VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen"

Transkript

1 VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

2 Bezpečnostní pokyny Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení.. 4 Baterie Pokyny pro likvidaci Preventivní opatření při manipulaci Dvouřádkový displej Než začnete počítat Režimy Vstupní kapacita Opravy při zadávání údajů Funkce pro navrácení Lokalizátor chyb Exponenciální formáty zobrazení Paměť výsledků Základní výpočty Výpočty s použitím paměti Nezávislá paměť Proměnné Počítání se zlomky Přepočítání desítkové hodnoty na zlomek Přepočítání zlomku na desítkovou hodnotu Procentový počet Výpočty s vědeckými funkcemi Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Přepočet jednotky úhlové míry Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, druhé mocniny, třetí mocnina, převrácené hodnoty, faktoriální funkce, náhodná čísla a π FIX, SCI, RND Výpočty ENG Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, θ)) Permutace Kombinace Statistické výpočty Standardní úchylka (režim SD) Preventivní opatření při zavádění dat Regresní výpočty (režim REG) Lineární regrese Kvadratická regrese Preventivní opatření při zavádění dat Výpočet stupňů, minut, vteřin

3 Technické informace Hlášení chyb Přednostní sled operací Dávka Výměna baterie Automatické vypínání Vstupní oblasti Záruka

4 LCD-8110 Vědeckákapesní kalkulačka. Bezpečnostní pokyny Než začnete kalkulačku používat, pročtěte si bezpodmínečně následující bezpečnostní pokyny. Potom si návod pečlivě uložte pro pozdější použití. Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení Tato kalkulačka slouží výhradně pro provádění početních úloh v uzavřených prostorách. Jiné používání je považováno za neodpovídající původnímu určení. Baterie Po vyjmutí uložte baterie na bezpečné místo, kde se k nim nedostanou malé děti, které by je mohly nedopatřením spolknout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Když baterie někdo nedopatřením spolkne, vyhledejte neprodleně lékaře. Baterie nikdy nenabíjejte, nerozebírejte nebo je nespojujte nakrátko. Baterie nikdy nevystavujte přímému zdroji tepla a nikdy je nelikvidujte spalováním. Při špatném zacházení s bateriemi může dojít k úniku kyseliny a k poškození blízko ležících předmětů. Navíc hrozí nebezpečí požáru a zranění. Při vkládání bateií do kalkulačky dbejte vždy na to, aby kontakty (+) a (-) směřovaly na správnou stranu. Když kalkulačku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Používejte pouze typy baterií, které jsou v tomto návodu uvedeny. Pokyny pro likvidaci Převzetí evropského práva vnitrostátní legislativou a národními předpisy zavedlo požadavek vhodné likvidace zboží dlouhodobé spotřeby. Cílem toho je ochrana člověka a životního prostředí. Piktogram na stránce je použit proto, aby znázornil, že staré elektrické a elektonické přístroje a baterie nepatří do domácího odpadu. Staré přístroje nebo vybavení musí být po skončení životnosti odvezeny do sběrného místa k likvidaci. Staré baterie musí být vráceny obchodníkovi, který je prodal nebo odevzdány v určeném sběrném dvoře s odpovídajícímu nádobami. Obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. 4

