Metodické listy pro studium předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro studium předmětu"

Transkript

1 Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho vztahem k právu občanskému a ostatním právním odvětvím. Dále specifikovat základní zásady obchodní právo ovládající a jeho vnitřní strukturu a prameny. Literatura, kterou budete potřebovat ke studiu: - ke každému z tematických celků příslušné kapitoly v publikaci Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C.H.Beck - příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2 Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí do problematiky tohoto právního oboru. První tematický celek je věnován zejména vymezení působnosti obchodního zákoníku, základním pojmům obchodního práva v souvislosti s podnikáním, dále právní úpravě podnikání tuzemských a zahraničních osob, obchodnímu rejstříku, sbírce listiny jako jeho součásti a problematice hospodářské soutěže. Tento tematický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: a) Obecná ustanovení, jednání, tuzemské a zahraniční osoby, obchodní rejstřík a sbírka listin b) Hospodářská soutěž a její ochrana ad a) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: vymezení rozsahu působnosti obchodního zákoníku, vymezení pojmů podnikání a neoprávněné podnikání, obchodní majetek a obchodní jmění, čistý obchodní majetek a vlastní kapitál, jak obchodní zákoník definuje podnikatele, jak jsou upraveny zápisy subjektů obchodního práva do obchodního rejstříku, jak je definován obchodní rejstřík a jaký je právní význam záznamů v něm, které údaje se zapisují do obchodního rejstříku, na základě jakých skutečností a podmínek lze žádat o zápis, co je obsahem sbírky listin, jaké jsou povinnosti podnikatelů v souvislosti s obchodním, rejstříkem a jeho obsahem, dále pak pojmům podnik a organizační složka podniku, provozovna. Dále se věnujte vymezení pojmů obchodní firma a její právní úpravě pro fyzické a právnické osoby, nezaměnitelnost firmy, její přechod a převod a změna, ochrana užívání, jednání podnikatele vč. prokury, obchodnímu tajemství a jeho ochraně. Pozornost věnujte rovněž otázce podnikání zahraničních právnických osob v ČR a jak je obchodním zákoníkem upraveno vedení účetnictví podnikatelů. - podnikání - neoprávněné podnikání - podnikatel - obchodní rejstřík - sbírka listin - zápis do obchodního rejstříku - podnik, organizační složka - obchodní jmění - obchodní firma - jednání, prokura - obchodní tajemství.

3 ad b) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: vymezení účasti na hospodářské soutěži, zneužití účasti na hospodářské soutěži, pojmům nekalá soutěž a jejím jednotlivým formám, nedovolené omezování hospodářské soutěže, vymezení právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži, zvláštnostem soudního řízení ve věcech nekalé soutěže, zejména otázkám aktivní legitimace, důkazního břemene a možnosti vyloučení veřejnosti. - nekalá soutěž - klamavá reklama - klamavé označování zboží a služeb - vyvolávání nebezpečí záměny - parazitování na pověsti - podplácení - zlehčování - srovnávací reklama - porušování obchodního tajemství - ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Po prostudování literatury k prvnímu tematickému celku byste měli dobře porozumět následujícím problémům: jak definuje obchodní právo podnikání a podnikatele, jaký je právní význam obchodního rejstříku, jaké zápisy se činí do obchodního rejstříku a jaký mají právní následek, jaké jsou podmínky podnikání zahraničních osob podle obchodního práva, jaký je význam právní úpravy ochrany hospodářské soutěže, uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: podnikání, neoprávněné podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, sbírka listin, návrh na zápis podnik, organizační složka, obchodní jmění, obchodní firma, prokura, obchodní tajemství, nekalá soutěž, klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, podplácen, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, a zodpovědět tyto otázky: jaké jsou povinnosti podnikatelů v souvislosti s obchodním rejstříkem, jeho obsahem a sbírkou listiny, které osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku, jak je obchodním zákoníkem definován pojem podnik a organizační složka podniku, jak je vymezen pojem obchodní majetek a obchodní jmění, čistý obchodní majetek a vlastní kapitál, co rozumí

4 obchodní zákoník pod pojmem obchodní firma, jaká je její právní úprava pro fyzické a právnické osoby, jak je upravena nezaměnitelnost firmy, její přechod, převod a změna, jak je upraveno jednání, rozhodování a obchodní vedení podnikatele a komu je svěřeno. Pokud jste čemukoliv z výše uvedeného neporozuměli, pokuste se přesně (písemnou formou) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v průběhu dřívějšího studia, v praxi či v jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problémů, uveďte je a srovnejte. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat příčiny takových rozdílů.

