4.3 B strana Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012"

Transkript

1 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je přijata před DUZP Den uskutečnění zdanitelného plnění Komentář Ano, plátci vzniká povinnost přiznat daň u takto přijatých úplat, pokud se vztahují ke zdanitelným plněním ( 21 odst. 1). Ne, plátci nevzniká povinnost při - znat daň z takto přijatých úplat k datu přijetí úplaty, pokud však plátce přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ( 21 odst. 2). Ano, plátci vzniká povinnost přiznat daň na výstupu k DUZP. V případě, že plátce přizná daň k datu přijetí úplaty, přijaté před DUZP, vzniká mu k DUZP povinnost přiznat daň pouze z rozdílu základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH. Ano, plátci vzniká povinnost přiznat daň na výstupu k DUZP ( 21 odst. 2). V případě, že plátce přizná daň k datu přijetí úplaty přijaté před DUZP, vzniká mu k datu uskutečnění povinnost přiznat daň pouze z rozdílu základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH. *) V období od do se povinnost přiznat daň u plátců, kteří v souladu s účetními předpisy vedou účetnictví, netýkala plateb přijatých v souvislosti s přeúčtováním energií a služeb souvisejících s nájmem. Tato úprava byla z 21 ZDPH s účinností od v návaznosti na změny provedené u tzv. přeúčtování zboží a služeb vypuštěna. Odkazy: 7b ZDP 21 ZDPH 28 odst. 8 ZDPH 37 odst. 3 ZDPH 72 ZDPH Povinnost přiznat daň nejen k DUZP, ale i k datu přijetí úplaty v případě úplat (resp. plateb do ) přijatých před DUZP je u těchto plátců je stanovena již od data vstupu ČR do EU a v roce 2009 zůstala prakticky beze změny až na jednu výjimku *). Od do se na veškeré platby přijaté před DUZP plátcem, který nevede účetnictví, povinnost přiznat daň k datu jejich přijetí nevztahovala. Od , pokud plátce přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň. Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 Povinnost přiznat daň je podle 21 odst. 1 ZDPH vázána na datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Povinnost přiznat daň k datu přijetí jakékoliv úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění má plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a pro účely daně z příjmu vede tzv. daňovou evidenci, se může rozhodnout, zda daň k datu přijetí úplaty přizná, nebo mu povinnost přiznat daň vznikne až k datu uskutečnění zdanitel ného plnění. Zákon o DPH pojem záloha nepoužívá, ale používá obecný pojem úplata, který je definován v 4 odst. 1 písm. a) ZDPH. Pro účely DPH se úplatou rozumí nejen zaplacení určité částky v penězích nebo platebními prostředky nahrazujícími peníze, ale i poskytnutí tzv. nepeněžního plnění. Z účetního pohledu představuje záloha částku zaplacenou v penězích předem, tj. před realizací určité obchodní transakce. V praxi převažují úhrady zaplacené v penězích realizované před uskutečněním zdanitelného plnění, a proto se v dalším textu zaměříme na tyto typy plateb, resp. úplat, které mají z pohledu účetního charakter tzv. zálohových plateb. Přijatá záloha (úplata), pokud ji budeme hodnotit u příjemce, tj. u plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění v tuzemsku, je spojena s povinností přiznat daň B strana 1 záloha příjemce zálohy

