Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku"

Transkript

1 Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, Ustek IC: DIG: bankovni spojeni: CSOB /0300 (dale jen zhotovitel) a 2. FAKULTNI NEMOCNICE PLZEN zast.: Ing. Jaroslavou Kunovou, feditelkou se sidlem: Dr. E. Benese 13, Plzen ICO: DIG: Bankovni spojeni : GE Gapital Bank, a.s., c.u /0600 Za realizaci smlouvy odpovedny: Ing. Frantisek Reficha (dale jen objednatel L Pfedmet plneni 1.1. Zhotovitel se na zaklade teto smlouvy zavazuje provadet dilo die teto smlouvy a objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit za provadeni dila cenu dila podle cl. II. teto smlouvy Pf edmetem plneni ze strany zhotovitele je realizace programu osetfovani a upravy vody zhotovitele ze dne 19. cervna 2003, ktere bude realizovano na systemu objednatele (dale jen dilo). Dilo je blize specifikovano v pfilohach c. 1 ( Program osetfeni a upravy vody ), ktere jsou nedilnou soucasti teto smlouvy. II. Cena dila, platebni podminky a vychozi stav 2.1. Objednatel se zavazuje platit rocne za provadeni dila zhotovitelem cenu dila ve vysi ,- Kc, slovy: Dvestedvacettisictfistadvacetkorunceskych(dale jen cena dila). Gena dila je uvedena bez DPH, pficemz objednatel uhradi DPH v zakonne vysi vzdy na zaklade fakturace zhotovitele Smluvni strany se dohodly, ze sjednana cena dila nebude zhotovitelem navysena po dobu 12 mesicu, vyjma navyseni ceny dila z duvodu zvyseni provozni zateze systemu objednatele Smluvni strany se dohodly, ze pokud dojde v prubehu realizace teto smlouvy ke zvyseni provozni zateze systemu objednatele, a to pfi zvyseni celkove zateze systemu objednatele o vice nez 10 % ve srovnani se zatezi, na zaklade niz byla stanovena cena dila, navysuje se timto V tomto pomeru cena dila. Totez plati pro pfipad, kdy dojde ke snizeni zatizeni

2 systemu o vice jak 10%. Pro stanoveni pocatecni provozni zateze systemu objednatele budou smluvni strany vychazet ze zateze uvedene v Program osetfeni a upravy vody, pfilohy c Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli mesicni dilci uhrady ceny dila ve vysi ,-- + DPH z ceny dila na zaklade faktur vystavenych zhotovitelem s 60 ti denni Ihutou splatnosti Kazda faktura zhotovitele se povazuje za vcas uhrazenou, jestlize v terminu jeji splatnosti je fakturovana castka pfipsana na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe. Nenaplneni tohoto pfedpokladu zaklada prodleni objednatele s uhradou ceny dila Pro vyhodnocovani uspor dosazenych programem se bude vychazet ze spotfeby topneho media na jednu tunu vyrobene pary pfi referencnim mefeni provedenem v mesici duben a kveten 2003 a jehoz vysledky jsou uvedeny v pfiloze c.2 teto smlouvy. Referencni mefeni bylo provedeno objednatelem a jeho zpusob provedeni a vysledky jsou pro obe strany akceptovatelne. III. Misto provadeni dila 3.1. Mistem provadeni dila je, pokud z teto smlouvy nevyplyva jinak, provozovna objednatele na adrese uvedene v pfilohach c. 1 teto smlouvy. IV. Prava a povinnosti smluvnich stran 4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodavat chemicke vyrobky vhodne pro uziti v jeho systemu, a to chemicke vyrobl^ specifikovane v pfilohach c.l teto smlouvy Zhotovitel poskytne objednateli navod ve forme "Uzivatelskeho navodu", jak postupovat pfi realizaci programu Zhotovitel bude v prubehu realizace dila pravidelne die pfiloh c. 1 odebirat vzorky ze systemu objednatele za ucelem provozni analyzy techto vzorku vody. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veskerou potfebnou soucinnost k temto odberum vzorku vody, zejmena je povinen umoznit objednateli pfistup ke svemu systemu. Zhotovitel vzdy po provedeni analyzy zasle objednateli jeden vytisk teto analyzy Zhotovitel poskytne formou vypujcky se servisem v ramci plneni teto smlouvy na dobu platnosti teto smlouvy zafizeni pro realizaci dila. Tato zafizeni jsou blize specifikovana V pfilohach c. 1 teto smlouvy. Uvedena zafizeni budou ze strany zhotovitele po dobu trvani teto smlouvy sefizovana tak, aby byla udrzovana ve stavu potfebnem pro realizaci dila. Naklady na sefizovani techto zafizeni nese zhotovitel, a to vsak pouze v pfipade, ze za poruchy zafizeni ci za jejich nadmerne opotfebeni neodpovida objednatel. V pfipade, ze se na nekterem zafizeni vyskytnou vady, je zhotovitel opravnen na misto odstraneni techto vad uskutecnit vymenu zafizeni za jine zafizeni, ktere bude zpusobile slouzit ke stejnemu ucelu Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veskerou potfebnou soucinnost k provadeni dila zhotovitelem. Zhotovitel neni v prodleni s provadenim dila, pokud nemuze dilo fadne provadet v dusledku prodleni objednatele Zhotovitel je opravnen pferusit provadeni dila, pokud se objednatel dostane do prodleni s plnenim jakekoli sve povinnosti, ke ktere je povinen die teto smlouvy Objednatel prohlasuje, ze ho zhotovitel podrobne seznamil se vsemi pravidly pro fadne uzivani vsech chemickych vyrobku a zafizeni, ktere budou zhotovitelem dodany objednateli

