Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH"

Transkript

1 Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová

2 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů ) tzv. technická novela od s výjimkou: dodání nemovitých věcí vč. stavebních pozemků (nové znění 56) kontrolní hlášení jako nová administrativní povinnost ( 101c až 101i) účinnost od

3 3. Výklady Daně a pojistné Daň z přidané hodnoty Kontrolní hlášení DPH Soubory ke stažení Formulář kontrolního hlášení, Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH Struktura pro podání kontrolního hlášení (XML) Dotazy, odpovědi a kontakty, lze posílat též na Testování na Elektronická podání pro Finanční správu Elektronické formuláře

4 4. Zrušující ustanovení Nahrazuje povinnosti při vedení evidence u zvláštního režimu pro investiční zlato ( 92 odst. 8), u režimu přenesení daňové povinnosti podle 92a (dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 a č. 6 k zákonu o DPH, poskytnutí stavebních nebo montážních prací), u oprav pro daňové účely podle 44, Ruší možnost plátce - fyzické osoby - podávat daňové přiznání v listinné podobě (obrat do 6 mil. Kč a zároveň nemá povinnost činit podání elektronicky).

5 5. Kdo podává Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v ČR nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, = řádky 1, 2 (dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v ČR) nebo = řádek 25 (režim přenesení daňové povinnosti podle 92a dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb), který přijímá / uskutečňuje některá plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

6 6. Kdo podává pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v ČR nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, = řádky 40, 41 (nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění od plátců) nebo = řádky 10, 11 (režim přenesení daňové povinnosti podle 92a odběratel zboží nebo služeb) nebo = řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 (pořízení zboží z EU vč. nového dopravního prostředku, přijetí služby s místem plnění podle 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, další zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce).

7 7. Kdo nepodává kontrolní hlášení Kdy plátce nemusí kontrolní hlášení podávat: Pokud neuskutečnil a nepřijal za sledované období žádné zdanitelné plnění s místem plnění v ČR a nepořídil plnění z EU / třetí země. Nulové kontrolní hlášení se nepodává pouze na výzvu správce daně jako tzv. rychlá odpověď na výzvu. Kontrolní hlášení nepodávají osoby, která nejsou plátcem vč. identifikované osoby ( 6g až 6l).

8 8. Lhůty pro podání Lhůta pro podání kontrolního hlášení: Plátce právnická osoba (nebo zastupující člen skupiny): za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. I kdyby byl čtvrtletním plátcem DPH. Plátce fyzická osoba: ve lhůtě pro podání daňového přiznání (měsíčně nebo čtvrtletně podle toho, zda je měsíčním nebo čtvrtletním plátcem). Kontrolní hlášení se poprvé podává za období leden 2016 první podání do čtvrtletí 2016 první podání do Nelze bez sankcí lhůtu prodloužit o 5 dnů!

9 9. Kontrolní hlášení - opravné a následné Řádné kontrolní hlášení první podání, i po lhůtě Opravné kontrolní hlášení Před uplynutím lhůty a nahrazuje již předtím podané hlášení (k předchozímu se nepřihlíží). Všechny údaje znovu s promítnutím oprav. Následné kontrolní hlášení Zjistí-li plátce, že uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů podat následné kontrolní hlášení, popř. do 5 kalendářních dnů po výzvě správce daně. Všechny údaje znovu s promítnutím oprav.

