Olympia LCD Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olympia LCD-9210. Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor"

Transkript

1 Olympia LCD-9 Uživatelská příručka pro vědecký kalkulátor

2 Nikdy nevsunujte jako první dolní část kalkulačky (s klávesnicí). Bezpečnostní pokyny Upozornění Tento symbol se používá k označení informací, jejichž nepřečtení může vést až k poškození materiálu či osobnímu zranění. Baterie Po vyjmutí baterií z kalkulátoru je uložte na bezpečné místo, kde nehrozí, že je objeví děti. Držte baterie z dosahu dětí. V případě náhodného spolknutí baterií okamžitě kontaktujte lékaře. Nikdy baterie nedobíjejte a nesnažte se je otevřít. Nevystavujte baterie přímému teplu a nedávejte je do ohně. Špatné zacházení s bateriemi může způsobit vytečení kyseliny. Kyselina může poničit předměty v okolí, navíc vzniká nebezpečí ohně či osobního poranění. Vždy se ujistěte, že póly baterie (+ a -) směrují správně, když je vkládáte do kalkulátoru. Vyjměte baterie vždy, když neplánujete používat kalkulátor delší dobu. Používejte pouze typ baterií uvedených v tomto manuálu. Likvidace kalkulátoru Nikdy nelikvidujte kalkulátor spálením! Mohlo by to způsobit výbuchy některých komponentů a následné nebezpečí ohně a osobního zranění. Všechny ilustrace a symboly v tomto manuálu jsou pouze pro ilustrativní účely a můžou se mírně lišit od skutečnosti. Obsah tohoto manuálu se může měnit bez dalšího upozornění. Základní pokyny Před prvním použitím kalkulátoru stiskněte tlačítko ON. Baterii v kalkulátoru vyměňte alespoň jednou za tři roky. Vybitá baterie může vytéci a nenávratně poškodit kalkulátor. Nikdy nenechávejte vybitou baterii v kalkulátoru. Baterie dodávaná s kalkulátorem může být již trochu vybitá, proto může být nutná dřívější výměna než u baterie nové. Slabá baterie může způsobit ztrátu dat uložených v paměti. Důležité údaje vždy uchovávejte v psané formě. Nepracujte a neuchovávejte kalkulátor na místech s etrémními teplotami. Velmi nízké teploty můžou způsobit zpomalení displeje, jeho totální selhání a zkrácení života baterie. Vyhýbejte se ponechání kalkulátoru na přímém slunečním světle nebo na místech kde může být vystaven vysokým teplotám. Teplo může způsobit deformaci kalkulátoru a jeho vnitřní poškození. Nepoužívejte a nenechávejte kalkulátor na prašných a špinavých místech. Nenechávejte kalkulátor na místech kde může být zasažen vodou, prachem nebo špínou tyto elementy můžou poškodit kalkulátor. Nevystavujte kalkulátor tvrdým nárazům. Nikdy kalkulátor neohýbejte. Nenoste kalkulátor v kapsách u kalhot nebo v jiném oblečení, kde by mohlo dojít k poškození kalkulátoru. Nikdy se nesnažte kalkulátor rozebírat. Na stisknutí tlačítek nepoužívejte pero nebo jiný ostrý předmět. Na umytí kalkulátoru použijte suchý a čistý hadřík. V případě velkého znečištění kalkulátoru použijte mírně navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte benzín nebo jinou žíravinu, to by mohlo způsobit setření potisků z tlačítek. Na prvním řádku se zobrazuje vzorec výpočtu, na druhém výsledek. Před prvními výpočty REŽIMY Po zapnutí nastavte kalkulátor do režimu, který bude nejvíce vyhovovat vašim výpočtům: Typ výpočtu Stisk kláves Režim Základní kalkulace [Mode] [] COMP Výpočet standardní odchylky [Mode] [] SD Regresní režim [Mode] [3] REG

