VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen"

Transkript

1 VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

2 Bezpečnostní pokyny Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení.. 4 Baterie Pokyny pro likvidaci Preventivní opatření při manipulaci Dvouřádkový displej Než začnete počítat Režimy Vstupní kapacita Opravy při zadávání údajů Funkce pro navrácení Lokalizátor chyb Exponenciální formáty zobrazení Paměť výsledků Základní výpočty Výpočty s použitím paměti Nezávislá paměť Proměnné Počítání se zlomky Přepočítání desítkové hodnoty na zlomek Přepočítání zlomku na desítkovou hodnotu Procentový počet Výpočty s vědeckými funkcemi Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Přepočet jednotky úhlové míry Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, druhé mocniny, třetí mocnina, převrácené hodnoty, faktoriální funkce, náhodná čísla a π FIX, SCI, RND Výpočty ENG Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, θ)) Permutace Kombinace Statistické výpočty Standardní úchylka (režim SD) Preventivní opatření při zavádění dat Regresní výpočty (režim REG) Lineární regrese Kvadratická regrese Preventivní opatření při zavádění dat Výpočet stupňů, minut, vteřin

3 Technické informace Hlášení chyb Přednostní sled operací Dávka Výměna baterie Automatické vypínání Vstupní oblasti Záruka

4 LCD-8110 Vědeckákapesní kalkulačka. Bezpečnostní pokyny Než začnete kalkulačku používat, pročtěte si bezpodmínečně následující bezpečnostní pokyny. Potom si návod pečlivě uložte pro pozdější použití. Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení Tato kalkulačka slouží výhradně pro provádění početních úloh v uzavřených prostorách. Jiné používání je považováno za neodpovídající původnímu určení. Baterie Po vyjmutí uložte baterie na bezpečné místo, kde se k nim nedostanou malé děti, které by je mohly nedopatřením spolknout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Když baterie někdo nedopatřením spolkne, vyhledejte neprodleně lékaře. Baterie nikdy nenabíjejte, nerozebírejte nebo je nespojujte nakrátko. Baterie nikdy nevystavujte přímému zdroji tepla a nikdy je nelikvidujte spalováním. Při špatném zacházení s bateriemi může dojít k úniku kyseliny a k poškození blízko ležících předmětů. Navíc hrozí nebezpečí požáru a zranění. Při vkládání bateií do kalkulačky dbejte vždy na to, aby kontakty (+) a (-) směřovaly na správnou stranu. Když kalkulačku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Používejte pouze typy baterií, které jsou v tomto návodu uvedeny. Pokyny pro likvidaci Převzetí evropského práva vnitrostátní legislativou a národními předpisy zavedlo požadavek vhodné likvidace zboží dlouhodobé spotřeby. Cílem toho je ochrana člověka a životního prostředí. Piktogram na stránce je použit proto, aby znázornil, že staré elektrické a elektonické přístroje a baterie nepatří do domácího odpadu. Staré přístroje nebo vybavení musí být po skončení životnosti odvezeny do sběrného místa k likvidaci. Staré baterie musí být vráceny obchodníkovi, který je prodal nebo odevzdány v určeném sběrném dvoře s odpovídajícímu nádobami. Obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. 4