3 V ramci realizace dila die teto smlouvy, a to vcetne souvisejicich pravidel bezpecnosti prace, hygienickych a pozarnich pfedpisu Objednatel je povinen kdykoli behem bezne pracovni doby, tj. v pracovni dny od 7.00 do umoznit na zadost zhotovitele zamestnancum ci zmocnencum zhotovitele pfistup k jeho systemu nebude-li dohodnuta doba jinak Objednatel je povinen veskera zafizeni poskytnuta zhotovitelem instalovat do sveho systemu vzdy pouze za pfitomnosti k tomuto kvalifikovaneho zamestnance zhotovitele, nebude-li dohodnuto jinak Objednatel neni opravnen provadet jakekoli zasahy do zhotovitelem poskytnutych zafizeni mimo ukonu spojenych s jejich ovladanim vyskolenou obsluhou k realizaci programu Objednatel je povinen na zadost zhotovitele pisemne potvrdit zhotoviteli pfevzeti chemickych vyrobku, zafizeni, jakoz i dalsich pfedmetu a pisemnosti, ktere budou objednateli poskytnuty v souvislosti s plnenim teto smlouvy ze strany zhotovitele Objednatel je povinen se svym systemem zachazet a udrzovat jej die pokynu zhotovitele ve vztahu k pfedmetu plneni smlouvy. V. Nabyvani vlastnickeho prava, pfechod nebezpeci skody a odpovednost za skodu 5.1. Objednatel nabyva vlastnicke pravo k chemickym vyrobkiim okamzikem jejich aplikace do sveho systemu nebo porusenim jejich originalniho obalu. Nebezpeci skody pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem dodani techto vyrobku objednateli ci okamzikem, kdy se dostane objednatel do prodleni s jejich pfevzetim Objednatel nenabyva vlastnickeho prava k zafizenim, ktera jsou mu zhotovitelem poskytnuta formou vypujcky v ramci realizace pfedmetu teto smlouvy. Tato zafizeni je opravnen uzivat fadne a v souladu s ucelem, ktery je ve smlouve dohodnut, je povinen chranit je pfed poskozenim, ztratou nebo znicenim V pfipade, ze na zafizenich vznikne jakakoliv skoda, je objednatel povinen do 24 hodin od zjisteni skody nahlasit vznik skody zhotoviteli. Objednatel neni opravnen bez pisemneho souhlasu zhotovitele odstrafiovat sam nebo prostfednictvim jine osoby nez zhotovitele jakekoliv vady na techto zafizenich, nebude-li se jednat o nutne zasahy k odvraceni skody ci havarie, k cemuz budou obsluhy objednatele zhotovitelem nalezite pouceny. Zhotovitel se zavazuje do 24 hodin po nahlaseni skody zahajit prace na jejim odstraneni. Odpovednost za skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanskeho a obchodniho zakoniku Zafizeni zhotovitele bude provedeno tak, ze system objednatele nebude z hlediska provozuschopnosti omezovat nebo ji narusovat. Pfipadne poruchy bude mozne u automatickeho systemu obsluhou vyfesit tak, ze bude system schopna ovladat nahradnim manualnim zpusobem a obsluhy budou nalezite zhotovitelem pouceny. VL Odpovednost zhotovitele za fadne provadeni dila 6.1. Zhotovitel je povinen provadet dilo s odbornou peci a v souladu s pravnimi pfedpisy a odpovida objednateli za fadne provadeni tohoto dila. 6.2 Zhotovitel neodpovida objednateli za bezvadny mechanicky stav systemu objednatele a rovnez neodpovida za usazeniny, vodni kamen a korozi, ktere v systemu objednatele

