OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod"

Transkript

1 Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek je věnován zejména vymezení působnosti obchodního zákoníku, základním pojmům obchodního práva v souvislosti s podnikáním, právní úpravě podnikání zahraničních osob, obchodnímu rejstříku a hospodářské soutěži. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : Obchodní právo obecná ustanovení Hospodářská soutěž a její ochrana K prvnímu z dílčích témat si prostudujte publikaci Základy obchodního práva (JUDr. M. Bartošíková) příslušná ustanovení obchodního zákona (komentované znění) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: vymezení rozsahu působnosti obchodního zákoníku vymezení pojmu podnikání a pojmu neoprávněné podnikání jak obchodní zákoník definuje podnikatele jak jsou upraveny zápisy subjektů obchodního práva do obchodního rejstříku jak je definován obchodní rejstřík a jak je právní význam záznamů v něm které údaje se zapisují do obchodního rejstříku které osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku jak je obchodním zákoníkem definován pojem podnik a organizační složka podniku jak je vymezen pojem obchodní majetek, čistý obchodní majetek a vlastní kapitál co rozumí obchodní zákoník pod pojmem obchodní firma, jaká je právní úprava pro fyzické a právnické osoby jak je upravena nezaměnitelnost firmy, její přechod, převod a změna jak je upravena ochrana proti neoprávněnému užívání firmy co je to prokura a jak je upravena jak definuje obchodní právo zahraniční osobu za jakých podmínek mohou zahraniční osoby podnikat na území ČR jak se mohou zahraniční osoby podílet podle obchodního práva na vzniku a účastnit se na českých právnických osobách 1

2 podnikání neoprávněné podnikání podnikatel obchodní rejstřík návrh na zápis podnik, organizační složka obchodní jmění obchodní firma prokura obchodní tajemství K druhému z dílčích témat si prostudujte publikaci Základy obchodního práva (JUDr. M. Bartošíková) a příslušná ustanovení obchodního zákona (komentované znění) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: jak vymezuje obchodní zákoník možnost účasti na hospodářské soutěži jak je vymezeno zneužití účasti a hospodářské soutěži pojmem nekalé soutěže a nedovoleného omezování hospodářské soutěže jak je definována a příkladmo vymezena nekalá soutěž jako zakázané jednání jak jsou vymezeny právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži nekalá soutěž klamavá reklama vyvolávání nebezpečí záměny parazitování na pověsti podplácení srovnávací reklama porušování obchodního tajemství Po prostudování uvedené literatury byste měli dobře porozumět těmto problémům: Jak definuje obchodní právo podnikání a podnikatele Jaký je právní význam obchodního rejstříku Jaké zápisy se činí do obchodního rejstříku a jaký mají právní následek Jaké jsou podmínky podnikání zahraničních osob podle obchodního práva Jaký je význam právní úpravy ochrany hospodářské soutěže Jak je vymezeno jednání v nekalé soutěži 2

3 Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: podnikání podnikatel obchodní rejstřík návrh na zápis podnik, organizační složka obchodní jmění obchodní firma prokura nekalá soutěž klamavá reklama klamavé označování zboží a služeb vyvolávání nebezpečí záměny podplácení srovnávací reklama Zodpovědět tyto otázky: jaké jsou povinnosti podnikatelů v souvislosti s obchodním rejstříkem jeho obsahem které osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku jak je obchodním zákoníkem definován pojem podnik a organizační složka podniku jak je vymezen pojem obchodní majetek a obchodní jmění co rozumí obchodní zákoník pod pojmem obchodní firma jaká je právní úprava pro fyzické a právnické osoby jak je upravena nezaměnitelnost firmy, její přechod, převod a změna jak je upravena ochrana proti neoprávněnému užívání firmy jak rozlišuje obchodní právo jednání podnikatele, rozhodování, řízení a obchodní vedení charakterizujte podmínky podnikání zahraničních osob v ČR. uveďte případy nekalé soutěže a pokuste se nalézt příklady z praxe. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v učebnic Kurz obchodního práva I. (Doc. JUDr. K. Eliáš) 3