5 Preventivní opatření při manipulaci Bezpodmínečně stiskněte před prvním použitím kalkulačky tlačítko. Před prvním použitím kalkulačky stiskněte tlačítko reset (R) na zadní straně kalkulačky. Prázdné baterie mohou vytéct a tím kalkulačku poškodit nebo způsobit funkční závady. Prázdné baterie v kalkulačce nikdy nenechávejte. S přístrojem dodané baterie se během expedice a skladování snadno vybijí. Z toho důvodu je třeba baterii vyměnit dřív, než by se to dalo čekat. Málo nabitá baterie může způsobit poškození obsahu paměti nebo jeho úplnou ztrátu. Všechny důležité údaje si zapište. Vyhněte se uchovávání přístroje na místech s extrémními teplotami. Velmi nízké teploty mohou vést k pomalé reakci displeje, úplnému výpadku displeje a ke zkrácené životnosti baterie. Vystříhejte se ponechání kalkulačky na přímém slunečním světle, v blízkosti okna nebo topení nebo na jiném místě, kde bude vystavena vysokým teplotám. Teplem může kalkulačka změnit barvu nebo se zdeformovat a proudové okruhy, které jsou uvnitř se mohou poškodit. Vyhněte se používání a odkládání kalkulačky v místech s vysokou vlhkostí vzduchu a velkým množstvím prachu. Dbejte na to, aby kalkulačka nikdy nezůstala ležet na místech, kde by mohla být vystavena postříkání vodou nebo vysokou vlhkostí vzduchu a velké prašnosti Tím se může vnitřní proudový okruh poškodit. Kalkulačka vám nesmí nikdy upadnout a nevystavujte ji silným nárazům. Kalkulačkou nikdy nekruťte, ani ji neohýbelte. Kalkulačku nenoste v kapse kalhot, ani v jiné, těsně přiléhající části oděvu, kde by se mohla zkroutit nebo ohnout. Nikdy nezkoušejte kalkulačku rozebrat. Nikdy tlačítka nestlačujte pomocí kuličkového pera nebo jiného špičatého předmětu. Vnější část přístroje čistěte měkkou, suchou utěrkou. Když je kalkulačka velmi znečistěná, vyčistěte jí utěrkou, navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního čisticího prostředku. Utěrku před čištěním kalkulačky vyždímejte. Kalkulačku nikdy nečistěte ředidlem, benzinem nebo jiným rozpouštědlem. Tím se může odstranit potisk a poškodit plášť. Dvouřádkový displej Vzorec pro výpočet a výsledek můžete zkontrolovat najednou. Na první řádce je zobrazen vzorec pro výpočet. Na druhé řádce se zobrazuje výsledek. 5

6 Než začnete počítat... Režimy Použití Název režimu Označení režimu Výpočtový režim Normalní výpočet COMP -- Standardní výpočet úchylek SD SD Regresní výpočet REG REG Režimy jednotky úhlové míry Stupeň DEG D Jednotky rovinného úhlu RAD R Gradienty GRA G Režim displeje Exponenciální zobrazení (ruší úlohy FIX a SCI) NORM 1 NORM 2 Počet udaných desetinných míst FIX FIX Počet udaných platných číslic SCI SCI Pokyn! Znaky režimu jsou zobrazeny ve spodní části displeje. Režimy COMP, SD a REG lze používat v kombinaci s režimem jednotky úhlové míry. Vždy před zahájením výpočtů si zkontrolujte, který výpočetní režim (SD, REG, COMP) a režim jednotky úhlové míry (DEG, RAD, GRA) je právě aktivní. Vstupní kapacita Oblast paměti početní vstupní jednotky obsahuje 79 kroků. Vždy, když zadáte 73. krok nějakého výpočtu, změní se kurzor z na, aby vás informoval o nedostatku místa v paměti. Když máte ještě další zadání, musíte výpočet rozdělit na dvě nebo více částí. Opravy při zadávání údajů Kurzorem přejděte pomocí a na požadované místo. Stiskněte, pro vymazání čísla nebo funkce v místě, kde se nachází kurzor. Stiskněte, pro přechod na kurzor pro vkládání. Když něco zadáte, když je na displeji kurzor pro zadávání, zadání je provedeno v místě polohy kurzoru pro zadávání. Pomocí,, nebo se vrátíte od kurzoru pro zadávání k normálnímu kurzoru. Funkce pro navrácení Když stisknete nebo, vyvolá to naposledy provedený výpočet. Můžete udělat požadované změny a výpočet provést znovu. Když stisknete, paměť funkce pro navrácení se nevymaže, takže můžete po stisknutí tohoto tlačítka vyvolat poslední výpočet. Paměť pro navrácení se vymaže, když začnete nový výpočet, přejdete do jiného režimu nebo kalkulačku vypnete