3 Stiskněte tlačítko [Mode] jednou či vícekrát, než se dostanete do menu, které potřebujete.všechna zobrazená menu budou podrobně popsána v následujících kapitolách. Pokud v některé kapitole tohoto manuálu je potřeba pracovat v jiném než COMP režimu, je to vždy v dané kapitole označeno. Příklad: statistical calculations SD REG Poznámka: Kalkulátoru lze vrátit zpět do výchozího nastavení stisknutím tlačítek v tomto pořadí: [SHIFT] [CLR] [] (MODE) [=] Režim kalkulátoru: COMP Úhlová jednotka: DEG Eponenciální formát: Norm Formát zlomku: a b/c Symbol desetinný čárky: Dot Indikátor režimu je zobrazen v horní části displeje Zkontrolujte nastavení režimu kalkulátoru (SD REG COMP) a úhlové jednotky (DEG REG COMP) před započetím samotných výpočtů. Kapacita vstupu Část paměti vyhrazená pro výpočty si pamatuje 79 kroků. Jako krok se počítá každé stisknutí čísla nebo aritmetické operace (+ - ). Stisk kláves [SHIFT] nebo [ALPHA] není krokem. Např. zadání [SHIFT] [ 3 bere jako jeden krok. Kdykoli zadáte 73. krok výpočtu, kurzor '-' se mění na, aby Vás upozornil, že dochází kapacita paměti. Pokud chcete vložit více než 79 kroků, rozdělte si výpočet na více částí. Stiskem [Ans] můžete zobrazit poslední výsledek a použít ho v dalším výpočtu. Korekce během zadávaní Stiskněte tlačítka [ ] nebo [ ] pro pohyb kurzoru. Stiskněte tlačítko [DEL] pro vymazání čísla na pozici kurzoru. Stiskněte tlačítka [SHIT] [INS] pro změnu kurzoru na zadávací kurzor. Nyní je možné vkládat na pozici, kde se právě nachází kurzor. Stiskněte tlačítka [ ], [ ], [SHIFT], [INS], [=] a zadávací kurzor se změní zpět v normální kurzor. Funkce Replay Stiskněte tlačítka [ ] nebo [ ] pro návrat k poslednímu výpočtu, který jste provedli. Nyní můžete udělat požadované změny a znovu přepočítat výsledek. Použití tlačítka [AC] Replay paměť nevymaže, takže lze vrátit poslední výpočet i po použití tlačítka [AC]. Replay paměť se smaže kdykoli zadáte nový výpočet, změníte režim, nebo při vypnutí kalkulátoru. Lokátor pozice chyby Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] poté, co se objevila chyba ve výpočtu, posunete kurzor na pozici chyby. Vícenásobný zápis Vícenásobný zápis je zápis, který se skládá ze nebo více menších výrazů, jednotlivé výrazy jsou oddělené dvojtečkou ':'. Příklad: po výpočtu +3, vynásobte výsledek 4. [+] 3 [ALPHA] [:] [Ans] [] 4 [=] Eponenciální formát Kalkulátor dokáže zobrazit až znaků, větší číslo se automaticky zobrazí v eponenciálním formátu. V případě desetinných hodnot je možnost výběru mezi dvěma formáty, které se liší počtem desetinných míst v použitém eponenciálním formátu. Stiskněte [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] (nebo []) pro volbu NORM nebo NORM. NORM Při volbě NORM je eponenciální formát použit automaticky pro celá čísla s více jak znaky a pro desetinná čísla s více jak desetinnými místy. NORM ] se

4 Při volbě NORM je eponenciální formát použit automaticky pro celá čísla s více jak znaky a pro desetinná čísla s více jak 9 desetinnými místy. Všechny příklady v tomto manuálu ukazují výpočty ve formátu NORM. Zobrazení posledního výsledku Po každém stisknutí [=] (pokud jste předtím zadali nějaké hodnoty či výrazy) se výsledek automaticky uloží do paměti. Výsledek je možné znovu vyvolat a zobrazit stisknutím [Ans]. Paměť výsledku může uložit nejvíce znaků pro mantisu a znaky pro eponent. Obsah paměti výsledku se nezmění, pokud poslední výpočet obsahuje chybu. Symbol desetinné čárky a oddělovač tisíců Disp Podle potřeby si můžete v menu (Disp) nastavit symbol pro určení desetinné čárky a značku pro oddělování tisíců. Když potřebujete přenastavit desetinnou čárku a oddělovač tisíců, stiskněte tlačítko [Mode] tolikrát, než se objeví toto: Ukazuje vybrané nastavení [][ ] Stiskněte odpovídající číslo ([] nebo []). [] (Tečka): symbol pro desetinnou čárku je tečka, oddělovač je značen čárkou [] (Čárka) symbol pro desetinnou čárku je čárka, oddělovač je značen tečkou Vymazání všech pamětí kalkulátoru Stiskněte tlačítka popsaná níže pokud chcete kalkulátor nastavit do režimu COMP a zároveň vymazat Replay paměť a všechny proměnné. [SHIFT] [CLR] [3] (All) [=] Základní výpočty Aritmetické výpočty Stiskněte [Mode] tlačítko pro vstup do režimu COMP, pokud chcete zahájit výpočty. COMP Mode] [] Záporná hodnota v zápisu musí být v závorkách Sin -.3 [sin] [(][(-)].3 [)] Záporný eponent nemusí být v závorkách 9 8 Příklad: 3(5 ) =.5 35[ep] [(-)]9 [=] Můžete přeskočit zadávání všech závorek [)] před stisknutím [=]. Výpočty s pamětí Nezávislá paměť Hodnoty můžou být vloženy přímo do paměti, přičteny k hodnotě v paměti nebo odečteny od hodnoty v paměti. Nezávislá paměť je vhodná pro kumulativní výpočty. Nezávislá paměť využívá stejnou oblast paměti jako proměnná M. Pro vymazání nezávislé paměti (M) zadejte [0][STO][M] Příklad: 3+9=3 3 [+] 9 [STO] [M] =47 53 [-] 6] [M+] 47 -(45)=90 45 [] [Shift] [M-] 90 (total) - [RCL] [M] Navazující výpočty Výsledek výpočtu na displeji (uložený ve výsledkové paměti) může být použit jako první hodnota dalšího výpočtu. Když stisknete tlačítko [=], výsledek na displeji se vloží do výsledkové paměti a v dalším výpočtu se zobrazí na displeji jako Ans. To znamená, že tato hodnota je právě teď uložená ve výsledkové paměti. 3 Výsledek výpočtu může být také použit v těchto funkcích (,,, DRG ), +, -,, npi, nci