10 10. Kontrolní hlášení - forma Elektronická forma formulář aplikace na nebo přes datovou schránku Identifikace podatele: uznávaný elektronický podpis přihlašovací údaje do datové schránky dodatečné potvrzení za podmínek v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení Vlastní XML soubory viz dokument XML struktura formuláře Kontrolní hlášení DPH

11

12

13 13. Náležitosti Kontaktní informace (vyplnění jedné varianty je jednou z povinných položek kontrolního hlášení): ID datové schránky (plátce nebo zástupce) nebo ová adresa, není-li zřízena datová schránka. Identifikace dodavatele/odběratele DIČ / VAT ID Datum vždy ve formátu DD.MM.RRRR ( ), DUZP / datum povinnosti přiznat daň ( DPPD ) Základ daně a daň (samostatně pro sazby 21 %, 15 % a 10 %)

14 14. Náležitosti Evidenční číslo daňového dokladu párovací údaj dodavatel i odběratel uvádějí stejné číslo číslo daňového dokladu uváděné dodavatelem nikoliv číslo přiřazené dokladu odběratelem alfanumerické znaky (písmena a čísla), možné použití i vybraných speciálních znaků (omezení) odběratel má přinejmenším zachovat alfanumerické znaky ve správném pořadí; mezery by neměly činit potíže nelze použít variabilní symbol

15 15. Principy vyplňování Rozdělení přijatých / uskutečněných plnění podle předepsané struktury A.1. až A.5. uskutečněná plnění a přijatá plnění, u kterých odběratel přiznává daň A.1. tuzemský režim přenosu daňové povinnosti A.2. plnění přijatá z EU i třetích zemí A.3. zvláštní režim pro investiční zlato A.4. běžná zdanitelná plnění nad Kč A.5. běžná zdanitelná plnění do Kč

16 16. Principy vyplňování B.1. až B.3. přijatá plnění B.1. tuzemský režim přenosu daňové povinnosti B.2. běžná zdanitelná plnění nad Kč B.3. běžná zdanitelná plnění do Kč Párování dodavatel odběratel: A.1. B.1. A.4. B.2.

17 17. Principy vyplňování Řádek = plnění, výjimka: Plnění, na která je vystavován zjednodušený daňový doklad (do Kč vč. daně) kumulativně Na daňovém dokladu plnění spadající do různých režimů rozepsat na příslušná místa Souhrnný daňový doklad (několik samostatných plnění) hodnoty samostatných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat) lze sečíst Splátkový kalendář (např. nájemní smlouvy) postupné vykazování plnění podle uskutečnění

18 18. Principy vyplňování Zaokrouhlení údajů podle 37; možnosti: detail v haléřích zaokrouhlení na celé koruny podle daňových dokladů a evidence pro daňové účely Údaje v CZK, přepočet podle 4 odst. 5

19 19. Poskytnutá plnění RCH A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle 92a = řádek 25 přiznání požadované údaje: DIČ odběratele evidenční číslo daňového dokladu vlastní DUZP plnění v tomto režimu se přiznávají výhradně k DUZP

20 20. Poskytnutá plnění RCH základ daně kód předmětu plnění pozor na aktualizaci od 2015 Pokud na jednom daňovém dokladu položky v různých kódech, pak se uvádí každá položka představující samostatný kód na samostatný řádek, tj. jeden daňový doklad je rozepsán na více řádků. Oproti současnému výpisu z evidence se neuvádí měrné jednotky.

21 21. Přijatá plnění - výstup A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle 108 odst. 1 písm. b) a c) pořízení zboží z jiného členského státu EU, pořízení nového dopravního prostředku, přemístění zboží do ČR, pořízení zboží v rámci zjednodušeného režimu třístranného obchodu = řádek 3, 4 a 9 přiznání přijetí služby s místem plnění v ČR od osoby neusazené v ČR základní pravidlo, služby související s nemovitými věcmi atp. ( 9 až 10d) = řádek 5, 6, 12 a 13 přiznání

22 22. Přijatá plnění - výstup přijetí dodávky zboží s instalací či montáží nebo soustavami a sítěmi (plyn, elektřina, teplo, chlad) s místem plnění v ČR = řádek 5, 6, 12 a 13 přiznání požadované údaje: DIČ dodavatele EU DIČ DPH, nemá-li, pak ponechá prázdné (např. zahraniční osoba povinná k dani) evidenční číslo daňového dokladu dodavatele (nemá-li k dispozici, ponechá prázdné) den vzniku povinnosti přiznat daň uskutečněním nebo poskytnutím zálohy před DUZP; specifika u pořízení zboží základ daně a daň v rozdělení podle sazby daně (jeden řádek, ale více sloupců)