2 strana 2 B strana 3 plátce, který zálohu uhradil na výstupu. Povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má příjemce zálohy k datu jejího přijetí s výjimkou plátců, kteří nevedou účetnictví ( 21 odst. 2 ZDPH). Plátci, kteří nevedou účetnictví, se mohou rozhodnout, že přiznají daň již k datu přijetí úplaty, a v tom případě se stávají osobou, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. K vyúčtování zálohy a zohlednění výše daně přiznané v souvislosti s jejím přijetím dochází v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění. Plátci, jenž zaplatil zálohu, na kterou se vztahuje povinnost přiznat daň, u příjemce této úplaty, vzniká nárok na odpočet daně, a to ke stejnému datu, ke kterému došlo u příjemce zálohy ke vzniku daňové povinnosti. V případě, že příjemci úplaty k datu přijetí úplaty povinnost přiznat daň na výstupu nevznikne, vzni ká plátci, který takovouto úplatu realizoval, nárok na odpočet daně až k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Vyúčtování zálohy Pokud plátce přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a vznikne mu povinnost přiznat daň k datu přijetí úplaty, může se v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění dostat do různých situací. 3. záloha na zdanitelné plnění byla přijata na účet příjemce plátce daně, který vede účetnictví, a k uskutečnění zdanitelného plnění nedošlo. Přehled výše uvedených případů není pochopitelně vyčerpávající, ale obsahuje základní situace, se kterými se mohou plátci v souvislosti s přijetím zálohy před uskutečněním zdanitelného plnění setkat. Při vyúčtování záloh přijatých v roce 2011, které se vztahují ke zdanitelnému plnění podléhajícímu snížené sazbě daně, je nutné respektovat zvýšení snížené sazby daně v roce Samozřejmě za předpokladu, že k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2012, kdy je platnou sníženou sazbou daně sazba daně ve výši 14 %. Plátce, který nevede účetnictví, se může ve shodě s 21 odst. 2 ZDPH rozhodnout, že přizná daň již k datu přijetí zálohy, i když se na něho tato povinnost nevztahuje. V tom případě se stává osobou, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, a při přijetí zálohy a jejím vyúčtování postupuje stejným způsobem jako plátce, který vede účetnictví. Postup při vyúčtování záloh přijatých v roce 2011 vyúčtování záloh ve vazbě na změny sazeb daně v roce 2012! V praxi se nejčastěji vyskytují níže uvedené případy: 1. záloha byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění na účet příjemce, který vede účetnictví, v částce nižší, než je sjednaná cena za uskutečněné plnění, 2. záloha byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění na účet příjemce, který vede účetnictví, a to ve výši 100 % sjednané ceny, V čl. II přechodných ustanovení novely ZDPH, která platí s účinností od , je v bodech 3., 6. a 10. upraven postup při vyúčtování zálohových plateb přijatých do takto: l Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod, a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem

3 strana 4 B strana 5 uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní plátce sníženou sazbu daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou od tohoto dne; v případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je oprávněn uplatnit u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod, a u dodání tepla nebo chladu vztahujícího se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. II., bod 3. Přechodná ustanovení novely zákona o DPH platné od ). l Pokud vznikla plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zá- kona, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. II., bod 6. Přechodná ustanovení novely zákona o DPH platné od ). l Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mu vznikla povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souhrnem základů daně podle 36 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. II., bod 10. Přechodná ustanovení novely zákona o DPH platné od ). Praktický postup Postup při vyúčtování zálohy z pohledu DPH je vysvětlen na jednoduchých modelových příkladech. Pro zjednodušení budeme ve všech případech předpokládat shodné základní zadání, a to uzavření kupní smlouvy v prosinci 2011 mezi plátci daně na dodání zboží, které podléhá snížené sazbě daně. Z obsahu kupní smlouvy vyplývá, že předmětem smlouvy je dodání 2 ks zdravotnického zařízení, jehož celková cena činí Kč (z toho základ daně je Kč). Cena 1 ks zboží činí Kč (z toho základ daně je Kč). Zboží má být dodáno v lednu Obě

