Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání"

Transkript

1 Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne Z/73/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM V OBLASTI KULTURY na rok 2019 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM V OBLASTI KULTURY na rok 2019 v předloženém znění zajistit zveřejnění programu na elektronické úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou do Termín: Z/74/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAMY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na rok 2019 v sociální oblasti 1. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany na rok 2019 v předloženém znění. 2. PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů na rok 2019 v předloženém znění zajistit zveřejnění obou programů na elektronické úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou do Termín: Z/75/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 2019 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 2019 v předloženém znění zajistit zveřejnění programu na elektronické úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou do Termín: USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 1/9

2 Z/76/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Poskytnutí finančního daru poskytnutí finančního daru - Zdeněk Secký SEKY, TV Studio HB, Uhry 413, Přibyslav, IČO , DIČ CZ ve výši ,-- Kč na pořádání 17. ročníku mezinárodní motoristické soutěže Rallye Světlá na úhradu za užívání veřejného prostranství zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou a Zdeněk Secký - SEKY, TV studio HB, Uhry 413, Přibyslav, IČO , DIČ CZ ve výši ,- Kč. Termín: Z/77/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou - Průmyslová zóna - základní technická vybavenost vzájemné započtení závazku města Světlá nad Sázavou vůči Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem Tolstého 2, Jihlava ve výši Kč proti části pohledávky města Světlá nad Sázavou vůči Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem Tolstého 2 ve výši Kč. Zbývající částkou pohledávky ve výši Kč byla uhrazena neprominutá část pokuty realizaci vzájemného započtení závazku města Světlá nad Sázavou vůči Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem Tolstého 2, Jihlava ve výši Kč proti části pohledávky města Světlá nad Sázavou vůči Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem Tolstého 2 ve výši Kč. Zbývající částkou pohledávky ve výši Kč byla uhrazena neprominutá část pokuty. Termín: Z/78/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 2 v předložené podobě. Z/79/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města Světlá nad Sázavou vyřazení dlouhodobého hmotného majetku automatická pračka odstředivka FL 160 MP E, který je vedený v majetku města pod inventárním číslem 36366, v pořizovací hodnotě ,- Kč a to k datu Sociálnímu centru města Světlá nad Sázavou 1.1. zajistit vyřazení a následně ekologickou likvidaci automatické pračky odstředivky FL 160 MP E Termín: Z/80/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Aktualizace Zásad dispozic pro nakládání s nemovitým majetkem města nové znění Zásad dispozic pro nakládání s nemovitým majetkem města s platností od data , v předloženém znění. II. ukončuje USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 2/9

3 k datu platnost Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města schválených radou města dne 19. prosince 2011 usnesením č. 562/2011 a zastupitelstvem města dne usnesením č. 8c/2012. Z/81/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Žádost o prodloužení doby čerpání zápůjčky z Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 02/2017 z městského fondu rozvoje bydlení mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako zapůjčitelem ) a paní M. N. (jako vydlužitelem) v předloženém znění zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 02/2017 v předloženém znění Z/82/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu - Světlá nad Sázavou - Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou - ZTV uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu ze dne mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, IČ jako investorem a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ jako provozovatelem na akci Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou ZTV v předloženém znění 1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu ze dne k akci Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou ZTV Z/83/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Odkup opěrné zdi v místní části Mrzkovice 1. odkup opěrné zdi vybudované na hranici pozemků parc.č. 264/11 a parc.č. 264/12 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Mrzkovice od pana J. N., za kupní cenu ve výši ,50 Kč, bez DPH. DPH bude účtováno dle platných daňových a účetních předpisů. 2. uzavření kupní smlouvy mezi panem J. N. (jako prodávajícím) a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím), týkající se odkupu opěrné zdi vybudované na hranici pozemků parc.č. 264/11 a parc.č. 264/12 v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Mrzkovice, v předloženém znění zajistit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění. Z/84/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Odkup nově vzniklého pozemku parc.č. 442/3 v k.ú. Světlá nad Sázavou 1. dle geometrického plánu č /2018 vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o. Nádražní 226, Světlá nad Sázavou odkup nově vzniklého pozemku parc. č. 442/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za cenu ve výši 700,-Kč/m 2, tj ,- Kč. USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 3/9

