VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen"

Transkript

1 VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

2 Bezpečnostní pokyny... 4 Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení.. 4 Baterie... 4 Pokyny k likvidaci... 4 Preventivní opatření při manipulaci... 5 Dvouřádkový displej... 6 Než začnete počítat Druhy provozu (režimy)... 6 Vstupní kapacita... 7 Korekce během zadávání... 7 Funkce opakování... 7 Chybná pozice... 8 Vícenásobný pokyn... 8 Exponenciální zobrazovací formát... 8 Desetinná tečka a rozdělovací znaménka... 9 Inicializace kalkulačky... 9 Základní výpočty... 9 Aritmetické výpočty... 9 Počítání se zlomky Změna desetinného čísla na zlomek Změna zlomku na desetinné číslo Přepočet kombinovaných zlomkových čísel na nepravé zlomky. 11 Procentový počet Výpočet stupňů, minut, vteřin FIX, SCI, RND Výpočty s použitím paměti Paměť s odpověďmi Postupné výpočty Nezávislá paměť Proměnné Výpočty s vědeckými funkcemi Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, čtverce, kostky, reciproční hodnoty, faktoriály, náhodná čísla, a permutace/kombinace Změna úhlového argumentu Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, ))

3 Výpočty s technickým způsobem psaní Statistické výpočty Standardní úchylka (režim SD) Preventivní opatření při zavádění dat Regresní výpočty (režim REG) Lineární regrese Logaritmická, exponencionální, potencionální a inverzní regrese 26 Kvadratická regrese Preventivní opatření při zavádění dat Technické informace Hlášení chyb Přednostní pořadí operací Dávka Vstupní oblasti Výměna baterie Automatické vypnutí Čistění a ošetřování Záruka

4 Bezpečnostní pokyny Než začnete kalkulačku používat, pročtěte si bezpodmínečně následující bezpečnostní pokyny. Potom si návod pečlivě uložte pro pozdější použití. Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení Tato kalkulačka slouží výhradně pro provádění početních úloh v uzavřených prostorách. Jiné používání je považováno za neodpovídající původnímu určení. Baterie Po odstranění baterií z kalkulačky uschovejte baterie na bezpečném místě, aby se nemohli dostat do dětských rukou, a aby je nemohly děti omylem spolknout. Po neúmyslném spolknutí baterie musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nenabíjejte, nerozebírejte a nezkratujte baterie. Nevystavujte baterie přímému působení tepla a nikdy je nelikvidujte v ohni. Nesprávné používání baterií může vést k vytékání kyseliny z baterie, čímž může dojít k poškození předmětů, které se nachází v blízkosti baterie, jakož i k nebezpečí vzniku požáru a zranění osob. Vždy se ujistěte, že pozitivní (+) a negativní (-) póly ukazují správným směrem, když do kalkulačky vkládáte baterie. Pokud nebudete delší dobu používat kalkulačku, vyndejte z kalkulačky baterie. Používejte pouze baterie specifikované v tomto návodu pro kalkulačku. Opotřebované baterie nevyhazujte do domovního odpadu! Odevzdejte je na příslušných sběrných místech nebo skládce pro zvláštní odpad. Pokyny k likvidaci Pokud chcete váš přístroj zlikvidovat, odvezte jej na sběrné místo vašeho likvidátora komunálního odpadu (např, sběrna surovin). Podle zákona o elektrických a elektronických přístrojích jsou majitelé starých přístrojů povinni odvézt elektrické a elektronické přístroje k separaci na sběrné místo odpadu. Vedle uvedený symbol značí, že přístroj nelze v žádném případě vyhodit do domovního odpadu! Pokud se přístroj likviduje, vyndejte baterie z přístroje a zlikvidujte je zvlášť. Ohrožení zdraví a životního prostředí akumulátory a bateriemi! Akumulátory a baterie nelze nikdy otvírat, poškodit, spolknout nebo vyhodit ven. Můžou obsahovat jedovaté těžké kovy, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Ze zákona jste 4

5 povinni bezpečně zlikvidovat akumulátory a baterie v prodejně baterií nebo na kompetentních sběrných místech, které mají k dispozici příslušné kontejnery na akumulátory a baterie. Vytečené baterie musíte vyndat velmi opatrně z přístroje. Pozor: Nebezpečí popálení! Likvidace je bezplatná. Symboly značí, že akumulátory a baterie nelze v žádném případě vyhodit do domovního odpadu a že se musí odvézt do sběrných surovin k jejich likvidaci. Obalový materiál zlikvidujte podle lokálních předpisů. Preventivní opatření při manipulaci Bezpodmínečně stiskněte před prvním použitím kalkulačky tlačítko. I když pracuje kalkulačka normálně, musíte vyměnit baterie minimálně každé tři roky. Opotřebovaná baterie může vytéct a způsobit chybnou funkci nebo poškození kalkulačky. Nenechávejte nikdy opotřebované baterie v kalkulačce. Baterie, která je dodávána s touto jednotkou, se během zasílání a uskladnění trochu vybije.. Proto se musí tyto baterie vyměnit dříve než po uplynutí běžné životnosti baterií. Nižší napětí baterie může vést k poškození nebo ztrátě obsahu paměti. Vyhotovte si proto vždy písemné ochranné kopie pro všechna důležitá data. Zamezte extrémním teplotám při provozu a uskladnění přístroje. Velmi nízké teploty můžou způsobit pomalejší spouštění displeje, úplný výpadek displeje nebo zkrácení životnosti baterií. Kalkulačku nelze vystavovat ani přímému slunečnému záření v blízkosti okna, nelze jí rovněž uskladnit v blízkosti topných těles nebo na jiných místech, na kterých je vystavena velmi vysokým teplotám. Horko může způsobit změnu barvy a deformaci tělesa kalkulačky a poškodit interní spínací obvody. Chraňte kalkulačku před stříkající vodou a nikdy jí nevystavujte nadměrné vlhkosti nebo prachu. V opačném případě můžou být poškozeny interní spínací obvody. Nenechte kalkulačku nikdy spadnout na zem a nevystavujte ji nárazům. Neotáčejte kalkulačkou. Nikdy nerozebírejte kalkulačku. Nikdy tlačítka nestlačujte pomocí kuličkového pera nebo jiného špičatého předmětu. 5

