Daňová problematika ÚSC z hlediska DPH a daně z příjmů v roce 2015 a 2016 I NG. LYDIE MUSILOVÁ, I NG. ANDREA HOŠÁKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová problematika ÚSC z hlediska DPH a daně z příjmů v roce 2015 a 2016 I NG. LYDIE MUSILOVÁ, I NG. ANDREA HOŠÁKOVÁ"

Transkript

1 Daňová problematika ÚSC z hlediska DPH a daně z příjmů v roce 2015 a 2016 I NG. LYDIE MUSILOVÁ, I NG. ANDREA HOŠÁKOVÁ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, A.S. 1

2 Daň z příjmů právnických osob od ÚSC dle 17a ZDP veřejně prospěšný poplatník Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 2

3 Daň z příjmů právnických osob od V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou od bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických osob. Příjmy získané děděním jsou od daně z příjmů vždy osvobozeny. Bezúplatné příjmy jsou předmětem daně (s výjimkou bezúplatných příjmů na základě rozhodnutí pozemkového úřadu), protože nelze uplatnit osvobození z titulu neuvedení výkonu veřejné moci mezi účely vymezené 20 odst. 8 ZDP. 3

4 Daň z příjmů právnických osob od V případě použití bezúplatných příjmů výlučně v hlavní činnosti na uvedené účely, např. i PO zřízenou ÚSC lze uplatnit osvobození dle 19b ZDP. Účely definované 20 odst. 8 ZDP: financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve, tělovýchovné a sportovní.. 4

5 Daň z příjmů právnických osob od Od daně z příjmů právnických osob je počínaje dle 19b ZDP osvobozen příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud: - v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby - nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku Kč - u vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose 5

6 Daň z příjmů právnických osob od Je-li tento zejména vypůjčený majetek zcela výhradně užíván pro hlavní činnost PO, pak se zvýší základ daně z příjmů o hodnotu tohoto nepeněžního příjmu z titulu bezúplatného užívání majetku formou připočitatelné položky k základu daně z příjmů v ř. 20 DAP. Zároveň uplatní 100% osvobození od daně z příjmů s odkazem na 19b odst. 2 zákona o daních z příjmů ve vazbě na 20 odst. 8 tohoto zákona v ř. 109 DAP, tj. využití pro činnosti v oblasti školství, kultury, sociální služeb, zdravotnictví, výchovy a vzdělávání aj. Pozor v 20 odst. 8 ZDP není uveden výkon veřejné správy 6

7 Daň z příjmů právnických osob od Je-li tento zejména vypůjčený majetek užíván částečně pro hlavní a hospodářskou činnost, nebo zcela pro hospodářskou činnost, pak se zvýší základ daně z příjmů o hodnotu tohoto nepeněžního příjmu z titulu bezúplatného užívání majetku formou připočitatelné položky k základu daně z příjmů v ř. 20 DAP a nebude uplatňováno osvobození Stejně postupujeme i u nájemních vztahů za symbolické nájemné, případně snížené nájemné, hodnotou nepeněžního majetkového prospěchu je rozdíl na obvyklé nájemné. 7

8 Daň z příjmů právnických osob od Za hodnotu nepeněžního příjmu v obvyklé ceně lze v případě odepisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku lze považovat částku ročních odpisů účtovaných do nákladů u vypůjčitele. V případě majetku, který není vypůjčitelem odepisován nebo se jedná o majetek užívaný na základě obchodnědodavatelských vztahů např. u kopírovacích strojů, čistících rohoží, jiného vybavení lze použít pro ocenění hodnoty nepeněžního příjmu cenu uvedenou v uzavřené smlouvě, případně stanovenou půjčitelem. Není-li hodnota nepeněžního příjmu žádným způsobem vyčíslena, lze využít ocenění právního předpisu upravujícího oceňování majetku. 8

9 Daň z příjmů právnických osob od U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem a) z reklamy, b) z členského příspěvku, c) v podobě úroku, d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku. zisk hospodářské činnosti, pokud je ÚSC provozována 9

10 Výnosy z VZZ, které jsou předmětem daně z příjmů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 645,646 Výnosy z prodeje majetku 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové rozdíly (nákladem je 553) 669 Ost. finanční výnosy 10

11 Daň z příjmů právnických osob od U VPP nejsou předmětem daně - příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší jedná se o hlavní činnost, - dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů, - výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění 11

12 Daň z příjmů právnických osob od VPP je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení výdajů (nákladů). 12

13 Náklady je nutné rozdělení v návaznosti na uvedené výnosy v hlavní činnosti i náklady na jednotlivé činnosti lze využít i záznamů pro účely DPH musí to být zajištěno již v rámci účetní závěrky - 18a odst. 4 ZDP nelze mimoúčetně!! Vazba na analytické členění tř. 6 a 5 Sazba daně 19 % 13

