Olympia LCD Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor"

Transkript

1 Olympia LCD-9 Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

2 Nikdy nevsunujte jako první dolní část kalkulačky (s klávesnicí). Bezpečnostní pokyny Upozornění Tento symbol se používá k označení informací, jejichž nepřečtení může vést až k poškození materiálu či osobnímu zranění. Baterie Po vyjmutí baterií z kalkulátoru je uložte na bezpečné místo, kde nehrozí, že je objeví děti. Držte baterie z dosahu dětí. V případě náhodného spolknutí baterií okamžitě kontaktujte lékaře. Nikdy baterie nedobíjejte a nesnažte se je otevřít. Nevystavujte baterie přímému teplu a nedávejte je do ohně. Špatné zacházení s bateriemi může způsobit vytečení kyseliny. Kyselina může poničit předměty v okolí, navíc vzniká nebezpečí ohně či osobního poranění. Vždy se ujistěte, že póly baterie (+ a -) směrují správně, když je vkládáte do kalkulátoru. Vyjměte baterie vždy, když neplánujete používat kalkulátor delší dobu. Používejte pouze typ baterií uvedených v tomto manuálu. Likvidace kalkulátoru Nikdy nelikvidujte kalkulátor spálením! Mohlo by to způsobit výbuchy některých komponentů a následné nebezpečí ohně a osobního zranění. Všechny ilustrace a symboly v tomto manuálu jsou pouze pro ilustrativní účely a můžou se mírně lišit od skutečnosti. Obsah tohoto manuálu se může měnit bez dalšího upozornění. Základní pokyny Před prvním použitím kalkulátoru stiskněte tlačítko ON. Baterii v kalkulátoru vyměňte alespoň jednou za tři roky. Vybitá baterie může vytéci a nenávratně poškodit kalkulátor. Nikdy nenechávejte vybitou baterii v kalkulátoru. Baterie dodávaná s kalkulátorem může být již trochu vybitá, proto může být nutná dřívější výměna než u baterie nové. Slabá baterie může způsobit ztrátu dat uložených v paměti. Důležité údaje vždy uchovávejte v psané formě. Nepracujte a neuchovávejte kalkulátor na místech s etrémními teplotami. Velmi nízké teploty můžou způsobit zpomalení displeje, jeho totální selhání a zkrácení života baterie. Vyhýbejte se ponechání kalkulátoru na přímém slunečním světle nebo na místech kde může být vystaven vysokým teplotám. Teplo může způsobit deformaci kalkulátoru a jeho vnitřní poškození. Nepoužívejte a nenechávejte kalkulátor na prašných a špinavých místech. Nenechávejte kalkulátor na místech kde může být zasažen vodou, prachem nebo špínou tyto elementy můžou poškodit kalkulátor. Nevystavujte kalkulátor tvrdým nárazům. Nikdy kalkulátor neohýbejte. Nenoste kalkulátor v kapsách u kalhot nebo v jiném oblečení, kde by mohlo dojít k poškození kalkulátoru. Nikdy se nesnažte kalkulátor rozebírat. Na stisknutí tlačítek nepoužívejte pero nebo jiný ostrý předmět. Na umytí kalkulátoru použijte suchý a čistý hadřík. V případě velkého znečištění kalkulátoru použijte mírně navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte benzín nebo jinou žíravinu, to by mohlo způsobit setření potisků z tlačítek. Na prvním řádku se zobrazuje vzorec výpočtu, na druhém výsledek. Před prvními výpočty REŽIMY Po zapnutí nastavte kalkulátor do režimu, který bude nejvíce vyhovovat vašim výpočtům: Typ výpočtu Stisk kláves Režim Základní kalkulace [Mode] [] COMP Výpočet standardní odchylky [Mode] [] SD Regresní režim [Mode] [3] REG

