Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 'Sk-,-:^!^ = CD ^CD

2

3 ilij

4

5

6 MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J. F. ŠAŠEK, k n i li k u p e c

7 LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární.ejllaiitiska' Bartoše. O H O K^ (^j B V gi f e k druhý. ca c.^ Lj \foll.^2 3 /.i. at-- r 1 D VE VELKÉM MEZIÍÍ. Nakladatel J. F. ŠAŠEK, knihkupec

8 S50 '5" wm

9 III. Podluží a PocUužáci. Národopisný obrázek z jižní M o r a \- y,

10

11 : Krajina. Osady. Obydlí, Hospodáství domácí a polní. Vinohrady. Zoologie. Botanika. ^Tharakteristickou známkou obyvatelstva moravského jest jeho kmenová ozdrobenos. Vedle hlavních kmen : Slovák, Hanák, Valach, kolik hor, les, vod, tolik tém naskýtá se nám Horák, Horákv a Dolák, Zálesák, Závodákv. Názvy tyto jsou vtšinou významu korrelativního : obyvatelm pravého behu Bevy šlovou obyvatelé behu levého Zábeváky a zase na opak. Tak též se vc má se Z,ámoravštíky, s hojnými Zálesáky, Závodáky a j. Podlužáky slov maliký úlomek velikého kmene slováckého v nejjižnjším cípe Moravy, vstsnaném mezi Rakousy a Uhrami. Název tento, vzdálenjšímu obyvatelstvu málo známý, ani v uzounkých hranicích vlasti Podlužácké není ustálen. Beclavané k Podluží poítají osady Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky, Novou Ves a Prušánky ; Lanžhoané pibírají

12 k nim ješt Mikulice, Tšice a Lužice, ale sebe z potu toho vynechávají ; ve Tvrdonicich jméno to se pokládá za pezdívku, a v Lužicích konen, nejkrajnjší osad na Podluží, mezi Podlužáky zahrnují i Starou Beclavu, sebe zase vyjímajíce. Sotva tedy asi pochybíme, spojíme-li všecky tuto jmenované osady v jeden celek topografický a ethnografický, ponechajíce mu jména Podluží jak tak ustáleného. Jméno Podluží odvozuje se ode dvou bývalých rybník, Nesyty a Píseného mezi Hodonínem a Lužici, jimž za stará prý íkali luze" (slov. uže) ; odtud krajina níže tchto uží" se prostírající nazvána Podlužím (slov. Podužím) a obyvatelé její Podlužáky (slov. Podužáky). Od Uher Podluží oddleno jest ekou Moravou, od Rakous ásten ekou Dyjí; Slováci výše Hodonína Podlužakm šlovou Horáky", sousední osady na sever, Zižkov a Bílovice jsou jim už ddinami hanáckými." Podél Moravy táhne se bujný les, v nmž vyvýšeniny, jichž voda nezatápí a v nichž za rozvodnní Moravy zv útulku hledá, hrudy" se nazývají. Takový hrud vyšší jest ostatního lesa až na ti sáhy, zaujímaje prostor 3 5 jiter. Jména tchto hrúd, poínajíc od Mikulic jsou a) na Mikulicku: Valy, Uhlenka, Melesín, Osová, h) na Týnecku : Patorocká, Bluš, Stebunka,

13 Jasnový, Košár, Izdový, Jaborový, Uhlenkovýi Habrový, c) na Tvrdonsku : Jaslový, Kopivový, Zajeí, Rábanicový, Liší, d) na Lanžhotsku: Chmelsko, Hrubý bójek. Mokrý bójek, Starkovský, Kýová, Dúbravka, Lány, Sulákv hrud, Barvínkv hrud. Habrový. Z jiných jmen místních zajímavá jsou : Fohansko na rakouských hranicích, kdež postaven jest knížecí zámek lovecký, Hradisko pi roztoku dvou struh nedaleko Lanžhotského mlýna, Trapík naproti Téšicm pi Morav, kdež se nalézají zbytky starých zdí jakož i staré mince. Osady Podlužské, jako slovácké vbec, vynikají neobyejnou jinde rozsáhlostí a lidnatostí. Nová Ves na p. má 430 ísel a výše 2000 obyvatel. Veliká osada Tvrdonice (pes 300.) splývá jakoka v jedno s vtšími ješt Kosticemi, a Mikulice s Tšicemi jsou na pohled jednou ddinou. Statky selské (tvrti a podsedky) táhnou se podél cesty dvma dlouhými ady tsn vedle sebe, chalupy hoíer rozkládají se mimo toto poadí v rozmanitém skupení. Takto skládá se osada z nkolika ástí, jako jsou na p. v Lanžhot: Kostika ulic, Komárnov, Na písku, Beclavská ulic, Souhrady, Kradlov, Limpín, U Struhy: ve Tvrdonicích: Ulic, Konec, Rynk, Kút, Svárov, Rybáe, Chalupy. U prosted širokánského návsí