4 2. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupující) a paní L. N. H. (prodávající) v předloženém znění 1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění Z/85/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Prodej pozemků parc.č. 271/5 a parc.č. 1/4 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Dlužiny 1. prodej pozemků parc.č. 271/5 o výměře 168 m 2 a parc.č. 1/4 o výměře 251 m 2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Dlužiny, za celkovou cenu ,- Kč vč. DPH manželům paní Z. K. a panu R. K., 2. uzavření kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků parc.č. 271/5 o výměře 168 m 2 a parc.č. 1/4 o výměře 251 m 2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Horní Dlužiny mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a manžely paní Z. K. a panem R. K. (jako kupujícími) v předloženém znění zajistit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění. Termín: Z/86/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Prodej pozemků parc. č. 858/48 a parc.č. 858/59 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou - lokalita Pod Vodárnou 1. prodej pozemku parc.č. 858/48 o výměře 866 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 650,- Kč/m 2 včetně DPH, a dále prodej pozemku 858/59 o výměře 328 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 242,- Kč/m 2 včetně DPH, tj. celková cena za prodej pozemků ve výši ,- Kč včetně DPH manželům panu J. Č. a paní A. Č. do SJM, 2. prodej sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč bez DPH, celková cena ,- Kč manželům panu J. Č. a paní A. Č. do SJM, 3. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a manžely panem J. Č. a paní A. Č (jako kupujícími) za účelem prodeje pozemků parc.č. 858/48 o výměře 866 m 2 a parc.č. 858/59 o výměře 328 m 2 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, dále za účelem prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky, v předloženém znění zajistit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění. Z/87/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Prodej pozemku parc. č. 837/13 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou - lokalita Pod Vodárnou 1. prodej pozemku parc.č. 837/13 o výměře 733 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou za cenu 650,- Kč/m 2 včetně DPH, celková cena ,- Kč včetně DPH a to ideální ½ pozemku panu J. M. a ideální ½ pozemku paní J. P. 2. prodej sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč včetně DPH, a to ideální ½ pilíře panu J. M. a ideální ½ pilíře paní J.P. USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 4/9

5 3. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a panem J. M. a paní J. P. (jako kupujícími) za účelem prodeje pozemku parc.č. 837/13 o výměře 733 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, dále za účelem prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky, v předloženém znění. II. bere na vědomí informace o dotačních podmínkách v rámci výstavby technické infrastruktury Pod Vodárnou I. etapa, rozhodnutí o poskytnutí dotace pod názvem 15 TI Světlá nad Sázavou a možnosti vrácení části dotace na výstavbu základní technické infrastruktury z důvodu nedodržení dotačních podmínek - kolaudace stavby rodinných domů do 5 let od data kolaudace stavby základní technické vybavenosti. I 1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku parc. č. 837/13 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou lokalita Pod Vodárnou, v předloženém znění. Z/88/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Prodej části pozemku parc.č. 1094/3 v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou 1. prodej části pozemku parc. č. 1094/3 o výměře cca 6 m 2, druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za cenu obvyklou v daném místě a čase ve výši 800,- Kč/m 2, tj ,-Kč (vč. DPH) společnosti COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 Žižkov za účelem rozšíření obchodních ploch v domě čp. 515, náměstí Trčků z Lípy 2. uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí prodávající) a společností COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 Žižkov (budoucí kupující), v předloženém znění zajistit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění Z/89/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Záměr směny či případný prodej pozemků parc.č. 616/15 a parc.č. 616/19 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Mrzkovice I. potvrzuje usnesení Rady města Světlá nad Sázavou č. R/396/2018, část I. usnesení ze dne , kterým rada města neschválila záměr směny pozemků parc.č. 616/15 o výměře cca 30 m 2 a parc.č. 616/19 o výměře 22 m 2, vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Mrzkovice I 1. odkup pozemku parc. č. 616/19 o výměře 22 m 2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana J. Z. do výlučného vlastnictví města Světlá nad Sázavou za cenu 2.640,- Kč. 2. uzavření kupní smlouvy za účelem odkupu pozemku parc.č. 616/19 o výměře 22 m 2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako kupujícím) a panem J. Z. (jako prodávajícím), v předloženém znění. I 1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění Z/90/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Prodej opuštěného hrobového zařízení hrobu č na hřbitově ve Světlé nad Sázavou USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 5/9

