Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007"

Transkript

1 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin Čáp, Pavel Novák, Lukáš Míchal. Horní řada zleva: kustod Ladislav Elleder, Standa Bůžek, Jakub Klestil, Roman Klestil, Jiří Štětka, Michal Peroutka, Martin Různar, Tomáš Liška, Martin Smolík, Jan Elleder, Zdeněk Picka, Ondřej Kokeš, Michal Halama, trenér Michal Špička, Pavel Veselý Foto: M. Hušek Jaro je tady! Vyberte si z pestré dubnové nabídky akcí ve Veselí n. L. a jeho okolí Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce Uvnitř listu 12 stran inzertní přílohy Velikonoční výstava, vestibul kulturního domu. Blíže na str Jarní povodeň 2006 ve Veselí nad Lužnicí na fotografiích Jiřího Vetýšky, vestibul SOŠ OTŽP. Blíže na str Cesty za poznáním Čína - poutavé vyprávění spojené s promítáním, hala SOŠ OTŽP v 19 hodin. Blíže na str Večer poezie s Martou Čulíkovou, muzeum Weisův dům v 18 hodin. Blíže na str Prázdniny snů, francouzská komedie s detektivní zápletkou, kulturní dům Veselí nad Luž. v hodin. Blíže na str Veselský pohár, závody ve sportovní gymnastice, sportovní hala v 9 hodin. Blíže na str Cestou světla - koncert duchovní hudby 16. až 20. století, kostel Povýšení sv. Kříže v 16 hodin. Blíže na str Jezdecké závody v Mažicích, od 10 h. Blíže na str Krajem rybníků dálkový pochod a cykloturistická jízda. Blíže na str Veselský maratón navazuje na tradici vodáckého závodu Po třech řekách. Blíže na str Dětská čarodějnická diskotéka, kulturní dům v 15 hodin. Blíže na str. 11. mah

2 2 VESELSKO / DUBEN 2007 ZPRÁVY Z RADNICE Městský úřad Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí, tel , fax , Úřední hodiny: PO, ST h; h, PÁ h bezbariérový přístup ze dvora Z 8. jednání rady města konaného dne RM rozhodla na základě doporučení výběrové komise o uzavření smlouvy o dílo mezi naším městem a firmou VH-TRES, spol. s r.o., České Budějovice na akci Protipovodňové zabezpečení města Veselí nad Lužnicí (vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení). RM souhlasí s ukončením smlouvy o poskytování datových a telekomunikačních služeb mezi městem Veselí n. L. a firmou SkyNet, a.s., Brno ke dni ; s uzavřením smlouvy mezi městem Veselí n. L. a firmou Sys-DataCom, Praha 4 o připojení MěÚ k internetu od ; s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v kulturním domě čp. 560/I v 1. patře místnost o výměře 8,4 m 2 za nájemné ve výši 795,76 Kč/m 2 /rok, tj. celkem nájem za rok Kč Martině Svobodové, bytem Chrášťany. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení skladu a výdejny kosmetických výrobků firmy Oriflame pro kosmetické poradce ve Veselí n. L. a okolí. RM bere na vědomí informaci starosty města ve věci stavu zateplení podkrovních bytů v bytových domech čp. 310, 311 a 312/II, tř. Čs. armády a souhlasí s provedením rychlé nápravy firmou Veselské služby, s.r.o.; informaci starosty města ve věci jednání o směně pozemků mezi městem Veselí n. L. a firmou HANSON ČR, s.r.o., Veselí n. L.; žádost obce Žíšov o souhlas s umístěním sloupu veřejného osvětlení v k.ú. Veselí n. L. a souhlasí s požadovaným umístěním sloupu veřejného osvětlení; zápis z jednání bytové komise konaného dne ; zápis z jednání protipovodňové komise MěÚ konaného dne ; zápis z 16. jednání dozorčí rady obchodní společnosti Veselské služby, s.r.o., ze dne ; RM doporučuje ZM řešit problematiku finanční ztráty kina formou přesunu služby kina do prostoru KD. RM ukládá odboru organizačnímu a vnitřních věcí vypsat výběrové řízení na pronájem vinárny v kulturním domě; investičnímu technikovi města zajistit zpracování územní studie v lokalitě Na Chmelnici. Ze zápisu vybrala mah Z 3. jednání Zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí konaného dne v Penzionu Domově pro důchodce ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ZM ze dne ; Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města Veselí nad Lužnicí za r Audit byl proveden firmou ECO- EKONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o., Tábor. Závěrečný výrok je bez výhrad; zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne ; žádost obce Žíšov o změnu katastrálních hranic a nesouhlasí s předloženým návrhem. ZM trvá na svém původním návrhu směny a žádá Zastupitelstvo obce Žíšov o zaslání jeho stanoviska; plnění úkolu ve věci rozšíření separace sběru odpadů ve městě Veselí n. L. ZM odvolává dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Petra Grubera na základě jeho písemné žádosti z funkce člena rady města dnem ; Darju Bártovou z členství v kontrolním výboru ZM, na vlastní žádost, dnem ZM zvolilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích Darju Bártovou členem rady města s účinností výkonu funkce od ; Michala Bláhu členem kontrolního výboru ZM, s účinností od ZM schvaluje výsledek hospodaření za r bez výhrad. Město hospodařilo se ztrátou ,91 Kč, která bude pokryta z výsledku hospodaření budoucích let; rozdělení finančních prostředků z povodňové sbírky (povodeň 2006) ve výši Kč takto: refundace mezd ,10 Kč, ubytování evakuovaných osob, podíl města Kč, ostatní náklady ,77 Kč, ochrana před povodněmi, Ing. Papež Kč, oprava majetku, spoluúčast města Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení, sportovní areál, podíl města ,50 Kč, rekonstrukce MR, podíl města Kč, rekonstrukce vodovodu Podskalí ,24 Kč, TJ Lokomotiva, opravy po povodni ,39 Kč; návrh I. rozpočtové změny na r Příjmy se zvyšují o Kč, výdaje se zvyšují o Kč. Celkové saldo příjmů a výdajů je ztráta Kč. Ztráta bude pokryta z peněžního toku; schvaluje prodej pozemku města parcela č. 2664/6 zahrada o výměře 750 m 2 Martinu Různarovi za cenu ve výši 820 Kč/m 2, tj. celkem Kč. Město uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a daň z převodu nemovitostí. Pan Různar uhradí poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Na pozemek bude uzavřeno předkupní právo pro město. Při výstavbě rodinného domu budou dodržena platná regulativa města pro výstavbu v dané lokalitě; prodej pozemku parcela č. 2569/93 orná půda o výměře m 2 Diecézní charitě, České Budějovice, za cenu 50 Kč/m 2, tj. celkem Kč. Na pozemky bude zřízeno předkupní právo pro město. Kupující uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku jejich zhotovitelům a poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí; přijetí dotace od Jihočeského kraje České Budějovice na úhradu ztráty z provozu LSPP Veselí nad Lužnicí pro r ve výši 1 mil. Kč; přijetí dotace z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí ve výši Kč pro r na zajištění realizace cykloturistické akce Jaro na Blatech ; pro neuvolněné členy ZM, kteří jsou členy ZM, RM, výborů a komisí a pro členy výborů, kteří nejsou členy ZM, následující způsob odměňování za každou jimi vykonávanou funkci: člen ZM 500 Kč/měsíc, člen RM Kč/měsíc, předseda výboru nebo komise 550 Kč/měsíc, člen výboru nebo komise 70 Kč/ měsíc, s účinností od ; uvolnění části pavilonu MŠ Blatské sídliště pro zajištění činnosti městského domu dětí a mládeže; zadání pro zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření pro město Veselí nad Lužnicí v rozsahu průtoku min. Q 50, což představuje průtok ve výši 251 m 3 /s v místě pod soutokem Lužnice s Nežárkou a ve výši 268 m 3 /s v místě pod soutokem Lužnice s Bechyňským potokem; poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč jako spoluúčast města Veselí n. L. na nákup plošiny ČD pro vozíčkáře a osoby se sníženou pohyblivostí. Nákup plošiny bude spolufinancován ze strany ČD a Konta bariéry. ZM se zavazuje že město Veselí nad Lužnicí bezplatně převezme do svého majetku vybudovaná protipovodňová opatření a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet. ZM pověřuje starostu města jednáním za účelem přípravy směny pozemků mezi městem Veselí n. L. a Jihočeským krajem, České Budějovice pro zajištění realizace akce Rekonstrukce ulice Budějovická dle předloženého návrhu a požaduje, aby výměry pozemků byly stejné; předsedu komise výstavby a ŽP Ing. J. Hejla, aby jako člen ZM spolupracoval s pořizovatelem na dokončení, projednání a schválení nového územního plánu města v souladu s požadavky nového stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ZM souhlasí s likvidací majetku města dle předloženého návrhu v celkové hodnotě ,41 Kč. ZM ukládá obchodní společnosti Veselské služby, s.r.o., osadit dopravní značku Zákaz vodění psů v okolí organizace TEP Centrum sociálních služeb, Veselí n. L. Ze zápisu vybrala mah

3 DUBEN 2007 / VESELSKO 3 1. dubna uplyne rok od podepsání smlouvy o partnerství s rakouskou obcí Yspertal. Na fotografii vpravo starosta Yspertalu Karl Moser a Milan Bumerl. Foto: M. Rybářová Z 9. jednání Rady města konaného dne Rada města schvaluje cenu tepla za rok 2006 ve výši 419,64 Kč/ 1 GJ (včetně DPH) a cenu teplé užitkové vody za rok 2006 ve výši 281,97 Kč/m 3 (včetně DPH); uzavření darovací smlouvy mezi Krajským úřadem Jihočeského kraje, České budějovice a městem Veselí nad Lužnicí o převodu varovného a informačního systému obyvatelstva VISO 2002, tj. bezdrátového rozhlasu včetně vysílacího zařízení a koncových přijímačů instalovaných z prostředků Jihočeského kraje v rámci odstraňování škod po povodních Hodnota daru činí Kč; čerpání rezervního fondu organizace ve výši Kč na nákup počítače do Mateřské školy Blatské sídliště; čerpání rezervního fondu organizace ve výši Kč na nákup vybavení do Mateřské školy Mezimostí; prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Veselí nad Lužnicí a Petrem Daňkem, bytem Veselí n. L., o pronájmu vodáckého tábořiště Ostrov ve Veselí n. L. na období od do ; úhradu vícenákladů za spotřebu elektrické energie na provozování městského kamerového systému pro Odborné učiliště, Praktickou školu a Základní školu, Soběslav, ve výši Kč za období ; uzavření smlouvy o dílo mezi městem Veselí nad Lužnicí a obchodní společností Veselské služby, s.r.o., Veselí n. L., ve věci zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve Veselí n. L.; uzavření exkluzivní smlouvy na zajištění občerstvení na ploše náměstí T. G. Masaryka během Veselských slavností 2007 ve dnech 22. až 24.6.; následující způsob odměňování členů komisí, kteří nejsou členy ZM, za každou jimi vykonávanou funkci: předseda komise 550 Kč/ měsíc, člen komise 70 Kč/měsíc, s účinností od ; Rada města nemá námitek proti udělení licence pro autobusovou linku č Praha Tábor České Budějovice Ptáme se našich zastupitelů Vyhovuje Vám současná podoba Veselských slavností se soustředěním celého programu na náměstí T. G. Masaryka? Z oslovených 15 zastupitelů odpověděli: Stanislav Kaisler (ODS) programátor, analytik Mně osobně se současná podoba líbí, vnímám ovšem i kritické hlasy, podle kterých se zavřením celého náměstí v podstatě na celý víkend jen lidem přidělávají zbytečné problémy. Dalším problémem tohoto místa je, že spoustě lidí se vyplatí stát za plotem a na pořádání akce v podobě vstupného nepřispějí. A rozdíl mezi tím být před plotem a za plotem zas není tak velký. Mně se velmi líbí řešení, které je možné zhlédnout v Lomnici n. L., kde pro pořádání podobných akcí vystavěli areál na Farské louce (je zde kryté podium, stánek s občerstvením, parket, sociální zařízení). Já bych považoval za ideální místo pro podobný areál zadní část dopravního hřiště, ovšem v souvislosti s vyhlášením oblastí s aktivní inundací při velké vodě je to v tomto prostoru asi nemožné. Co se týká soutěží (plavidla, jízda z kopce atd.), tak tady se bohužel projevuje největší bolest Veselí obecně - když už se obyvatelé zúčastní, tak jen pasivně. Možná by stálo za to tyto velké soutěže střídat a pořádat je jen ob rok. Když pak po řece plují čtyři lodě a z kopce jede jen o málo více vozidel, je to dost tristní. Navíc řada lidí či skupin by se ráda zúčastnila obou soutěží, ale prostě to nestihne. Ing. Milan Bumerl (KDU ČSL) středoškolský učitel, člen rady města Podle rozhodnutí rady města podoba Veselských slavností v tomto roce bude obdobná jako Český Krumlov dopravci A-Z BUS, Praha 4 dle předložené žádosti a z navrhovaných variant tras linky po území Jihočeského kraje preferuje variantu A, která vede z Tábora přes Planou nad Lužnicí, Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Rada města souhlasí se změnou názvu Informačního střediska města Veselí nad Lužnicí na Infocentrum Veselí nad Lužnicí s účinností od ; s pořízením venkovního světelného prostorového značení informačního střediska města o velikosti 50 x 50 cm; s pronájmem prostoru náměstí T. G. Masaryka o velikosti 20 x 20 m dne pro Táborský deník za ceny v místě obvyklé. Rada města bere na vědomí žádosti společenských organizací o finanční příspěvky na rok 2007; informaci starosty města o odběrech vody v rámci Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále SMO BV) za rok 2006 a o návrhu Dohody vlastníků SMO BV; zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí konaného dne ; zápis z jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví konaného dne ; v roce minulém, ale po jejich skončení bude následovat vyhodnocení a bude se jednat o případné změně. Prvotní otázka bude, kdo se ujme organizace a za jakých podmínek. Michal Bláha (na kandidátce ODS, bez politické příslušnosti) Veselské slavnosti byly vždy chloubou a reklamou našeho města. Nicméně v posledních letech vnímám ohlas spíše negativní. A to z několika příčin. Nemám nic proti pořádání slavností na náměstí, ale nikoli jako hlavní prostor, a už vůbec ne jako prostor za plotem v nějaké ohradě. Lidé by měli mít možnost si vybrat svou zábavu, a to na různých místech našeho města. Zvláště pak sobotní večer postrádá podle mého názoru pestrost. Jestliže je v pátek diskotéka, pak sobotní večer by se měl nést v duchu živé hudby na jednom místě, country hudby v jiné části města, ale například i dechovky. Dejme lidem možnost pendlovat po městě. Nevyužity zůstávají například prostory sportovního areálu, prostor na ostrově, u hotelu Trilobit a jiné. Dalším problémem je otázka vstupného. Pronájem mobilního oplocení náměstí stojí zhruba Kč a na vstupném se vybere přibližně Kč, tak z pohledu prezentace města a celkových nákladů Veselských slavností, které se pohybují okolo částky Kč, je výběr vstupného na pováženou. Pokud se nebude vybírat vstupné, pak nepotřebujeme oplocení náměstí. Hlavní atrakcí Veselských slavností, na které se návštěvníci těší, je plavba netradičních plavidel po Lužnici. Poslední dobou, kdy se vodáci potýkají s nedostatkem finančních prostředků, bych bral jako samozřejmost, že město se bude výrazněji finančně na této akci podílet. Co se týče dopravního omezení během Veselských slavností, zdají se mi stávající opatření dostačující. mah Rada města projednala petici občanů ve věci požadované výstavby Penny Marketu ve Veselí n. L. Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání ZM nedošlo k revokaci předmětného usnesení č. 80/06 z 22. jednání ZM ze dne (souhlas s prodejem předmětného pozemku), RM považuje petici za vyřízenou. Rada města ukládá starostovi města zahájit jednání o zpracování praporu města a po odsouhlasení ZM předložit znak a prapor města ke schválení sněmovnímu podvýboru pro heraldiku, aby mohly být městské symboly používány při slavnostních příležitostech města. Ze zápisu vybrala mah Úřední den notářky Ludmily Těhníkové úterý 10. dubna 2007 MěÚ Veselí n. L., přízemí vlevo (naproti odboru soc. věcí a zdravotnictví) 8 11h (táborská kancelář - tel )