5 Proměnné Pro uložení dat, výsledků a jiných hodnot lze využít 9 proměnných (A po F, M, X a Y). Pro vymazání dat ze všech proměnných stiskněte [SHIFT][Mod][=] Pro vymazání dat uložených v určité proměnné stiskněte [0] [STO] [A]. Tato operace vymaže data z proměnné A. Příklad: 93 3 = = [STO] [A] [ ] 3 [=] 8.4 [ALPHA] [A] [ ] 8 [=] 6.9 Operace se zlomky Pro operace se zlomky využijte režim COMP Zlomek se automaticky zobrazí jako desetinné číslo, kdykoliv celkový počet znaků obsažených ve zlomku (celé číslo + jmenovatel + čitatel + zlomková čára) přesáhne. Příklad: : 3 ¼ + /3 + = 4 / 3 [a b/c] [a b/c] [+] [a b/c] [a b/c] [=] 4 Příklad: : ½ +.6 =. [a b/c] [+].6 [=] Při výpočtu s kombinací zlomků a desetinných čísel se výsledek zobrazí vždy jako desetinné číslo. Převod desetinného čísla na zlomek Příklad:.75 na ¾.75 [=].75 [a b/c] ¾ [SHIFT][d/c] /4 Převod ze zlomku na desetinné číslo Příklad ½ na 0.5 (zlomek na desetinné číslo a naopak) [a b/c] [=] ½ [a b/c] 0.5 [a b/c] ½ Výpočty s procenty Pro výpočty s procenty použijte režim COMP Příklad : Pro výpočet % z [] [SHIFT][%] 80 Příklad : 660 [ ] 880 [SHIFT] [%] 75 Příklad 3: 500 [] 5 [SHIFT] [%][+] 875 Příklad 4: 3500 [] 5 [SHIFT] [%][-] 65 Příklad 5: Do 500 gramů materiálu přidáme dalších 300 gramů. Jaký je procentuální nárůst váhy? (( ) 500) 0 = 60 (%) 300 [+] 500 [SHIFT] [%] 60 Příklad 6: Když se teplota zvýší ze 40 stupňů na 46 stupňů, o kolik procent se zvýšila? ((46 40) 40 ) 0) = 5 {%) 46 [-] 40 [SHIFT] [%] 5 Funkce pro vědecký výpočty Pro vědecké výpočty použijte režim COMP π = Trigonometrické, inverzní trigonometrické funkce Pro změnu úhlových jednotek (stupně, radiány, gradiány) stiskněte několikrát tlačítko [Mode]. Objeví se menu úhlových jednotek: Deg Rad Gra 3

6 Zvolte možnost, kterou potřebujete ([],[] nebo [3]). (90 stupňů = Rad = 0 Gra) Příklad : sin 63stup. 5min. 4Sek [MODE] [MODE] [] nastaví na [D] sin 63 [ ] 5 [ ] 4 [ ][=] [D] Příklad : cos ( /3 rad) [MODE] [MODE] [] nastaví na [R] [cos][(][shift] [π][/] 3 [)][=] 0.5 [R] Příklad 3: cos + ( /) = /4 rad [MODE] [MODE] [] nastaví na [R] [SHIFT][ cos ][(][ ] [ ] [)] [=] Příklad 4: tan 0.74 [Ans][ ][SHIFT][π][=] 0.5 [MODE] [MODE][] nastaví na [R] [SHFT][ tan ] 0.74 [=] [D] Hyperbolické, inverzní hyperbolické funkce Příklad : sinh 3.6 [hyp] [sin] 3.6 [=] sinh 30 Příklad : [hyp[shift] [ sin ] 30 [=] Převod úhlových jednotek Pro zobrazení následujícího menu stiskněte [SHIFT] [DRG] D R G 3 Stiskem [],[] nebo [3] převedete zobrazenou hodnotu na zvolené úhlové jednotky Příklad převodu 4.5 rad na stupně [MODE] [MODE][] nastaví na [D] 4.5 [SHIFT] [DRG] [] (R) [=] 4.5r Desítkový a přirozený logaritmus, eponenciální funkce Příklad : log.3 [log].3 [=] Příklad : ln 90 (=log e90) [ln] 90 [=] Příklad 3: e [SHIFT][ e ] [=] Příklad 4: [SHIFT][ ].5 [=] y Příklad 5: [ ] 4 [=] 6 Druhá a třetí odmocnina, obecná odmocnina, mocnina, převrácená hodnota, faktoriál, náhodná čísla a π Příklad : [ ] [+] [ ] 3 [] [ ] 5 [=] Příklad :