23 23. Dodání zlata A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle 101c odst. 1 písm. c) bod 2 dodání investičního zlata osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně = řádek 26 přiznání požadované údaje: DIČ odběratele nebo u odběratele bez DIČ - jméno a příjmení / obchodní jméno, datum narození, místo pobytu / sídlo příjemce plnění evidenční číslo daňového dokladu datum uskutečnění osvobozeného plnění hodnota osvobozeného plnění

24 24. Poskytnutá plnění - výstup A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle 44 bez ohledu na limit dodání zboží a poskytnutí služby, kdy daň odvádí dodavatel = řádky 1, 2 přiznání zvláštní režimy (pro cestovní službu 89, pro použité zboží 90), základ daně a daň pouze z přirážky hodnota plnění na dokladu nad Kč a vzniká povinnost vystavit daňový doklad opravy základu daně a daně podle 42, pokud jejich výše v absolutní hodnotě přesahuje Kč

25 25. Poskytnutá plnění - výstup opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle 44 (dodavatel, jehož odběratelé se ocitli v insolvenčním řízení) bez ohledu na limit; vyplňuje pouze daň (s minusem) požadované údaje: DIČ odběratele nemusí být registrace k DPH, stačí registrace k jiným daním (plnění osobám povinným k dani a právnickým osobám nepovinným k dani); nelze-li ověřit, pak A.5. Pokud odběratel nemá české DIČ, uvede se plnění do části A.5. kontrolního hlášení bez ohledu na limit (např. osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku, zahraniční osoby).

26 26. Poskytnutá plnění - výstup evidenční číslo daňového dokladu datum povinnosti přiznat daň základ daně a daň v rozdělení podle sazby daně (jeden řádek, ale více sloupců) kód režimu plnění: 0 běžné plnění, 1 zvláštní režim pro cestovní službu, 2 zvláštní režim pro použité zboží specifikace opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ( 44 zákon o DPH).

27 27. Poskytnutá plnění - výstup A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad dodání zboží a poskytnutí služby, kdy daň odvádí dodavatel = řádky 1, 2 přiznání vystavené zjednodušené daňové doklady plnění pro osoby povinné k dani (plátce i neplátce daně) a pro právnické osoby nepovinné k dani do Kč vč. daně plnění s místem plnění v ČR osobám neusazeným, které nemají české DIČ (bez limitu)

28 28. Poskytnutá plnění - výstup plnění bez povinnosti vystavit daňový doklad (fyzickým osobám nepovinným k dani) doklady o použití ( 32) vystavené plátcem cestovní služby a použité zboží ve zvláštní režimu v hodnotě do Kč vč. daně opravy základu daně a daně podle 42 s absolutní hodnotou do Kč vč. daně (hodnota opravy +/-) požadované údaje: základy daně a daň za jednotlivé sazby v sumě

29 29. Přijatá plnění RCH B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle 92a řádky 10 a 11 přiznání požadované údaje: DIČ dodavatele evidenční číslo daňového dokladu dodavatele DUZP plnění v tomto režimu se přiznávají výhradně k DUZP

30 30. Přijatá plnění RCH základ daně a daň podle sazeb kód předmětu plnění pozor na aktualizaci od 2015

31 31. Přijatá plnění - vstup B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle 44 bez ohledu na limit = řádky 40 a 41 přiznání odběratel uplatňuje nárok na odpočet z dodání zboží a poskytnutí služby, kdy daň odvádí dodavatel (i z plateb před uskutečněním)

