VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen"

Transkript

1 VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

2 Bezpečnostní pokyny Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení.. 4 Baterie Pokyny pro likvidaci Preventivní opatření při manipulaci Dvouřádkový displej Než začnete počítat Režimy Vstupní kapacita Opravy při zadávání údajů Funkce pro navrácení Lokalizátor chyb Exponenciální formáty zobrazení Paměť výsledků Základní výpočty Výpočty s použitím paměti Nezávislá paměť Proměnné Počítání se zlomky Přepočítání desítkové hodnoty na zlomek Přepočítání zlomku na desítkovou hodnotu Procentový počet Výpočty s vědeckými funkcemi Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Přepočet jednotky úhlové míry Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, druhé mocniny, třetí mocnina, převrácené hodnoty, faktoriální funkce, náhodná čísla a π FIX, SCI, RND Výpočty ENG Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, θ)) Permutace Kombinace Statistické výpočty Standardní úchylka (režim SD) Preventivní opatření při zavádění dat Regresní výpočty (režim REG) Lineární regrese Kvadratická regrese Preventivní opatření při zavádění dat Výpočet stupňů, minut, vteřin

3 Technické informace Hlášení chyb Přednostní sled operací Dávka Výměna baterie Automatické vypínání Vstupní oblasti Záruka

4 LCD-8110 Vědeckákapesní kalkulačka. Bezpečnostní pokyny Než začnete kalkulačku používat, pročtěte si bezpodmínečně následující bezpečnostní pokyny. Potom si návod pečlivě uložte pro pozdější použití. Správné použití přístroje odpovídající jeho původnímu určení Tato kalkulačka slouží výhradně pro provádění početních úloh v uzavřených prostorách. Jiné používání je považováno za neodpovídající původnímu určení. Baterie Po vyjmutí uložte baterie na bezpečné místo, kde se k nim nedostanou malé děti, které by je mohly nedopatřením spolknout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Když baterie někdo nedopatřením spolkne, vyhledejte neprodleně lékaře. Baterie nikdy nenabíjejte, nerozebírejte nebo je nespojujte nakrátko. Baterie nikdy nevystavujte přímému zdroji tepla a nikdy je nelikvidujte spalováním. Při špatném zacházení s bateriemi může dojít k úniku kyseliny a k poškození blízko ležících předmětů. Navíc hrozí nebezpečí požáru a zranění. Při vkládání bateií do kalkulačky dbejte vždy na to, aby kontakty (+) a (-) směřovaly na správnou stranu. Když kalkulačku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Používejte pouze typy baterií, které jsou v tomto návodu uvedeny. Pokyny pro likvidaci Převzetí evropského práva vnitrostátní legislativou a národními předpisy zavedlo požadavek vhodné likvidace zboží dlouhodobé spotřeby. Cílem toho je ochrana člověka a životního prostředí. Piktogram na stránce je použit proto, aby znázornil, že staré elektrické a elektonické přístroje a baterie nepatří do domácího odpadu. Staré přístroje nebo vybavení musí být po skončení životnosti odvezeny do sběrného místa k likvidaci. Staré baterie musí být vráceny obchodníkovi, který je prodal nebo odevzdány v určeném sběrném dvoře s odpovídajícímu nádobami. Obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. 4