4 4 VESELSKO / DUBEN 2007 Na četné dotazy ohledně rubriky Společenská kronika odpovídá Dagmar Průchová, odbor organizační a vnitřních věcí Sdělujeme občanům, že vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů nezveřejňujeme v měsíčníku Veselsko oblíbenou rubriku Společenská kronika. Novomanželé, kteří mají zájem o zveřejnění svého sňatku, se mohou nahlásit v redakci Veselska nebo na matrice MěÚ. Zveřejnění významných životních jubileí či vzpomínek je možné nahlásit přímo v redakci. Cena zveřejnění jednoho oznámení je od 50 Kč podle velikosti. Poděkování Děkujeme kadeřnicím M. Pražákové a M. Fojtové, které krásně upravily účesy děvčatům na maturitní plesy. Formou výrazné slevy z cen tak přispěly sponzorským darem. Dále děkujeme kosmetičce Z. Bartoňové za bezplatné zkrášlení děvčat. Maturanti 4. ročníků SOŠ OTŽP Dne 13. března zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 95 let ing. Zdeněk Bauer. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Dcera Růžena s rodinou Mateřská škola v Mezimostí opět ve svém Dne 2. dubna se opět rozezní dětskými hlásky nově zrekonstruovaná budova Mateřské školy Mezimostí. Opravená a citlivě zmodernizovaná stoletá budova bude dále sloužit a ožívat každodenními radostmi a starostmi všech malých školáčků. Ráda bych proto touto cestou poděkovala všem, kteří se nezalekli obtíží, práce a pochybností a udělali vše pro to, aby mateřská škola v této lokalitě nezanikla a nadále pomáhala vychovávat ještě další generace mezimosťáčků. Svůj dík chci vyjádřit bývalému vedení města, které stavbu schválilo a zahájilo, i současným zastupitelům v čele se starostou Mgr. Jaromírem Novákem za vstřícný a zodpovědný postoj při průběhu a zakončení celé stavby. Projekt přestavby zpracoval Pavel Kolář, projektant Atelieru 24 Aleše Říhy v Sezimově Ústí. Panu Kolářovi děkuji za to, že převážně ve svém volném čase a zcela nezištně dohlížel na průběh stavebních prací, řešil vzniklé potíže a byl vždy připraven a ochoten poradit. Velký dík patří také následujícím sponzorům za přispění finančních hotovostí na dovybavení interiéru: obci Řípec zastoupené starostou Jindřichem Jedlinským, firmě MABA Prefa spol. s.r.o., zastoupené jejím jednatelem Tomášem Leznarem, firmě Jech a Leština s.r.o. zastoupené Karlem Jechem, společnosti Madeta Řípec s.r.o., firmě E55 MOBILE s.r.o. Veselí nad Lužnicí. Poskytnutím svého zboží s výraznými slevami nám pomohli také další sponzoři. Firma Truhlářství Karel Bicenc zhotovila kvalitní a velmi hezký šatnový nábytek a společnost RM GASTRO Veselí nad Lužnicí zastoupená Ladislavem Mrkvičkou dodala nerezové vybavení výdejny jídel. Velmi milá byla také pomoc některých rodičů. Petr Hruška ochotně nabídl své auto na pomoc při stěhování a pánové Málek, Soukaný a Nosek smontovali nábytek do dětských ložnic. Všichni výše uvedení udělali mnoho pro dobrou věc. Ostatně přijďte se sami podívat. Růžena Navarová, ředitelka Letošní maturanti 4.A oboru Ochrana a tvorba životního prostředí Děkuji všem dobrovolníkům z Hamru a Valu, kteří se podíleli na jarním úklidu v okolí řeky Nežárky. Za OÚ Val Eva Foglová Platba za svoz komunálního odpadu pro r je splatná ke dni Výše poplatku činí pro letošní rok 480 Kč. Úhradu lze provést v hotovosti v pokladně MěÚ v úřední dny (pondělí, středa, pátek) nebo složenkou (variab. symbol = rodné číslo), příp. převodem na účet č /0800, opět variab. symbol = rodné číslo. Dle vyhlášky města Veselí nad Lužnicí č. 4/2003: poplatek hradí fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt, (za nezletilé dítě hradí jeho zákonný zástupce), poplatek hradí fyzická osoba, která má na území města stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob (bez přihlášení k trvalému pobytu ve Veselí nad Lužnicí), jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu. Alena Petříková, odbor finanční a plánovací Informace pro ubytovatele v soukromí Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. Poplatek za Foto: archiv SOŠ OTŽP rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu. Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet města (případně jej odvede v hotovosti) čtvrtletně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Pro zajímavost: město Veselí nad Lužnicí nabízí pro rekreační účely přibližně 680 lůžek v hotelích, penzionech, ubytovně a v soukromí. V blízkém okolí eviduje infocentrum zhruba 440 lůžek určených k rekreačnímu využití. Zájemci o zveřejnění v propagačních materiálech a na internetových stránkách města se mohou hlásit v Infocentru města Veselí n Luž. Zdroj: Vyhláška o místních poplatcích č. 5/2006. ivp

5 DUBEN 2007 / VESELSKO 5 Městská policie služebna v přízemí MěÚ, č. p. 25 (vedle infocentra) tel , Základní pracovní doba odpovídá úředním hodinám MěÚ a je upravována dle potřeb města. Případné náměty k práci strážníků můžete v jejich nepřítomnosti zanechat v podatelně MěÚ, tel Po zimním období jsme zaznamenali nárůst počtu autovraků v katastru města Veselí nad Lužnicí. Jedná se mimo jiné o os. aut. zn. Suzuki, rz. CBR 05-89, odstavený za prodejnou Mountfield, o nákl. aut. zn. Ford, rz. TAA 47-81, odstavený na parkovišti mezi ul. Pod Markem a ul. Ak. Bydžovského, o os. aut. zn. Škoda, rz. CBE 02-90, odstavený v ul. J. V. Sládka za čp. 700/II., a o os. aut. zn. Dacia, rz. TAC 62-84, odstavený před veřejnými záchody u nám. T. G. Masaryka. Vozidla mimo jiné ubírají parkovací místa ostatním. Upozorňujeme občany, že k odkládání starých spotřebičů slouží sběrný dvůr Veselských služeb, nikoliv prostor před místní sběrnou druhotných surovin. Tato nekázeň bude řešena stejně, jako zakládání jiných černých skládek. K čistotě našeho města by mělo náležet i vhazování nedopalků cigaret kuřáky do odpadkových košů, a ne rozhazování všude okolo sebe. Toto lze řešit rovněž jako přestupek proti veřejnému pořádku. Přetrvávajícím problémem je neuklízení psích výkalů při venčení těchto zvířat. Ohleduplnost hodně vymizela okolo DPS v ul. K Zastávce. Veseláci si mohou všimnout naší zvýšené hlídkové činnosti v těchto místech. Dbejme všichni na pořádek v našem městě, nechceme přece udělat z Veselí nad Lužnicí smetiště. Str. Radoslav Virt Obvodní oddělení PČR Veselí nad Luž. nám. T.G. Masaryka 24 tel V nočních hodinách volejte 158! Přímo při trestném činu byl dne zadržen pachatel při vloupání do rekreační chaty pod městským parkem u řeky Lužnice. 28letému muži z Tuchlovic bylo sděleno podezření z trestného činu porušování domovní svobody. Vyšetřovateli SKPV byl předán případ 22letého muže z Českých Budějovic, který u benzínové čerpací stanice OMV u Sloupu ve dvou případech natankoval pohonné hmoty a ujel bez zaplacení. Přestože ani v jednom případě nedosáhla částka Kč, jedná se o trestný čin krádeže, neboť muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen soudem za obdobné protiprávní jednání. Po krádežích kovových krytů z kanálů se tzv. sběrači kovů zaměřili na jiné kovové výrobky. Dne byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel tím, že odcizil plechovou rybářskou loď z rybníka Šípov v katastru obce Val. Poškozeným je místní organizace Českého rybářského svazu. Dne došlo k odcizení jízdního kola z kolostavu za II. ZŠ ve Veselí n. L. Odcizením jízdního kola MADISON NEW ORLIENS červenočerné barvy způsobil dosud nezjištěný pachatel škodu přesahující Kč. Npor. ing. Petr Nováček, vedoucí oddělení Město Veselí nad Lužnicí vypisuje výběrové řízení na funkci strážník Městské policie ve Veselí nad Lužnicí Požadavky: střední odborné nebo úplné středoškolské vzdělání trestní bezúhonnost dobrý zdravotní stav předpoklad pro splnění fyzických testů psychologické předpoklady minimální věk 21 let Přihláška musí obsahovat: strukturovaný životopis ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání výpis z rejstříku trestů, nejvýše šest měsíců starý Součástí přijímacího řízení bude: psychologický test test fyzické způsobilosti test základních právních znalostí z působnosti MP Přihlášky je možné podávat nejpozději do do hodin na adresu: Město Veselí n. Luž., nám. T. G. Masaryka Veselí nad Lužnicí Nástup Bližší informace: starosta Mgr. Jaromír Novák, tel.č tajemník MěÚ Ing. Petr Kocián, tel.č Z redakční pošty V této rubrice zveřejňujeme dopisy čtenářů. Přednost mají kratší příspěvky, v opačném případě si redakce vyhrazuje právo na jejich krácení. S obsahem dopisů se redakce nemusí ztotožňovat. Co se ve městě líbí/nelíbí Jistý svéráz v názoru na to, jak má dle některých také spoluobčanů vypadat veřejné prostranství, ukazuje černá skládka u budovy na křižovatce pod farou. Již delší dobu zkrášluje toto zákoutí. Pozn. redakce: Po upozornění městskou policií majitelé přilehlé nemovitosti přislíbili urychlenou nápravu. Jarní Tak k nám po zimě nezimně přišlo jaro a pod některými okny na horním sídlišti vykvetly divukrásné květiny. To jsem si myslel při pohledu z dálky, při bližším pohledu jsem však zjistil, že pořádkumilovný občan, nechtěje často umývat popelník, odkládá nedopalky na trávník pod oknem. Že se jedná o významné rekordmany, svědčí počet nedopalků. U jednoho okna je to 51 kousků na 1 m² a pod druhým dokonce 63 kousků na 1 m². Utěšeně přibývá těchto kuřáckých květinek zásluhou studentů SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí v prostoru před Starou radnicí poblíž MěÚ. Buď by pomohla patřičná domluva profesorského sboru, nebo patřičně velký džber na odpadky. Text a foto: Václav Vachovec

6 6 VESELSKO / DUBEN 2007 MěstoVeselí nad Lužnicí zveřejňuje tímto v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů PRODEJ STAVEBNÍCH P O Z E M K Ů v lokalitě,,pod vodojemem - severní část cena za 1 m Kč Celkem se jedná o šest stavebních pozemků pozemek č. 1 (2663/1,2663/2) m 2 pozemek č. 2 (2663/3) m 2 pozemek č. 3 (2664/3) m 2 pozemek č. 4 (2664/4) m 2 pozemek č. 5 (2663/4, 2664/5) m 2 Podrobnější informace lze získat na organizačním odboru u Ing. Jindy nebo na tel. čísle Zájemci o pozemky se mohou hlásit písemně na adrese: Městský úřad, kancelář starosty náměstí T. G. Masaryka Veselí nad Lužnicí Zánik platnosti některých vybraných povolení k nakládání s vodami - pokračování V březnovém čísle jsme problematiku studní a odběrů vody z nich směřovali převážně na fyzické osoby. Jak již bylo uvedeno, novelizací vodního zákona zákonem č. 20/2004 Sb., pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2008 povolení vydaná vodoprávními úřady do konce roku 2001 (s právní mocí do ), atokodběru povrchových nebo podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Výjimku tvoří odběry podzemní vody fyzickými osobami ze studní či vrtů určených k individuálnímu zásobování domácností vodou (dům, chalupa, chata). Těm dříve vydaná povolení nezanikají. Pro právnické osoby nebo osoby fyzické podnikající platí první odstavec bez výjimek. Pro úplnost uvádím i případ rodinného domu, ve kterém je provozovna pro podnikatelskou činnost a dům je zásobován vodou ze studny nebo z vrtu. I v případech, že se pro podnikání žádná voda nespotřebovává, povolení k odběru vody z daného zdroje pro nemovitost skončí platnost dnem Platí to i pro studny vybudované před rokem Nesmíme zapomenout i na tyto tzv. historické studny, které jsou v majetku obcí (u ZŠ, hřbitovů, hostinců apod.). Odběry podzemní vody z nich se mají za povolené až do Do té doby je nutné zajistit si u vodoprávního úřadu povolení nové. Majitelé výše uvedených studní nebo vrtů si do zákonem stanoveného termínu, t.j. do , požádají na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav o prodloužení platnosti povolení nebo kdykoliv si mohou požádat o vydání nového povolení k odběru podzemních vod. Je třeba vědět, že odebírání podzemní vody bez povolení je porušením povinností uložených vodním zákonem s možností nemalých finančních postihů. Ing. Marie Padrtová, odbor výstavby a ŽP MěÚ Veselí n. L. Veselské služby, s.r.o., středisko Technické služby města K přejezdu 817/II, tel , Otevírací doba sběrového dvora: Po, Út, Čt, Pá h St h, So h Prosíme příchozí o nahlášení v kanceláři TSM. Zajišťují svoz objemného odpadu Pondělí Zastávka (u garáží) Úterý Blatská ulice Středa Chmelnice (u zahr. kolonie) Čtvrtek U jatek (Za Slabých) Sbor dobrovolných hasičů Husova 107, Veselí nad Lužnicí Velitel Jaroslav Březina, tel Starosta Stanislav Kaisler, tel Zásahy sboru dobrovolných hasičů Příliš horké párky Kouř, vycházející z jednoho z bytů panelového domu na Blatském sídlišti, to byla příčina výjezdu zásahové jednotky SDH Veselí nad Lužnicí ve čtvrtek 15. února odpoledne. Na místo události přijela naše jednotka jako první. Při předávání informací od Policie ČR se na místo dostavila jednotka HZS Soběslav s CAS 24 Liaz. Velitel zásahu vnikl přes sousední byt do bytu, z něhož vycházel zápach kouře. Po otevření vstupních dveří z vnitřní strany bylo zjištěno, že majitel si ohříval párky na elektrickém sporáku a odešel z bytu. Jelikož nebyl nutný další zásah, byl byt a schodiště pouze přirozeně odvětrán. Do bytu se vrátil i majitel. Po odvětrání se naše jednotka na rozkaz velitele zásahu vrátila na základnu. Technika: CAS-32 Tatra 815, DA-12 Avia, vyhlášení poplachu 16.18, výjezd jednotky 16:24, návrat na základnu 16:44, zasahovalo 6 členů zásahové jednotky. Na Budějovické 199 opět hořelo Ve čtvrtek večer opět vyjížděla zásahová jednotka SDH Veselí n.l. na známou adresu Budějovická 199. Jednalo se o požár odpadků rozprostřených po celé chodbě do výše cca 40 cm. Po příjezdu na místo naše jednotka po průzkumu natáhla jeden proud vysokotlaké vody a zahájila hasební práce. Na místo se dostavila jednotka HZS Soběslav (CAS 24 Liaz). Dále naše jednotka vysadila ohořelé vstupní dveře a začala rozebírat střešní krytinu z důvodu silného zakouření půdního prostoru. Na místo se též dostavili majitelé sousedních domů ke kontrole svých půdních prostor. Po odvětrání půdních prostor vrátila naše jednotka zpět střešní krytinu. Po likvidaci bylo místo zásahu předáno velitelem zásahu naší jednotce, protože majitele objektu odvezla Policie ČR do Azylového domu ve Veselí nad Lužnicí a jednotka HZS Soběslav se vrátila na základnu. Naše jednotka zůstala na místě do úplného vychladnutí konstrukcí. Když ze žádné konstrukce ani z odpadu již nestoupala pára, naše jednotka se po dohodě s OPIS vrátila na základnu. Pátek U Vodárny Sobota Hamerská (Štěpnice) Pondělí Třída Čs. armády (hodinářství) Úterý Tyršova čtvrť (u rybníčku) Středa U kotelny Drahstavu Čtvrtek Parkoviště u stavebnin Pátek Blatské sídliště (pod SOŠ OTŽP) Sobota Hřbitovní ulice (9 10 h), Horusice (10 12 h) V pracovních dnech je vůz přistaven vždy od 15 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Nabízíme dopravu: multikárou, traktorem a zametání zametacím vozem a vozidlem LIAZ. Václav Zasadil, vedoucí střediska TSM Technika: CAS-32 Tatra 815, vyhlášení poplachu 20.21, výjezd jednotky 20:28, návrat na základnu 23:41, zasahovali 4 členové zásahové jednotky. Zpráva o stavu domu v Budějovické ulici čp Vzhledem k častým dotazům veselských občanů sdělujeme, že dům v Budějovické ulici čp. 199 bude začátkem dubna pracovníky Veselských služeb s.r.o. vyklizen a zajištěn proti vstupu cizích osob. Rovněž bude provedena v této době deratizace. Majitel domu byl umístěn v domově důchodců, takže již zde nehrozí nebezpečí požáru ani další shromažďování odpadu. Závěrem chceme poděkovat občanům z protějšího domu čp. 209, kteří poskytli svou pomoc při hašení posledního požáru domu čp. 199 dne 22.února Mgr. Věra Křižovská vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví Spálené jídlo znovu zakouřilo panelák Neuplynul ani jeden měsíc a zásahová jednotka SDH Veselí nad Lužnicí v pondělí 5. března odpoledne opět vyjížděla do zakouřeného paneláku na Blatském sídlišti, jednalo se i o stejný byt. Na místo události přijela naše jednotka jako první. Velitel a jeden hasič se vydali na průzkum. Na místo se dostavila jednotka HZS Soběslav s CAS 24 Liaz. Průzkumem bylo zjištěno, že majitel bytu připálil jídlo na elektrickém sporáku. Byt byl pouze zakouřen. Na rozkaz velitele zásahu se jednotka vrátila na základnu. Technika: CAS-32 Tatra 815, vyhlášení poplachu 14.20, výjezd jednotky 14:26, návrat na základnu 14:39, zasahovali 4 členové zásahové jednotky. Požár dílny ve Zlukově U požáru dřevěné kolny v zahradě rodinného domku, která sloužila jako dílna, zasahovaly v pondělí dopoledne zásahové jednotky SDH Veselí n.l. a HZS Soběslav ve Zlukově. Jednalo se o požár dřevěné kolny. Po příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS Soběslav (CAS-24 Liaz) naše jednotka natáhla jeden útočný proud C a zahájila hasební práce a postupné rozebírání konstrukce kolny. Během zásahu naše jednotka natáhla jedno B vedení pro doplňování vody z CAS-32 Tatra 815 do CAS-24 Liaz. Po likvidaci se naše jednotka na rozkaz velitele zásahu vrátila na základnu. Technika: CAS-32 Tatra 815, vyhlášení poplachu 8.55, výjezd jednotky 9:01, návrat na základnu 10:23, zasahovali 4 členové zásahové jednotky. Web Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí najdete na adrese Stanislav Kaisler, velitel družstva SDH

