VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen"

Transkript

1 VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

2 Bezpečnostní pokyny... 4 Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení.. 4 Baterie... 4 Pokyny k likvidaci... 4 Preventivní opatření při manipulaci... 5 Dvouřádkový displej... 6 Než začnete počítat Druhy provozu (režimy)... 6 Vstupní kapacita... 7 Korekce během zadávání... 7 Funkce opakování... 7 Chybná pozice... 8 Vícenásobný pokyn... 8 Exponenciální zobrazovací formát... 8 Desetinná tečka a rozdělovací znaménka... 9 Inicializace kalkulačky... 9 Základní výpočty... 9 Aritmetické výpočty... 9 Počítání se zlomky Změna desetinného čísla na zlomek Změna zlomku na desetinné číslo Přepočet kombinovaných zlomkových čísel na nepravé zlomky. 11 Procentový počet Výpočet stupňů, minut, vteřin FIX, SCI, RND Výpočty s použitím paměti Paměť s odpověďmi Postupné výpočty Nezávislá paměť Proměnné Výpočty s vědeckými funkcemi Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, čtverce, kostky, reciproční hodnoty, faktoriály, náhodná čísla, a permutace/kombinace Změna úhlového argumentu Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, ))

3 Výpočty s technickým způsobem psaní Statistické výpočty Standardní úchylka (režim SD) Preventivní opatření při zavádění dat Regresní výpočty (režim REG) Lineární regrese Logaritmická, exponencionální, potencionální a inverzní regrese 26 Kvadratická regrese Preventivní opatření při zavádění dat Technické informace Hlášení chyb Přednostní pořadí operací Dávka Vstupní oblasti Výměna baterie Automatické vypnutí Čistění a ošetřování Záruka

4 Bezpečnostní pokyny Než začnete kalkulačku používat, pročtěte si bezpodmínečně následující bezpečnostní pokyny. Potom si návod pečlivě uložte pro pozdější použití. Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení Tato kalkulačka slouží výhradně pro provádění početních úloh v uzavřených prostorách. Jiné používání je považováno za neodpovídající původnímu určení. Baterie Po odstranění baterií z kalkulačky uschovejte baterie na bezpečném místě, aby se nemohli dostat do dětských rukou, a aby je nemohly děti omylem spolknout. Po neúmyslném spolknutí baterie musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nenabíjejte, nerozebírejte a nezkratujte baterie. Nevystavujte baterie přímému působení tepla a nikdy je nelikvidujte v ohni. Nesprávné používání baterií může vést k vytékání kyseliny z baterie, čímž může dojít k poškození předmětů, které se nachází v blízkosti baterie, jakož i k nebezpečí vzniku požáru a zranění osob. Vždy se ujistěte, že pozitivní (+) a negativní (-) póly ukazují správným směrem, když do kalkulačky vkládáte baterie. Pokud nebudete delší dobu používat kalkulačku, vyndejte z kalkulačky baterie. Používejte pouze baterie specifikované v tomto návodu pro kalkulačku. Opotřebované baterie nevyhazujte do domovního odpadu! Odevzdejte je na příslušných sběrných místech nebo skládce pro zvláštní odpad. Pokyny k likvidaci Pokud chcete váš přístroj zlikvidovat, odvezte jej na sběrné místo vašeho likvidátora komunálního odpadu (např, sběrna surovin). Podle zákona o elektrických a elektronických přístrojích jsou majitelé starých přístrojů povinni odvézt elektrické a elektronické přístroje k separaci na sběrné místo odpadu. Vedle uvedený symbol značí, že přístroj nelze v žádném případě vyhodit do domovního odpadu! Pokud se přístroj likviduje, vyndejte baterie z přístroje a zlikvidujte je zvlášť. Ohrožení zdraví a životního prostředí akumulátory a bateriemi! Akumulátory a baterie nelze nikdy otvírat, poškodit, spolknout nebo vyhodit ven. Můžou obsahovat jedovaté těžké kovy, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Ze zákona jste 4