14 Zákaz snížení základu daně Nelze od dle 20 odst. 7 ZDP uplatnit snížení daňového základu až o 30 %, Kč, max. 1 mil. Kč Zákaz odpočtu pro obce a kraje Ř. 251 daňového přiznání nevyplňovat!!! 14

15 Zaměstnávání osob se ZPS 35 ZDP: Zaměstnanec se sníženou pracovní schopností (OZZ, invalidita I.a II.stupně) Kč za celý pracovní úvazek, Kč u zaměstnance s těžším zdravotním postižením (invalidita III.stupně) Použití na rozhodnutí obce?! Obec je totiž příjemcem vlastní daňové povinnosti 15

16 Zaúčtování daně Vypočtený předpoklad: MD 591/D 341 MD 341/ D 682 Rozdíl oproti předpokladu při podání DAP: MD 595 /D 341 MD 341/ D

17 Vyplnění řádků DAP Ř.10 celkový HV ( z HČ i HosČ) Ř.20 nepeněžní bezúplatné příjmy obdržené v roce 2015, hodnota obvyklého nájemného (rozdíl mezi např. 1 Kč nájemným a hodnotou obvyklou nájemného dle nájemních smluv), dopočet obvyklé ceny při prodeji majetku, POZOR: patří sem i nepeněžní příjem z titulu prodeje majetku PO, nepeněžní příjem z titulu bezúplatných příjmů PO, je-li v darovací smlouvě uvedeno vlastnictví ÚSC 17

18 Vyplnění řádků DAP Ř.40 nedaňové náklady z HosČ (např. výdaje na reprezentaci, pokuty a penále, manka a škody) Ř.50 účetní odpisy účtované v HČ i HosČ (účet 551 dle VZZ) Ř.62 nedaňové náklady HČ s výjimkou účetních odpisů Ř dotace a příspěvky nebo jiné podpora z veřejných rozpočtů, výnosy daní ( tj. rozdíl celkových příjmů a příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů) 18

19 Vyplnění řádků DAP Ř.200 základ daně ( ziskové činnosti hlavní činnosti, nájemné, příjmy z reklam, zisk hospodářské činnosti) Ř.280 sazba daně z příjmů právnických osob (pro rok 2015 sazba 19%) Ř.290 daňová povinnost daně z příjmů Ř.300 sleva na dani 35 (ZPS,TZP)-do výše daně 19

20 Elektronické podání DAP POZOR povinnost podat elektronicky dle 72 odst. 4 daňového řádu: Prostřednictvím datové schránky ve tvaru XML (kontrola přes Aplikace EPO zjištění propustnosti a nepropustnosti chyb), závěrka ve tvaru PDF Přes daňový portál lze vyplnit a podat ve tvaru XML s identifikátorem datové schránky Max.velikost souboru 4 MB 20

21 NOVINKY V DPH V ROCE 2016 U ÚSC 21

22 Vznik povinnosti registrace Limit 1 mil. Kč zachován zákon 360/2014 Sb.zrušil snížení na 750 tis.kč Definice obratu zůstává zachována s výjimkou 56a pro rok 2014-novela od roku 2015 doplnila 56a, poprvé se budou načítají od ledna 2015! Při překročení obratu plátcem od 1. dne druhého měsíce Při překročení obratu zpětná registrace od Dobrovolná registrace bude až po doručení rozhodnutí o registraci 22

23 Obrat pro povinnou registraci 4a ZDPH Stále platí: (+) úplata bez daně, tj. výnosy ( která náleží OPD) za plnění s místem plnění v tuzemsku, včetně dotace k ceně, tj.: za zdanitelné plnění plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54, 55 a 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně ( definice MF) (v roce 2014 chyběl odkaz na 56a- nájmy) (-) úplaty (výnosy) za prodej dlouhodobého majetku 23

24 Identifikovaná osoba ( 6g až 6l) Kdo může být jakákoli osoba povinná k dani či PO nepovinná k dani, pokud již nejsou plátcem daně Kdy se stane: Pořízením zboží z EU nad 326 tis. Kč, zboží podléhající spotřební dani, OA Přijetím služby z EU s místem plnění v ČR od osoby neusazené v tuzemsku ( POZOR vystoupení zahraničních umělců) Přijetím zboží s instalací v ČR Dobrovolnou registrací ( 6k, 6l ) Zdaňovací období měsíční Podávání DAPDPH jen v případě, že v daném měsíci vznikla daňová povinnost Do 25. dne následujícího měsíce (klasické podání jako u měsíčního ZO) 24