6 1. prodej hrobového zařízení opuštěného hrobu č na hřbitově ve Světlé nad Sázavou paní M. K. za cenu ve výši 3000,- Kč danou na základě stanovení odborného vyjádření č. 11/ uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a paní M. K. (jako kupující) za účelem odkupu hrobového zařízení opuštěného hrobu č na hřbitově ve Světlé nad Sázavou, v předloženém znění zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej hrobového zařízení opuštěného hrobu č na hřbitově ve Světlé nad Sázavou. Termín: Z/91/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 291/10 a parc.č. 291/2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Dolní Bohušice I. potvrzuje usnesení č. R/397/2018 Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje částí pozemků parc. č. 291/10 o výměře cca 85 m 2 a parc.č. 291/2 o výměře cca 100 m 2 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Dolní Bohušice. Z/92/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Záměr prodeje části pozemku parc.č. 718/1 a části pozemku parc.č. 723/22 vše v obci a v katastrálním Světlá nad Sázavou I. potvrzuje usnesení č. R/398/2018 II. Rady města Světlá nad Sázavou ze dne , ve kterém Rada města Světlá nad Sázavou neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 723/22 o výměře 45 m 2 v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou. Z/93/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - práva inženýrské sítě v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Závidkovice 1. zřízení věcného břemene služebnosti práva inženýrské sítě dle 1267 a násl. občanského zákoníku spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýrskou síť - vodovodní přípojku v délce 13 m ve prospěch oprávněných pana J. V. a pana O. V, k tíži pozemků parc.č. 525/1 a parc.č. 552 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Závidkovice, které jsou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou (strana povinná) v rozsahu dle předloženého geometrického plánu č / uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti práva inženýrské sítě dle 1267 a násl. občanského zákoníku spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýrskou síť - vodovodní přípojku v délce 13 m k tíži pozemků parc.č. 525/1 a parc.č. 552 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Závidkovice mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (jako stranou povinnou ze služebnosti) a panem J. V. a panem O. V. (jako stranou oprávněných ze služebnosti), v předloženém znění zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti práva inženýrské sítě tíži pozemků parc.č. 525/1 a parc.č. 552 vše v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území Závidkovice, v přeloženém znění. Z/94/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 6/9

7 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ /VB/1, Světlá n/s., ul. Panuškova, přeložka knn 1. zřízení věcného břemene právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, k tíži pozemků parc. č. 1054/6, 855/1 a 855/11 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou (strana povinná) v rozsahu dle předloženého geometrického plánu č / uzavření smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ /VB/1, Světlá n/s., ul. Panuškova, přeložka knn mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (strana oprávněná z VB) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (strana povinná z VB) v předloženém znění zajistit uzavření výše uvedené smlouvy v předloženém znění Z/95/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/1, název stavby: Světlá n/s., f.raulia, kabelové vedení nn 1. zřízení věcného břemene za účelem získání práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, k tíži pozemků parc. č. 1180/7 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou (strana povinná) v rozsahu dle předloženého geometrického plánu č / uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/1, název stavby: Světlá n/s., f.raulia, kabelové vedení nn mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly (strana oprávněná z VB) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (strana povinná z VB) v předloženém znění zajistit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v předloženém znění Z/96/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ /VB/1 Světlá nad Sázavou, č.p. 15, přeložka vedení nn a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IZ /SIS/1 Světlá n/s, č.p. 15 přeložka vedení nn 1. úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1069/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou v rozsahu 15 bm formou jednorázové náhrady ve výši 5 000,- plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ /VB/1 Světlá n/s., č.p. 15, přeložka vedení nn mezi městem Světlá nad Sázavou (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupenou společností Servis VB s.r.o., se sídlem Lukavička 181, Lukavice, za účelem zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1069/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. 3. úplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1069/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 117, k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, v rozsahu 2 bm, formou jednorázové náhrady ve výši 1 000,- Kč plus DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IZ /SIS/1 Světlá n/s, č.p. 15 přeložka vedení nn mezi městem Světlá nad Sázavou (povinný), panem J. K. (oprávněný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupenou společností Servis VB s.r.o., se sídlem Lukavička 181, Lukavice, za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1069/1 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, v předloženém znění. USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 7/9