5 povinni bezpečně zlikvidovat akumulátory a baterie v prodejně baterií nebo na kompetentních sběrných místech, které mají k dispozici příslušné kontejnery na akumulátory a baterie. Vytečené baterie musíte vyndat velmi opatrně z přístroje. Pozor: Nebezpečí popálení! Likvidace je bezplatná. Symboly značí, že akumulátory a baterie nelze v žádném případě vyhodit do domovního odpadu a že se musí odvézt do sběrných surovin k jejich likvidaci. Obalový materiál zlikvidujte podle lokálních předpisů. Preventivní opatření při manipulaci Bezpodmínečně stiskněte před prvním použitím kalkulačky tlačítko. I když pracuje kalkulačka normálně, musíte vyměnit baterie minimálně každé tři roky. Opotřebovaná baterie může vytéct a způsobit chybnou funkci nebo poškození kalkulačky. Nenechávejte nikdy opotřebované baterie v kalkulačce. Baterie, která je dodávána s touto jednotkou, se během zasílání a uskladnění trochu vybije.. Proto se musí tyto baterie vyměnit dříve než po uplynutí běžné životnosti baterií. Nižší napětí baterie může vést k poškození nebo ztrátě obsahu paměti. Vyhotovte si proto vždy písemné ochranné kopie pro všechna důležitá data. Zamezte extrémním teplotám při provozu a uskladnění přístroje. Velmi nízké teploty můžou způsobit pomalejší spouštění displeje, úplný výpadek displeje nebo zkrácení životnosti baterií. Kalkulačku nelze vystavovat ani přímému slunečnému záření v blízkosti okna, nelze jí rovněž uskladnit v blízkosti topných těles nebo na jiných místech, na kterých je vystavena velmi vysokým teplotám. Horko může způsobit změnu barvy a deformaci tělesa kalkulačky a poškodit interní spínací obvody. Chraňte kalkulačku před stříkající vodou a nikdy jí nevystavujte nadměrné vlhkosti nebo prachu. V opačném případě můžou být poškozeny interní spínací obvody. Nenechte kalkulačku nikdy spadnout na zem a nevystavujte ji nárazům. Neotáčejte kalkulačkou. Nikdy nerozebírejte kalkulačku. Nikdy tlačítka nestlačujte pomocí kuličkového pera nebo jiného špičatého předmětu. 5

6 Dvouřádkový displej Dvouřádkový displej umožňuje současné zobrazování vzorce výpočtu a výsledku. Horní řádek zobrazuje vzorec výpočtu. Dolní řádek zobrazuje výsledek. Rozdělovací znaménko se zobrazí vždy po třech místech, když vykazuje část mantisy s celými čísly více než tři místa. Než začnete počítat... Druhy provozu (režimy) Dříve, než začnete počítat, musíte vyvolat správný provozní režim tak, jak je to znázorněno v následující tabulce. Abyste provedli tento typ počítání: istiskněte tyto tlačítka: Označení režimu Aritmetické základní druhy COMP výpočtů Standardní odchylka SD Regresní výpočty 6 REG Stiskněte více než -tlačítko, abyste zachovali dodatečné zobrazení nastavení. Zobrazení nastavení jsou popsány v kapitolách tohoto návodu, ve kterých se skutečně používají, aby se změnili nastavení kalkulačky. V tomto návodu je popsáno označení režimu vyvolaného pro určité výpočty v hlavním titulku každé kapitoly. Příklad: Statistické výpočty: SD; REG Pokyn! Abyste vrátili režim výpočtů a nastavení na výchozí hodnoty tak, jak jsou uvedeny dolů, stiskněte tlačítka (Mode). Režim výpočtů: COMP Úhlový argument: Deg Exponenciální zobrazovací formát Norm 1 Formát zobrazování zlomků!: a b / c Desetinné tečky: Dot (tečka)

7 Zobrazení režimu se objeví v horní části displeje. Zkontrolujte bezpodmínečně aktuální režim výpočtů (SD, REG, COMP) a nastavení úhlového argumentu (Deg (starý stupeň), Rad (rozměry oblouku), Gra (nový stupeň)) ještě předtím, než začnete s výpočtem. Vstupní kapacita Oblast paměti k zadávání výpočtů dokáže přijmout 79 kroků. Pro každé stisknutí numerického tlačítka nebo aritmetického operačního tlačítka (,,, ) se použije jeden krok. Stisknutí tlačítka - nebo -nepotřebuje žádný krok, takže zadání např. se počítá pouze jako jeden krok. V jednom jediném výpočtu můžete zadat až 79 kroků. Když zadáte 73. krok do výpočtu, změní se kurzor z _ na, aby se upozornilo na to, že kapacita paměti bude zanedlouho plná. Pokud musíte zadat více než 79 kroků, pak musíte rozdělit výpočet na dva nebo více částí. Stisknutím tlačítka -vyvoláte poslední získaný výsledek, který pak můžete použít při dalších výpočtech. Pro další informace o používání -tlačítka viz kapitola Paměť s odpověďmi. Korekce během zadávání Použijte - a -, abyste přesunuli kurzor na požadované místo. Stiskněte tlačítko -, abyste smazali symbol v aktuální poloze kurzoru. Stiskněte tlačítka, abyste změnili vložený kurzor. Pak něco zadejte, zatím co se vložený kurzor zobrazuje na displeji. Stiskněte tlačítka nebo tlačítko -, abyste se vrátili od vloženého kurzoru k normálnímu kurzoru. Funkce opakování Provedením každého výpočtu uloží funkce opakování vzorec výpočtu a jeho výsledek do paměti opakování. Stiskněte tlačítko, -abyste zobrazili vzorec a výsledek posledního provedeného výpočtu. Stiskněte opět tlačítko -abyste postupně (od nového ke starým) přepínali mezi již provedenými výpočty. Stisknutím tlačítka - nebo -opakovaného výpočtu s pamětí na displeji se změní na zobrazení editace. Stiskněte tlačítko - nebo -bezprostředně po ukončení výpočtu, abyste zachovali zobrazení editace pro tento výpočet. Stisknutím tlačítka -se nesmaže paměť s opakováním, takže se poslední výpočet může vyvolat opět po stisknutí -tlačítka. Kapacita paměti s opakováním je 128 bytů pro ukládání výrazů a také výsledků. Paměť s opakováním se smaže prostřednictvím jednoho z následujících procesů. 7