25 Sazbová novela Změny v příloze 3. a vložení nové přílohy č. 3a. nutno porovnat Druhá snížená sazba DPH (10 %) léky, knihy, dětská výživy, vybrané mlýnské výrobky pro bezlepkovou dietu Změny související se zavedením druhé snížené sazby DPHhlavně legislativně technické. Sdělení GFŘ 25

26 Sazby od roku 2015 týká se i neplátců 48 definice příslušenství ke stavbě, pozemku, který tvoř funkční celek se stavbou, místnost užívaná s obytným prostorem, obytný prostor atd. 48 první snížená sazba daně u dokončené stavby pro bydlení a dokončené stavby pro sociální bydlení, řešení zdanění dosavadního příslušenství ( nový výklad GFŘ informace z na web.stránkách Olkt). POZOR na zápis bytového domu na KN V 49 je řešena sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydleni, řešení zdanění dosavadního příslušenství. 26

27 Novela 2016 informace pro plátce Změny především_ v 56, dále v 56a pro dodání a nájem nemovitých věcíosvobození při dodání pozemku a definice stavebního pozemku 92d) PDP u zdaněné nemovité věci. 101c a následující, kontrolní hlášení 27

28 Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení (KH) je zaváděno jako nástroj užívaný a doposud pozitivně ověřený i v jiných členských státech Evropské unie (SK, HU, PT, LT, LV, ES ) jako efektivní prostředek detekce daňových úniků a podvodů Cílem a smyslem KH je umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky Mechanismus systému KH vychází z toho, že plátci vykazují v dané struktuře údaje o (z hlediska správy daně) zásadních plněních, tyto správce daně navzájem porovnává a spojuje formou párování jednotlivých KH rychlý sběr dat

29 Kontrolní hlášení -pokračování Od jsou účinná nová ustanovení 101c až 101i ZDPH, která upravující problematiku KH (zákon č. 360/2014 Sb.) KH se poprvé bude podávat za leden nebo 1. čtvrtletí 2016 KH je speciální daňové tvrzení, jehož obsah je přesně stanoven Údaje uváděné v KH nejsou zcela totožné se údaji uváděnými v přiznání k DPH ani s údaji uváděnými v evidenci pro účely DPH KH nahradí: evidenci pro daňové účely dle 92a odst. 5 ZDPH režim přenesení daňové povinnosti KH nenahradí: souhrnná hlášení ( 102 ZDPH) povinnost vést evidenci pro daňové účely ( 100 a 100a ZDPH) např. plnění 29 osvobozená od daně, plnění, která nejsou předmětem daně, přehled obchodního majetku, evidence týkající se zasílání zboží do JČS se v KH neuvádějí

30 Kontrolní hlášení -pokračování Povinnost podat KH má plátce, pokud ( 101c odst. 1): uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskuteč. tohoto plnění (plátce vyplňující v přiznání ř. 1, 2 nebo 25) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (plátce vyplňující v přiznání ř. 40, 41 nebo 10 a 11), nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (plátce vyplňující v přiznání ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 nebo13) ve zvláštním režimu pro investiční zlato Povinnost podat KH nemá: Osoba, která není plátcem DPH Identifikovaná osoba Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daň. povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu). Plátce usk. pouze plnění osv. od daně bez nároku na odpočet dle 51 ZDPH 30

31 Kontrolní hlášení -pokračování Lhůty pro podání řádného KH ( 101e): Plátce, který je právnickou osobou do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaň. obdobím podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc). Plátce, který je fyzická osoba ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně KH se podá ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH) Poprvé se KH podá za leden 2016 k nebo u fyzických osob, které mají čtvrtletní zdaňovací období za 1. čtvrtletí 2016 k

32 Kontrolní hlášení -pokračování Způsob podání KH ( 101d odst. 1 a 2): povinně pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Informace o příslušném formátu a struktuře kontrolního hlášení (.XML) a odpovídajícím XSD schématu je zveřejněna na: POZOR: ruší se výjimka dle 101a odst. 3 ZDPH (platná do ), podle které plátci fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč nemuseli podávat přiznání elektronicky Připravuje se změna! Viz sněmovní tisku 514 (zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb) návrh s účinností od a odst. 4 ZDPH: podání, které se povinně má učinit jen elektronicky, a které není učiněno dat. zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně bude neúčinné 32