7 DUBEN 2007 / VESELSKO 7 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY záplavová území Podle 66 zákona 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Krajský úřad Jihočeského kraje stanovil na základě návrhu povodí Vltavy s.p. České Budějovice Záplavové území Lužnice, Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí včetně aktivní zóny pro toto území. Podle 67 vodního zákona Omezení v záplavových územích: (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. (2) V aktivní zóně je dále zakázáno a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. (3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. Na mapě záplavových území pro Veselí nad Lužnicí jsou vyznačeny aktivní (červená) a nebezpečná (modrá) zóna města. Z výše uvedené citace vodního zákona vyplývá, že v červeně označených (aktivních) zónách nemohou být povoleny žádné stavby ani oplocení. Ing. Václav Matějů, místostarosta Pozn. redakce: nákres záplavové čáry Q100, aktivní a nebezpečné zóny je umístěn na internetových stránkách města nebo je k nahlédnutí v úředních dnech na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ. Ohlédnutí za počasím v minulém roce Minulý rok za přispění konce roku 2005 byl na sníh velmi bohatý. Začátkem ledna byly teploty plusové, s výjimkou kolem 10., kdy mrazy vystoupily na - 12º až - 20ºC. Velké ochlazení nastalo po 20. lednu, kdy mrazy poklesly na - 15º, na Šumavě až na - 32º, a trvaly až do konce ledna. Začátkem února stále trvaly mrazy kolem -10º. Po celý únor převládaly sněhové přeháňky s výkyvy teplot přinášející mírné tání s hladkou námrazou. Střídání teplot pokračovalo i začátkem března. Bylo provázeno mohutnými přívaly sněhu, kdy na Šumavě připadlo za jediný den 40 cm. Pokračovaly ranní mrazíky, kdy bylo naměřeno ve Veselí - 9º. Nato přichází náhle oteplení, polední teploty dosahují + 11ºC dochází ke změně. Je zataženo. Přeháňky vrcholí dnem 27. bouřkou a trvalým deštěm až do V důsledku tajícího sněhu a deště (10 mm) dochází nejprve k rozvodnění Bechyňského potoka a pak následnému stoupání hladiny řek. Veselí pohltila opět škodící povodeň. Přicházející duben byl ve znamení nejvyšších denních teplot s mírnými ranními mrazíky. Teploty dosahovaly až 19ºC. Vykvetly meruňky a broskve. Na Vysočině a na Šumavě je stále hodně sněhu. Po celý květen trvají letní teploty kolem 20ºC, provázené ke konci měsíce teplými dešti. Počátek června přinesl mírné ochlazení. Od 8.6. se teploty pohybovaly mezi 20º až 30º, červnový rekord je ze dne 21.6., 34º. V červenci trvá stále letní, téměř tropické počasí, dosahující teploty od 25º až do 33ºC. Objevuje se citelné sucho, probíhají žně. Úroda borůvek, malin a hub. Teploty přinášejí nebývalý výskyt komárů a sinic. Počátek srpna byl poněkud méně teplý (16º), s přeháňkami. Od se teplota pohybovala přes 20ºC, toto počasí vydrželo až do Na konci měsíce bylo oblačno, s přeháňkami, teploty do 15ºC. Celý měsíc září se vyznačuje od počátku až do konce teplotami nad 20º, např ºC. Nastupující měsíc říjen v příjemných teplotách pokračuje ( ºC, ºC) až do , kdy nastává zlom. Přicházejí ranní mlhy s ochlazením, i když polední teploty dosahují 16ºC. Listopad neporušil tradici. Přispěchal s citelným ochlazením (- 1º až + 3º), sněhovými přeháňkami a zataženou oblohou, teprve před měsícem se teploměr přiblížil k +10º, přestože vítr a mírná oblačnost stále trvaly. Konec listopadu se vyznačoval trvalou inverzí s teplotami do + 10º. Prosinec byl celkově chladný s teplotami do + 10º, zataženou oblohou a mlhami. Nejnižší teplota - 7º byla naměřena dne Občany potěšilo několik hezkých a teplých dnů (+ 10ºC). Průměrná teplota v roce 2006 v ČR naměřená v pražském Klementinu dosáhla 11,29ºC. Rok 2006 byl devátým nejteplejším rokem za 232 let. V řadě však byl rok 2000 první s průměrnou teplotou 11,93ºC. Jan Lacina sen. Pozvánka na ukázku protipovodňové ochrany Město Veselí nad Lužnicí plánuje uspořádat v sobotu 21. dubna celodenní autobusový zájezd do Brna a zve tímto své občany, aby se v případě zájmu nahlásili nejpozději do 11. dubna v infocentru města, náměstí T. G. Masaryka 25, tel Cena zájezdu je 100 Kč. Uskuteční se pouze při dostatečném počtu zájemců. Ve dnech 17. až 21. dubna 2007 se v areálu brněnského výstaviště koná Mezinárodní stavební veletrh IBF 2007, jehož součástí budou ukázky ochrany před povodněmi. V nově rekonstruovaném bazénu u pavilonu Z budou k vidění dynamické účinky rychle tekoucí vody na příčném řezu modelu Veselí nad Lužnicí v lokalitě Alešova nábřeží. Zároveň bude v místě k dispozici poradenské a školící centrum pro zástupce státní správy, místní samosprávy a také pro majitele či správce nemovitostí v rizikových oblastech v blízkosti vodních toků. Ing. Václav Matějů, místostarosta Infocentrum města a SOŠ OTŽP si vás dovolují pozvat na výstavu Jarní povodeň 2006 ve Veselí nad Lužnicí na fotografiích Jiřího Vetýšky dubna 2007 vestibul SOŠ OTŽP. Výstava je přístupná ve všední dny v době od 8 do hodin na zazvonění. Jindřichohradecká ulice Foto: J. Vetýška

8 8 VESELSKO / DUBEN 2007 TEP (terapie, empatie, péče) CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K Zastávce 647, Veselí nad Lužnicí tel O životě v domově pro seniory Máme za sebou poměrně náročné a krušné období související s novým zákonem o sociálních službách. Změn bylo poměrně hodně, dlouho se také čekalo na metodické pokyny z Ministerstva práce a sociálních věcí, protože některé body zákona nebyly zcela jasné (a nejsou dodnes). Přibylo nám oproti minulému roku především množství administrativy, a to na všech úrovních. Máme za sebou celou řadu aktivit a terapeutických programů, pro veřejnost jsme začali poskytovat stravování a pronájem rehabilitačního bazénu. V nejbližší době nás ještě čekají inspekce kvality. Co to znamená inspekce kvality? Cílem inspekcí je kontrola plnění podmínek stanovených registrací, plnění povinností stanovených zákonem a zjištění kvality služeb. Co je a není kvalitní služba? Na to se těžko odpovídá. Kvalita je subjektivním pojmem a pro každého z nás znamená pojem kvalitní něco jiného. Je to podobné jako s pojmem krásno. Nicméně jsou určité měřitelné hodnoty, z kterých lze usuzovat na kvalitní či nekvalitní službu. Kvalita se týká především dodržování všech práv osob, kterým službu poskytujeme. Každý kdo k nám přijde, jistě vidí, že jsou zbytečné diskuse o tom, zda jsou nebo nejsou práva a svobody osob porušovány. Představování některých domovů důchodců a jiných zařízení jako věznic, kde jsou neustále porušována práva a kde všichni trpí, je mediální záležitost, která se objeví vždy, když se v politice nebo jaderné elektrárně nic zajímavého neděje a tento klid není narušen ani hromadnou havárií, novináři se v rámci okurkové sezóny vrhnou na zařízení sociálních služeb. U jednotlivých lidí při poskytování zdravotních, ošetřovatelských a sociálních služeb postupujeme dle individuálních plánů. Je mylná domněnka, že kvalita je v tom, že všichni sedí v kavárně, jsou navonění, ve svých nejlepších oblečeních a usmívají se. Ne, kvalita je mnohdy i v tom, že některý obyvatel nosí jedno oblečení celý týden protože na to tak byl zvyklý celý život, nebo že se holí, až když je zarostlý. Cílem je respektovat individuální potřebu toho daného člověka. Jestliže bychom ho např. převlékali nebo holili dle našeho subjektivního dojmu, tak by to navenek vypadalo velmi pěkně, příbuzní by propadli dojmu, jak dobře o jejich příbuzného pečujeme, ale kvalitní služba I seniorský věk se dá prožívat spokojeně by to rozhodně nebyla. Osoby, o které pečujeme, jsou svobodné bytosti a my poskytujeme služby dle toho, jak oni sami chtějí a podle toho, co potřebují. Člověk voňavý, pěkně oblečený, ve sterilním prostředí, kde mu raději podáme stravu, než aby ji přijímal sám a umazal se (ačkoliv by si to přál), už není svobodný, a služba samozřejmě není kvalitní. Důležité je to, jak se daný člověk cítí, o čem všem může sám rozhodovat, aniž by mu v tom bylo bráněno. Problém kvality je, jak jsme jen na jednom příkladě ukázali, velmi složitý. Myslíte si, že domovy důchodců jednou budou minulostí? Těžko říct, jaká bude budoucnost. V současné době všichni vzhlíží k minulosti, kdy pečovala rodina o své předky až do smrti, jako k ideální době. Jenže tak tomu pokaždé nebylo. Péče na vejmínku vždy nebyla ideální. Senior předal statek a dál na statku pomáhal rodině až do chvíle, kdy přišly výraznější zdravotní komplikace, ulehnutí znamenalo často velmi brzkou smrt. Náročnou péči mu rodina mohla věnovat nejvýše několik dní. Již ve 14. a 15. století se staví starobince, které byly většinou ve správě klášterů, domovy pro seniory tedy nejsou žádnou novinkou. Dnešní situace je jiná. Zemědělská společnost se změnila na společnost městskou. Dávno se již nedědí statky z pokolení na pokolení a děti nežijí se svými rodiči ve stejné domácnosti. Mnohdy žijí stovky kilometrů daleko. Neustále přibývá osob nad 80 let věku. Zatímco v roce 1990 žilo v ČR 76 tisíc osob starších 80 let, v roce 2005 jich bylo 97 tisíc a naopak v roce 1990 žilo v ČR tisíc osob ve věku do 15 let a v roce 2005 jich bylo 771 tisíc. Zatímco před sto léty bylo vzácností, když se někdo dožil 90 let, jenom v našem domově dnes žije 20 osob starších 85 Seniorský věk má jako každý jiný svá omezení, ale i své výhody. Víc činností již dělat nemusíme, ale můžeme je zvládat podle svých možností. Žádný starší člověk by neměl celé břímě každodenních běžných činností nést sám. V domově pro seniory můžeme požádat o pomoc, když ji potřebujeme, naše obětavé sestřičky a ošetřovatelky. Pomáhají nám obstarat předepsané léky, snaží se vytvořit klidné a dobré vztahy, mají otevřená srdce, dobrým slovem potěší. Jejich práce je fyzicky i psychicky náročná, s ležícími klienty musí mít hodně trpělivosti. Docházejí k lůžku nemocných popovídat si, poskytnout útěchu i duchovní pomoc. Péče v domově pro seniory má podle mého názoru dobrou úroveň. Je tu hezky, nepadne ošklivé slovo a častý láskyplný smích každý oceňuje. Těm, kteří se mohou trochu pohybovat, pomáhají různá rehabilitační cvičení. Ta léčí nejvíce bolesti tělesné, ale i psychické. Jsou to např. cvičení na židlích, na žíněnkách, různé společenské hry, soutěže, procvičování paměti, cvičení a plavání v bazénu, zpívání lidových písniček, výroba keramiky. Vše pod vedením zkušených odborných pracovníků. Dobrou zábavu i s pohoštěním přinesly první ples a masopustní zábava. Lze pochválit i naše kuchařky za pěkně ozdobené koblížky, slané tyčinky a jiné pečivo. Každý upravený pokoj za pomoci sestřiček a ošetřovatelek pomáhá uspořádat mysl, obveseluje srdce, různé drobnosti ve výzdobě zlepšují náladu a mnozí se tu cítí jako doma. Udržovat klienty v čistotě dá mnoho úsilí. Čistě vyprané, vyžehlené a složené prádlo nám poskytují naše pradlenky. I jim za péči o nás patří vřelý dík. Je na nás všech vytvořit si v novém domově co nejpříjemnější prostředí. Budeme-li k sobě promlouvat pozitivně, odstraňovat škodlivé návyky, budeme se i snáze uzdravovat. Miroslav Veselý let. Se vzrůstajícím věkem a zdravotními komplikacemi také roste náročnost péče, kterou mnohdy rodina nedokáže zajistit, není to v jejich silách (zaměstnání, vzdálenost bydliště, sociální situace rodiny, nedostatek sil pečovat). Celodenní péče a zajištění všech životních potřeb je tak náročné, že to málokdo zvládne. V těchto případech už nejde jen o podání stravy a uklizení bytu, zde jste pečovatelem každou minutu 24 hodin denně a ve všech potřebách a se všemi projevy, které s sebou daná situace nese. Jestliže se tedy bude prodlužovat věk a společnost bude dále stárnout, nelze předpokládat, že by domovy důchodců měly zanikat, naopak, jejich potřeba bude stále větší a kapacita současných domovů bude nedostačující vždyť dnes už tomu tak je. Co říci na závěr? Nyní se potýkáme s problémy s užíváním parku u domova. Setkáváme se s bezohlednými pejskaři, po kterých park uklízíme, s mládeží, která sedá na opěradla laviček a znečisťuje prostor na sezení, se skejťáky, kteří večer jezdí kolem domova, s dětmi, které doslova likvidují fontánu apod. V původním projektu měl být celý park oplocen, jenže my jsme chtěli, aby byl park přístupný veřejnosti. Všechny bych chtěl poprosit, aby co nejvíce respektovali to, že zde žijí staří a nemocní lidé, kteří večer potřebují klid, čisté lavičky bez nánosů bahna a cestičky bez psích výkalů. Jsme rádi, když je kolem domova živo, ale potřebujeme toleranci od ostatních lidí a pochopení, že v těchto místech je třeba klidu více než kdekoliv ve městě. Jinak vás naši obyvatelé v parku rádi uvítají. Na otázky odpovídal Mgr. Jan Vavříček. mah

