4.3 B strana Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012"

Transkript

1 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je přijata před DUZP Den uskutečnění zdanitelného plnění Komentář Ano, plátci vzniká povinnost přiznat daň u takto přijatých úplat, pokud se vztahují ke zdanitelným plněním ( 21 odst. 1). Ne, plátci nevzniká povinnost při - znat daň z takto přijatých úplat k datu přijetí úplaty, pokud však plátce přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ( 21 odst. 2). Ano, plátci vzniká povinnost přiznat daň na výstupu k DUZP. V případě, že plátce přizná daň k datu přijetí úplaty, přijaté před DUZP, vzniká mu k DUZP povinnost přiznat daň pouze z rozdílu základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH. Ano, plátci vzniká povinnost přiznat daň na výstupu k DUZP ( 21 odst. 2). V případě, že plátce přizná daň k datu přijetí úplaty přijaté před DUZP, vzniká mu k datu uskutečnění povinnost přiznat daň pouze z rozdílu základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH. *) V období od do se povinnost přiznat daň u plátců, kteří v souladu s účetními předpisy vedou účetnictví, netýkala plateb přijatých v souvislosti s přeúčtováním energií a služeb souvisejících s nájmem. Tato úprava byla z 21 ZDPH s účinností od v návaznosti na změny provedené u tzv. přeúčtování zboží a služeb vypuštěna. Odkazy: 7b ZDP 21 ZDPH 28 odst. 8 ZDPH 37 odst. 3 ZDPH 72 ZDPH Povinnost přiznat daň nejen k DUZP, ale i k datu přijetí úplaty v případě úplat (resp. plateb do ) přijatých před DUZP je u těchto plátců je stanovena již od data vstupu ČR do EU a v roce 2009 zůstala prakticky beze změny až na jednu výjimku *). Od do se na veškeré platby přijaté před DUZP plátcem, který nevede účetnictví, povinnost přiznat daň k datu jejich přijetí nevztahovala. Od , pokud plátce přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň. Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 Povinnost přiznat daň je podle 21 odst. 1 ZDPH vázána na datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Povinnost přiznat daň k datu přijetí jakékoliv úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění má plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a pro účely daně z příjmu vede tzv. daňovou evidenci, se může rozhodnout, zda daň k datu přijetí úplaty přizná, nebo mu povinnost přiznat daň vznikne až k datu uskutečnění zdanitel ného plnění. Zákon o DPH pojem záloha nepoužívá, ale používá obecný pojem úplata, který je definován v 4 odst. 1 písm. a) ZDPH. Pro účely DPH se úplatou rozumí nejen zaplacení určité částky v penězích nebo platebními prostředky nahrazujícími peníze, ale i poskytnutí tzv. nepeněžního plnění. Z účetního pohledu představuje záloha částku zaplacenou v penězích předem, tj. před realizací určité obchodní transakce. V praxi převažují úhrady zaplacené v penězích realizované před uskutečněním zdanitelného plnění, a proto se v dalším textu zaměříme na tyto typy plateb, resp. úplat, které mají z pohledu účetního charakter tzv. zálohových plateb. Přijatá záloha (úplata), pokud ji budeme hodnotit u příjemce, tj. u plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění v tuzemsku, je spojena s povinností přiznat daň B strana 1 záloha příjemce zálohy