6 Dvouřádkový displej Dvouřádkový displej umožňuje současné zobrazování vzorce výpočtu a výsledku. Horní řádek zobrazuje vzorec výpočtu. Dolní řádek zobrazuje výsledek. Rozdělovací znaménko se zobrazí vždy po třech místech, když vykazuje část mantisy s celými čísly více než tři místa. Než začnete počítat... Druhy provozu (režimy) Dříve, než začnete počítat, musíte vyvolat správný provozní režim tak, jak je to znázorněno v následující tabulce. Abyste provedli tento typ počítání: istiskněte tyto tlačítka: Označení režimu Aritmetické základní druhy COMP výpočtů Standardní odchylka SD Regresní výpočty 6 REG Stiskněte více než -tlačítko, abyste zachovali dodatečné zobrazení nastavení. Zobrazení nastavení jsou popsány v kapitolách tohoto návodu, ve kterých se skutečně používají, aby se změnili nastavení kalkulačky. V tomto návodu je popsáno označení režimu vyvolaného pro určité výpočty v hlavním titulku každé kapitoly. Příklad: Statistické výpočty: SD; REG Pokyn! Abyste vrátili režim výpočtů a nastavení na výchozí hodnoty tak, jak jsou uvedeny dolů, stiskněte tlačítka (Mode). Režim výpočtů: COMP Úhlový argument: Deg Exponenciální zobrazovací formát Norm 1 Formát zobrazování zlomků!: a b / c Desetinné tečky: Dot (tečka)

7 Zobrazení režimu se objeví v horní části displeje. Zkontrolujte bezpodmínečně aktuální režim výpočtů (SD, REG, COMP) a nastavení úhlového argumentu (Deg (starý stupeň), Rad (rozměry oblouku), Gra (nový stupeň)) ještě předtím, než začnete s výpočtem. Vstupní kapacita Oblast paměti k zadávání výpočtů dokáže přijmout 79 kroků. Pro každé stisknutí numerického tlačítka nebo aritmetického operačního tlačítka (,,, ) se použije jeden krok. Stisknutí tlačítka - nebo -nepotřebuje žádný krok, takže zadání např. se počítá pouze jako jeden krok. V jednom jediném výpočtu můžete zadat až 79 kroků. Když zadáte 73. krok do výpočtu, změní se kurzor z _ na, aby se upozornilo na to, že kapacita paměti bude zanedlouho plná. Pokud musíte zadat více než 79 kroků, pak musíte rozdělit výpočet na dva nebo více částí. Stisknutím tlačítka -vyvoláte poslední získaný výsledek, který pak můžete použít při dalších výpočtech. Pro další informace o používání -tlačítka viz kapitola Paměť s odpověďmi. Korekce během zadávání Použijte - a -, abyste přesunuli kurzor na požadované místo. Stiskněte tlačítko -, abyste smazali symbol v aktuální poloze kurzoru. Stiskněte tlačítka, abyste změnili vložený kurzor. Pak něco zadejte, zatím co se vložený kurzor zobrazuje na displeji. Stiskněte tlačítka nebo tlačítko -, abyste se vrátili od vloženého kurzoru k normálnímu kurzoru. Funkce opakování Provedením každého výpočtu uloží funkce opakování vzorec výpočtu a jeho výsledek do paměti opakování. Stiskněte tlačítko, -abyste zobrazili vzorec a výsledek posledního provedeného výpočtu. Stiskněte opět tlačítko -abyste postupně (od nového ke starým) přepínali mezi již provedenými výpočty. Stisknutím tlačítka - nebo -opakovaného výpočtu s pamětí na displeji se změní na zobrazení editace. Stiskněte tlačítko - nebo -bezprostředně po ukončení výpočtu, abyste zachovali zobrazení editace pro tento výpočet. Stisknutím tlačítka -se nesmaže paměť s opakováním, takže se poslední výpočet může vyvolat opět po stisknutí -tlačítka. Kapacita paměti s opakováním je 128 bytů pro ukládání výrazů a také výsledků. Paměť s opakováním se smaže prostřednictvím jednoho z následujících procesů. 7