3 Stiskněte tlačítko [Mode] jednou či vícekrát, než se dostanete do menu, které potřebujete.všechna zobrazená menu budou podrobně popsána v následujících kapitolách. Pokud v některé kapitole tohoto manuálu je potřeba pracovat v jiném než COMP režimu, je to vždy v dané kapitole označeno. Příklad: statistical calculations SD REG Poznámka: Kalkulátoru lze vrátit zpět do výchozího nastavení stisknutím tlačítek v tomto pořadí: [SHIFT] [CLR] [] (MODE) [=] Režim kalkulátoru: COMP Úhlová jednotka: DEG Eponenciální formát: Norm Formát zlomku: a b/c Symbol desetinný čárky: Dot Indikátor režimu je zobrazen v horní části displeje Zkontrolujte nastavení režimu kalkulátoru (SD REG COMP) a úhlové jednotky (DEG REG COMP) před započetím samotných výpočtů. Kapacita vstupu Část paměti vyhrazená pro výpočty si pamatuje 79 kroků. Jako krok se počítá každé stisknutí čísla nebo aritmetické operace (+ - ). Stisk kláves [SHIFT] nebo [ALPHA] není krokem. Např. zadání [SHIFT] [ 3 bere jako jeden krok. Kdykoli zadáte 73. krok výpočtu, kurzor '-' se mění na, aby Vás upozornil, že dochází kapacita paměti. Pokud chcete vložit více než 79 kroků, rozdělte si výpočet na více částí. Stiskem [Ans] můžete zobrazit poslední výsledek a použít ho v dalším výpočtu. Korekce během zadávaní Stiskněte tlačítka [ ] nebo [ ] pro pohyb kurzoru. Stiskněte tlačítko [DEL] pro vymazání čísla na pozici kurzoru. Stiskněte tlačítka [SHIT] [INS] pro změnu kurzoru na zadávací kurzor. Nyní je možné vkládat na pozici, kde se právě nachází kurzor. Stiskněte tlačítka [ ], [ ], [SHIFT], [INS], [=] a zadávací kurzor se změní zpět v normální kurzor. Funkce Replay Stiskněte tlačítka [ ] nebo [ ] pro návrat k poslednímu výpočtu, který jste provedli. Nyní můžete udělat požadované změny a znovu přepočítat výsledek. Použití tlačítka [AC] Replay paměť nevymaže, takže lze vrátit poslední výpočet i po použití tlačítka [AC]. Replay paměť se smaže kdykoli zadáte nový výpočet, změníte režim, nebo při vypnutí kalkulátoru. Lokátor pozice chyby Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] poté, co se objevila chyba ve výpočtu, posunete kurzor na pozici chyby. Vícenásobný zápis Vícenásobný zápis je zápis, který se skládá ze nebo více menších výrazů, jednotlivé výrazy jsou oddělené dvojtečkou ':'. Příklad: po výpočtu +3, vynásobte výsledek 4. [+] 3 [ALPHA] [:] [Ans] [] 4 [=] Eponenciální formát Kalkulátor dokáže zobrazit až znaků, větší číslo se automaticky zobrazí v eponenciálním formátu. V případě desetinných hodnot je možnost výběru mezi dvěma formáty, které se liší počtem desetinných míst v použitém eponenciálním formátu. Stiskněte [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] (nebo []) pro volbu NORM nebo NORM. NORM Při volbě NORM je eponenciální formát použit automaticky pro celá čísla s více jak znaky a pro desetinná čísla s více jak desetinnými místy. NORM ] se