9 DUBEN 2007 / VESELSKO 9 Římskokatolická církev Farnost Veselí nad Lužnicí, Podhájek, 3, tel , Bohoslužby o Velikonocích 1. dubna - Květná neděle (průvod s ratolestmi) mše 8 h (Drahov) mše 9.30 h (Veselí n. L.) mše 11 h (Hamr) Společná svatá zpověď h (Veselí n. L.) 5. dubna - Zelený čtvrtek (Památka večeře Páně) mše 18 h (Veselí n. L.) 6. dubna - Velký pátek (Památka umučení Páně) Křížová cesta 9 h (Veselí n. L.) Celodenní adorace h (Veselí n. L.) Velkopáteční obřady 18 h (Veselí n. L.) 7. dubna - Bílá sobota (Slavnostní velikonoční vigilie) Celodenní adorace 9 17 h (Veselí n. L.) Paschální vigilie h (Veselí n. L.) 8. dubna - Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) mše 8 h (Drahov) mše 9.30 h (Veselí n. L.) mše 11 h (Dráchov) 9. dubna - Velikonoční pondělí mše 8 h (Veselí n. L.) Na velikonoční pondělí 9. dubna 2007 vyjde jako každoročně do města Veselí nad Lužnicí a jeho blízkého okolí křesťanská mládež v blatských krojích. Ponesou všem obyvatelům radostné poselství o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista v lidských srdcích a s přáním požehnaných velikonočních svátků. Při této příležitosti budou sbírat finanční prostředky na podporu školního vzdělání dvou sester - Mary Stelly a Pramily Stelly z Indie, které si křesťanská mládež prostřednictvím diecézní Charity Praha na dálku adoptovala. Kéž vám všem tato velikonoční radost přinese novou naději do vašeho života! Dr. Vlastimil Kročil, duchovní správce TEP - nabídka stravování Domov pro seniory nabízí všem zájemcům možnost odebírat stravu z kuchyně domova. Stravu je možno odebírat v jídelně domova nebo do jídelních nosičů sedm dnů v týdnu. Cena oběda je 45 Kč. Informace podá paní Pelikánová, tel V areálu Domova pro seniory byl otevřen bufet, který je určen nejen pro obyvatele domova, ale také pro návštěvníky domova nebo parku. Otevřeno je v pondělí, středu a pátek od 8 do 10 hodin a od 12 do 14 hodin, ve čtvrtek od 12 do 16 a v neděli od 12 do 14 hodin. Mgr. Jan Vavříček Návraty Tolik je na světě cest Jen jediná ta může vést A po ní jíti tam Kde důvěrně vše tak znám Než-li ujede mi ten poslední vlak Ráda vracím se v ta místa Kde dobře je mi tak Moje cesta vždy vede do kláštera Když dívám se na jeho věže přes koruny stromů Hřeje mě u srdce, že vracím se zas domů On klenot je vsazený do krajiny mého štěstí Tam prožívala jsem své bezstarostné dětství Je krásný a plný vzpomínek Dříve kol tekl potok Kde lovila jsem raky Dnes z něj je jen pramínek Z chóru chrámu pěje sbor zesnulému žal A varhany zní S nebožtíkem se loučí jeho blízcí On leží v rakvi na katafalku A svůj věčný spánek sní Zveme zájemce o hydroterapii v bazénu TEPu na následující akce: speciální cvičení rodičů s dětmi se zaměřením na pohybové potíže u dětí - každý čtvrtek od 16 hod. speciální cvičení v bazénu se zaměřením na pohybové potíže u dospělých - každý čtvrtek od 17 hod. Terapie pod vedením Mgr. Zdeňka Juračky trvá hodinu, cena je 70 Kč, maximální počet osob je deset. možnost pronájmu rehabilitačního bazénu všem zájemcům (podnikatelům, rodinám, sportovcům, klubům, jednotlivcům, apod.). Cena pronájmu je 500 Kč za hodinu, což odpovídá ceně 50 Kč za osobu při maximálním počtu deseti osob. V případě zájmu se informujte na tel. čísle Všechny aktivity je nutné předem objednat na tel. čísle Rehabilitační bazén je určen maximálně pro deset osob, velikost bazénu je 5x10m,hloub- ka 1,35 1,45 m. Teplota vody 28 C. Bazén je určen také pro imobilní osoby. Mgr. Jan Vavříček Blízko románské baziliky Vede z kláštera boční brána Za hřbitovní zdí stojí kostel sv. Jiljí Tam jsme se s maminkou i tatínkem rozloučili Ta jejich cesta byla poslední Panuje tam věčný klid Slyšet je jen zvony jak na klášterní věži zní V mládí tam chodila jsem do kostela Vzpomínky vrací se jako by to bylo včera Seděla jsem blizoučko oltáře V hluboké vyřezávané dubové lavici Oltář jsem měla po své pravici Přicházela též abatyše s novickami boční lodí Skloněné měly hlavy sepjaté ruce A pohybovaly se velmi tiše Poslouchala jsem kněze Jak na kazatelně káže Rodiče vštěpovali mi úctu i víru Ta v těžké mé životní době mi dodávala sílu Z kláštera dýchá starověk Je plný tajemna i majestátu Prý patří řádu Premonstrátů Přes čtyři desítky let žiji v tomto městě A též ho ráda mám Kam srdce mě však táhne? Tam kde nejbližší své mám Dnes mohu jen postát Nad jejich rovem A říci buďte tady sbohem Marta Čulíková Druhý prázdninový kurz angličtiny na veselské faře Rodina Faflakova z USA se rozhodla po loňské pěkné zkušenosti s dětmi z našeho města opět uspořádat kurz angličtiny v prostorách farního areálu. Termín: odpolední setkání dětí a rodičů výuka od 9 do 16 hodin Předpokládaná cena Kč včetně oběda, svačiny a režie pronajatých prostor. Přednost budou mít děti, které se zúčastnily kurzu v loňském roce. Velmi rádi však uvítáme další nové zájemce. Ve dnech 23. až uvažují Faflakovi o rozšíření kurzu pro dospělé začátečníky a mírně pokročilé a děti z předešlého kurzu, které budou mít zájem pokračovat ve výuce. V tomto termínu by se vyučovalo pouze tři hodiny denně. Přihlášky u J. Kociánové, školní družina při II. ZŠ v Mezimostí, v týdnu 10. až 13. dubna od 15 do 16 hodin. Tel

10 10 VESELSKO / DUBEN 2007 Zeleň ve městě Jako jedno z mála měst má naše Veselí dostatek zeleně, jak přímo ve městě tak i v okolí. Je pravda, že se stromy průběžně kácí, ale jejich odstranění je vždy pečlivě, po posouzení zdravotního stavu stromů a jejich umístění odborníkem, zváženo. Hlavním důvodem kácení je důsledek živelného vysazování v minulých letech bez přemýšlení o jeho dopadu. Tím myslím hlavně přehuštěné osázení sídliště U Zastávky. Zde byly vysázeny smrky, borovice, duby, břízy tak blízko u sebe, že si navzájem konkurují, tudíž jejich růst není pravidelný a zasychají. Stejně neuvážené bylo vysázení těchto stromů v těsné blízkosti budov. Malý, půl metru vysoký smrček, vypadá nevinně, když se sází. Ale za 15 let je tento smrček 15 metrů vysoký, ale nejenom smrček. I ostatní dřeviny, které do městské zástavby, kde je nedostatek místa, nepatří. Co pak s nimi, větve se dotýkají domu, narušují základy staveb, stíní, a protože třeba smrčky i mělce koření, mohou se vyvrátit a způsobit další škody. Proto se každoročně provádí probírka a nemocné a nebezpečné stromy jsou průběžně odstraňovány. Za pokácené stromy je předepsána náhradní výsadba, která se provádí v následujícím roce. Koncem loňského roku byly dokončeny plány revitalizace pro obě sídliště. Podle těchto plánů bude v těchto lokalitách zeleň průběžně doplňována. V loňském roce byla nová výsadba směrována k nově postavenému domovu pro důchodce U Zastávky, kde bylo vysázeno velké množství nových keřů i stromů. Nově osázen byl i areál školky U zastávky. V okolí kulturního domu byla dokončena úprava porostů tak, aby si zde rostoucí stromy navzájem nekonkurovaly a měly dostatek místa pro svůj vývoj. Stejně se postupuje i na ostatních plochách veřejné zeleně. Vzhledem k přítomnosti podzemních vedení sítí (elektro, telefon, plyn apod. ) a jejich ochranným pásmům nelze zelené plochy vedle chodníků osázet stromy. Proto je náhradní výsadba směrována podél silnice od sjezdu z obchvatu okolo Provimi Pet Food (bývalá jatka). V budoucnosti město počítá s obnovou sakur na náměstí T. G. Masaryka. Stávající stromy jsou již přerostlé a narušují povrch chodníků, které se tak stávají nebezpečné pro chodce. Uvažuje se o nové výsadbě, která by postupně staré stromy nahradila. Další nová výsadba bude provedena místo přestárlých a nebezpečných topolů vlašských před restaurací Beseda. Podle záměru jejích majitelů bude vedle stávající budovy přistavěna terasa. Aby topoly neohrožovaly její návštěvníky i kolemjdoucí, budou pokáceny a místo nich provedou majitelé restaurace nové osázení pozemku vhodnějšími dřevinami. Ing. Padrtová dne Den Země 2007 v SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí Den Země připadá každoročně na 22. duben. Již 37 let je světovým svátkem ochrany přírody a životního prostředí. Oslavy Dne Země se postupně rozšířily do více než 140 zemí světa a připomíná si je přes 200 miliónů lidí. V rámci oslav se i v České republice ve spolupráci se školami, neziskovými organizacemi, městy a obcemi koná mnoho akcí. Mají především připomenout, že žijeme na planetě, o kterou musíme pečovat a zajistit tak trvale udržitelný rozvoj i dalším generacím. Cesty za poznáním Poutavé vyprávění spojené s promítáním Ing. Jiří Kopáček - Čína Nahlédnutí do nejlidnatější země světa s vysokou dynamikou rozvoje, bohatou historií a nepředvídatelnou budoucností Úterý 3. dubna v 19 hodin. Hala SOŠ OTŽP, vstupné 10 Kč. Ing. Ladislav Honsa, ředitel SOŠ OTŽP Naše škola si připomene Den Země v pondělí 23. dubna Již několik let se snažíme přispět k úklidu města a k ekologickému vzdělávání. Připravujeme proto následující činnosti: úklid parkových ploch v okolí školy a na sídlišti U Zastávky sběr odpadů v prostoru pískoven chemické rozbory vody pro občany města přednášku o odpadech pro žáky základní a praktické školy ve Veselí n. L. program pro Mateřskou školu v Mezimostí na téma: Třídění odpadů, šetření energií vysazení stromů v rámci akce Miliarda stromů pro planetu Zemi, do které se zapojí Klub ekologické výchovy SOŠ OTŽP Informace k rozborům vody Chemické rozbory vody budou provádět žáci třetích ročníků. Vzorky budou od občanů vybírány dne 23. dubna 2007 od 7.15 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Musí být uzavřeny v čisté PET láhvi (objem alespoň 1 litr), která bude označena jménem, příjmením a místem odběru. Výsledky rozborů budou vydávány v infocentru města od do Miliarda stromů pro planetu Zemi Organizace spojených národů vyhlásila v listopadu 2006 celosvětovou kampaň Miliarda stromů pro planetu Zemi. Jejím cílem je během roku 2007 vysadit na celém světě nejméně miliardu stromů. Při výsadbě stromů v České republice by měly dostat přednost domácí druhy, které jsou odolnější vůči zdejšímu podnebí a pomohou zachovat genové bohatství české přírody. Rozhodnete-li se ke kampani přidat, nezapomeňte sdělit informace o počtu stromů, které chcete vysadit, a to na internetovou stránku (http:// Na ní můžete sledovat, jak se celá kampaň vyvíjí a kolik stromů bylo vysazeno. Každý účastník by měl zajistit, aby jím vysazené stromy přežily a zdravě rostly. Pro všechny, kteří chtějí kampaň podpořit, ale nemohou strom zasadit, nabízí Nadace Partnerství možnost přispět na výsadbu dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM na číslo Den Země je vhodnou příležitostí, jak tuto kampaň podpořit. Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích vás zve na pokračování výstavy fotografií Mgr. Petra LUNIACZKA JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA v Jihočeské vědecké knihovně, pobočka Lidická č.1, 2.patro Výstava je přístupná v pondělí až čtvrtek od 9 do 18 hodin a v pátek od 12 do18 hodin a potrvá do 26. dubna Foto: P. Luniaczek