4 Metodický list 2-3 Název tématického celku: Právo obchodních společností Cíl: Tematický celek je věnován právní úpravě obchodních společností a to jak z hlediska obecných ustanovení, platných pro všechny typy obchodních společností, tak i speciální právní úpravě vysvětlení podstaty jednotlivých typů tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : Obchodní společnosti obecná ustanovení Obchodní společnosti jednotlivé typy K prvnímu z dílčích témat si prostudujte část první, hlavu I. Kurzu obchodního práva (Doc. JUDr. K. Eliáš) příslušná ustanovení obchodního zákona (komentované znění) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: jak definuje právo obchodní společnost co jsou kapitálové a osobní společnosti a čím se odlišují jak vzniká základní kapitál společnosti a jaký je právní režim vkladů společníků jaký je právní režim peněžitých a nepeněžitých vkladů jak právo definuje podíl společníka jak je právem upraveno jednání zakladatelů před vznikem společnosti jak je definován vznik a založení společnosti jak je definován zánik a zrušení společnosti jaký je právní režim likvidace obchodní společnosti obchodní společnost založení společnosti společenská smlouva, zakladatelská listina, zakladatelská smlouva základní kapitál peněžitý a nepeněžitý vklad podíl společníka orgány společnosti podnikatelská seskupení zrušení a zánik společnosti neplatnost společnosti přeměny společností likvidace společnosti 4

5 K druhému z dílčích témat si prostudujte část první, hlavu II. A III. Kurzu obchodního práva (Doc. JUDr. K. Eliáš) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: jak je definována veřejná obchodní společnost jak je upraveno rozhodování ve.o.s. a obchodní vedení v.o.s. kdo je statutárním orgánem v.o.s. jak je upraven otázka ručení ve v.o.s. jak je definována komanditní společnost kdo může být komanditistou a komplementářem co může a musí obsahovat firma kom. spol. a s jakými právními následky kdo je statutárním orgánem k.s. jak je vymezena společnost ručením omezeným co musí obsahovat firma s.r.o. jaká je odpovědnost společnosti a ručení společníků jaká je minimální výše základního kapitálu s.r.o. jaký je právní režim splácení vkladů a sankce jeho nedodržení jak je upravena otázka obchodního podílu společníka jeho převodu, přechodu a rozdělení jaké orgány zřizuje s.r.o. povinně a které fakultativně jaká je působnost valné hromady jaká je právní postavení jednatelů společnosti jaká je působnost dozorčí rady jakými způsoby může skončit účast společníka ve společnosti jak je upraveno zrušení a likvidace společnosti jak je vymezena akciová společnost jaké druhy akcií právo vymezuje co jsou to samostatně převoditelná práva jak je právem upraveno založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií jaký je význam ustavující valné hromady jaká jsou práva a povinnosti akcionářů a.s. které orgány a.s. zřizuje jaká je působnost představenstva jaká je působnost dozorčí rady jak je upraveno zrušení a likvidace společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost komanditista komplemenář statutární orgán vklad peněžitý a nepeněžitý podíl společníka valná hromada akcie 5