8 Když -stisknete tlačítko. Když zadáte režim a nastavení stisknutím tlačítek (nebo ) inicializovat. Když přepnete z jednoho režimu výpočtu do druhého. Když vypnete kalkulačku. Chybná pozice Stisknutím tlačítka - nebo -po vzniku chyby se zobrazí výpočet, přičemž se kurzor nachází na chybném místě. Vícenásobný pokyn Vícenásobný pokyn je výraz, který se skládá ze dvou nebo více malých výrazů, které jsou spojeny dvojtečkou (:). Příklad: k sečtení je 2+3, pak se musí výsledek násobit : 4 5. DISP 20. Exponenciální zobrazovací formát Tato kalkulačka může zobrazit až 10 míst. Větší hodnoty jsou automaticky zobrazeny exponenciálně. U desítkových hodnot můžete volit mezi dvěma formáty, které určí od kterého bodu bude exponenciální zobrazení použito. Aby se změnil exponenciální zobrazovací formát, stiskněte opět -tlačítko, dokud nezískáte dolů zobrazený obrázek nastavení exponenciálního zobrazovacího formátu. FIX SCI Norm Stiskněte tlačítko. Na obrázku s volbou formátu stiskněte tlačítko nebo, abyste zvolili normu 1 nebo normu 2. Norma 1 S normou 1 se automaticky použije exponenciální způsob psaní pro hodnoty s celými čísly s více než 10 místy a pro desetinné hodnoty s více než dvěmi desetinnými místy. Norma 2 S normou 2 se automaticky použije exponenciální způsob psaní pro hodnoty s celými čísly s více než 10 místy a pro desetinné hodnoty s více než devíti desetinnými místy Všechny příklady výpočtů uvedené v tomto návodu používají formát Norma 1. 8 Ans x 4

9 Desetinná tečka a rozdělovací znaménka Můžete použít nastavení displeje (Disp), abyste specifikovali symboly, které byste chtěli použít pro desetinnou tečku a rozdělovací znaménko vždy podle tří míst. Abyste změnili nastavení desetinné tečky a rozdělovacího znaménka, stiskněte opět tlačítko -, dokud nezískáte dolů znázorněné zobrazení nastavení. Disp 1 Zobrazte znázornění nastavení. Stiskněte numerické tlačítko ( nebo ), ktoré odpovídá požadovanému nastavení. (Dot): Desetinná čárka, čárka jako rozdělovací znaménko (Comma):Čárka místo dedsetinné tečky, tečka místo rozdělovacího znaménka Inicializace kalkulačky Proveďte následné stisknutí tlačítka, když chcete inicializovat režim kalkulačky a nastavení a smazat paměť s opakováním a také proměnnou. (All) Základní výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko -, když budete chtít provést základní výpočty. COMP: Aritmetické výpočty Negativní hodnoty ve výpočtech musí být uzavřeny v závorkách. Pro podrobnosti viz Přednostné pořadí operací. Negativní exponent nemusí být zapsán v závorkách. sin 2.34 x Příklad 1: 3 x (5 x 10-9 ) Příklad 2: 5 x (9 + 7) Můžete vynechat všechny -operace před -tlačítkem. 9

10 Počítání se zlomky Hodnoty se zobrazují automaticky v desetinném formátu, když překročí součet míst jedné hodnoty zlomku (celé číslo + čitatel + jmenovatel + rozdělovací znaménko) 10. Příklad 1: Příklad 2: Výsledky kombinovaných výpočtů zlomků/desetinných čísel se zobrazují vždy v desetinném formátu. 10

11 Změna desetinného čísla na zlomek Použijte následující operaci, abyste změnili výsledky výpočtů mezi desetinnými hodnotami a hodnotami zlomků. Dávejte pozor, že k provedení změny jsou potřebné až 2 sekundy. Příklad 1: 2.75³ Změna zlomku na desetinné číslo Příklad 1: (Zlomek číslo) Desetinné Přepočet kombinovaných zlomkových čísel na nepravé zlomky Příklad 1: Můžete použít zobrazení nastavení displeje (Disp), abyste specifikovali zobrazovací formát, pokud je výsledek výpočtu zlomku větší než jedna (1). Abyste změnili zobrazovací formát zlomku, stiskněte opět -, tlačítko, dokud nezískáte dolů znázorněné zobrazení. Disp 1 tlačítko, dokud nezískáte dolů znázorněné zobrazení. 11