11 DUBEN 2007 / VESELSKO 11 Neděle 1. čtvrtek 5.4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Pořádá DDM ve spolupráci s Komisí žen ČZS Prohlédnout i koupit si zde můžete velikonoční perníčky, keramiku, pomlázky, svíčky, velikonoční vazby ze suchých i živých materiálů Vestibul KD vernisáž v neděli 1.4. od 14 hodin, otevřeno od 8 do 17 hodin. Vstupné: dospělí 9, děti 2 Kč. Úterý PRÁZDNINY SNŮ FRANCIS JOFFO Francouzská komedie s detektivní zápletkou v podání divadelní společnosti HÁTA. Jacgues a jeho žena Dominique přijíždějí brzy ráno do vily na azurové pobřeží, kterou si s přáteli pronajali. Vilu dobře znají, a tak jsou přesvědčeni, že zde jejich dovolenou nemůže nic nepředvídatelného rušit. Nicméně se na jejich hlavy sesype během dvou hodin po příjezdu celá řada neuvěřitelných katastrof, které je vtáhnou do bláznivého dobrodružství, jaké si lze jen těžko představit. V režii Antonína Procházky hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská, Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto Čekan/Michal Jagelka, Vladimír Čech/Zbyšek Pantůček/Petr Pospíchal, Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Milena Dvorská/Jana Šulcová, Kristýna Jetenská/Hana Kusinjerová. Vstupné mimo předplatné 200 Kč. Velký sál KD od hodin. Středa ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK Božena Šimková Pohádka pro MŠ a ZŠ divadelní agentury GORDIA Praha Vodník Vodomil posílá svého syna Jonáše na námluvy za dcerou svého kamaráda, vodníka Lázníčka. Mladý Jonáš se ale místo za nevěstou vydá ze vzdoru na opačnou stranu, proti proudu řeky Jizery. Dostane se ke mlýnu, kde žije mlynářka se svojí dcerou Márinkou. A jak už to tak v pohádkách bývá, mladý vodník se na první pohled zamiluje do Márinky a ona do něho. Proti tomuto vztahu se ale postaví mlynářka. Rozhodne, že Jonáš dostane její dceru pouze tehdy, splní-li úkol, který mu ona uloží přivést do studny pramen. Pohádka je doplněna tanečně zpracovanými písničkami. Autorka Božena Šimková je současně autorkou populárních Krkonošských pohádek, mnoha rozhlasových pohádek i televizních inscenací a na kontě má také osm knih pro děti. Délka představení 60 minut. Velký sál kulturního domu od 9.30 hodin. Divadelní společnost Háta Vstupné 30 Kč. Zveme i maminky na mateřské dovolené s dětmi. Sobota CESTOU SVĚTLA Koncert sboru opery Jihočeského divadla kostel Povýšení sv. Kříže od 16 hodin. Bližší informace na str. 12. Neděle DĚTSKÁ ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA Velký sál KD od 15 hodin. Vstupné masky zdarma, ostatní 15 Kč. jak PŘEDPLATNÉ JARO 2007 Úterý 17. dubna PRÁZDNINY SNŮ FRANCIS JOFFO Francouzská komedie s detektivní zápletkou v podání divadelní společnosti HÁTA Vstupné mimo předplatné 200 Kč. Čtvrtek 10. května LÁSKA JE LÁSKA ANTON PAVLOVIČ ČECHOV Komedie Docela velkého divadla Litvínov o hledání a nalézání životních partnerů Dva žerty o dvou osudových setkáních. První - Medvěd: Osamělý muž a osamělá vdova od nenávisti k vášni. Druhé Námluvy: Mladý nemocný muž a žena se najdou, aby mohli konečně žít, ale vjíždějí si do vlasů každou minutu. V režii Jurije Galina hrají: Jan Révai, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Alena Boháčová a Lukáš Masár. Překlad Leoš Suchařípa. Vstupné mimo předplatné 160 Kč. Červen termín bude upřesněn NA OCET DONALD CHURCHIL Hra o dvou dějstvích Divadla Ungelt. Komorní příběh o rodícím se vztahu dvou nevšedních lidí, kvalitní dialogy a poutavé jevištní situace. A samozřejmě velké herecké příležitosti pro výrazné herecké osobnosti Zuzanu Bydžovskou (v roli Jane) a Miroslava Etzlera (Mike). Režie a výprava šéf činohry Národního divadla v Praze Michal Dočekal. Přeložila Marta Skarlandtová. Záznam hry byl na sklonku loňského roku přenášen Českou televizí a v Pražském divadle Ungelt je každé představení brzy vyprodané. Vstupné mimo předplatné 220 Kč. Všechna představení se odehrají ve velkém sále Kulturního domu vždy od hodin. Cena předplatenky 530 Kč. Prodej předplatenek v kanceláři KD, objednávky i telefonicky nebo em. jak Vinárna KD Termíny diskoték: Pátek DJ Lukáš Havlík Sobota DJ Jan Jordák Pátek DJ Milan Jarolímek Pro všechny uvedené akce platí jednotné vstupné 40 Kč a otevírací doba do 21 do 02 hodin. Přejeme příjemnou zábavu. Změna vyhrazena!

12 12 VESELSKO / DUBEN 2007 Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí pořádá Koncert duchovní hudby století CESTOU SVĚTLA sobota 21. dubna 2007 kostel Povýšení sv. Kříže v 16 hodin Účinkují: Sbor opery Jihočeského divadla se sbormistrem Josefem Sychrou Hudební doprovod: Jan Zimmel varhany, klavír, Pavel Hoch kontrabas, Milan Bílek bicí nástroje. V programu uslyšíte: Jacob Gallus-Handl: Ecce quomodo, Tomasso Lodovico da Vittoria: O magnum mysterium, B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus, E. Elgar: Ave verum, G. Rossini: Ave Maria, A. Bruckner: Locus iste, F. Poulenc: Ave verum corpus, I. Stravinskij: Pater noster, Swing Low, Sweet Chariot, Hush! Somebody s callin my name, Steel away, Lean on me, Joshua fit the battle of Jericho Vstupné dobrovolné. Kulturní dům Města Veselí nad Lužnicí vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem VESELSKO 2007 Téma: současné zachycení života na Veselsku -příroda, architektura, kulturní dění, osobnosti Do soutěže budou zařazeny práce o velikosti 10 x 15 a větší, případně fotografie v datové podobě s minimálním rozlišením 300 dpi na velikost 10 x 15. Autor musí tyto fotografie doručit osobně či poštou na adresu Kulturní dům, třída Čs. armády 560, Veselí nad Lužnicí, nejpozději do 1. října V průběhu měsíce října proběhne vyhodnocení soutěže a oceněné fotografie budou vystaveny ve výstavní místnosti Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí během měsíce listopadu. Po ukončení výstavy budou práce v této kategorii archivovány a budou použity do propagačních materiálů města Veselí nad Lužnicí, Jihočeské centrály cestovního ruchu a dalších subjektů. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit fotografie bez souhlasu autora. Snímek (bez pasparty či rámečku) musí být opatřený jménem autora, názvem fotografie a místem pořízení, fotografie by měla být pořízena v roce V případě elektronického podání musí být tyto informace v popisce k fotografii. Nejlepší snímky budou oceněny poukazy na nákup fotografického materiálu či fototechniky. Hlavní výhrou je mobilní telefon, věnovaný firmou E55 MOBIL, tř. Čs. armády 572, Veselí nad Lužnicí - podrobnější informace o sponzorovi naleznete v inzertní příloze měsíčníku Veselsko. Bližší informace obdržíte v kanceláři kulturního domu. Za KD Marcela Rybářová Pravidelné cvičení jógy s MUDr. Michaelou Klos opět začíná Zahájení v pátek od hodin v tanečním studiu Žába, vstup zadním vchodem. Bližší informace podá infocentrum na tel mah Městská knihovna tř. Čs. armády 560 (budova KD) Veselí nad Luž. tel Přístup do knihovny je od hlavní silnice (dveře vpravo). V provozu je také venkovní výtah. Otevírací doba knihovny Út: h St: h Čt: 8 11 h Pá: h Eva Různarová, vedoucí MěK Kulturní dům ve Veselí n. L. pořádá zájezd na otáčivé hlediště do Českého Krumlova na loutkohru KOCOUR V BOTÁCH sobota 30. června 2007 Pohádková komedie pro celou rodinu. Začátek představení 17 hodin. Odjezd v 15 hodin, cena zájezdu včetně dopravy děti 273 Kč, dospělí 330 Kč. Objednávky osobně v kanceláři KD, telefonicky nebo em: Infocentrum města Veselí nad Lužnicí pořádá autobusový zájezd na otáčivé hlediště v Českém Krumlově Premiéra Cikánský baron Johann Strauss Nejslavnější romantická opereta z pera krále valčíků! Opera Jihočeského divadla čtvrtek Cena vstupenky včetně dopravy je pro dospělé 590 Kč, pro děti do 15 let 443 Kč a pro držitele průkazu ZTP 345 Kč. Začátek představení v h. Předpokládaný odjezd autobusu v 18 hodin z autobusové zastávky u kulturního domu. Přihlášky přijímá IS, nám. T. G. Masaryka 25, tel Přijďte mezi nás!!! Milé ženy, přijďte něco udělat pro své ladné křivky a pojďte se podívat na výuku orientálního tance, která se koná každou neděli od 17 hodin v sále tanečního studia Žába v kulturním domě v 1. patře. Výuku vede ředitelka Taneční školy z Českých Budějovic Samyah. Jste srdečně zvány, věk ani kila nerozhodují. M. Káplová Blatské muzeum pobočka Husitského muzea v Táboře Weisův dům Veselí nad Luž. nám. TGM 111 tel Otevřeno denně mimo PO 8-12 a h. vás zve na VÝSTAVU Umělecké práce studentů Kamenosochařské práce studentů, malby a fotografie Střední uměleckoprůmyslové školy Svaté Anežky České v Českém Krumlově Keramické práce studentů, kresby, malby a grafika Střední průmyslové školy keramické v Bechyni Umělecko-kovářské práce studentů oboru umělecký kovář Středního odborného učiliště v Soběslavi Vernisáž výstavy za účasti studentů SOŠ OTŽP Veselí n. L. se uskuteční v úterý 3. dubna v 9.30 hodin. Výstava potrvá do 13. května na VEČER POEZIE s Martou Čulíkovou čtvrtek 12. dubna v 18 hodin Hudební doprovod Lenka Martinů kytara, zpěv, Martin Šeda klávesy Lenka Martinů je přijata na Pražskou konzervatoř ke studiu populárního zpěvu. Foto: L. Martinů

13 DUBEN 2007 / VESELSKO 13 Neděle 1. dubna od 20 hodin Pondělí 2. dubna od 20 hodin DREAMGIRLS Premiérový film (22.2.) Americký širokoúhlý film. Adaptace úspěšného broadwayského muzikálu. Příběh dívčího pěveckého tria a jeho trnité cesty za uznáním a slávou v šedesátých letech. 130 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 55 Kč. Úterý 3. dubna od 20 hodin Středa 4. dubna od 20 hodin NOC V MUZEU Premiérový film Americká dobrodružná česky mluvená komedie. Noční služba v muzeu se pro jeho hlídače může proměnit v nekonečnou noční můru. Stačí omylem vypustit z úst starodávnou kletbu a všechny dávno mrtvé exponáty ožívají. Tahle dlouhá noc je plná skvělých digitálních triků a gagů, jimž vévodí Ben Stiller v hlavní roli. 130 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. Čtvrtek 5. dubna od 20 hodin Pátek 6. dubna od 20 hodin SEJMI ESO Premiérový film (15.2.) Širokoúhlý akční film USA. Bývalý člen mafie se rozhodne svědčit proti bývalým kumpánům. Vláda ho chce před armádou zabijáků uklidit do programu na ochranu svědků. Nikdo však nepočítá s tím, že před cestou do anonymity to tento drsňák bude chtít naposledy pořádně rozjet v kasinu. 108 minut. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 55 Kč. Neděle 8. dubna od 20 hodin Pondělí 9. dubna od 20 hodin KINO Veselí nad Luž. tř. Čs. armády 552 tel KLUB DŮCHODCŮ pravidelná setkání vždy ve čtvrtek od 13 do 16 hodin v prostorách kina. Těšíme se na vaši návštěvu a přiveďte s sebou i své známé! KRVAVÝ DIAMANT Širokoúhlé drama USA s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Děj se odehrává během občanské války v Sierra Leone. Otrlý pašerák s pomocí novinářky pomůže osvobodit syna rybáře Solomona, který si ze zajetí přinesl vzácný růžový diamant. Ve filmu jsou komentovány četné tragické problémy sužující černý kontinent: pašování, ilegální obchod se zbraněmi, uprchlictví a další. 144 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Čtvrtek 12. dubna od 20 hodin Pátek 13. dubna od 20 hodin PRÁZDNINY Americká komedie. Dvě ženy se stejným problémem nevěrou partnera - se rozhodnou pro razantní řešení. Amanda (Cameron Diaz) odjede do sychravé Anglie a Iris (Kate Winslet) do slunné Kalifornie, aby si bez chlapů v klidu užily vánoční prázdniny. Změň adresu, změň chlapa, změň si život. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč. Neděle 15. dubna od 20 hodin Pondělí 16. dubna od 20 hodin MY DVA A KŘEN Premiérový film Komedie USA. Novomanželé Carl a Molly Petersenovi se právě nastěhovali do svého prvního společného domu a žili by v něm šťastně až do smrti, kdyby se k nim nepřistěhoval Dupree Zprvu přátelský, později otravný a nevyhnatelný svědek pana ženicha. Byli by ideální pár, kdyby nebyli tři. 109 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 55 Kč. Středa 18. dubna od 20 hodin Čtvrtek 19. dubna od 17 hodin MOST DO ZEMĚ TERABITHIA Rodinný fantastický česky mluvený dobrodružný film USA je adaptací celosvětově úspěšného bestselleru Katherine Patersonové Bridge to Terabithia. Dva hlavní představitelé, Jess a Leslie, vytvoří imaginární království Terabithia, plné kouzelných bytostí, v kterém se stanou králem a královnou. Pod tvorbu nádherných paláců, mystických bytostí a zázračné přírody se podepsalo oscarové studio Weta Digital ve Wellingtonu, Nový Zéland, z jehož dílny vyšly kinohity jako Pán prstenů 1-3, King Kong a mnohé další. 95 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. Neděle 22. dubna od a od 20 hodin Pondělí 23. dubna od 20 hodin VRATNÉ LAHVE Premiérový film (8.3.) Dlouho očekávaná rodinná komedie scénáristy Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka. Penzionovaný učitel češtiny Josef Tkaloun se nehodlá smířit s pozicí důchodce a navzdory nesouhlasu ženy Elišky přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným tragických osudů. Tkaloun dokáže být nejen jejich pozorovatelem I když pod jeho režií situace dostávají poněkud groteskní obrysy. Hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský a další. 95 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč. Úterý 24. dubna od 20 hodin Středa 25. dubna od 20 hodin SÓLOKAPR Komedie USA v režii Woodyho Allena. Studentka žurnalistiky získá za velmi neobvyklých okolností tip na šokující odhalení tarotového vraha. Spolu s místním iluzionistou se pokusí získat usvědčující důkazy Hrají: Woody Allen, Scarlet Johansson, Hugh Jackman 96 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 65 Kč. Pondělí 30. dubna od 20 hodin Úterý 1. května od 20 hodin KRÁLOVNA Premiérový film (15. 2.) Životopisný film Velké Británie, Francie, Itálie a USA. Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse za zavřené dveře královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II. těsně po tragické smrti princezny Diany. Protihráčem královny je v tomto snímku úřadující premiér Tony Blair (Michael Sheen). Film je ověnčen řadou ocenění, představitelka královny Helen Mirrenová získala Oscara v kategorii nejlepší ženský herecký výkon. 103 minut. Mládeži přístupno. Vstupné 65 Kč. Na 17. a 18. května připravujeme uvedení velkofilmu Miloše Formana GOYOVY PŘÍZRAKY. Prodej měsíčníku Veselsko. Prostory kina je možné využívat k různým schůzím, přednáškám, besedám a menším kulturním akcím. Lidmila Lavičková, vedoucí kina Svaz postižených civilizačními chorobami zve své členy na členskou schůzi, která se koná v sobotu 14. dubna od 14 hodin v prostorách kina. Účastníci budou seznámeni s novými sociálními dávkami a novými směrnicemi a předpisy. Upozornění pro uživatele sluchadel Poradna bude v úterý 10. dubna od 9.30 do 11 hodin v předsálí kina. Prodej baterií, čištění, výměna hadiček a další služby. Lidmila Lavičková, vedoucí kina