32 32. Přijatá plnění - vstup opravy odpočtu daně podle 74 nad Kč vč. daně odběratel v insolvenčním řízení, jehož dodavatel provedl opravu daně u pohledávek podle 44 bez limitu; uvádí pouze opravu daně; okamžik povinnosti učinit opravu doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi nepatří sem: nárok na odpočet z přijatých plnění přiznávaných plátcem pořízení zboží z EU, služby od osob neusazených v ČR s místem plnění u příjemce v ČR apod. (nárok vykazovaný na řádcích 42, 43 a 44 přiznání, přijatá plnění 3 až 13 přiznání)

33 33. Přijatá plnění - vstup požadované údaje: DIČ dodavatele evidenční číslo daňového dokladu dodavatele (nemá-li k dispozici, uvede interní číslo odběratele) datum vzniku povinnosti přiznat daň DUZP nebo přijetí platby (dřívější okamžik), tj. datum dodavatele základ daně a daň podle sazeb poměrný koeficient ( 75), pokud je použit hodnota opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

34 34. Přijatá plnění - vstup B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do Kč včetně daně = řádky 40 a 41 přiznání odběratel uplatňuje nárok na odpočet z přijatých zjednodušených daňových dokladů jiná přijatá plnění s hodnotou do Kč vč. daně opravy odpočtu daně do Kč vč. daně požadované údaje: základy daně a daň za jednotlivé sazby v sumě za celé období

35 35. Kontrolní řádky C. Kontrolní řádky na daňové přiznání odvod daně a nárok na odpočet v rozdělení podle sazeb daně a režimů A.1. = řádek 25 přiznání k DPH A.2. = řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH A.4. a A.5. = řádky 1 a 2 přiznání k DPH B.1. = řádky 10 a 11 přiznání k DPH B.2. a B.3. = řádky 40 a 41 přiznání k DPH

36 36. Opravy základu daně a daně Do kontrolního hlášení jen opravy dokladu / plnění. Ne opravy bez potřeby změny dokladu a kontaktování obchodního partnera (např. změna evidenčního čísla dokladu). Oprava základu daně a výše daně podle 42, 74: samostatné plnění, samostatné DUZP do řádného kontrolního hlášení jen rozdíly na základu daně a dani snížení základu daně a daně minusem datum podle 42 odst. 3 (oprava, doručení dokladu)

37 37. Opravy základu daně a daně Oprava výše daně v jiných případech podle 43: důvod pro dodatečné přiznání k DPH do následného kontrolního hlášení neuvádějí se rozdíly, hlášení se podá úplné za celé období s promítnutím oprav Problém, zda uvést rozdíly vs. celé hodnoty.

38 38. Opravy základu daně a daně Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle 44: samostatné plnění, samostatné DUZP do řádného kontrolního hlášení jen rozdíly na dani nahrazuje podání výpisu z přehledu oprav, kopie daňových dokladů se přikládají datum doručení opravného dokladu dlužníkovi

39 39. Časový posun Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období ( 104): principy pro přiznání platí obdobně pro kontrolní hlášení posun bez snížení daně bez sankce posun se snížením daně úrok z prodlení posun u plátce s částečným nárokem na odpočet do jiného kalendářního roku (popř. u zvláštního režimu jednoho inkasního místa) riziko doměrku, má být podáno dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení

40 40. Postup při nesplnění povinnosti Nebylo podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě správce daně vyzve k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. Správce daně vyzve ke změně či doplnění nesprávných nebo neúplných údajů plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy změnit nebo doplnit, popř. původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Výzva přes datovou schránku nebo em, není-li datová schránka (považuje se za doručenou okamžikem odeslání správcem daně).

41 41. Nulové kontrolní hlášení Plátce kontrolní hlášení nepodá ve lhůtě může být vyzván k jeho podání do 5 dnů od oznámení výzvy, pokud je plátce přesvědčen, že mu povinnost nevzniká, přesto musí reagovat, Rychlá odpověď na výzvu zvolí z roletové nabídky volbu Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH). povinné vyplnění položky číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: /99/ , vč. uvedených oddělovačů.