5 Preventivní opatření při manipulaci Bezpodmínečně stiskněte před prvním použitím kalkulačky tlačítko. Před prvním použitím kalkulačky stiskněte tlačítko reset (R) na zadní straně kalkulačky. Prázdné baterie mohou vytéct a tím kalkulačku poškodit nebo způsobit funkční závady. Prázdné baterie v kalkulačce nikdy nenechávejte. S přístrojem dodané baterie se během expedice a skladování snadno vybijí. Z toho důvodu je třeba baterii vyměnit dřív, než by se to dalo čekat. Málo nabitá baterie může způsobit poškození obsahu paměti nebo jeho úplnou ztrátu. Všechny důležité údaje si zapište. Vyhněte se uchovávání přístroje na místech s extrémními teplotami. Velmi nízké teploty mohou vést k pomalé reakci displeje, úplnému výpadku displeje a ke zkrácené životnosti baterie. Vystříhejte se ponechání kalkulačky na přímém slunečním světle, v blízkosti okna nebo topení nebo na jiném místě, kde bude vystavena vysokým teplotám. Teplem může kalkulačka změnit barvu nebo se zdeformovat a proudové okruhy, které jsou uvnitř se mohou poškodit. Vyhněte se používání a odkládání kalkulačky v místech s vysokou vlhkostí vzduchu a velkým množstvím prachu. Dbejte na to, aby kalkulačka nikdy nezůstala ležet na místech, kde by mohla být vystavena postříkání vodou nebo vysokou vlhkostí vzduchu a velké prašnosti Tím se může vnitřní proudový okruh poškodit. Kalkulačka vám nesmí nikdy upadnout a nevystavujte ji silným nárazům. Kalkulačkou nikdy nekruťte, ani ji neohýbelte. Kalkulačku nenoste v kapse kalhot, ani v jiné, těsně přiléhající části oděvu, kde by se mohla zkroutit nebo ohnout. Nikdy nezkoušejte kalkulačku rozebrat. Nikdy tlačítka nestlačujte pomocí kuličkového pera nebo jiného špičatého předmětu. Vnější část přístroje čistěte měkkou, suchou utěrkou. Když je kalkulačka velmi znečistěná, vyčistěte jí utěrkou, navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního čisticího prostředku. Utěrku před čištěním kalkulačky vyždímejte. Kalkulačku nikdy nečistěte ředidlem, benzinem nebo jiným rozpouštědlem. Tím se může odstranit potisk a poškodit plášť. Dvouřádkový displej Vzorec pro výpočet a výsledek můžete zkontrolovat najednou. Na první řádce je zobrazen vzorec pro výpočet. Na druhé řádce se zobrazuje výsledek. 5

6 Než začnete počítat... Režimy Použití Název režimu Označení režimu Výpočtový režim Normalní výpočet COMP -- Standardní výpočet úchylek SD SD Regresní výpočet REG REG Režimy jednotky úhlové míry Stupeň DEG D Jednotky rovinného úhlu RAD R Gradienty GRA G Režim displeje Exponenciální zobrazení (ruší úlohy FIX a SCI) NORM 1 NORM 2 Počet udaných desetinných míst FIX FIX Počet udaných platných číslic SCI SCI Pokyn! Znaky režimu jsou zobrazeny ve spodní části displeje. Režimy COMP, SD a REG lze používat v kombinaci s režimem jednotky úhlové míry. Vždy před zahájením výpočtů si zkontrolujte, který výpočetní režim (SD, REG, COMP) a režim jednotky úhlové míry (DEG, RAD, GRA) je právě aktivní. Vstupní kapacita Oblast paměti početní vstupní jednotky obsahuje 79 kroků. Vždy, když zadáte 73. krok nějakého výpočtu, změní se kurzor z na, aby vás informoval o nedostatku místa v paměti. Když máte ještě další zadání, musíte výpočet rozdělit na dvě nebo více částí. Opravy při zadávání údajů Kurzorem přejděte pomocí a na požadované místo. Stiskněte, pro vymazání čísla nebo funkce v místě, kde se nachází kurzor. Stiskněte, pro přechod na kurzor pro vkládání. Když něco zadáte, když je na displeji kurzor pro zadávání, zadání je provedeno v místě polohy kurzoru pro zadávání. Pomocí,, nebo se vrátíte od kurzoru pro zadávání k normálnímu kurzoru. Funkce pro navrácení Když stisknete nebo, vyvolá to naposledy provedený výpočet. Můžete udělat požadované změny a výpočet provést znovu. Když stisknete, paměť funkce pro navrácení se nevymaže, takže můžete po stisknutí tohoto tlačítka vyvolat poslední výpočet. Paměť pro navrácení se vymaže, když začnete nový výpočet, přejdete do jiného režimu nebo kalkulačku vypnete