4 Při volbě NORM je eponenciální formát použit automaticky pro celá čísla s více jak znaky a pro desetinná čísla s více jak 9 desetinnými místy. Všechny příklady v tomto manuálu ukazují výpočty ve formátu NORM. Zobrazení posledního výsledku Po každém stisknutí [=] (pokud jste předtím zadali nějaké hodnoty či výrazy) se výsledek automaticky uloží do paměti. Výsledek je možné znovu vyvolat a zobrazit stisknutím [Ans]. Paměť výsledku může uložit nejvíce znaků pro mantisu a znaky pro eponent. Obsah paměti výsledku se nezmění, pokud poslední výpočet obsahuje chybu. Symbol desetinné čárky a oddělovač tisíců Disp Podle potřeby si můžete v menu (Disp) nastavit symbol pro určení desetinné čárky a značku pro oddělování tisíců. Když potřebujete přenastavit desetinnou čárku a oddělovač tisíců, stiskněte tlačítko [Mode] tolikrát, než se objeví toto: Ukazuje vybrané nastavení [][ ] Stiskněte odpovídající číslo ([] nebo []). [] (Tečka): symbol pro desetinnou čárku je tečka, oddělovač je značen čárkou [] (Čárka) symbol pro desetinnou čárku je čárka, oddělovač je značen tečkou Vymazání všech pamětí kalkulátoru Stiskněte tlačítka popsaná níže pokud chcete kalkulátor nastavit do režimu COMP a zároveň vymazat Replay paměť a všechny proměnné. [SHIFT] [CLR] [3] (All) [=] Základní výpočty Aritmetické výpočty Stiskněte [Mode] tlačítko pro vstup do režimu COMP, pokud chcete zahájit výpočty. COMP Mode] [] Záporná hodnota v zápisu musí být v závorkách Sin -.3 [sin] [(][(-)].3 [)] Záporný eponent nemusí být v závorkách 9 8 Příklad: 3(5 ) =.5 35[ep] [(-)]9 [=] Můžete přeskočit zadávání všech závorek [)] před stisknutím [=]. Výpočty s pamětí Nezávislá paměť Hodnoty můžou být vloženy přímo do paměti, přičteny k hodnotě v paměti nebo odečteny od hodnoty v paměti. Nezávislá paměť je vhodná pro kumulativní výpočty. Nezávislá paměť využívá stejnou oblast paměti jako proměnná M. Pro vymazání nezávislé paměti (M) zadejte [0][STO][M] Příklad: 3+9=3 3 [+] 9 [STO] [M] =47 53 [-] 6] [M+] 47 -(45)=90 45 [] [Shift] [M-] 90 (total) - [RCL] [M] Navazující výpočty Výsledek výpočtu na displeji (uložený ve výsledkové paměti) může být použit jako první hodnota dalšího výpočtu. Když stisknete tlačítko [=], výsledek na displeji se vloží do výsledkové paměti a v dalším výpočtu se zobrazí na displeji jako Ans. To znamená, že tato hodnota je právě teď uložená ve výsledkové paměti. 3 Výsledek výpočtu může být také použit v těchto funkcích (,,, DRG ), +, -,, npi, nci

5 Proměnné Pro uložení dat, výsledků a jiných hodnot lze využít 9 proměnných (A po F, M, X a Y). Pro vymazání dat ze všech proměnných stiskněte [SHIFT][Mod][=] Pro vymazání dat uložených v určité proměnné stiskněte [0] [STO] [A]. Tato operace vymaže data z proměnné A. Příklad: 93 3 = = [STO] [A] [ ] 3 [=] 8.4 [ALPHA] [A] [ ] 8 [=] 6.9 Operace se zlomky Pro operace se zlomky využijte režim COMP Zlomek se automaticky zobrazí jako desetinné číslo, kdykoliv celkový počet znaků obsažených ve zlomku (celé číslo + jmenovatel + čitatel + zlomková čára) přesáhne. Příklad: : 3 ¼ + /3 + = 4 / 3 [a b/c] [a b/c] [+] [a b/c] [a b/c] [=] 4 Příklad: : ½ +.6 =. [a b/c] [+].6 [=] Při výpočtu s kombinací zlomků a desetinných čísel se výsledek zobrazí vždy jako desetinné číslo. Převod desetinného čísla na zlomek Příklad:.75 na ¾.75 [=].75 [a b/c] ¾ [SHIFT][d/c] /4 Převod ze zlomku na desetinné číslo Příklad ½ na 0.5 (zlomek na desetinné číslo a naopak) [a b/c] [=] ½ [a b/c] 0.5 [a b/c] ½ Výpočty s procenty Pro výpočty s procenty použijte režim COMP Příklad : Pro výpočet % z [] [SHIFT][%] 80 Příklad : 660 [ ] 880 [SHIFT] [%] 75 Příklad 3: 500 [] 5 [SHIFT] [%][+] 875 Příklad 4: 3500 [] 5 [SHIFT] [%][-] 65 Příklad 5: Do 500 gramů materiálu přidáme dalších 300 gramů. Jaký je procentuální nárůst váhy? (( ) 500) 0 = 60 (%) 300 [+] 500 [SHIFT] [%] 60 Příklad 6: Když se teplota zvýší ze 40 stupňů na 46 stupňů, o kolik procent se zvýšila? ((46 40) 40 ) 0) = 5 {%) 46 [-] 40 [SHIFT] [%] 5 Funkce pro vědecký výpočty Pro vědecké výpočty použijte režim COMP π = Trigonometrické, inverzní trigonometrické funkce Pro změnu úhlových jednotek (stupně, radiány, gradiány) stiskněte několikrát tlačítko [Mode]. Objeví se menu úhlových jednotek: Deg Rad Gra 3

