OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVOD Tyto Obchodní podmínky pro Platební karty (dále jen Podmínky ) vydává Spořitelní družstvo v souladu s a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Spořitelního družstva (dále jen VOP ) ve spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5; IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ). Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy uzavřené mezi Spořitelním družstvem a Majitelem účtu, na základě které je pro konkrétního Držitele karty vydaná Platební karta (dále jen Smlouva o PK ). Tyto Podmínky jsou vydávány v souladu s Podmínkami pro vydávání a používání Platebních karet ČSOB a Podmínkami pro Platební karty klientů ČSOB. Tyto Podmínky představují Obchodní podmínky ve smyslu VOP, a tedy stanovují další konkrétní pravidla a podmínky upravující vztahy mezi Spořitelním družstvem a Klientem související s platebními kartami, které jsou Platebními prostředky ve smyslu ZOPS. 2. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA Výkladová pravidla dokumentů vydávaných Spořitelním družstvem, tj. VOP, Obchodních podmínek, Sdělení a Sazebníku, jsou stanovena ve VOP, Část první. Pokud z kontextu těchto Podmínek nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto Podmínkách či jiné pojmy používané v těchto Podmínkách význam stanovený ve VOP nebo v textu těchto Podmínek: Bankomat (ATM) samoobslužné elektronické zařízení sloužící k výběrům hotovosti z Běžného účtu prostřednictvím Platební karty, případně k využití jiných aplikací provozovaných prostřednictvím Platební karty (např. informace o zůstatku na Běžném účtu); Běžný účet běžný účet vedený Spořitelním družstvem pro Majitele účtu na základě uzavřené písemné smlouvy; Cash Advance výběr hotovosti na vybraných přepážkách bank nebo směnáren prostřednictvím Platební karty; CashBack výběr hotovosti na vybraných obchodních místech prostřednictvím Platební karty; ČSOB Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Radlická 333/150, , Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46; CVC2/CVC (Card Verification Code) bezpečnostní kód, trojčíslí na nebo vedle podpisového proužku na zadní straně Platební karty; Doplňková služba služba, kterou je možno sjednat k Platební kartě, případně je automaticky vydána v ceně Platební karty (jedná se např. o pojištění k Platební kartě); Držitel karty osoba určená Majitelem účtu, starší 18 let, případně sám Majitel účtu, které je na základě Smlouvy o PK vydána Platební karta a jejíž jméno je na PK uvedeno; Elektronická Platební karta Platební karta určená pro platby v obchodech vybavených Platebními terminály a pro výběry z Bankomatů; Embosovaná Platební karta Platební karta určená pro platby v obchodech, vybavených POS terminály nebo Imprintery, výběry z Bankomatů a Cash Advance; Imprinter mechanický snímač reliéfních znaků určený pro otisk Embosovaných Platebních karet a identifikačního štítku obchodníka na prodejní doklad při provádění bezhotovostní neelektronické platby nebo při Cash Advance; Karetní asociace sdružení vydavatelů Platebních karet, které poskytují licenci pro vydávání a používání Platebních karet (např. VISA, MasterCard); Majitel účtu - Klient, který se Spořitelním družstvem uzavřel Smlouvu o účtu. Obchodník obchodní místo, kde se nabízí zboží nebo poskytují služby, které přijímá Platební karty jako Platební prostředek za nakoupené zboží, nebo poskytnutou službu; PIN automaticky vygenerovaný personalizovaný bezpečnostní prvek, osobní tajné identifikační číslo zpřístupněné pouze Držiteli karty a používané zejména k autorizaci Platebních transakcí provedených Platební kartou; Platební karta elektronický Platební prostředek, vydaný podle pravidel příslušné Karetní asociace na základě Smlouvy o PK, kterým Klient dává Platební příkaz; Platební terminál (Point of Sale terminal, POS) elektronické zařízení snímající data magnetického proužku nebo čipu Platební karty a zajišťující ověření platnosti Platební karty, finančního krytí Platební transakce, které uchovává data o Platební transakci v elektronické podobě a předává je k zúčtování elektronickou cestou; Podpisový proužek Plocha na zadní straně Platební karty, určená k záznamu; Smlouva o PK - smlouva o zajištění vydání Platební karty k Běžnému účtu vedeném Spořitelním družstvem pro Majitele účtu; Spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka ČÁST DRUHÁ PLATEBNÍ KARTY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Majiteli účtu a osobám určeným Majitelem účtu (dále jen Držitel karty ) vydává Spořitelní družstvo Platební karty dle aktuální nabídky jako Platební prostředek k účtu typu Běžného účtu, (dále jen Účet ), a to na základě samostatné Smlouvy o PK. Majitel účtu je povinen se podrobně seznámit se Smlouvou o PK včetně jejích nedílných součástí, zejména Podmínek, VOP, Sdělení k Platebním službám a provádění platebního styku a Sazebníku, a je povinen ji dodržovat. Pokud Smlouva o PK obsahuje odlišná ustanovení od těchto Podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy o PK. Obsahují-li tyto Podmínky odlišná ustanovení od VOP, mají tato ustanovení přednost před ustanoveními VOP. Aktuální nabídku platebních karet a souvisejících doplňkových služeb Spořitelní družstvo Klientům zpřístupňuje na Domovských stránkách Spořitelního družstva a Pobočkách. Majitel účtu nese vždy plnou odpovědnost za porušení Smlouvy o PK oprávněnými Držiteli karet, kterým byly Platební karty na základě Smlouvy o PK uzavřené s Majitelem účtu vydány. Spořitelní družstvo provádí na vrub Účtu Majitele účtu zúčtování všech Platebních transakcí provedených platebními kartami, vydanými k tomuto Účtu, a dále poplatků za vedení Platební karty a za ostatní operace či služby s ní související, případně za doplňkové služby, a to ve výši dle Sazebníku účinného v den zúčtování poplatku. 1/6 Artesa, spořitelní družstvo, Bezplatná linka:

2 Platební karty jsou vlastnictvím ČSOB a na Držitele karty přechází pouze právo jejich používání. Na vydání Platební karty není právní nárok. Platební karty jsou vydávány zásadně na jméno Držitele karty a jsou nepřenosné. 2. SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Spořitelní družstvo jako správce Osobních údajů Majitelů účtů a Držitelů karet je oprávněna uzavřít příslušnou Smlouvu s Poskytovatelem služeb (dále jen Poskytovatel ) dle ustanovení 6 ZOOU a předávat osobní údaje Majitelů účtů a Držitelů karet třetím stranám, které jsou Poskytovatelem nebo zabezpečují služby tvořící nedílnou, popř. volitelnou součást Platební karty, v souladu s ustanovením zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen Zákon o bankách ), ZSUD a ZOOU. Spořitelní družstvo, případně ČSOB je oprávněna vyžádat si další informace o Majiteli účtu, resp. Držiteli karty, a to i z jiných zdrojů. Spořitelní družstvo může požadavek Majitele účtu o vydání Platební karty zamítnout, o této skutečnosti Spořitelní družstvo Majitele účtu písemně nebo telefonicky vyrozumí. Majitel účtu a Držitel karty souhlasí s tím, že Spořitelní družstvo či Poskytovatel služeb jsou oprávněni informovat ostatní banky v ČR, jestliže Majitel účtu nebo Držitel karty poruší Podmínky. Majitel účtu a Držitel karty rovněž souhlasí, aby Spořitelní družstvo či Poskytovatel služeb poskytovali Karetním asociacím informace týkající se jemu vydaných platebních karet (např. číslo Platební karty, její platnost apod.). 3. VYDÁNÍ A OBNOVA PLATEBNÍ KARTY Smlouvu o PK uzavírá Majitel účtu na Pobočce Spořitelního družstva. Majitel účtu je povinen Spořitelnímu družstvu poskytnout úplné a pravdivé údaje s tím, že v opačném případě, tj. sdělením nepravdivých nebo nepřesných údajů, nese Majitel účtu veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé Spořitelnímu družstvu a vystavuje se kromě jiného i možnosti trestního postihu. Majitel účtu může požádat o vydání Platebních karet i pro další osoby, starší 18 let, přičemž každá osoba může mít dispoziční právo pouze k jedné Platební kartě od každého druhu, vydané k jednomu Běžnému účtu. Platební karty jsou vydávány zásadně na jméno Držitele karty a jsou nepřenosné. Na vydání Platební karty není právní nárok. Spořitelní družstvo si vyhrazuje právo zamítnout požadavek Majitele účtu na vydání Platební karty. V případě zamítnutí požadavku bude Majitel účtu neprodleně o této skutečnosti informován. Spořitelní družstvo není povinno sdělovat důvody zamítnutí. Platební karta je platná do data na ní uvedeného, tj. do posledního dne uvedeného měsíce, pokud nebude platnost Platební karty v souladu s těmito Podmínkami předčasně ukončena. Spořitelní družstvo vydá Držiteli karty automaticky novou Platební kartu nejpozději ke dni skončení platnosti původní Platební karty, pokud se nerozhodne platnost Platební karty neprodloužit. V případě, že Majitel účtu nebo Držitel karty nesouhlasí s automatickou obnovou Platební karty a souvisejících doplňkových služeb, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Spořitelnímu družstvu, a to nejpozději 6 (slovy: šest) kalendářních týdnů před skončením platnosti původní Platební karty. Držitel karty může rovněž písemně požádat o předčasnou obnovu Platební karty. Za předčasnou obnovu Platební karty může být účtován poplatek dle Sazebníku. 4. PIN Pod pojmem PIN se rozumí automaticky vygenerovaný personalizovaný bezpečnostní prvek, osobní tajné identifikační číslo zpřístupněné pouze Držiteli karty a používané výhradně k autorizaci Platebních transakcí provedených Platební kartou. Zásilka s PIN je Spořitelním družstvem vydána společně s novou Platební kartou výhradně do vlastních rukou Držitele karty. Držitel karty je povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost Zásilky s PIN a okamžitě přijmout veškerá nezbytná opatření na jeho ochranu. V případě jakéhokoli poškození uvedené Zásilky je Držitel karty povinen si vyžádat od instituce, která Zásilku doručila, potvrzení o doručení poškozené Zásilky a bezodkladně informovat o této skutečnosti Spořitelní družstvo. V takovém případě Spořitelní družstvo vydá Držiteli karty zdarma nový PIN a novou Platební kartu. Nepředloží-li Držitel karty potvrzení o doručení poškozené Zásilky, účtuje si Spořitelní družstvo za vydání nové Platební karty a vygenerování nového PIN poplatek podle Sazebníku. PIN není sdělován jiné osobě než Držiteli karty. Držitel karty je povinen zabránit jeho prozrazení a to zejména tak, že si nebude poznamenávat PIN ve snadno rozpoznatelné podobě na Platební kartu nebo jiný předmět, především takový, který uchovává nebo nosí společně s Platební kartou, nebo ho nebude sdělovat jiným osobám, včetně rodinných příslušníků. Držitel karty je povinen zamezit prozrazení PIN i při jeho zadávání na klávesnici, např. zakrytím klávesnice druhou rukou apod. Porušení tohoto ustanovení, způsobené Držitelem karty bez ohledu na to, zda k němu došlo podvodným jednáním, úmyslně nebo z nedbalosti, je považováno za hrubé porušení Smlouvy o PK a Majitel účtu nese v plném rozsahu veškeré ztráty vzniklé z případných, Držitelem karty neautorizovaných, Platebních transakcí, či jakékoliv jiné zneužití Platební karty a to až do okamžiku jejich oznámení ČSOB. Majitel účtu je povinen uhradit Spořitelnímu družstvu částky všech Platebních transakcí, při kterých byl použit PIN, a všechny škody, které vznikly Spořitelnímu družstvu jeho prozrazením. Je-li při Platební transakci provedené Platební kartou opakovaně zadán nesprávně PIN, je Platební karta z bezpečnostních důvodů automaticky dočasně zablokována pro Platební transakce, u kterých je ověřován PIN. Plná funkčnost Platební karty se obnoví automaticky zpravidla prvním dnem, kdy Držiteli karty vznikne nárok na čerpání nového limitu pro daný typ Platební karty. U platebních karet s čipem nelze PIN odblokovat, dokud nedojde k přímému (on-line) spojení čipové Platební karty se systémy ČSOB. V případě, že Držitel karty zapomene PIN, lze na jeho písemnou žádost, podanou osobně na Pobočce nebo doručenou Spořitelnímu družstvu prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, platný PIN opakovaně vystavit. K převzetí PIN je Držitel karty povinen se na výzvu Spořitelního družstva dostavit osobně na Pobočku. 5. PŘEVZETÍ PLATEBNÍ KARTY Převzetím Platební karty vzniká Držiteli karty právo na její používání po dobu její platnosti vyznačenou na Platební kartě, pokud není platnost Platební karty v souladu s těmito Podmínkami předčasně ukončena. Držitel karty je povinen při převzetí Platební karty podepsat Platební kartu v podpisovém proužku, a to v přítomnosti pracovníka příslušné Pobočky. Držitel karty je povinen ukládat Platební kartu odděleně od jiné bankovní dokumentace na bezpečném místě, tj. na místě, které není volně přístupné třetím osobám a které je zabezpečeno před neoprávněným zásahem třetích osob. Držitel karty je dále povinen pravidelně, po každém použití Platební karty, minimálně však 1x denně kontrolovat držení Platební karty a přijmout taková individuální bezpečnostní opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě nebo odcizení Platební karty. Pokud i přes uvedené dojde ke ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití Platební karty, je Držitel karty povinen bezodkladně (ihned po zjištění) tuto skutečnost oznámit ČSOB a Spořitelnímu družstvu. Porušení povinností plynoucích z tohoto ustanovení, způsobené Držitelem karty bez ohledu na to, zda k němu došlo podvodným jednáním, úmyslně nebo z nedbalosti, je považováno za hrubé porušení Smlouvy o PK a Majitel účtu nese v plném rozsahu veškerou ztrátu a škody, a to až do okamžiku oznámení předmětných skutečností (ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Platební karty) ČSOB. Majitel účtu nese odpovědnost za všechny Platební transakce provedené platebními kartami vydanými k jeho Účtu a je povinen uhradit případné 2/6 Artesa, spořitelní družstvo, Bezplatná linka:

3 škody způsobené Spořitelnímu družstvu nesprávným použitím Platební karty. Platební karta (nová i automaticky obnovená) je na příslušné Pobočce Spořitelního družstva připravena pro Držitele karty k převzetí po dobu 70 (slovy: sedmdesáti) kalendářních dnů ode dne jejího vydání. Nedojde-li v uvedené době k jejímu převzetí Držitelem karty, bude Platební karta znehodnocena a její platnost zrušena, čímž automaticky zaniká i Smlouva o PK, na základě které byla tato Platební karta vydána. Poplatek za vedení Platební karty a souvisejících doplňkových služeb je účtován podle Sazebníku bez ohledu na to, zda Držitel karty vydanou Platební kartu nebo automaticky obnovenou Platební kartu převezme, či nikoliv. 6. POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍ KARTY Platební kartu lze dle jejího druhu použít k bezhotovostnímu placení v zařízeních subjektů provozujících obchod a služby (dále jen obchodník nebo obchodní zařízení ) realizovanému prostřednictvím elektronických pokladních terminálů, včetně terminálů podporujících bezkontaktní technologii (dále jen POS ), mechanických snímačů (dále jen Imprinter ) nebo dohodnutých postupů pro platby u internetových obchodníků, k hotovostnímu výběru v síti bankomatů, případně k dalším Platebním transakcím realizovaným v síti bankomatů ČSOB a dále k výplatě hotovosti na přepážkách směnáren jiných bank, k výplatě hotovosti přímo na pokladnách obchodníka, tzv. CashBack. Vybrané typy platebních karet lze využít k bezhotovostním Platebním transakcím v obchodních zařízeních bez zadání PIN přiložením Platební karty k platebnímu terminálu podporujícímu bezkontaktní platby specifikací MasterCard PayPass. Bezkontaktní platba může být kdykoliv platebním terminálem odmítnuta a místo ní vyžádána běžná platba Platební kartou se zadáním PIN. Službu CashBack (výběr hotovosti na pokladně obchodníka) poskytují pouze obchodní zařízení, která nesou označení služby CashBack. Podmínkou pro uskutečnění služby CashBack je její souběžné provedení s nákupem zboží nebo služeb u daného obchodníka v minimální výši stanovené ČSOB. Součet nákupu a služby CashBack nesmí překročit stanovený týdenní limit Platební karty. Obchodník je oprávněn službu typu CashBack odmítnout, a to i bez udání důvodu. Místa, kde lze Platební kartu použít, jsou označena logem Karetní asociace, nebo platebního systému. ČSOB si vyhrazuje právo odmítnout dát souhlas s provedením určitých typů Platebních transakcí (především Platebních transakcí bez fyzické přítomnosti karty např. písemné poštovní, telefonické, tzv. MO/TO transakce), a to i v závislosti na typu Platební karty. ČSOB je oprávněna povolit pouze zabezpečené internetové Platební transakce. Držitel karty je povinen zabránit prozrazení údajů o Platební kartě, ke kterému může dojít např. prostřednictvím nezabezpečených kanálů, kterými jsou zejména internetové Platební transakce (tj. transakce bez fyzické přítomnosti Platební karty). Tuto svoji povinnost Držitel karty, v případě plateb bez fyzické přítomnosti karty, splní pouze za předpokladu použití Platební karty u zabezpečeného obchodníka pomocí protokolu 3D Secure, který je prezentovaný pod obchodní značkou MasterCard Secure Code. Nesplnění této povinnosti, způsobené Držitelem karty bez ohledu na to, zda k němu došlo podvodným jednáním, úmyslně či z nedbalosti, je považováno za hrubé porušení Smlouvy o PK a Majitel účtu nese v plném rozsahu veškerou ztrátu a škody způsobené tímto nesplněním, a to až do okamžiku oznámení předmětných skutečností (zneužití nebo neautorizovaného použití Platební karty) ČSOB. V případě jakýchkoli pochybností či podezření na zneužití Platební karty nebo platebního terminálu či bankomatu ze strany Držitele karty (např. nestandardní poskytnutí hotovosti, zadrhávaní peněz, nainstalování skimmovacího skenovacího zařízení na bankomatu apod.) nebo pohybu podezřelých osob v blízkosti bankomatu, jejich snahy o zasahování do prováděné Platební transakce a jiné je povinností Držitele karty informovat o zjištěné skutečnosti bezodkladně Spořitelní družstvo, ČSOB a zároveň Policii