14 10 bývá veliká louže, kteréž v Beclav zbrodek", jinde rybníek" íkají. Stodoly postaveny jsou bud mimo osadu dlouhou adou vedle sebe, nebo pi každém stavení zvlášt, obyejné hned za dvorem v humn" (v zahrad). Stavba jejich liší se znan od stavby stodol hanáckých a jiných moravských. Na nizounkých boních stnách spoívá vysokánská stecha, tém zem se dotýkajíc; vrata umístna jsou v pedním a zadním prelí pod svislemi. Obilí ukládá se pod stechu v právo a v levo, vrstvy nejsou od mlatu oddleny žádnou oplotou. Ped každým stavením jest zahrádka" bu šprlená" (ze šprl", látek), nebo hontová", jejíž plot se skládá z hont" (vtších lat), pi vrchu proutím spletených. Ulika mezi ploty zahrádkovými, s pedu brankou" uzavená, jmenuje se dolník" nebo forta". V zahrádkách tchto pstuje se na laových lešeních vinná réva, a z nejedné vytží se, když Pámb požehná", 2 4 vdra vína. Za stavením táhne se humno" (sady), v nmž se pstuje ovocný strom. Domovní dvée obezdny jsou výstupkem", jemuž v nkterých osadách žebrácká" íkají (han. žudr"). Z výstupku" vejdeme do prostranné sín, istotné a asto velmi pkn upra-

15 n vené, v niž na stnách za lištvami rozvšeno jest kuchyské nádobí. V právo ze sín vstoupíme do izby", k níž ode dvora piléhá izbétka" (pístnek). Ve mnohých staveních mají na obyejné bývaní menší jizbu s jedné strany sín, kdežto veliká jizba s druhé strany jest pokojem para dním. Pestros a barevnos. kterou Slovák všude miluje, jeví se též v úprav jeho domácnosti vn i uvnit. Píchozímu do ddin Podlužských jmenovit do Týnce, Kostic a Lanžhota, již z daleka bije v oi pestré malování, jímž stny na ulic obrácené ozdobeny jsou. Na nkterých domech všecka okna a okénka opletena jsou pestrým vncem malovaných kvtin v barvách nejživjších, z nhož sem tam vyskakuje njaké ptae nebo jiné zvíe. Zvláštní pée vnuje se úprav žebrácky. Ta od spodu až do vrchu s obou stran velmi symmetricky vyozdobena jest pestrým malováním. Povážíme-li, že se tyto malby provádjí od ruky bez šablony, jest se nám vru podiviti zrunosti a obratnosti slováckých malíek. Obrovnávka" na stn v síni skládá se z nkolika barevných pruh, na jedné byl tento postup barev (s vrchu dol): ervená, žlutá, ervená, svtlá" (modrá), hndá. V jizb místo podlahy bývá pouhá zem", ubitá jako na mlát a posypaná pískem. Stna

16 12 proti clvem za stolem všecka jest zavšena nkolka adami vtších a menších (ale v každé ad stejné velikosti) obrázk. Na tram nad stolem zavšeny jsou malé tufarové talíky, pod každým visí na niti sklenná barevná gula" (koule) ; adu koní dva tufaroví andlé. Na posteli, v levém kout postavené, v nohách a hlavách strmí vysoká deska, oheblo" zvaná. Ob ohebla" i bonice" jsou samý kvt, a postel peinami vystlána jest až po tlu". Tolikéž peste omalovány jsou truhly na šaty. Stl pokryt jest rozsývkou" (plachtou) pod ní na koutním rohu štola leží pecen chleba. Na okn stojí cabuk" nebo-li epák" na vodu, hlinná, to nádoba, jíž jinde íkají kubaa". Mimo rozsývku, které se též užívá na zakrytí do dešt, v domácnosti podlužské jest ješt dvojí plachta: roháka" na rozsývání a popelica" (trávnica) na trávu. Pda na Podluží, erný slin. místy prostoupený pískem, je dosti úrodná, jmenovit daí se tu dobe réž", cukrová epa a erteple", jichž se tu pstuje nkolikero druh : svatojánky, nekvtuše, jakubinky, ešky, svinské. Tažným dobytkem jsou vtšinou koni, á- sten též voli, kteíž se oznaují jmény, jinde na Morav neznámými. Vl šarga hraje vc barev do kaštanová," harna má jméno od bou-

17 la nélio mraku téhož jména, hegeš má rohy do zadu, sejha jest bílý uhersky vl s velikými rohy našinci" šlovou chovanci. Vl hajla jest volem závodním, má vysoké rohy a zpsobné" elo. Pasáci podnikají sním zápasy: popouzejíce voly proti sob, zakládají se, který kterého elem utlaí. Hovzí dobytek nazývá se souborným jménem statek, zvlášt pak oznaují se tím jménem voli: žene statky na vodu, byl na statkoch." Krávy, jimovinu (mladý statek) a ušípané" pasou na obecních pastvinách ve stádech spolených hravák., junar a sviák. Proto krávy, jimž kravai v krajinách hornatých na sta pekrásných jmen vymýšlejí, na Podluží nemají jmen tak íkajíc žádných, le nkolik praobyejných dle barvy: ervená strakatá lysá- a pod. Nejastjší jména psí jsou : kua, kiitiš, strakoš; fena slov cibra, murované koce íkají šergida. Vinná réva, jak už eeno, pstuje se všude alespo v zahrádkách ped stavením, nkteré osady, jako Kostice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky, Nová Ves, Mikulice mají své vinohrádky. Na jižním svahu pohoí severn od Prušánek táhne se ada vinohrad, jichž ásti oznaují se zvláštními jmény: Nechory, Stvrtky, Nadnechorské, Zamrkalky, Kukvické. Jména rév, jež se tu nej-