2 strana 2 B strana 3 plátce, který zálohu uhradil na výstupu. Povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu má příjemce zálohy k datu jejího přijetí s výjimkou plátců, kteří nevedou účetnictví ( 21 odst. 2 ZDPH). Plátci, kteří nevedou účetnictví, se mohou rozhodnout, že přiznají daň již k datu přijetí úplaty, a v tom případě se stávají osobou, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. K vyúčtování zálohy a zohlednění výše daně přiznané v souvislosti s jejím přijetím dochází v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění. Plátci, jenž zaplatil zálohu, na kterou se vztahuje povinnost přiznat daň, u příjemce této úplaty, vzniká nárok na odpočet daně, a to ke stejnému datu, ke kterému došlo u příjemce zálohy ke vzniku daňové povinnosti. V případě, že příjemci úplaty k datu přijetí úplaty povinnost přiznat daň na výstupu nevznikne, vzni ká plátci, který takovouto úplatu realizoval, nárok na odpočet daně až k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Vyúčtování zálohy Pokud plátce přijme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a vznikne mu povinnost přiznat daň k datu přijetí úplaty, může se v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění dostat do různých situací. 3. záloha na zdanitelné plnění byla přijata na účet příjemce plátce daně, který vede účetnictví, a k uskutečnění zdanitelného plnění nedošlo. Přehled výše uvedených případů není pochopitelně vyčerpávající, ale obsahuje základní situace, se kterými se mohou plátci v souvislosti s přijetím zálohy před uskutečněním zdanitelného plnění setkat. Při vyúčtování záloh přijatých v roce 2011, které se vztahují ke zdanitelnému plnění podléhajícímu snížené sazbě daně, je nutné respektovat zvýšení snížené sazby daně v roce Samozřejmě za předpokladu, že k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2012, kdy je platnou sníženou sazbou daně sazba daně ve výši 14 %. Plátce, který nevede účetnictví, se může ve shodě s 21 odst. 2 ZDPH rozhodnout, že přizná daň již k datu přijetí zálohy, i když se na něho tato povinnost nevztahuje. V tom případě se stává osobou, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, a při přijetí zálohy a jejím vyúčtování postupuje stejným způsobem jako plátce, který vede účetnictví. Postup při vyúčtování záloh přijatých v roce 2011 vyúčtování záloh ve vazbě na změny sazeb daně v roce 2012! V praxi se nejčastěji vyskytují níže uvedené případy: 1. záloha byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění na účet příjemce, který vede účetnictví, v částce nižší, než je sjednaná cena za uskutečněné plnění, 2. záloha byla přijata před uskutečněním zdanitelného plnění na účet příjemce, který vede účetnictví, a to ve výši 100 % sjednané ceny, V čl. II přechodných ustanovení novely ZDPH, která platí s účinností od , je v bodech 3., 6. a 10. upraven postup při vyúčtování zálohových plateb přijatých do takto: l Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod, a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem

3 strana 4 B strana 5 uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní plátce sníženou sazbu daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou od tohoto dne; v případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je oprávněn uplatnit u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod, a u dodání tepla nebo chladu vztahujícího se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. II., bod 3. Přechodná ustanovení novely zákona o DPH platné od ). l Pokud vznikla plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zá- kona, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. II., bod 6. Přechodná ustanovení novely zákona o DPH platné od ). l Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mu vznikla povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souhrnem základů daně podle 36 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. II., bod 10. Přechodná ustanovení novely zákona o DPH platné od ). Praktický postup Postup při vyúčtování zálohy z pohledu DPH je vysvětlen na jednoduchých modelových příkladech. Pro zjednodušení budeme ve všech případech předpokládat shodné základní zadání, a to uzavření kupní smlouvy v prosinci 2011 mezi plátci daně na dodání zboží, které podléhá snížené sazbě daně. Z obsahu kupní smlouvy vyplývá, že předmětem smlouvy je dodání 2 ks zdravotnického zařízení, jehož celková cena činí Kč (z toho základ daně je Kč). Cena 1 ks zboží činí Kč (z toho základ daně je Kč). Zboží má být dodáno v lednu Obě