5 Preventivní opatření při manipulaci Bezpodmínečně stiskněte před prvním použitím kalkulačky tlačítko. Před prvním použitím kalkulačky stiskněte tlačítko reset (R) na zadní straně kalkulačky. Prázdné baterie mohou vytéct a tím kalkulačku poškodit nebo způsobit funkční závady. Prázdné baterie v kalkulačce nikdy nenechávejte. S přístrojem dodané baterie se během expedice a skladování snadno vybijí. Z toho důvodu je třeba baterii vyměnit dřív, než by se to dalo čekat. Málo nabitá baterie může způsobit poškození obsahu paměti nebo jeho úplnou ztrátu. Všechny důležité údaje si zapište. Vyhněte se uchovávání přístroje na místech s extrémními teplotami. Velmi nízké teploty mohou vést k pomalé reakci displeje, úplnému výpadku displeje a ke zkrácené životnosti baterie. Vystříhejte se ponechání kalkulačky na přímém slunečním světle, v blízkosti okna nebo topení nebo na jiném místě, kde bude vystavena vysokým teplotám. Teplem může kalkulačka změnit barvu nebo se zdeformovat a proudové okruhy, které jsou uvnitř se mohou poškodit. Vyhněte se používání a odkládání kalkulačky v místech s vysokou vlhkostí vzduchu a velkým množstvím prachu. Dbejte na to, aby kalkulačka nikdy nezůstala ležet na místech, kde by mohla být vystavena postříkání vodou nebo vysokou vlhkostí vzduchu a velké prašnosti Tím se může vnitřní proudový okruh poškodit. Kalkulačka vám nesmí nikdy upadnout a nevystavujte ji silným nárazům. Kalkulačkou nikdy nekruťte, ani ji neohýbelte. Kalkulačku nenoste v kapse kalhot, ani v jiné, těsně přiléhající části oděvu, kde by se mohla zkroutit nebo ohnout. Nikdy nezkoušejte kalkulačku rozebrat. Nikdy tlačítka nestlačujte pomocí kuličkového pera nebo jiného špičatého předmětu. Vnější část přístroje čistěte měkkou, suchou utěrkou. Když je kalkulačka velmi znečistěná, vyčistěte jí utěrkou, navlhčenou slabým roztokem vody a neutrálního čisticího prostředku. Utěrku před čištěním kalkulačky vyždímejte. Kalkulačku nikdy nečistěte ředidlem, benzinem nebo jiným rozpouštědlem. Tím se může odstranit potisk a poškodit plášť. Dvouřádkový displej Vzorec pro výpočet a výsledek můžete zkontrolovat najednou. Na první řádce je zobrazen vzorec pro výpočet. Na druhé řádce se zobrazuje výsledek. 5

6 Než začnete počítat... Režimy Použití Název režimu Označení režimu Výpočtový režim Normalní výpočet COMP -- Standardní výpočet úchylek SD SD Regresní výpočet REG REG Režimy jednotky úhlové míry Stupeň DEG D Jednotky rovinného úhlu RAD R Gradienty GRA G Režim displeje Exponenciální zobrazení (ruší úlohy FIX a SCI) NORM 1 NORM 2 Počet udaných desetinných míst FIX FIX Počet udaných platných číslic SCI SCI Pokyn! Znaky režimu jsou zobrazeny ve spodní části displeje. Režimy COMP, SD a REG lze používat v kombinaci s režimem jednotky úhlové míry. Vždy před zahájením výpočtů si zkontrolujte, který výpočetní režim (SD, REG, COMP) a režim jednotky úhlové míry (DEG, RAD, GRA) je právě aktivní. Vstupní kapacita Oblast paměti početní vstupní jednotky obsahuje 79 kroků. Vždy, když zadáte 73. krok nějakého výpočtu, změní se kurzor z na, aby vás informoval o nedostatku místa v paměti. Když máte ještě další zadání, musíte výpočet rozdělit na dvě nebo více částí. Opravy při zadávání údajů Kurzorem přejděte pomocí a na požadované místo. Stiskněte, pro vymazání čísla nebo funkce v místě, kde se nachází kurzor. Stiskněte, pro přechod na kurzor pro vkládání. Když něco zadáte, když je na displeji kurzor pro zadávání, zadání je provedeno v místě polohy kurzoru pro zadávání. Pomocí,, nebo se vrátíte od kurzoru pro zadávání k normálnímu kurzoru. Funkce pro navrácení Když stisknete nebo, vyvolá to naposledy provedený výpočet. Můžete udělat požadované změny a výpočet provést znovu. Když stisknete, paměť funkce pro navrácení se nevymaže, takže můžete po stisknutí tohoto tlačítka vyvolat poslední výpočet. Paměť pro navrácení se vymaže, když začnete nový výpočet, přejdete do jiného režimu nebo kalkulačku vypnete