7 Lokalizátor chyb Když dojde k chybě a stisknete nebo, nalézá se kurzor při zobrazení výpočtu na místě, kde došlo k chybě. Exponenciální formáty zobrazení Tato kapesní kalkulačka může zobrazit až 10 číslic. Větší hodnoty jsou automaticky zobrazeny exponenciálně. U desítkových hodnot můžete volit mezi dvěma formáty, které určí od kterého bodu bude exponenciální zobrazení použito. Stiskněte (nebo ), pro volbu NORM 1 nebo NORM 2. NORM 1 Při NORM 1 se automaticky použije exponenciální zobrazení celých čísel s více než 10 číslicemi a u desítkových hodnot s více než dvěmi desetinými místy. NORM 2 Při NORM 2 se automaticky použije exponenciální zobrazení celých čísel s více než 10 číslicemi a u desítkových hodnot s více než devíti desetinými místy. U všech příkladů v této příručce jsou početní výsledky zobrazeny ve formátu NORM 1. Paměť výsledků Vždy, když po zadání hodnot nebo nějakého výrazu stisknete, uloží se vypočítaný výsledek automaticky do paměti výsledků. Obsah paměti výsledků můžete stisknutím opět vyvolat. V paměti výsledků lze uložit až 12 číslic u mantis a dvě číslice u exponentů. Obsah paměti výsledků se nezmění, když výpočet jedním ze shora uvedených tlačítek vede k chybě. 7

8 Základní výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko provést základní výpočty. COMP: Příklad 1: 3 x (5 x 10-9 ) Příklad 2: 5 x (9 + 7) Výpočty s použitím paměti Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko provést výpočty s použitím paměti. COMP:, když budete chtít , když budete chtít Nezávislá paměť Hodnoty mohou být zadány přímo do paměti nebo k paměti přičteny nebo z paměti odečteny. Nezávislá paměť je zvlášť vhodná pro výpočet celkových částek. Nezávislá paměť používá stejnou oblast paměti jako proměnná M. Pro vymazání nezávislé paměti zadejte. Příklad 1: = = 47 -) 45 x 2 = 90 (součet) Proměnné Pro ukládání dat, konstant, výsledků a jiných hodnot do paměti, máte k dispozici devět proměnných (A až F, M, X a Y). Pro vymazání všech 9 proměnných použít následující operace:. Pro vymazání dat určité proměnné provést následující operace:. Tato operace vymaže data variabilní A. 8

9 Příklad 1: 193,2:23 = 8,4 193,2:28 = 6, ,4 6,.9 Počítání se zlomky Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko, když chcete počítat se zlomky. COMP: Když celkový počet číslic hodnoty zlomku (celé číslo + čitatel + jmenovatel + rozdělovací znaménko) přesáhne 10, jsou hodnoty automaticky vykázány v desítkovém formátu. Příklad 1: Příklad 2: , Výsledky výpočtů zlomků/desetinného počtu jsou vždy desetinné. Přepočítání desítkové hodnoty na zlomek Příklad 1: Přepočítání zlomku na desítkovou hodnotu Příklad 1: (Zlomek desetiny) Procentový počet Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko provést procentový počet. COMP: Příklad 1: Vypočítat 12% z Příklad 2: Vypočítejte, kolik procent je 660 z , když chcete

10 Příklad 3: Přičíst 15% k Příklad 4: Snížit 3500 o 25% Příklad 5: O kolik procent se zvýšila hmotnost zkušebního vzorku původní váhy 500 gramů, když bylo přičteno 300 gramů? x 100 = 160 (%) Příklad 6: O kolik procent stoupla teplota, když se změnila ze 40 C na 46 C? x 100 = 15 (%) Výpočty s vědeckými funkcemi Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko, když chcete provést vědecké výpočty. COMP: =3, Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Příklad 1: sin 63 52' Příklad 2: cos ( rad ) Příklad 3: cos = 4 rad Příklad 4: tan -1 0,

11 Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Příklad 1: sinh 3, Příklad 2: sinh Přepočet jednotky úhlové míry Stiskněte, aby se zobrazila náseldující nabídka funkcí: Kyž stisknete, nebo, je zobrazená hodnota přepočítána na odpovídající jednotku úhlové míry. Příklad 1: Přepočítat 4,25 radiánu na stupně: 4,.25 (R) 4, 25 r 243, Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Příklad 1: log 1, Příklad 2: ln 90 (= log e 90) Příklad 3: e Příklad 4: Příklad 5: Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, druhé mocniny, třetí mocnina, převrácené hodnoty, faktoriální funkce, náhodná čísla a π Příklad 1: x Příklad 2: Příklad 3: ( = 123 )