4 strana 6 B strana 7 záloha v částce nižší, než je sjednaná cena Kupující odběratel: Plátce, jenž zaplatil zálohu na zboží, které mu bylo dne dodáno, uplatní nárok v krácené výši na odpočet daně na základě daňového dokladu vystavesmluvní strany se dohodly, že před dodáním zboží uhradí kupující prodávajícímu zálohu na dodané zboží. Dodavatel je plátcem daně, který vede účetnictví. Výše zálohy je v následujících příkladech řešena variantně. V tomto případě řešíme situaci, kdy dojde k zaplacení zálohy určené na dodání zboží ve snížené sazbě v roce 2011 a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce Záloha na tuto dodávku zboží je kupujícím zaplacena v částce nižší, než je sjednaná cena, a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v roce 2012, kdy je platnou základní sazbou sazba daně ve výši 14 %. Příklad č. 1 Kupní smlouva na dodání 2 ks zdravotnického zařízení byla uzavřena v prosinci Záloha na dodané zboží byla sjednána ve výši 50 % celkové sjednané ceny, tj Kč (z toho základ daně je Kč a DPH je Kč), a byla na účet příjemce připsána dne Dne se uskutečnilo dodání zboží 2 ks zdravotnického zařízení za celkovou sjednanou cenu ve výši Kč bez DPH. Plátci-prodávajícímu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu z částky Kč, a to k datu přijetí zálohy, tj Ke dni uskutečnění zdanitelného pl nění, tj. k datu , je plátce povinen podle 37 odst. 3 ZDPH přiznat daň na výstupu z rozdílu mezi základem daně ze sjednané ceny a základem daně ze zaplacené zálohy. Vzhledem k tomu, že k uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2012, kdy je platnou sníženou sazbou daně DPH ve výši 14 %, uplatní plátce daň u výše uvedeného rozdílu ve výši 14 %. Daň ve výši 14 % z rozdílu základů daně, tj. z částky činí Kč. V sou vislosti s přijatou úplatou a s uskutečněním dodání zboží je plátce-prodávající povinen vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne přijetí zálohy a do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Na daňovém dokladu vystaveném v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění je daň vypočtená z rozdílu základu daně z celkové sjednané ceny za usku tečněné zdanitelné plnění ve výši Kč snížena o základ daně z přijaté zálohy ve výši Kč přiznané k datu přijetí zálohy a zatížené sníženou sazbou daně ve výši 10 %. Na základě takto vystavených daňových dokladů může odběratel uplatnit nárok na odpočet daně v daňovém přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden Prodávající dodavatel: V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 uvede plátce, který uskutečnil dodání zboží, tyto údaje: Datum přijetí zálohy dodavatelem Daň na výstupu % 2 Pozn.: Daň na výstupu z přijaté zálohy ve výši Kč byla vypočtena podle 37 odst. 1 ZDPH, tzn. že DPH s uplatněním sazby daně 10 % byla vypočtena ze základu daně Kč ve výši Kč, a proto celková výše zálohy v daném případě činí Kč. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Daň na výstupu % 2