5 Metodický list číslo 2 Název tematického celku: Právo obchodních společností Tematický celek je věnován právní úpravě obchodních společností, a to jak z hlediska obecných ustanovení, platných pro všechny typy obchodních společností, tak i speciální právní úpravě jednotlivých typů, tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tento tematický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: a) Obchodní společnosti obecná ustanovení b) Obchodní společnosti jednotlivé typy ad a) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: jak definuje právo obchodní společnost, co jsou osobní a kapitálové společnosti a čím se odlišují, pojmům základní kapitál, vklady a podíly společníků, dále právnímu režimu peněžitých a nepeněžitých vkladů, úpravě jednání zakladatelů před vznikem společnosti a jeho závaznosti pro vzniklou společnost, definici vzniku, založení, likvidaci, zrušení a zániku společnosti. - obchodní společnost - založení společnosti - společenská smlouva, zakladatelská listina - firma - základní kapitál - vklad společníka - peněžitý a nepeněžitý vklad - správa vkladu - podíl společníka - zákaz konkurence - orgány společnosti - podnikatelská seskupení - ovládající a ovládaná osoba - jednání ve shodě - rezervní fond - zrušení a zánik společnosti - neplatnost společnosti - přeměny společností - likvidace společnosti.

6 ad b) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům týkajícím se všech typů obchodních společností: jak je definována obchodní společnost a kdo může být jejím společníkem včetně rozsahu jeho ručení a vkladů, jaké náležitosti musí obsahovat společenská smlouva, jak musí nebo může vypadat její firma, jak je upraveno rozhodování ve společnosti a její obchodní vedení, jak je dělen zisk a nesena ztráta, kdo je statutárním orgánem, a dále úpravě ručení společníků, zrušení a likvidaci obchodní společnosti. U komanditní společnosti dále: odlišnosti v právním režimu komanditistů a komplementářů. U společnosti s ručením omezeným dále: jaká je minimální výše základního kapitálu, jak je upravena minimální výše vkladu společníka, jaké povinné náležitosti musí obsahovat společenská smlouva a co je podmínkou zápisu do obchodního rejstříku, jaký je právní režim splácení vkladů a sankce za jeho nedodržení, jak jsou upraveny otázky obchodního podílu společníka a jeho převodu, přechodu, rozdělení, zastavení, jak je upraveno spojení podílů a nabývání podílů společností, jaký je právní režim rezervního fondu, které orgány jsou zřizovány povinně a které fakultativně, jaká je působnost valné hromady, její svolávání, program, jednání, účast na ní, schopnost usnášení, jaké jsou odlišnosti společnosti s jedním společníkem, postavení jednatelů, jak je upravena možnost zasahování soudů, působnost dozorčí rady, jak je upraveno zvyšování a snižování základního kapitálu a ukončení účasti společníka. U akciové společnosti dále: jak je definován pojem akcie, jaké druhy akcií právo zná, pojmy samostatně převoditelná práva, dluhopisy společnosti, jaké jsou podmínky založení, jaký je povinný obsah zakladatelské smlouvy, význam ustavující valné hromady, jaké jsou náležitosti stanov a co je podmínkou zápisu do obchodního rejstříku, jaká jsou práva a povinnosti akcionářů, jaký je obsah a smysl právní úpravy nabídky převzetí a povinné nabídky převzetí při ovládnutí a oznamovací povinnosti, které orgány jsou zřizovány, jaká je působnost představenstva a dozorčí rady, jaké jsou podmínky pro zvyšování a snižování základního kapitálu, jaký je právní režim tvorby a použití rezervního fondu, jak je úprava zrušení a likvidace společnosti. - veřejná obchodní společnost - komanditní společnost - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - komanditista - komplementář - statutární orgán - obchodní vedení - vklad peněžitý a nepeněžitý - podíl společníka - valná hromada - příplatková povinnost - akcie

