Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra veřejné správy a práva Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bakalářská práce Autor: František Werner Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech podpis autora František Werner

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat JUDR. Janu Tuláčkovi za vedení mojí bakalářské práce a cenné připomínky.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problémy legislativy na ochranu zahraničních investic a řešením vybraných vzniklých sporŧ v České republice. Ochrana zahraničních investic v České republice je také analyzována z pohledu konkrétního zahraničního investora. Klíčové pojmy: investice, investor, ochrana zahraničních investic, přímé zahraniční investice, nepřímé zahraniční investice, bilaterální smlouvy o ochraně zahraničních investic, mnohostranné smlouvy o ochraně investic, Evropský soudní dvŧr, Evropská unie, UNCITRAL, ICSID, anketa

5 Annotation This bachelor thesis deals with the legislation problems of foreign investment protection and solution of selected legal disputes in the Czech Republic. Protection of foreign investment in the Czech Republic is also analyzed from the perspective of a particular foreign investor. Key words investment, investor, protection of foreign investment, foreign direct investment and foreign indirect investment, bilateral investment treaties, multilateral investment treaties, Court of Justice of the European Union, European Union, UNCITRAL, ICSID, survey

6 OBSAH ÚVOD DEFINICE INVESTICE A INVESTORA Vymezení pojmu mezinárodní investice Ekonomický pojem investice Právní pojem investice Dělení investic Investor PRÁVNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ÚPRAVY A ZAJIŤOVÁNÍ OCHRANY ZAHRANIČNÍCH INVESTIC Legislativní dokumenty a instituce ochrany zahraničních investic v mezinárodním právu a v České republice Legislativní dokumenty a instituce OSN Legislativní dokumenty a instituce Světové banky Ochrana zahraničních investic v Evropské unii Legislativa a obsah bilaterálních smluv Legislativa a instituce ochrany zahraničních investic o s t a t n í Ochrana zahraničních investic v legislativě a institucích České republiky Zhodnocení legislativy, institucí a základních pojmŧ ochrany zahraničních investic VYBRANÉ PŘÍPADY SPORŦ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE Vybrané, ilustrativní spory zahraničních investorŧ v České republice Zhodnocení vybraných sporŧ zahraničních investorŧ v České republice ANALÝZA VLIVU A PŦSOBENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY ZAHRANIČNÍCH INVESTIC Z HLEDISKA FIRMY SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ Seznámení s konkrétní zahraniční firmou Analýza vlivu a pŧsobení úpravy ochrany zahraničních investic z hlediska konkrétní firmy se zahraniční účastí anketa Shrnutí analýzy ankety výsledkŧ ankety ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 55

7 ÚVOD Význam zahraničních investic pro Českou republiku je všeobecně uznáván, byl a je veliký. Zajištění přílivu zahraničních investic do České republiky vyţadovalo a vyţaduje od počátku také vytváření vhodného právního prostředí. Toto právní prostředí je tvořeno nejen vnitřními předpisy České republiky, ale příslušnými předpisy mezinárodního práva. Prvořadou podmínkou zajištění poţadovaného vstupu zahraničního kapitálu do České republiky (i obecně) je zajištění jeho účinné ochrany. Ochranou zahraničních investic rozumím v obecné rovině především zajištění rovných a spravedlivých podmínek i dalších podmínek pro zahraniční investice a soustavu právních předpisŧ, institucí, upravujících řešení případných sporŧ vzniklých z realizace těchto investic. Cílem mé bakalářské práce je seznámení se základní legislativou upravující ochranu zahraničních investic obecně i v České republice včetně charakteristiky jejích hlavních problémŧ. Charakteristiku hlavních problémŧ chci dokumentovat také analýzou z pohledu konkrétního zahraničního investora. V takové firmě pracuji a je mým zájmem uvedenou problematiku blíţe poznat a orientovat se v ní, z tohoto hlediska volím také výběr nezbytných informací v práci obsaţených. V první kapitole práce definuji základní pojem, a to investice, respektive zahraniční investice, z hlediska ochrany zahraničních investic. Ukazuje se, ţe i na tento základní pojem mohou být rŧzné názory a dokonce, ţe výklad tohoto pojmu se i vyvíjí. Přitom definice, jasné vymezení uvedeného pojmu hraje roli právě při posuzování ochrany zahraničních investic zejména při tvorbě právních dokumentŧ, které se ochrany týkají. Ve druhé kapitole uvádím vybrané legislativní předpisy a instituce, které tvoří základní pilíř ochrany zahraničních investic jak v mezinárodním právu, tak v České republice. Rozsah bakalářské práce přitom nedovoluje hlubší pohled na souvislosti obou právních úprav, je pouze zřejmé, ţe vnitřní předpisy právní ochrana zahraničních investic v České republice nemŧţe být v zásadním rozporu s právní úpravou ochrany 7