18 14 více pstují, jsou : šryk bílý a erný (hrubý pe, sází se okolo donniv a stodol, nese veliké hrozny), skoina erná ( skoro zamiakne"), hudinka bílá, Jampart ervený, pijiora (nese hrubé hrozny vinaté, pozdji.,zainiakuje''), asladóva bílá, selviš (nm. Krachgutedel), rt/volka zelená, valvoš, topol, miiškatei, cinifádl, ryzlink, Jcp^i cecky Ine]- sprostší druh). Eady rév ve vinohrad nazývají se grefty, chodníek, jenž jest mezi svým a ludským" vinohradem, slov rtína. Vínu z hrozen erných a bílých íkají jménem snad mén poetickým, nežli jest nmecký Schiller", pece však jménem domácím ryšavé. Vrchní dozor nad vinicemi má Jiorný, volený z obecního výboru; jemu podízeni jsou Jiotai, placení hlídai vinic. Tu sobotu ped novou nedlí", kteráž jest první nedle v msíci záí, zaráží se hora", od kteréžto doby lidem cizím, svého vinohradu nemajícím, do vinic vcházeti se nedovoluje. Toto zarážení hory" dje se po zpsobu slavnostním, starobylém. V Nové Vsi v ustanovený den všecek obecní výbor, pozvaní hosté a nkteí sousedé, kteí v hoe vinice mají, sejdou se na uritém míst a veer k deváté hodin vydají se na cestu do hory, od nkterých osad dosti vzdálené. S nimi zárove jde kostelník, nesa kaditelnici, paškál, svcenou vodu a erný hrozen. Zatím v hoe

19 15 u boudy hotaovy vykopána jáma pl druha stevíce zhloubí, a nachystána horní hlava", vysoká to ty, na jejímž vrchole upevní se kytice. Na kytici sbírají hotai kvítí lesní a luní, mezi nímž musí býti turáneh hrubý i drobný a jahodníek. Kytice svtívá se v Týnci o slavnosti na nebevzetí panny Marie (15. srpna), víno v Nové Vsi na den sv. Jana Ktitele (dne 24. ervna). Nad kyticí vynívá kíž spletený z turanka. Hota klade u boudy ohe oekávaje píchozích. Když dojdou na místo, horní hlavu položí se tlustším koncem k jám a pi vrchu podepe tyemi. Potom všichni spolen modli se rženec a modlitby ke všem svatým, zvlášt k patronm vinic sv. Janu, Urbanu a p. Marii Po tchto modlitbách obcházejí - horní hlavu, starosta v ele celého prvodu, modle se otenáše, až všeci pítomní tikráte obejdou ; pi tom se kadí a kropí svcenou vodou. Pak se položí na dno jámy erný hrozen, pokadí a pokropí se svcenou vodou, a horní hlava se drží k zarážení. Starosta vlepí po kouscích paškálu do trub hotaských, a hotai troubí chvilku do jámy, po emž se horní hlava upevní neboli zarazí a oblije vínem z trub hotaských. Po skoneném obad okolo plnoci ubírá se celá spolenos k hornému, kterýž spolen

20 16 s hotaem ji vy astuje chlebem, vínem a ovocem. Dokud hlava horní stojí (hota ji skácí až po vinobraní), v sobotu odpoledne, ve dni sv. patronv a v den sv. Floriana nesmí nikdo na vinici pracovati. Povinností horného jest : v as postní pomodliti se v hoe rženec ped sluncem, východem a po slunci západu, na jména patron vinic se postiti a na bílou sobotu s vodou práv posvcenou horu obejíti a ji pokropiti. Mimo humna pi domech a vinohrady v širých rovinách slováckých ani stromeku neuvidí, proež krajina neposkytuje pohledu píliš vábného. Ani druhy ovoce, jež se tu pstují, nejsou píliš rozmanitý. Jabúka" jsou tu : míšanské, kožúšky, hrkláe, hranáe, vinary. pruháky, lutomrky ; hrušky: jamenky, ovesaky, kehaky, voaky, zimnice. Z karlatek" se vaí lekvar" (povidla). Díve chovalo se na Podluží mnoho vel ve velínech po lese rozestavených. Do nedávná ješt bylo na samém Lanžhotsku 15 takových velínv až po 50 úlech. Ob veliké eky, jež Podluží zvlažují, chovají v sob hojnos rozmanitých ryb, které se tu nazývají jmény jinde na mnoze neznámými. Druhy ryb, jež se v Morav a v Dyji lapají

21 17 jsou asi tyto: oklajka neboli klajka' (Lauge), blika, osteš (Baerschling), mík (Aalruppe), ík (podobá se piskoi, žije v bahn), linek (Schleindl), ervenika, somíc (sumec), centát neboli sanútka (Schiel), pleská neboli pletník (Pletten), bolen (Silbeiiachs), sav, šuka neboli šuhlátka, podúzdva, soplivec (menší než ostéš), karas, parma, klen, jazek (Bratíisch), kolek. Rybái lapají" ryby do pdšky^ síti to, jež visí na krách" (devech), dole jsouc obtížena zákovkami" železným závažím) rybá tlue pohonem" (žerdí) do behv a nahání do pážky ; do sahi, jenž je sí na obloukách, do eené (Tauchnetz), do nevodu^ veliké dlouhé síti, do posádky, koše z proutí vrbového, do hazubu, koše z vazových kr na zpsob putny, do mcha, nebo je chytají" na udiky a do rukou. Na uschování nalapaných ryb jest hyšper, podlouhlá, kulatá sí. Po ece projíždjí rybái bud! na lunech z dubu vydlabaných, nebo na ajkách z desek sbitých. Ptactva nejvíce žije ve vlhkých lesích a na rozsáhlých luinách pi Morav se prostírajících. Zvlášt požehnána jest krajina tato divokými kachnami, na nž tu bývá na podzim lov velmi vydatný. Jako všude náš lid, tak i Podlužáci všecky ptáky svými jmény jmenovati umjí, a jsou tu jména ptaí jinde neobvyklá, na jejichž Kr. Bartoš : Lúl a národ. 2