7 Lokalizátor chyb Když dojde k chybě a stisknete nebo, nalézá se kurzor při zobrazení výpočtu na místě, kde došlo k chybě. Exponenciální formáty zobrazení Tato kapesní kalkulačka může zobrazit až 10 číslic. Větší hodnoty jsou automaticky zobrazeny exponenciálně. U desítkových hodnot můžete volit mezi dvěma formáty, které určí od kterého bodu bude exponenciální zobrazení použito. Stiskněte (nebo ), pro volbu NORM 1 nebo NORM 2. NORM 1 Při NORM 1 se automaticky použije exponenciální zobrazení celých čísel s více než 10 číslicemi a u desítkových hodnot s více než dvěmi desetinými místy. NORM 2 Při NORM 2 se automaticky použije exponenciální zobrazení celých čísel s více než 10 číslicemi a u desítkových hodnot s více než devíti desetinými místy. U všech příkladů v této příručce jsou početní výsledky zobrazeny ve formátu NORM 1. Paměť výsledků Vždy, když po zadání hodnot nebo nějakého výrazu stisknete, uloží se vypočítaný výsledek automaticky do paměti výsledků. Obsah paměti výsledků můžete stisknutím opět vyvolat. V paměti výsledků lze uložit až 12 číslic u mantis a dvě číslice u exponentů. Obsah paměti výsledků se nezmění, když výpočet jedním ze shora uvedených tlačítek vede k chybě. 7

8 Základní výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko provést základní výpočty. COMP: Příklad 1: 3 x (5 x 10-9 ) Příklad 2: 5 x (9 + 7) Výpočty s použitím paměti Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP talčítko provést výpočty s použitím paměti. COMP:, když budete chtít , když budete chtít Nezávislá paměť Hodnoty mohou být zadány přímo do paměti nebo k paměti přičteny nebo z paměti odečteny. Nezávislá paměť je zvlášť vhodná pro výpočet celkových částek. Nezávislá paměť používá stejnou oblast paměti jako proměnná M. Pro vymazání nezávislé paměti zadejte. Příklad 1: = = 47 -) 45 x 2 = 90 (součet) Proměnné Pro ukládání dat, konstant, výsledků a jiných hodnot do paměti, máte k dispozici devět proměnných (A až F, M, X a Y). Pro vymazání všech 9 proměnných použít následující operace:. Pro vymazání dat určité proměnné provést následující operace:. Tato operace vymaže data variabilní A. 8

9 Příklad 1: 193,2:23 = 8,4 193,2:28 = 6, ,4 6,.9 Počítání se zlomky Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko, když chcete počítat se zlomky. COMP: Když celkový počet číslic hodnoty zlomku (celé číslo + čitatel + jmenovatel + rozdělovací znaménko) přesáhne 10, jsou hodnoty automaticky vykázány v desítkovém formátu. Příklad 1: Příklad 2: , Výsledky výpočtů zlomků/desetinného počtu jsou vždy desetinné. Přepočítání desítkové hodnoty na zlomek Příklad 1: Přepočítání zlomku na desítkovou hodnotu Příklad 1: (Zlomek desetiny) Procentový počet Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko provést procentový počet. COMP: Příklad 1: Vypočítat 12% z Příklad 2: Vypočítejte, kolik procent je 660 z , když chcete

10 Příklad 3: Přičíst 15% k Příklad 4: Snížit 3500 o 25% Příklad 5: O kolik procent se zvýšila hmotnost zkušebního vzorku původní váhy 500 gramů, když bylo přičteno 300 gramů? x 100 = 160 (%) Příklad 6: O kolik procent stoupla teplota, když se změnila ze 40 C na 46 C? x 100 = 15 (%) Výpočty s vědeckými funkcemi Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu COMP tlačítko, když chcete provést vědecké výpočty. COMP: =3, Trigonometrické funkce / cyklometrické funkce Příklad 1: sin 63 52' Příklad 2: cos ( rad ) Příklad 3: cos = 4 rad Příklad 4: tan -1 0,