8 v mezinárodním právu. Podobně tak se dotýkám vztahu právních předpisŧ o ochraně zahraničních investic k právu Evropské unie. Ve třetí kapitole uvádím, podle mého názoru, vybrané klíčové soudní spory v oblasti zahraničních investic v České republice. Česká republika vystupuje v těchto sporech jako strana proti zahraničnímu investorovi. Tato kapitola by měla ukázat na hlavní problémy ochrany zahraničních investic a měla by být také jedním z určitých východisek pro konkrétní posuzování účinnosti ochrany zahraničních investic v České republice, v konkrétní firmě se zahraniční účastí. Ve čtvrté kapitole analyzuji s ohledem na příslušné právní úpravy účinnost ochrany zahraniční investice v konkrétní firmě se zahraniční účastí. Pro analýzu jsem zvolil metodu dotazování anketu. Obrátil jsem se s otázkami, které jsou formulovány tak, aby co nejlépe vyjádřily problémy ochrany zahraniční investice, na vedení zahraniční firmy, reprezentované statutárními zástupci dané firmy. Názory zástupcŧ statutárního orgánu firmy se zahraniční účastí, investora, mohou být do značné míry subjektivní, přesto mohou mít význam na náhled na uvedenou problematiku. V závěru práce se pokusím o zhodnocení problematiky ochrany zahraničních investic nejen u konkrétní firmy, ale i o více zevšeobecňující závěr v podmínkách České republiky. 8

9 1. DEFINICE INVESTICE A INVESTORA 1.1. Vymezení pojmu mezinárodní investice V úvodu mé bakalářské práce byl definován v nejobecnější podobě cíl práce,,ochrana zahraničních investic, a to především jeho části,,ochrana,,. Následně je nezbytné také definovat druhou část cíle, a to,,zahraniční investice. Jiţ samotné vymezení pojmŧ investice, jejich ochrana, a mezinárodní investice přináší sebou problémy, přičemţ právě vymezení těchto pojmŧ je dŧleţité pro obsah všech dokumentŧ, které se týkají zahraničních investic, ať uţ mnohostranných nebo bilaterálních. Nejčastěji poţívaný pojem mezinárodní investice lze vyloţit zjednodušeně jako pojem pouţívaný v mezinárodních dokumentech a dalších, které se týkají zahraničních investic. Například v ÚMLUVĚ o řešení sporŧ z investic mezi státy a občany druhých státŧ (tzv. Washingtonská úmluva z ) 1 není pojem investice přímo definován, ale pouţíván, vyplývá nepřímo z vymezení pojmu cizího investora, naproti v jiné multilaterální smlouvě (Soulská úmluva z r. 1985) 2 definice investice je obsaţena. Bilaterální smlouvy takovou definici v rŧzné podobě obsahují Ekonomický pojem investice 3 Ekonomický pojem investice zejména zahrnuje: a) určitý ekonomický přínos - přínos musí mít hospodářskou povahu, musí být ocenitelný ke dni zřízení investice, nejde jen o peněţní vklad, ale i naturální, dŧleţitým znakem investice je dosaţení budoucího zisku b) jde o odložený výnos na pozdější dobu, minimální dobou jsou 3 roky, respektive 7 let, tím se investice liší od běţné obchodní transakce, pŧjčky a jiné operace, které počítají s okamţitou nebo krátkodobou návratností 1 Sdělení FMZV: Úmluva o řešení sporŧ. In: č.420/1992 Sb Sdělení MMZV. In: č.500/1992 Sb ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, 334 s. ISBN