8 Když -stisknete tlačítko. Když zadáte režim a nastavení stisknutím tlačítek (nebo ) inicializovat. Když přepnete z jednoho režimu výpočtu do druhého. Když vypnete kalkulačku. Chybná pozice Stisknutím tlačítka - nebo -po vzniku chyby se zobrazí výpočet, přičemž se kurzor nachází na chybném místě. Vícenásobný pokyn Vícenásobný pokyn je výraz, který se skládá ze dvou nebo více malých výrazů, které jsou spojeny dvojtečkou (:). Příklad: k sečtení je 2+3, pak se musí výsledek násobit : 4 5. DISP 20. Exponenciální zobrazovací formát Tato kalkulačka může zobrazit až 10 míst. Větší hodnoty jsou automaticky zobrazeny exponenciálně. U desítkových hodnot můžete volit mezi dvěma formáty, které určí od kterého bodu bude exponenciální zobrazení použito. Aby se změnil exponenciální zobrazovací formát, stiskněte opět -tlačítko, dokud nezískáte dolů zobrazený obrázek nastavení exponenciálního zobrazovacího formátu. FIX SCI Norm Stiskněte tlačítko. Na obrázku s volbou formátu stiskněte tlačítko nebo, abyste zvolili normu 1 nebo normu 2. Norma 1 S normou 1 se automaticky použije exponenciální způsob psaní pro hodnoty s celými čísly s více než 10 místy a pro desetinné hodnoty s více než dvěmi desetinnými místy. Norma 2 S normou 2 se automaticky použije exponenciální způsob psaní pro hodnoty s celými čísly s více než 10 místy a pro desetinné hodnoty s více než devíti desetinnými místy Všechny příklady výpočtů uvedené v tomto návodu používají formát Norma 1. 8 Ans x 4

9 Desetinná tečka a rozdělovací znaménka Můžete použít nastavení displeje (Disp), abyste specifikovali symboly, které byste chtěli použít pro desetinnou tečku a rozdělovací znaménko vždy podle tří míst. Abyste změnili nastavení desetinné tečky a rozdělovacího znaménka, stiskněte opět tlačítko -, dokud nezískáte dolů znázorněné zobrazení nastavení. Disp 1 Zobrazte znázornění nastavení. Stiskněte numerické tlačítko ( nebo ), ktoré odpovídá požadovanému nastavení. (Dot): Desetinná čárka, čárka jako rozdělovací znaménko (Comma):Čárka místo dedsetinné tečky, tečka místo rozdělovacího znaménka Inicializace kalkulačky Proveďte následné stisknutí tlačítka, když chcete inicializovat režim kalkulačky a nastavení a smazat paměť s opakováním a také proměnnou. (All) Základní výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko -, když budete chtít provést základní výpočty. COMP: Aritmetické výpočty Negativní hodnoty ve výpočtech musí být uzavřeny v závorkách. Pro podrobnosti viz Přednostné pořadí operací. Negativní exponent nemusí být zapsán v závorkách. sin 2.34 x Příklad 1: 3 x (5 x 10-9 ) Příklad 2: 5 x (9 + 7) Můžete vynechat všechny -operace před -tlačítkem. 9

10 Počítání se zlomky Hodnoty se zobrazují automaticky v desetinném formátu, když překročí součet míst jedné hodnoty zlomku (celé číslo + čitatel + jmenovatel + rozdělovací znaménko) 10. Příklad 1: Příklad 2: Výsledky kombinovaných výpočtů zlomků/desetinných čísel se zobrazují vždy v desetinném formátu. 10

11 Změna desetinného čísla na zlomek Použijte následující operaci, abyste změnili výsledky výpočtů mezi desetinnými hodnotami a hodnotami zlomků. Dávejte pozor, že k provedení změny jsou potřebné až 2 sekundy. Příklad 1: 2.75³ Změna zlomku na desetinné číslo Příklad 1: (Zlomek číslo) Desetinné Přepočet kombinovaných zlomkových čísel na nepravé zlomky Příklad 1: Můžete použít zobrazení nastavení displeje (Disp), abyste specifikovali zobrazovací formát, pokud je výsledek výpočtu zlomku větší než jedna (1). Abyste změnili zobrazovací formát zlomku, stiskněte opět -, tlačítko, dokud nezískáte dolů znázorněné zobrazení. Disp 1 tlačítko, dokud nezískáte dolů znázorněné zobrazení. 11

12 Stiskněte numerické tlačítko ( nebo ), ktoré odpovídá požadovanému nastavení. (a b / c ): Kombinovaný zlomek (d/c): Nepravý zlomek Pokyn! Může dojít k vzniku chyby, pokud se pokusíte o zadání kombinovaného zlomku, zatím co je zvolený zobrazovací formát (d/c). Procentový počet Pokyn! Použijte -tlačítko, abyste vyvolali režim COMP, když chcete provést výpočet procent. COMP: Příklad 1: Vypočítat 12 % z Příklad 2: Kolik procent je 660 z 880? Příklad 3: Přičíst 15 % k Příklad 4: Snížit 3500 o 25 % Příklad 5: Sleva 20 % se musí postoupit na sumu 168 a 98 a * 20 * Jak je zde znázorněno, musíte přiřadit hodnotu v paměti s odpověďmi proměnné a pak použít proměnnou ve výpočtu přirážky/slevy, když chcete použít aktuální hodnotu ve výpočtu přirážky nebo slevy. Je to způsobeno tím, že se stisknutím tlačítka uloží výsledek provedeného výpočtu v paměti s odpověďmi ještě předtím, než se stiskne tlačítko. Příklad 6: Na kolik procent se zvýšila hmotnost testované vzorky s původní hmotností 500 gramů, když se přidá dalších 300 gramů? Příklad 7: O kolik procent stoupne teplota, když se změní ze 40 C na 46 C? Jaká je hodnota této procentuální změny v případě 48? 12