7 - jmenovitá hodnota akcie - zatímní list - emisní kurz akcie - prioritní akcie - akcie na jméno a na majitele - vyměnitelné a prioritní dluhopisy - stanovy. Po prostudování literatury ke druhému tematickému celku byste měli dobře porozumět následujícím problémům: co jsou osobní a kapitálové společnosti a čím se odlišují, jak vzniká základní kapitál společnosti a jaký je právní režim vkladů společníků, jaký je právní režim peněžitých a nepeněžitých vkladů, jak právo definuje podíl společníka, jak je upraveno jednání zakladatelů před vznikem společnosti a jeho závaznost, jak je definován, resp. jaký je rozdíl mezi vznikem a založením společnosti, jak je definován, resp. jaký je rozdíl mezi zrušením a zánikem společnosti, jak je právem upravena veřejná obchodní společnost, jak je založena, jak vzniká a jaké je její vnitřní fungování, jak je právem upravena komanditní společnost, jak je založena, jak vzniká, jaké je postavení jejích společníků a jaké je její vnitřní fungování, jak je právem upraven vznik a založení společnosti s ručením omezeným, jak jsou stanovené podmínky pro její vznik z hlediska základního kapitálu a vkladů společníků, jaké zřizuje orgány a jakou mají tyto orgány působnost, jaké způsoby vzniku akciové společnosti právo zná a jak jsou její založení vznik upraveny, které orgány akciová společnost zřizuje, jaká je jejich působnost a jaká jsou práva a povinnosti akcionářů, uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: obchodní společnost, založení a vznik společnosti, společenská smlouva, zakladatelská listina, zakladatelská smlouva, firma, základní kapitál, vklad společníka, peněžitý a nepeněžitý vklad, správa vkladu, podíl společníka, zákaz konkurence, orgány společnosti, obchodní vedení, statutární orgán, dozorčí rada, podnikatelská seskupení, ovládající a ovládaná osoba, jednání ve shodě, rezervní fond, zrušení a zánik společnosti, neplatnost společnosti, přeměny společností, likvidace společnosti, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditista, komplementář, valná hromada, příplatková povinnost, akcie, jmenovitá hodnota akcie, zatímní list, emisní kurz akcie, prioritní akcie, akcie na jméno a na majitele, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, stanovy, a zodpovědět následující otázky: co jsou to obchodní společnosti a jak je dělíme, co je okamžikem založení a vzniku společnosti, co tvoří základní kapitál společnosti a které společnosti ho vytvářejí, co je vklad a podíl společníka, jaké je jeho postavení u jednotlivých typů společností, v čem je podstata právní úpravy veřejné obchodní společnosti, jak se liší právní postavení komanditisty a

8 komplementáře, jak je upravena minimální výše základního kapitálu s.r.o. a a.s., jaký je režim splácení vkladů u s.r.o., co je akcie a jaké druhy akcií známe, jaké povinné náležitosti musí obsahovat společenská smlouva s.r.o. a co je podmínkou jejího zápisu do obchodního rejstříku, jaký je právní režim rezervního fondu s.r.o., které orgány s.r.o. zřizuje povinně a které fakultativně, jak vypadá úprava zrušení a zániku s.r.o., jak je vymezena akciová společnost, jaké jsou podmínky založení a.s., jaký je povinný obsah zakladatelské smlouvy a.s., jak je upraveno založení a.s. na základě veřejné nabídky, resp. bez veřejné nabídky akcií, jaký je význam ustavující valné hromady a.s., které náležitosti musí mít její stanovy a jaká jsou práva a povinnosti akcionářů, jaký je obsah a smysl právní úpravy nabídky převzetí a povinné nabídky převzetí při ovládnutí a.s. a tzv. oznamovací povinnosti, které orgány a.s. zřizuje. Pokud jste čemukoliv z výše uvedeného neporozuměli, pokuste se přesně (písemnou formou) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v průběhu dřívějšího studia, v praxi či v jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problémů, uveďte je a srovnejte. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat příčiny takových rozdílů.