11 Hyperbolické funkce / hyperbolometrické funkce Příklad 1: sinh 3, Příklad 2: sinh Přepočet jednotky úhlové míry Stiskněte, aby se zobrazila náseldující nabídka funkcí: Kyž stisknete, nebo, je zobrazená hodnota přepočítána na odpovídající jednotku úhlové míry. Příklad 1: Přepočítat 4,25 radiánu na stupně: 4,.25 (R) 4, 25 r 243, Desítkové a přirozené logaritmy / exponenciální funkce Příklad 1: log 1, Příklad 2: ln 90 (= log e 90) Příklad 3: e Příklad 4: Příklad 5: Druhé odmocniny, třetí odmocniny, odmocniny, druhé mocniny, třetí mocnina, převrácené hodnoty, faktoriální funkce, náhodná čísla a π Příklad 1: x Příklad 2: Příklad 3: ( = 123 )

12 Příklad 4: Příklad 5: Příklad 6: Příklad 7: 8! 8 Příklad 8: Generování náhodného čísla mezi 0,000 a 0,999 Příklad 9: 3π FIX, SCI, RND Příklad 1: x 14 = (Udejte tři desetinná místa.) (Další výpočet probíhá s 10 číslicemi na displeji) Provést stejný výpočet s udaným počtem desetinných míst ,000 Fix (Vnitřní zaokrouhlení) Stiskněte, pro vymazání údaje FIX. Příklad 2: 1 3, zobrazit výsledky se dvěma platnými číslicemi (SCI2). 3, Scl Stiskněte, pro vymazání údaje SCI. 12

13 Výpočty ENG Příklad 1: metrů přepočítat na kilometry Příklad 2: 0,08125 gramů přepočítat na miligramy Přepočet souřadnic (Pol (x, y), Rec (r, θ)) Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazeny k proměnným E a F. Příklad 1: Polární souřadnice (r=2, θ=60 ) přepočítat na pravoúhlé souřadnice (x, y) (režim DEG) x y , mění zobrazenou hodnotu za hodnotu uloženou v paměti. Příklad 2: Pravoúhlé souřadnice (1, 3) přepočítat na polární souřadnice (r, θ) (režim RAD) r θ , mění zobrazenou hodnotu za hodnotu uloženou v paměti. Permutace Příklad 1: Zjistit, kolik různých čtyřmístných čísel lze vygenerovat čísly 1 až 7. Uvnitř čtyřmístného čísla se nesmí žádné číslo vyskytnout dvakrát (1234 je platné, ale 1123 není) Kombinace Příklad 1: Zjistit, kolik různých čtyřčlenných skupin může být organizováno v jedné skupině 10 jednotlivců

14 Statistické výpočty Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu SD tlačítko statické výpočty se standardní úchylkou. SD:, když chcete provést Standardní úchylka (režim SD) Zadání dat začíná vždy, pro vymazání statické paměti. Zadanými daty jsou vypočítány hodnoty pro,,,,,, které můžete vyvolat vedle uvedenými tlačítky. Příklad 1: Mají se vypočítat,,,,, pro následující data : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Vymazat paměť: SD... (Vzor standardní odchylky ) (Standardní odchylka obyvatelstva ) (Aritmetický průměr ) (Počet dat ) (Součet hodnot ) (Součet druhých mocnin hodnot ) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí jsou zavedena stejná data dvakrát. Pomocí lze stejná data zavést vícekrát. Pro zavedení hodnoty 110 desetkrát, stiskněte například Shora jmenované výsledky lze dosáhnout v libovolném pořadí, a nejen v tom, jaké je nahoře uvedeno. Pro smazání naposled zavedených dat stiskněte