12 Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: Příklad 7: 8! 8 Příklad 8: Generování náhodného čísla mezi 0,000 a 0,999 Příklad 9: 3π FIX, SCI, RND Příklad 1: x 14 = (Udejte tři desetinná místa.) (Další výpočet probíhá s 10 číslicemi na displeji) Provést stejný výpočet s udaným počtem desetinných míst ,000 Fix (Vnitřní zaokrouhlení) Stiskněte, pro vymazání údaje FIX. Příklad 2: 1 3, zobrazit výsledky se dvěma platnými číslicemi (SCI2). 3, Scl Stiskněte, pro vymazání údaje SCI. 12

13 Výpočty ENG Příklad 1: metrů přepočítat na kilometry Příklad 2: 0,08125 gramů přepočítat na miligramy Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, θ)) Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazeny k proměnným E a F. Příklad 1: Polární souřadnice (r=2, θ=60 ) přepočítat na pravoúhlé souřadnice (x, y) (režim DEG) x y , mění zobrazenou hodnotu za hodnotu uloženou v paměti. Příklad 2: Pravoúhlé souřadnice (1, 3) přepočítat na polární souřadnice (r, θ) (režim RAD) r θ , mění zobrazenou hodnotu za hodnotu uloženou v paměti. Permutace Příklad 1: Zjistit, kolik různých čtyřmístných čísel lze vygenerovat čísly 1 až 7. Uvnitř čtyřmístného čísla se nesmí žádné číslo vyskytnout dvakrát (1234 je platné, ale 1123 není) Kombinace Příklad 1: Zjistit, kolik různých čtyřčlenných skupin může být organizováno v jedné skupině 10 jednotlivců

14 Statistické výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu SD tlačítko statické výpočty se standardní úchylkou. SD:, když chcete provést Standardní úchylka (režim SD) Zadání dat začíná vždy, pro vymazání statické paměti. Zadanými daty jsou vypočítány hodnoty pro,,,,,, které můžete vyvolat vedle uvedenými tlačítky. Příklad 1: Mají se vypočítat,,,,, pro následující data : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Vymazat paměť: SD... (Vzor standardní odchylky ) (Standardní odchylka obyvatelstva ) (Aritmetický průměr ) (Počet dat ) (Součet hodnot ) (Součet druhých mocnin hodnot ) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí jsou zavedena stejná data dvakrát. Pomocí lze stejná data zavést vícekrát. Pro zavedení hodnoty 110 desetkrát, stiskněte například Shora jmenované výsledky lze dosáhnout v libovolném pořadí, a nejen v tom, jaké je nahoře uvedeno. Pro smazání naposled zavedených dat stiskněte

15 Regresní výpočty (režim REG) Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu Reg tlačítko, když chcete provádět statické výpočty s regresemi. REG: Lineární regrese Logaritmická regrese Exponencionální regrese Mocninová regrese Převrácená regrese Kvadratická regrese Zadání dat začíná vždy, pro vymazání statické paměti. Regresním výpočtem dosažené hodnoty závisí na zadaných hodnotách a výsledky lze vyvolat kombinacemi tlačítek podle následující tabulky. Koeficient regrese A Koeficient regrese B Koeficient regrese C Koeficient korelace r (Odhadnutá hodnota z x) (Odhadnutá hodnota z y) Lineární regrese Rovnice lineární regrese je: y = A + Bx. Příklad 1: Tlak vzduch k teplotě Teplota Tlak vzduchu 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Prověďte lineární regresi pro určení podmínek rovnice regrese a koeficientu korelace podobných dat. Následně použijte rovnici lineární regrese pro posouzení tlaku vzduchu při 18 C a teploty při 1000 hpa. 15

16 Zadat režim REG (lineární regrese): vymazat paměť: (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient korelace r) (Tlak vzduchu při 18 C) (Teplota při 1000 hpa) Kvadratická regrese Rovnice regrese pro kvadratickou regresi zní: y = A + Bx+Cx 2 Data zadejte stisknutím tlačítek v následujícím pořadí. <x-data> <y-data> Příklad: xi yi Proveďte kvadratickou regresi pro určení podmínek regresní rovnice a koeficientu korelace podobných dat. Následně použijte rovnici lineární regrese pro posouzení hodnot pro (odhadnutá hodnota y) pro xi = 16 a (odhadnutá hodnota x) pro yi = Zadejte režim REG (kvadratická regrese) 30. REG Vymazat paměť: (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient regrese C) REG