9 Název tematického celku: Obchodní závazky Metodický list číslo 3 Tematický celek je věnován právní úpravě obchodních závazků, a to jak z hlediska obecných ustanovení, zejména vzniku, změny a zániku obchodních závazků, odpovědnosti ze závazků vznikající a promlčení závazků, platných pro všechny typy obchodních smluv, tak i speciální právní úpravě, tedy vysvětlení podstaty jednotlivých typů obchodních smluv. Tematický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: a) Obecné otázky obchodních závazků b) Jednotlivé typy obchodních smluv ad a) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: co je to obchodní závazkový vztah, jak obchodní závazkové vztahy rozdělujeme, jaké jsou právní důvody vzniku obchodních závazkových vztahů, co je obchodní smlouva, jak je upraven veřejný návrh, uzavření smlouvy a obchodní veřejná soutěž, jaká je právní úprava smlouvy o smlouvě budoucí, jaké jsou právní prostředky zajištění závazků, jak je upravena změna v subjektech závazkových právních vztahů a dále změna v jejich obsahu, co je právním důvodem zániku závazků, jak je obchodním právem upravena odpovědnost za prodlení, za vady, za škodu a jaký je význam promlčení v obchodních závazkových vztazích. - obchodní závazkový vztah - obchodní smlouva - veřejný návrh - obchodní veřejná soutěž - odpovědnost za prodlení - odpovědnost za vady - odpovědnost za škodu - zástavní a podzástavní právo - ručení - bankovní záruka - uznání závazku - smluvní pokuta. ad b) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: jaká je úprava kupní smlouvy v obchodním zákoníku, jaká vedlejší ujednání v souvislosti s kupní smlouvou upravuje obchodní zákoník, jak jsou upraveny smlouva o prodeji podniku, leasingová smlouva,

10 smlouva o dílo, licenční smlouva a franchising, které smlouvy příkazního typu, smlouvy související s dopravou a s bankovními obchody zná obchodní zákoník, jaká je právní úprava tichého společenství. - kupní smlouva - výhrada vlastnictví - koupě na zkoušku - koupě s výhradou výměny - právo zpětné koupě - výhrada lepšího kupce - předkupní právo - cenová doložka - smlouva o prodeji podniku - smlouva o dílo - příkazní smlouva - leasing - licenční smlouva - tiché společenství - smlouva o úvěru - akreditiv - smlouva o inkasu. Po prostudování literatury ke třetímu tematickému celku byste měli dobře porozumět následujícím problémům: co je obchodní závazkový vztah, jak rozdělujeme obchodní závazkové vztahy, jaké jsou právní důvody vzniku obchodních závazkových vztahů, jak je upraven veřejný návrh, uzavření smlouvy a obchodní veřejná soutěž, jaká je právní úprava smlouvy o smlouvě budoucí, jaké jsou právní prostředky zajištění závazků, jak je upravena změna v subjektech a obsahu závazkových právních vztahů, jaké jsou právní důvody zániku závazků, jaký je význam promlčení v obchodních závazkových vztazích, jak je upravena kupní smlouva v obchodním zákoníku, která vedlejší ujednání v souvislosti s kupní smlouvou zná obchodní zákoník, jak je upravena smlouva o prodeji podniku, jak je upravena smlouva o dílo, jak vypadá obchodně-právní úprava leasingu, uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: obchodní závazkový vztah, obchodní smlouva, veřejný návrh, obchodní veřejná soutěž, odpovědnost za prodlení, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, zástavní a podzástavní právo, ručení, bankovní záruka, uznání závazku, smluvní pokuta, kupní smlouva, výhrada