14 14 VESELSKO / DUBEN 2007 Pozvánka do KD Soběslav středa 18. dubna v hodin BABOUCI Koncert známé a populární nejstarší jihočeské kapely s kapelníkem Petrem Shýbalem! Vstupné 150 Kč. středa 25. dubna v hodin Divadlo Kalich Praha CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ (Ingvar Ambjorsen) Elling a Kjell Bjarne jsou regulérní cvoci. Navíc cvoci, kteří na první pohled nejsou zrovna k pomilování. Ani jeden z nich nemá žádné nadpřirozené schopnosti, které by mohly obohatit nic netušící lidstvo. Prostě zcela nepřikrášlení, obyčejní cvoci, kteří by mohli jít pěkně na nervy. A panu Franku Aslimu z magistrátu města Oslo, spořádanému, kvalifikovanému a zcela normálnímu člověku, taky na nervy jdou. Jak by ne. Ellingovo a Kjellovo ztotožňování se s Frankovou představou všedního dne je tak bizarní, jak jen je možné si představit, jeho dobré, profesionální úmysly se v jejich rukou proměňují v ohňostroj nesmyslů. A ještě ke všemu se mu ti dva cvoci dostávají pod kůži. Jemu, divákům, čtenářům knih Ingvara Ambjornsena, který už o Ellingovi napsal čtyři nesmírně úspěšné knihy. Na konci cesty se nabízí otázka, kdo je tu vlastně blázen. Hrají: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Eva Leinweberová / Lucie Stejskalová. Vstupné mimo předplatné 220 Kč. neděle 29. dubna od hodin velký sál PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI Divadelní agentura DAP Praha a KD Soběslav uvádějí hranou pohádku o princezně Amálce a bandě loupežníků. Pohádka plná napínavých zápletek a veselých situací, nechybí ani písničky! Představení je vhodné pro děti od 4 do 10 let a pro všechny, kteří mají rádi pohádky! Vstupné děti 40 Kč a dospělí 50 Kč. Jaroslava Palasová, produkční KD Soběslav, tel Nabízíme Vám: zneškodňování zvláštních odpadních vod (septiky, tukové lapoly) montáže přípojek lokalizace úniků vody z potrubí poradenská, inženýrská a technická činnost laboratorní rozbory pitné vody čištění kanalizačních přípojek Město Veselí nad Lužnicí na zápalkové nálepce Na kresbě F. B. Wernera z doby kolem roku 1750 je vyobrazen historický pohled na město Veselí nad Lužnicí. Reklamní nálepku vydala v roce 2005 agentura Prosperita České Budějovice. Nálepka má rozměr 105 x 50 mm a je vyobrazena v barvě hnědé a modré. Zdeněk Friml Tábořiště Ostrov vás zve na zahájení sezony Pálení čarodějnic pondělí 30. dubna 2007 od 18 hodin. Připraven program pro děti i pro dospělé. Zápis do mateřských škol V měsíci dubnu proběhne zápis do mateřských škol na školní rok 2007/2008. Rodiče mohou děti přihlašovat v MŠ Blatské sídliště u ředitelky Milady Pouchové, v MŠ Mezimostí u ředitelky Růženy Navarové a v MŠ U zastávky u ředitelky Dagmar Farkačové. Domov sv. Františka nabízí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji starší manželské dvojici, nástup možný ihned. Informace u p. Pflanzera na tel Osobní návštěva ve všední dny od 7 do 19 hodin vítána. 1. JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice Nepřetržitá havarijní služba: Nepřetržitá info-linka: Vaše provozní středisko Veselí nad Lužnicí sídlo: ulice ČSA (ČOV) tel., fax: vedoucí střediska: František Papáček mobil: Váš provozovatel vodovodů a kanalizací INZERCE 16. března potěšil Václav Rubáš milovníky heligonkářských písniček ve vinárně kulturního domu Foto jak Dům dětí a mládeže Husova 107 tel pořádá ve čtvrtek 5. dubna zájezd do plaveckého bazénu v Třeboni pro děti a rodiče s dětmi. Sraz je v 8.30 hodin na nádraží ČD. Odjezd vlakem v 8.47 h, návrat vlakem ve h. Cena 160 Kč (120 Kč bazén + 40 Kč cestovné; režisti průkazku s sebou). S sebou musí mít účastník plavky, ručník, jídlo a pití, menší obnos peněz na vlastní útratu v bazénu a čepici na cestu domů (vlhké vlasy). Závazné přihlášky včetně poplatků jsou přijímány v DDM do středy 4.4. do 15 hodin. Město Veselí nad Lužnicí a Základní škola Čs. armády 210 ve Veselí nad Lužnicí vyhlašují 39. ročník soutěže v umělecké tvorbě dětí a mládeže O CENU JIHOTVARU. Soutěž je koncipována jako přehlídka vybrané tvorby dětí a mládeže, má reprezentovat jednotlivé tvůrce uměleckých děl a jejich odborné vedení ve škole nebo zájmovém útvaru. Bližší informace na tel. č nebo

15 DUBEN 2007 / VESELSKO 15 Soutěž mladých matematiků 7. března se v malém sále kulturního domu uskutečnila již 45. Městská matematická olympiáda o cenu ak. Bydžovského. Zúčastnilo se jí 19 žáků osmých tříd základních škol z místní I. a II. ZŠ, dále ze Soběslavi, Bechyně a Mladé Vožice. Nejlépe sedm zadaných příkladů, které dodaly jednotlivé školy a akciové společnosti Fontea a Mountfield, vyřešil Daniel Malachov z pořádající I. ZŠ Veselí n. L. Z 28 možných bodů jich získal 24. Na druhém místě se umístil Marek Schmidt z Bechyně s 19 body, třetí příčku obsadila Pavla Smetanová z Mladé Vožice s 18 body. O tom, že úroveň znalostí soutěžících byla značně rozdílná, svědčí jeden získaný bod účastníka na posledním místě. Všichni soutěžící obdrželi praktické věcné ceny. Hlavní cenu - poukaz na zakoupení horského kola a občerstvení účastníkům soutěže věnovala firma JARI Prodej paliva. Jménem pořádající ZŠ Veselí nad Lužnicí I, děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu olympiády a také ostatním sponzorům: AD Market Věry Davidové, v. d. Jihotvar, Fontea a.s., JINOS Agro. Rady rodičů zúčastněných škol rovněž přispěly finančními částkami na nákup cen. Všem zúčastněným žákům přejeme hodně úspěchů v dalším vzdělávání. mah Vítězové 45. ročníku Městské matematické olympiády o cenu ak. Bydžovského zleva: Marek Schmidt, Daniel Malachov a Pavla Smetanová Foto: J. Březinová Informace členům rybářského svazu V sobotu 17. března proběhlo v sále kina bilancování místní organizace Českého rybářského svazu za uplynulý rok. Dobře zpracovanou zprávu o činnosti výboru MO přednesl její jednatel Vladimír Kulíšek. Vybíráme z ní některé zajímavosti. Nákladem tis. Kč byla dokončena celková přestavba klubovny, poničené povodní v roce Přestavba byla plně financovaná z vlastních prostředků a z příspěvků, které jsme obdrželi po povodni Výbor dodržel stanovený rozpočet na rok Ve výdajové části došlo k úspoře, příjmy byly naopak vyšší. Práce výboru i celé místní organizace byla poznamenána loňskou povodní, došlo i Josefu Žahourovi bylo předáno nejvyšší vyznamenání Českého rybářského svazu Zlatý odznak. Byla tak oceněna jeho celoživotní práce pro místní rybářskou organizaci. Od všech zúčastněných členů sklidil zasloužený potlesk. ke škodám na majetku MO. Hospodář místní organizace Jan Fiala vyčíslil škody, které na našich rybochovných zařízeních způsobily vydry. Škody se blíží stotisícové částce a byly nám státem plně uhrazeny. Naše místní organizace hospodaří na devíti rybnících. Dva jsou v našem majetku (Líbal a Strážka). Mimo to vlastníme areál sádek, který by měl v budoucnu projít rozsáhlou rekonstrukcí. Vše, co na našich rybochovných zařízeních vychováme, prodáme krajskému výboru rybářského svazu. Ten plůdek obratem do našich revírů vysadí. V minulém roce jsme takto získali více než 400 tis. Kč. S tímto chovem jsou pochopitelně spojeny i náklady. Vysazení ryb do revírů v roce 2006 Kapr ks ( ks), štika ks, candát ks, sumec ks, bolen ks, parma ks, bílá ryba ks, již rozkrmené úhoří monté ks a dalších ks různých ryb. S úlovky v našich revírech se můžete seznámit v našich vývěsních skříňkách u rybářské chaty a u kina. Práce s mládeží Práci s mládeží věnujeme dlouholetou pozornost. V době, kdy řada jiných MO nemá rybářské kroužky a nepracuje s mládeží, máme v naší organizaci čtyři kroužky dva ve Veselí, jeden v Dolním Bukovsku a jeden v Ševětíně. Děti se zde seznamují s rybářským řádem, faunou, flórou ve vodách i kolem nich. Dům dětí a mládeže pořádá pro mladé rybáře letní tábor. Obdobný tábor pořádají pro děti i Bukovští. Rybářská stráž Naše rybářská stráž má 18 členů s celokrajskou působností. Stráž v letních měsících doprovázeli členové městské i státní policie ČR. Spolupráce byla velmi dobrá. Celkem bylo vykonáno 342 pochůzek s počtem 871 hodin. Zjištěno bylo 22 přestupků. K nejčastějším přestupkům a nedostatkům patří chybějící zápis v povolence, nepřítomnost u prutů, nepořádek kolem místa lovícího rybáře, zavážení, lov na tři pruty apod. Výbor má velmi dobrou spolupráci s MěÚ Veselí, správou povodí Vltavy, se státní i městskou policií, městským domem dětí a mládeže, krajským výborem ČRS. Členská schůze schválila přebytkový rozpočet na rok Nakonec cituji ze závěru zprávy: Žádáme vás všechny, buďte k sobě ohleduplní a chovejte se u vody jako myslící lidé. Buďte rádi za možnost trávit hezké chvíle u vody a v hezké přírodě. Neničte přírodu, dodržujte rybářský řád a statut pískoven. Bud me všichni součástí přírody! Petrův zdar Karel Kundrát tel Nejprodávanější tituly v únoru 2007 Jan Werich, Jiří Voskovec Korespondence 1 Bohumil Hrabal Obsluhoval jsem anglického krále Simon Brett Prevítovy první krůčky Agatha Christie Schůzka se smrtí Carriere Jean-Cleude, Miloš Forman Goyovy přízraky

16 16 VESELSKO / DUBEN 2007 NA KUS ŘEČI IV Skauting slaví sté narozeniny Scouting For Boys - Skauting pro chlapce tak zněl původně první název pro skautskou organizaci, kterou založil roku 1907 britský generál Robert Stephenson Smyth Baden - Powell ( ). Sám získal velké zkušenosti z výprav do Indie, Afghánistánu a Afriky a u jezdeckého pluku zavedl výchovu kvalitních stopařů a průzkumníků, kteří se učili poradit si v každé situaci. Svůj záměr založit skautskou organizaci pro chlapce (dívčí skauting vznikl až v r. 1910) uskutečnil ve svých padesáti letech a konzultoval jej s řadou odborníků. S dvaceti hochy uspořádal r první pokusný skautský tábor v přírodě. Jeho účastníci byli rozděleni do pětičlenných družin a učili se vlastnostem zálesáků, hlavně formou různých her a praktických činností. B. Powel pak vydal knihu základů skautské výchovy, která vede hochy k samostatnosti, statečnosti, tělesné zdatnosti, k poznávání a ochraně přírody. Skauting si brzy získal velkou oblibu a skautské organizace začaly vznikat i mimo Anglii. U nás byly zavedeny do osnov prvky skautingu ještě v rakouských gymnáziích r. 1911, čehož využili čeští pedagogové i politici k uplatňování skautské výchovy mezi mládeží. K nejaktivnějším propagátorům a zakladatelům skautingu patřil profesor tělocviku A. B. Svojsík. V Čechách začaly nejprve vznikat skautské skupiny, ale jejich růst vedl r k založení samostatné skautské organizace s českým názvem Junák - český skaut. V současnosti jsou skautské organizace v 150 zemích a počet skautů se pohybuje kolem osmnácti milionů. V našem městě se skautské oddíly rozrostly r a prim měli především vodáci. Mezi ty bývalé veselské skauty, kteří skautskou organizaci pomáhali po letitém zákazu vzkřísit v r. Družina Vlaštovek na konci 70. let minulého století Foto: M. Hlásková 1968 a pak i r. 1989, patřili F. Mašek, M. Emmerová, MUDr. M. Topková, J. Bucek, E. Hulíková a další. V současné době jsou ve Veselí n/l. dvě skautská střediska Racek a Kotva. Celkový počet skautů se pohybuje kolem 150, v každém středisku jsou čtyři oddíly chlapců a dívek, vedené zkušenými vedoucími a dalšími pracovníky. Zájemci o vstup do skautské organizace se mohou hlásit v klubovnách na Foglarově nábřeží a v parku u zastávky ČD. Ke stému výročí založení skautingu přejeme všem skautům hodně úspěchů a krásných zážitků na schůzkách, výpravách a táborech. Chybující kronikáři Dvakrát jsem psal o kronikách a kronikářích a ještě jednou se k nim vrátím. Je lidské, že kronikáři dělali ve svých záznamech různé chyby, a to jednak neúmyslně či z neznalosti podrobností, ale také s určitým záměrem nebo na pokyn osob, pro které kroniku psali. Různých příkladů přikrašlování, domýšlení, zveličování a přibarvení skutečností se najde v kronikách víc. Jeden opravdu kuriózní uvedu: Na konci 14. století se král Václav IV. dostal do velkého sporu s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jejich vzájemná nevraživost vyvrcholila r. 1393, když se králi nepodařilo zrušit klášter v Kladrubech. Hlavní podíl na zmaření králova úmyslu měl Jenštejnův generální vikář a vůdčí osoba jeho tajné služby Johan z Pomuku. Když se král dověděl, že jeho plán nevyšel, rozlítil se na nejvyšší míru a dal rozkaz k zatčení arcibiskupa i jeho spolupracovníků. Arcibiskupovi se včas podařilo uprchnout, ale ostatní církevní hodnostáři byli uvězněni a v mučírně nelidsky týráni. Nejhorší mučení, jehož se prý osobně účastnil sám král, musel podstoupit generální vikář Jan z Pomuku. Když na mučidlech skonal, jeho mrtvolu biřici svázali do kozelce a hodili do Vltavy. Podle záznamů se to stalo Asi za měsíc byla mrtvola nalezena a uložena do hrobky v chrámu sv. Víta. Hrob umučeného Jana z Pomuku byl renovován v 16. století a kameník tehdy vytesal na náhrobek omylem rok úmrtí 1383 místo původního Kronikář a historik Václav Hájek z Libočan, který pracoval v té době na své velké Kronice české, si při sepisování událostí ze 14. století tohoto rozporu všiml. Ve starých letopisech bylo uváděno úmrtí Jana z Pomuku 1393, ale na náhrobku zjistil datum o 10 let dřívější. Záhadu vyřešil po svém napsal, že existovali dva mučedníci. Kromě známého Jana z Pomuku si vymyslel postavu Jana z Nepomuku, zpovědníka královny Žofie, který prý odmítl žárlivému králi Václavu IV. vyzradit zpovědní tajemství, a proto byl na králův rozkaz utopen ve Vltavě. Tato smyšlená historka i postava posloužily církvi v době pobělohorské, kdy byl definitivně zpečetěn osud poražených protestantů. Aby byly zahlazeny vzpomínky na upáleného Mistra Jana Husa, bylo třeba najít jiného mučedníka a smyšlenka o knězi hájícím až do smrti zpovědní tajemství, se výborně hodila. Jan Nepomucký byl z Čech a jménem Jan, jako Hus, a tak jeho vymyšlená postava nastoupila cestu ke slávě. Roku 1729 se neexistující Jan Nepomucký dočkal svatořečení a jeho obliba vzrostla natolik, že v Čechách se stal nejuznávanějším světcem. Je zobrazen téměř ve všech barokních chrámech a jeho sochy najdeme na mnohých mostech přes řeky. V našem městě stojí kamenná socha Jana Nepomuckého u lávky přes Bechyňský potok, na náměstí T. G. Masaryka a menší soška je umístěna také v kostele. Budeme však mít na paměti, že pravým mučedníkem byl Jan z Pomuku, umučený roku Z dějin veselského kostela Pokračování z minulého čísla V kostele se dochovaly některé velmi staré památky, jako například gotická kropenka, vsazená do zdiva u hlavního portálu. Na hlavním štítě směrem k západu spatříme letopočet 1544 a pod ním Na stěnách chrámu jsou patrné také zbytky původních fresek, především vlevo u hlavního oltáře. Úpravy vnitřních prostor kostela probíhaly i v následujících obdobích. Například v roce 1675 byly pořízeny nové lavice. Jeden z postranních oltářů Radostné Panny Marie dal postavit roku 1740 Literární chór a ve stejném roce byl instalován i druhý postranní oltář a také kazatelna. Velmi drahá věc nové varhany v ceně 350 zlatých byly zabudovány na kůr roku Při popisu dalších součástí kostela budu přesně citovat historika Františka Kunu: Při vstupu do Božího hrobu se na obou stěnách zachovaly krásně provedené malby, a to na levé straně: Znak rožmberský; vedle jezdec s rožmberským erbem (má býti Petr Vok z Rožmberka) a na třetím obraze vyznačen jest znak Kateřiny z Ludanic, manželky Petra Voka. V pravo vyznačen jest městský znak, nekorunovaný zlatý lev v modrém poli (1). V pravo od vchodu na straně jižní jsou dva náhrobky rodiny Bejlovců. Jeden náhrobek označen jest jménem Karla Bejlovce, poštmistra ve Veselí a v K. Řečici narozeného 1./II / II Vedle náhrobků zasazena v stěně kostela deska, jež nese jméno Leopolda Bejlovce, poštmistra a purkmistra ve Veselí, narozeného Vysvětlivky: (1) Popsaný znak města se barevně liší od pozdější varianty, která zpodobuje stříbrného lva na červeném poli, jak je též vtesán do kamenného portálu staré radnice na náměstí T.G.M. (pokračování příště) F. J. Stropek