7 Lokalizátor chyb Když dojde k chybě a stisknete nebo, nalézá se kurzor při zobrazení výpočtu na místě, kde došlo k chybě. Exponenciální formáty zobrazení Tato kapesní kalkulačka může zobrazit až 10 číslic. Větší hodnoty jsou automaticky zobrazeny exponenciálně. U desítkových hodnot můžete volit mezi dvěma formáty, které určí od kterého bodu bude exponenciální zobrazení použito. Stiskněte (nebo ), pro volbu NORM 1 nebo NORM 2. NORM 1 Při NORM 1 se automaticky použije exponenciální zobrazení celých čísel s více než 10 číslicemi a u desítkových hodnot s více než dvěmi desetinými místy. NORM 2 Při NORM 2 se automaticky použije exponenciální zobrazení celých čísel s více než 10 číslicemi a u desítkových hodnot s více než devíti desetinými místy. U všech příkladů v této příručce jsou početní výsledky zobrazeny ve formátu NORM 1. Paměť výsledků Vždy, když po zadání hodnot nebo nějakého výrazu stisknete, uloží se vypočítaný výsledek automaticky do paměti výsledků. Obsah paměti výsledků můžete stisknutím opět vyvolat. V paměti výsledků lze uložit až 12 číslic u mantis a dvě číslice u exponentů. Obsah paměti výsledků se nezmění, když výpočet jedním ze shora uvedených tlačítek vede k chybě. 7

8 Základní výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko provést základní výpočty. COMP: Příklad 1: 3 x (5 x 10-9 ) Příklad 2: 5 x (9 + 7) Výpočty s použitím paměti Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko provést výpočty s použitím paměti. COMP:, když budete chtít , když budete chtít Nezávislá paměť Hodnoty mohou být zadány přímo do paměti nebo k paměti přičteny nebo z paměti odečteny. Nezávislá paměť je zvlášť vhodná pro výpočet celkových částek. Nezávislá paměť používá stejnou oblast paměti jako proměnná M. Pro vymazání nezávislé paměti zadejte. Příklad 1: = = 47 -) 45 x 2 = 90 (součet) Proměnné Pro ukládání dat, konstant, výsledků a jiných hodnot do paměti, máte k dispozici devět proměnných (A až F, M, X a Y). Pro vymazání všech 9 proměnných použít následující operace:. Pro vymazání dat určité proměnné provést následující operace:. Tato operace vymaže data variabilní A. 8

9 Příklad 1: 193,2:23 = 8,4 193,2:28 = 6, ,4 6,.9 Počítání se zlomky Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko, když chcete počítat se zlomky. COMP: Když celkový počet číslic hodnoty zlomku (celé číslo + čitatel + jmenovatel + rozdělovací znaménko) přesáhne 10, jsou hodnoty automaticky vykázány v desítkovém formátu. Příklad 1: Příklad 2: , Výsledky výpočtů zlomků/desetinného počtu jsou vždy desetinné. Přepočítání desítkové hodnoty na zlomek Příklad 1: Přepočítání zlomku na desítkovou hodnotu Příklad 1: (Zlomek desetiny) Procentový počet Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko provést procentový počet. COMP: Příklad 1: Vypočítat 12% z Příklad 2: Vypočítejte, kolik procent je 660 z , když chcete

10 Příklad 3: Přičíst 15% k Příklad 4: Snížit 3500 o 25% Příklad 5: O kolik procent se zvýšila hmotnost zkušebního vzorku původní váhy 500 gramů, když bylo přičteno 300 gramů? x 100 = 160 (%) Příklad 6: O kolik procent stoupla teplota, když se změnila ze 40 C na 46 C? x 100 = 15 (%) Výpočty s vědeckými funkcemi Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko, když chcete provést vědecké výpočty. COMP: =3, Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Příklad 1: sin 63 52' Příklad 2: cos ( rad ) Příklad 3: cos = 4 rad Příklad 4: tan -1 0,

11 Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Příklad 1: sinh 3, Příklad 2: sinh Přepočet jednotky úhlové míry Stiskněte, aby se zobrazila náseldující nabídka funkcí: Kyž stisknete, nebo, je zobrazená hodnota přepočítána na odpovídající jednotku úhlové míry. Příklad 1: Přepočítat 4,25 radiánu na stupně: 4,.25 (R) 4, 25 r 243, Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Příklad 1: log 1, Příklad 2: ln 90 (= log e 90) Příklad 3: e Příklad 4: Příklad 5: Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, druhé mocniny, třetí mocnina, převrácené hodnoty, faktoriální funkce, náhodná čísla a π Příklad 1: x Příklad 2: Příklad 3: ( = 123 )