15 Regresní výpočty (režim REG) Pokyn! Použijte pro vyvolání režimu Reg tlačítko, když chcete provádět statické výpočty s regresemi. REG: Lineární regrese Logaritmická regrese Exponencionální regrese Mocninová regrese Převrácená regrese Kvadratická regrese Zadání dat začíná vždy, pro vymazání statické paměti. Regresním výpočtem dosažené hodnoty závisí na zadaných hodnotách a výsledky lze vyvolat kombinacemi tlačítek podle následující tabulky. Koeficient regrese A Koeficient regrese B Koeficient regrese C Koeficient korelace r (Odhadnutá hodnota z x) (Odhadnutá hodnota z y) Lineární regrese Rovnice lineární regrese je: y = A + Bx. Příklad 1: Tlak vzduch k teplotě Teplota Tlak vzduchu 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Prověďte lineární regresi pro určení podmínek rovnice regrese a koeficientu korelace podobných dat. Následně použijte rovnici lineární regrese pro posouzení tlaku vzduchu při 18 C a teploty při 1000 hpa. 15

16 Zadat režim REG (lineární regrese): vymazat paměť: (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient korelace r) (Tlak vzduchu při 18 C) (Teplota při 1000 hpa) Kvadratická regrese Rovnice regrese pro kvadratickou regresi zní: y = A + Bx+Cx 2 Data zadejte stisknutím tlačítek v následujícím pořadí. <x-data> <y-data> Příklad: xi yi Proveďte kvadratickou regresi pro určení podmínek regresní rovnice a koeficientu korelace podobných dat. Následně použijte rovnici lineární regrese pro posouzení hodnot pro (odhadnutá hodnota y) pro xi = 16 a (odhadnutá hodnota x) pro yi = Zadejte režim REG (kvadratická regrese) 30. REG Vymazat paměť: (Koeficient regrese A) (Koeficient regrese B) (Koeficient regrese C) REG

17 ( když xi = 16) ( když yi = 20) ( když yi = 20) Preventivní opatření při zavádění dat Pomocí jsou stejná data zavedena dvakrát. Pomocí lze stejná data zavést vícekrát. Když například chcete zavést čísla "20 a 30 pětkrát, stiskněte Shora jmenované výsledky lze dosáhnout v libovolném pořadí, a nejen v tom, jaké je nahoře uvedeno. Pro smazání naposled zavedených dat stiskněte. Výpočet stupňů, minut, vteřin Můžete provádět výpočty v šedesátkové soustavě se stupni (hodinami), minutami a vteřinami (sekundami) a přepočítávat navzájem hodnoty v šedesátkové a desetinné soustavě. Příklad 1: Přepočítat desetinnou hodnotu 2,258 na šedesátkovou hodnotu ,8 Příklad 2: Provést následující výpočet: 12 34'56 x , ,2 Technické informace Při potížích... V případě neočekávaných početních výsledků nebo při výskytu nějaké chyby udělejte následující kroky. 1 (Režim COMP) 2 (Režim DEG) 3 (Režim NORM 1) 4 Zkontrolujte rovnici, kterou jste použili pro zjištění, že je to správná rovnice. 5 Zadejte pro výpočet správné režimy a zkuste to znovu

18 Hlášení chyb Když se na displeji objeví ohlášení chyby, je kalkulačka zablokovaná. Stiskněte, pro vymazání chyby nebo stiskněte nebo, aby se zobrazil výpočet pro opravu chyby. Ma ERROR Příčina Početní výsledek je mimo přípustný rozsah výpočtu. Byl učiněn pokus provést funkční výpočet hodnotou, která překračuje přípustný rozsah oblasti vkládání. Byl učiněn pokus provést nelogickou operaci (dělení nulou a podobně.) Opatření Zkontrolujte vámi zadané hodnoty a přesvědčte se, že všechny jsou v přípustném rozsahu. Dávejte pozor na hodnoty ve všech oblastech paměti, které používáte. Stk ERROR Příčina Byla překročena kapacita numerické dávky nebo dávky obsluhy programu. Opatření Zjednodušte počítání. Numerická dávka má 10 úrovní a dávka obsluhy programu má 24 úrovní. Výpočet rozdělte na dva nebo na více samostatných dílů. Syn ERROR Příčina Byl učiněn pokus provést nepřípustnou matematickou operaci. Opatření Stiskněte nebo, aby kurzor ukázal na místo chyby ve výpočtu. Prověďte potřebné změny. Arg ERROR Příčina Nesprávné použití parametru Opatření Stiskněte nebo, pro označení místa, které chybu způsobilo a proveďte potřebné změny. 18

