PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s."

Transkript

1 CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje o vefiteli spotfebitelskeho uveru Vefitel CPE Credits of Private Equity, a.s., ic , zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajskeho soudu v Hradci Kralove, oddil B, vlozka 3023 Adresa Pardubice, Sladkovskeho 767, PSC Popis zakladnich vlastnosti spotfebitelskeho uveru tvp - varianta uveru A die nabidkv prodtiktu a smlouvy o poskvtnuti spotfebitelskeho uveru ,- Mesicni splatka ve vysi 810,- - splatne vzdy k 15. kalendafnimu dni v ,- Naklady spotfebitelskeho uveru - A 215,38 % ( urok + poplatek za vyfizeni uveru) typ - varianta uveru B die nabidkv produktu a smlouvy o poskvtnuti spotfebitelskeho uveru Mesicni splatka ve vysi 1 620,- - splatne vzdy k 15. kalendafnimu dni v ,- Naklady spotfebitelskeho uveru - B 188,69 % ( urok + poplatek za vyfizeni uveru) tvp - varianta uveru C die nabidkv produktu a smlouvy o poskvtnuti spotfebitelskeho uveru /pfi vyuziti vsech doplnkovych sluzeb Mesicni splatka ve vysi 2 430,- - splatne vzdy k 15. kalendafnimu dni v ,- Naklady spotfebitelskeho uveru - C 180,95 % ( urok + poplatek za vyfizeni uveru) 1

2 CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvnf informace ke spotrebitelskym tvp - varianta uveru D die nabidkv produktu a smlouvy o poskytnuti spotfebitelskeho uveru Celkova vvse spotfebitelskeho uveru Mesicni splatka ve vysi 3 240,- - splatne vzdy k 15. kalendafnimu dni v ,- Naklady spotfebitelskeho uveru - D Nakladv v pfipade opozdenych plateb 177,26 % ( urok + poplatek za vyfizeni uveru) tvp - varianta uveru E die nabidky produktu a smlouvy o poskytnuti spotfebitelskeho uveru Mesicni splatka ve vysi 4 050,- - splatne vzdy k 15. kalendafnimu dni v ,- Naklady spotfebitelskeho uveru - E 175,11 % ( urok + poplatek za vyfizeni uveru) Dalsi udaje tykajici se vsech typu - variant uveru - A + B + C + D + E Druh spotfebitelskeho uveru Podminky cerpani neucelovy 5 dnu od pisemne zadosti pfevodem na bankovni ucet dluznika Doba trvani spotfebitelskeho uveru / pocet splatek Poskytuje-li se spotfebitelskv liver ve forme odlozene platby za zbozi nebo sluzbu nebo je vazan na dodani urciteho zbozi nebo poskytnuti urcite sluzby Je pozadovano zajisteni? 36 mesicu / 36 splatek Splatky vedou k okamzitemu umofovani jistiny - splatka se povazuje za platbu nejprve na nahradu nakladu na vymahani dluzne castky (vcetne vyzvy Vefitele), plnil-li Dluznik Vefiteli az po vzniku naroku Vefitele na uhradu techto nakladu, jinak na uhradu pomerne casti uroku (nalezejicich Vefiteli za pfislusne obdobi), pote na uhradu pomerne casti jistiny uveru a nakonec na uhradu uroku z prodleni a ostatnich smluvnich sankci, zejmena smluvnich pokut. 2

3 CPE Credits of Private Equity a.s. - Pfedsmluvni informace ke spotfebitelskym Jedna se o celkove rocni naklady vyse uveru vyjadfene jako rocni procento celkove vyse liveru. Pfedpokladem pro vypocet rocni procentni sazby nakladu je, ze liver bude trvat po dohodnutou dobu a ze Poskytovatel a Pfijemce splni fadne a vcas sve povinnosti. Pro vypocet RPSN se pouzije zejmena jistina uveru a urok, jak jsou uvedeny ve Smlouve. Dava-li Smlouva Pfijemci volnost v cerpani liveru, povazuje se pro vypocet RPSN celkova vyse uveru za vycerpanou okamzite a v pine vysi. Reprezentativni pfiklad pfedpokladu pouzitych pro vypocet RPSN: Vzorovy liver (reprezentativni pfiklad uvadejici veskere pfedpoklady pouzite pro vypocet sazby PRSN) je poskytovan ve vysi ,-, Poplatek za vyfizeni liveru cini 4.500,-. Prvnim dnem cerpani liveru je 10. den kalendarniho mesice a uver je vycerpan ihned v pine vysi. Mas se za to, ze mesic ma 30,41666 dni bez ohledu na to, zda se jedna o pfestupny rok ci ne. Uver je splacen v mesicnich splatkach vzdy k 10. dni kalendafniho mesice, pficemz splatky obsahuji cast liroku, pomernou cast jistiny a pomernou cast poplatku za vyfizeni liveru-anuitni splaceni. Vyse splatky cini 1.455,- +,- cast poplatku za vyfizeni uveru. Vypujcni urokova sazba je 29 %, RPSN tedy cini 366,38 %. Vzorovy splatkovy kalendaf je uveden v tabulce pod temito pfedsmluvnimi informacemi. Souvisejici naklady vsech typu - variant uveru - A + B + C + D + E Souvisejici naklady - poplatek za vyfizeni uveru zahrnujici naklady na notafe Vyzaduje se vedeni jednoho nebo vice lictii zaznamenavajicich platebni transakce a cerpani, vyzaduje se uzavfeni smlouvy o "pojisteni uveru", ci jine doplnkove sluz.be Vyse nakladu na pouzivani zvlastniho platebniho prostfedku ( napf. kreditni karty ) bude-li uzit Veskere pfipadne dalsi naklady vyplyvajici ze smlouvy, ve ktere se sjednava spotfebitelsky liver. Doba po kterou je vefitel vazan temito informacemi Poplatek za vyfizeni liveru - pro variantu A 2.200,-, pro variantu B 3.200,-, pro variantu C 4.200,-, pro variantu D 5.200,-, pro variantu E 6.200,- jsou, splati-li dluznik liver fadne a vcas Tyto informace plati od do jejich odvolani, nebo do zvefejneni noveho zneni na internetove adrese pod zalozkou PRE - informace Standard" Podminky, za nichz lze vyse uvedene naklady souvisejici se smlouvou, ve ktere se sjednava spotfebitelsky liver zmenit. jsou, nelze zmenit Pfipadna povinnost zaplatit notafske poplatky 3. Dalsi dulezite pravni aspekty Pravo na odstoupeni od smlouvy, ve ktere se Ano, a to ve lhute 14 kalendafnich dnu od uzavfeni smlouvy o liveru sjednava spotfebitelsky liver Pfedcasne splaceni. Ma-li vefitel, v pfipade pfedcasneho splaceni narok na nahradu nakladu Pro pfipad pfedcasneho splaceni spotfebitelskeho liveru ma vefitel pravo na nahradu nutnych a objektivne oduvodnenych nakladu, ktere mu vznikly v pfime souvislosti s pfedcasnym splacenim, ve vysi 5 % z pfedcasne splacene casti liveru. 3