4 strana 6 B strana 7 záloha v částce nižší, než je sjednaná cena Kupující odběratel: Plátce, jenž zaplatil zálohu na zboží, které mu bylo dne dodáno, uplatní nárok v krácené výši na odpočet daně na základě daňového dokladu vystavesmluvní strany se dohodly, že před dodáním zboží uhradí kupující prodávajícímu zálohu na dodané zboží. Dodavatel je plátcem daně, který vede účetnictví. Výše zálohy je v následujících příkladech řešena variantně. V tomto případě řešíme situaci, kdy dojde k zaplacení zálohy určené na dodání zboží ve snížené sazbě v roce 2011 a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce Záloha na tuto dodávku zboží je kupujícím zaplacena v částce nižší, než je sjednaná cena, a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2012, kdy je platnou základní sazbou sazba daně ve výši 14 %. Příklad č. 1 Kupní smlouva na dodání 2 ks zdravotnického zařízení byla uzavřena v prosinci Záloha na dodané zboží byla sjednána ve výši 50 % celkové sjednané ceny, tj Kč (z toho základ daně je Kč a DPH je Kč), a byla na účet příjemce připsána dne Dne se uskutečnilo dodání zboží 2 ks zdravotnického zařízení za celkovou sjednanou cenu ve výši Kč bez DPH. Plátci-prodávajícímu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu z částky Kč, a to k datu přijetí zálohy, tj Ke dni uskutečnění zdanitelného pl nění, tj. k datu , je plátce povinen podle 37 odst. 3 ZDPH přiznat daň na výstupu z rozdílu mezi základem daně ze sjednané ceny a základem daně ze zaplacené zálohy. Vzhledem k tomu, že k uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2012, kdy je platnou sníženou sazbou daně DPH ve výši 14 %, uplatní plátce daň u výše uvedeného rozdílu ve výši 14 %. Daň ve výši 14 % z rozdílu základů daně, tj. z částky činí Kč. V sou vislosti s přijatou úplatou a s uskutečněním dodání zboží je plátce-prodávající povinen vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne přijetí zálohy a do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Na daňovém dokladu vystaveném v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění je daň vypočtená z rozdílu základu daně z celkové sjednané ceny za usku tečněné zdanitelné plnění ve výši Kč snížena o základ daně z přijaté zálohy ve výši Kč přiznané k datu přijetí zálohy a zatížené sníženou sazbou daně ve výši 10 %. Na základě takto vystavených daňových dokladů může odběratel uplatnit nárok na odpočet daně v daňovém přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden Prodávající dodavatel: V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 uvede plátce, který uskutečnil dodání zboží, tyto údaje: Datum přijetí zálohy dodavatelem Daň na výstupu % 2 Pozn.: Daň na výstupu z přijaté zálohy ve výši Kč byla vypočtena podle 37 odst. 1 ZDPH, tzn. že DPH s uplatněním sazby daně 10 % byla vypočtena ze základu daně Kč ve výši Kč, a proto celková výše zálohy v daném případě činí Kč. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Daň na výstupu % 2

5 strana 8 B strana 9 ného k datu přijetí zálohy ve výši Kč a na základě daňového dokladu vystaveného v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění dodání zboží. V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 se promítnou přijaté daňové do klady takto: Vznik nároku na odpočet % 41 stupu, protože rozdíl základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH činil 0 Kč. Záloha i sjednaná cena byly vypočteny jako součet základu daně a daně vypoč tené způsobem stanoveným v 37 odst. 1 ZDPH. Skutečnost, že k uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2012, kdy je platnou základní sazbou daně DPH ve výši 14 %, ne ovlivní výši daňové povinnosti v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění (dodáním 2 ks zdravotnického zařízení). záloha ve výši sjednané ceny Vznik nároku na odpočet % 41 Pokud dojde před uskutečněním zdanitelného plnění k zaplacení zálohy ve výši 100 % sjednané ceny, nevznikne plátci v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění povinnost přiznat daň na výstupu, pokud je rozdíl uvedený v 37 odst. 3 ZDPH nulový. Prodávající dodavatel: V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 uvede plátce, který uskutečnil dodání zboží, tyto údaje: Datum přijetí zálohy dodavatelem Daň na výstupu % 2 Pozn.: Daň na výstupu u přijaté zálohy byla vypočtena podle 37 odst. 1 ZDPH, tzn. že příslušná výše DPH s uplatněním sazby daně 10 % byla vypočtena ze základu daně Kč a činí Kč. Celková výše zálohy v daném případě činí Kč. Příklad č. 2 Kupní smlouva na dodání 2 ks zdravotnického zařízení byla uzavřena v prosinci Záloha na dodané zboží byla sjednána ve výši 100 % celkové sjednané ceny, tj Kč (z toho základ daně je Kč a DPH je Kč), a byla na účet příjemce připsána dne Dne se uskutečnilo dodání zboží 2 ks zdravotnického zařízení za celkovou sjednanou cenu ve výši Kč bez DPH. Plátci-prodávajícímu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ve výši Kč z celkové částky přijaté zálohy ve výši Kč, a to k datu přijetí zálohy, tj Ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k datu , nevznikla plátci povinnost přiznat daň na vý- V daňovém přiznání za měsíc prosinec 2011 uvede plátce daň na výstupu a základ daně v ř. 2 k DPH. V měsíci lednu 2012, kdy došlo k uskutečnění dodání zboží, došlo k vyúčtování zaplacené zálohy, a protože záloha na dodané zboží byla uhrazena ve výši 100 %, prodávající nebude požadovat žádnou další úhradu a z pohledu DPH mu nevznikne povinnost přiznat daň. Kupující odběratel: Příjemce plnění (kupující) uplatní na základě daňového dokladu vystaveného v souvislosti s přijetím zálohy prodávajícím nárok na odpočet daně v krácené výši a v daňové evidenci pro účely sestavení daňo-