17 DUBEN 2007 / VESELSKO 17 Veseláci ve světě Trest smrti za pomoc Svědecká výpověď Evy Mlčochové vyhotovená pro obhajobu bulharských zdravotních sester vězněných v Lybii. Ta skutečnost, že již osm let je v Lybii vězněno a odsouzeno k trestu smrti (údajně za úmyslné šíření nákazy AIDS), pět bulharských zdravotních sester, mne motivovala k napsání tohoto článku a doufám, že najdu kompetentní lidi, kteří se pokusí spolu se mnou pomoci udělat něco pro jejich ospravedlnění. Ve stejné nemocnici, jako tyto bulharské sestry, El Fatah Childrens Hospital v Benghazi v Lybii jsem pracovala jako dětská zdravotní sestra od r. l989 do r a tamní pracovní podmínky jsou mi tudíž velmi dobře známé, popisuji situaci z pohledu zdravotní sestry. Již při nástupu do zaměstnání jsem si všimla, že v nemocniční chodbě stojí 13 obrovských sterilizátorů, zajímala jsem se proč, údajně proto, že jsou rozbité. Napadlo mne, že šikovný čecháček by z těch nerez plechů určitě něco vyrobil. Nestalo se tak, skončily časem na smetišti, ostatně jako vše, neboť v Lybii se nic neopravuje a školená obsluha a údržba také většinou není. Nelze se proto divit, že za celou dobu mého kontraktu, kromě jehel, stříkaček a kanyl na jedno použití, jsme žádný jiný sterilní materiál ani nástroje nedostávaly. Pro speciální výkony, jako lumbální punkce nebo odběr kostní dřeně, jsme donášely sterilní sety od polských jeptišek, které se staraly o zásobování léky a materiálem a tyto sety připravovaly a sterilizovaly na operačním sále. Odhaduji, že asi 98% dětí mělo při příjmu naordinovánu infuzi, odběr krve a antibiotika k nitrožilní aplikaci 2 až 4 x denně. Všechny tyto výkony, včetně podávání transfuzí, prováděly výlučně sestry. Jednoúčelový materiál jsme dostávaly (s velmi malou rezervou) před každou službou podle obložnosti oddělení.velice pozorně jsem ředila a připravovala antibiotika pro podávání tak, abych neznesterilnila materiál, protože další bych jen problematicky sháněla. Při ranních směnách se dal opatřit od staniční sestry nebo od jeptišek, avšak při odpolední a noční službě jsem často proběhala několik oddělení, abych vyžebrala jehlu, stříkačku nebo kanylu, zvlášť při příjmu nového pacienta bylo o problém hned postaráno. Ušetřené jehly a stříkačky (při propuštění pacienta) jsem zamykala řetězem do jednoho nočního stolku nebo nosila domů s rizikem nařčení z odcizení, jinak by byly nenávratně pryč. Nikdy jsme nedostaly žádný desinfekční prostředek pro omývání pracovních ploch, lehátek vyšetřovny, místa odběrů krve a aplikací intravenozních injekcí a kanyl. Používaly jsme jedinou desinfekci - vatu namočenou v alkoholu a obarvenou Rivanolem, určenou Eva Mlčochová s kolegyní Gulfram z Pákistánu pro desinfekci kůže. Jen vzácně a tajně jsme dostaly od jeptišek gumové rukavice. O nočních službách vždy kapalo několik infuzí, které jsme kontrolovaly při světle z chodby tak, abychom děti zbytečně nebudily. Po hadičkách setů pochodovali švábi nahoru a dolů. Je to noční hmyz a glukóza jim chutnala. Rovněž plato sterilně připravených injekcí a léků švábi prolezli dřív, než jsme je stačily rozdat. Úklid podlah v nemocnici prováděly lybijské ženy za pomoci gumové stěrky (lybijky) tím způsobem, že v nejvzdálenějším koutě vylily kbelík vody a z jednotlivých pokojů vodu vyháněly lybijkou na společnou chodbu, odtud postupně z vyšetřovny, kuchyňky, toalety a administrativní místnosti až do atria nemocničního areálu. Nechtěla bych nikomu podrobně líčit tu směs odpadu, s kterou připravovaly hostinu pro potkany a krysy za dveřmi atria. Stolování matek společně s dětmi se odbývalo na zemi na dekách z postýlek, zásadně pouze rukama. Papírové pleny se vyhazovaly na pokojích do drátěných košů s oky asi 5x5 cm, což byla další pastva pro šváby, některé děti zřejmě nikdy neviděly splachovací WC, a tak často vykonaly své potřeby na kanálku toalety. Vzpomínám, jak polská kamarádka Danuta, která pracovala na ranní směny a doprovázela děti na různá vyšetření a odvážela odběry do laboratoří mimo areál dětské nemocnice, přiběhla za mnou k smrti vyděšená, že jí dali do ruky nezabalenou zkumavku se žádankou a nikdo ji neupozornil, že je to od dítěte, které má AIDS v pokročilém stadiu.tohoto chlapce přijali a uložili na oddělení B mezi běžná onemocnění. Na první pohled bylo viditelné, že tam nepatří. Druhý den ho přeložili na hematologii, kde v noci zemřel. Říkalo se, že před časem dostal transfuzi v této nemocnici, krátce na to zemřel rovněž na AIDS i jeho mladší bratr, též po transfuzi. Podobnou situaci jsme opakovaně zažily s infekční žloutenkou, kdy až na upozornění, že je dítě žluté, byla provedena patřičná vyšetření a přeložení na infekční oddělení. Ovšem karanténní opatření veškerá žádná. Z tohoto krátkého popisu je patrno, že o nějaké čistotě, bezpečnosti, hygieně či sterilitě a prevenci nemůže být v těchto podmínkách žádná řeč. Není tedy divu, že snadno může docházet k rozšiřování infekcí. Sestry měly samy dost starostí, aby ochránily sebe, ne všem se to podařilo. Nechci, aby tyto mé informace vyzněly jako snůška nářků a stížností, chci jen dát objektivní obraz skutečnosti a zdůrazňuji, že já, stejně jako i bulharské sestry, jsme se na tuto práci přihlásily dobrovolně s úmyslem v této zemi pomáhat, což je naším posláním, nikoli škodit. Srovnám-li pracovní podmínky na počátku a na konci mého kontraktu, pak musím konstatovat, že byly rok od roku horší. Moje poznatky končí rokem Skupina bulharských sester, které jsou nyní vězněné a obžalované v Lybii, nastupovala až po nás, v době trvání embarga a situace musela být pro evropský personál nepředstavitelně těžká a komplikovaná z důvodu zoufalého nedostatku sterilního materiálu. Absolutně nedostatečná hygiena a laxní přístup lybijského perzonálu k rizikům možných nákaz platil pro všechny řídící posty nemocnice, a to jsem nepopsala kvalitu a úroveň domorodých zdravotníků. Kopie zaslaná: bulharská ambasáda Sofia, veřejný ochránce práv čs. ombudsman, občanský deník changenet.sk

18 18 VESELSKO / DUBEN 2007 Představujeme firmy a podnikatele mikroregionu Veselsko Historie firmy Fontea sahá do roku 1991, kdy byla 17. prosince založena společnost Fontea Deštná s.r.o. Zakladateli společnosti jsou potomci původních majitelů, kterým restituce umožnila navrátit podnik do soukromých rukou a navázat tak na tradici výroby a prodeje nealkoholických nápojů v Deštné. Výroba v Deštné se postupně přestěhovala z důvodů ne- dostatku kapacity jak skladů, tak i výrobních linek do nynějších prostor ve Veselí nad Lužnicí a stala se akciovou společností. Na začátku roku 2004 se o firmu Fontea začala zajímat společnost Walmark Český Těšín, působící na trhu nealko nápojů a farmacie, která posléze na konci roku 2004 získala majoritní podíl akcií. V následujícím roce byla Fontea spolu s Walmarkem, divizí nápojů, opět prodána, tentokrát nadnárodní společnosti Maspex Sp.z o.o. Sloučení těchto společností bylo přínosem pro všechny. Fontea tak díky společnosti Maspex rozšířila své dosavadní působení na trzích střední a východní Evropy. V současné době Fontea a.s. vyrábí kompletní portfolio ve Veselí nad Lužnicí. Sortiment zahrnuje nabídku nápojů od pitných a pramenitých vod přes nápoje ochucené (s nižším obsahem cukru a s podílem umělých sladidel) až po nápoje s klasickou výraznou chutí a sladkostí (např. Aqua Bella, Olé!, Gordon). Zároveň vyrábí pro společnost Tymbark Maspex vysoce kvalitní ovocné nápoje RELAX, které patří k nejprodávanějším na českém trhu, dále pak nápoje Originál River Tonic a Márka. Pro svoji produkci používá mimo jiné i mimořádně kvalitní pramenitou vodu z vlastních podzemních zdrojů. Fontea a.s. patří mezi největší výrobce nealkoholických nápojů v České republice. Postavení společnosti Fontea na českém trhu nealkoholických nápojů ilustruje postupný nárůst produkce. Z počátečního objemu hektolitrů v roce 1992 se zvýšil objem prodeje na hektolitrů v roce Fontea a.s. je držitelem certifikátů Společnost FONTEA používá pro výrobu nápojů pouze vysoce kvalitní technologické a moderní plně automatizované výrobní linky od renomovaných zahraničních dodavatelů. Použití nejmodernějších technologií zaručuje společnosti dynamický rozvoj a přispívá tak k plné spokojenosti našich zákazníků, což je i prioritou naší celé společnosti. V letech 2001 až 2006 byl vybudován komplexní logistický systém umožňující uskladnění až palet výrobků. Distribuci výrobků obou společností k jednotlivým odběratelům zajišťuje Fontea a.s. prostřednictvím externích přepravních firem. Většinu produkce odebírají obchodní řetězce v ČR i okolních státech, zbytek směřuje do prodejen soukromých velkoobchodů. Výrobky jsou prodávány jak pod privátními značkami, tak i pod vlastními obchodními značkami. V současné době ve společnosti Fontea, a.s. působí přes 140 kvalifikovaných zaměstnanců, což je pro mikroregion Veselsko s 5,5 tis.produktivními obyvateli velmi význačné. Každoročně firma vytváří i další sezónní pracovní místa, vhodná pro studenty, čímž významně podporuje pracovní trh ve Veselí nad Lužnicí a jeho blízkém okolí. S průměrnou hrubou mzdou na hranici 19 tis. Kč a s počtem zaměstnanců je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v oblasti. Vzhledem k dosahovaným výsledkům předpokládají majitelé společnosti další rozvoj a investice jak v oblasti technologií, tak v oblasti skladových kapacit, a tím dojde k navýšení potenciálních pracovních míst. Za společnost Fontea, a.s. Kamil Komůrka, ředitel společnosti Půjčovna motorových terénních čtyřkolek v Hamru Za dveřmi je jaro. Cyklisté a pěší turisté objevují další neznámé stezky, krásná místa, kterých je na Veselsku bezpočet. Ale co ti, kteří cyklistice, pěší turistice ani vyjížďkám s auty neholdují a touží poznat zajímavá místa v okolí Veselí a v CHKO Třeboňsko netradičním způsobem? Nabízíme novou možnost - vyjížďku na motorové terénní čtyřkolce. Ovšem za předpokladu respektování silničních předpisů a zvláště pak všech zákonů, vztahujících se k chráněným přírodním rezervacím. Čtyřkolky jsou vybavené SPZ, pojištěním a vším, co k silničnímu zákonu patří. Stroje čínské výroby jsou jednomístné, vodou chlazené čtyřtakty s pětirychlostní převodovkou. Obsah motoru je 200 ccm. Maximální dosahovaná rychlost je 80 km/hod. Nutnou výbavou je přilba, která je součástí zápůjčky, a je povinná. Nezapomeňme na řidičské oprávnění pro skupinu A nebo B. Pokud se týká ochrany přírody, výfukové plyny jsou v souladu s normou a hluk je minimální. Všech pět čtyřkolek si můžete vypůjčit pouhých šest kilometrů od Veselí v penzionu Adamita v Hamru, č.p. 20. Vybavit se tu můžete i příslušnou mapou. Jedna hodina zapůjčení čtyřkolky stojí 250 Kč a každá započatá půlhodina 100 Kč. Po dohodě je možné zapůjčení čtyřkolky i na několik dní. Tato půjčovna je zatím na Veselsku ojedinělá a je zájemcům k dispozici od pondělí do neděle od 8 do 20 hodin. Po projížďce se v penzionu můžete nejen občerstvit, ale i pohodlně ubytovat. Přijďte si vyzkoušet tento velmi zábavný sport. Přejeme vám hezké chvíle a příjemné zážitky. Těšíme se na vaši návštěvu. Radan Kreps, Blata, výrobní družstvo Veselí nad Lužnicí Sokolská 112, tel zve občany na jarní prodej svých výrobků za příznivé ceny přímo ze skladu dubna 2007 PO PÁ 11 14h ST 11 16h Upozorňujeme, že prodej i po tomto termínu probíhá denně od 11 do 14 hodin. INZERCE Terénní čtyřkolky v akci