11 vlastnictví, koupě na zkoušku, koupě s výhradou výměny, právo zpětné koupě, výhrada lepšího kupce, předkupní právo, cenová doložka, smlouva o prodeji podniku, smlouva o dílo, příkazní smlouva, leasing, licenční smlouva, tiché společenství, smlouva o úvěru, akreditiv, smlouva o inkasu, a zodpovědět následující otázky: jak vznikají, mění se a zanikají obchodní závazkové vztahy, co upravuje institut veřejného návrhu na uzavření smlouvy a obchodní veřejné soutěže, jak je obchodním pávem upravena odpovědnost za prodlení, za vady a za škodu, jak je upravena kupní smlouva v obchodním zákoníku, jaká vedlejší ujednání v souvislosti s kupní smlouvou lze sjednat, jaká je obchodněprávní úprava leasingu, jaká vypadá právní úprava smlouvy o dílo, jaká je právní úprava licenční smlouvy a franchisingu, které smlouvy příkazního typu zná obchodní zákoník, které smlouvy související s dopravou jsou upraveny obchodním zákoníkem, jaká je právní úprava smluv souvisejících s bankovními obchody, jak vypadá úprava tichého společenství. Pokud jste čemukoliv z výše uvedeného neporozuměli, pokuste se přesně (písemnou formou) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v průběhu dřívějšího studia, v praxi či v jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problémů, uveďte je a srovnejte. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat příčiny takových rozdílů.

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení Převodová tabulka 1 až 55 NOZ 119 až 121, 132 až 143, 420 až 435, 450 až 456, 502 až 504, 2972 až 2990, 3024; ZOK 2až4, 7,47;ZMPS 26 Základní ustanovení 1 až 20 NOZ 132

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych)

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní právo 2 Název tématického celku: Správní trestání Základním cílem tematického celku je objasnit strukturu právních deliktů, a vysvětlit právní rámec

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Živnostenské podnikání I. Tematický celek je věnován výkonu státní

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Obchodní zákoník jako kodex obchodního práva

Obchodní zákoník jako kodex obchodního práva VII Obsah ČÁST I HLAVA I DÍL I Obecná ustanovení Základní ustanovení Obchodní zákoník jako kodex obchodního práva KAPITOLA 1.1 Postavení a význam obchodního zákoníku.............. 3 1.1.1 Rozsah působnosti..............................

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Otázka: Obchodní společnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Bárbra

Otázka: Obchodní společnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Bárbra Otázka: Obchodní společnosti Předmět: Ekonomie Přidal(a): Bárbra - Podniky soukromých podnikatelů mají výhody (jednotlivec je ve všem rozhodující osobou) ale i nevýhody (nedostatek kapitálu, velké podnikatelské

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Klady a zápory Jan Korbel Management stavební firmy N V Praze

Klady a zápory Jan Korbel Management stavební firmy N V Praze Klady a zápory Jan Korbel Management stavební firmy N V Praze 28.11.2018 podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Přednášející: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Komunikace s přednášejícím: a) osobní konzultační hodiny dle aktuálního rozvrhu (Estonská, Praha 10) b) elektronická

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno josef.silhan@law.muni.cz Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) typicky kapitálová forma OS vhodná pro větší rozsah podnikání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona:

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona: Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu PRÁVA K NEMOVITOSTEM A STAVEBNÍ PRÁVO Název tématického celku: Práva k nemovitostem I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Kapitálové společnosti obecně

Kapitálové společnosti obecně J. Kožiak Kapitálové společnosti obecně Charakteristické rysy Účast má podobu majetkové investice Osobní účast na činnosti možná (častá u malých s.r.o.), ale nepovinná Velmi omezené nebo žádné ručení za

Více

Vklad. Zákon o korporacích: Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace.

Vklad. Zákon o korporacích: Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. Vklad Obchodní zákoník definuje vklad jako peněžní prostředky nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty, které se společník zavazuje vložit do základního kapitálu společnosti. Zákon o korporacích: Vkladem je

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 11

OBSAH. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek...................................................... 11 I. Založení s. r. o.................................................... 13 1. Postačí pro plnou moc k založení s. r. o. písemná forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti Obchodní společnosti - právní úprava - základní pojmy - založení a vznik - práva a povinnosti společníků - rozdělení na osobní a kapitálové - osobní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

podniky jednotlivce (živnosti) obchodní firma jiné

podniky jednotlivce (živnosti) obchodní firma jiné podniky jednotlivce (živnosti) obchodní firma obchodní společnosti - obchodní společnosti - osobní - obchodní společnosti - smíšené - obchodní společnosti kapitálové družstva jiné státní podnik neziskové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

Téma: Právní formy podnikání

Téma: Právní formy podnikání Téma: Právní formy podnikání Vypracovala: Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod Vznik a zánik, fungování

Více