13 Výpočet stupňů, minut, vteřin Můžete provádět výpočty v šedesátkové soustavě se stupni (hodinami), minutami a vteřinami (sekundami) a přepočítávat navzájem hodnoty v šedesátkové a desetinné soustavě. Příklad 1: Desetinná hodnota se přepočítá na hodnotu v šedesátkové soustavě a pak opět na desetinnou hodnotu , Příklad 2: Takto provedete následující výpočet prostřednictvím: 12 34'56 x , FIX, SCI, RND Abyste změnili nastavení aktuálního počtu desetinných míst, počet míst s nejvyšší hodnotou nebo exponenciální formát zobrazení, stiskněte opakovaně -tlačítko, dokud nezískáte dolů zobrazený obrázek nastavení. FIX SCI Norm Stiskněte numerické tlačítko (, nebo ), které odpovídá změněné nastavené položce. (Fix): Počet desetinných míst (Sci): Počet míst s nejvyššími hodnotami (Norm): Exponenciální formát zobrazení Příklad 1: x (Udejte tři desetinná místa.) (Fix) Fix 13

14 (Další výpočet se provede s 12 místy.) Proveďte stejný výpočet s uvedeným počtem desetinných míst (Vnitřní zaokrouhlení) Stiskněte (Norm), pro vymazání údaje FIX. Příklad 2: 13, zobrazit výsledky se dvěma platnými číslicemi (SCI2). (SCI) 1 3 Stiskněte (Norm), pro vymazání údaje SCI. Výpočty s použitím paměti SCl Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko -, když budete chtít provést výpočty s použitím paměti. COMP: Paměť s odpověďmi Když -stisknete tlačítko po zadání hodnoty nebo výrazu, pak se vypočítaný výsledek automaticky uloží v paměti s odpověďmi tak, že se aktualizuje jeho obsah. Mimo tohoto -tlačítka se aktualizuje také obsah paměti s odpověďmi, když stisknete tlačítka,, nebo gefolgt von einem Buchstaben (A bis F oder M, X oder Y) drücken. V paměti s odpověďmi dokážete uložit 12 míst pro mantisu a dvě místa pro exponent. Obsah paměti s odpověďmi se neaktualizuje, pokud vedou procesy provedené výše uvedenými kombinacemi tlačítek k vzniku chyby. 14

15 Postupné výpočty Aktuálně zobrazovanou hodnotu výsedku výpúočtu na displeji (a rovněž uloženou v paměti s odpověďmi) můžete použít jako první hodnotu pro následující výpočet. Dávejte avšak pozor, že stisknutím operačního tlačítka během zobrazování výsledku se změní zobrazovaná hodnota na Ans", aby se tak zobrazilo, že se přitom jedná o aktuální hodnotu uloženou v paměti s odpověďmi. Das Ergebnis einer Rechnung kann auch in einer darauf folgenden Funktion des Typs A (x 2, x 3, x -1, x!, DRG) jakož i s +, -,, x, x,, und. Nezávislá paměť Hodnoty mohou být zadány přímo do paměti nebo k paměti přičteny nebo z paměti odečteny. Nezávislá paměť je mimořádně vhodná k výpočtu kumulovaných součtů. Nezávislá paměť využívá stejnou paměťovou oblast jako proměnná M. K smazání nezávislé paměti (M) musíte zadat. Příklad 1: = = 47 ) 45 x 2 = 90 (součet) Proměnné K dispozici je 9 proměnných (A až F, M, X a Y), které lze použít k uložení dat, konstant, výsledků a jiných hodnot do paměti. Použijte následující operace, abyste smazali data, které byly přiřazeny jisté proměnné:. Tato operace smaže data přiřazené proměnné A. Proveďte následující stisknutí tlačítek, pokud chcete smazat hodnoty, které byly přiřazeny všem proměnným. (McL). 15

16 Příklad 1: 193,2:23 = 8,4 193,2: 28 = 6, ,4 6,.9 Výpočty s vědeckými funkcemi Pokyn! Použijte -Tlačítko, abyste vyvolali režim COMP, když chcete provést vědecké funkční výpočty. COMP: Jisté druhy výpočtů potřebují k realizaci delší čas. Počkejte, dokud se neobjeví výsledek na displeji ještě předtím, než začnete s dalšími výpočty Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Abyste změnili zadaný úhlový argument (starý stupeň, rozměry oblouku, nový stupeň), stiskněte opakovaně -tlačítko, dokud neobdržíte níže uvedený obrázek nastavení pro úhlový argument. DEG Rad GRA Stiskněte numerické tlačítko (, nebo ), které odpovídá požadovanému úhlovému argumentu. ( 90 = 2 Rozměry oblouku = 100 nový stupeň ) Příklad 1: sin63 52'41" (Deg) Příklad 2: cos ( rad ) 3 3 (Rad)

17 Příklad 3: cos = 4 rad Příklad 4: tan -1 0, (Rad) (Deg) Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Příklad 1: sinh 3, Příklad 2: sinh Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Příklad 1: log 1, Příklad 2: ln 90(=log e 90) Příklad 3: e Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: (-2) Negativní hodnoty ve výpočtech musí být uzavřeny v závorkách. Pro podrobnosti viz Přednostné pořadí operací. 17

18 Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, čtverce, kostky, reciproční hodnoty, faktoriály, náhodná čísla, a permutace/ kombinace Příklad 1: /2 + 3 x 5 Příklad 2: Příklad 3: ( = 123 ) Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: Příklad 7: 8! 8 Příklad 8: Vytvoření náhodného čísla mezi 0 a (Výsledky jsou vždy rozdílné). Příklad 9:

19 Příklad 10: Musí se určit, kolik různých čtyřmístních hodnot lze vytvořit pomocí čísel 1 až 7. Čísla nelze používat v rámci čtyřmístní hodnoty dvakrát (1234 je povoleno, ale 1123 není povoleno) Příklad 11: Musí se určit, kolik různých skupin lze vytvořit vždycky se čtyřmi členy z jedné skupiny 10 osob Změna úhlového argumentu Stiskněte, aby se zobrazila náseldující nabídka funkcí: Pokud stisknete, nebo, pak se přepočítá zobrazovaná hodnota na příslušný úhlový argument. Příklad 1: 4.25 v rozměru oblouku se musí změnit na starý stupeň (Deg) 4.25 (R) Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, )) Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazeny k proměnným E a F. Příklad 1: Polární souřednice (r=2, =60 ) přepočítat na pravoúhlé souřednice (x, y) (Deg). x Y Pořadí tlačítek nebo zobrazuje hodnotu pro x nebo y. Příklad 2: Pravoúhlé souřadnice (1, 3 ) přepočítat na polární souřadnice (r, ) (režim RAD) R Pořadí tlačítek nebo zobrazuje hodnotu pro r nebo r

20 Výpočty s technickým způsobem psaní Příklad 1: metrů přepočítat na kilometry Příklad 2: 0,08125 gramů přepočítat na miligramy Statistické výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu SD tlačítko-, když chcete provést statické výpočty se standardní úchylkou. SD: Standardní úchylka (režim SD) V režimu SD a režimu Reg pracuje -tlačítko jako -tlačítko. Začněte zadávat data vždy pomocí pořadí tlačítek (Scl), abyste vymazali statistickou paměť. Zadávejte data za použití následujícího pořadí tlačítek. <x-datová hodnota>. Zadaná data se použijí k tomu, aby se vykalkulovali hodnoty pro,,,,, -1, které pak lze vyvolat při použití následujících kombinací tlačítek. Abyste vyvolali tuto hodnotu: Proveďte tuto operaci s tlačítky: 20

21 Příklad 1: Mají se vypočítat,,,,, pro následující data : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 V režimu SD zadejte následující kombinaci tlačítek: (Scl) (Stat clear) n= 55 SD 1. Pokyn! S každým stisknutím registračního tlačítka -pro vaše zadání se zobrazí počet dat zadaných do tohoto okamžiku na displeji (hodnota n) (Náhodné kontroly standardní odchylky -1 ) (Celková standardní odchylka ) (Aritmetický průměr ) (Počet dat ) (Součet hodnot ) (Součet druhých mocnin hodnot ) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí t se zadá dvakrát stejná hodnota dat. Můžete provést rovněž vícenásobné zadání stejné hodnoty dat při použití tlačítek. Abyste desetkrát zadali hodnotu dat 110, stiskněte tlačítka 10 stisknout. Výše uvedenou operaci s tlačítky můžete provést v libovolném pořadí, to značí, že jí nemusíte provést v zobrazeném pořadí. Během zadávání dat nebo po ukončení zadávání dat můžete použít tlačítka - a -, abyste se mohli přesouvat přes zadaná data. Pokud jste provedli vícenásobné zadání stejné datové hodnoty při použití tlačítek, abyste specifikovali frekvenci dat (počet datových položek) tak, jak je to popsané nahoře, pak budou zachoványprostřednictvím přesouvání přes data separátní zobrazení pro datové položky a frekvenci dat (Freq) SD

22 Zobrazovaná data můžete editovat, pokud si to přejete. Zadejte novou hodnotu a stiskněte -tlačítko, abyste starou hodnotu vyměnili za novou.. Značí to také, že byste měli vždy stisknout nejdříve -tlačítko, abyste opustili zobrazování dat ještě předtím, než začnete provádět jinou operaci (výpočet, vyvolání statistických výsledků výpočtů a pod.). Pokud stiskněte -tlačítko místo -tlačítka potom, co se změnila hodnota na displeji, pak se zaregistruje vámi zadaná hodnota jako nová datová položka, přičemž zůstane zachována stará hodnota v nezměněném stavu. Při použití tlačítek - a -můžete smazat zobrazovanou datovou hodnotu stisknutím tlačítek. Smazáním hodnoty dat se vyvolají všechny následující hodnoty. Datové hodnoty, které jste zaregistrovali, se běžně uloží v paměti kalkulačky. Objeví se hlášení Data Full" a pak nemůžete zadávat žádná další data, pokud není v paměti místo k zadávání dalších dat. Pokud k tomu dojde, stiskněte -tlačítko, abyste získali následující zobrazení. Edit Off 1 2 Esc Stiskněte tlačítko, abyste přerušili zadávání dat bez toho, abyste zaregistrovali přímo zadávanou hodnotu. Stiskněte tlačítko, když chcete zaregistrovat přímo zadávanou hodnotu bez toho, abyste uložili hodnotu do paměti. Pokud to provedete, nemůžete zadávaná data zobrazovat ani editovat. Abyste smazali přímo zadávanou hodnotu, stiskněte tlačítko. Po zadání statistických dat v režimu SD nebo REG nemůžete dále zobrazovat nebo upravovat individuální datové položky potom, co jste provedli jednu z následujících operací. Změna na jiný režim Změna regresního typu (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) 22