19 DUBEN 2007 / VESELSKO 19 Vejrovna, ptáci a ptáčníci Veseláci znají táhlý kopec mezi zlukovskou a drahovskou silnicí východně od města. Říká se tu Na vrších. Mezi kluky se neřeklo jinak, než jdem na Vrše. Tu a tam jsou lomy zbylé po těžbě kamene. Dříve se tu v březových, osikových a borových hájích nacházelo hodně hub, kozáků a křemenáčů. Trochu zvláštní je místo, kde se plošina svažuje k Farářskému rybníku. Tady se odjakživa říká na Vejrovně. Někteří vzpomenou na ty spousty máselníků, které tu rostly v dobách, kdy hustým porostem nešlo projít jinak než po kolenou. A víte vůbec, jak krásný je odtud pohled na drahovský kostelík? Název na Vrších je starý. V topografickém značení polí a luk v gruntovních zápisech pro Mezimostí z roku 1787, kde jsou jednotlivá místa označována jako položení, je pod číslem 7 položení na Verších. Před ním je pod číslem 6 jmenována vejhonová cesta Vrchovný a obecní pastviště Paseky. Pětkou je místo na Šibeničním vrchu, začínající pod zlukovskou cestou, ohraničené z jedné strany knížecími jitry, z druhé strany vejhonovou cestou, a pole v hlavinách nad Šibeničním vrchem. Údaje jsou převzaty z knihy Dějiny města Veselí nad Lužnicí a okolí od Františka Kuny. Na kraji borového lesíka najdete šípkem zarostlou hromádku kamení s nejasnou konturou nepatrných zbytků okrouhlé kamenné podezdívky. Jestlipak to byla právě ona vejrovna, po níž lokalita dostala jméno? O tom, jak vypadala, a dokdy tu stála, neví ani nejstarší pamětníci. Zřejmě hodně dávno, pravděpodobně ještě za Švarcenberků, tady stálo čihadlo. Přibližně tudy šel předěl mezi rožmberským a jindřichohradeckým panstvím. Donedávna na to upomínaly žulové mezníky na kraji Klobásné. Tudy hranice vedla zcela bezpečně. O dalším směru se lze jen dohadovat. Rozmezí vedlo směrem ke Krkavci, k Dehetníku, odtud přibližně do míst, kde ústí Zlatá stoka do Lužnice. Odtud pomezí vedlo po řece k Frahelži a tam odbočilo k rybníku Prkenný. Tak to ukazuje barevná, ale málo podrobná obra- Jaro nekompromisně zaklepalo na dveře a v cykloservisech přibývá práce. Na kolo se chystají i ti svátečnější cyklisté a vytahují své bicykly ze sklepů a garáží. Je tedy vhodné informovat vás o novinkách v projektu Cyklisté vítáni, které nám poskytl akreditovaný hodnotitel Národní certifikace služeb cestovního ruchu Ing. Jiří Jokl. K dnešnímu dni je v České republice certifikováno zařízení, možnost bezplatné certifikace skončila. Další zájemci budou již za certifikaci platit (pravděpodobně Kč), placená certifikace bude možná od 1. dubna t.r. Cyklistická sezóna začíná zová mapa třeboňského panství na zámku v Třeboni. Přesné časové určení, kterou dobu zachycuje, ale není zřejmé. Je pro nás tato informace relevantní? Má to snad s Vejrovnou souvislost? Výrovny byla místa, kde se pomocí uvázaných dravců odchytávali drobní opeřenci. Ti na dravce doráželi a za velkého pokřiku nalétávali. Tak to alespoň popisují myslivecké knihy. Odchyt ptáků, jinak také čižba, bývala hojně provozovanou činností, udržující se až do konce 19. století. Odchyt ptáků byl provozován za účelem prodeje do klecí, v horším případě k jídlu. Vážně. Myslivci měli oblíbené výrovky, důmyslný způsob odstřelu dravců a havranovitých ptáků. Základem byla vrozená nenávist ptáků vůči výrům, protože výři jim v noci plenili hnízda. Výří mláďata se umisťovala na bidélko tvaru T a přivazovala řemínkem. Výr seděl a pozoroval oblohu, střelec číhal v úkrytu. Kuba - jak byl výr nazýván - upozornil zčepýřením na dravce. Toho střelec využíval.vrány prý dorážejí na výra až nepříčetně, dravci tlučou několikrát za sebou, někteří jen prudce uhodí a zase usedají. Od výrovek se upustilo, protože na ně dopláceli chránění dravci. Myslivci někdy pro kubu stříleli zpěvné ptáky a vůbec, škody byly větší než přínos. Používalo se výrů mechanických, kteří po zatahání za provázek hýbali křídly. Ptáčník nebo myslivec, aby zůstal nepozorován, seděl v přístřešku. A jsme doma. Existovaly ještě jiné druhy odchytu ptáků. Popis známe z Třebíčska. Chytání na rohatinu se provádělo pomocí ptáka nazvaného volavka. K tomu sloužil lep vyrobený z dužiny jmelí. Prodával se u kupců a uchovával pod vodou, aby se nespekl.výroba tehdy podléhala utajení. Aby hmota měla správnou konzistenci, vařila se ve lněném oleji.vznikla tuhá lepkavá kaše. Lep se nanášel na vějičky, což byly březové větve, zapichované do navrtaných kmenů nebo přivazované do korun. Vějičky se přenášely v leperně, koženém obalu, jímž často byly staré holínky. Pták, který na vějičku usedl, měl smůlu. Byl lapen. Terminologie je přenesena do naší běžné řeči. Přilepené ptáky čižbář opatrně z vějiček sejmul, lepkavá místa jim zasypal popelem a ukládal do klece. Drobné ptáky, jako např. stehlíky, prodávali do domácností, kde byli chováni v klecích jako kanáři. Ptáčníci se někdy na určité ptáky specializovali a ptáčnictví bylo vlastně něco jako řemeslný obor. Udělali jsme si díky Vejrovně exkurzi do hájemství myslivců a dávných čihačů. Možná ale vzpomínáte, že na Vrších v 60. letech byly dvě drůbežárny. Jedna vedle lomu, druhá poněkud níž. Když je po čase zrušili, v areálu jsme pořádali indiánské hry a klukovské bitvy. Někdy v té době byla zaorána část vejhonové cesty jdoucí od velenických závor právě k Vejrovně. Vrše byly osázeny stromky, které jsou dneska už pořádně vzrostlé. Vzpomínám, že některý rok začátkem 60. let jsem se tu jako hošík ochomýtal u mlátičky, kde právě zuřil boj o zrno. Postavený stoh slámy napřesrok shořel. Bylo to brzy zjara. Cestou ze školy jsme tehdy zahlédli mohutné plameny a kouř. Scéna jako vystřižená z filmu Hoří, má panenko. Hasiči tehdy čerpali vodu z lomu pokrytého ledem. Ten tu pak zůstal, když vodu odčerpali, jako mohutná klenba. Jedním z hasičů byl, tuším, ještě jako mladík, nedávno oceněný pan Klouda. Na Vrše jsme chodili jako hodně malí kluci - považte - do lomu bruslit, o sáňkování a lyžování nemluvě. Chodilo se sem běžně opékat buřty a pouštět draky. V lomu na Vejrovně jsme se běžně koupali a ryby chytali ve všech místních lomech. Jen co bungrů" jsme tu v pionýrských dobách jako kluci vybudovali. Bylo tu dokonce volejbalové hřiště. Na Vrších stávala a na podpálení čekávala každého 30. dubna hranice k pálení čarodějnic. Jistě pamatujete. Štafetu dál přebírají postupně mladší generace. V dobách našich časů her a malin nezralých jsme tu často pořádali ohně a prováděli i různá alotria. Málem bych zapomněl zmínit několikerá cvičení členů Lidových milicí, nacvičujících tu perným bojem ochranu továren. Mnozí máte k těmto místům osobní vztah. Určitě nezaškodí zmiňovaná místa obejít po polní cestě při jarní procházce. Jistě se vám něco vybaví. Vladimír Dvořák Ti, kteří získali právo k užívání chráněné známky Cyklisté vítáni, budou každoročně na přelomu 1. a 2. pololetí podrobeni důkladné kontrole dodržování rozsahu a úrovně služeb cyklistům, ke kterým se smluvně zavázali. Pokud neshledáme důvody k vypovězení smlouvy, budou ji moci po úhradě ročního udržovacího poplatku Kč používat do poloviny následujícího roku. Jedině tak bude zaručena serióznost projektu a označení Cyklisté vítáni se stane opravdu pojmem kvality. Projekt Cyklisté vítáni dostal od 12. února 2007 svoji podporu také na internetovém portálu o cestování na kole, cyklistice a cykloturistice NaKole.cz, jehož stránky pravidelně navštěvuje několik desítek tisíc uživatelů měsíčně. Doporučuji vám podívat se na adresu Najdete tam nejen seznam certifikovaných zařízení s možností výběru podle regionů a kategorií, jejich popis, odkaz na webovou stránku a zákaznické hodnocení, ale také interaktivní mapu ČR s plánovačem tras. Údaje jsou převzaty z našeho webu a budou v pravidelných intervalech aktualizovány. Každopádně se jedná o aplikaci zdařilou a jistě i vás potěší prohlédnout si dobře uspořádané informace o certifikovaných zařízeních ve vašem regionu i v širším okolí. Pro zajímavost uvádíme certifikovaná zařízení v okrese Tábor k : hotel Lucia, hotel Trilobit, Rekreační středisko Al&Pa Jez Krkavec, Hostinec a penzion Na Soutoku, Vlkovská hospoda, kemp ATC Karvánky. mah

20 20 VESELSKO / DUBEN 2007 SPORT Instruktor snowboardingu Jakub Vyhlídka (20 let) z Veselí nad Lužnicí se zúčastnil v únoru 2006 extrémního závodu ve snowboardingu s názvem Snowfighter v rakouském Lienzu. Proč právě tento sport a jak dlouho se mu věnuješ? Nevím proč, ale snowboarding se mi líbil již jako předškolákovi, v době, když jsme jezdili lyžovat. V té době byl snowboarding ještě téměř v plenkách a já neměl odvahu sám se učit stát na tzv. jednom prkně. Jednoho dne, těsně před odjezdem na lyžařský zájezd, jsem na chodbě školy potkal ředitele Mgr. Jaroslava Hrušku, který právě nesl snowboard. Podal mi ho a řekl: nauč se na tom. Tím byly odstartovány počátky mého snowboardismu. Někdy byly bolestné, ale touha naučit se jezdit a zdokonalovat se, zvítězila. Kdy jsi se zúčastnil prvních závodů? Prvních závodů jsem se zúčastnil již v prvním ročníku na obchodní akademii. Závody se konaly na šumavském Zadově v disciplíně slalomu. Na těchto svých prvních závodech jsem obsadil čtvrté místo ze 60 závodníků. Důležitým okamžikem bylo seznámení s jezdcem světového poháru Lukášem Binterem, který byl později stěžejním pilířem mých úspěchů, a to ve formě předávání velice cenných zkušeností. O dva roky později (sezona 2005/2006) jsem se díky získaným bodům ze závodů v rámci České republiky dostal mezi profesionální závodníky a začal jsem startovat na mezinárodních závodech FIS (Federation International Ski), již v dresu českého juniorského reprezentačního družstva. Kdy jsi dostal nabídku na závod Snowfighter a za jaký tým jsi soutěžil? Nabídku jsem dostal na začátku sezóny 2005/2006 a soutěžil jsem za česko-rakouský team ČOS Haidenhof. Můžeš nám tento závod stručně popsat? Závod Snowfighter je štafetový závod, kde v každém teamu startuje skialpinista, paraglidista a snowboardista. Na těchto závodech startovalo cca kolem 60 světových teamů a náš, mezinárodně složený team, se umístil zhruba uprostřed startovního pole. Závod spočívá v tom, že ze startu vyrazí skialpinisté ze všech teamů a běží do kopce až na vrchol. Pro představu: běžný skialpinista tento vrchol v Lienzu zdolává přibližně za tři hodiny. Můj rakouský kolega z teamu tento vrchol zdolal za neuvěřitelných 55 minut. V okamžiku dovršení cíle posílá vysílačkou signál paraglidistovi, který startuje z druhého konce údolí. Paraglidista má určený terč, do kterého musí co nejpřesněji přistát a posléze běží půl kilometru vytýčený okruh. Doběhne do štafetové sekce, kde čeká snowboardista z teamu a ten ihned běží s celou výzbrojí (např. v lyžácích) i se snowboardem v ruce 250 metrů do kopce a doběhne na startovní blok. Zde si upevní snowboard a jede co nejrychleji metrů černou sjezdovkou, na které je postaven slalom. (Na této sjezdovce se jezdí např. World Cup v lyžování žen.) Po dojetí slalomu si bere snowboard do ruky a opět běží do kopce cca 100 metrů. Zde ho čeká opětovné nazutí prkna s následným závěrečným sedmimetrovým skokem. Tím je závod ukončen. Jak dlouho jsi se na tuto soutěž připravoval a jak často musíš trénovat? Na závody Snowfighter jsem se připravoval dva měsíce před závodem, z toho celý jeden týden s celým teamem ve středisku Lienz, abychom se naučili dobře číst trať a nečekalo na nás při akci jakékoli nepříjemné překvapení, např. v neznalosti trati. Samotný trénink před sezónou začíná v červenci individuálním posilováním, dále v měsíci srpnu či září se odehrávají první tréninky na ledovci. Zhruba v říjnu začínají tréninky ve slalomu a v obřím slalomu technika projíždění branek. V listopadu a prosinci začínají první závody. Jedná se asi zřejmě o finančně náročný sport, kolik stojí takové vybavení na snowboard? Podle individuálního výběru závodníka. Na jaké další závody se chystáš? Bohužel tato zima je taková, jaká je a díky ní byla zrušena spousta závodů. Proto mě už letos v dohledné době žádné závody nečekají. Děkuji za rozhovor! ivp Vpravo Jakub Vyhlídka Královská hra Stříbro s postupem k moři Jedenáctiletá aprílově narozená Jana Maříková, úřadující vítězka mistrovství EU, sehrála první velký turnaj po vstupu do starší kategorie do 12 let. Na šachovém mistrovství ČR mládeže (Seč u Chrudimi, ) obsadila druhou příčku, čímž si opět vylepšila svá umístění na republikových šampionátech (loni třetí, předloni čtvrtá). Výsledkem obhájila, stejně jako vítězka Kristýna Sabolová (Vysoké Mýto), své ratingové nasazení. Obě úspěšné dívky získaly v devíti partiích shodně sedm bodů. O titulu rozhodl minimální rozdíl v pomocném hodnocení, Kristýna 37,5, Jana 37. Obě si rovněž zajistily postup na mezinárodní soutěže ve druhé polovině roku. Vítězka má právo výběru, kterého ze dvou turnajů se v přímořských letoviscích zúčastní. Vybrat si může mezi mistrovstvím Evropy (Šibenik, Chorvatsko) v září nebo mistrovstvím světa (Antalya, Turecko) v listopadu. Šachový klub Veselí nad Lužnicí Janě gratuluje ke znamenitému počínání za šachovnicí. Nechť se stříbrná radost stane pobídkou k dalšímu každodennímu zarputilému snažení, aby výkonnostní růst byl posléze zjevný všem. V divizích střídavě oblačno Veselská družstva hrající pod hlavičkou restaurace Beseda se odpoutala od série porážek Pekelně soustředěná Jana Maříková Foto: M. Janovský v předchozím měsíci. Áčko v 1. divizi remizovalo4: 4stáborským Sokolem C, přičemž na šachovnicích nedošlo ani k jediné remíze. Ve 2. divizi Béčko doma (ve školní klubovně) rozdrtilo8:0prachatice a poté podlehlo 3:5vTřeboni. Ve 3. divizi Céčko překvapivě téměř bodovalo v Sezimově Ústí s místním Spartakem B, bylo přemoženo 2 : 3. Veselská Chess Grand Prix V březnové GP mládeže zvítězil Vojtěch Hejl před Ondřejem Mičkou a Jaroslavem Treglerem. Osmý turnaj tohoto školního roku se hraje v neděli od 9 do 12 hodin v Základní škole na Blatském sídlišti (vchod ze zadního dvora). Start je otevřen pro mládež do 18 let. Za Šachový klub M. Janovský, Jezdecký oddíl Blaťák Mažice vás zve na Jezdecké závody v Mažicích 21. dubna 2007 od 10 hodin Občerstvení zajištěno.

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P Došlo dne/ O 'i nn onił Počet listů: čas přijeti: Ĺ Ł "W fcuľt ph'ioh: Čislo Jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CYKSE* Čj: MSK 72455/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11336/2014/Ded 231.2 A20 Vyřizuje: Ing. Táňa Třaskošová

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více