12 Stiskněte numerické tlačítko ( nebo ), ktoré odpovídá požadovanému nastavení. (a b / c ): Kombinovaný zlomek (d/c): Nepravý zlomek Pokyn! Může dojít k vzniku chyby, pokud se pokusíte o zadání kombinovaného zlomku, zatím co je zvolený zobrazovací formát (d/c). Procentový počet Pokyn! Použijte -tlačítko, abyste vyvolali režim COMP, když chcete provést výpočet procent. COMP: Příklad 1: Vypočítat 12 % z Příklad 2: Kolik procent je 660 z 880? Příklad 3: Přičíst 15 % k Příklad 4: Snížit 3500 o 25 % Příklad 5: Sleva 20 % se musí postoupit na sumu 168 a 98 a * 20 * Jak je zde znázorněno, musíte přiřadit hodnotu v paměti s odpověďmi proměnné a pak použít proměnnou ve výpočtu přirážky/slevy, když chcete použít aktuální hodnotu ve výpočtu přirážky nebo slevy. Je to způsobeno tím, že se stisknutím tlačítka uloží výsledek provedeného výpočtu v paměti s odpověďmi ještě předtím, než se stiskne tlačítko. Příklad 6: Na kolik procent se zvýšila hmotnost testované vzorky s původní hmotností 500 gramů, když se přidá dalších 300 gramů? Příklad 7: O kolik procent stoupne teplota, když se změní ze 40 C na 46 C? Jaká je hodnota této procentuální změny v případě 48? 12

13 Výpočet stupňů, minut, vteřin Můžete provádět výpočty v šedesátkové soustavě se stupni (hodinami), minutami a vteřinami (sekundami) a přepočítávat navzájem hodnoty v šedesátkové a desetinné soustavě. Příklad 1: Desetinná hodnota se přepočítá na hodnotu v šedesátkové soustavě a pak opět na desetinnou hodnotu , Příklad 2: Takto provedete následující výpočet prostřednictvím: 12 34'56 x , FIX, SCI, RND Abyste změnili nastavení aktuálního počtu desetinných míst, počet míst s nejvyšší hodnotou nebo exponenciální formát zobrazení, stiskněte opakovaně -tlačítko, dokud nezískáte dolů zobrazený obrázek nastavení. FIX SCI Norm Stiskněte numerické tlačítko (, nebo ), které odpovídá změněné nastavené položce. (Fix): Počet desetinných míst (Sci): Počet míst s nejvyššími hodnotami (Norm): Exponenciální formát zobrazení Příklad 1: x (Udejte tři desetinná místa.) (Fix) Fix 13

14 (Další výpočet se provede s 12 místy.) Proveďte stejný výpočet s uvedeným počtem desetinných míst (Vnitřní zaokrouhlení) Stiskněte (Norm), pro vymazání údaje FIX. Příklad 2: 13, zobrazit výsledky se dvěma platnými číslicemi (SCI2). (SCI) 1 3 Stiskněte (Norm), pro vymazání údaje SCI. Výpočty s použitím paměti SCl Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko -, když budete chtít provést výpočty s použitím paměti. COMP: Paměť s odpověďmi Když -stisknete tlačítko po zadání hodnoty nebo výrazu, pak se vypočítaný výsledek automaticky uloží v paměti s odpověďmi tak, že se aktualizuje jeho obsah. Mimo tohoto -tlačítka se aktualizuje také obsah paměti s odpověďmi, když stisknete tlačítka,, nebo gefolgt von einem Buchstaben (A bis F oder M, X oder Y) drücken. V paměti s odpověďmi dokážete uložit 12 míst pro mantisu a dvě místa pro exponent. Obsah paměti s odpověďmi se neaktualizuje, pokud vedou procesy provedené výše uvedenými kombinacemi tlačítek k vzniku chyby. 14

15 Postupné výpočty Aktuálně zobrazovanou hodnotu výsedku výpúočtu na displeji (a rovněž uloženou v paměti s odpověďmi) můžete použít jako první hodnotu pro následující výpočet. Dávejte avšak pozor, že stisknutím operačního tlačítka během zobrazování výsledku se změní zobrazovaná hodnota na Ans", aby se tak zobrazilo, že se přitom jedná o aktuální hodnotu uloženou v paměti s odpověďmi. Das Ergebnis einer Rechnung kann auch in einer darauf folgenden Funktion des Typs A (x 2, x 3, x -1, x!, DRG) jakož i s +, -,, x, x,, und. Nezávislá paměť Hodnoty mohou být zadány přímo do paměti nebo k paměti přičteny nebo z paměti odečteny. Nezávislá paměť je mimořádně vhodná k výpočtu kumulovaných součtů. Nezávislá paměť využívá stejnou paměťovou oblast jako proměnná M. K smazání nezávislé paměti (M) musíte zadat. Příklad 1: = = 47 ) 45 x 2 = 90 (součet) Proměnné K dispozici je 9 proměnných (A až F, M, X a Y), které lze použít k uložení dat, konstant, výsledků a jiných hodnot do paměti. Použijte následující operace, abyste smazali data, které byly přiřazeny jisté proměnné:. Tato operace smaže data přiřazené proměnné A. Proveďte následující stisknutí tlačítek, pokud chcete smazat hodnoty, které byly přiřazeny všem proměnným. (McL). 15