33 Povinná elektronická forma KH Elektronické podání je možné učinit jedním z následujících způsobů: Aplikací Elektronická podání pro finanční správu (EPO) Aplikace je dostupná na stránkách Daňového portálu. Podrobnosti lze nalézt na Pomocí EPO je možné odeslat podání: b(v tomto případě je však nutné do 5 dnů od odeslání podání doručit na místně příslušný FÚ podepsaný E-tiskopis) pokud je KH podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v DŘ ve lhůtě pro podání KH ( 101d odst. 3 ZDPH) - např. el. podání , E- tiskopis do (popř. uložit k odeslání do Datové schránky) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho dat. schránky Datovou schránkou Podání doručovaná tímto způsobem musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru (viz. Pokyn č. D 349). Pro vytvoření požadovaného XML souboru lze využít elektr. formuláře aplikace EPO. Popis a strukturu jednotlivých XML souborů zveřejňuje Fin. správa ČR na stránkách Daňového portálu. Podrobné informace o doručování prostřednictvím Datové schránky jsou uvedeny v části Datové schránky

34 Typy kontrolního hlášení, reakce na výzvu Řádné KH Opravné KH ( 101f odst. 1) Plátce může nahradit již podané KH podáním opravného KH pouze před uplynutím lhůty k podání řádného KH (uvádějí se kompletní údaje) Následné KH ( 101f odst. 2) Povinnost podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů v již podaném KH Uvádějí se znovu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav V případě výzvy k podání řádného KH ( 101g odst.1) je nutné do 5 dnů: podat řádné KH, ve kterém se vyplní č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací z doručené výzvy, ve tvaru: /99/ ) pokud nevznikla povinnost KH podá se tzv. nulové kontrolní hlášení - z roletového menu se vybere: Rychlá odpověď na výzvu volbu: Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH). V případě výzvy k podání následného KH ( 101g odst.2) je nutné do 5 dnů ( nikoliv pracvních!!): podat následné KH, ve kterém se vyplní č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací z doručené výzvy, ve tvaru: /99/ ) z roletového menu se vybere: Rychlá odpověď na výzvu volbu: - Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH). 34

35 Doručování výzvy, sankce Doručování výzev ( 101g ZDPH): do zpřístupněné datové schránky doručení přihlášením do DS; nepřihlásí-li se, 10. dnem ode dne dodání do dat. Schránky přístupová práva nutno nastavit!! výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně (101g odst. 5 ZDPH) Pokuty ( 101h ZDPH): Kč pozdní podání KH, aniž by byl plátce vyzván Kč plátce podá KH v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván Kč plátce nepodá následné KH na základě výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném KH Kč plátce KH nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené SD do Kč plátce na základě výzvy SD dle 101g odst. 2 ZDPH nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného KH až do výše Kč - kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nesplněním povinností souvisejících s KH 101f odst.3 ) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, nestanoví-li zákon jinak. 35

36 Co se do KH neuvádí V KH se neuvádí: řádek v daň. přiznání dovozu zboží 7 a 8 dodání zboží do jiného členského státu 20 poskytnutí služeb s místem plnění v jiném čl. státě 21 vývozu zboží 22 dodání nového dopr. prostředku osobě nereg. k dani 23 zasílání zboží do jiného členského státu 24 ostatních usk. plnění s nárokem na odpočet daně (mimo údajů v ř. 26 o usk. plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle 92 ZDPH, které uvádějí do části A.3. KH) dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou 30 a 31 dovoz zboží osvobozeného podle 71g ZDPH 32 nárok na odpočet daně při dovozu zboží, kdy je správcem je CÚ 42 nároku na odpočet daně uváděného v řádcích 43 a 44 korekce odpočtů podle 75 odst. 4, 77, 79 až 79c ZDPH 45 hodnoty pořízeného majetku dle 4 odst. 4 písm. d) a e) ZDPH 47 plnění osv. od daně bez nároku na odpočet 50 údajů o krácení odpočtu daně podle 76 ZDPH (např. koef.) 51, 52 a 53 úpravy odpočtu daně dle 78 až 78d ZDPH 60 vrácení daně ( 84 ZDPH) 61 36

37 Co do KH uvádí V KH se uvádí: Dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku 1 a 2 Pořízení zboží z jiného členského státu 3 a 4 Příjetí služby od osoby registrované k dani v jiném čl. státě 5 a 6 Pořízení nového dopravního prostředku ( 19 odst. 4 ZDPH) 9 Režim přenesené daňové povinnosti ( 92a ZDPH) odběratel 10 a 11 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň 12 a 13 Režim přenesení daňové povinnosti ( 92a ZDPH) dodavatel 25 Uskutečněná plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle 101c odst. 1 písm. c) bod 2. ZDPH 26 Nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění od plátců 40 a 41 řádek v daň. přiznání 37