5 strana 8 B strana 9 ného k datu přijetí zálohy ve výši Kč a na základě daňového dokladu vystaveného v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění dodání zboží. V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 se promítnou přijaté daňové do klady takto: Vznik nároku na odpočet % 41 stupu, protože rozdíl základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH činil 0 Kč. Záloha i sjednaná cena byly vypočteny jako součet základu daně a daně vypoč tené způsobem stanoveným v 37 odst. 1 ZDPH. Skutečnost, že k uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2012, kdy je platnou základní sazbou daně DPH ve výši 14 %, ne ovlivní výši daňové povinnosti v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění (dodáním 2 ks zdravotnického zařízení). záloha ve výši sjednané ceny Vznik nároku na odpočet % 41 Pokud dojde před uskutečněním zdanitelného plnění k zaplacení zálohy ve výši 100 % sjednané ceny, nevznikne plátci v souvislosti s uskutečněním zdanitelného plnění povinnost přiznat daň na výstupu, pokud je rozdíl uvedený v 37 odst. 3 ZDPH nulový. Prodávající dodavatel: V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 uvede plátce, který uskutečnil dodání zboží, tyto údaje: Datum přijetí zálohy dodavatelem Daň na výstupu % 2 Pozn.: Daň na výstupu u přijaté zálohy byla vypočtena podle 37 odst. 1 ZDPH, tzn. že příslušná výše DPH s uplatněním sazby daně 10 % byla vypočtena ze základu daně Kč a činí Kč. Celková výše zálohy v daném případě činí Kč. Příklad č. 2 Kupní smlouva na dodání 2 ks zdravotnického zařízení byla uzavřena v prosinci Záloha na dodané zboží byla sjednána ve výši 100 % celkové sjednané ceny, tj Kč (z toho základ daně je Kč a DPH je Kč), a byla na účet příjemce připsána dne Dne se uskutečnilo dodání zboží 2 ks zdravotnického zařízení za celkovou sjednanou cenu ve výši Kč bez DPH. Plátci-prodávajícímu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ve výši Kč z celkové částky přijaté zálohy ve výši Kč, a to k datu přijetí zálohy, tj Ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k datu , nevznikla plátci povinnost přiznat daň na vý- V daňovém přiznání za měsíc prosinec 2011 uvede plátce daň na výstupu a základ daně v ř. 2 k DPH. V měsíci lednu 2012, kdy došlo k uskutečnění dodání zboží, došlo k vyúčtování zaplacené zálohy, a protože záloha na dodané zboží byla uhrazena ve výši 100 %, prodávající nebude požadovat žádnou další úhradu a z pohledu DPH mu nevznikne povinnost přiznat daň. Kupující odběratel: Příjemce plnění (kupující) uplatní na základě daňového dokladu vystaveného v souvislosti s přijetím zálohy prodávajícím nárok na odpočet daně v krácené výši a v daňové evidenci pro účely sestavení daňo-

6 strana 10 B strana 11 vrácení zálohy přijaté v roce 2011 z důvodu neuskutečnění plnění vého přiznání za měsíc prosinec 2011 se promítne přijatý daňový doklad takto: Vznik nároku na odpočet v krácené výši % 41 Pozn.: Daň na vstupu ze zaplacené zálohy ve výši Kč byla uplatněna v daňovém přiznání za měsíc prosinec V daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012 odběrateli již žádný nárok na odpočet daně nevznikl, protože rozdíl základů daně podle 37 odst. 3 ZDPH činil 0 Kč ( , tj. základ daně ze sjednané ceny , tj. základ daně ze zálohy přijaté dodavatelem = 0). Pokud dojde před uskutečněním zdanitelného plnění k zaplacení zálohy ve výši 100 % sjednané ceny a následně se smluvní strany dohodnou, že dojde k jejímu vrácení z důvodu neuskutečnění zdanitelného plnění, je plátce, který zálohu přijal, povinen postupovat po dle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH, tzn. že je povinen provést opravu výše daně. Příklad č. 3 Kupní smlouva byla uzavřena Záloha na dodané zboží byla sjednána v celkové výši Kč (základ daně byl Kč a DPH ve výši 10 % činila Kč. Záloha ve výši Kč byla na účet příjemce-dodavatele zboží připsána dne Dne se obě smluvní strany dohodly na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené zálohy. Předpokládané dodání zboží se neuskutečnilo. Dodavatel provedl ve shodě s 42 odst. 1 písm. e) ZDPH opravu základu daně a výše daně a dne vystavil v souvislosti s vrácením zálohy opravný daňový doklad podle 45 ZDPH. Dne byla na účet prodávajícího připsána částka ve výši Kč. Plátci, prodávajícímu, vznikla povinnost přiznat daň na výstupu z částky Kč, a to dne , tj. k datu přijetí zálohy. Vzhledem k tomu, že k původně sjednanému dodání zboží nedošlo, smluvní strany se dohodly na vrácení zálohy ve výši Kč zaplacené odběratelem. Dodavatel, plátce, který zálohu dne přijal, je povinen podle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH opravit základ daně a výši daně. Oprava výše daně podle citovaného ustanovení podléhá dani ve zdaňovacím období leden 2012, tj. ve zdaňovacím období, ve kterém kupující obdržel opravný daňový doklad [ 42 odst. 3 písm. b) ZDPH]. Kupující obdržel opravný daňový doklad dne Prodávající dodavatel: V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 a leden 2012 uvede plátce, který přijal zálohu ve výši Kč a následně ji vrátil, tyto údaje: Datum přijetí zálohy Daň na výstupu dodavatelem % 2 Provedení opravy Daň na výstupu výše daně % 2 V daňovém přiznání za zdaňovací období prosinec 2011 zahrne plátce údaje evidované v evidenci pro účely DPH v souvislosti s přijetím zálohy ve výši Kč v ř. 1 k DPH. Na základě provedené opravy výše daně podle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH uvede dodavatel ve stejném řádku daňového přiznání za zdaňovací období leden 2012 tytéž hodnoty, avšak se záporným znaménkem.

