Fakta o pražských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta o pražských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století"

Transkript

1 Fakta o pražských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století díl II. František Kovanda, Jan Mráz, Václav Tomeš P R A H A prosinec

2 2

3 Obsah: 1. K dějinám závodů Úvod k přehledu pražských průmyslových podniků a závodů v létech 1945 až Průmyslové podniky a privatizace po roce Historie privatizace Výklad ke zpracovaným tabulkám

4 4

5 1. K dějinám závodů Alexej Maximovič G o r k i j: Z dějin závodů je třeba učinit nástroj na ovládnutí soudobých zkušeností, nástroj boje za vysokou kulturu výroby, pro kterou je charakteristická opravdová znalost vlastního závodu. Dějiny závodů se píší ne pro akademický výzkum, ale pro praktický boj za socialismus. Jejich autor není chladný letopisec, ale bojovný budovatel. Dělníci vybudovali závod, dělníci musí napsat i dějiny jeho budování dějiny své práce. Při studiu dějin závodů se badatelé seznamují, že jedním z jejich iniciátorů byl A. M. Gorkij. Ten již v roce 1931 navrhl, aby v Sovětském svazu byly vydány sebrané spisy k dějinám závodů. Ústřední výbor KSSS na základě jeho iniciativy přijal 10. října 1931 usnesení s výčtem požadavků, které měly tvořit obsah sebraných spisů Tyto sborníky mají vylíčit rozvoj starých a vznik nových závodů, jejich úlohu v hospodářství země, postavení dělníků před revolucí, formy a metody vykořisťování ve starých závodech, boj dělníků s podnikateli, životní podmínky, vznik revolučních organizací a úlohu každého závodu v revolučním hnutí, úlohu závodu a změnu poměrů v závodě po revoluci, změnu typu dělníka, údernické hnutí, socialistické soutěžení a vzestup výroby v posledních letech. Pro zpracování dějin závodů musí být získáni jak sami dělníci, tak i hospodářští pracovníci a technici. (A.M. Gorkij a dějiny závodů, Práce, Praha 1962, str. 31). V Československé republice byla věnována pozornost historii závodů v souvislosti se zpracováním regionálních dějin dělnického a komunistického hnutí. Při Historickém ústavu ČSAV byly v lednu 1959 ustavena první komise pro dějiny závodů průmyslových podniků. Dne 22. června 1960 se problematikou zpracování a popularizace dějin závodů v ČSSR zabýval sekretariát ÚV KSČ. Rozhodl vytvořit celostátní Komisi pro dějiny závodů v ČSSR a určil zásadní směrnice pro její činnost. Řízením práce na dějinách závodů byl pověřen tehdejší Ústav dějin KSČ ve spolupráci s Kabinetem dějin odborů při Ústřední radě odborů. Postupně docházelo ke koordinaci s dalšími institucemi. Vedle usnesení sekretariátu ÚV KSČ vydalo předsednictvo Ústřední rady odborů dne 30. srpna 1960 usnesení o účasti ROH na zpracování a popularizaci dějin závodů prozatímní směrnice k zakládání a vedení závodních kronik. x x x V červnu 1989 publikovala Komise pro dějiny závodů ROH analýzu své činnosti za uplynulých 30 let své činnosti a její další koncepci do roku Připomeňme některá základní fakta. V úvodu konstatovala, že dějiny závodů, vedle dějin dělnického hnutí i dějin KSČ v regionech, jsou jedním z mnoha specializovaných odvětví historické vědy. Na jedné straně tvoří neoddělitelnou součást politického, hospodářského, sociálního i kulturního vývoje v rámci dějin obecných i národních, ale i regionálních, tzn. jsou součástí celku, jsou s nimi dialekticky spjaty ve svých 5