19 Přednostní sled operací Výpočty se provedou na základě nadřazenosti v následujícím pořadí. 1 Změna souřadnic: Pol (x, y), Rec (r, θ) 2 Typ funkcí A: U těchto funkcí se zadává nejprve hodnota a potom se stiskne funkční tlačítko. x 2, x -1, x!, ' 3 Mocniny a odmocniny: x y, x 4 a b/c 5 Zkrácený formát násobení před π, označením paměti a proměnných: 2π, 5 A, πa etc. 6 Typ funkcí B: U těchto funkcí se zadává nejprve hodnota a potom se stiskne funkční tlačítko., 3, log, In, e x, 10 x, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, (-) 7 Zkrácený formát násobení: Pro funkce Typu B: 2 3, Alog2 atd. 8 Permutace a kombinace: npr, ncr 9 x, 10 +, - Operace stejného řádu jsou prováděny zprava doleva, e x In 120 > e x {In( 120)}. Jiné operace jsou prováděny zleva doprava. Operace v závorkách jsou provedeny nejdřív. Dávka Tato kapesní kalkulačka používá oblasti paměti, které se nazývají dávka, pro uložení hodnot (numerické dávky) a příkazů (dávek příkazů) v průběhu výpočtu, přechodně, podle jejich pořadí, do paměti. Numerická dávka má 10 úrovní a dávka příkazů má 24 úrovní. Chyba dávky (Stk ERROR) vznikne vždy, když se pokusíte provést výpočet, jehož složitost překročí kapacitu dávky. 19

20 Výměna baterie Když z displeje kalkulačky již není možno dobře číst, je baterie příliš vybitá. Při dalším používání kalkulačky s vybitou baterií, to může vést k poruchám funkcí. Jakmile je slabý displej, vyměňte baterii co nejrychleji. 1 Stiskněte, aby se kapesní kalkulačka vypnula. Šroub 2 Vyšroubujte šroub, kterým je připevněn kryt baterie a kryt beterie odeberte. 3 Starou baterii vyjměte. 4 Bok nové baterie otřete suchou, měkkou utěrkou. Baterii vložte do přístroje kladným pólem nahoru (tak, aby bylo na kladný pól vidět). 5 Kryt baterie opět nasaďte a připevněte ho šroubem. 6 Tenkým, ostrým předmětem stiskněte tlačítko Reset. Dbejte na to, abyste tento krok opomněli. 7 Stiskněte, pro zapnutí kapasní kalkulačky. Automatické vypínání Když kapesní kalkulačku nebudete používat přibližně šest minut, automaticky se vypne. V tomto případě stiskněte, aby se kalkulačka opět zapnula. 20

21 Vstupní oblasti Vnitřní číslice: 12 Přesnost: Zpravidla je přesnost +/- 1 u 10.číslice. Funkce Vstupní oblast Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když Shodně jako sinx, s výjimkou, když 21

22 Funkce Vstupní oblast (x je celé číslo) (n, r je celé číslo) Shodně jako sinx, cos x Převod desítkové <> šedesátkové soustavy Avšak: (n je celé číslo) Avšak: je celé číslo) Součet celých čísel, čitatelů a jmenovatelů nesmí mít víc než 10 míst (včetně znamének pro dělení) Pokyn! Při soustavných vnitřních výpočtech, jako x y, x, x!,, přibývá chyb, takže ubývá přesnosti. 22

23 Záruka Vážený zákazníku, jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl pro tento přístroj. Kdyby se přístroj poškodil, vraťte ho, prosím, společně s pokladním dokladem a původním obalem svému prodejci (do obchodu). Domovská stránka Na domovské stránce jsou k dispozici návody k obsluze pro následující země: Německo, Francie, Itálie, Anglie, Portugalsko, Holandsko, Řecko, Finsko, Česko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Dánsko, Chorvatsko a Slovinsko. Horká linka Německo: (0,14 za minutu) Mezinárodní horká linka: LCD-8110 EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen August

24 Změny obsahu a technických parametrů vyhrazeny.

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více