10 c) podnikatelské riziko - podnikatel na sebe bere alespoň z části podnikatelské riziko, v případě dobrých výsledkŧ se bude podílet na zisku, kdeţto v případě záporného salda přispěje k rozdělení ztrát 1.3. Právní pojem investice Ani v mezinárodním právu, jako vědní disciplíně, neexistuje jednotná definice pojmu investice. V mezinárodních dokumentech se vymezuje pojem investice rŧzným zpŧsobem, nebo není vŧbec definován, (např. jiţ cit. Washingtonská úmluva z r ). Bilaterální smlouvy definice investice obsahují, jsou preciznější, podrobnější. Jako příklad mŧţe slouţit definice investice z DOHODY mezi českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, uvádím pouze definici investice dle zákona č.454/1991 Sb. Čl. 1 : 1) pojem,,investice zahrnuje všechny majetkové hodnoty, které jsou uskutečněny investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejími právními předpisy, zejména: a) movité a nemovité věci a všechna věcná práva b) podíly a jiné druhy účasti na podnicích c) pohledávky a nároky na peníze, které byly předány, aby vytvořily hospodářskou hodnotu, nebo nároky na plnění, které má hospodářskou hodnotu d) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, obchodní ochranná práva. 5 Pokud jde o definici pojmu investice v české legislativě jedna je uvedena v devizovém zákonu č.219/1995: i) přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaloţení peněţních prostředkŧ nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehoţ účelem je zaloţení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahŧ investujícího tuzemce nebo tuzemcŧ jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemcŧ jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem: 4 Sdělení FMZV: Úmluva o řešení sporŧ. In: č.420/1990 Sb Sdělení FMZV: DOHODA mezi ČSFR a Rakouskem. In: č.454/1991 Sb

11 1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliţe investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo druţstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředkŧ nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahŧ zaloţených přímou investicí, 4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku, 5. uţití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku) Dělení investic Zahraniční investice se mohou také dělit na přímé a nepřímé a) přímé investice jsou to investice do jiné země za účelem získání podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích ve výši alespoň 10 % (či takového podílu, který dává zahraničnímu investorovi rozhodující pravomoci), podmínkou je trvalý zájem investora na společnosti a jeho podíl na řízení. 7 (viz také cit. Devizový zákon). b) nepřímé (portfoliové) investice nepřímé (portfoliové investice) obsahují nákupy a prodeje akcií pokud nesplňují podmínku pro zahrnutí do přímých investic a dále nákupy a splácení jistiny dlouhodobých obligací, patří sem i dluhové instrumenty peněţního trhu a obchodovatelné deriváty. 8 6 Devizový zákon. In: č.219/ Přímé zahraniční investice [online] [cit ]. Dostupné z: edia.org/wiki/p%c5%99%c3%adm%c3%a9_zahrani%c4%8dn%c3%ad_investice 8 ŢÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999, 806 s. ISBN