6 Zvolte možnost, kterou potřebujete ([],[] nebo [3]). (90 stupňů = Rad = 0 Gra) Příklad : sin 63stup. 5min. 4Sek [MODE] [MODE] [] nastaví na [D] sin 63 [ ] 5 [ ] 4 [ ][=] [D] Příklad : cos ( /3 rad) [MODE] [MODE] [] nastaví na [R] [cos][(][shift] [π][/] 3 [)][=] 0.5 [R] Příklad 3: cos + ( /) = /4 rad [MODE] [MODE] [] nastaví na [R] [SHIFT][ cos ][(][ ] [ ] [)] [=] Příklad 4: tan 0.74 [Ans][ ][SHIFT][π][=] 0.5 [MODE] [MODE][] nastaví na [R] [SHFT][ tan ] 0.74 [=] [D] Hyperbolické, inverzní hyperbolické funkce Příklad : sinh 3.6 [hyp] [sin] 3.6 [=] sinh 30 Příklad : [hyp[shift] [ sin ] 30 [=] Převod úhlových jednotek Pro zobrazení následujícího menu stiskněte [SHIFT] [DRG] D R G 3 Stiskem [],[] nebo [3] převedete zobrazenou hodnotu na zvolené úhlové jednotky Příklad převodu 4.5 rad na stupně [MODE] [MODE][] nastaví na [D] 4.5 [SHIFT] [DRG] [] (R) [=] 4.5r Desítkový a přirozený logaritmus, eponenciální funkce Příklad : log.3 [log].3 [=] Příklad : ln 90 (=log e90) [ln] 90 [=] Příklad 3: e [SHIFT][ e ] [=] Příklad 4: [SHIFT][ ].5 [=] y Příklad 5: [ ] 4 [=] 6 Druhá a třetí odmocnina, obecná odmocnina, mocnina, převrácená hodnota, faktoriál, náhodná čísla a π Příklad : [ ] [+] [ ] 3 [] [ ] 5 [=] Příklad :

7 [ 3 ] 5 [+] [ 3 [(-)] 7 [=] Příklad 3: (= 3 ) 7 [SHIFT][ ] 3 [=] Příklad 4: [+] 30 [ ] [=] 3 Příklad 5: [ ][=] Příklad 6: / (/3 ¼) [(] 3 [ ][-] 4 [ ] [)][ ][=] Příklad 7: 8! 8[SHIFT][!][=] 4030 Příklad 8: Vygenerování náhodného čísla mezi 0,000 a [SHIFT] [Ran] [=] Vždy vygeneruje jiné číslo Příklad 9: 3π 3[SHIFT] [Ran] FIX, SCI, NORM Pokud si přejete nastavit pevný počet desetinných míst, aktivovat zápis čísel ve vědeckém či eponenciálním formátu, stiskněte tlačítko [MODE] tolikrát, než se na displeji zobrazí: Fi Sci Norm 3 Pro nastavení dle potřeby stiskněte odpovídající číselné tlačítko [](Fi): pevný počet desetinných míst [](Sci): vědecký formát [3](Norm): eponenciální formát Příklad : = [ ] 7 [] 4 [=] 400 Pro nastavení zobrazení 3 desetinných míst: [MODE] [MODE] [MODE] [] [3] fi 00 [ ] 7 [=] 8.75 [] 4 [=] (Při výpočtu se používá stále zobrazených číslic) Stejný výpočet s pevným počtem 3 desetinných míst: 00 [ ] 7 [=] 8.57 [SHIFT] [Rad] 8.75 [] 4 [=] (Dojde k zaokrouhlení, což způsobí rozdílné výsledky.) Pro vymazání nastavení FIX stiskněte [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] Příklad : 3 ve vědeckém formátu se zobrazením významných znaků (SCI ). [MODE] [MODE] [MODE] [] [] [ ] 3 [=] SCI Pro vymazání nastavení SCI stiskněte [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] Technické zobrazení v eponenciálním tvaru (ENG) Příklad : Převeďte metrů na kilometry [=][ENG] Příklad : Převeďte gramů na miligramy [=][ENG] Převod mezi pravoúhlými a polárními souřadnicemi (Pol(,y), Rec(r,v)) Výsledky výpočtů se automaticky ukládají do proměnných E a F. Příklad : Pro převod polárních souřadnic (r=, e=60 stupňů) na pravoúhlé souřadnice (, y) (DEG režim) [SHIFT] [ ] [.] 60 [)] [=] [D] y [RCL] [F]