ČR. Mezi Spořitelním družstvem a Majitelem účtu / Držitelem karty jsou dohodnuty jako jediné možné způsoby souhlasu Držitele karty s provedením Platební transakce, resp. její autorizace, pouze níže uvedené způsoby, a to při: a) platebních transakcích na bankomatu zadání PIN, b) bezhotovostních a hotovostních (CashBack) Platebních transakcích v obchodních zařízeních zadání PIN, vlastnoruční podpis Držitele karty, případně kombinace obou metod dle typu Platební karty, c) bezkontaktních Platebních transakcích, přiložením Platební karty k platebnímu terminálu, d) zabezpečených platbách u internetových obchodníků (3D Secure), zadání čísla Platební karty, zadání platnosti Platební karty a ochranného trojčíslí Platební karty Card Verification Code (CVC), e) ostatních platbách bez přítomnosti Platební karty zadání čísla Platební karty, zadání platnosti Platební karty a ochranného trojčíslí Platební karty - Card Verification Code (CVC). Při použití Platební karty v zařízeních subjektů provozujících obchod a služby, jsou tato zařízení oprávněna ověřit (autorizovat) Platební transakci a uskutečnit ji pouze v případě, že obdrží souhlas ČSOB nebo jí pověřené třetí strany. Zaměstnanec obchodního zařízení je oprávněn požadovat v zájmu ochrany Držitele karty prokázání jeho totožnosti a na základě výsledku autorizace případně Platební kartu zadržet, před zraky Držitele karty ji znehodnotit a vydat Držiteli karty potvrzení o zadržení Platební karty. Spořitelní družstvo neodpovídá za odmítnutí Platebních transakcí, stanovení minimálního limitu pro Platební transakce Platební kartou či neposkytnutí služeb ze strany obchodního zařízení a za případné škody způsobené Držitelům karet přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo kontrolu Spořitelního družstva nebo jejích partnerů (jedná se o zásahy vyšší moci a dále např. o přerušení dodávky energie, poruchu strojů a zařízení systémů zpracování dat, přenosových linek, stávku apod.). Spořitelní družstvo rovněž neodpovídá za to, že obchodní zařízení nebo pobočka jiné banky nepřijmou Platební kartu k provedení Platební transakce. Držitel karty je oprávněn provádět Platební kartou Platební transakce pouze v rámci stanoveného limitu, maximálně však do výše Disponibilního zůstatku na Účtu. S výší limitu je Držitel karty seznámen při převzetí Platební karty. Limit omezuje jak maximální částku čerpání Platební kartou ve stanoveném období, tak i počet Platebních transakcí v tomto období. Změna limitu Platební karty je podmíněna souhlasem Spořitelního družstva a Majitele účtu. Vzhledem ke skutečnosti, že Platební transakce provedené platebními kartami jsou zúčtovány s časovou prodlevou, je Držitel karty povinen průběžně sledovat a kontrolovat částky Platebních transakcí provedených prostřednictvím Platební karty a zabránit přečerpání Disponibilního zůstatku Účtu. Disponibilním zůstatkem na Účtu se přitom pro účely těchto Podmínek rozumí skutečný zůstatek Peněžních prostředků Majitele účtu na Účtu, bez ohledu na Disponibilní zůstatek zobrazovaný Spořitelním družstvem, ve kterém ještě nemusí být zúčtovány všechny Platební transakce provedené prostřednictvím Platební karty. Majitel účtu však nese odpovědnost za všechny Platební transakce bez ohledu na výši limitu a je povinen uhradit škody, způsobené Spořitelnímu družstvu nesprávným použitím Platební karty, resp. za případné přečerpání Disponibilního zůstatku (nepovolený debet) podle příslušné Smlouvy o účtu, na základě které je Spořitelním družstvem veden pro Majitele účtu Účet. Pokud k úhradě těchto škod Majitel účtu nezabezpečí včas a v dostatečné výši Peněžní prostředky na Účtu, může Spořitelní družstvo započítat pohledávky z těchto škod za Majitelem účtu proti svým závazkům vůči Majiteli účtu a provést inkaso z kteréhokoliv z jeho Účtů vedených Spořitelním družstvem, případně z více Účtů, a to i do nepovoleného debetu a použít tyto Peněžní prostředky k úhradě pohledávek Spořitelního družstva za Majitelem účtu vyplývajících z těchto škod. Držitel karty bere na vědomí, 3/6 Artesa, spořitelní družstvo, Bezplatná linka:

4 že v případě použití Platební karty k placení u obchodníků ČSOB (tj. obchodníků používajících POS od ČSOB) nebo k výběru z bankomatů ČSOB je částka takto provedené Platební transakce blokována k dalšímu využití pro Platební transakce Platební kartou bez ohledu na to, je-li Platební transakce již zúčtována, a to od uskutečnění této Platební transakce až do ukončení 2 (slovy: druhého) dne následujícího po dni uskutečnění této Platební transakce. V průběhu této blokace je tedy Držitel karty povinen počítat s tím, že pro Platební transakce prováděné Platební kartou bude Disponibilní zůstatek na Účtu ponížen o tuto blokovanou částku. Spořitelní družstvo, případně ČSOB, může i bez předchozího upozornění zrušit právo používat Platební kartu nebo dočasně či trvale Platební kartu zablokovat omezit její platnost (jedná se zejména o porušení smluvních podmínek). Uvedené může nastat i v případě ukončení spolupráce mezi Spořitelním družstvem a ČSOB při vydávání platebních karet. V tomto případě bude Spořitelní družstvo Držitele karty neprodleně informovat a dohodne se s ním na dalším postupu. Současně s trvalým omezením platnosti Platební karty může dojít k jejímu zadržení. Spořitelní družstvo, případně ČSOB nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku dočasného či trvalého omezení platnosti Platební karty nebo v důsledku zrušení práva používat Platební kartu. Držitel karty je povinen chránit Platební kartu před mechanickým poškozením a před působením jakéhokoliv vlivu (např. magnetického pole), v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v magnetickém proužku nebo čipu na Platební kartě. V případě zadržení Platební karty bankomatem jiné tuzemské banky je Držitel karty povinen bezprostředně kontaktovat banku nebo poštu, která bankomat obsluhuje, s žádostí o vrácení zadržené Platební karty, nebo prostřednictvím telefonického čísla uvedeného na některých bankomatech informovat obsluhující banku o zadržení Platební karty. Jde-li o bankomat ČSOB, který je umístěn mimo prostory ČSOB, může Držitel karty požádat o přeposlání zadržené Platební karty do zvolené pobočky ČSOB prostřednictvím telefonického čísla uvedeného na bankomatu. V případě zadržení Platební karty na bankomatu ČSOB umístěného v prostorách pobočky ČSOB požádá Držitel karty o vrácení Platební karty přímo pobočku ČSOB. Neučiní-li tak do uplynutí 3 (slovy: tří) Obchodních dnů od zadržení, nebude Platební karta v žádném případě Držiteli karty vrácena. Je povinností Držitele karty požádat ihned Call Centrum ČSOB o omezení platnosti Platební karty zadržené bankomatem. Platební karta musí být vrácena Spořitelnímu družstvu při zániku Smlouvy o PK, na základě které byla vydána, ukončení platnosti Platební karty nebo na vyžádání. Pokud není Platební karta vrácena, je Spořitelní družstvo oprávněno tuto nevrácenou Platební kartu zablokovat omezit platnost Platební karty, a to na náklady Majitele účtu. Držitel karty při převzetí nové automaticky obnovené Platební karty není povinen vracet původní Platební kartu, je však povinen nevrácenou Platební kartu znehodnotit přestřižením přes magnetický proužek a čip a zabránit tak jejímu případnému zneužití. Majitel účtu nese odpovědnost za všechny Platební karty vydané Držitelům karet na základě Smlouvy o PK a nevrácené Spořitelnímu družstvu. V případě trvalého omezení platnosti Platební karty z jakéhokoliv důvodu uvedeného v těchto Podmínkách či Smlouvě o PK zaniká, nebylo dohodnuto jinak nebo nevyplývá-li z kontextu těchto Podmínek něco jiného, automaticky i Smlouva o PK, na základě které byla tato Platební karta vydána, pokud její platnost nebyla trvale omezena právě z důvodu zániku Smlouvy o PK na základě jiného příslušného právního úkonu učiněného některou ze smluvních stran. Zánikem Smlouvy o PK nezaniká právo Spořitelního družstva na poplatky, na které jí v souvislosti s Platební kartou vydanou na jejím základě vznikl nárok. Platební karta nesmí být použita k Platebním transakcím, které by byly v rozporu s právními předpisy platnými a účinnými v místě provedení Platební transakce. 