12 1.5. Investor a) obecně Investora mŧţeme definovat jako jednotlivce, soukromou nebo veřejnou společnost, vládu, zájmovou skupinu jednotlivcŧ nebo firem, které realizují investici v jiné zemi, než je země jejich pŧvodu. b) v mnohostranných smlouvách o ochraně investic jako příklad lze uvést definici z Úmluvy o řešení sporŧ z investic z , v níţ není přímo uveden pojem investor, ale z článku 25 vymezení pojmu investor vyplývá v souvislosti s investicí: a) jakákoliv fyzická osoba, která měla občanství jiného smluvního státu b) jakákoliv právnická osoba, která měla příslušnost jiného smluvního státu, neţ je stát smluvní strany 9 Naproti v Soulské úmluvě (MIGA) je pojem investor jiţ formulován (viz také dále v 2.1.2). c) v dvoustranných smlouvách jako příklad lze uvést definici pojmu investice z DOHODY mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic z : Čl. 1, odst. 3, ii : pokud jde o izraelské investory v České republice: a) fyzické osoby, které jsou občany Státu Izrael v souladu s jeho zákony a které zároveň nejsou občany České republiky v souladu s jejími zákony, nebo b) právnické osoby zaregistrované nebo zřízené v souladu s izraelskými zákony a mající své sídlo na území Státu Izrael Sdělení FMZV: Úmluva o řešení sporŧ. In: č.420/1992 Sb Sdělení MZV. In: 73/

13 2. PRÁVNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ÚPRAVY A ZAJIŤOVÁNÍ OCHRANY ZAHRANIČNÍCH INVESTIC Právní rámec úpravy a ochrany zahraničních investic i institucionální rámec v jednotlivých státech, tedy i v České republice, nelze pochopit bez alespoň základních znalostí mezinárodní legislativy a institucí, které se ochrany zahraničních investic týkají, mezinárodní legislativa ochrany zahraničních investic s úpravami jednotlivých státŧ souvisí a na sebe rŧzně navazuje. Významnou součástí legislativní i institucionální úpravy ochrany zahraničních investic je také řešení sporŧ ze zahraničních investic Legislativní dokumenty a instituce ochrany zahraničních investic v mezinárodním právu a v České republice Legislativní dokumenty a instituce OSN Nejobecnější východisko právní úpravy ochrany zahraničních investic, jejích principŧ, je obsaţeno v dokumentech Organizace spojených národŧ přijatých členskými státy této instituce, potaţmo v jejích institucích (z nich plynoucího mezinárodního práva veřejného mezinárodního práva ekonomického). Má se za to, ţe nejobecnější zásady jednání jsou také vtěleny do konkrétních dalších dokumentŧ a pravidel příslušných institucí v kterékoliv oblasti. a) Charta spojených národŧ - patří mezi základní dokumenty Organizace spojených národŧ (Chartu spolupodepsalo Československo v r. 1945, potom Česká republika dne 19. ledna 1993), kde v článku 1 se praví: Článek 1 Cíle Organizace spojených národŧ jsou tyto: 1. udrţovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohroţení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení míru, a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti 13

14 a mezinárodního práva bylo dosaţeno úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporŧ nebo situací, které by mohly vést k porušení míru 2. rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, zaloţené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národŧ, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru; 3. uskutečňovat mezinárodní součinnost řešením mezinárodních problémŧ rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právŧm a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboţenství; 4. být střediskem, které by uvádělo v soulad úsilí národŧ o dosaţení těchto společných cílŧ. 11 b) Mezinárodní soudní dvŧr instituce Organizace spojených národŧ, kde se mimo jiné formulují čtyři formální prameny práva uznávané obecným mezinárodním právem, a to v článku 38: 1. Dvŧr, jehoţ úkolem je rozhodovat podle mezinárodního práva spory, které jsou mu předloţeny, aplikuje a) mezinárodní úmluvy, ať obecné či partikulární, stanovící pravidla výslovně uznaná státy ve sporu; b) mezinárodní obyčej, jakoţto dŧkaz obecné praxe uznávané za právo; c) obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy; d) s výhradou ustanovení článku 59 soudní rozhodnutí a učení nejkvalifikovanějších znalcŧ veřejného práva rŧzných národŧ jakoţto podpŧrný prostředek k určování právních pravidel. 2. Toto ustanovení se nedotýká pravomoci Dvora rozhodovat ex aequo et bono, jestliţe strany s tím souhlasí Charta OSN [online] [cit ]. Dostupné z: 12 iho-soudniho-dvora.pdf 14