12 Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: Příklad 7: 8! 8 Příklad 8: Generování náhodného čísla mezi 0,000 a 0,999 Příklad 9: 3π FIX, SCI, RND Příklad 1: x 14 = (Udejte tři desetinná místa.) (Další výpočet probíhá s 10 číslicemi na displeji) Provést stejný výpočet s udaným počtem desetinných míst ,000 Fix (Vnitřní zaokrouhlení) Stiskněte, pro vymazání údaje FIX. Příklad 2: 1 3, zobrazit výsledky se dvěma platnými číslicemi (SCI2). 3, Scl Stiskněte, pro vymazání údaje SCI. 12

13 Výpočty ENG Příklad 1: metrů přepočítat na kilometry Příklad 2: 0,08125 gramů přepočítat na miligramy Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, θ)) Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazeny k proměnným E a F. Příklad 1: Polární souřadnice (r=2, θ=60 ) přepočítat na pravoúhlé souřadnice (x, y) (režim DEG) x y , mění zobrazenou hodnotu za hodnotu uloženou v paměti. Příklad 2: Pravoúhlé souřadnice (1, 3) přepočítat na polární souřadnice (r, θ) (režim RAD) r θ , mění zobrazenou hodnotu za hodnotu uloženou v paměti. Permutace Příklad 1: Zjistit, kolik různých čtyřmístných čísel lze vygenerovat čísly 1 až 7. Uvnitř čtyřmístného čísla se nesmí žádné číslo vyskytnout dvakrát (1234 je platné, ale 1123 není) Kombinace Příklad 1: Zjistit, kolik různých čtyřčlenných skupin může být organizováno v jedné skupině 10 jednotlivců

14 Statistické výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu SD tlačítko statické výpočty se standardní úchylkou. SD:, když chcete provést Standardní úchylka (režim SD) Zadání dat začíná vždy, pro vymazání statické paměti. Zadanými daty jsou vypočítány hodnoty pro,,,,,, které můžete vyvolat vedle uvedenými tlačítky. Příklad 1: Mají se vypočítat,,,,, pro následující data : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Vymazat paměť: SD... (Vzor standardní odchylky ) (Standardní odchylka obyvatelstva ) (Aritmetický průměr ) (Počet dat ) (Součet hodnot ) (Součet druhých mocnin hodnot ) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí jsou zavedena stejná data dvakrát. Pomocí lze stejná data zavést vícekrát. Pro zavedení hodnoty 110 desetkrát, stiskněte například Shora jmenované výsledky lze dosáhnout v libovolném pořadí, a nejen v tom, jaké je nahoře uvedeno. Pro smazání naposled zavedených dat stiskněte

15 Regresní výpočty (režim REG) Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu Reg tlačítko, když chcete provádět statické výpočty s regresemi. REG: Lineární regrese Logaritmická regrese Exponencionální regrese Mocninová regrese Převrácená regrese Kvadratická regrese Zadání dat začíná vždy, pro vymazání statické paměti. Regresním výpočtem dosažené hodnoty závisí na zadaných hodnotách a výsledky lze vyvolat kombinacemi tlačítek podle následující tabulky. Koeficient regrese A Koeficient regrese B Koeficient regrese C Koeficient korelace r (Odhadnutá hodnota z x) (Odhadnutá hodnota z y) Lineární regrese Rovnice lineární regrese je: y = A + Bx. Příklad 1: Tlak vzduch k teplotě Teplota Tlak vzduchu 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Prověďte lineární regresi pro určení podmínek rovnice regrese a koeficientu korelace podobných dat. Následně použijte rovnici lineární regrese pro posouzení tlaku vzduchu při 18 C a teploty při 1000 hpa. 15