38 Struktura kontrolního hlášení Úvodní část Kontaktní informace: ID datové schránky / / telefon (vyplnění alespoň jedné varianty je jednou z povinných položek KH o ID datové schránky: pokud má subjekt zpřístupněnu datovou schránku, v opačném případě vyplní: Položku Jedná se o ovou adresu, kterou plátce uvede v souladu s 101g odst. 4 písm. b) ZDPH a je výslovně určena pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením (zejména případných výzev doručovaných podle 101g odst. 4 a 5 ZDPH) Oddíl A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti A.1. = ř. 25, A.2. = ř , A.3. = část ř. 26, A.4.+A.5. = ř. 1+2 B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku B.1. = ř , B.2.+B.3 = C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) 38

39 Údaje v KH Položka KH: Ev. číslo daňového dokladu : Poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání Z pohledu dodavatele vytvářejícího Ev. číslo daňového dokladu je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře KH, dostupné na nebo na Internetu FS ČR) Odběratel musí minimálně zachovat alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu Údaje (základ daně a daň) se do kontrolního hlášení uvádějí v principu výpočtu a zaokrouhlování stanoveném 37, 39 a 40 ZDPH Základ daně a daň se do KH může uvádět v detailu (včetně haléřové položky), nebo 39 zaokrouhlené na celé koruny (CZK), resp. dle daň. dokladů/evidence Pro případný přepočet na CZK platí ustanovení 4 odst. 5 ZDPH

40 Údaje v KH V případě, že jsou na daňovém dokladu uvedena plnění spadající do různých režimů, je nutné tyto rozepsat do částí kontrolního hlášení, ke kterým přísluší (např. standardní režim, režim přenesení daňové povinnosti apod.) Splátkový a platební kalendář ( 31 a 31a ZDPH) každé dílčí zdanitelné plnění se vykazuje samostatně do KH za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (s opakováním ev. čísla dokladu splátk. kal.) test na zařazení nad 10 tis. Kč je vázán na celkový součet na DD!! V případě souběhu více plnění v jednom ZO se uvede součet v jednom řádku. Souhrnný doklad ( 31b ZDPH) - několik plnění pro jednoho příjemce - souhrnná hodnota všech plnění/úplat z DD do příslušného řádku KH v členění dle sazeb (kde je vyžadováno), datum je poslední (kalendářní) datum uskutečnění uvedené na dokladu test na zařazení nad 10 tis. Kč je vázán na celkový součet na DD bez ohledu na to, zda je zde i osvobozené plnění!! 40

41 Kontrolní hlášení A.1. párování na B1 A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daň. povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle 92a ZDPH Číslo řádku DIČ odběratele Ev. číslo daňového dokladu DUZP Základ daně Kód předmětu plnění CZ VFa souhrn plnění v A.1. = ř. 25 daňového přiznání k DPH údaje za každé jednotlivé zdanitelném plnění uskutečněném v režimu přenesení daňové povinnosti. DIČ odběratele (kód státu a kmenová část bez mezer) pokud je na jednom daň. dokladu uvedeno více druhů plnění (s různými kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na sam. řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu) DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění (nikoli zálohy) ve tvaru: DD.MM.RRRR (např.: , tj. 10-místná položka) již se nebude uvádět rozsahu plnění v měrných jednotkách či ks 41

42 Kontrolní hlášení A.1. Kódy předmětu plnění 1 - dodání zlata (plnění podle 92b) 3 dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (dle 92d) 4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle 92e) 5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle 92c) 11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů 12 - obiloviny a technické plodiny 13 - kovy, včetně drahých kovů 14 - mobilní telefony 15 - integrované obvody a desky plošných spojů 16 - přenosná zařízení pro automatiz. zpracování dat (např. tablety či laptopy) 17 - videoherní konzole v případě novely nařízení vlády č. 361/2014 Sb., budou doplněny kódy pro dodáni plynu a elektřiny soustavami nebo sítěmi (od ?) netýká se obcí!! 42

43 Kontrolní hlášení A.2. A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH souhrn plnění v A.2. = ř daňového přiznání k DPH Číslo řádku DIČ dodavatele Ev. č. DD DPPD Základ daně 1 údaje o pořízení zboží z jiného čl. státu dle 16 (nikoli dle 65), včetně údajů o přemístění zboží z jiného členského státu dle 16 odst. 4 a odst. 5 údaje o pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle 17 odst. 6 písm. e). údaje o pořízení nového dopr. prostředku plátcem od osoby registrované i neregistr. k dani v jiném čl. státě dle 19 odst. 3 a 4 údaj o službách poskytnutých osobou neusazenou v CZ (a případně z poskytnuté úplaty zálohy 24 odst. 1) s místem plnění v CZ dle 9 až 10d, dodání zboží s instal. a montáží s dodání zboží soustavami a sítěmi (plyn) Ev. číslo daň. dokladu zůstane prázdné, pokud plátce nemá daň. doklad DIČ dodavatele EU DIČ DPH nebo identifikace zahr. osoby povinné k dani - zůstane prázdné, pokud např. zahraniční osoba nemá VAT ID DPPD datum povinnosti přiznat daň podle 24 nebo 25 (bez ohledu na to, zda má v daném okamžiku k dispozici daň. doklad) 43 Daň 1 Základ Daně 2 Daň 2 Základ Daně DE Daň 3