6 strana 10 B strana 11 vrácení zálohy přijaté v roce 2011 z důvodu neuskutečnění plnění vého přiznání za měsíc prosinec 2011 se promítne přijatý daňový doklad takto: Vznik nároku na odpočet v krácené výši % 41 Pozn.: Daň na vstupu ze zaplacené zálohy ve výši Kč byla uplatněna v daňovém přiznání za měsíc prosinec V daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012 odběrateli již žádný nárok na odpočet daně nevznikl, protože rozdíl základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH činil 0 Kč ( , tj. základ daně ze sjednané ceny , tj. základ daně ze zálohy přijaté dodavatelem = 0). Pokud dojde před uskutečněním zdanitelného plnění k zaplacení zálohy ve výši 100 % sjednané ceny a následně se smluvní strany dohodnou, že dojde k jejímu vrácení z důvodu neuskutečnění zdanitelného plnění, je plátce, který zálohu přijal, povinen postupovat po dle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH, tzn. že je povinen provést opravu výše daně. Příklad č. 3 Kupní smlouva byla uzavřena Záloha na dodané zboží byla sjednána v celkové výši Kč (základ daně byl Kč a DPH ve výši 10 % činila Kč. Záloha ve výši Kč byla na účet příjemce-dodavatele zboží připsána dne Dne se obě smluvní strany dohodly na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené zálohy. Předpokládané dodání zboží se neuskutečnilo. Dodavatel provedl ve shodě s 42 odst. 1 písm. e) ZDPH opravu základu daně a výše daně a dne vystavil v souvislosti s vrácením zálohy opravný daňový doklad podle 45 ZDPH. Dne byla na účet prodávajícího připsána částka ve výši Kč. Plátci, prodávajícímu, vznikla povinnost přiznat daň na výstupu z částky Kč, a to dne , tj. k datu přijetí zálohy. Vzhledem k tomu, že k původně sjednanému dodání zboží nedošlo, smluvní strany se dohodly na vrácení zálohy ve výši Kč zaplacené odběratelem. Dodavatel, plátce, který zálohu dne přijal, je povinen podle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH opravit základ daně a výši daně. Oprava výše daně podle citovaného ustanovení podléhá dani ve zdaňovacím období leden 2012, tj. ve zdaňovacím období, ve kterém kupující obdržel opravný daňový doklad [ 42 odst. 3 písm. b) ZDPH]. Kupující obdržel opravný daňový doklad dne Prodávající dodavatel: V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 uvede plátce, který přijal zálohu ve výši Kč a následně ji vrátil, tyto údaje: Datum přijetí zálohy Daň na výstupu dodavatelem % 2 Provedení opravy Daň na výstupu výše daně % 2 V daňovém přiznání za zdaňovací období prosinec 2011 zahrne plátce údaje evidované v evidenci pro účely DPH v souvislosti s přijetím zálohy ve výši Kč v ř. 1 k DPH. Na základě provedené opravy výše daně podle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH uvede dodavatel ve stejném řádku daňového přiznání za zdaňovací období leden 2012 tytéž hodnoty, avšak se záporným znaménkem.