17 ( když xi = 16) ( když yi = 20) ( když yi = 20) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí jsou stejná data zavedena dvakrát. Pomocí lze stejná data zavést vícekrát. Když například chcete zavést čísla "20 a 30 pětkrát, stiskněte Shora jmenované výsledky lze dosáhnout v libovolném pořadí, a nejen v tom, jaké je nahoře uvedeno. Pro smazání naposled zavedených dat stiskněte. Výpočet stupňů, minut, vteřin Můžete provádět výpočty v šedesátkové soustavě se stupni (hodinami), minutami a vteřinami (sekundami) a přepočítávat navzájem hodnoty v šedesátkové a desetinné soustavě. Příklad 1: Přepočítat desetinnou hodnotu 2,258 na šedesátkovou hodnotu ,8 Příklad 2: Provést následující výpočet: 12 34'56 x , ,2 Technické informace Při potížích... V případě neočekávaných početních výsledků nebo při výskytu nějaké chyby udělejte následující kroky. 1 (Režim COMP) 2 (Režim DEG) 3 (Režim NORM 1) 4 Zkontrolujte rovnici, kterou jste použili pro zjištění, že je to správná rovnice. 5 Zadejte pro výpočet správné režimy a zkuste to znovu

18 Hlášení chyb Když se na displeji objeví ohlášení chyby, je kalkulačka zablokovaná. Stiskněte, pro vymazání chyby nebo stiskněte nebo, aby se zobrazil výpočet pro opravu chyby. Ma ERROR Příčina Početní výsledek je mimo přípustný rozsah výpočtu. Byl učiněn pokus provést funkční výpočet hodnotou, která překračuje přípustný rozsah oblasti vkládání. Byl učiněn pokus provést nelogickou operaci (dělení nulou a podobně.) Opatření Zkontrolujte vámi zadané hodnoty a přesvědčte se, že všechny jsou v přípustném rozsahu. Dávejte pozor na hodnoty ve všech oblastech paměti, které používáte. Stk ERROR Příčina Byla překročena kapacita numerické dávky nebo dávky obsluhy programu. Opatření Zjednodušte počítání. Numerická dávka má 10 úrovní a dávka obsluhy programu má 24 úrovní. Výpočet rozdělte na dva nebo na více samostatných dílů. Syn ERROR Příčina Byl učiněn pokus provést nepřípustnou matematickou operaci. Opatření Stiskněte nebo, aby kurzor ukázal na místo chyby ve výpočtu. Prověďte potřebné změny. Arg ERROR Příčina Nesprávné použití parametru Opatření Stiskněte nebo, pro označení místa, které chybu způsobilo a proveďte potřebné změny. 18

19 Přednostní sled operací Výpočty se provedou na základě nadřazenosti v následujícím pořadí. 1 Změna souřadnic: Pol (x, y), Rec (r, θ) 2 Typ funkcí A: U těchto funkcí se zadává nejprve hodnota a potom se stiskne funkční tlačítko. x 2, x -1, x!, ' 3 Mocniny a odmocniny: x y, x 4 a b/c 5 Zkrácený formát násobení před π, označením paměti a proměnných: 2π, 5 A, πa etc. 6 Typ funkcí B: U těchto funkcí se zadává nejprve hodnota a potom se stiskne funkční tlačítko., 3, log, In, e x, 10 x, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, (-) 7 Zkrácený formát násobení: Pro funkce Typu B: 2 3, Alog2 atd. 8 Permutace a kombinace: npr, ncr 9 x, 10 +, - Operace stejného řádu jsou prováděny zprava doleva, e x In 120 > e x {In( 120)}. Jiné operace jsou prováděny zleva doprava. Operace v závorkách jsou provedeny nejdřív. Dávka Tato kapesní kalkulačka používá oblasti paměti, které se nazývají dávka, pro uložení hodnot (numerické dávky) a příkazů (dávek příkazů) v průběhu výpočtu, přechodně, podle jejich pořadí, do paměti. Numerická dávka má 10 úrovní a dávka příkazů má 24 úrovní. Chyba dávky (Stk ERROR) vznikne vždy, když se pokusíte provést výpočet, jehož složitost překročí kapacitu dávky. 19

