MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ"

Transkript

1 MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VAV DO OBD Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/

2 IS UTB OBD 2.6 OBD (Osobní bibliografická databáze) je vyspělý systém pro centralizovaný sběr, správu a vyhodnocování výsledků vědecko-výzkumných aktivit. Všechny bibliografické záznamy jsou vkládány do databáze OBD dle skutečně dosažených tvůrčích výsledků získaných v (předcházejícím) kalendářním roce. Integrovaný informační systém VERSO zajišťuje centralizovaný sběr, který se uskutečňuje od jednotlivých bibliografických záznamů vložených do čekáren, knihoven OBD, přes kontrolní systém a následné generování tvůrčích aktivit do RIV. Pro správné vyhodnocení tvůrčích aktivit je třeba dodržet požadavky kladené Radou vlády ČR pro vědu a výzkum viz Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - Správa OBD fa DERS Hradec Králové Dostupnost pro UTB: UPOZORNĚNÍ: *Formulář (http://web.utb.cz/?id=0_4_10&iid=0&lang=cs&type=0) s údaji pro vložení do číselníku musí být předložen Mgr. Korecké. Údaje musí být před odesláním ověřeny (např. ISBN, ISSN, správný název konference apod.) Druhy výsledků dle Metodiky RVV platné pro rok 2011 a 2012 J - článek v odborném periodiku: - Jimp - článek v impaktovaném časopise WoS, - Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS), - Jrec - článek v českém recenzovaném časopise, B - odborná kniha nebo C - kapitola v odborné knize, D - článek ve sborníku, P patent, F - užitný nebo průmyslový vzor, Z - poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, G - prototyp, funkční vzorek, H - poskytovatelem realizovaný výsledek, N, L - certifikované metodiky a postupy, specializovaná mapa s odb.obsahem, R software, V - výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle 1 zvláštního práv.předpisu

3 1. PŘIHLÁŠENÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Obr VKLÁDÁNÍ NOVÉHO ZÁZNAMU Vložit nový záznam je možné několika způsoby. I. V hlavním menu je velmi jednoduché vytvoření nového záznamu. Současně s tlačítkem Obr. 2 se rozbalí seznam literárních forem Červeně zbarvené literární formy se exportují do RIV! 2

4 Formulář pro nový záznam v definici literární formy, např. Článek v periodiku obsahuje povinná pole, která jsou nutná správně vyplnit, aby při editaci nebyla tato pole uváděna jako chybný záznam. Pokud je ve formuláři uvedeno tlačítko ROLO z číselníku pomocí toho tlačítka., je nutný výběr TVŮRCI AUTOŘI, SPOLUAUTOŘI Výběr z číselníku studenti jsou zavedeni jako kmenoví zaměstnanci. Obr. 3 vybrat čekárnu Nelze měnit pořadí autorů! Musí být uvedeno dle skutečného vydání tvůrčího výsledku. U všech autorů, spoluautorů musí být uveden mentální podíl na tvůrčím výsledku. Min. hodnota mentálního podílu je 5 %. Právě jeden z tvůrců výsledku bude označen jako GARANT tohoto výsledku. Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli! 3

5 POZOR! Vzhledem k přímé návaznosti na zadávání autorů v záznamu, musíme věnovat pozornost výběru právě Výběr z číselníku, neboť jsou v číselníku uvedeny všechny požadované náležitosti o autorovi (příjmení, jméno, tituly, pracoviště apod.) a současně také pro filtrování je nutný výběr z číselníku autorů. Pokud je autor při vkládání záznamu vložen ručně, je zadán natvrdo, tzn. je dopsáno příjmení autora, pak i při filtrování nesmí být použit výběr z číselníku, ale je nutné opět příjmení autora vypsat. Zadávání zahraničního autora nebo spoluautora vždy z číselníku viz obr. 4. Nejprve označíme Zahr a z číselníku vybíráme stát. Obr. 4 Zadávání cizího autora (mimo UTB) U cizího autora (autor, spoluautor, který je má pracovně-právní vztah k jiné organizaci - mimo UTB, z ČR nebo zahraniční), není výběr z číselníku, ale je nutné vypsat (Přijmení, Jméno, Tituly, mentální podíl). Poznámka viz informace o garantovi výsledku shoda údajů o výsledcích všemi předkladateli. 4