7 [ 3 ] 5 [+] [ 3 [(-)] 7 [=] Příklad 3: (= 3 ) 7 [SHIFT][ ] 3 [=] Příklad 4: [+] 30 [ ] [=] 3 Příklad 5: [ ][=] Příklad 6: / (/3 ¼) [(] 3 [ ][-] 4 [ ] [)][ ][=] Příklad 7: 8! 8[SHIFT][!][=] 4030 Příklad 8: Vygenerování náhodného čísla mezi 0,000 a [SHIFT] [Ran] [=] Vždy vygeneruje jiné číslo Příklad 9: 3π 3[SHIFT] [Ran] FIX, SCI, NORM Pokud si přejete nastavit pevný počet desetinných míst, aktivovat zápis čísel ve vědeckém či eponenciálním formátu, stiskněte tlačítko [MODE] tolikrát, než se na displeji zobrazí: Fi Sci Norm 3 Pro nastavení dle potřeby stiskněte odpovídající číselné tlačítko [](Fi): pevný počet desetinných míst [](Sci): vědecký formát [3](Norm): eponenciální formát Příklad : = [ ] 7 [] 4 [=] 400 Pro nastavení zobrazení 3 desetinných míst: [MODE] [MODE] [MODE] [] [3] fi 00 [ ] 7 [=] 8.75 [] 4 [=] (Při výpočtu se používá stále zobrazených číslic) Stejný výpočet s pevným počtem 3 desetinných míst: 00 [ ] 7 [=] 8.57 [SHIFT] [Rad] 8.75 [] 4 [=] (Dojde k zaokrouhlení, což způsobí rozdílné výsledky.) Pro vymazání nastavení FIX stiskněte [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] Příklad : 3 ve vědeckém formátu se zobrazením významných znaků (SCI ). [MODE] [MODE] [MODE] [] [] [ ] 3 [=] SCI Pro vymazání nastavení SCI stiskněte [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] Technické zobrazení v eponenciálním tvaru (ENG) Příklad : Převeďte metrů na kilometry [=][ENG] Příklad : Převeďte gramů na miligramy [=][ENG] Převod mezi pravoúhlými a polárními souřadnicemi (Pol(,y), Rec(r,v)) Výsledky výpočtů se automaticky ukládají do proměnných E a F. Příklad : Pro převod polárních souřadnic (r=, e=60 stupňů) na pravoúhlé souřadnice (, y) (DEG režim) [SHIFT] [ ] [.] 60 [)] [=] [D] y [RCL] [F]