44 Kontrolní hlášení A.4. párování na B2 A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad ,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle 44 bez ohledu na limit (A.4. + A.5.) = ř. 1 a 2 DAP Čísl o ř. DIČ odběr. Ev. č. DD DPPD Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Údaje o dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, kde součet hodnot všech plnění nebo přijatých úplat vykazovaných na daň. dokl. přesahuje hodnotu Kč včetně daně a to včetně zvláštních režimů dle 89 (kód 1, uvede se pouze přirážka bez hodnoty nakoup. služeb příklad: cestovní služba za 10121, nakoupené služby za a přirážka 121) a 90 (kód 2) - pro osobu příjemce - plátce, osoby povinné k dani neplátce, práv. osoby nepovinné k dani DPPD = dle 21 ZDPH (den uskutečnění ZP, nebo den přijetí úplaty/zálohy) DIČ odběratele - povinná položka - uvede se DIČ pro účely DPH, u osob povinných k daní - neplátců nebo práv. osob nepovinných k dani - DIČ podle 130 DŘ Pokud nemá odběratel tuzemské DIČ uvádí se do části A.5. KH Opravy dle 42 ZDPH (reklamace, množstevní slevy) se do části A.4. vykazují s ohledem na jejich limit, tj. absolutní hodnoty opravy včetně daně nad 10 tis. DPPD při snížení daně = den, kdy příjemce obdržel opravný daňový doklad Opravy dle 43 ZDPH (chybně uplat. sazba daně) se uvádí do NKH a DDAP 44 Daň 2 Základ daně CZ FV Daň 3 Kód režimu plnění 44 ZDPH

45 Kontrolní hlášení A.5. A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 108 odst.1 písm. a) s hodnotou do ,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daň. doklad (A.4.+A.5.) = ř. 1 a 2 Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň Do jednoho řádku se kumulativně za období, za které se podává kontrolní hlášení (tj. měsíc nebo čtvrtletí) uvede - souhrn základu daně a daň z uskutečněných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a to v členění podle jednotlivých sazeb. Jedná se o plnění, na které plátce vystavil daňové doklady ( 28) a zjednodušené daňové doklady ( 30): plnění uskutečněná pro osoby povinné k dani plátce a neplátce a právnické osoby nepovinné k dani - s hodnotou do ,- Kč včetně daně plnění s místem plnění v tuzemsku pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo zahr. osoby, které nemají tuzemské DIČ (bez ohledu na limit) případy, kdy plátce není povinen vystavit daňový doklad na plnění (tj. fyzické osobě nepovinné k dani), ale je povinen přiznat daň, včetně případů, kdy odběratel nesdělí své DIČ a má se za to, že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani případné vlastní doklady o použití ( 32) hodnota přirážky u plnění uskutečněných ve zvláštních režimech podle 89 a 90 neuvedené v A 4 (s hodnotou do Kč včetně daně, bez ohledu na osobu příjemce) opravy zdanitelných plnění podle 42 s absolutní hodnotou do ,- Kč včetně daně 45

46 Kontrolní hlášení B.1. párování na A1 B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle 92a Čí slo řád ku DIČ doda-vatele Ev. č. DD DUZP Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně CZ Daň 3 Kód předmětu plnění 11 4 souhrn plnění v B.1. = ř ř. 11 daňového přiznání k DPH (bez záloh) údaje za každé jednotlivé zdanitelném plnění přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti. pokud je na jednom daň. dokladu uvedeno více druhů plnění (s různými kódy), je nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu) DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění (nikoli zálohy) ve tvaru: DD.MM.RRRR (např.: , tj. 10- místná položka) již se nebude uvádět rozsahu plnění v měrných jednotkách či ks kód předmětu plnění: 4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle 92e) 46

47 Kontrolní hlášení B.2. párování na A4 B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle 44 bez ohledu na limit (B.2. + B.3.) = ř daň. přiznání k DPH Číslo řádk u DIČ dodav. Ev. č. DD DPPD Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 přijaté daňový doklad s hodnotou plnění nad ,- Kč včetně daně (= celkový součet hodnot plnění včetně daně z daňového dokladu bez ohledu na režim DPH těchto plnění a následně uplatňovanou hodnotu odpočtu příjemcem plnění) při kráceného nároku na odpočet daně podle 76) se uvede celá hodnota základu daně a daň uvedená na přijatém daňovém dokladu u poměrného nároku na odpočet daně se uvede pouze ta poměrná část základu daně a daně, ze které má plátce nárok na odpočet daně podle 75 uveden v daň. Přiznání Příklad: Plátce s měsíčním ZO přijme zdanitel. plnění s DUZP , dodavatel daň. dokl. vystaví dne , ZD: ,- Kč, sazba 15 %, daň 1500,- Kč odpočet si plátce uplatní v DAP DPH za únor 2016 údaje z daňového dokladu plátce u vede do KH za únor Daň 2 Základ daně CZ R Daň 3 Použit poměr 44 ZDPH NE