15 Úlohu, a postavení Mezinárodní soudního dvora dokumentují články 92, 93, 94 a 95: Článek 92 Mezinárodní soudní dvŧr je hlavním soudním orgánem Organizace spojených národŧ. Pŧsobí podle připojeného statutu, který je založen na statutu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti a je nedílnou částí této Charty. pozn.: Mezinárodní soudní dvŧr řeší spory mezi členskými státy, nezabývá případy soukromých osob, právních subjektŧ ani mezinárodních organizací, ve vztahu k zahraničním investicím tedy pouze v případě sporu o zahraniční investice mezi státy - dokladem toho mŧţe být článek 64 ÚMLUVY o řešení sporŧ z investic mezi státy a občany druhých státŧ: Jakýkoliv spor vzniklý mezi smluvními státy a týkající se výkladu nebo pouţití této Úmluvy, který není řešen jednáním, bude předloţen Mezinárodnímu soudnímu dvoru na ţádost kterékoliv strany tohoto sporu, pokud se zmíněné státy nedohodnou na jiném řešení. 13 Článek Všichni členové Organizace spojených národŧ jsou ipso facto účastníky statutu Mezinárodního soudního dvora. 2. Stát, který není členem Organizace, mŧţe se stát i účastníkem statutu Mezinárodního soudního dvora za podmínek, které v kaţdém případě určí Valné shromáţdění na doporučení Rady bezpečnosti. Článek Kaţdý člen Organizace se zavazuje, ţe se podrobí rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v kaţdém sporu, v kterém je stranou. 2. Jestliţe strana v některém sporu nesplní své závazky z rozsudku vyneseného Mezinárodním soudním dvorem, mŧţe se druhá strana obrátit na Radu Bezpečnosti, jeţ, povaţuje-li to za nutné, mŧţe činit doporučení nebo rozhodnout, jaká opatření mají být učiněna, aby rozsudek byl vykonán. 13 Sdělení FMZV: Úmluva o řešení sporŧ. In: č.420/1992 Sb

16 Článek 95 Žádné ustanovení této Charty nebrání členŧm Organizace spojených národŧ, aby nesvěřovali řešení svých sporŧ jiným soudŧm na základě dohod, které již platí nebo které teprve budou sjednány. 14 Kontraproduktivně pŧsobí podle mého názoru vŧči výše uvedeným obecným zásadám Organizace spojených národŧ ustanovení Charty hospodářských práv a povinností státŧ Organizace spojených národŧ, kde se v čl. 2 mimo jiné praví:,,kaţdý stát má právo znárodnit cizí majetek, vyvlastnit jej nebo převést vlastnictví k němu 15 c) UNCITRAL - další významná instituce Organizace spojených národŧ, UNCITRAL - Komise Organizace spojených národŧ pro obchodní právo (United Nation Commission on International Trade Law). Pozn.: Česká republika má v UNCITRALU statut pozorovatele. Mezi hlavní náplň činnosti komise UNCITRAL patří zejména pŧsobit při omezování nebo odstraňování právních překáţek v mezinárodním obchodu, toho dosahuje především tím, ţe se zaměřuje na sjednávání unifikačních vzorových předpisŧ mnohostranných mezinárodních úmluv, legislativních doporučení, poskytování informací o judikátech vycházejících z jednotlivých unifikačních dokumentech, technickou pomoc právních reforem, pořádání regionálních a národních seminářŧ aj. Komise UNCITRAL je hlavním právním orgánem pro oblast práva, harmonizací a unifikací práva mezinárodního obchodu., včetně judikátŧ, koordinace činnosti a spolupráce s organizacemi, které se zabývají právem mezinárodního obchodu. Při komisi UNCITRAL pracuje Mezinárodní rozhodčí a smírčí komise, které mŧţe ad hoc v souladu s Rozhodčím řádem UNCITRAL řešit i spory v oblasti zahraničních investic., viz např. článek 1: Dohodnou li se strany, že spory mezi nimi s ohledem na definovaný právní vztah, ať jiţ smluvní či jiné, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Rozhodčího řádu 14 Charta OSN [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Mezinárodní dohody o ochraně investic. Praha: Linde, ISBN