4 CPE Credits of Private Equity a.s. - Pfedsmluvni informace ke spotrebitelskym Vyhledavani v databazi Ano, v pfipade, ze zadost o poskytnuti uveru bude na zaklade vyhledavani v databazich zamitnuta, ma Dluznik pravo na okamzite a bezplatne vyrozumeni o vysledku vyhledavani v databazi a o udajich o pouzite databazi. Pravo na navrh smlouvy, ve ktere se sjednava spotfebitelsky uver Ano V pfipade poskytnuti informaci pfed uzavfenim smlouvy, ve ktere se sjednava spotfebitelsky liver, nebo pfed navrhem na uzavfeni teto smlouvy doba, po kterou je vefitel vazan temito informacemi. Tyto informace plati od do jejich odvolani, nebo do zvefejneni noveho zneni na internetove adrese pod zalozkou PRE - informace Standard" Dalsi diisledky prodleni Krome vyse uvedeneho moznost Vefitele pozadovat lirok, smluvni pokuty, odstoupit od smlouvy, vymahat plneni prostfednictvim vymahaci agentury na naklady Dluznika, zahajit proti Dluznfkovi soudni fizeni, nafidit exekuci nebo soudni vykon rozhodnuti na majetek Dluznika a pozadovat po Dluznikovi s tim spojene naklady 4. Dodatecne informace a) o vefiteli Zastupce vefitele ve Vasem domovskem clenskem state. CPE Credits od Private Equity a.s., Sladkovskeho 767, Pardubice Pokud ma vefitel povinnost zapisu do rejstfiku, zakladni identifikacni udaje o nem. Organ dozoru ic , zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajskeho soudu v Hradci Ceska obchodni inspekce Kralove, oddil B, vlozka 3023 b) o smlouve ve ktere se sjednava spotfebitelsky liver Dalsi informace Na bezplatne obdrzeni navrhu na uzavfeni smlouvy. Pfipadne pouziti kapitalu, vytvofeneho platbami Dluznika namisto splaceni liveru, nepovede k splaceni liveru. Vykon prava na odstoupeni od teto smlouvy Pravo statu, podle nejz postupuje vefitel pfed Dolozka o pravu rozhodnem pro smlouvu, ve ktere se sjednava spotfebitelsky liver a/ nebo pfislusnem soudu Od smlouvy muzete odstoupit bez uvedeni duvodu ve lhute 14 dnu ode dne uzavfeni Smlouvy. V pfipade, ze Smlouva ci VOP neobsahuji informace stanovene v pfiloze c. 3 zakona c. 145/2010 Sb., o spotfebitelskem liveru, lhiita pro odstoupeni neskonci drive, nez 14 dnu pote, kdy Vam budou tyto informace vefitelem poskytnuty. Od smlouvy lze odstoupit fadnym pisemnym projevem viile, dorucenem vefiteli. Lhuta pro odstoupeni je povazovana za zachovanou, je-li odstoupeni odeslano vefiteli v listinne podobe nebo na jinem trvalem nosici dat nejpozdeji v posledni den lhuty na sidlo spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s., Pardubice, Sladkovskeho 767, PSC V pfipade neuplatneni prava na odstoupeni od smlouvy budete smlouvou o uveru v plnem rozsahu vazani. Pravni fad Ceske republiky Dolozka o pravu rozhodnem neni. 4

5 CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym Informace a smluvni podminky budou poskytnuty v ceskem jazyce, ve Uzfvani jazyku kterem s Vami take bude komunikovano v prubehu trvami spotfebitelskeho liveru c) o prostfedcich napravy Existence mechanismu mimosoudniho urovnani sporu a prostfedku napravy a pfistup k nemu Prostfednictvim financniho arbitra die zakona c. 229/2002 Sb., a to na zaklade podaneho navrhu. V Pardubicich dne Reprezentativni pfiklad spotfebitelskeho liveru: CPE Creidts of Private Equity a.s. pfi mesicni splatce ve vysi 1.830,- konecna popb.ekruesk ^ ^ u r o k umor hod nora I S :: OD D ". ' sri6 54S S *i :

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více