7 strana 12 B strana 13 Kupující odběratel: Plátce, jenž zaplatil zálohu na zboží, které mělo být dodáno v měsíci lednu 2012, uplatní na základě daňového dokladu vystaveného k datu přijetí úplaty nárok na odpočet daně v krácené výši ve výši Kč a v daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 se přijatý daňový doklad promítne takto: Datum přijetí zálohy dodavatelem v krácené výši % 2 Na základě opravného daňového dokladu vystaveného v souvislosti s provedením opravy výše daně dne vystavením opravného daňového dokladu je příjemce dokladu povinen vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně na vstupu ve výši Kč, a to v k DPH za zdaňovací období, v němž se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést. V tomto případě tato skutečnost nastala dnem doručení opravného daňového dokladu. V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc leden 2012 se přijatý daňový dobropis promítne u příjemce takto: leden 2012, kdy se dozvěděl o vrácení zálohy na dodávku zboží zaplacené v prosinci 2011, byla dodavatelem provedena oprava výše daně podle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH. Postup při zaúčtování přijaté zálohy včetně jejího vyúčtování V souvislosti s přijetím zálohy ve výši Kč v prosinci 2011 a jejím následným vyúčtováním v okamžiku dodání zboží v lednu 2012 je možné postupovat při zaúčtování následujícím způsobem: Prodávající dodavatel: Doklad Obsah účetní operace Částka MD D BV ze dne příjem zálohy od odběratele na běžný účet u banky VZ ze dne zaúčtování DPH na výstupu z titulu přijaté zálohy na zdanitelné plnění a vystavení daňového dokladu pro odběratele VF z ledna 2012 VZ z ledna 2012 BV ze dne vystavení faktury odběrateli na základě dodání zboží zúčtování přijaté zálohy s pohledávkou vůči odběrateli úhrada doplatku odběratelem příjem na účet u banky Vznik povinnosti vrátit dříve uplatněný nárok doplnit v krácené výši % 41 V daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012 zahrne plátce, který zaplatil v prosinci 2011 zálohu ve výši Kč, údaje evidované v evidenci pro účely DPH do ř. 41 v souvislosti se zaplacením zálohy a do stejného řádku uvede tytéž údaje, avšak se záporným znaménkem, a to v daňovém přiznání za měsíc

8 strana 14 Kupující odběratel: Pro zjednodušení uvažujme situaci, že odběratel pořizuje zboží, za které zaplatil zálohu ve výši Kč, v prosinci 2011 na sklad (zboží určené k prodeji). Doklad Obsah účetní operace Částka MD D BV ze dne úhrada zálohy dodavateli z účtu u banky VZ ze dne přijetí daňového dokladu k zálohové platbě od dodavatele PF z ledna 2012 VZ z ledna 2012 BV ze dne Odkazy: faktura za dodání zboží zúčtování poskytnuté zálohy se závazkem vůči dodavateli 21 ZDPH 26 ZDPH 28 odst. 8 ZDPH 37 ZDPH úhrada doplatku dodavateli B 5 a výpočet daně a výpočet daně Při uplatňování DPH se plátce daně musí zabývat mimo jiné i problematikou základu daně, a to nejen v souvislosti s výpočtem DPH na výstupu u všech uskutečněných zdanitelných plnění, ale i v případě přijatých zdanitelných plnění, u kterých uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu. V daňové evidenci podle 100 ZDPH, která je podkladem pro sestavení daňového přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období, je plátce povinen evidovat veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, tzn. nejen údaje o výši daně, ale i údaje o základu daně, a to ve správné výši a v členění podle charakteru jednotlivých přijatých a uskutečněných plnění. u zdanitelných plnění přijatých od tuzem ských plátců plátce daně pouze eviduje, neprovádí jeho výpočet ani jeho případný přepočet z cizí měny na Kč, je však v jeho zájmu, aby byl schopen zkontrolovat, zda mu nebyly do základu daně zahrnuty položky, které se do základu daně nezahrnují, a hlavně by měl být schopen rozlišit, zda částka, která je mu jiným plátcem fakturována a je deklarována jako základ daně, z něhož je vypočtena DPH, skutečně představuje základ daně týkající se plnění, které je předmětem daně. 5 B strana 1 daňová evidence zdanitelná plnění přijatá od tuzemských plátců Pozice plátce, který zdanitelné plnění uskutečňuje, je v tomto ohledu složitější, protože tento plátce musí správně stanovit základ daně, aby byl schopen z té- plátce, který plnění uskutečňuje

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

DPH LEXIKON DAŇOVÝCH ÚSPOR. DPH - zálohy str. 3

DPH LEXIKON DAŇOVÝCH ÚSPOR. DPH - zálohy str. 3 LEXIKON DAŇOVÝCH ÚSPOR DPH DPH - zálohy str. 3 U jiných osob než obchodníků je místem plnění při dodání plynu a elektřiny prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy místo, kde tato osoba plyn

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Po zdlouhavém legislativním procesu byly v roce 2011 schváleny novely zákona 235/2004Sb. č.47/2011 Sb.-nabyl účinnosti

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

Zálohy základní charakteristika

Zálohy základní charakteristika Zálohy základní charakteristika 1 Cílem kurzu je seznámení se s charakteristikou záloh, a to jak přijatých tak poskytnutých, základními postupy účtování a následně s praktickými příklady účtování. 2 Obsah

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více