8 [RCL] [E] [RCL] [F] stiskem kláves zobrazíte hodnotu uloženou v proměnné E resp. v proměnné F Příklad : Pro převod pravoúhlých souřadnic (, 3 ) na polární souřadnice (r, e)(rad režim) r [ ] [.] [ ] 3 [ ] [=] [R] e [RCL] [F] [RCL] [E] [RCL] [F] stiskem kláves zobrazíte hodnotu uloženou v proměnné E resp. v proměnné F Permutace Příklad: Kolik eistuje různých 4ciferných čísel složených z číslic,,3,4,5,6,7? Jednotlivé číslice se mohou ve 4ciferném čísle vyskytovat nejvýše jednou (34 je povoleno, ale 3 ne). 7 [SHIFT] [npr] 4 [=] 840. Kombinace Příklad: Kolik různých 4členných skupin lze poskládat z 8 lidí? [ncr] 4 [=] Statistické výpočty Standardní odchylka (SD režim) Stiskněte tlačítko [Mode] pro vstup do režimu SD pro statistické výpočty se standardní odchylkou. Před zadáváním dat stiskněte vždy [SHIFT][CLR][](SCI)[=] pro vymazání statistické paměti. Pro zadání statistických dat zadejte hodnotu a potvrďte ji klávesou [DT]. Tento krok opakujte než zadáte všechna potřebná data. < data> [DT] Vložené data lze následně použít pro výpočet hodnot n,,,, δ n a δ n. Výpočet provedete stiskem následujících kláves: Upozornění při vkládaní dat [SHIFT][ S-SUM ][], [SHIFT][ S-SUM ][] n [SHIFT][ S-SUM ][3] [SHIFT][ S-VAR ][] δ n [SHIFT][ S-VAR ][] δ n [SHIFT][ S-VAR ][3] [DT] [DT] Vloží stejná data dvakrát. Použitím [SHIFT] [ : ] lze vložit stejná data vícekrát. Např. pro vložení hodnoty najednou krát, stiskněte [SHIFT] [ : ] [DT].. Během zadávání dat či po jeho skončení lze použít klávesy [ ] a [ ] pro procházení zadaných dat. Pokud jste zadali některá data vícekrát pomocí [SHIFT][ : ] jak je popsáno výše, při procházení daty jsou zobrazována data a navíc četnost dat (Freq). Zobrazená data lze upravit podle potřeby. Stiskněte [=] po zadání nové hodnoty, stará hodnota budu nahrazena novou. Pokud potřebujete vykonat jiné operace (např. výpočet; zobrazení výsledků statistických výpočtů), je nutné nejprve stisknout tlačítko [AC]. Pokud stiskněte [DT] namísto [=] po změně zobrazené hodnoty, původní hodnota zůstane zachována a nová hodnota bude vložena jako nová položka statistických dat. Pokud procházíte data pomocí tlačítek [ ] a [ ], lze zobrazenou položku statistických dat smazat stisknutím [SHIFT][CL]. Smazání položky statistických dat způsobí posun všech dalších položek o jednu pozici dopředu. Zadaná statistická data se ukládají do paměti kalkulátoru. Pokud se objeví na displeji zpráva Data Full, pak to znamená, že není dostatek místa pro uložení nových dat a není možné zadávat žádná další data. Pokud toto nastane, stiskněte [=] a zobrazí se: Edit OFF ESC Stiskněte [] pro ukončení zadávaní dat. Data, která jste právě zadali, se neuloží.

9 Stiskněte [] pro vložení právě zadaných dat, ale data nebudou uložena do paměti. Pokud použijete tuto možnost, nebude možné zobrazit nebo upravit žádná data, která jste zadali. Stiskněte [SHIFT][CL] pro vymazání právě zadané hodnoty. Po vykonání některé z následujících operací už není možná zobrazit ani upravit žádná data, která jste zadali: a) změna režimu b) změna typu regrese (Lin, Log, Ep, Pwr, Inv, Quad) Regresní výpočty (REG režim) Stiskněte [MODE][3] pro vstup do režimu REG a pak vyberte jeden z následujících typů regrese. []: Lineární regrese []: Logaritmická regrese [3]: Eponenciální regrese [ ][]: Mocninná regrese [ ][]: Inverzní regrese [ ][3]: Kvadratická regrese Před zadáváním dat stiskněte vždy [SHIFT][Scl][=] pro vymazání statistické paměti. Hodnoty výsledků regresních výpočtů závisí na vstupních hodnotách. Výsledky lze vyvolat stiskem uvedených tlačítek v tabulce níže. [RCL][A] [SHIFT][ ] δ n [RCL][B] [SHIFT][ y ] y [RCL][C] n [SHIFT][yδ n ] y δ n [RCL][D] y [SHIFT][A] y δ n [RCL][E] y [SHIFT][B] Regresní koeficient A [RCL][F] y [SHIFT][B] Regresní koeficient B [RCL][M] [RCL][X] [RCL][Y] [SHIFT][C] Regresní koeficient C y [SHIFT][r] Regresní koeficient r i [SHIFT][ ] [RCL][ ] [SHIFT][y] ŷ [RCL][Un] Lineární regrese Regresní vzorec pro lineární regresi je: y = A + B Příklad: Atmosférický tlak vs. Teplota Teplota Atmosférický tlak C 03 hpa 5 C 05 hpa 0 C hpa 5 C hpa 30 C 4 hpa Pro tato data pomocí lineární regrese určete regresní vzorec a korelační koeficient. Dále, použijte regresní vzorec pro určení atmosférického tlaku při 8 C a teploty při 00 hpa. Vstupte do režimu REG (Lineární regerese) [MODE][3][] [SHIFT][Scl][=](vyčistení paměti) [, ] 03 [DT] 5 [, ] 05 [DT] 0 [, ] [DT] 5 [, ] [DT] [, ] 4 [DT] REG (Regresní koeficient A) [SHIFT] [A] [=] (Regresní koeficient B) [SHIFT] [B] [=] 0.56 (Regresní koeficient r) [SHIFT] [r] [=] (Atmosférický tlak při 8 C) 8 [SHIFT] [ŷ] (Teplota při 00 hpa) 00 [SHIFT] [ ]