8 1.1. zajistit uzavření výše uvedených smluv v předloženém znění Z/97/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: IE /1, název stavby Světlá nad Sáz., kabel vedení VN - VN právo umístit stavbu č. IE /1, Světlá nad S., kabel. vedení VN - VN2120" na pozemcích parc.č. 213/1, 213/2, 213/3, 205/4, 82/1, 1096/23, 68/1, 78/2, 78/3, 78/1, 77/3, parc.č. st. 897, parc.č.st. 908, vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná) v rozsahu dle předloženého zákresu. 2. zřízení věcného břemene za účelem zajištění práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích pro stavbu Světlá nad S., kabel. vedení VN - VN2120" ve prospěch budoucí oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, k tíži pozemků parc.č. 213/1, 213/2, 213/3, 205/4, 82/1, 1096/23, 68/1, 78/2, 78/3, 78/1, 77/3, parc.č. st. 897, parc.č. st. 908, vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná), v rozsahu dle předloženého zákresu. 3. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE /1, Světlá nad S., kabel. vedení VN - VN2120 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (strana budoucí oprávněná z VB) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (strana budoucí povinná z VB) v předloženém znění 1.1. zajistit uzavření výše uvedené smlouvy v předloženém znění Z/98/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou I. ruší usnesení č. Z/66/2018 ze dne , část 1. usnesení, ve znění: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č mezi společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem (vlastník plynárenského zařízení) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (stavebník) v předloženém znění za účelem zajištění přeložky plynárenského zařízení STL plynovod OCEL DN 150 ID a ID996324, STL plynovod OCEL DN 50 ID , STL přípojka OCEL DN 50 ID , STL přípojka OCEL DN 40 ID , ID , ID a ID , STL přípojka OCEL DN 25 ID , ID a ID , STL přípojka OCEL DN 32 ID v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou v rámci stavby Revitalizace Náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou na náklady města Světlá nad Sázavou, za předpokládanou cenu ,- Kč bez DPH. I uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č mezi společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem (vlastník plynárenského zařízení) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (stavebník) v předloženém znění za účelem zajištění přeložky plynárenského zařízení STL plynovod OCEL DN 150 ID a ID996324, STL plynovod OCEL DN 50 ID , STL přípojka PE dn 50 ID , STL přípojka OCEL DN 40 ID , ID , ID , ID a ID , STL přípojka OCEL DN 25 ID , ID a ID , STL přípojka OCEL DN 32 ID , STL přípojka OCEL DN 20 ID v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou v rámci stavby Revitalizace Náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou na náklady města Světlá nad Sázavou za předpokládanou cenu ,- Kč bez DPH, v předloženém znění. I USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 8/9

9 1.1. zajistit uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v předloženém znění Z/99/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Zadávací řízení veřejné zakázky III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích I. bere na vědomí zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích a přesunutí realizace akce do roku II. souhlasí vzhledem ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích s přesunutím akce Oprava komunikace V Polích (par. 2212, pol. 5171) místně související se stavbou III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích z rozpočtu města na rok 2018 do rozpočtu města na rok I 1.1. zahrnout akce III/34731 Světlá nad Sázavou V Polích, Chodník Panuškova, par. 2219, pol a Oprava komunikace V Polích, par. 2212, pol do návrhu rozpočtu města na rok Termín: Z/100/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu ze dne , č. j /2016- ERU I. bere na vědomí pravomocné rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu ze dne , č. j /2016-ERU, jímž byl zamítnut rozklad podaný městem a potvrzeno rozkladem napadené rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne , č. j /2016-ERU, o zamítnutí žádosti města o nařízení povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence společnosti ČEZ Energo, s.r.o. II. souhlasí s tím, aby proti rozhodnutí o rozkladu nebyla podána žaloba ve správním soudnictví (ve smyslu ust. 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů). Z/101/ Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Rozpočtové opatření č. 4/2018 ZM rozpočtové opatření č. 4/2018 ZM v předloženém znění realizaci rozpočtového opatření č. 4/2018 ZM. Termín: USNESENÍ z 27.jednání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konaného dne Strana 9/9