17 UNCITRAL, pak takové spory budou rozhodovány v souladu s tímto Řádem vyjma změn, které si strany případně sjednají Legislativní dokumenty a instituce Světové banky Světová banka (anglicky World Bank, zkratka WB) je sdruţení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národŧ, které mají zajišťovat finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím (vznik r. 1944). Jsou to: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association IDA). Kromě těchto hlavních institucí jsou součástí Světové banky také Multilaterální agentura pro investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA) - tato poskytuje garance pro rizika úvěrŧ zejména v rozvojových zemích a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporŧ (International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID). Posledně jmenované instituce se dotýkají problematiky ochrany investic jiţ významně. Uvedené instituce uvádím, přesto ţe jsou v rámci Organizace spojených národŧ zvlášť, protoţe mají k problematice ochrany investic podstatně blíţe neţ formulované zásady nebo instituce uvedené v předchozí části o Organizaci spojených národŧ. M I G A - Mnohostranná agentura pro investiční záruky Agentura vznikla přijetím Soulské Úmluvy v r. 1985, jejím hlavním úkolem je snaha o posílení mezinárodní spolupráce v oblasti hospodářského rozvoje a přispívání mezinárodních investic k tomuto rozvoji. Sdělením FMZV č. 500/1992 Sb. 17 byla přijata i ČSFR, od je pak závazná i pro samostatnou Českou republiku. Agentura pro investiční záruky zřizuje a nabízí investorŧm pojištění jejich investic proti politickým, resp. nekomerčním rizikŧm. Z hlediska uţšího vztahu Soulské Úmluvy k ochraně investic je významné vymezení investic v článku 12: K investicím, na které se Soulská Úmluva vztahuje, patří podíly na akciích, včetně střednědobých nebo dlouhodobých pŧjček, které 16 Rozhodčí řád UNCITRAL [online] [cit ]. Dostupné z: 17 FMZV. In: č.500/1992 Sb

18 jsou uzavřeny drţiteli akcií v příslušném podniku, nebo za něţ tito majitelé ručí, a všechny ostatní formy přímých investic, které stanoví správní rada Podrobnější definici obsahuje Soulská Úmluva v pojmu,,investor např.:,,takováto právnická osoba je zapsána do rejstříku a má své hlavní pŧsobiště v členské zemi, nebo většinu jejího kapitálu vlastní členská země, případně jejich občané, v ţádném z uvedených případŧ se však nesmí jednat o zemi hostitelskou 18 Srovnání výše uvedených vybraných dŧleţitých pojmŧ ukazuje na rŧzný výklad těchto pojmŧ v rŧzných dokumentech (srovnej na příklad s definicemi v I. kapitole). Význam Úmluvy je moţné spatřovat nejen v pomoci v realizaci mezinárodních investic, ale i ve formulaci základních pojmŧ v oblasti těchto investic. ICSID Mezinárodní středisko pro řešení sporŧ z investic Pro problematiku ochrany mezinárodních investic má klíčový význam vznik Mezinárodního střediska pro řešení sporŧ z investic. Středisko vzniklo přijetím Úmluvy o řešení sporŧ z investic mezi státy a občany druhých státŧ ve Washingtonu dne 18. března Úmluva byla přijata také Českou a Slovenskou Federativní Republikou podpisem dne 12. května r. 1991, v platnost vstoupila dne 8. dubna 1992 (Sdělení FMZV v č. 420/1992 Sb.). Z uvedené Úmluvy povaţuji za nezbytné uvést zejména ustanovení bezprostředně se týkajících ochrany investic řešení moţných sporŧ z investic: Kap. I, čl. 2 : Účelem Střediska bude usnadňovat smírčí nebo rozhodčí řešení sporŧ z investic mezi smluvními státy a občany druhých smluvních státŧ v souladu s ustanovením této Úmluvy (srovnej kompetence Mezinárodního soudního dvora spory mezi státy). 18 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, 334 s. ISBN