16 Příklad 1: 193,2:23 = 8,4 193,2: 28 = 6, ,4 6,.9 Výpočty s vědeckými funkcemi Pokyn! Použijte -Tlačítko, abyste vyvolali režim COMP, když chcete provést vědecké funkční výpočty. COMP: Jisté druhy výpočtů potřebují k realizaci delší čas. Počkejte, dokud se neobjeví výsledek na displeji ještě předtím, než začnete s dalšími výpočty Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Abyste změnili zadaný úhlový argument (starý stupeň, rozměry oblouku, nový stupeň), stiskněte opakovaně -tlačítko, dokud neobdržíte níže uvedený obrázek nastavení pro úhlový argument. DEG Rad GRA Stiskněte numerické tlačítko (, nebo ), které odpovídá požadovanému úhlovému argumentu. ( 90 = 2 Rozměry oblouku = 100 nový stupeň ) Příklad 1: sin63 52'41" (Deg) Příklad 2: cos ( rad ) 3 3 (Rad)

17 Příklad 3: cos = 4 rad Příklad 4: tan -1 0, (Rad) (Deg) Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Příklad 1: sinh 3, Příklad 2: sinh Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Příklad 1: log 1, Příklad 2: ln 90(=log e 90) Příklad 3: e Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: (-2) Negativní hodnoty ve výpočtech musí být uzavřeny v závorkách. Pro podrobnosti viz Přednostné pořadí operací. 17

18 Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, čtverce, kostky, reciproční hodnoty, faktoriály, náhodná čísla, a permutace/ kombinace Příklad 1: /2 + 3 x 5 Příklad 2: Příklad 3: ( = 123 ) Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: Příklad 7: 8! 8 Příklad 8: Vytvoření náhodného čísla mezi 0 a (Výsledky jsou vždy rozdílné). Příklad 9:

19 Příklad 10: Musí se určit, kolik různých čtyřmístních hodnot lze vytvořit pomocí čísel 1 až 7. Čísla nelze používat v rámci čtyřmístní hodnoty dvakrát (1234 je povoleno, ale 1123 není povoleno) Příklad 11: Musí se určit, kolik různých skupin lze vytvořit vždycky se čtyřmi členy z jedné skupiny 10 osob Změna úhlového argumentu Stiskněte, aby se zobrazila náseldující nabídka funkcí: Pokud stisknete, nebo, pak se přepočítá zobrazovaná hodnota na příslušný úhlový argument. Příklad 1: 4.25 v rozměru oblouku se musí změnit na starý stupeň (Deg) 4.25 (R) Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, )) Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazeny k proměnným E a F. Příklad 1: Polární souřednice (r=2, =60 ) přepočítat na pravoúhlé souřednice (x, y) (Deg). x Y Pořadí tlačítek nebo zobrazuje hodnotu pro x nebo y. Příklad 2: Pravoúhlé souřadnice (1, 3 ) přepočítat na polární souřadnice (r, ) (režim RAD) R Pořadí tlačítek nebo zobrazuje hodnotu pro r nebo r

20 Výpočty s technickým způsobem psaní Příklad 1: metrů přepočítat na kilometry Příklad 2: 0,08125 gramů přepočítat na miligramy Statistické výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu SD tlačítko-, když chcete provést statické výpočty se standardní úchylkou. SD: Standardní úchylka (režim SD) V režimu SD a režimu Reg pracuje -tlačítko jako -tlačítko. Začněte zadávat data vždy pomocí pořadí tlačítek (Scl), abyste vymazali statistickou paměť. Zadávejte data za použití následujícího pořadí tlačítek. <x-datová hodnota>. Zadaná data se použijí k tomu, aby se vykalkulovali hodnoty pro,,,,, -1, které pak lze vyvolat při použití následujících kombinací tlačítek. Abyste vyvolali tuto hodnotu: Proveďte tuto operaci s tlačítky: 20

21 Příklad 1: Mají se vypočítat,,,,, pro následující data : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 V režimu SD zadejte následující kombinaci tlačítek: (Scl) (Stat clear) n= 55 SD 1. Pokyn! S každým stisknutím registračního tlačítka -pro vaše zadání se zobrazí počet dat zadaných do tohoto okamžiku na displeji (hodnota n) (Náhodné kontroly standardní odchylky -1 ) (Celková standardní odchylka ) (Aritmetický průměr ) (Počet dat ) (Součet hodnot ) (Součet druhých mocnin hodnot ) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí t se zadá dvakrát stejná hodnota dat. Můžete provést rovněž vícenásobné zadání stejné hodnoty dat při použití tlačítek. Abyste desetkrát zadali hodnotu dat 110, stiskněte tlačítka 10 stisknout. Výše uvedenou operaci s tlačítky můžete provést v libovolném pořadí, to značí, že jí nemusíte provést v zobrazeném pořadí. Během zadávání dat nebo po ukončení zadávání dat můžete použít tlačítka - a -, abyste se mohli přesouvat přes zadaná data. Pokud jste provedli vícenásobné zadání stejné datové hodnoty při použití tlačítek, abyste specifikovali frekvenci dat (počet datových položek) tak, jak je to popsané nahoře, pak budou zachoványprostřednictvím přesouvání přes data separátní zobrazení pro datové položky a frekvenci dat (Freq) SD