4 existovaly jiz pfed zahajenim provadeni dila ze strany zhotovitele. Zhotovitel odpovida za skody zpusobene prokazatelne jeho chybnym postupem, ktery vznik skod na zafizeni zpusobil. 6.3 Zhotovitel nese odpovednost po dobu provadeni dila za tu cast systemu, kterou dodal a k provadeni dila pouziva. Zhotovitel nepfebira odpovednost za skody na systemu objednatele v dusledku nespravne aplikace vyrobku ci obsluhy zafizeni dodanych objednateli zhotovitelem. Zhotovitel rovnez nenese odpovednost za skody, ktere vzniknou objednateli v souvislosti s provadenim dila zhotovitelem, pokud temto skodam nemohl zabranit ani pfi vynalozeni odborne pece jako je stafi a unava materialu, provozni opotfebeni apod. VII. Doba trvani smlouvy 7.1. Tato smlouva se sjednava na dobu neurcitou. Kazda smluvni strana je opravnena tuto smlouvu vypovedet s tim, ze vypovedni Ihuta trva 60 dnu a pocne bezet od prvniho dne mesice nasledujiciho po mesici, v nemz byla vypoved druhe smluvni strane dorucena Objednatel je povinen nejpozdeji do terminu skonceni tohoto smluvniho vztahu (vratit zhotoviteli veskera zafizeni a veskere dosud neaplikovane chemicke vyrobky v originalnich neporusenych obalech, ktere mu byly poskytnuty na zaklade teto smlouvy. Ohledne peneziteho vyrovnani obou smluvnich stran se pouzije pfimefene ujednani smluvnich stran pro pfipad odstoupeni od smlouvy sjednana v cl. VIII. teto smlouvy. VIII. Odstoupeni od smlouvy 8.1. V pfipade, ze zhotovitel nebo objednatel odstoupi od teto smlouvy z duvodu stanovenych smlouvou anebo zakonem, bude mit objednatel povinnost vratit do 30 dnu po oznameni odstoupeni odstupujici smluvni stranou druhe smluvni strane veskera zafizeni a veskere dosud neaplikovane chemicke vyrobky v originalnich neporusenych obalech, ktere mu byly poskytnuty na zaklade teto smlouvy. Objednatel je povinen zhotoviteli rovnez uhradit cenu jim spotfebovanych ci zjineho duvodu nevracenych chemickych vyrobku a dale zhotoviteli nahradit veskere jeho naklady vznikle v souvislosti s provadenim dila die teto smlouvy do jejiho faktickeho ukonceni Smluvni strany se dohodly, ze odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokuty sjednane touto smlouvou, a ze tudiz tyto naroky nezaniknou v dusledku ukonceni smluvniho vztahu odstoupenim od smlouvy. IX. Smluvni sankce 9.1. V pfipade prodleni objednatele s placenim ceny dila vcetne zaloh die teto smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli smluvniho penale ve vysi 0,05 % z dluzne castky za keizdy zapocaty den prodleni Stejna vyse smluvniho penale jako v cl se sjednava i pro pfipad, ze zhotovitel se dostane vuci objednateli do prodleni pfi vraceni castky zaplacene casti dila, ktere mu die ustanoveni teto smlouvy nenalezi.

5 X. Pravni rezim smlouvy a feseni sporu Smluvni strany se dohodly, ze tato smlouva a veskere pravni vztahy mezi smluvnimi stranami vznikle z teto smlouvy a s touto smlouvou souvisejici se fidi ceskym pravem Neni-li v teto smlouve stanoveno jinak, plati pro vztahy mezi smluvnimi stranami ustanoveni ceskeho obchodniho zakoniku v platnem zneni. XL Obchodni tajemstvi 11.1 Smluvni strany se zavazuji udrzovat v tajnosti veskere informace zjistene V souvislosti s naplfiovanim pfedmetu teto smlouvy, nezvefejhovat je bez vzajemneho pisemneho souhlasu ve vztahu k tfetim osobam a nepouzit takoveto informace ve svuj ci cizi prospech nad ramec plneni teto smlouvy bez pisemneho souhlasu druhe smluvni strany. Smluvni strany se dale zavazuji, ze budou navzajem rozsifovat sve dobre obchodni jmeno a budou usilovat o vzajemny prospech. Toto ustanoveni plati i po ukonceni spoluprace smluvnich stran die teto smlouvy. XIL Ostatni ustanoveni 12.1 Pro ucely dorucovani mezi smluvnimi stranami plati adresy uvedene v zahlavi teto smlouvy nebo sdelene pisemne druhe smluvni strane. Pokud se smluvni strane nepodafi druhe smluvni strane dorucit korespondenci na znamou adresu, povazuje se tfeti den od vraceni nedorucene zasilky odesilateli za den doruceni, i kdyz se adresat o nem nedovedel Veskere smluvni penale sjednane touto smlouvou ma opravnena strana pravo pozadovat vedle sveho naroku na nahradu skody. Opravnena strana ma pravo cast nebo cele smluvni penale druhe strane prominout. XIIL Zaverecna ustanoveni Tuto smlouvu Ize menit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi zastupci obou smluvnich stran Tato smlouva je pofizena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi po jednom. V Plzni dne : 2003 V Plzni dne za zhotovitele: za objednatele: / Pavel Dvofak potrubafske prace, montaz plynovych kotlu, prace s nerez oceli, chemicka uprava vody V tepelnych a chladicich zafizeni