23 Regresní výpočty (režim REG) Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu Reg tlačítko-, když chcete provádět statické výpočty s regresemi. REG: V režimu SD a režimu REG pracuje -tlačítko jako -tlačítko. Vyvolání režimu REG získáte zobrazení, které je znázorněno následujícím způsobem. Lin Log Exp Pwr Inv Quad Stiskněte numerické tlačítko (, nebo ), které odpovídá používanému typu regrese. (Lin): Lineární regrese (Log): Logaritmická regrese (Exp): Exponenciální regrese (Pwr): Potencionální regrese (Inv): Inverzní regrese (Quad): Kvadratická regrese Začněte zadávat data vždy pomocí pořadí tlačítek (Scl), abyste vymazali statistickou paměť. Zadávejte data za použití následujícího pořadí tlačítek. <x-datová hodnota> <y-datová hodnota>. Hodnoty získané regresním výpočtem závisí od zadaných hodnot a výsledky lze vyvolat při použití operací s tlačítky, které jsou uvedené v následující tabulce. Abyste vyvolali tuto hodnotu: 23 Proveďte tuto operaci s tlačítky:

24 Koeficient regrese A Koeficient regrese B jiné než kvadratické regrese Koeficient korelace r Následující tabulka zobrazuje používané operace s tlačítky k vyvolání výsledků v případě kvadratické regrese. Abyste vyvolali tuto hodnotu: Proveďte tuto operaci s tlačítky: Koeficient regrese C Hodnoty uvedené v tabulce nahoře lze používat v rámci výrazů stejným způsobem, jako používáte proměnnou. 24

25 Lineární regrese Rovnice lineární regrese je: y = A + Bx. Příklad 1: Tlak vzduch k teplotě Teplota Tlak vzduchu 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Proveďte lineární regresi, aby se stanovili členy a koeficienty korelace regresní rovnice pro vedle uvedená data. Pak použijte regresní vzorec, aby se odhadnul tlak vzduchu při 5 C a teplota při 1000 hpa. Nakonec vypočítejte ještě rozměr určitosti (r 2 ) a kovarianci náhodných kontrol. V režimu REG: (Lin) (SCI) (Stat clear) Pokyn! Každým stisknutím tlačítka -k registraci vašeho zadání se zobrazí počet dat, které byli zadány až do tohoto okamžiku na displeji (hodnota n) (Koeficient regrese A) n= REG 1. (Koeficient regrese B) (Koeficient korelace r) (Tlak vzduchu při -5 C) 5 (Teplota při 1000 hpa) 1000 (Rozměr určitosti) ,

26 (Kovariance náhodných kontrol) 35 Logaritmická, exponencionální, potencionální a inverzní regrese Použijte stejné operace s tlačítky jako u lineární regrese, abyste vyvolali výsledky pro tyto typy regrese. Následně budou uvedeny regresní rovnice pro každý typ regrese. Logaritmická regrese y = A + B * ln x Exponencionální regrese y = A * e Bx (ln y = ln A + Bx) Mocninová regrese y = A * x B (ln y = ln A + B*lnx) Inverzní regrese y = A + B * 1/x Kvadratická regrese Rovnice regrese pro kvadratickou regresi zní: y = A + Bx+Cx 2 Příklad 1: xi yi V režimu REG: (Quad) (Scl) (Stat clear) Proveďte kvadratickou regresi, abyste určili členy regresní rovnice pro vedle uvedená data. Pak použijte regresní rovnici, abyste odhadli hodnoty (odhadnutá hodnota y) pro xi = 16 a (odhadnutá hodnota x) pro yi = 20 (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient regrese C) ( když xi = 16)16 ( 1když yi = 20)

27 ( 2 když yi = 20) Preventivní opatření při zavádění dat Tlačítkem se zadá stejná datová hodnota. Můžete provést také opakované zadání stejné datové hodnoty tak, že použijete pořadí tlačítek. Abyste např. zadali pětkrát data "20 a 30", použijte pořadí tlačítek Výše uvedené výsledky lze udržovat v libovolném pořadí, to značí, že nemusí být ve výše uvedeném pořadí. Preventivní opatření pro editaci dat zadaných pro standardní odchylku platí také pro regresní výpočty Nepoužívejte proměnné A až F, X nebo Y pro ukládání dat do paměti, když provádíte statistické výpočty. Tyto proměnné se používají jako časová paměť při statistických výpočtech, takže během statistických výpočtů se data přidělené těmto proměnným nahradí jinými daty. Vyvoláním režimu REG a volbou regresního typu (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)se smažou proměnné A až F, X a Y. Tyto proměnné se také smažou, když se v rámci režimu REG změní jeden druh regrese na druhý Technické informace Pokud máte problém... Pokud výpočty neodpovídají očekáváním nebo když dojde k vzniku chyby, proveďte následující kroky. 1 Stiskněte tlačítka všechny režimy a nastavení. (Mode), abyste inicializovali 2 Zkontrolujte správnost vzorce, s kterým pracujete. 3 Vyvolejte správný režim a pokuste se ještě jednou o výpočet. Pokud nedokážete korigovat výše uvedenými kroky, stiskněte -tlačítko. Kalkulačka pak provede samočinnou kontrolu a smaže data v paměti, když se identifikuje abnormální stav. Vyhotovte vždy písemnou kopii všech důležitých dat. 27