8 [RCL] [E] [RCL] [F] stiskem kláves zobrazíte hodnotu uloženou v proměnné E resp. v proměnné F Příklad : Pro převod pravoúhlých souřadnic (, 3 ) na polární souřadnice (r, e)(rad režim) r [ ] [.] [ ] 3 [ ] [=] [R] e [RCL] [F] [RCL] [E] [RCL] [F] stiskem kláves zobrazíte hodnotu uloženou v proměnné E resp. v proměnné F Permutace Příklad: Kolik eistuje různých 4ciferných čísel složených z číslic,,3,4,5,6,7? Jednotlivé číslice se mohou ve 4ciferném čísle vyskytovat nejvýše jednou (34 je povoleno, ale 3 ne). 7 [SHIFT] [npr] 4 [=] 840. Kombinace Příklad: Kolik různých 4členných skupin lze poskládat z 8 lidí? [ncr] 4 [=] Statistické výpočty Standardní odchylka (SD režim) Stiskněte tlačítko [Mode] pro vstup do režimu SD pro statistické výpočty se standardní odchylkou. Před zadáváním dat stiskněte vždy [SHIFT][CLR][](SCI)[=] pro vymazání statistické paměti. Pro zadání statistických dat zadejte hodnotu a potvrďte ji klávesou [DT]. Tento krok opakujte než zadáte všechna potřebná data. < data> [DT] Vložené data lze následně použít pro výpočet hodnot n,,,, δ n a δ n. Výpočet provedete stiskem následujících kláves: Upozornění při vkládaní dat [SHIFT][ S-SUM ][], [SHIFT][ S-SUM ][] n [SHIFT][ S-SUM ][3] [SHIFT][ S-VAR ][] δ n [SHIFT][ S-VAR ][] δ n [SHIFT][ S-VAR ][3] [DT] [DT] Vloží stejná data dvakrát. Použitím [SHIFT] [ : ] lze vložit stejná data vícekrát. Např. pro vložení hodnoty najednou krát, stiskněte [SHIFT] [ : ] [DT].. Během zadávání dat či po jeho skončení lze použít klávesy [ ] a [ ] pro procházení zadaných dat. Pokud jste zadali některá data vícekrát pomocí [SHIFT][ : ] jak je popsáno výše, při procházení daty jsou zobrazována data a navíc četnost dat (Freq). Zobrazená data lze upravit podle potřeby. Stiskněte [=] po zadání nové hodnoty, stará hodnota budu nahrazena novou. Pokud potřebujete vykonat jiné operace (např. výpočet; zobrazení výsledků statistických výpočtů), je nutné nejprve stisknout tlačítko [AC]. Pokud stiskněte [DT] namísto [=] po změně zobrazené hodnoty, původní hodnota zůstane zachována a nová hodnota bude vložena jako nová položka statistických dat. Pokud procházíte data pomocí tlačítek [ ] a [ ], lze zobrazenou položku statistických dat smazat stisknutím [SHIFT][CL]. Smazání položky statistických dat způsobí posun všech dalších položek o jednu pozici dopředu. Zadaná statistická data se ukládají do paměti kalkulátoru. Pokud se objeví na displeji zpráva Data Full, pak to znamená, že není dostatek místa pro uložení nových dat a není možné zadávat žádná další data. Pokud toto nastane, stiskněte [=] a zobrazí se: Edit OFF ESC Stiskněte [] pro ukončení zadávaní dat. Data, která jste právě zadali, se neuloží.