22 18 pouhém výpotu nám bohužel na ten as pestati jest; nebylo nám za krátkého v té krajin pobytu možná srovnati ona jména s názvy v terminologii vdecké ustálenými a ustanoviti, který nám známý pták se oznauje kterým jménem na Podluží bžným. Jsou pak to : krkán (vrána), oíšek (stízlík), palašník (žije ve škarpách pi železnici), petrželník (podobný strnadovi, ale vtší), koníek (jinde na Morav žlutou pliskou zvaný), plajvazník (síkorka modráek), píseák, bolavíca, ezal, janulidudek, vodní slépka a j. Strnadovi v Lanžhot íkají strnádka, zezulce Jcid-aclca. Z utšené naší mluvy ptaí podailo mi se najíti tu jen nkolik nových píklad dosti zajímavých. Drozd pokikuje prý uštpan na chudého hofera jedoucího s tragákem do lesa na sucháí : Kmotr Fiala, jede na drva, nemá vozíka, ani koníka." Strnad posmívá se rolníkovi v lét na poli pracujícímu: Sedláe ubohý, sláma ti z bota trí." Palašník slíd v moálech po rybách, poítá si svou koist: Ryba, ryba, rak, rak, ik, ík." Krkavec v lét, maje všude dosti zobu, když uvidí dobytí trus, oškliví si jej volaje: Be, be, be" ; ale v zim rád mu jest, mn, že našel: Kolá, kolá." Myslím však, že by se našlo na Podluží mnohem více píklad zajímavé mluvy ptaí,

23 19 nežli se mn podailo, nebo lid, který i jiným jednotvárným zvukm vécný obsah podkládá jistotn též líbezné melodie zpvu ptaího opati-il pimenými texty. Tak mašina" když se rozjíždí, odfukujíc volá : Cért mia nese, ert mia nese." Když se nástroje ped muzikou ladí, basa nadjíc se dobrého výdlku, pobrukuje: Triífám, trúfam." Jí pizvukují druhé housle: Snad nám nco dáte.-' a první housle padají v to hlasem: Také si to myslím." Za stará nosívaly ženské šorované kabátky z erveného sukna, v pedu i v zadu ve špice vybíhající. Unavena jsouc dlouhou cestou i)ední špice stýskala si: Už nemožu, už nemožu,' ale zadní dodávala jí chuti: Eše trošku, eše trošku." Drobné škodlivé nebo nepkné ssavce, jako myši a netopýry, plaze, obojživelníky a chroban" Podlužaci souborným jménem nazývají éúšelou, užívajíce i v tomto oboru, jmenovité v Lanžhot, jmen jinde na Morav zcela neznámých. Tak skokan Podlužákm slov kordem, ropuše íkají duhová žaha^ povtrnos prorokuje jim rosaka. Ješerku nazývají šúrkok, slepejše slepou myší, netopýra truieljcem nebo trúlkem. Kdo není zbhlý v pírodopise podlužáckém, sotvy as uhodne, jaká to podivná zvíata se oznaují iniény: planý jelen, planý vl, planý rak, slepý šcilrl Jsou to naši brouci a hmyzové:

24 20 rohá, kapucínek (Nashornkaefer), vodomrka bahenní a vodomil. Vodnímu šidlu íká se tu sklená, chrobáku všivál; každý motýl, denní i noní jest mrou, toliko bourovce hruškového nazývají hosorjcou. Ploštici šedé íkají strnožha, a ploštice ervené jsou dtem pámhijcovými hraviékami. Kvtin zahrádkových i kvítí polního Podlužaci jsou velicí milovníci. Bez péreka" (kytice) chasa v lét nejde do kostela ; pacholci zdobí si jím širúchy, dvata si je nesou v ruce. Proto nomenklatura botanická je tu velmi bohatá, a pani uitelé velmi by prospli dobré vci, kdyby botanické názvy od lidu užívané?rovnávali s terminy vdeckými a v nkterém list uveejovali což by se i v jiných krajinách díti mlo. Já meškaje v zajímavé té krajin v zim nemohl jsem toho bohužel uiniti, podávám tu tedy toliko nkterá mén známá jména, k nimž parallelní názvy vdecké mn vtšinou neznámy jsou: vtáky (lví tlama), kepelky, husí kap (pampeliška), koníky, pahnúztky, kupík (šovík), kuátka (ptaí zob), záhruška (blatouch), slepý mak (vlí mák), stracenuška (straka), lenoviky, hrklák, jahodníek, antonyja, baoratka, pulgýr, ezla, bika, kupkavka, kupých, medunica, medovika, pižmo (astra), panský šlak, rajské rže, ípkový (krajkový) muškát, opúcli (weisse Wasserrose) ; kainec a žitnica rostou u vody.