28 Hlášení chyb Počítač je zablokován, zatím co se na displeji zobrazuje hlášení chyby. Stiskněte -tlačítko, abyste smazali chybu, nebo stiskněte - např. -tlačítko, abyste zobrazili výpočet a korigovali problém. Podrobnosti viz Položka s chybami. Math ERROR Příčina Výsledek výpočtu se nachází mimo rámec povolené tolerance výpočtu. Poksili jste se provést funkční výpočet s hodnotou, která se nachází mimo rámec povolené tolerance zadávání. Pokus o provedení nelogické operace (dělení nulou apod.). Nápověda Zkontrolujte zadávací hodnoty a ujistěte se, že se tyto hodnoty nachází v rámci povolené tolerance. Dávejte hlavně pozor na hodnoty v používaných paměťových tolerancích. Stack ERROR Příčina Kapacita numerické paměti nebo paměti s příkazy byla překročena. Nápověda Zjednodušte výpočet. Numerická paměť vykazuje 10 úrovní a paměť s příkazy 24 úrovní. Rozdělte výpočet na dvě nebo více částí. Syntax ERROR Příčina Došlo k pokusu o ilegální matematickou operaci. Nápověda Stiskněte tlačítko - nebo, abyste zobrazili příčinu chyby a proveďte pak požadovanou korekturu. Arg ERROR Příčina Špatná aplikace argumentu Nápověda Stiskněte tlačítko - nebo, abyste zobrazili příčinu chyby a proveďte pak požadovanou korekturu. 28

29 Přednostní pořadí operací Matematické operace se provádí v následujícím přednostním pořadí. 1 Změna souřadnic: Pol (x, y), Rec (r, ) 2 Funkce typu A: U těchto funkcí se nejdříve zadá hodnotaa pak se stiskne funkční tlačítko. x 3, x 2, x -1, x!,,,, změny úhlového argumentu (DRG) 3 Mocniny a odmocniny:, x 4 5 Zkrácený formát násobení před, e (základ přirozeného logaritmu), název paměti a označení proměnné: 2, 3e, 5A, A atd. 6 Funce typu B: U těchto funkcí se stiskne nejdříve funkční tlačítko a pak se zadá hodnota., 3, log, ln,,, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, (-) 7 Zkrácený formát násobení před funkcemi typu B: 23, Alog2 atd. 8 Permutace a kombinace npr, ncr 9 x, 10 +, Operace stejného přednostního pořadí se provádí zprava doleva. In120 e X {In(120)}. Jiné operace se provádí zleva doprava. Nejdříve se provedou operace uvedené v závorkách. Pokud obsahuje výpočet argument, kterým je záporné číslo, pak se musí zapsat záporné číslo v závorkách. Negativní matematické znaménko () se považuje za funkci typu B, takže se vyžaduje mimořádný pozor, když obsahuje výpočet funkce typu A s vysokou prioritou operace s mocninami nebo odmocninami. Příklad: (2) 4 = 16, 2 4 = 16 29

30 Dávka Tato kalkulačka používá rozsah paměti (zvaný Stoh ), aby se průběžně uložili hodnoty (numerický stoh) a příkazy (Stoh s příkazy) v závislosti od jeich přednostního pořadí během výpočtů do paměti. Numerická paměť má 10 úrovní a paměť s příkazy 24 úrovní. K chybě paměti (Stack ERROR), dojde tehy, když se pokusíte o výpočet, který překračuje kapacitu této paměti. Výpočty se provádí v pořadí podle Přednostního pořadí operací. Příkazy a hodnoty se smažou v paměti po provedení výpočtu. Příklad: Numerická paměť Paměť s příkazy 30

31 Vstupní oblasti Interní místa: 12 všeobecné se nachází přesnost 1 na 10. místě. Funkce Vstupní oblast Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když 31

32 Funkce Vstupní oblast (x je celé číslo) (n, r jsou celá čísla) (n, r jsou celá čísla) (Stejné jako sin x) (Desetinné < > Změna šedesátkové soustavy) Avšak (n je celé číslo) n je celé číslo) Avšak Součet míst pro celá čísla, čitatele a jmenovatele nemůžou mít více než 10 míst (včetné rozdělovacích znamének) 32

33 * Pro jednotlivé výpočty je chyba výpočtu 1 na 10. místě. (Při exponenciálním zobrazení se nachází chyba výpočtu 1 na místě s nejnižší hodnotou). Chyby se sčítají při průběžných výpočtech a můžou být přitom výrazné. (Týče se to také interních kontinuálních výpoštů, které se provádí například v případě, x y, x!, 3, npr, ncr atd.) V blízkosti singulárního bodu a otočného bodu se sčítají chyby a můžou být přitom výrazné. Výměna baterie (LR44) Bledá čísla na displeji kalkulačky poukazují na nízké napětí baterie. Když se bude kalkulačka používat při nízkém napětí baterie, může dojít k chybnému provozu. Vyměňte proto časně baterii, pokud se čísla na kalkulačce objavují s bledou barvou. 1 Stiskněte tlačítka, abyste vypnuli napájení proudem. 2 Vyšroubujte a odstraňte upevňovací šroub krytu baterie. 3 Vyndejte starou baterii. 4 Utřete boční strany nové baterie pomocí suchého, měkkého hadříku. Pak vložte baterii plusvým pólem + směrem nahoru (tak, avyste viděli toto označení). Šroub 5 Namontujte zpět kryt na baterie a zajistěte jej pomocí upevňovacích šroubů. 6 Stiskněte -tlačítko, abyste zapnuli napájení proudem. Automatické vypnutí Napájení kalkulačky proudem se automaticky vypne, pokud nestisknete v průběhu asi šesti minut žádné tlačítko. Pokud k tomu dojde, stiskněte -tlačítko k opětovnému zapnutí napájení proudem. Čistění a ošetřování K čištění vnější strany kalkulačky používejte suchý, měkký hadřík. Pokud je kalkulačka silně znečištěna, musíte jí utřít hadříkem navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. Hadřík musíte nejdříve řádně vyždímat, abyste jej zbavili nadbytečné vlhkosti. Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzin nebo jiné prchavé prostředky k čištění kalkulačky. V opačném případě se můžou uvolnit značky s potiskem a může dojít k poškození tělesa přístroje. 33