19 Kapitola II, čl. 25, odst. 1 Soudní pravomoc Střediska se vztahuje na kaţdý právní spor vznikající přímo z investice mezi smluvním státem a.. občanem jiného státu o němţ se strany ve sporu písemně souhlasí, ţe bude předloţen Středisku. Pokud strany vyslovily souhlas, nemŧže žádná z nich jednostranně svŧj souhlas odvolat (Úmluva neobsahuje na rozdíl od Soulské úmluvy definici investice pouze nepřímo). Kapitola III, odd. 1, čl. 28: Kterýkoliv smluvní stát nebo občan smluvního státu, který si bude přát zahájit smírčí řízení, zašle za tímto účelem písemně ţádost generálnímu tajemníkovi Kapitola III, odd. 2, čl. 29 Vytvoření smírčí komise, čl. 1: Smírčí komise bude vytvořena co moţná po registraci ţádosti 19 Úmluva také pamatuje na řešení sporŧ mezi státy, které by se týkaly výkladu uvedené Úmluvy, a odkazuje v čl. 64 na Mezinárodní soudní dvŧr. Pro smluvní státy Úmluvy vzniká jasně definovaný prostor pro dobrovolné řešení případných sporŧ z investic to je hlavní význam Úmluvy. Mezi dokumenty Světové banky, které mají pomoci při ochraně zahraničních investic (bez právní závaznosti) patří také Řídící principy pro zacházení s přímou zahraniční investicí, které byly přijaty Světovou bankou Ochrana zahraničních investic v Evropské unii Níţe uvedený text se dotýká vzhledem k omezenému rozsahu práce pouze klíčových problémŧ v legislativě ochrany zahraničních investic v Evropské unii. Vznikem Evropské unie (Česká republika od r. 2004), zvláště pak po přijetí Lisabonské smlouvy (Česká republika ratifikovala smlouvu r. 2009) vznikl zásadní problém postavení, obsahu, realizace, kompetence bilaterálních smluv o ochraně zahraničních investic uzavřených před vstupem do Evropské unie k právu Evropské unie. Za zásadní problém se tato skutečnost povaţuje proto, ţe bilaterální smlouvy se stále povaţují za z á k l a d n í kámen legislativy ochrany zahraničních investic a tím, ţe Evropská unie získala od členských státŧ pravomoc vytvářet právní normy závazné pro tyto státy. Unie 19 Sdělení FMZV. In: č.420/1992 Sb