6 zatímní list emisní kurz akci prioritní akcie akcie na jméno a na majitele Po prostudování uvedené literatury byste měli dobře porozumět těmto problémům: co jsou kapitálové a osobní společnosti a čím se odlišují jak vzniká základní kapitál společnosti a jaký je právní režim vkladů společníků jak je právem upraveno jednání zakladatelů před vznikem společnosti a jeho závaznost pro vzniklou společnost jak je definován vznik a založení společnosti jak je definován zánik a zrušení společnosti jak je právem upravena veřejná obchodní společnost, jak je založena jak vzniká a jaké je její vnitřní fungování jak je právem upravena komanditní společnost, jak je založena a jak vzniká a jaké je postavení jejích společníků a jaké je její vnitřní fungování jak je právem upraven vznik a založení společnosti s ručením omezeným, jaké jsou podmínky jejího vzniku z hlediska základního kapitálu a vkladů společníků, jaké zřizuje orgány jaké způsoby vzniku akciové společnosti právo zná a jak založení a vznik upravuje jaké orgány akciová společnost zřizuje, jaká jsou práva a povinnosti akcionářů Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: obchodní společnost založení společnosti společenská smlouva, zakladatelská listina, zakladatelská smlouva základní kapitál peněžitý a nepeněžitý vklad podíl společníka orgány společnosti podnikatelská seskupení ovládající a ovládaná osob zrušení a zánik společnosti neplatnost společnosti přeměny společností likvidace společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost statutární orgán valná hromada jmenovitá hodnota akcie emisní kurz akci prioritní akcie akcie na jméno a na majitele vyměnitelné a prioritní dluhopisy stanovy 6

7 Zodpovědět tyto otázky: Co jsou to obchodní společnosti a jak je dělíme Co je okamžikem založení a vzniku společnosti Co tvoří základní kapitál společnosti a které společnosti ho vytvářejí Co je to vklad a podíl společníka Jaké je postavení společníků V čem je podstata právní úpravy veřejné obchodní společnosti V čem se liší právní postavení komanditisty a komplentáře Jak je upravena minimální výše základního jmění u s.r.o. a a.s. Jaký je režim splácení vkladů v s.r.o. Co je to akcie a jaké druhy akcií známe Jaké povinné náležitosti musí obsahovat společenská smlouva s.r.o. a co je podmínkou zápisu do obchodního rejstříku Jaký je právní režim rezervního fondu s.r.o. Jaké orgány zřizuje s.r.o. povinně a které fakultativně Jak je upraveno zrušení a likvidace společnosti s.r.o. Jak je vymezena akciová společnost Jaké jsou podmínky založení a.s. Jaký je povinný obsah zakladatelské smlouvy Jak je právem upraveno založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií Jak je právem upraveno založení a.s. bez veřejné nabídky akcií Jaké jsou náležitosti stanov a.s. Jaká jsou práva a povinnosti akcionářů a.s. Jaký je obsah a smysl právní úpravy nabídky převzetí a povinné nabídky převzetí při Ovládnutí a oznamovací povinnosti Které orgány a.s. zřizuje Uveďte druhy obchodních společností podle platné právní úpravy a stručně je popište z hlediska jejich vnitřní struktury Popište právní režim založení, vzniku a fungování společnosti s ručením omezeným s jiným společníkem Vysvětlete právní instituty nabídky převzetí, povinné nabídky při ovládnutí společnosti a oznamovací povinnosti Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v učebnic Kurz obchodního práva I. (Doc. JUDr. K. Eliáš) 7

8 Metodický list 4 Název tématického celku: Obchodní závazky Cíl: Tematický celek je věnován právní úpravě obchodních závazků a to jak z hlediska obecných ustanovení, zejména vzniku, změny a zániku, odpovědnostních závazků a promlčení platných pro všechny typy obchodních smluv, tak i speciální právní úpravě jednotlivých typů obchodních smluv. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : Obecné otázky obchodních závazků Jednotlivé typy obchodních smluv K prvnímu z dílčích témat si prostudujte část první, hlavu I. II. Kurzu obchodního práva obchodní závazky (Doc. JUDr. K. Eliáš) příslušná ustanovení obchodního zákona (komentované znění) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům co je to obchodní závazkový vztah jak třídíme obchodní závazkové vztahy jaké jsou právní důvody vzniku obchodních závazkových vztahů co je to obchodní smlouva jak je upraven veřejný návrh a uzavření smlouvy a obchodní veřejná soutěž jaká je právní úprava smlouvy o smlouvě budoucí jaké jsou právní prostředky zajištění závazků jak je upravena změna v subjektech závazkových právních vztahů a změna v obsahu co je právním důvodem zániku závazků jak je obchodním pávem upravena odpovědnost za prodlení, za vady, za škodu jaký je význam promlčení v obchodních závazkových vztazích obchodní závazkový vztah obchodní smlouva veřejný návrh obchodní veřejná soutěž odpovědnost za prodlení odpovědnost za vady odpovědnost za škodu ručení bankovní záruka uznání závazku smluvní pokuta 8