22 Zobrazovaná data můžete editovat, pokud si to přejete. Zadejte novou hodnotu a stiskněte -tlačítko, abyste starou hodnotu vyměnili za novou.. Značí to také, že byste měli vždy stisknout nejdříve -tlačítko, abyste opustili zobrazování dat ještě předtím, než začnete provádět jinou operaci (výpočet, vyvolání statistických výsledků výpočtů a pod.). Pokud stiskněte -tlačítko místo -tlačítka potom, co se změnila hodnota na displeji, pak se zaregistruje vámi zadaná hodnota jako nová datová položka, přičemž zůstane zachována stará hodnota v nezměněném stavu. Při použití tlačítek - a -můžete smazat zobrazovanou datovou hodnotu stisknutím tlačítek. Smazáním hodnoty dat se vyvolají všechny následující hodnoty. Datové hodnoty, které jste zaregistrovali, se běžně uloží v paměti kalkulačky. Objeví se hlášení Data Full" a pak nemůžete zadávat žádná další data, pokud není v paměti místo k zadávání dalších dat. Pokud k tomu dojde, stiskněte -tlačítko, abyste získali následující zobrazení. Edit Off 1 2 Esc Stiskněte tlačítko, abyste přerušili zadávání dat bez toho, abyste zaregistrovali přímo zadávanou hodnotu. Stiskněte tlačítko, když chcete zaregistrovat přímo zadávanou hodnotu bez toho, abyste uložili hodnotu do paměti. Pokud to provedete, nemůžete zadávaná data zobrazovat ani editovat. Abyste smazali přímo zadávanou hodnotu, stiskněte tlačítko. Po zadání statistických dat v režimu SD nebo REG nemůžete dále zobrazovat nebo upravovat individuální datové položky potom, co jste provedli jednu z následujících operací. Změna na jiný režim Změna regresního typu (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) 22

23 Regresní výpočty (režim REG) Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu Reg tlačítko-, když chcete provádět statické výpočty s regresemi. REG: V režimu SD a režimu REG pracuje -tlačítko jako -tlačítko. Vyvolání režimu REG získáte zobrazení, které je znázorněno následujícím způsobem. Lin Log Exp Pwr Inv Quad Stiskněte numerické tlačítko (, nebo ), které odpovídá používanému typu regrese. (Lin): Lineární regrese (Log): Logaritmická regrese (Exp): Exponenciální regrese (Pwr): Potencionální regrese (Inv): Inverzní regrese (Quad): Kvadratická regrese Začněte zadávat data vždy pomocí pořadí tlačítek (Scl), abyste vymazali statistickou paměť. Zadávejte data za použití následujícího pořadí tlačítek. <x-datová hodnota> <y-datová hodnota>. Hodnoty získané regresním výpočtem závisí od zadaných hodnot a výsledky lze vyvolat při použití operací s tlačítky, které jsou uvedené v následující tabulce. Abyste vyvolali tuto hodnotu: 23 Proveďte tuto operaci s tlačítky:

24 Koeficient regrese A Koeficient regrese B jiné než kvadratické regrese Koeficient korelace r Následující tabulka zobrazuje používané operace s tlačítky k vyvolání výsledků v případě kvadratické regrese. Abyste vyvolali tuto hodnotu: Proveďte tuto operaci s tlačítky: Koeficient regrese C Hodnoty uvedené v tabulce nahoře lze používat v rámci výrazů stejným způsobem, jako používáte proměnnou. 24

25 Lineární regrese Rovnice lineární regrese je: y = A + Bx. Příklad 1: Tlak vzduch k teplotě Teplota Tlak vzduchu 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Proveďte lineární regresi, aby se stanovili členy a koeficienty korelace regresní rovnice pro vedle uvedená data. Pak použijte regresní vzorec, aby se odhadnul tlak vzduchu při 5 C a teplota při 1000 hpa. Nakonec vypočítejte ještě rozměr určitosti (r 2 ) a kovarianci náhodných kontrol. V režimu REG: (Lin) (SCI) (Stat clear) Pokyn! Každým stisknutím tlačítka -k registraci vašeho zadání se zobrazí počet dat, které byli zadány až do tohoto okamžiku na displeji (hodnota n) (Koeficient regrese A) n= REG 1. (Koeficient regrese B) (Koeficient korelace r) (Tlak vzduchu při -5 C) 5 (Teplota při 1000 hpa) 1000 (Rozměr určitosti) ,

26 (Kovariance náhodných kontrol) 35 Logaritmická, exponencionální, potencionální a inverzní regrese Použijte stejné operace s tlačítky jako u lineární regrese, abyste vyvolali výsledky pro tyto typy regrese. Následně budou uvedeny regresní rovnice pro každý typ regrese. Logaritmická regrese y = A + B * ln x Exponencionální regrese y = A * e Bx (ln y = ln A + Bx) Mocninová regrese y = A * x B (ln y = ln A + B*lnx) Inverzní regrese y = A + B * 1/x Kvadratická regrese Rovnice regrese pro kvadratickou regresi zní: y = A + Bx+Cx 2 Příklad 1: xi yi V režimu REG: (Quad) (Scl) (Stat clear) Proveďte kvadratickou regresi, abyste určili členy regresní rovnice pro vedle uvedená data. Pak použijte regresní rovnici, abyste odhadli hodnoty (odhadnutá hodnota y) pro xi = 16 a (odhadnutá hodnota x) pro yi = 20 (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient regrese C) ( když xi = 16)16 ( 1když yi = 20)