25 2. Strava. Kroj. Jako Moravané vbec tak i Podlužáci jsou velicí milovníci mouných jídel. Hospodyn na Podluží pipravují mouná jídla jinde bnd neznámá, nebo oznanjí mouná jídla i jinde známá jinými jmény. Nejoblíbenjší peivo a jiná mouná jídla jsou : puliance (svátení peivo. Po Ižici tsta bílého poklade se na plech, rozkrojí se uprosted a nadje lekvarem), slíže (z režné mouky zadlané podmáslím udlá se velikánská podkova, upee se v peci, pak se poleje velou vodou, voda se sleje a šlíž nechá se vypráhnouti ped jídlem se poláme, pomásti a posype tvarohem nebo makem), hjsané šlíže (pery neboli kyslé šišky), hrány (peivo svatební ; skládá se z kola a dvou prut na pi a dvou na zdýl), lolcše (placky bramborové na zpsob omellet, posypané makem), hélešhy (dolky), gugla (bábovka), pletenica (Stritzel), 'kolaícky, mdkovniky, hiofle (šišky, knedle), šišky (v Prušankách smašenky,

26 22 jsou nenadívané koblihy ; nadívané šišky jmenují se koblihy ; hilivále (švestkové knedlíky), sgance (netyja), pirohy (péry neboli tašky), praskokrky (tuhé x\ov.y), plganka (bran>borová kaše). íkají ezance. Nudlím Oblíbeným pokrmem jsou též rozmanité huby", jichž tu v lese, na loukách a pastviskách roste kolik druh. V lese sbírají: kladniky (rostou na bezových kládách), péstrce (na vazových kládách), hiby^ hromadinky (chumá drobných hub vyrstajících ze spoleného koene), haranich (žlutý chumá mnohem hustší pedešlého, na nmž jednotlivé híbky se nerozeznávají), václavky (žluté, rostou na podzim) ; na lukách a pastvinách rostou: špiky (žluté drobné), kabátky (ze spodu zavené), peirky (pod spodem do erná, rostou na podzim bar kde"). Ze všech kmen moravských jediní Slováci valnou vtšinou zachovali svj starodávní národní kroj ve všech ástech pesný a neporušený. Ano i nynjší zmny, jež móda s sebou pináší, poizují se bu dle vzor sousedních Charvát rakouských, aneb upravují se pimen a lahodn k dosavadnímu kroji národnímu. Tak slavnostní ervené nohavice, kteréž od Charvát pijali nejprve Beclavané, asi od tyicíti let nosí se též ve Tvrdonicích a v Nové Vsi ; nco pozdji ujali se v Hruškách a od pti let vyskytují se

27 23 UŽ i V Bojanovicích. Ve Tvrdonicích první je nosil jakýsi Ctibrek. Mužský oblek na všední den letní jest ovšem velmi prostý a jednoduchý: hovézí boty bez podpatk, široké plátné gaté, krátká košela", jež se nosí pes gaté, a širúch", malý to klobouek se stechou schlípenou, ozdobený ervenobílými housenkami. Je-li chladnji oblee se lnjbl" barchantový nebo z modrého sukna, dokola i u kapes erveným lemovaný. Peložení na prsou jest ervené a vyšívané, na pravé i na levé stran leskne se ada cínových bombík", též pi kapsách pišito jich po tech po tyech. Za dešt nebo sychravého poasí Podlužák pehodí pes sebe dlouhou, širokou halinu" s krátkým na zádech obojkem", jemuž jinde cimbál íkají. Zato svátení a slavnostní oblek jest velmi rozmanitý a malebný, rozdílný ponkud mužácký" (ženatých muž) a slobodácký." Slobodiiák oblee si v nedli tenkou košelu, s dlouhými, velmi širokými rukávy, dole otevenými. Na rukávech pi spodu a uprosted, na prsou a na obojku košela jest velmi pkn vyšívána. Vyšívání na obojku dvou prst zšíí v jednch osadách na košelách slobodáckých jest ervené, na mužáckých bílé, ve druhých jest bílé na obojích. U krku na obojku pišito

28 24 po dvou bílých, dlouhých a dosti širokých tkanikách, jež se kížem zavážou a pak dol visí. Pak si obuje ervené nohavice, se širokým z pedu i zezadu cifrováním" (vyšíváním) barvy svtlé" (modré) ; podél nohavic z vní pišita jest tolikéž svtlá šra. Nohavice obuje v ižmy, s nichž visí ervené hedbávné tapce až po nárt. Na košelu oblee si lajbl" (kordulku), krátký asi do pl zád sahající. V zadu uprosted na lajbli jest modrý nebo ervený hedbáv, obšitý dokola zelenými pásy. Všecek pak lajbl ozdoben jest vyšíváním zlatým, stíbrným a jiných barev. Sirúch ozdobí si pérem", v lét z kvítí zrostlého," v zim dlaného." Tak vyšoen siobodák podlužácký ubírá se do kostela. Na svatbu a o vtších slavnostech oblee si ješt ervený kabát" modrým olemovaný a amarami" (šrami) obšitý jako uherský dohnán. Na prsou se leskne na nm ada bombíkv a na rukávech pi rukou jest jich též po tech. Na svatbu, v hody a k muzice místo širúcha bére se gulá", širúcha nco vyšší, bez techy, otoený od spodu dvma housenkama, potom krepinami" (širšími to housenkami) a zase housenkou. Hlavní však jeho ozdobou jest mimo péro kosíek" (volaví péro). Mužáci nosí nohavice modré nebo erné, oboje s ciferkami" svtlými, a lajblík (kordulku)