20 Výměna baterie Když z displeje kalkulačky již není možno dobře číst, je baterie příliš vybitá. Při dalším používání kalkulačky s vybitou baterií, to může vést k poruchám funkcí. Jakmile je slabý displej, vyměňte baterii co nejrychleji. 1 Stiskněte, aby se kapesní kalkulačka vypnula. Šroub 2 Vyšroubujte šroub, kterým je připevněn kryt baterie a kryt beterie odeberte. 3 Starou baterii vyjměte. 4 Bok nové baterie otřete suchou, měkkou utěrkou. Baterii vložte do přístroje kladným pólem nahoru (tak, aby bylo na kladný pól vidět). 5 Kryt baterie opět nasaďte a připevněte ho šroubem. 6 Tenkým, ostrým předmětem stiskněte tlačítko Reset. Dbejte na to, abyste tento krok opomněli. 7 Stiskněte, pro zapnutí kapasní kalkulačky. Automatické vypínání Když kapesní kalkulačku nebudete používat přibližně šest minut, automaticky se vypne. V tomto případě stiskněte, aby se kalkulačka opět zapnula. 20

21 Vstupní oblasti Vnitřní číslice: 12 Přesnost: Zpravidla je přesnost +/- 1 u 10.číslice. Funkce Vstupní oblast Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když 21

22 Funkce Vstupní oblast (x je celé číslo) (n, r je celé číslo) Shodně jako sinx, cos x Převod desítkové <> šedesátkové soustavy Avšak: (n je celé číslo) Avšak: je celé číslo) Součet celých čísel, čitatelů a jmenovatelů nesmí mít víc než 10 míst (včetně znamének pro dělení) Pokyn! Při soustavných vnitřních výpočtech, jako x y, x, x!,, přibývá chyb, takže ubývá přesnosti. 22

23 Záruka Vážený zákazníku, jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl pro tento přístroj. Kdyby se přístroj poškodil, vraťte ho, prosím, společně s pokladním dokladem a původním obalem svému prodejci (do obchodu). Domovská stránka Na domovské stránce jsou k dispozici návody k obsluze pro následující země: Německo, Francie, Itálie, Anglie, Portugalsko, Holandsko, Řecko, Finsko, Česko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Dánsko, Chorvatsko a Slovinsko. Horká linka Německo: (0,14 za minutu) Mezinárodní horká linka: LCD-8110 EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen August

24 Změny obsahu a technických parametrů vyhrazeny.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ Při prvním užití kalkulačky stiskněte nejprve tlačítko na zadní straně. I když kalkulačka pracuje správně, přesto vyměňte baterie alespoň jednou za tři roky.

Více

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej.

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace Vaše kalkulačka je vyrobena z vysoce přesných

Více

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ FX-82SX FX-220 Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku CASIO. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace

Více

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Návod k použití pro Elektronický kalkulátor Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Před zapnutím a použitím kalkulátoru se prosím seznamte s návodem a to i v případě že jste již obeznámeni s používáním kalkulátoru

Více

I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR

I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR I. Kalkulátor Rebell SC2040 manuál s příklady Tlačítko: MODE CLR Toto tlačítko je velmi důležité pro volbu pracovního režimu. 1 stisknutí: 1 (COMP) - běžné výpočty SD, REG statistické výpočty 2 stisknutí

Více

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8510S UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Bezpečnostní pokyny... 4 Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu

Více

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem SC2040 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Definice upozornění Poznámka: Všechny definice jsou obecné a nejsou specifické ve vztahu k produktu. Nebezpečí: Upozorňuje na situace které pokud k nim dojde mohou mít za následek

Více

Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor Olympia LCD-9 Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor Nikdy nevsunujte jako první dolní část kalkulačky (s klávesnicí). Bezpečnostní pokyny Upozornění Tento symbol se používá k označení informací,

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

1.1.3 Práce s kalkulátorem

1.1.3 Práce s kalkulátorem .. Práce s kalkulátorem Výrazy zadáváme do kalkulačky pokud možno vcelku, pozor na závorky a čísla ve jmenovateli u zlomků. Př. : Spočti na kalkulačce s maximální možnou přesností a bez zapisování mezivýsledků:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 25 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01

VLHKOMĚR HROTOVÝ VH-01 VLHKOMĚR HROTOVÝ 10.05-VH-01 HROTOVÝ DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR PROTECO Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typové označení 10.05-VH-01 Přesnost měření ± 2%

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 27 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe.