27 ( 2 když yi = 20) Preventivní opatření při zavádění dat Tlačítkem se zadá stejná datová hodnota. Můžete provést také opakované zadání stejné datové hodnoty tak, že použijete pořadí tlačítek. Abyste např. zadali pětkrát data "20 a 30", použijte pořadí tlačítek Výše uvedené výsledky lze udržovat v libovolném pořadí, to značí, že nemusí být ve výše uvedeném pořadí. Preventivní opatření pro editaci dat zadaných pro standardní odchylku platí také pro regresní výpočty Nepoužívejte proměnné A až F, X nebo Y pro ukládání dat do paměti, když provádíte statistické výpočty. Tyto proměnné se používají jako časová paměť při statistických výpočtech, takže během statistických výpočtů se data přidělené těmto proměnným nahradí jinými daty. Vyvoláním režimu REG a volbou regresního typu (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)se smažou proměnné A až F, X a Y. Tyto proměnné se také smažou, když se v rámci režimu REG změní jeden druh regrese na druhý Technické informace Pokud máte problém... Pokud výpočty neodpovídají očekáváním nebo když dojde k vzniku chyby, proveďte následující kroky. 1 Stiskněte tlačítka všechny režimy a nastavení. (Mode), abyste inicializovali 2 Zkontrolujte správnost vzorce, s kterým pracujete. 3 Vyvolejte správný režim a pokuste se ještě jednou o výpočet. Pokud nedokážete korigovat výše uvedenými kroky, stiskněte -tlačítko. Kalkulačka pak provede samočinnou kontrolu a smaže data v paměti, když se identifikuje abnormální stav. Vyhotovte vždy písemnou kopii všech důležitých dat. 27

28 Hlášení chyb Počítač je zablokován, zatím co se na displeji zobrazuje hlášení chyby. Stiskněte -tlačítko, abyste smazali chybu, nebo stiskněte - např. -tlačítko, abyste zobrazili výpočet a korigovali problém. Podrobnosti viz Položka s chybami. Math ERROR Příčina Výsledek výpočtu se nachází mimo rámec povolené tolerance výpočtu. Poksili jste se provést funkční výpočet s hodnotou, která se nachází mimo rámec povolené tolerance zadávání. Pokus o provedení nelogické operace (dělení nulou apod.). Nápověda Zkontrolujte zadávací hodnoty a ujistěte se, že se tyto hodnoty nachází v rámci povolené tolerance. Dávejte hlavně pozor na hodnoty v používaných paměťových tolerancích. Stack ERROR Příčina Kapacita numerické paměti nebo paměti s příkazy byla překročena. Nápověda Zjednodušte výpočet. Numerická paměť vykazuje 10 úrovní a paměť s příkazy 24 úrovní. Rozdělte výpočet na dvě nebo více částí. Syntax ERROR Příčina Došlo k pokusu o ilegální matematickou operaci. Nápověda Stiskněte tlačítko - nebo, abyste zobrazili příčinu chyby a proveďte pak požadovanou korekturu. Arg ERROR Příčina Špatná aplikace argumentu Nápověda Stiskněte tlačítko - nebo, abyste zobrazili příčinu chyby a proveďte pak požadovanou korekturu. 28

29 Přednostní pořadí operací Matematické operace se provádí v následujícím přednostním pořadí. 1 Změna souřadnic: Pol (x, y), Rec (r, ) 2 Funkce typu A: U těchto funkcí se nejdříve zadá hodnotaa pak se stiskne funkční tlačítko. x 3, x 2, x -1, x!,,,, změny úhlového argumentu (DRG) 3 Mocniny a odmocniny:, x 4 5 Zkrácený formát násobení před, e (základ přirozeného logaritmu), název paměti a označení proměnné: 2, 3e, 5A, A atd. 6 Funce typu B: U těchto funkcí se stiskne nejdříve funkční tlačítko a pak se zadá hodnota., 3, log, ln,,, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, (-) 7 Zkrácený formát násobení před funkcemi typu B: 23, Alog2 atd. 8 Permutace a kombinace npr, ncr 9 x, 10 +, Operace stejného přednostního pořadí se provádí zprava doleva. In120 e X {In(120)}. Jiné operace se provádí zleva doprava. Nejdříve se provedou operace uvedené v závorkách. Pokud obsahuje výpočet argument, kterým je záporné číslo, pak se musí zapsat záporné číslo v závorkách. Negativní matematické znaménko () se považuje za funkci typu B, takže se vyžaduje mimořádný pozor, když obsahuje výpočet funkce typu A s vysokou prioritou operace s mocninami nebo odmocninami. Příklad: (2) 4 = 16, 2 4 = 16 29