29 25 téže barvy. Na krku mají mužáci i svobodiáci zavázaný erný šátek hedbávný. Slavnostním odvem mužákv i žen jest šuba, krátký kožíšek modrým suknem pošitý, s premováním, mužácká žuba svtlým, ženská erveným. V šubu se obléká ženich, družba a svdek o svatb, kmotr, když nese na kest a nejbližší píbuzní a pátelé o pohbu. Ženské šub v nkterých osadách íkají mentlík. V zim nosí všichni (i školáci do školy) kožuchy, bu dubeáky" s vyšívanými na zádech kvtinami nebo buchtikové", t. j. bílé kožichy s ernou baraninou" u krku a rukou a s ervenobílou kožešinovou lemvkou do kola, kteréž se íká buchtiky", a žluté nohavice kožené ve všední den. Je-li Podlužák odn halinou neb obleen v kožich, je vždy též opásán modrou zástrou, ve dni svátení kvtovanou. Zástru nosí též malí chlapci a školáci. Kosíek býval odznakem mužné síly a odvahy, a jen ten pacholek" (šohaj) sml si jím gulá ozdobiti, který se nelekal zápasiti o se kterým koliv pacholkem. Nebo každý okosíený pacholek ml právo otázati se ho, je-li pacholek za," kterýmižto slovy pozýval za pasy." Kdo vítzem zstal, odebral pemoženému kosíek. Pakli pozvaný své síle nedvoval, nezbývalo

30 26 mu než f-íci : Nejsu, brate; áám ti ho po dobroti." Nékterý silák nosil až pt šest kosíkv, ostatní pobrané škubal. Potrhati pacholkovi svévoln kosíek bylo vyzváním nu boj až do krve. Téže pohany dostalo mu se nkdy též od frajírky žárlivé nebo vbec rozhnvané. Druhdy i celé ddiny o kosíky se bily, která podlehla, z té všem pacholkm kosíky bylo poskládati. V advent a pst kosíky se nenosí, nosí se vbec jen ve dni slavnostní a v nedli, když bude muzika; sice zdobí gulá toliko péro". Péro ke kosíku opatovati jest frajírce, kosíky donášejí na prodej Uhi po 6 10 zl. Kosíek jest péro ohnuté na zpsob kohoutího ; pochází i)rý z bájeného jakéhosi ptáka ezala". Pták ten, když péro vytratí a najde je, pekousne prý je, aby ho nikdo nedostal. Z téže píiny pekusuje prý si je asto i v ocase. Jde-li Podlužák (a i okolní Slováci) nkam pes pole nebo na tovarych", zavsí si koženou kabelu, v níž si nese peníze, tabák a jiné poteby (v Nové Vsi nosí sotrky"). Stalo se, že Josef Slápík z Jozefova zašel si do Vídn k audienci, poprosit císae pána, by mu propustil syna s vojny. Když vstupoval do audienní sín, komorník mu kázal, aby kabelu sdlal. On, že nesdlá, že tam má ti rýnské, aby prý mu je nkdo vyfúkl?!

31 27 Ženské nosí rubá a rukávce ; rukávy na nich pkn vyšívané, dlouhé a velmi široké, kteréž se nad loktem na šru zavážou a v buben nažachoá" (nadrchají), sukní bílých nkolik a na vrch kanafasku" nebo hedbávnou, již pepepášou fértúškem", ve dni svátení bílým, velmi pkn vyšívaným. Bílá sukn dole asi na dva prsty vynívá. Na rukávce obleou si lajbl" podobný mužskému; je-li chladnji, obleou kacabajku", upravenou dle vkusu domácího. Na lajbl a kacabajku vezme se bílý obojek", vkusn vyšívaný, téhož asi tvaru, jako jest obojek na halin, kterýž se pod krkem zaváže. Svátení pokrývkou hlavy dívek svobodných jsou rožky", epec to zvláštního tvaru: lepenková lorma dol sehnutá, na vrchu pitisknutá, tak že se v zadu koní ve dva rožky, 20 cm. dlouhá a 25 vysoká, obšita jest ervenou, kvtovanou látkou (ornátovou). Na vrchu v zadu rožky ozdobeny jsou rží z pentlí bílých, ržových a modrých spletenou, netopýrem" zvanou, jejíž pentle dol splývají ; vlasy v týle zakryty jsou pentlovou ržú". Sice zavazují si hlavu šátkem, za stará do týla, nyní pod bradu. Ve Tvrdonicích rožky už byly z módy vyšlé, nyní je zaínají nositi zase. Ženy nosí místo rožk epec", rožkm podobný, ale mnohem vtší, v zadu ve dva rohy s pošika stesnutý.

32 28 Na svatbu oblee se žlutá sukn sukenná, k níž velmi pkn svdí bílý, vyšívaný frtušek. Na smutek nosí se sukn bílé. V zim odívají se ženy do kožicha, jehož klíny na zad jsou pehnuty, díva" dostane kožich, jak se stane nevstou. Obuty jsou všecky ženské v zim v lét v ižmy, kteráž obuv v krajin tak blátivé, jako jest Podluží a Slovácko vbec, tak hned asi z módy nevyjde. Malí chlapci, než zanou choditi do školy, nosí sukniku, zástrku, lajblík, (špenzlík), širúšek a ižmice. Vlasy mají mužští v zadu pistiženy, v pedu pútcem" uprosted rozdleny. Ošiškat" (ostíhati) Slovákovi vlasy jest málo menší potupou nežli roztrhati pacholkovi kosíek; ošiškaný" znamená tolik co odvedený. Ženské vdané i svobodné mají vrko okolo hlavy otoený. Vrkoi íkají v Beclav ocásek", v Lanžhot mrdús", v Nové Vsi lelík". Na krst" dostane dít bílou hedbávnou epiku, erveným velmi peste vyšívanou, ozdobenou v zadu vysokou vonicou". Zakryto jest zakry vakou", bílou plenou pekrásn vyšitou. V Lanžhot nosí domácí" emeslníci o slavnostech bílý pláš, s krátkým límcem do kola, podšitý (pokud vidti) erveným suknem.