42 42. Potvrzení správnosti Plátce kontrolní hlášení podá ve lhůtě je vyzván k jeho doplnění či opravě do 5 dnů od oznámení výzvy přes následné kontrolní hlášení, pokud je plátce přesvědčen, že jeho podání bylo správné a úplné, přesto musí reagovat, Rychlá odpověď na výzvu zvolí z roletové nabídky volbu Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH).

43 43. Sankce Povinnost uhradit pokutu ve výši ( 101h odst. 1 ): Kč, pokud je dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván (5denní beztrestnost se nevztahuje na kontrolní hlášení), Kč, pokud je podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván, Kč, pokud nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení následné kontrolní hlášení (byl plátce správcem daně vyzván k odstranění pochybností, ale na tuto výzvu nijak nereagoval), nebo

44 44. Sankce Kč, pokud řádné hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně. Správce daně uloží pokutu do Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení ( 101h odst. 2). Podal následné kontrolní hlášení, ale neodstranil pochybnosti. Správce daně uloží další pokutu do Kč (kromě výše uvedených) tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní ( 101h odst. 3).

45 45. Kontrolní hlášení - zánik povinností Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně (obecně 3 roky). Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

46 Děkuji za pozornost

Kontrolní hlášení pro DPH od

Kontrolní hlášení pro DPH od Kontrolní hlášení pro DPH od 1. 1. 2016 Ing. Roman Landgráf www.landgraf.cz Kontrolní hlášení 1 Novela zákona o DPH Novela ZDPH zákonem 360/2014 Sb. ze dne 22. 12. 2014 Účinnost od 1. 1. 2016. Nová ustanovení

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení 1

Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení 1 Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení 1 ze dne 12. 5. 2015 - POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY! Pokud tato předběžná informace obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 4. 12. 2015 1 Pokud tato informace obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 16. 6. 2017 1 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 16. 8. 2016 1 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 20. 9. 2016 1 Pokud tyto pokyny obsahují odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

Informace ke Kontrolnímu hlášení DPH nová zákonná povinnost platná od

Informace ke Kontrolnímu hlášení DPH nová zákonná povinnost platná od Informace ke Kontrolnímu hlášení DPH nová zákonná povinnost platná od 1.1.2016 Od ledna 2016 vzniká všem plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jde o zcela nové speciální

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Kontrolní hlášení. hlášení.

Kontrolní hlášení. hlášení. Kontrolní hlášení Súčinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádnéé daňovéň přiznání

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z řádné následné opravné Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Verze OZO 2016.001 V programu OZO 2016 jsme se soustředili zejména na vytváření Kontrolního hlášení, které je obsaženo v Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Více

KH Kontrolní hlášení. legislativně teoretický seminář Ježek software s.r.o.

KH Kontrolní hlášení. legislativně teoretický seminář Ježek software s.r.o. KH Kontrolní hlášení legislativně teoretický seminář Ježek software s.r.o. Osnova Úvod Co je KH a k čemu slouží Legislativní rámec Povinnost podání Lhůty pro podání Druhy KH Výzva správce daně 5 dnů a

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Přehled změn k 4. 12. 2015:

Přehled změn k 4. 12. 2015: Přehled změn k 4. 12. 2015: Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Kontrolní hlášení. hlášení.

Kontrolní hlášení. hlášení. Kontrolní hlášení Súčinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádnéé daňovéň přiznání

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

FORMULÁŘ Kontrolního hlášení k 1. 1. 2016

FORMULÁŘ Kontrolního hlášení k 1. 1. 2016 FORMULÁŘ Kontrolního hlášení k 1. 1. 2016 A1 uskutečněná zdanitelná plnění v rámci tuzemského Režimu Přenesení Daňové Povinnosti (stavební činnosti, zemědělství, apod.). Odpovídá řádku 25 přiznání k DPH