6 Obr.5 Rok vzniku tvůrčího výsledku 2010,... Jazyk tvůrčího výsledku výběr z číselníku rolo Titul název výsledku v původním jazyce, AJ (max. délka 254* znaků), ČJ Abstrakt - Anotace v původním jazyce, AJ (min. délka 64, max. délka 1016* znaků), ČJ - uvést odkaz na Patentový úřad, důležité web.stránky a další doplňující informace. Klíčová slova AJ (max. délka 254* znaků), ČJ *Více znaků se nevygeneruje do RIV Vlastní typ práce Interní negeneruje se do databáze RIV, zařazení vlastního typu práce je však nutné uvádět pro účely hodnocení tvůrčích aktivit dle SR /12/2010 a SR/13/2010- viz obr. 6 5

7 Obr. 6 NÁVAZNOSTI VÝSLEDKU NA VÝZKUMNÉ AKTIVITY NA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ ZDROJE Pokud vznikl určitý výsledek řešením výzkumné aktivity řešením projektu, výzkumných záměrů, grantů, je nutné vyplnit identifikační kódy všech těchto projektů. To znamená, že ke stejnému výsledku jsou vztaženy všechny projekty, z jejichž finančních prostředků vznikla alespoň část vykazovaného výsledku. 6

8 Obr.7 Obr. 8 Výsledek návaznost na řešení projektu = zdroj financování 7

9 NÁVAZNOSTI VÝSLEDKU NA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ IGA Všechny výsledky (tvůrčí aktivity), které vznikly s poskytnutou podporou projektů IGA budou navázány na řešení daných projektů IGA. V IS OBD jsou v číselníku grantů/projektů uvedeny všechny projekty IGA: IGA/../FAI IGA/../FaME IGA/../FHS IGA/../FMK IGA/../FLKR IGA/../FT V OBD příkazem Přidat grant (obr. 9) se rozklikne nabídka k přiřazení grantu. Do prvního okna číslo uvedeme IGA% a rozklikne se nabídka všech projektů IGA řešených v roce 2010, ev. dále jméno řešitele viz obr. 10 Obr. 9 8

10 Obr. 10 VYDÁNÍ PUBLIKACE - Název knihy, časopisu, sborníku = Zdroj v čem byla publikace vydána číselník ROLO - číselník - ISSN, ISBN - Místo vydání - Vydavatelství - Svazek, ročník, edice, - Strany ( ) - Rozsah (1) počet stran, na kterých se nachází článek, kapitola apod. - Místo vydání - Typ akce (CST = celostátní, EUR = evropská akce, WRD = světová akce viz obr Datum konání konference (DD.MM.RRRR) uvádí se datum začátku konference Článek ve sborníku Obr. 11 9

11 TYP DOKUMENTU Vědní obor, do kterého se musí tvůrčí aktivita, publikace... zařadit. Číselník na POZOR! Musí být shoda s typem a zařazením projektu návaznost na zdroj (RIV, CEP, KLASIFIKACE OBORŮ CEP & CEZ & RIV Kód Popis AA Filosofie a náboženství AB Dějiny AC Archeologie, antropologie, etnologie AD Politologie a politické vědy AE Řízení, správa a administrativa AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi AG Právní vědy AH Eonomie AI Jazykověda AJ Písemnictví, mas media, audiovize AK Sport a aktivity volného času AL Umění, architektura, kulturní dědictví AM Pedagogika a školství AN Psychologie AO Sociologie, demografie AP Městské, oblastní a dopravní plánování AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk stroj BA Obecná matematika BB Aplikovaná statistika, operační výzkum BC Teorie a systémy řízení BD Teorie informace BE Teoretická fyzika BF Elementární částice a fyzika vysokých energií BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače BH Optika, masery a lasery BI Akustika a kmity BJ Termodynamika BK Mechanika tekutin BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech BM Fyzika pevných látek a magnetismus BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika BO Biofyzika CA Anorganická chemie CB Analytická chemie, separace CC Organická chemie 10