33 29 Na konec položíme tu cenu nkterých ástí národního kroje podlužáckého. ervené nohavice stojí 12 zl., lajbl 6 zl., košela 8 zl., gulá (bez kosíka!) 12 zl, halina 8 zl, kožuch 18 zl., rožky 6 zl., epec 10 zl.

34 3. Národní obyeje. Povry. Bosorky. Hastrniaiii. V které krajin se zachoval národní kroj, tento vnjší znak národní individuality, ve své neporušené pesnosti, v té s jistotou mžeme se nadíti, že postehneme ješt starodávní národní zvyky a obyeje, povry, neboli pesnji íci, zbytky naivního, mythického názoru svtového, neporušené domácí náeí, národní zpvy a jiné plody sauiorostlého ducha kmenového. Promluvíme nejprv o nkterých zvycích a povrách poádkem roku církevního. V advente má se málo mluviti: jako Kristus Pán byl v život blahoslavené rodiky zaven, tak zavena mají býti ústa." V Lanžhot lítá v advente ancikrist v podob velikého draka. Práv zvonili pozdvihování, ancikrist zapadl na stechu posnženou, kdež svj obraz vytiskl. Jak pestali zvoniti, odletl. Na sv. Mikuláše chodí i pt Mikuláš pospolu a s nimi ert. Na druhý, den po sv. Mikuláši v Lanžhot chodí matika"

35 31 bílou plachtou odná, kopis v ruce majíc. Dává dtem líbati kíž a uí je modliti se ; dar nerozdává. V Prušánkácli na sv. Mikuláše chodí ženská za smr pistrojená. Na sv. Lucu (13. prosince) nepadou, kdysi prý Luca svévolné pástky" zle pestrašila; odtud poekadlo: Vrí sa, veteno, vr sa, než sa sv. Luca dokucá." Od sv. Lue do Božího narození pozoruje se 12 dní, z nichž prorokují povtrnos dvanácti msíc píštího roku, jako jinde z 12 dní od Božího narození do tí král. Na štdrý den k veei postaví se na stl slamnka, v níž jest všeho obilí po trošce; na slaménku stavjí se mísy s jídlem. K veei bývá: suchá hloza" (sušené ovoce), polévka, v níž jest každé stravy" po trošce, pukance s makem a s medem, víno. V Beclav stavjí mísy na stl, za to pinášejí v obilí na slamnce jablka, kteréž obilí pak sypou drbeži do nového roku. Na štdrý den hodí se též drbeži zrno z vnce dožinkového. Toho dne nemá sedati u kamen, sice dostane vedy. Na Boži narození ped jitním poshazuji se slépky vkoplín*) oheblem s hrady, aby hodné nesly. Chasa, když pijde s jitní, dostane po kolái, kterýž musí snísti ve chlévích, aby byl dobytek žírný. Na Boží narození pro veliký svátek v do- *) koplíii :=: kurník.

36 32 mácmosti niím se nehne, ani postel se neustele, ani jizba nezamete, až po poledni ; statku se nedává žráti, až po službách Božích. Prve statku zavazovali huby, aby žvácháním svatosí toho dne neznesvcoval. Na sv. Štpána pastý picházeje vinšovat šasné a veselé svátky" vysype na stole vším obilím kížek, kteréž obilí hospodyn potom hodí drbeži, aby se šlechtila, kterýžto zvyk teprve prý od nedávné doby se šíí. Na svobodu pacholci odcházejí na Štpána, d- veky na nový rok. Obojí dostávají po kolái. Pacholkv kolá jest veliká pletenka kulatá, spletená ze tí pramen, vtší než pecen chleba; uprosted jest díra. Ustrojí se pozlacenými oechy, rozmarýnem a pentlemi. Derou pevlee se pentle, zaváže na mašli, pacholek povsí si kolá na hlku a odnáší si jej na chrbt" dom. Dveka odnáší si svj podlouhlý kolá v náruí; v Nové Vsi odnáší jí ho kamarádka. Také drobné dti, napodobujíce tento obyej dosplých, chodí s koláem, chlapci na Štpána, dvátka na nový rok. Nosí jej na pentli zavšený na levé ruce a chodí po pízni, kdež je žertem do služby najímají a závdavek penžní dávají. V msíci únoru jest nkolik dní zapovdných" (dies nefasti), ve které se ta která práce konati nesmí. Na sv. Blažeje (3.) nemá se vbec pracovati, sice bude holívati v krku. Na sv. Hátu