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Verze OZO 2016.006 Změna struktur XML v následném Kontrolním hlášení DPH Podvojné účetnictví doplnění kurzových rozdílů v bance dle data řádku Upravené sestavy pohledávek/závazků

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu. Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení v programu DUEL Od 1.1.2016 došlo k aktualizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle 101c přibude plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení (dále

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ DPH 2016 Nastavení KDF pro evidenci a účtování o DPH Možnost účtování o DPH v modulu KDF vyžaduje: nastavení příznaku plátce DPH v parametrech úlohy KDF nastavení parametrů UST, UDP, DUD, DZP v KDF.CFG

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Tento dokument je průběžně doplňován a aktualizován! Zde jsou základní pokyny a návod : Aktualizováno dne 8. února 2016 Jak se podává kontrolní hlášení Protože

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 143 Sbírka zákonů č. 360 / 2014 Strana 4731 360 ZÁKON ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Časté dotazy a odpovědi

Časté dotazy a odpovědi Časté dotazy a odpovědi Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolnihlaseni-dph/dotazy-a-odpovedi I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Časté dotazy a odpovědi

Časté dotazy a odpovědi Časté dotazy a odpovědi 3. dubna 2017 Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace II. Evidenční číslo daňového dokladu III. Limit 10.000 Kč včetně daně

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ OD 1. 1. 2016 aneb velká povinnost plátců DPH s hrozbou velkých sankcí

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ OD 1. 1. 2016 aneb velká povinnost plátců DPH s hrozbou velkých sankcí KONTROLNÍ HLÁŠENÍ OD 1. 1. 2016 aneb velká povinnost plátců DPH s hrozbou velkých sankcí zpravidla začátkem roku vás informuji o legislativních novinkách v daních a účetnictví. Tentokrát vám zasílám monotematickou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Aktualizováno dne 28. ledna 2016 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, připravili jsme pro vás

Více

Evidence a účtování o DPH od verze

Evidence a účtování o DPH od verze Evidence a účtování o DPH od 1. 1. 2011 verze 20. 1. 2011 S chystanou novelou zákona o DPH, která podle informací MF ČR vstoupí v platnost od 1. 4. 2011, rozhodlo MF ČR změnit s účinností od 1. 1. 2011

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Daňová problematika ÚSC z hlediska DPH a daně z příjmů v roce 2015 a 2016 I NG. LYDIE MUSILOVÁ, I NG. ANDREA HOŠÁKOVÁ

Daňová problematika ÚSC z hlediska DPH a daně z příjmů v roce 2015 a 2016 I NG. LYDIE MUSILOVÁ, I NG. ANDREA HOŠÁKOVÁ Daňová problematika ÚSC z hlediska DPH a daně z příjmů v roce 2015 a 2016 I NG. LYDIE MUSILOVÁ, I NG. ANDREA HOŠÁKOVÁ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, A.S. 1 Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2015 ÚSC

Více

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni 2.5.2018 DPH 521/02.05.18 Aplikace ustanovení 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Předkládají: Ing. Ivana Krylová, daňový poradce, č. osv. 3951 Ing. Růžena

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Daňový systém České republiky... 5 2. Daňový řád... 6 Předmět a účel úpravy 1-4... 6 Základní zásady správy daní 5-9... 6 Správce daně a osoby zúčastněné na správě 10-31...

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení Novelou zákona o DPH jsou do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů transponovány směrnice Rady

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX. Kontrolní hlášení v programu STEP FO. V programu STEP FO vzniknul nový výstup Kontrolní hlášení, který se spustí v okně Kontrolní hlášení DPH. Step vygeneruje ML soubor v požadovaném formátu, který obsahuje

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Jednoduché účetnictví verze 14.0

Jednoduché účetnictví verze 14.0 Jednoduché účetnictví verze 14.0 Nová verze daňové evidence reaguje na zákonnou povinnost vykazovat tzv Kontrolní hlášení DPH. KH je elektronický soupis daňových dokladů, podávaný elektronicky měsíčně

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více