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 25.4.2018 Z/31/2018-25. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 17. 9. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 12.12.2018 Z/122/2018-2. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Volba členů finančního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 9. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 5. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 24. 4. 2019 Z/28/2019-5. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna v ul.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2017 02/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 02.2017/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo v dne 24. 4. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2017 konané dne 31.10. 2017 11/15/2017 : Smlouva o zřízení VB Popis : Pan V.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 11. 12. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Příloha k usnesení. z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 03/03/2019- ZO-U Příloha k usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2019 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva Tisk číslo: 3.1. Majetkoprávní záležitosti kupní smlouva c) kupní smlouva d) snímek KN s vyznačením pozemku ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE

MĚSTO ČELÁKOVICE MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 5/2015 DNE 4.2 Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 10. 06. 2015 Podkladový materiál předkládá Ing. Miloš Sekyra, místostarosta města Podkladový materiál zpracoval/a Lucie Nešněrová, referent OH, Mgr.

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 81/15/2019 ze dne 16. 9. 2019

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. května 2014 4/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 4.2014/10ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 28. 6. 2017 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 56/2019/04/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 45. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. února 2013 čís. 649 662/45 1/6 649/45 Rada městského obvodu Martinov 18. února 2013 s uzavřením

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 54. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 25. 01. 2017 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

starostovi předložit žádost o poskytnutí dotace na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.

starostovi předložit žádost o poskytnutí dotace na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová. z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 19. 6. 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 70/1547.) Rada městského

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 12. 09. 2016 Usnesení č. 386/09/2016 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání program 14. zasedání

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Starosta. Návrh usnesení

Starosta. Návrh usnesení Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 13. 02. 2019 Bod pořadu jednání: 11. BUDOUCÍ PRODEJ POZEMKU ČÁSTI P.P.Č. 2152/4 Věc: Budoucí prodej pozemku - části

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR4-1/2018 Datum jednání: 07.11.2018 2) Program jednání (USN-R4-1/2018) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Smlouva o sdružení prostředků na společnou

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 82 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 82 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 82 konané dne 19. 2. 2018 Usnesení č. 1534/18 RM ne uzavření darovací smlouvy mezi městem Brtnice, jako dárcem a Centrem pro zdravotně

Více

rozhodla a doporučuje

rozhodla a doporučuje Usnesení č. 89 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 11.6.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 89/2040.)

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 73. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 8. září 2014 čís. 1077/73 1092/73 1/6 1077/73 Rada městského obvodu Martinov 8. září 2014 návrh

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno,

U S N E S E N Í. z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, U S N E S E N Í z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne 15. 3. 2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty.

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu k vodovodnímu řadu a vodoměrné šachty. U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 01.03.2017 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadateli dle přílohy prodloužení pronájmu bytové jednotky č. 112

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 12. 09. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 75 o výměře 27 m 2 zastavěna garáží a

Více

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 4 a usnesení z jednání Rady města Přerova ze dne 3.4.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda Ing. David Gerža Ing. arch. Jan

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. 1. 2019 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 11 / 19 / RM schválit Podklad pro sestavení dohody

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 105. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.01. 2018 1643/105/RM/2018 Schválení programu 105. schůze rady města program 105. schůze: 1. Schválení

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna 2015 04/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 04.2015/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 65. schůze Rady města Kojetína, konané 11. října 2017, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání:

Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod Datum konání: Zápis hlasování z jednání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod 31.10.2016 Datum konání: 31. 10. 2016 202 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Zastupitelstvo

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

Usnesení č. 22 Zastupitelstva města Dobřany ze dne

Usnesení č. 22 Zastupitelstva města Dobřany ze dne Usnesení č. 22 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 16.04.2014 Bere na vědomí 614 - Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí. 615 - Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany

Více