10 Kvadratická regrese Regresní vzorec pro kvadratickou regresi je: y = A + B + C Pro zadání statistických dat a y zadejte hodnoty oddělené čárkou a potvrďte je klávesou [DT]. Tento krok opakujte než zadáte všechna potřebná data. <-data> [, ] <y-data> [DT] Příklad: Xi yi Pomocí kvadratické regrese zjistěte, jaký regresní vzorec platí pro data výše. Dále, použijte regresní vzorec pro odhadnutí hodnoty ŷ (odhadovaná hodnota y) pro i = 6 a (odhadovaná hodnota ) pro yi = 0. Vstupte do režimu REG (Kvadratická regrese) [MODE] [3] [ ] [3] [SHIFT] [Scl] [=] 9 [, ].6 [DT] 50 [, ] 3.5 [DT] 74 [, ] 38.0 [DT] 3 [, ] 46.4 [DT] 8 [, ] 48.0 [DT] 8 REG (Regresní koeficient A) [SHIFT][A][=] (Regresní koeficient B) [SHIFT][B][=] (Regresní koeficient C) [SHIFT][C][=] (ŷ když i = 6) 6[SHIFT][ ŷ] ( když yi = 0) 0[SHIFT][ ] ( když yi = 0) [SHIFT][ ] Upozornění při vkládaní dat [DT] [DT] vloží stejná data dvakrát Použitím [SHIFT] [ : ] lze vložit stejná data vícekrát. Např. pro vložení hodnot 0 a 30 najednou 5krát stiskněte 0 [, ] 30 [SHIFT] [ : ] 5 [DT]. Stiskněte [SHIFT] [CL] pro vymazání právě zadané hodnoty. Výpočty se stupni, minutami a vteřinami Lze provádět výpočty v šedesátkové soustavě (stupně, minuty a vteřiny) a převádět hodnoty mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou. Příklad : Převod čísla.58 do šedesátkové soustavy..58 [=].58 [SHIFT] [ ] Příklad : Provedení výpočtu: X3.45 [---] 34 [---] 56 [---] [] [=] Technické informace Pokud máte problém. Pokud výsledek výpočtu není takový, jaký jste očekávali, nebo se objeví neočekávaná chyba, proveďte následující kroky:. [MODE] [] (COMP režim). [MODE] [MODE] [] (DEG režim) 3. [MODE] [MODE] [MODE] [3] [] (režim NORM ) 4. Zkontrolujte ještě jednou, zda výpočet je zadaný správně. Poté znovu nastavte režimy kalkulátoru a zkuste výpočet spočítat znovu.

11 Chybová hlášení Ma ERROR Po zobrazení chybového hlášení se kalkulátor zablokuje. Stiskněte [AC] pro odstranění chyby nebo stiskněte [ ] a [ ] pro zobrazení výpočtu, ve výpočtu najděte chybu a opravte ji. Více viz Lokátor pozice chyby. Příčina Řešení Stk ERROR Příčina Řešení Syn ERROR Výsledek přesahuje přesahují maimální rozsah kalkulátoru pro výpočet. Pokus o provedení výpočtu používá hodnoty, které přesahují maimální rozsah kalkulátoru pro výpočet. Pokus o provedení logicky nesprávného výpočtu (dělení nulou aj.) Zkontrolujte zadané hodnoty a ujistěte se, že spadají do maimálního rozsahu kalkulátoru. Nezapomeňte zkontrolovat hodnoty uložené v kterékoliv paměti. Kapacita číselného nebo operačního zásobníku je překročena. Zjednodušte výpočet. Číselný zásobník má kapacitu čísel a operační kapacitu 4 operací. Rozdělte svůj výpočet na více částí. Příčina Řešení Arg ERROR Příčina Řešení Pokus o provedení neplatného matematického výpočtu. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení výpočtu s kurzorem umístěným na místě chyby a chybu opravte. Zadali jste nevyhovující argument. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení výpočtu s kurzorem umístěným na místě chyby a chybu opravte. Pořadí operací Obecně provádí kalkulátor výpočty v následovném pořadí dle priority matematické operace:. Převody souřadnic: Pol (,y), Rec (r, 0). Funkce typu A: Nejprve je zadána hodnota a pak se stiskne tlačítko funkce.,,!,,, y 3. Mocniny a odmocniny:, y 4. a b c 5. Násobení ve zkráceném tvaru před názvem paměti, názvem proměnné: A, atd. 6. Funkce typu B: U těchto funkcí se stiskne tlačítko funkce a pak je zadána hodnota., 3, log, ln, e,, sin, cos, tan, sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, sinh, cosh, 7. Násobení ve zkráceném tvaru před funkcemi typu B: 3, Alog atd. 8. Permutace a kombinace: npr, ncr. 9.,. +, - * Operace stejní priority se provádějí zprava doleva. Ostatní operace se provádějí zleva doprava. * Operace v závorkách se provádějí jako první. Zásobníky tanh, (-) Tento kalkulátor používá oblasti paměti nazývané zásobníky pro dočasné uložení hodnot (číselný zásobník) a operací (operační zásobník). Číselný zásobník má kapacitu čísel a operační 4 operací. Chyba zásobníku (Stk ERROR) nastane kdykoli se pokusíte vykonat výpočet, který přesahuje kapacitu některého zásobníku.