34 Záruka - Prosím bezpodmínečně uschovat! Milý zákazníku, jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl pro tento přístroj. Pokud by se na Vašem přístroji oproti očekávání vyskytly technické závady, dbejte prosím následujících bodů: Záruční doba obnáší 36 měsíců. Uschovejte bezpodmínečně doklad o zakoupení a originální obal. Pokud vznikne problém, kontaktujte naší horkou linku: Horká linka mezinárodní servicenet.de Pokud by však chybu nebylo možné telefonicky odstranit, prosíme Vás o zaslání zařízení v originální obalu na následující adresu: GSL mbh Am Weimarer Berg Apolda Germany Srdečně děkujeme za Vaše porozumění. IAN S přátelským pozdravem Olympia Business Systems Vertriebs GmbH LCD-8510S EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

35 Změny obsahu a technických parametrů vyhrazeny.

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Bezpečnostní pokyny.......................... 4 Správné použití přístroje

Více

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Návod k použití pro Elektronický kalkulátor Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Před zapnutím a použitím kalkulátoru se prosím seznamte s návodem a to i v případě že jste již obeznámeni s používáním kalkulátoru

Více

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem SC2040 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Definice upozornění Poznámka: Všechny definice jsou obecné a nejsou specifické ve vztahu k produktu. Nebezpečí: Upozorňuje na situace které pokud k nim dojde mohou mít za následek

Více

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej.

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace Vaše kalkulačka je vyrobena z vysoce přesných

Více

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ FX-82SX FX-220 Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku CASIO. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace

Více

I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR

I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR Toto tlačítko je velmi důležité pro volbu pracovního režimu. 1 stisknutí: 1 (COMP) - běžné výpočty SD, REG statistické výpočty 2 stisknutí

Více

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ Při prvním užití kalkulačky stiskněte nejprve tlačítko na zadní straně. I když kalkulačka pracuje správně, přesto vyměňte baterie alespoň jednou za tři roky.

Více

Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor Olympia LCD-9 Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor Nikdy nevsunujte jako první dolní část kalkulačky (s klávesnicí). Bezpečnostní pokyny Upozornění Tento symbol se používá k označení informací,

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

1.1.3 Práce s kalkulátorem

1.1.3 Práce s kalkulátorem .. Práce s kalkulátorem Výrazy zadáváme do kalkulačky pokud možno vcelku, pozor na závorky a čísla ve jmenovateli u zlomků. Př. : Spočti na kalkulačce s maximální možnou přesností a bez zapisování mezivýsledků:

Více

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01 VLHKOMĚR HROTOVÝ 10.05-VH-01 HROTOVÝ DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR PROTECO Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typové označení 10.05-VH-01 Přesnost měření ± 2%

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA ΠОТРЕБИТЕЛСКИ НАРБЧНИК E-IM-2728 ČESKÁ VERZE БЪЛГАРСКИ Zobrazit...P.3 Začínáme Zapnuti a Vypnuti Napájeni...P.4 Nastavení Kontrastrastu displeje...p.4 Výběr Režimu (Mode)...

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 2 IntelliMeasure POPIS VÝROBKU Ultrazvukový dálkoměr Intelli-Measure je určen pro rychlé a snadné odhadování vzdáleností,

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe.

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe. KATALOG PRODUKTŮ Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory Rebell SC2030 Vědecký kalkulátor pro základní a střední školy se 136 funkcemi za příznivou cenu. 136 funkcí vědecké výpočty statistika jedné

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití Analyzér pleti SKT-03 Návod na použití SKT-03 poskytuje vizuální a číselnou analýzu Vaší pleti, výsledky které Vám neodhalí žádné obyčejné zrcadlo. SKT-03 využívá nejnovější technologii zvanou Bio-impedantní

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz)

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz) MASSE CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 25 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 27 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např. A05, B23 apod.). Řešení, uložená v jiné

Více

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze

Regulované napájecí zdroje DC. AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový. Návod k obsluze Regulované napájecí zdroje DC AX-3005DBL-jednokanálový AX-3005DBL-3-tříkanálový Návod k obsluze Kapitola 1. Instalace a doporoučení týkající se používání Během instalace napájecího zdroje bezpodmínečně

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V WiFi spínač ovládaný telefonem Sonoff Pasiv 12V WiFi modul Sonoff Pasiv 12V je určen k ovládání externích spotřebičů vzdáleně přes internet. Využívá Cloud systému pro jednoduché připojení do WiFi sítě

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 Návod k obsluze pro přesný barometr od verze 1.0 GPB 3300 GREISINGER electronic GmbH D - 93128 Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 návod k obsluze GPB 3300 strana 2 z 8 Obsah

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem

Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1507632426 VÝROBNÍ ČÍSLO Teploměr - Bezkontaktní zdravotní infračervený 32 C~43 C s LCD displejem 1. POPIS Bezkontaktní zdravotní infračervený teploměr je speciálně navržen tak, aby přesně změřil lidskou

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní informace. 1 Obsah 1) Obecné informace... 3 2)

Více

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití Zdravotní polštář s hudební terapií WM-3000 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 VLOŽENÍ

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 05 96 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Před začátkem výpočtů

Před začátkem výpočtů ČESKY Uživatelská příruička, REBELL SC2080 : čtěte prosím před použitím kalkulátoru Před začátkem výpočtů Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte klávesu [ON] pro zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítek [2ND]

Více