16 Zadat režim REG (lineární regrese): vymazat paměť: (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient korelace r) (Tlak vzduchu při 18 C) (Teplota při 1000 hpa) Kvadratická regrese Rovnice regrese pro kvadratickou regresi zní: y = A + Bx+Cx 2 Data zadejte stisknutím tlačítek v následujícím pořadí. <x-data> <y-data> Příklad: xi yi Proveďte kvadratickou regresi pro určení podmínek regresní rovnice a koeficientu korelace podobných dat. Následně použijte rovnici lineární regrese pro posouzení hodnot pro (odhadnutá hodnota y) pro xi = 16 a (odhadnutá hodnota x) pro yi = Zadejte režim REG (kvadratická regrese) 30. REG Vymazat paměť: (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient regrese C) REG

17 ( když xi = 16) ( když yi = 20) ( když yi = 20) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí jsou stejná data zavedena dvakrát. Pomocí lze stejná data zavést vícekrát. Když například chcete zavést čísla "20 a 30 pětkrát, stiskněte Shora jmenované výsledky lze dosáhnout v libovolném pořadí, a nejen v tom, jaké je nahoře uvedeno. Pro smazání naposled zavedených dat stiskněte. Výpočet stupňů, minut, vteřin Můžete provádět výpočty v šedesátkové soustavě se stupni (hodinami), minutami a vteřinami (sekundami) a přepočítávat navzájem hodnoty v šedesátkové a desetinné soustavě. Příklad 1: Přepočítat desetinnou hodnotu 2,258 na šedesátkovou hodnotu ,8 Příklad 2: Provést následující výpočet: 12 34'56 x , ,2 Technické informace Při potížích... V případě neočekávaných početních výsledků nebo při výskytu nějaké chyby udělejte následující kroky. 1 (Režim COMP) 2 (Režim DEG) 3 (Režim NORM 1) 4 Zkontrolujte rovnici, kterou jste použili pro zjištění, že je to správná rovnice. 5 Zadejte pro výpočet správné režimy a zkuste to znovu

18 Hlášení chyb Když se na displeji objeví ohlášení chyby, je kalkulačka zablokovaná. Stiskněte, pro vymazání chyby nebo stiskněte nebo, aby se zobrazil výpočet pro opravu chyby. Ma ERROR Příčina Početní výsledek je mimo přípustný rozsah výpočtu. Byl učiněn pokus provést funkční výpočet hodnotou, která překračuje přípustný rozsah oblasti vkládání. Byl učiněn pokus provést nelogickou operaci (dělení nulou a podobně.) Opatření Zkontrolujte vámi zadané hodnoty a přesvědčte se, že všechny jsou v přípustném rozsahu. Dávejte pozor na hodnoty ve všech oblastech paměti, které používáte. Stk ERROR Příčina Byla překročena kapacita numerické dávky nebo dávky obsluhy programu. Opatření Zjednodušte počítání. Numerická dávka má 10 úrovní a dávka obsluhy programu má 24 úrovní. Výpočet rozdělte na dva nebo na více samostatných dílů. Syn ERROR Příčina Byl učiněn pokus provést nepřípustnou matematickou operaci. Opatření Stiskněte nebo, aby kurzor ukázal na místo chyby ve výpočtu. Prověďte potřebné změny. Arg ERROR Příčina Nesprávné použití parametru Opatření Stiskněte nebo, pro označení místa, které chybu způsobilo a proveďte potřebné změny. 18

19 Přednostní sled operací Výpočty se provedou na základě nadřazenosti v následujícím pořadí. 1 Změna souřadnic: Pol (x, y), Rec (r, θ) 2 Typ funkcí A: U těchto funkcí se zadává nejprve hodnota a potom se stiskne funkční tlačítko. x 2, x -1, x!, ' 3 Mocniny a odmocniny: x y, x 4 a b/c 5 Zkrácený formát násobení před π, označením paměti a proměnných: 2π, 5 A, πa etc. 6 Typ funkcí B: U těchto funkcí se zadává nejprve hodnota a potom se stiskne funkční tlačítko., 3, log, In, e x, 10 x, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, (-) 7 Zkrácený formát násobení: Pro funkce Typu B: 2 3, Alog2 atd. 8 Permutace a kombinace: npr, ncr 9 x, 10 +, - Operace stejného řádu jsou prováděny zprava doleva, e x In 120 > e x {In( 120)}. Jiné operace jsou prováděny zleva doprava. Operace v závorkách jsou provedeny nejdřív. Dávka Tato kapesní kalkulačka používá oblasti paměti, které se nazývají dávka, pro uložení hodnot (numerické dávky) a příkazů (dávek příkazů) v průběhu výpočtu, přechodně, podle jejich pořadí, do paměti. Numerická dávka má 10 úrovní a dávka příkazů má 24 úrovní. Chyba dávky (Stk ERROR) vznikne vždy, když se pokusíte provést výpočet, jehož složitost překročí kapacitu dávky. 19