9 Stiskněte [] pro vložení právě zadaných dat, ale data nebudou uložena do paměti. Pokud použijete tuto možnost, nebude možné zobrazit nebo upravit žádná data, která jste zadali. Stiskněte [SHIFT][CL] pro vymazání právě zadané hodnoty. Po vykonání některé z následujících operací už není možná zobrazit ani upravit žádná data, která jste zadali: a) změna režimu b) změna typu regrese (Lin, Log, Ep, Pwr, Inv, Quad) Regresní výpočty (REG režim) Stiskněte [MODE][3] pro vstup do režimu REG a pak vyberte jeden z následujících typů regrese. []: Lineární regrese []: Logaritmická regrese [3]: Eponenciální regrese [ ][]: Mocninná regrese [ ][]: Inverzní regrese [ ][3]: Kvadratická regrese Před zadáváním dat stiskněte vždy [SHIFT][Scl][=] pro vymazání statistické paměti. Hodnoty výsledků regresních výpočtů závisí na vstupních hodnotách. Výsledky lze vyvolat stiskem uvedených tlačítek v tabulce níže. [RCL][A] [SHIFT][ ] δ n [RCL][B] [SHIFT][ y ] y [RCL][C] n [SHIFT][yδ n ] y δ n [RCL][D] y [SHIFT][A] y δ n [RCL][E] y [SHIFT][B] Regresní koeficient A [RCL][F] y [SHIFT][B] Regresní koeficient B [RCL][M] [RCL][X] [RCL][Y] [SHIFT][C] Regresní koeficient C y [SHIFT][r] Regresní koeficient r i [SHIFT][ ] [RCL][ ] [SHIFT][y] ŷ [RCL][Un] Lineární regrese Regresní vzorec pro lineární regresi je: y = A + B Příklad: Atmosférický tlak vs. Teplota Teplota Atmosférický tlak C 03 hpa 5 C 05 hpa 0 C hpa 5 C hpa 30 C 4 hpa Pro tato data pomocí lineární regrese určete regresní vzorec a korelační koeficient. Dále, použijte regresní vzorec pro určení atmosférického tlaku při 8 C a teploty při 00 hpa. Vstupte do režimu REG (Lineární regerese) [MODE][3][] [SHIFT][Scl][=](vyčistení paměti) [, ] 03 [DT] 5 [, ] 05 [DT] 0 [, ] [DT] 5 [, ] [DT] [, ] 4 [DT] REG (Regresní koeficient A) [SHIFT] [A] [=] (Regresní koeficient B) [SHIFT] [B] [=] 0.56 (Regresní koeficient r) [SHIFT] [r] [=] (Atmosférický tlak při 8 C) 8 [SHIFT] [ŷ] (Teplota při 00 hpa) 00 [SHIFT] [ ]