6 zvláštnostech, odlišnostech, specifikách s obecnými zákonitostmi a principy vývoje společnosti. Nezastupitelnost dějin závodů je právě v tom, že mají odrážet konkrétní společenský pohyb v základní výrobní jednotce, psát dějiny pracujících lidí v jejich nejvlastnějším prostředí. Bylo podtrženo, že práce historiků profesionálů, amatérů, archivářů, kronikářů, zakladatelů síní revolučních tradic i závodních muzeí mají při shromažďování, zpracování i výchovném využití historických materiálů velký význam. Že je nutné, aby dějiny nebyly jen suchopárnými dějinami programů, koncepcí, směrnic a statistik, nýbrž aby se v nich odrážel skutečný život lidí, s jejich představami, aktivitou i pasivitou, neformálními i formálními přístupy, musí být podepřeny analýzou skutečného dopadu centrálních politických i ekonomických opatření na jednotlivých závodech i regionech. Zmíněný dokument přináší desítky konkrétních příkladů péče o dějiny mnoha závodů a podniků, konání konferencí, např. i mezinárodní konference k dějinám závodů v listopadu 1966, které se zúčastnili historici SSSR, NDR, Polska a Maďarska. Je zmíněna i situace let , která neblaze zasáhla mnohá pracoviště zabývající se dějinami závodů. K oživení činnosti bylo přistoupeno v roce Od prosince 1976 začala Komise dějin závodů ROH vydávat vlastní metodický časopis zvaný Zpravodaj, vycházející dvakrát do roka a od roku 1978 k němu přibyl sborník Studie a vzpomínky z dějin závodů a odborů, vydávaný jednou ročně. Činnost komise garantoval Kabinet dějin odborů při Ústřední škole ROH. Výsledky činnosti na tomto úseku dějin závodů za zhodnocených 30 let činnosti byly velmi cenné. Byly napsány stovky studií, byli proškoleni funkcionáři na desítkách seminářů a aktivů. V ediční činnosti vyšlo přes 70 čísel metodických časopisů (včetně Zpravodaje), jejichž obsah přinášel výměnu zkušeností mezi dvěma tisíci funkcionářů Komisí dějin závodů. Vznikly stovky nových závodních kronik, kronik brigád socialistické práce, síní revolučních tradic (v tehdejší době na území ČSSR kolem 900) a nová závodní muzea. Byl upřesněn obsah další činnosti na úseku dějin závodů na další období do roku x x x Listopadový politický a hospodářský převrat v roce 1989 ukončil tuto činnost. Těžko dnes (2013) zjistit, co na úseku zpracování dějin závodů a podniků v České republice bylo zachováno. Jsou ojedinělé případy, kdy jsou vydávány publikace o historii některých závodů. Jejich obsah odpovídá současnému politickému režimu. Problematika dějin závodů a podniků se stala předmětem pozornosti Klubu společenských věd, konkrétně jeho sekce regionálních dějin od dubna

7 Tato sekce, její členové a spolupracovníci se v prvé řadě snažila zjistit, jaká pozornost je věnována regionálním dějinám v okresech a krajích a to v oblasti dějin dělnického a komunistického hnutí. Postupně jsou proto získávány dokumenty vztahující se k dějinám podniků a závodů. Je tak vytvářena dokumentace, která přináší mnoho zajímavých faktů o jejich historii, které byly zpracovány historiky v letech Jsou dokladem rozvoje průmyslu, podílu pracujících na budování lidově demokratické a posléze socialistické republiky. 7