7. ZMĚNY ÚDAJŮ O DRŽITELI KARTY Majitel účtu je povinen hlásit Spořitelnímu družstvu veškeré změny údajů, které se týkají platebních karet vydaných k jeho Účtům, včetně údajů o Držitelích karet, jenž byly poskytnuty Spořitelnímu družstvu v souvislosti s vydáním uvedených platebních karet (např. změny adresy, příjmení, čísla telefonu). Majitel účtu je odpovědný za všechny škody vzniklé nedodržením této povinnosti. Majitel účtu je oprávněn písemně požádat o změny k již vydané Platební kartě, a to na příslušném formuláři doručeném Spořitelnímu družstvu osobně na Pobočku nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 8. ZÚČTOVÁNÍ PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ, VÝPISY A REKLAMACE O zúčtovaných Platebních transakcích provedených prostřednictvím Platební karty je Majitel účtu informován výpisem z Účtu vystaveným Spořitelním družstvem k Účtu, ke kterému byla Platební karta vydána. Platební transakce jsou zúčtovávány jednotlivě s uvedením zkráceného čísla Platební karty, místa, data Platební transakce, částky a měny Platební transakce s tím, že k zúčtování Platebních transakcí provedených Platební kartou dochází v souladu s pravidly Karetních asociací s časovou prodlevou od data provedení Platební transakce. Veškeré Platební transakce Spořitelní družstvo zúčtuje nejpozději do konce následujícího Obchodního dne po okamžiku přijetí Platebního příkazu, kterým je obdržení účtovací zprávy o jejich provedení od ČSOB. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Spořitelního družstva, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby Spořitelního družstva. Spořitelní družstvo uschovává, ve smyslu ZSUD a Zákona o bankách, po dostatečnou dobu vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání operací a opravu chyb. Majitel účtu a Držitel karty jsou povinni pravidelně průběžně kontrolovat Platební transakce provedené Platební kartou, a to bez zbytečného prodlení, případně i s využitím Internetového bankovnictví Spořitelního družstva, mimo jiné i pro možnost včasného uplatnění reklamace. Zúčtování Platebních transakcí probíhá v Obchodních dnech na základě dat obdržených od ČSOB. Při zúčtování Platební transakce provedené Platební kartou v cizí měně se při přepočtu měny Platební transakce na CZK používají kurzy ČSOB deviza prodej. Pro přepočet se použije kurz platný v předchozí Obchodní den před dnem zúčtování na Účet Majitele účtu. Pokud měna Platební transakce není uvedena v kurzovním lístku ČSOB, pak ČSOB použije výše uvedený přepočet na částku, kterou obdrží z Karetní asociace. Držitel karty, resp. Majitel účtu, získá historii kurzovního lístku ČSOB na internetové stránce Pokud Držitel karty nesouhlasí se zúčtovanou Platební transakcí provedenou Platební kartou, je oprávněn podat prostřednictvím Spořitelního družstva reklamaci, a to písemně na formuláři k tomu určeném spolu s kopiemi výpisu z Účtu, kopiemi účtenek, případným dokladem o stornu Platební transakce, vyjádřením Držitele Platební karty atd. Při vyřizování reklamace Platební transakce bude posuzováno, zda Držitel karty splnil všechny podmínky, tj. zejména zda dodržel termíny pro hlášení reklamace a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o PK (např. závažné porušení ochrany bezpečnostních prvků Platební karty). V případě, že bude v průběhu reklamačního řízení zjištěno, že reklamace je neoprávněná, reklamace bude zamítnuta. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí příslušnými předpisy Karetní asociace, přičemž reklamující je do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od převzetí reklamace Spořitelním družstvem informován o stavu a průběhu vyřizování reklamace. Majitel účtu bere na vědomí způsob zúčtování Platebních transakcí provedených platebními kartami včetně Platebních transakcí provedených v zahraničí. Při zúčtování Platebních transakcí provedených platebními kartami v zahraničí nelze reklamovat částky vzniklé kursovým rozdílem mezi dnem provedení Platební transakce a dnem zúčtování Platební transakce. Kursový rozdíl může v případě platby Platební kartou v zahraničí vzniknout také na základě přepočtu platby do zúčtovací měny asociace a následně do měny, ve které se provádí vzájemné zúčtování s ČSOB. V případě, že je k již provedené debetní Platební transakci uskutečněna Platební transakce kreditní a je toto prováděno obchodním místem, které zpracovává jiná 4/6 Artesa, spořitelní družstvo, Bezplatná linka:

5 banka než ČSOB, ČSOB případně Spořitelní družstvo nenese odpovědnost za případný rozdíl ve výši přepočtených částek vzniklých v důsledku časového odstupu mezi prezentováním debetní a kreditní Platební transakce. Pokud při provedení Platební transakce v zahraničí zvolí Držitel karty možnost zúčtování v CZK, pak je přepočet proveden přímo obchodním místem za použití jeho kurzu (kurz a přepočtená částka do CZK jsou uvedeny na stvrzence). Případný kurzový rozdíl oproti kurzu ČSOB nelze reklamovat. Neautorizovanou Platební transakci je Držitel karty povinen oznámit Spořitelnímu družstvu bez zbytečného odkladu, a to v případě podezření na zneužití nejdéle do 2 (slovy: dvou) měsíců, v odůvodněných případech do 13 (slovy: třinácti) měsíců, ode dne odepsání Peněžních prostředků z Účtu Majitele účtu. Takovéto oznámení provádí písemně na formuláři k tomu určeném. Jestliže se při posuzování údajně neautorizované Platební transakce zjistí, že Platební transakce byla autorizována, reklamace bude zamítnuta. Proběhneli Platební transakce Platební kartou za použití neoprávněně získaného PIN, považuje se tato Platební transakce za neautorizovanou. V případě reklamace neautorizované Platební transakce provedené ukradenou či ztracenou Platební kartou je pro výpočet ztráty Majitele účtu z takovéto neautorizované Platební transakce (spoluúčasti) rozhodné datum hlášení ztráty/krádeže Platební karty. Pro přepočet ztráty (spoluúčasti) Majitele účtu z neautorizované Platební transakce použije Spořitelní družstvo kurz vyhlašovaný ČNB k příslušnému datu. Držitel karty, případně Majitel účtu, může reklamovat autorizovanou Platební transakci nejvýše do 8 (slovy: osmi) týdnů od jejího vzniku, a to pouze za podmínky, že v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka nebo tato částka převyšuje částku, kterou by Držitel karty mohl rozumně očekávat (týká se např. plateb v autopůjčovnách, hotelích). V ostatních případech autorizovaných Platebních transakcí (např. nevydání hotovosti bankomatem) musí být reklamace podána bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 2 (slovy: dvou) měsíců od data odepsání Peněžních prostředků z Účtu Majitele účtu. Majitel účtu, resp. Držitel karty, je povinen předložit veškerou dostupnou dokumentaci vztahující se ke sporné Platební transakci (zejména kopie účtenek, doklad o stornu Platební transakce, případně také kopie výpisu z Účtu s vyznačenou reklamovanou Platební transakcí, vyjádření Držitele karty). Povinností Držitele karty je v případě reklamace sporné Platební transakce s podezřením na zneužití Platební karty (např. padělek, Internet, bankomat) vždy odevzdat Spořitelnímu družstvu předmětnou Platební kartu, ke které se sporná Platební transakce vztahuje, přičemž v případě jejího neodevzdání bude při reklamačním řízení k této skutečnosti přihlíženo. To neplatí v případě řádně ohlášené ztráty nebo odcizení příslušné Platební karty. Spořitelní družstvo je oprávněno vyzvat Držitele karty nebo Majitele účtu k dodání další dokumentace vztahující se k reklamované Platební transakci. Držitel karty nebo Majitel účtu je povinen poskytnout nezbytnou součinnost za účelem řádného průběhu a vyřízení reklamačního řízení. Spořitelní družstvo neodpovídá za vady zboží nebo služeb zaplacených Držitelem karty prostřednictvím Platební karty. Držitel karty tyto reklamace a stížnosti uplatňuje na příslušném prodejním místě, kde nákupy uskutečnil. Za neodůvodněnou reklamaci účtuje Spořitelní družstvo Majiteli účtu poplatek v souladu se Sazebníkem. Jestliže Majitel účtu nebo Držitel karty v souladu s těmito Podmínkami reklamoval chybnou Platební transakci nebo se u Spořitelního družstva domáhal jiné nápravy neúspěšně, má právo se obrátit na příslušný soud, případně na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi vydavateli platebních karet a Držiteli karet při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Pokud je reklamace uznána, je částka reklamované Platební transakce připsána zpět na Běžný účet, ke kterému byla Platební karta vydána. 9. ODVOLÁNÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE O odvolání Platební transakce, která byla autorizována Držitelem karty, lze požádat pouze neprodleně po jejím provedení u příslušného obchodníka. Nelze odvolat již zaúčtovanou Platební transakci. V odůvodněných případech (např. z důvodu neposkytnutí služby, resp. nedodání zboží) může Držitel karty podat reklamaci, a to písemně na příslušném formuláři určeném Spořitelním družstvem. 10. ZTRÁTA/ODCIZENÍ/ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY Držitel karty, resp. Majitel účtu, je povinen informovat ČSOB o ztrátě, odcizení nebo zneužití Platební karty, či prozrazení PIN, a to ihned poté, co uvedenou skutečnost zjistil nebo mohl zjistit s tím, že jedná-li se o podezření na zneužití Platební karty, je povinen uvedené skutečnosti hlásit i Policii ČR. Pokud bylo hlášeno zneužití čísla Platební karty, je Držitel karty povinen Platební kartu neprodleně odevzdat Spořitelnímu družstvu. Informaci (hlášení o ztrátě, odcizení nebo zneužití Platební karty) podává Držitel karty, resp. Majitel účtu, výhradně telefonicky na Call Centrum ČSOB, a to na čísle Hlášení ztráty nebo odcizení Platební karty je oprávněna podat kromě Majitele účtu a Držitele karty i třetí osoba (uvedení dále jen společně Hlásící osoba ). Hlásící osoba informuje ČSOB o veškerých okolnostech ztráty nebo odcizení Platební karty, a nezná-li číslo Platební karty, uvede další údaje, na základě kterých je možné Držitele karty a Platební kartu identifikovat (např. číslo účtu, rodné číslo). ČSOB je oprávněna telefonické hlášení nahrávat. ČSOB sdělí Hlásící osobě v rámci téhož telefonického hovoru identifikační kód jako potvrzení telefonického hlášení ztráty nebo odcizení Platební karty. Každé Platební kartě hlášené jako ztracená, odcizená nebo zneužitá je z bezpečnostních důvodů trvale omezena platnost. Trvalé omezení platnosti Platební karty nelze zrušit. Spořitelní družstvo nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku trvalého omezení platnosti Platební karty. Odpovědnost Majitele účtu za Platební transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou nebo zneužitou Platební kartou končí ihned po telefonickém oznámení podle těchto Podmínek. Spořitelní družstvo však v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při Platebních transakcích platebními kartami, při kterých byl použit PIN nebo při kterých Držitel karty jednal podvodně. Pokud Držitel karty, resp. Majitel účtu, získá Platební kartu zpět poté, co byla ČSOB nahlášena ztráta, krádež, prozrazení PIN nebo zneužití Platební karty, nesmí být Platební karta dále používána a musí být vrácena Spořitelnímu družstvu. Držitel karty může požádat Spořitelní družstvo o písemné potvrzení, že ztráta/krádež/zneužití jeho Platební karty byly ČSOB nahlášeny, může tak učinit max. do 18 (slovy: osmnácti) měsíců po nahlášení podle těchto Podmínek. 11. BLOKACE A OMEZENÍ PLATNOSTI PLATEBNÍ KARTY NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI KLIENTA Majitel účtu může požádat Spořitelní družstvo o zrušení práva Držitele karty používat Platební kartu. Podání žádosti o zrušení práva Držitele karty disponovat s Platební kartou nezbavuje Majitele účtu odpovědnosti za Platební transakce provedené touto Platební kartou do doby zrušení práva používat Platební kartu. V případě, že Držitel karty nemůže ze závažných důvodů Platební kartu odevzdat Spořitelnímu družstvu, je on nebo Majitel účtu povinen požádat o trvalé omezení platnosti této Platební karty. V případě úmrtí Majitele účtu může dojít k trvalému omezení platebních karet jednotlivých Držitelů karet, a to v souladu s tím, jak Majitel účtu za svého života stanovil a sdělil Spořitelnímu družstvu. Spořitelní družstvo nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Držiteli karty v důsledku trvalého omezení platnosti Platební karty. 5/6 Artesa, spořitelní družstvo, Bezplatná linka:

6 Držitel karty nebo Majitel účtu může požádat o dočasnou nebo trvalou blokaci Platební karty, a to pouze z jiných důvodů než je ztráta, krádež, prozrazení PIN nebo podezření ze zneužití Platební karty. Majitel účtu může požádat o omezení platnosti všech platebních karet, které byly vydány k jeho Účtu, Držitel karty pouze o omezení platnosti té Platební karty, ke které má dispoziční právo. Spořitelní družstvo nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku trvalého či dočasného omezení platnosti Platební karty. Za škody způsobené případným zneužitím Platební karty, které byla dočasně nebo trvale omezena platnost, přejímá Spořitelní družstvo odpovědnost po 10 (slovy: desáté) hodině prvního Obchodního dne následujícího po dni předložení žádosti o omezení platnosti Platební karty. Účinnost dočasného omezení platnosti Platební karty se vztahuje pouze na autorizované Platební transakce, a pouze za tyto Platební transakce Spořitelní družstvo přebírá odpovědnost ve smyslu výše uvedeného. Dočasné omezení platnosti Platební karty může zrušit osoba, která o dočasné omezení požádala, dále Majitel účtu nebo Zmocněná osoba. Platební karta je aktivní nejpozději následující Obchodní den po obdržení žádosti. Trvalé omezení platnosti Platební karty již není možné odvolat. 12. OPRÁVNĚNÍ SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA, PŘÍPADNĚ ČSOB OMEZIT PLATNOST PLATEBNÍ KARTY Z VLASTNÍHO PODNĚTU Spořitelní družstvo, případně ČSOB je oprávněno omezit platnost Platební karty, nebo možnost provádění Platebních transakcí bez přítomnosti karty, dočasně či trvale, z následujících důvodů: a) bezpečnosti Platební karty, zejména při podezření na její neautorizované či podvodné použití (získá-li ČSOB od Karetní asociace, resp. z jiné banky nebo z jiného důvěryhodného zdroje informaci o možném ohrožení Platební karty), b) významného zvýšení rizika neschopnosti splácení úvěru ze strany Majitele účtu Držitele karty, pokud jej lze čerpat prostřednictvím Platební karty. Nouzová Platební karta je zpravidla vydána s dobou platnosti kratší, než měla původně ztracená nebo odcizená Platební karta, není opatřena čipem a nelze ji použít v bankomatu (není k ní vydán PIN). Držitel nouzové Platební karty je povinen ji po návratu do České republiky odevzdat Spořitelnímu družstvu. Za vydání nouzové Platební karty nebo nouzové hotovosti účtuje Spořitelní družstvo poplatek dle Sazebníku. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. PLATNOST A ÚČINNOST Tyto Podmínky v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují Obchodní podmínky pro Platební karty účinné od Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění a účinnosti dnem Artesa je oprávněna tyto Podmínky, zejména v závislosti na změně příslušných právních norem, své obchodní politiky či v zájmu neustálého zvyšování požadavků na modernizaci a bezpečnost poskytovaných služeb a dále i v souvislosti s požadavky Karetních asociací, měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových Podmínek. Tyto Podmínky jsou zveřejňovány a poskytovány v tištěné verzi ve všech Pobočkách Spořitelního družstva a v elektronické verzi na Domovských stránkách Spořitelního družstva. V souvislosti s trvalým omezením platnosti Platební karty může dojít při pokusu o její použití k jejímu zadržení. Spořitelní družstvo o trvalém omezení platnosti Platební karty a s ním souvisejících opatření Držitele karty vhodným způsobem bez zbytečného odkladu informuje na telefonním čísle, které Majitel účtu při podpisu Smlouvy o PK Spořitelnímu družstvu sdělil. Před omezením platnosti Platební karty nebo není-li to možné, tak okamžitě poté, bude Spořitelní družstvo, případně ČSOB, informovat Držitele karty o tomto omezení platnosti Platební karty a jeho důvodu a dohodne se s ním na případném dalším postupu. Tato povinnost neplatí v případě, že by poskytnutí této informace mohlo zmařit účel omezení platnosti Platební karty nebo to bylo v rozporu s jinými právními předpisy. Spořitelní družstvo nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou Majiteli účtu nebo Držiteli karty v důsledku dočasného či trvalého omezení platnosti Platební karty nebo v důsledku zrušení práva používat Platební kartu. Jakmile pominou důvody omezení platnosti Platební karty, zavazuje se Spořitelní družstvo bezodkladně toto omezení Platební karty zrušit nebo jako náhradu za tuto Platební kartu vydat Držiteli karty novou Platební kartu s odlišným číslem a novým PIN, a to bez poplatku. 13. POMOC V NOUZI V ZAHRANIČÍ Při ztrátě nebo odcizení Platební karty v zahraničí může Držitel karty požádat o vydání nouzové Platební karty nebo výplatu nouzové hotovosti na pokrytí nezbytných výdajů. Nouzová Platební karta nebo nouzová hotovost se neposkytují Držitelům karet, kterým byla vydána Platební karta typu Maestro. Spořitelní družstvo je oprávněno poskytnutí nouzové služby odmítnout. V kladném případě Spořitelní družstvo vyrozumí Držitele karty o místě a způsobu převzetí nouzové Platební karty nebo nezbytné nouzové hotovosti a zajistí realizaci požadavku prostřednictvím člena asociace pro nouzové služby v příslušné lokalitě. 6/6 Artesa, spořitelní družstvo, Bezplatná linka:

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 PLATEBNÍ KARTY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 15. SRPNA 2011 OBSAH I. Všeobecné informace 01 II. Vydání a obnova platební karty 01 III. PIN 01 IV. Převzetí platební karty 01 V. Používání platební karty

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen a.d. Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České republice podnikající prostřednictvím

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1.1 Úvod 1 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 1 2 PLATEBNÍ KARTY 1

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /7 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od 1. 03. 2008 I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.10.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG pobočka

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla při

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty Expobank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání a

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví v souladu s ustanovením

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky pro aktivování a používání karty ČZU jako elektronického peněžního prostředku

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL

Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL Podmínky pro vydávání a užívání karty IDS UK BL I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty (dále jen Podmínky) karty IDS UK BL (dále jen BČK) odpovídají Vzorovým obchodním

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet I. Úvodní ustanovení I.1 Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více