20 si tak vytváří svŧj vlastní,,svébytný právní systém. 20 Uvedený problém je také dokumentován ustanovením čl. 207 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE: do společné obchodní politiky patří i přímé zahraniční investice (viz. dále citovaná SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE). Obecně se za právní základ práva Evropské unie povaţují zejména: a) Smlouva o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské unie) primární právo b) Nařízení, Směrnice Evropské rady, Evropské komise - sekundární právo (vydávají se v Úředním věstníku Evropské unie včetně judikatur) jsou zdrojem právních norem Evropské unie), v České republice se zavádějí (transformují) vyhlášením ve Sbírce zákonŧ. Evropská unie nevydala dosud ţádný závazný dokument k obsahu bilaterálních dohod, ani jiný k o m p l e x n í legislativní dokument upravující ochranu zahraničních investic. Pokusem řešit problematiku přechodu právního postavení bilaterálních smluv podle práva Evropské unie je Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ze Evropská unie se opírá nyní především o vybraná ustanovení primárního (základní smlouvy Evropské unie) práva (například podle níţe uvedeného článku č. 351 Smlouvy o fungování Evropské unie a dalších: Jako příklad lze uvést, ţe všechny bilaterální dohody o ochraně zahraničních investic uzavřené Českou republikou, které byly uzavřeny před vstupem do Evropské unie, a které nejsou v souladu s právem Evropské unie, se musí znovu upravit doplnit, tak jak je to v ustanovení č. 351 Smlouvy o fungování Evropské unie: Pokud jsou uvedené smlouvy neslučitelné se Smlouvami, použije příslušný členský stát všech vhodných prostředkŧ k odstranění zjištěných neslučitelností 21 Tamtéž v čl: 66 : Pokud pohyb kapitálu do či třetích zemí za výjimečných okolností zpŧsobuje nebo hrozí zpŧsobit váţné poruchy fungování hospodářské a měnové unie, mŧţe Rada na návrh komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou na dobu nepřekračující šest měsícŧ přijmout ochranná opatření vŧči třetím zemím, jsou-li taková opatření naprosto nezbytná. To je konkrétní příklad a dŧvod pro změnu 20 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2010, 301 s. Student (Leges). ISBN Smlouva o fungování Evropské unie [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 bilaterálních smluv uvedená opatření v čl. 66 v nich nebyla zahrnuta. Situace v legislativě ochrany zahraničních investic Evropské unie je ztíţena i dále tím, ţe Evropská unie nedisponuje zatím v poţadované kvalitě prostředky jaké jsou obsaženy v mezinárodních mnohostranných, a dvoustranných dohodách a dokumentech, přesto má jiţ pravomoci sjednávat např. dvoustranné dohody a přijímat odpovídající legislativu. Dalším významným problémem je kompetence orgánŧ Evropské unie v řešení možných sporŧ vzniklých z uzavřených bilaterálních dohod většina uzavřených dohod se při řešení sporŧ odvolává na mezinárodní instituce (UNCITRAL, ICSID..). ale v praxi i na řízení podle práva Evropské unie. Tento problém není dosud jednoznačně uspokojivě vyřešen. Významné postavení legislativy a praxi ochrany zahraničních investic v Evropské unii hraje a stále více bude hrát SOUDNÍ DVŦR EVROPSKÉ UNIE jak vyplývá mimo jiné z čl. 251, 263, 270, 272 a 273 jiţ citované SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE. Jedním z dokladŧ fungování SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE v oblasti zahraničních investic jsou jeho judikáty např.: pod sp. zn.: C-205/06 a C-249/06 ze dne (viz. příloha č. 4 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie), C-249/06 ze dne (viz. příloha č. 5 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie), C-118/07 ze dne (viz. příloha č. 6 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie), C-54/99 ze dne (viz. příloha č. 7 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie), Uvedené judikáty jsou převzaty ze systému ASPI. Není ani jasně vymezen vztah k dalším mezinárodním dokumentŧm jako je například významná jiţ zde citovaná Vídeňská úmluva o smluvním právu (vyhl. č.15/1988 Sb.) a další. Dvoukolejnost v oblasti ochrany zahraničních investic u členŧ Evropské unie lze do určité míry řešit ponecháním prostoru pro členské státy pro sjednávání 21

Strana 1946 Sbírka mezinárodních smluv č. 128 / 2000 Částka 52 DOHODA. mezi

Strana 1946 Sbírka mezinárodních smluv č. 128 / 2000 Částka 52 DOHODA. mezi Strana 1946 Sbírka mezinárodních smluv č. 128 / 2000 Částka 52 DOHODA mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné' ochraně investic Česká republika a Moldavská republika (dále jen

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy

PŘÍLOHA č. 1d. Definice malého a středního podniku. Celková aktiva nebo obrat nepřesahují. Počet zaměstnanců. Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Definice malého a středního podniku Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva / Majetek Obrat / Příjmy Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil.

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Ukrajinský právní systém Hlavním pramenem psané normy Druhotné prameny práva a podzákonné předpisy pouze

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek -

Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek - Arbitráž s mezinárodním prvkem - několik poznámek - Mgr. Ing. František Steiner, Ph.D. Praha, 3. 6. 2009 Důvody využití arbitráže čas, resp. doba trvání řízení od jeho zahájení po vydání rozhodčího nálezu,

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více