20 Výměna baterie Když z displeje kalkulačky již není možno dobře číst, je baterie příliš vybitá. Při dalším používání kalkulačky s vybitou baterií, to může vést k poruchám funkcí. Jakmile je slabý displej, vyměňte baterii co nejrychleji. 1 Stiskněte, aby se kapesní kalkulačka vypnula. Šroub 2 Vyšroubujte šroub, kterým je připevněn kryt baterie a kryt beterie odeberte. 3 Starou baterii vyjměte. 4 Bok nové baterie otřete suchou, měkkou utěrkou. Baterii vložte do přístroje kladným pólem nahoru (tak, aby bylo na kladný pól vidět). 5 Kryt baterie opět nasaďte a připevněte ho šroubem. 6 Tenkým, ostrým předmětem stiskněte tlačítko Reset. Dbejte na to, abyste tento krok opomněli. 7 Stiskněte, pro zapnutí kapasní kalkulačky. Automatické vypínání Když kapesní kalkulačku nebudete používat přibližně šest minut, automaticky se vypne. V tomto případě stiskněte, aby se kalkulačka opět zapnula. 20

21 Vstupní oblasti Vnitřní číslice: 12 Přesnost: Zpravidla je přesnost +/- 1 u 10.číslice. Funkce Vstupní oblast Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když 21

22 Funkce Vstupní oblast (x je celé číslo) (n, r je celé číslo) Shodně jako sinx, cos x Převod desítkové <> šedesátkové soustavy Avšak: (n je celé číslo) Avšak: je celé číslo) Součet celých čísel, čitatelů a jmenovatelů nesmí mít víc než 10 míst (včetně znamének pro dělení) Pokyn! Při soustavných vnitřních výpočtech, jako x y, x, x!,, přibývá chyb, takže ubývá přesnosti. 22

23 Záruka Vážený zákazníku, jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl pro tento přístroj. Kdyby se přístroj poškodil, vraťte ho, prosím, společně s pokladním dokladem a původním obalem svému prodejci (do obchodu). Domovská stránka Na domovské stránce jsou k dispozici návody k obsluze pro následující země: Německo, Francie, Itálie, Anglie, Portugalsko, Holandsko, Řecko, Finsko, Česko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Dánsko, Chorvatsko a Slovinsko. Horká linka Německo: (0,14 za minutu) Mezinárodní horká linka: LCD-8110 EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen August

24 Změny obsahu a technických parametrů vyhrazeny.

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 2 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

MS EXCEL_vybrané matematické funkce

MS EXCEL_vybrané matematické funkce MS EXCEL_vybrané matematické funkce Vybrané základní matematické funkce ABS absolutní hodnota čísla CELÁ.ČÁST - zaokrouhlení čísla na nejbližší menší celé číslo EXP - vrátí e umocněné na hodnotu argumentu

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

FOOD CONTROL EASY NÁVOD K OBSLUZE 5 KG 1 G/ML PROTEIN CALORIES FAT CARBOHYDRATES FIBRE CHOLESTEROL CALCIUM SENSOR

FOOD CONTROL EASY NÁVOD K OBSLUZE 5 KG 1 G/ML PROTEIN CALORIES FAT CARBOHYDRATES FIBRE CHOLESTEROL CALCIUM SENSOR FOOD CONTROL EASY SENSOR 5 KG 1 G/ML PROTEIN CALORIES FAT CARBOHYDRATES FIBRE CHOLESTEROL CALCIUM NÁVOD K OBSLUZE 1. Použití v souladu s určením 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 3. Displej a obslužné prvky 5

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více