48 Kontrolní hlášení B.2. DPPD (datum povinnosti přiznat daň dodavatelem) - den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, a to den, který nastane dříve ( 21) DIČ dodavatele - musí být vždy vyplněno a musí jít o plátce Evid. číslo DD uvede se číslo DD uvedené poskytovatelem-dodavatelem plnění opravy odpočtu dle 74 odst. 1 ZDPH se uvedou za zdaňovací období, kdy se plátce dozvědět o okolnostech rozhodných pro vznik opravy opravy odpočtu dle 74 odst. 1 ZDPH (reklamace, množstevní slevy) se do části A.4. vykazují s ohledem na jejich limit, tj. absolutní hodnoty opravy včetně daně nad 10 tis. (opravy v nižší hodnotě se uvedou do B.3.) u souhrnného daňového dokladu ( 31b) se celkový součet hodnot všech 48 plnění nebo poskytnutých úplat uvede na jednom řádku pokud je na daň. dokladu více plnění v různých sazbách daně, jsou jednotlivé položky základu daně a příslušná daň připadající na konkrétní sazbu daně -

49 Kontrolní hlášení B.3. B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do ,- Kč včetně daně (B.2. + B.3.) = ř daň. přiznání k DPH Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň přijatá zdanitelná plnění od plátců s hodnotou do ,- Kč včetně daně, u kterých si příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle 73 odst. 1 písm. a), tj. přijatá plnění, na které byly vystaveny daňové doklady ( 28) a zjednodušené daňové doklady ( 30) částky z dokladů se uvádí kumulativně za období, za které se podává KH v členění dle sazeb 49 opravy odpočtu daně podle 74 vykazované na řádku 40 a 41 daňového přiznání k DPH s absolutní hodnotou pod stanovený limit ,- Kč včetně daně

50 Kontrolní hlášení C. C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DAP) ř. DAP základ daně 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celk.zákl. daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40 B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH 41 B.2. + B.3. celk.zákl. daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 25 A.1 celkem základy daně 10 B.1 celkem základy daně u základní sazby DPH 11 B.1 celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH A.2 celkem základy daně Web finanční správy - obsahuje: Informace k vyplnění KH formulář KH, předepsanou struktura pro podání KH (xml) dotazy ke KH lze zasílat na a technické dotazy ke KH na 50

51 Kontrolní hlášení odpovědi na dotazy Evidenční číslo DD malá a velká písmena nevadí, pomlčky se při párování vymažou, označení Fa.č. se nepřepisují Zmocnění k vystavování DD do KH půjde číslo od vystavitele!! Posouzení limitu nad 10 tis. Kč DIČ u neplátce Zálohy a jejich vyúčtování Platební kalendář a vyúčtování Opravy ZD a výše daně podle 42 a 43 51

52 Dodání nemovité věci 56 (1) 1. Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem. 2. Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo, v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 52

53 Dodání nemovité věci 56 (2) 3. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním, se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. 53

54 Dodání nemovité věci 56 (3) 4. Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí : stavba pevně spojená se zemí, jednotka, inženýrská síť, pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 54

55 Dodání nemovité věci 56 (4) 5. Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle 36. Vazba na 92d) režim PDP 55

56 Právní rámec Poučení dle NOZ Všechny informace poskytnuté na tomto semináři jsou uváděny pouze v rámci výukového procesu a nemohou bez dalšího posouzení sloužit jako informace či rady k řešení právních situací. 56

57 Děkujeme za pozornost DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. nám. Osvobození 277/18, Zábřeh ing. Lydie Musilová, tel Ing. Andrea Hošáková, tel

Daňová problematika měst a obcí z hlediska DPH a daně z příjmů 2014 a 2015

Daňová problematika měst a obcí z hlediska DPH a daně z příjmů 2014 a 2015 Daňová problematika měst a obcí z hlediska DPH a daně z příjmů 2014 a 2015 Ing. Lydie Musilová, Ing. Andrea Hošáková Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. 1 Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2014 ÚSC

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová

Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC. Lektor: Ing. Lydie Musilová Novinky v DPH v roce 2015/2016 u ÚSC Lektor: Ing. Lydie Musilová 1 Novely 2015 * tzv. implementační novela s účinnosti od 1. ledna 2015 (Část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