7 strana 12 B strana 13 Kupující odběratel: Plátce, jenž zaplatil zálohu na zboží, které mělo být dodáno v měsíci lednu 2012, uplatní na základě daňového dokladu vystaveného k datu přijetí úplaty nárok na odpočet daně v krácené výši ve výši Kč a v daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc prosinec 2011 se přijatý daňový doklad promítne takto: Datum přijetí zálohy dodavatelem v krácené výši % 2 Na základě opravného daňového dokladu vystaveného v souvislosti s provedením opravy výše daně dne vystavením opravného daňového dokladu je příjemce dokladu povinen vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně na vstupu ve výši Kč, a to v k DPH za zdaňovací období, v němž se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést. V tomto případě tato skutečnost nastala dnem doručení opravného daňového dokladu. V daňové evidenci pro účely sestavení daňového přiznání za měsíc leden 2012 se přijatý daňový dobropis promítne u příjemce takto: leden 2012, kdy se dozvěděl o vrácení zálohy na dodávku zboží zaplacené v prosinci 2011, byla dodavatelem provedena oprava výše daně podle 42 odst. 1 písm. e) ZDPH. Postup při zaúčtování přijaté zálohy včetně jejího vyúčtování V souvislosti s přijetím zálohy ve výši Kč v prosinci 2011 a jejím následným vyúčtováním v okamžiku dodání zboží v lednu 2012 je možné postupovat při zaúčtování následujícím způsobem: Prodávající dodavatel: Doklad Obsah účetní operace Částka MD D BV ze dne příjem zálohy od odběratele na běžný účet u banky VZ ze dne zaúčtování DPH na výstupu z titulu přijaté zálohy na zdanitelné plnění a vystavení daňového dokladu pro odběratele VF z ledna 2012 VZ z ledna 2012 BV ze dne vystavení faktury odběrateli na základě dodání zboží zúčtování přijaté zálohy s pohledávkou vůči odběrateli úhrada doplatku odběratelem příjem na účet u banky Vznik povinnosti vrátit dříve uplatněný nárok doplnit v krácené výši % 41 V daňovém přiznání za zdaňovací období leden 2012 zahrne plátce, který zaplatil v prosinci 2011 zálohu ve výši Kč, údaje evidované v evidenci pro účely DPH do ř. 41 v souvislosti se zaplacením zálohy a do stejného řádku uvede tytéž údaje, avšak se záporným znaménkem, a to v daňovém přiznání za měsíc