30 Dávka Tato kalkulačka používá rozsah paměti (zvaný Stoh ), aby se průběžně uložili hodnoty (numerický stoh) a příkazy (Stoh s příkazy) v závislosti od jeich přednostního pořadí během výpočtů do paměti. Numerická paměť má 10 úrovní a paměť s příkazy 24 úrovní. K chybě paměti (Stack ERROR), dojde tehy, když se pokusíte o výpočet, který překračuje kapacitu této paměti. Výpočty se provádí v pořadí podle Přednostního pořadí operací. Příkazy a hodnoty se smažou v paměti po provedení výpočtu. Příklad: Numerická paměť Paměť s příkazy 30

31 Vstupní oblasti Interní místa: 12 všeobecné se nachází přesnost 1 na 10. místě. Funkce Vstupní oblast Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když 31

32 Funkce Vstupní oblast (x je celé číslo) (n, r jsou celá čísla) (n, r jsou celá čísla) (Stejné jako sin x) (Desetinné < > Změna šedesátkové soustavy) Avšak (n je celé číslo) n je celé číslo) Avšak Součet míst pro celá čísla, čitatele a jmenovatele nemůžou mít více než 10 míst (včetné rozdělovacích znamének) 32

33 * Pro jednotlivé výpočty je chyba výpočtu 1 na 10. místě. (Při exponenciálním zobrazení se nachází chyba výpočtu 1 na místě s nejnižší hodnotou). Chyby se sčítají při průběžných výpočtech a můžou být přitom výrazné. (Týče se to také interních kontinuálních výpoštů, které se provádí například v případě, x y, x!, 3, npr, ncr atd.) V blízkosti singulárního bodu a otočného bodu se sčítají chyby a můžou být přitom výrazné. Výměna baterie (LR44) Bledá čísla na displeji kalkulačky poukazují na nízké napětí baterie. Když se bude kalkulačka používat při nízkém napětí baterie, může dojít k chybnému provozu. Vyměňte proto časně baterii, pokud se čísla na kalkulačce objavují s bledou barvou. 1 Stiskněte tlačítka, abyste vypnuli napájení proudem. 2 Vyšroubujte a odstraňte upevňovací šroub krytu baterie. 3 Vyndejte starou baterii. 4 Utřete boční strany nové baterie pomocí suchého, měkkého hadříku. Pak vložte baterii plusvým pólem + směrem nahoru (tak, avyste viděli toto označení). Šroub 5 Namontujte zpět kryt na baterie a zajistěte jej pomocí upevňovacích šroubů. 6 Stiskněte -tlačítko, abyste zapnuli napájení proudem. Automatické vypnutí Napájení kalkulačky proudem se automaticky vypne, pokud nestisknete v průběhu asi šesti minut žádné tlačítko. Pokud k tomu dojde, stiskněte -tlačítko k opětovnému zapnutí napájení proudem. Čistění a ošetřování K čištění vnější strany kalkulačky používejte suchý, měkký hadřík. Pokud je kalkulačka silně znečištěna, musíte jí utřít hadříkem navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. Hadřík musíte nejdříve řádně vyždímat, abyste jej zbavili nadbytečné vlhkosti. Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzin nebo jiné prchavé prostředky k čištění kalkulačky. V opačném případě se můžou uvolnit značky s potiskem a může dojít k poškození tělesa přístroje. 33

34 Záruka - Prosím bezpodmínečně uschovat! Milý zákazníku, jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl pro tento přístroj. Pokud by se na Vašem přístroji oproti očekávání vyskytly technické závady, dbejte prosím následujících bodů: Záruční doba obnáší 36 měsíců. Uschovejte bezpodmínečně doklad o zakoupení a originální obal. Pokud vznikne problém, kontaktujte naší horkou linku: Horká linka mezinárodní servicenet.de Pokud by však chybu nebylo možné telefonicky odstranit, prosíme Vás o zaslání zařízení v originální obalu na následující adresu: GSL mbh Am Weimarer Berg Apolda Germany Srdečně děkujeme za Vaše porozumění. IAN S přátelským pozdravem Olympia Business Systems Vertriebs GmbH LCD-8510S EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

35 Změny obsahu a technických parametrů vyhrazeny.

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Bezpečnostní pokyny.......................... 4 Správné použití přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 2 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

MS EXCEL_vybrané matematické funkce

MS EXCEL_vybrané matematické funkce MS EXCEL_vybrané matematické funkce Vybrané základní matematické funkce ABS absolutní hodnota čísla CELÁ.ČÁST - zaokrouhlení čísla na nejbližší menší celé číslo EXP - vrátí e umocněné na hodnotu argumentu

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Elektronická kuchyňská váha s nutriční kalkulačkou EV 8. Návod k obsluze/záruka

Elektronická kuchyňská váha s nutriční kalkulačkou EV 8. Návod k obsluze/záruka Elektronická kuchyňská váha s nutriční kalkulačkou EV 8 Návod k obsluze/záruka CZ model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 5 356 Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE30Z WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více