12 Vstupní rozsah a přesnost funkcí Interní počet číslic: Přesnost: +- na. číslici Funkce Rozsah vstupních hodnot Sin DEG 0<= <= RAD 0<= <= GRA 0<= <= Cos DEG 0<= <= RAD 0<= <= GRA 0<= <= Tan DEG Stejné jako sin, kromě =(n-)90. RAD Stejné jako sin, kromě =(n-). GRA Stejné jako sin, kromě =(n-)0. sin 0<= <= cos 0<= <= tan 0<= <= Sinh 0<= <= Scosh 0<= <= sinh 0<= <= cosh 0<= <= tanh 0<= <= Log /ln 0< e 99 <= <= <= <= <= < 0 < c 0 / <, /=0 3 <! 0 <= <= 69 ( je celé číslo) npr 0<= n <= 99, r<=n (n, r je celé číslo) ncr Pol(,y) 0 <= (n!(n-r)! <= <= n <= 99, r<=n (n,r je celé číslo) 99 <= ( + y ) <= Rol(r,e) 0 <= r <= e: stejné jako sin, cos - a, b, c < 0<=b, c < Převod desítková soustava šedesátková soustava <= <= y 0 >0: - < y log < 0 X=0: y > 0 X<0: y = n, /(n+) (n je celé číslo) 0 I když: - < y log < 0 y y>0: /= a b c SD (REG) 0 - < /( log y) < 0 y=0: > 0 y<0: =n+, /n (n/=0, n je celé číslo) 0 I když: - < / log y < 0 Celá část, čitatel a jmenovatel musí mít dohromady nejvýše číslic (včetně zlomkové čáry) < y < 90 90

13 n < 0 δ n, y δ n,, y A, B, r, n/=0 δ n, y δ n : n/=0, V případě navazujících interních výpočtů s funkcemi Napájení Automatické vypínaní y,,! a 3 se chyba kumuluje a přesnost může být tak nepříznivě ovlivněna. Kalkulátor se automaticky vypne, pokud 6 minut nestisknete žádné tlačítko. Pokud toto nastane, stiskněte [ON] pro opětovné zapnutí. Kalkulátor je napájen baterií AG3. Výměna baterie Blikající, vybledlý displej kalkulátoru je známkou, že baterie začíná být vybitá. Používaní kalkulátoru se slabými bateriemi může způsobit jeho nesprávné fungování. Vyměňte baterie co nejrychleji, pokud displej bliká či bledne. Výměna baterie. Stiskněte [SHIFT][OFF] pro vypnutí kalkulátoru.. Odšroubujte 6 šroubů, tím uvolníte kryt a opatrně ho odstraňte. 3. Vyjměte staré baterie. 4. Vložte baterie nové, tak aby póly + a byly vloženy správně. 5. Nasaďte kryt zpět a zašroubujte šrouby. 6. Stiskněte [ON] pro zapnutí kalkulátoru.

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem

SC2040. Vědecká kalkulačka s 240 funkcemi a 10místným, dvouřádkovým LCD displejem SC2040 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Definice upozornění Poznámka: Všechny definice jsou obecné a nejsou specifické ve vztahu k produktu. Nebezpečí: Upozorňuje na situace které pokud k nim dojde mohou mít za následek

Více

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102

Návod k použití pro. Elektronický kalkulátor. Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Návod k použití pro Elektronický kalkulátor Model: SEC-183 SEC-184 SEC-102 Před zapnutím a použitím kalkulátoru se prosím seznamte s návodem a to i v případě že jste již obeznámeni s používáním kalkulátoru

Více

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej.

Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku SENCOR. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace Vaše kalkulačka je vyrobena z vysoce přesných

Více

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL UPOZORNĚNÍ PRO UŽÍVÁNÍ Při prvním užití kalkulačky stiskněte nejprve tlačítko na zadní straně. I když kalkulačka pracuje správně, přesto vyměňte baterie alespoň jednou za tři roky.