8 strana 14 Kupující odběratel: Pro zjednodušení uvažujme situaci, že odběratel pořizuje zboží, za které zaplatil zálohu ve výši Kč, v prosinci 2011 na sklad (zboží určené k prodeji). Doklad Obsah účetní operace Částka MD D BV ze dne úhrada zálohy dodavateli z účtu u banky VZ ze dne přijetí daňového dokladu k zálohové platbě od dodavatele PF z ledna 2012 VZ z ledna 2012 BV ze dne Odkazy: faktura za dodání zboží zúčtování poskytnuté zálohy se závazkem vůči dodavateli 21 ZDPH 26 ZDPH 28 odst. 8 ZDPH 37 ZDPH úhrada doplatku dodavateli B 5 a výpočet daně a výpočet daně Při uplatňování DPH se plátce daně musí zabývat mimo jiné i problematikou základu daně, a to nejen v souvislosti s výpočtem DPH na výstupu u všech uskutečněných zdanitelných plnění, ale i v případě přijatých zdanitelných plnění, u kterých uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu. V daňové evidenci podle 100 ZDPH, která je podkladem pro sestavení daňového přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období, je plátce povinen evidovat veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, tzn. nejen údaje o výši daně, ale i údaje o základu daně, a to ve správné výši a v členění podle charakteru jednotlivých přijatých a uskutečněných plnění. u zdanitelných plnění přijatých od tuzem ských plátců plátce daně pouze eviduje, neprovádí jeho výpočet ani jeho případný přepočet z cizí měny na Kč, je však v jeho zájmu, aby byl schopen zkontrolovat, zda mu nebyly do základu daně zahrnuty položky, které se do základu daně nezahrnují, a hlavně by měl být schopen rozlišit, zda částka, která je mu jiným plátcem fakturována a je deklarována jako základ daně, z něhož je vypočtena DPH, skutečně představuje základ daně týkající se plnění, které je předmětem daně. 5 B strana 1 daňová evidence zdanitelná plnění přijatá od tuzemských plátců Pozice plátce, který zdanitelné plnění uskutečňuje, je v tomto ohledu složitější, protože tento plátce musí správně stanovit základ daně, aby byl schopen z té- plátce, který plnění uskutečňuje

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech

Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech Publikováno: 1.9.2010 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2010/9 Ing. Dagmar Fitříková Ing. Dagmar Procházková Tento příspěvek

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může v daních a účetnictví generovat určité postupy, o kterých je potřeba vědět a

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může v daních a účetnictví generovat určité postupy, o kterých je potřeba vědět a Zálohy z účetního a daňového pohledu 2016 podklady pro on-line seminář 26. 7. 2016 záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může v daních a účetnictví generovat určité postupy, o kterých

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace Příklady na seminář pro příspěvkové organizace 3.12 2018 1. Příklad - Nezdaňované přijaté zálohy P.O. přijala do pokladny od zaměstnance (studenta) finanční prostředky určené k nabití čipové karty (elektronické

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni 2.5.2018 DPH 521/02.05.18 Aplikace ustanovení 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Předkládají: Ing. Ivana Krylová, daňový poradce, č. osv. 3951 Ing. Růžena

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 Směrnice kvestorky č. 3/05 Evidence a účtování daně z přidané hodnoty S platností od 15.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem této

Více

Zálohy základní charakteristika

Zálohy základní charakteristika Zálohy základní charakteristika 1 Cílem kurzu je seznámení se s charakteristikou záloh, a to jak přijatých tak poskytnutých, základními postupy účtování a následně s praktickými příklady účtování. 2 Obsah

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Práce se zálohovými fakturami

Práce se zálohovými fakturami Práce se zálohovými fakturami Pro práci s programem STEREO jsme vytvořili systém, který splňuje daňové požadavky a zároveň neodporuje ani všeobecným účetním zásadám. Před samotným pořizováním dokladů je

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a 24a 312 24a U. (1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o a) poskytnutí služby, b) dodání

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA AKCI OBCÍM, MĚSTŮM. Smlouva o poskytnutí dotace

VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA AKCI OBCÍM, MĚSTŮM. Smlouva o poskytnutí dotace VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA AKCI OBCÍM, MĚSTŮM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 161/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 161/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 161/0 Návrh poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

Více

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH (9. 11. 2011) Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více