10 Kvadratická regrese Regresní vzorec pro kvadratickou regresi je: y = A + B + C Pro zadání statistických dat a y zadejte hodnoty oddělené čárkou a potvrďte je klávesou [DT]. Tento krok opakujte než zadáte všechna potřebná data. <-data> [, ] <y-data> [DT] Příklad: Xi yi Pomocí kvadratické regrese zjistěte, jaký regresní vzorec platí pro data výše. Dále, použijte regresní vzorec pro odhadnutí hodnoty ŷ (odhadovaná hodnota y) pro i = 6 a (odhadovaná hodnota ) pro yi = 0. Vstupte do režimu REG (Kvadratická regrese) [MODE] [3] [ ] [3] [SHIFT] [Scl] [=] 9 [, ].6 [DT] 50 [, ] 3.5 [DT] 74 [, ] 38.0 [DT] 3 [, ] 46.4 [DT] 8 [, ] 48.0 [DT] 8 REG (Regresní koeficient A) [SHIFT][A][=] (Regresní koeficient B) [SHIFT][B][=] (Regresní koeficient C) [SHIFT][C][=] (ŷ když i = 6) 6[SHIFT][ ŷ] ( když yi = 0) 0[SHIFT][ ] ( když yi = 0) [SHIFT][ ] Upozornění při vkládaní dat [DT] [DT] vloží stejná data dvakrát Použitím [SHIFT] [ : ] lze vložit stejná data vícekrát. Např. pro vložení hodnot 0 a 30 najednou 5krát stiskněte 0 [, ] 30 [SHIFT] [ : ] 5 [DT]. Stiskněte [SHIFT] [CL] pro vymazání právě zadané hodnoty. Výpočty se stupni, minutami a vteřinami Lze provádět výpočty v šedesátkové soustavě (stupně, minuty a vteřiny) a převádět hodnoty mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou. Příklad : Převod čísla.58 do šedesátkové soustavy..58 [=].58 [SHIFT] [ ] Příklad : Provedení výpočtu: X3.45 [---] 34 [---] 56 [---] [] [=] Technické informace Pokud máte problém. Pokud výsledek výpočtu není takový, jaký jste očekávali, nebo se objeví neočekávaná chyba, proveďte následující kroky:. [MODE] [] (COMP režim). [MODE] [MODE] [] (DEG režim) 3. [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] (režim NORM ) 4. Zkontrolujte ještě jednou, zda výpočet je zadaný správně. Poté znovu nastavte režimy kalkulátoru a zkuste výpočet spočítat znovu.

11 Chybová hlášení Ma ERROR Po zobrazení chybového hlášení se kalkulátor zablokuje. Stiskněte [AC] pro odstranění chyby nebo stiskněte [ ] a [ ] pro zobrazení výpočtu, ve výpočtu najděte chybu a opravte ji. Více viz Lokátor pozice chyby. Příčina Řešení Stk ERROR Příčina Řešení Syn ERROR Výsledek přesahuje přesahují maimální rozsah kalkulátoru pro výpočet. Pokus o provedení výpočtu používá hodnoty, které přesahují maimální rozsah kalkulátoru pro výpočet. Pokus o provedení logicky nesprávného výpočtu (dělení nulou aj.) Zkontrolujte zadané hodnoty a ujistěte se, že spadají do maimálního rozsahu kalkulátoru. Nezapomeňte zkontrolovat hodnoty uložené v kterékoliv paměti. Kapacita číselného nebo operačního zásobníku je překročena. Zjednodušte výpočet. Číselný zásobník má kapacitu čísel a operační kapacitu 4 operací. Rozdělte svůj výpočet na více částí. Příčina Řešení Arg ERROR Příčina Řešení Pokus o provedení neplatného matematického výpočtu. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení výpočtu s kurzorem umístěným na místě chyby a chybu opravte. Zadali jste nevyhovující argument. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení výpočtu s kurzorem umístěným na místě chyby a chybu opravte. Pořadí operací Obecně provádí kalkulátor výpočty v následovném pořadí dle priority matematické operace:. Převody souřadnic: Pol (,y), Rec (r, 0). Funkce typu A: Nejprve je zadána hodnota a pak se stiskne tlačítko funkce.,,!,,, y 3. Mocniny a odmocniny:, y 4. a b c 5. Násobení ve zkráceném tvaru před názvem paměti, názvem proměnné: A, atd. 6. Funkce typu B: U těchto funkcí se stiskne tlačítko funkce a pak je zadána hodnota., 3, log, ln, e,, sin, cos, tan, sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, sinh, cosh, 7. Násobení ve zkráceném tvaru před funkcemi typu B: 3, Alog atd. 8. Permutace a kombinace: npr, ncr. 9.,. +, - * Operace stejní priority se provádějí zprava doleva. Ostatní operace se provádějí zleva doprava. * Operace v závorkách se provádějí jako první. Zásobníky tanh, (-) Tento kalkulátor používá oblasti paměti nazývané zásobníky pro dočasné uložení hodnot (číselný zásobník) a operací (operační zásobník). Číselný zásobník má kapacitu čísel a operační 4 operací. Chyba zásobníku (Stk ERROR) nastane kdykoli se pokusíte vykonat výpočet, který přesahuje kapacitu některého zásobníku.