Více

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ

FX-82SX FX-220. Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ FX-82SX FX-220 Vědecká kalkulačka NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zvolili vědeckou kalkulačku CASIO. Žádáme Vás, abyste před použitím pozorně přečetli návod k použití a zachovejte jej. Důležité informace

Více

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen VĚDECKÁ KAPESNÍ KALKULAČKA LCD-8110 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OLYMPIA Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Bezpečnostní pokyny.......................... 4 Správné použití přístroje

Více

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF]

Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] UŽIVATELSKÝ MANUÁL Všeobecné informace VĚDECKÁ KALKULAČKA Model SR-260 Napájení Zapnutí nebo vypnutí: Pro zapnutí kalkulátory stiskněte tlačítko [ON/C], pro vypnutí kalkulátoru stiskněte [2ndF] [OFF] Funkce

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA

F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA F-789SGA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUĈKA ΠОТРЕБИТЕЛСКИ НАРБЧНИК E-IM-2728 ČESKÁ VERZE БЪЛГАРСКИ Zobrazit...P.3 Začínáme Zapnuti a Vypnuti Napájeni...P.4 Nastavení Kontrastrastu displeje...p.4 Výběr Režimu (Mode)...

Více

1.1.3 Práce s kalkulátorem

1.1.3 Práce s kalkulátorem .. Práce s kalkulátorem Výrazy zadáváme do kalkulačky pokud možno vcelku, pozor na závorky a čísla ve jmenovateli u zlomků. Př. : Spočti na kalkulačce s maximální možnou přesností a bez zapisování mezivýsledků:

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe.

KATALOG PRODUKTŮ. Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory. www.moravia-europe.eu info@moravia-europe.eu. www.moravia-europe. KATALOG PRODUKTŮ Finanční, vědecké, stolní a kapesní kalkulátory Rebell SC2030 Vědecký kalkulátor pro základní a střední školy se 136 funkcemi za příznivou cenu. 136 funkcí vědecké výpočty statistika jedné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty

Zobrazit...P.102 Začínáme Statistické Výpočty Zadání Výrazu a Hodnoty Pokročilé Vědecké Výpocty Vstup Adres a Chybová Hlášení Zákaladní Výpočty Vědecký Zápis... P.113 Výměna Zobrazených Hodnot... P.113 Výpočty s Komplexními Čísly... P.114 Výpočty v n-čiselných Soustavách a Logické Výpocty... P.114 Statistické Výpočty Výběr Typu Statistickeho Výpočtu...

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 25. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 25 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Před začátkem výpočtů

Před začátkem výpočtů ČESKY Uživatelská příruička, REBELL SC2080 : čtěte prosím před použitím kalkulátoru Před začátkem výpočtů Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte klávesu [ON] pro zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítek [2ND]

Více

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43

Kapesní kalkulačky. Stolní kalkulačky. Vzdělávací kalkulačky. Kalkulkačky s tiskárnou. Strana 5. Strana 11. Strana 27. Strana 43 KALKULAČKY Kapesní Strana 5 Stolní Strana 11 Vzdělávací Strana 27 Kalkulkačky s tiskárnou Strana 43 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např. A05, B23 apod.). Řešení, uložená v jiné

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2 Návod k obsluze Infračervený dálkový ovladač memo RC.1 memo RC.2 Dálkové ovladače řady memo.rc jsou elektronická zařízení určená k tomu, aby umožnila přenos programů z a do spínacích hodin memo. Díky infračervenému

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DD51-E POKYNY PRO POUŽITÍ. CZ str. 2. Verze softwaru 2.0

DD51-E POKYNY PRO POUŽITÍ. CZ str. 2. Verze softwaru 2.0 POKYNY PRO POUŽITÍ str. 2 Verze softwaru 2.0 1. Bezpečnostní pokyny Tento produkt byl navržen a vyroben v souladu s platnými nařízeními. Produkt opouští továrnu připraven k použití a splňuje bezpečnostní

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití

POČÍTACÍ VÁHA 9222. Pro obchody, řemesla i průmysl. www.soehnle-professional.com. Návod k použití MĚŘIT JE UMĚNÍ POČÍTACÍ VÁHA 9222 Návod k použití Pro obchody, řemesla i průmysl wwwsoehnle-professionalcom ČESKY Počítací Váha 9222 OBSAH 1 Uvedení do provozu S 5 Rozsah dodávky S 5 Instalace S 5 Zapnutí/Vypnutí

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování úspora energie doporučeno Certifikační značka CZ Přednastavené programy 2 1 06:30 20 1 07:30 20 2 08:30 15 2 09:30 20 3 11:30 20

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

Obsah návodu 1. INSTALACE 3

Obsah návodu 1. INSTALACE 3 JAZYKOVÝ PŘEKLADAČ VOCAL 44L Obsah návodu 1. INSTALACE 3 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.2. VÝMĚNA PRACOVNÍCH BATERIÍ 3 1.3. VÝMĚNA BATERIE PAMĚTI 3 1.3. RESTARTOVÁNÍ PŘEKLADAČE (RESET) 4 2. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více