12 CD Makromolekulární chemie CE Biochemie CF Fyzikální chemie a teoretická chemie CG Elektrochemie CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství DA Hydrologie a limnologie DB Geologie a mineralogie DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země DD Geochemie DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie DF Pedologie DG Vědy o atmosféře, meteorologie DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí DI Znečištění a kontrola vzduchu DJ Znečištění a kontrola vody DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace DN Vliv životního prostředí na zdraví DO Ochrana krajinných území EA Morfologické obory a cytologie EB Genetika a molekulární biologie EC Imunologie ED Fyziologie EE Mikrobiologie, virologie EF Botanika EG Zoologie EH Ekologie společenstva EI Biotechnologie a bionika FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa FC Pneumologie FD Onkologie a hematologie FE Ostatní obory vnitřního lékařství FF ORL, oftalmologie, stomatologie FG Pediatrie FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy FI Traumatologie a ortopedie FJ Chirurgie včetně transplantologie FK Gynekologie a porodnictví FL Psychiatrie, sexuologie FM Hygiena FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie FO Dermatovenerologie 11

13 FP Ostatní lékařské obory FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství FR Farmakologie a lékárnická chemie FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení GA Zemědělská ekonomie GB Zemědělské stroje a stavby GC Pěstování rostlin, osevní postupy GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy GE Šlechtění rostlin GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin GG Chov hospodářských zvířat GH Výživa hospodářských zvířat GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina GK Lesnictví GL Rybářství GM Potravinářství IN Informatika JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika JB Senzory, čidla, měření a regulace JC Počítačový hardware a software JD Využití počítačů, robotika a její aplikace JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie JF Jaderná energetika JG Hutnictví, kovové materiály JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla JI Kompositní materiály JJ Ostatní materiály JK Koroze a povrchové úpravy materiálu JL Únava materiálu a lomová mechanika JM Inženýrské stavitelství JN Stavebnictví JO Pozemní dopravní systémy a zařízení JP Průmyslové procesy a zpracování JQ Strojní zařízení a nástroje JR Ostatní strojírenství JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví JT Pohon, motory a paliva JU Aeronautika, aerodynamika, letadla JV Kosmické technologie JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla KA Vojenství 12

14 ULOŽENÍ ZÁZNAMU Obr.12 II. ZPŮSOB VKLÁDÁNÍ ZÁZNAMU O TVŮRČÍM VÝSLEDKU V případě, že vkládáme více záznamů, které mají stejný obsah některých polí (např. článek ve sborníku, kapitoly z jedné knihy), můžeme vložit jako jeden záznam a pro vytvoření dalších použít funkci kopírování. a) V okně se záznamy označíme kurzorem (šedý pruh) záznam, který chceme kopírovat. b) Stiskneme tlačítko Přidat záznam (viz obr. 13) a vybereme literární formu (viz obr. 14), pro vytvoření kopie záznamu označeného kurzorem (šedý pruh) se otevře formulář s předvyplněnými údaji podle záznamu, který kopírujeme c) Upravíme pole, která se liší d) Uložíme záznam s tlačítkem Uložit kopii do stavu Uložený 13

15 Obr.13 Obr.14 14

16 APLIKAČNÍ VÝSLEDKY = VÝSLEDKY PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANY P patent, F - užitný nebo průmyslový vzor, Z - poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, G - prototyp, funkční vzorek, H - poskytovatelem realizovaný výsledek, N, L - certifikované metodiky a postupy, specializovaná mapa s odb.obsahem, R software, V - výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního práv.předpisu Patent Obr. 15 Číslo zprávy Správně má být Licence 15

17 Obr. 16 Rozsah Správně má být Licenční poplatek Obr. 17 Patentový úřad 16

18 Obr. 18 Způsob užití Prototyp Obr. 19 Licence 17

19 Obr. 20 Licenční poplatek Obr. 21 Kategorie dle nákladů 18

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu TIP

Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu TIP Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu TIP Tab. č. x: Veřejné soutěže v programu TIP počet projektů: VS na rok počet projektů doručených z toho přijatých z toho podpořených 2009 600 496 82,70%

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 21.2. 2011 Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Téma I: Systém podpory výzkumu a vývoje včr - Základní, aplikovaný a experimentální výzkum - Univerzitní,

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím

Více

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Zpracoval kolektiv autorů červenec 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Jiřina Shrbená doc. Ing. Karel

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2011 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie

MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie MDT Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je mezinárodně uznávaný způsob věcného řazení informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven. Základní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více