna dokonalá Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kleteková Základní a mateská škola Blá nad Radbuzou, 2012 1 znaky: 2 páry kídel, pokryté

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Střípky z historie Prostějova

Střípky z historie Prostějova Střípky z historie Prostějova Ve 12. století se objevují první zmínky o obci Prostějovice. Název města je prý odvozen od jména Prostěj, ale nelze dokázat, že velmož Prostěj byl zakladatelem našeho města.

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpravodaj 8. podzim 2013

Zpravodaj 8. podzim 2013 Zpravodaj 8 podzim 2013 Milí přátelé, posíláme podzimní pozdravy z Brna i ze Strážnice. Protože se těšíme na další spolupráci s vámi, přikládáme slíbené materiály k letošnímu tématu. Za redakci A. Sch.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan.

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Klokan Vykuk má dokonce vaky dva. Jeden na břiše, druhý, červený, nosí na zádech. Do něj ukládá všechno, co najde. Ten klokan Vykuk je ale pěkný

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více