6 Dodatek ke Smlouve o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, Ostek IC: DIG: bankovni spojeni: CSOB /0300 (dale jen zhotovitel) a 2. FAKULTNf NEMOCNICE PLZEJV zast.: Ing. Jaroslavou Kunovou, feditelkou se sidlem: Dr. E. Benese 13, Plzen ico: DIG: Bankovni spojeni: GE Capital Bank, a.s., c.u /0600 Za realizaci smlouvy odpovedny: Ing. Frantisek Reficha (dale jen objednatel) Pf edmetem dodatku je zmena zhotovitele z duvodu transformace fyzicke osoby na pravnickou osobu ve forme akciove spolecnosti. Z tohoto duvodu jsou veskera prava a povinnosti zhotovitele pfevedeny na : ABC Technologies a.s. zast. Ing. Jaroslavem Alblem, pfedsedou pfedstavenstva se sidlem: K cihelnam 699, PSC , Plzen IC: DIG: bankovni spojeni: vypis z obchodniho rejstfiku vedeneho Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 8564 (dale jen zhotovitel) s ucinnosti dnem 1. unora cli. V Plzni dne Pavel DVORAK 1.m^jea.6, ClSTgK CJ.: 00/31 Pavel Dvof ak ABC TECHNOLOGIES a.s. K cihelnam 699/ GO PIzefi ico: 270^ objednatel

7 Dodatek c. 2 ke Smlouve o dflo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. ABC Technoli^es zast. Ing. Jaroslavem Alblem, pfedsedou pfedstavenstva Frantiskem Foltynem, clen pfedstavenstva se sidlem: K cihebiam 699, PSC , Plzen IC : DIC : CZ ( dale jen zhotovitel) 2. FAKULTNi HEMOCNICB PLZBH se sidlem: Dr. E. Benese 13, Plzen IC: DIC: CZ Za realizaci smlouvy odpovedny: Ing. Frantisek Reficha (dale jen objednatel) Pfedmctem dodatku je zmena zhotovitele z duvodu restruktualizace podnikatelske ciimosti stavajiciho zhotovitele na dcefinne spolecnosti s rucenim omezenym. Z tohoto duvodu jsou veskera prava a poviimosti pfevedeny na: ABCD Techiiol<^ s.r.o. Se sidlem : K cihelnam 699, Plzeii - Cemice IC: Die : CZ zapsana v obchodnim rejstfiku Krajskeho soudu v Plzni v oddilu C, vlozce zast. : Ing. Jifi Svoboda - jednatelem ( dale jen zhotovitel) s ucinnosti dnem 1. kvetna V Plzni dne.i...lj/ ABC TECHNOLOGIES a.s. K cihelnam 699/ PIzefi FAKULTNI NF.M0CM7CE HLDrfLLffii ABC Technologies a.s. objednatel ABCD TecHnology s.r.

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem:

SMLOUVA 0 OiLO (dale jen smlouva U ) k verejne zakazce s nazvem: SMLOUVA 0 OiLO (dale jen "smlouva U ) evidovana U objednatele pod c. ev. CSU 220/20 11 evidovana u zhotovitele pod c. 01-3-11-005 k verejne zakazce s nazvem: "Rekonstrukee a doplneni bezpecnostnieh teehnologii"

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb

Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb Smlouva o podnájmu nebytových prostor, zařízení a poskytování dalších služeb Smluvní strany: 1) Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s., se sídlem: České Budějovice, Na Zlaté stoce

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI

INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI opvzdei^vanf fond V CR EVROPSKA UNIE ML ADFZE A Tf L OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI Pf iloha c. 3 vyzvy KUPNI SMLOUVA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice. Kupní smlouva

TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice. Kupní smlouva TEZAS servis a.s., Panelová 289, 190 15 Praha 9 Satalice Kupní smlouva číslo : 140015 Prodávající Firma: TEZAS servis a.s. Sídlo: Panelová289/6 IČO: 24765180 DIČ: CZ24765180 Rg. MS Praha, OR oddíl B/16656

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více