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe. KATALOG PRODUKTŮ Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory Rebell SC2030 Vědecký kalkulátor pro základní a střední školy se 136 funkcemi za příznivou cenu. 136 funkcí vědecké výpočty statistika jedné

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA ΠОТРЕБИТЕЛСКИ НАРБЧНИК E-IM-2728 ČESKÁ VERZE БЪЛГАРСКИ Zobrazit...P.3 Začínáme Zapnuti a Vypnuti Napájeni...P.4 Nastavení Kontrastrastu displeje...p.4 Výběr Režimu (Mode)...

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Lineární rovnice. Rovnice o jedné neznámé. Rovnice o jedné neznámé x je zápis ve tvaru L(x) = P(x), kde obě strany tvoří výrazy s jednou neznámou x.

Lineární rovnice. Rovnice o jedné neznámé. Rovnice o jedné neznámé x je zápis ve tvaru L(x) = P(x), kde obě strany tvoří výrazy s jednou neznámou x. Lineární rovnice Rovnice je zápis rovnosti mezi dvěma algebraickými výrazy, které obsahují alespoň jednu proměnnou, kterou nazýváme neznámá. Rovnice má levou stranu L a pravou stranu P. Rovnost pak zapisujeme

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Krokoměr s 3D senzorem PE 200. Obj. č Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití. Vážený zákazníku,

Krokoměr s 3D senzorem PE 200. Obj. č Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Krokoměr s 3D senzorem PE 200 Obj. č. 67 44 17 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup krokoměru s 3D senzorem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití

DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití DBM01 Elektronický podavač míčku Návod k použití Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek DOGtrace DBM01 firmy VNT electronics s.r.o., Česká republika. Současně Vás prosíme o pečlivé prostudování tohoto

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Návod k použití pro Kompaktní váhu

Návod k použití pro Kompaktní váhu Návod k použití pro Kompaktní váhu Katalogové číslo: 214118 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0 Příklad Vypočítejte ity funkcí: a) b) c) d) Poznámka Po dosazení do všech těchto úloh dostaneme nedefinovaný výraz. Proto je třeba provést úpravy vedoucí k vykrácení a následně k výsledku. Řešení a Budeme

Více

František Hudek. květen ročník

František Hudek. květen ročník VY_32_INOVACE_FH15_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Katalogové číslo: 110034 Popis cejchuschopná počítací váha pro suchá prostředí s funkcí počítání kusů schválena pro obchodní užití ve všech zemích EU (OIML III) snímatelná

Více

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 2 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz)

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz) MASSE CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Laserový měřič vzdálenosti LDM 60J. Obj. č.:

Laserový měřič vzdálenosti LDM 60J. Obj. č.: Účel použití Výrobek je určen k měření vzdálenosti, plochy, objemu a úhlů. Výsledky měření můžete sčítat a odečítat. Pomocí nepřímé měřicí metody lze měřit i výšku. Výrobek je vybaven vnitřní pamětí pro

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Ultrazvukový Měřič Vzdáleností

Ultrazvukový Měřič Vzdáleností Ultrazvukový Měřič Vzdáleností MODEL DM-01 PROVOZNÍ MANUÁL Bezpečnostní Informace: 2 Tato jednotka emituje laserový paprsek, který projektuje viditelný červený bod na zamýšlený cíl. Nikdy se nedívejte

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Před začátkem výpočtů

Před začátkem výpočtů ČESKY Uživatelská příruička, REBELL SC2080 : čtěte prosím před použitím kalkulátoru Před začátkem výpočtů Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte klávesu [ON] pro zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítek [2ND]

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

Strojek pro čištění pórů. Obj. č.: 84 02 59

Strojek pro čištění pórů. Obj. č.: 84 02 59 NÁVOD K OBSLUZE Strojek pro čištění pórů Obj. č.: 84 02 59 Čistí do hloubky pod kožním povrchem vytváří tím čistou, pěknou pleť. ZÁRUKA Váš strojek pro čištění pórů byl při vyskladnění z výrobního závodu

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více