Kontrolní hlášení pro DPH od

Kontrolní hlášení pro DPH od Kontrolní hlášení pro DPH od 1. 1. 2016 Ing. Roman Landgráf www.landgraf.cz Kontrolní hlášení 1 Novela zákona o DPH Novela ZDPH zákonem 360/2014 Sb. ze dne 22. 12. 2014 Účinnost od 1. 1. 2016. Nová ustanovení

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob 1 Obsah Daň z příjmů právnických osob problematika zaúčtování bezúplatných příjmů a jejich zahrnutí do obecného základu daně, oblast nepeněžního prospěchu z titulu uzavřené smlouvy o výpůjčce Daň silniční

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení 1

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení 1 Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení 1 ze dne 12. 5. 2015 - POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY! Pokud tato předběžná informace obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 4. 12. 2015 1 Pokud tato informace obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Informace ke Kontrolnímu hlášení DPH nová zákonná povinnost platná od

Informace ke Kontrolnímu hlášení DPH nová zákonná povinnost platná od Informace ke Kontrolnímu hlášení DPH nová zákonná povinnost platná od 1.1.2016 Od ledna 2016 vzniká všem plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jde o zcela nové speciální

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 16. 8. 2016 1 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 20. 9. 2016 1 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 16. 6. 2017 1 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová listopad 2015 Ing. Lydie Musilová Novela 2016 S účinnosti od 1.1.2016: z.č.360/2014, od 1.1.2016 zejména: 101c a následující - Kontrolní Hlášení 56 dodání vybraných nemovitých věcí S tím související 92d)

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

FORMULÁŘ Kontrolního hlášení k 1. 1. 2016

FORMULÁŘ Kontrolního hlášení k 1. 1. 2016 FORMULÁŘ Kontrolního hlášení k 1. 1. 2016 A1 uskutečněná zdanitelná plnění v rámci tuzemského Režimu Přenesení Daňové Povinnosti (stavební činnosti, zemědělství, apod.). Odpovídá řádku 25 přiznání k DPH

Více

Kontrolní hlášení. hlášení.

Kontrolní hlášení. hlášení. Kontrolní hlášení Súčinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádnéé daňovéň přiznání

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Verze OZO 2016.001 V programu OZO 2016 jsme se soustředili zejména na vytváření Kontrolního hlášení, které je obsaženo v Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace Příklady na seminář pro příspěvkové organizace 3.12 2018 1. Příklad - Nezdaňované přijaté zálohy P.O. přijala do pokladny od zaměstnance (studenta) finanční prostředky určené k nabití čipové karty (elektronické

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Přehled změn k 4. 12. 2015:

Přehled změn k 4. 12. 2015: Přehled změn k 4. 12. 2015: Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z řádné následné opravné Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ DPH 2016 Nastavení KDF pro evidenci a účtování o DPH Možnost účtování o DPH v modulu KDF vyžaduje: nastavení příznaku plátce DPH v parametrech úlohy KDF nastavení parametrů UST, UDP, DUD, DZP v KDF.CFG

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Časté dotazy a odpovědi

Časté dotazy a odpovědi Časté dotazy a odpovědi Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolnihlaseni-dph/dotazy-a-odpovedi I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Časté dotazy a odpovědi

Časté dotazy a odpovědi Časté dotazy a odpovědi 3. dubna 2017 Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace II. Evidenční číslo daňového dokladu III. Limit 10.000 Kč včetně daně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 143 Sbírka zákonů č. 360 / 2014 Strana 4731 360 ZÁKON ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Tento dokument je průběžně doplňován a aktualizován! Zde jsou základní pokyny a návod : Aktualizováno dne 8. února 2016 Jak se podává kontrolní hlášení Protože

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Opatření proti podvodům na DPH zavedené v ČR

Opatření proti podvodům na DPH zavedené v ČR Opatření proti podvodům na DPH zavedené v ČR Generální finanční ředitelství Blanka Mattauschová www.kdpcr.cz/vatforum-en Vývoj konvenčních opatření podle zákona o DPH od roku 2006 2006 Režim přenesení

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Verze OZO 2016.006 Změna struktur XML v následném Kontrolním hlášení DPH Podvojné účetnictví doplnění kurzových rozdílů v bance dle data řádku Upravené sestavy pohledávek/závazků

Více

Evidence a účtování o DPH od verze

Evidence a účtování o DPH od verze Evidence a účtování o DPH od 1. 1. 2011 verze 20. 1. 2011 S chystanou novelou zákona o DPH, která podle informací MF ČR vstoupí v platnost od 1. 4. 2011, rozhodlo MF ČR změnit s účinností od 1. 1. 2011

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Aktualizováno dne 28. ledna 2016 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, připravili jsme pro vás

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více