12 Vstupní rozsah a přesnost funkcí Interní počet číslic: Přesnost: +- na. číslici Funkce Rozsah vstupních hodnot Sin DEG 0<= <= RAD 0<= <= GRA 0<= <= Cos DEG 0<= <= RAD 0<= <= GRA 0<= <= Tan DEG Stejné jako sin, kromě =(n-)90. RAD Stejné jako sin, kromě =(n-). GRA Stejné jako sin, kromě =(n-)0. sin 0<= <= cos 0<= <= tan 0<= <= Sinh 0<= <= Scosh 0<= <= sinh 0<= <= cosh 0<= <= tanh 0<= <= Log /ln 0< e 99 <= <= <= <= <= < 0 < c 0 / <, /=0 3 <! 0 <= <= 69 ( je celé číslo) npr 0<= n <= 99, r<=n (n, r je celé číslo) ncr Pol(,y) 0 <= (n!(n-r)! <= <= n <= 99, r<=n (n,r je celé číslo) 99 <= ( + y ) <= Rol(r,e) 0 <= r <= e: stejné jako sin, cos - a, b, c < 0<=b, c < Převod desítková soustava šedesátková soustava <= <= y 0 >0: - < y log < 0 X=0: y > 0 X<0: y = n, /(n+) (n je celé číslo) 0 I když: - < y log < 0 y y>0: /= a b c SD (REG) 0 - < /( log y) < 0 y=0: > 0 y<0: =n+, /n (n/=0, n je celé číslo) 0 I když: - < / log y < 0 Celá část, čitatel a jmenovatel musí mít dohromady nejvýše číslic (včetně zlomkové čáry) < y < 90 90

13 n < 0 δ n, y δ n,, y A, B, r, n/=0 δ n, y δ n : n/=0, V případě navazujících interních výpočtů s funkcemi Napájení Automatické vypínaní y,,! a 3 se chyba kumuluje a přesnost může být tak nepříznivě ovlivněna. Kalkulátor se automaticky vypne, pokud 6 minut nestisknete žádné tlačítko. Pokud toto nastane, stiskněte [ON] pro opětovné zapnutí. Kalkulátor je napájen baterií AG3. Výměna baterie Blikající, vybledlý displej kalkulátoru je známkou, že baterie začíná být vybitá. Používaní kalkulátoru se slabými bateriemi může způsobit jeho nesprávné fungování. Vyměňte baterie co nejrychleji, pokud displej bliká či bledne. Výměna baterie. Stiskněte [SHIFT][OFF] pro vypnutí kalkulátoru.. Odšroubujte 6 šroubů, tím uvolníte kryt a opatrně ho odstraňte. 3. Vyjměte staré baterie. 4. Vložte baterie nové, tak aby póly + a byly vloženy správně. 5. Nasaďte kryt zpět a zašroubujte šrouby. 6. Stiskněte [ON] pro zapnutí kalkulátoru.

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Bezpečnostní pokyny.......................... 4 Správné použití přístroje

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Manuál REaDY REgistry of muscular DYstrophy Příručka pro pacienty Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah 1 Vstup do registru... 3 2 Prohlížení dat... 4 3 Vyplnění formuláře

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Elektronická kuchyňská váha s nutriční kalkulačkou EV 8. Návod k obsluze/záruka

Elektronická kuchyňská váha s nutriční kalkulačkou EV 8. Návod k obsluze/záruka Elektronická kuchyňská váha s nutriční kalkulačkou EV 8 Návod k obsluze/záruka CZ model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8 model: EV 8

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více