9 K druhému z dílčích témat si prostudujte část druhou Kurzu obchodního práva obchodní závazky (Doc. JUDr. K. Eliáš) Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: jak je upravena kupní smlouva v obchodním zákoníku jak je upravena smlouva o prodeji podniku jaká je obchodněprávní úprava leasingu jaká je právní úprava smlouvy o dílo jaká je právní úprava licenční smlouvy a franchisingu jaké smlouvy příkazního typu zná obchodní zákoník jaké smlouvy související s dopravou upravuje obchodní zákoník jaká je právní úprava smluv v souvislosti s bankovními obchody jaká je právní úprava tichého společenství kupní smlouva předkupní právo cenové měnové doložky smlouva o prodeji podniku leasing licenční smlouva tiché společenství smlouva o úvěru akeditiv smlouva o inkasu depozitářská smlouva Po prostudování uvedené literatury byste měli dobře porozumět těmto problémům : co je to obchodní závazkový vztah jak třídíme obchodní závazkové vztahy jaké jsou právní důvody vzniku obchodních závazkových vztahů co je to obchodní smlouva jak je upraven veřejný návrh a uzavření smlouvy a obchodní veřejná soutěž jaká je právní úprava smlouvy o smlouvě budoucí jaké jsou právní prostředky zajištění závazků jak je upravena změna v subjektech závazkových právních vztahů a změna v obsahu co je právním důvodem zániku závazků jaký je význam promlčení v obchodních závazkových vztazích jak je upravena kupní smlouva v obchodním zákoníku jak je upravena smlouva o prodeji podniku jaká je obchodněprávní úprava leasingu 9

10 Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: obchodní závazkový vztah obchodní smlouva obchodní veřejná soutěž odpovědnost za prodlení odpovědnost za vady odpovědnost za škodu ručení bankovní záruka uznání závazku smluvní pokuta kupní smlouva předkupní právo cenové měnové doložky smlouva o prodeji podniku leasing licenční smlouva tiché společenství smlouva o úvěru akeditiv smlouva o inkasu depozitářská smlouva Zodpovědět tyto otázky: Jak vznikají, mění se a zanikají obchodní závazkové vztahy Co upravuje institut veřejného návrhu na uzavření smlouvy a obchodní veřejné soutěže Jak je obchodním pávem upravena odpovědnost za prodlení, za vady, za škodu Jak je upravena kupní smlouva v obchodním zákoníku Jaká je obchodněprávní úprava leasingu Jaká je právní úprava smlouvy o dílo Jaká je právní úprava licenční smlouvy a franchisingu Jaké smlouvy příkazního typu zná obchodní zákoník Jaké smlouvy související s dopravou upravuje obchodní zákoník Jaká je právní úprava smluv v souvislosti s bankovními obchody Jaká je právní úprava tichého společenství Uveďte základní druhy obchodních závazkových vztahů Uveďte základní typy odpovědnostních závazků Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v publikaci Subjekty obchodního práva (Pokorná J.). 10

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO Základní literatura: Švarc a kol.: Základy obchodního práva. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009 Obchodní zákoník, ÚZ Občanský zákoník,

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

základy obchodního práva

základy obchodního práva základy obchodního práva Jaroslav Padrnos KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno v roce: 2007 Vydání: první Základy obchodního práva JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos,

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více