37 33 (5.) -nejde žáden na zelí do beky ani na zemáky do sklepa ani na mouka do komory, že sa do teho dajú žáby." Z téže píiny toho dne neperou, vody nenosí, chleba nepekou, hnoje nekydají, ale choa íkat do sklepa: Hndy, žáby, šúry sem sv. Hata vyže ven," aby sa žúžel nerozplodila." Na sv. Apolénku (9.) nesmí se nic dlati, sice budou boleti zuby. Kdo by chodil v odvu, na který se na sv. Valentina (14.) pede, šije nebo plete, dostal by padouci nemoc. Na smrtnou nedli chodí dvata se smrú", doškem za.pannu pistrojeným, po ddin dm od domu, íkajíce Smrtaá nedla, kde's klíe déla? Dala jsem ich dala Svatému Juí. Svatý Jura vstává, zem odemykává, aby tráva rstla, tráva Fiala, zelená. rže, pomož nám, Bože. A ty velká uoko, kdes tak dlúho byla? U studénky, u rubénky noby, ruce myla. Kr. Barloí : Lid h nárou. 3

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Moravské kroje. Pavlína Poláčková 4.A

Moravské kroje. Pavlína Poláčková 4.A Moravské kroje Pavlína Poláčková 4.A Na úvod Moravské kroje patří k lidové tradici. Bohatství a úroda krajiny se odrazily na výzdobě krojů. Například na jižní Moravě jsou kroje mnohem zdobenější než třeba

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13. Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 30.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13. Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 30.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 13 Po adové íslo: 13. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 26.3.2012 Datum ov ení: 30.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Edice knih doplněná o DVD. svazek 3. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Edice knih doplněná o DVD. svazek 3. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Edice knih doplněná o DVD svazek 3 JAN HERBEN ZLATÝMI BRÝLEMI výbor z próz 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_15

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

1. Bořecká dědinko starodávná, rozkvetlý zahrádky pod oknama - schoulená v dolině, stráň voní po víně, proto rádi do sklípků chodíme.

1. Bořecká dědinko starodávná, rozkvetlý zahrádky pod oknama - schoulená v dolině, stráň voní po víně, proto rádi do sklípků chodíme. 1. Bořecká dědinko starodávná, rozkvetlý zahrádky pod oknama - schoulená v dolině, stráň voní po víně, proto rádi do sklípků chodíme. 2. Začal se už úklid předhodovní, v oknách záclony sů všecky nový a

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI Příklady: Slimák popelavý bez ulity, má štít Páskovka hajní s ulitou, v zimě víčko Popis: Výživa: těla: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá noha hlavy: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá

Více

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE II. VEČEŘE Drůbková polévka se strouháním. PONDĚLÍ 3: Toust. chléb, pom. vajíčková. Zelenina.-Pečené kuřecí stehno,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Letos na téma Podzim a zima na Slovácku

Letos na téma Podzim a zima na Slovácku Duhovka středisko volného času ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem, Českým svazem ochránců přírody a s Městem Břeclav v rámci projektu Zdravé město vyhlašuje 12. ročník dětské výtvarné soutěže

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Co se děje v trávě? Zuzana Musilová Cíl: vnímat živou i neživou přírodu všemi smysly, rozvíjet v dětech schopnost chránit ji a učit se ji chápat, položit základy k celoživotnímu vzdělávání, umět pomoci

Více

ŠÁTEK JSEM DO VODY UPUSTILA. TRALALALALALALA ČERVENÁ FIALA,

ŠÁTEK JSEM DO VODY UPUSTILA. TRALALALALALALA ČERVENÁ FIALA, MAMINKY A KOJENEČCI, UŽ JE TU ČAS ZACVIČIT SI. BUDEME SI SPOLU HRÁT, Z POHYBU SE RADOVAT. MAMINKY A KOJENEČCI, NEDEŠEL ČAS ZAMÁVAT SI. SEJDEME SE V CENTRU ZAS, CVIČENÍ MOC BAVÍ NÁS. SKÁKAL PES PŘES OVES,

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15 VY_32_INOVACE_P1.15 ád: MOTÝLI promna dokonalá Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kleteková Základní a mateská škola Blá nad Radbuzou, 2012 1 znaky: 2 páry kídel, pokryté

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

http://palmknihy.cz/index.php? x=2214

http://palmknihy.cz/index.php? x=2214 www.palmknihy.cz Dobře tak, že je smrt na světě Karel Jaromír Erben http://palmknihy.cz/index.php? x=2214 Dobře tak, že je smrt na světě Kapitola 1 Dobře tak, že je smrt na světě Karel Jaromír Erben Zveřejněno

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově.

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. 2013

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_23. Úvodní část seznámení s cílem hodiny Báje a pověsti

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_23. Úvodní část seznámení s cílem hodiny Báje a pověsti VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny Báje a pověsti Hlavní část čtení textu s porozuměním, žák odpovídá na otázky týkající se textu Závěrečná část zpětná vazba probrané

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA

CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA CIMBÁLOVÁ MUZIKA NOTEČKA Cimbálová muzika Notečka z Břeclavi Charvátské Nové Vsi vznikla koncem roku 2006 a v současné době se skládá ze dvanácti členů. Pod uměleckým vedením Vladimíra Beneše se muzika

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Základní škola Ostrava Petřkovice. duben 2010. číslo 1. Tak jsme tady

Základní škola Ostrava Petřkovice. duben 2010. číslo 1. Tak jsme tady Základní škola Ostrava Petřkovice číslo 1 duben 2010 Tak jsme tady To jsem zvědavý, co je zas nového Jaro Jak to, že jaro nechce přijít? Začal březen a jaro nikde. Včera už zase napadl sníh. Jaro nechce

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více