8 8

9 2. Úvod k přehledu pražských průmyslových podniků a závodů v létech 1945 až 1989 Vývojový trend rozvoje pražských průmyslových podniků a závodů započatý v XIX. století a úspěšně pokračující ve století XX., byl koncem tohoto století z dosud neobjasněných příčin přerušen, zastaven a v mnoha případech zcela zlikvidován. Proto sekce regionálních dějin Klubu společenských věd si vzala za úkol zaznamenat fakta o pražských průmyslových podnicích a závodech dvacátého století a zachytit tuto důležitou etapu našich dějin pro další generace. Jako občané tohoto státu a zejména jako odborníci zabývající se historií, se nemůžeme nečinně dívat, jak se úsilí mnoha generací a tisíců talentovaných rukou a mozků kamsi ztratilo, aniž by o tom bylo zachováno potřebné svědectví. I když od konce dvacátého století neuplynula žádná dlouhá doba, v řadě případů je již velmi obtížné a někdy i nemožné shromáždit a zachovat potřebné historické dokumenty. O to víc je důležité urychleně a zodpovědně na tom pracovat a zachránit alespoň to podstatné. Při zpracování vycházel tým z rozsáhlého knižního fondu shromážděného sekcí regionálních dějin a další prameny byly čerpány z knihovny ÚV KSČM, z knihoven státních a regionálních, z Internetu (obchodní rejstřík, sbírka listin zakládaných obchodním rejstříkem) a z informací pamětníků. Kořeny počátků pražského průmyslu spadají ještě hluboko do dob Rakousko Uherské monarchie. Historie těchto počátků je zpracována v řadě publikací a je velmi poučná. Vždyť při rozpadu monarchie v roce 1918 bylo konstatováno, že 70 % veškerého průmyslu monarchie bylo soustředěno v českých zemích, zejména pak v Praze. Československá republika úspěšně navázala na tyto průmyslové tradice a dále rozvíjela průmyslovou vyspělost našeho státu. Bohužel světová hospodářská krize, na konci dvacátých a počátkem třicátých let minulého století a zejména pak druhá světová válka velmi nepříznivě narušily tento vývoj. Za druhé světové války byl téměř veškerý průmysl podřízen potřebám armády Velkoněmecké říše. Teprve konec války přinesl nové oživení, i když značně zdevastovaného československého průmyslu. Období od poloviny roku 1945 se vyznačovalo nevídanou pracovní iniciativou všech pracujících. Zhruba za tři roky se československý průmysl opět dostal na předválečnou úroveň a ve světové soutěži zaujímal významné postavení. Základ mimořádného rozvoje pracovní iniciativy byl dán vyhlášením Košického vládního programu dne na zasedání vlády v Košicích, který byl nazván programem národní a demokratické revoluce. V ekonomické části zdůrazňoval vládní program několik hlavních úkolů: a) urychleně obnovit národní hospodářství zpustošené během války, b) položit základy nové sociální politiky ve prospěch všech vrstev pracujícího lidu, 9

10 c) bezodkladně zajistit a pod národní správu převést majetek zrádců (dokument hovořil o majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů s výjimkou německých a maďarských antifašistů). Na zkonfiskované půdě se měla uskutečnit pozemková reforma. Vláda prohlásila, že požene s veškerou rozhodností před soud zrádce z řad bankovních, průmyslových a zemědělských magnátů a že je třeba postavit celý peněžní a úvěrový systém, klíčové podniky průmyslové, pojišťovnictví, přírodní a energetické zdroje pod všeobecné státní vedení. Požadavek znárodnění nebyl vládním programem výslovně uveden, ale všeobecně se s ním počítalo. O jeho rozsahu mělo být rozhodnuto až po osvobození celého státu. Šlo o požadavek tak populární mezi obyvatelstvem, že proti němu téměř nikdo otevřeně nevystoupil. Znárodnění se uskutečnilo na základě pěti dekretů prezidenta ČSR z října 1945: d) č. 100/1945 Sb., dekret prezidenta o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, e) č. 101/1945 Sb., dekret prezidenta o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, f) č. 102/1945 Sb., dekret prezidenta o znárodnění akciových bank, g) č. 103/1945 Sb., dekret prezidenta o znárodnění soukromých pojišťoven, h) č. 108/1945 Sb., dekret prezidenta o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Filmový průmysl včetně dovozu, vývozu a distribuce filmů, byl znárodněn ještě před vyhlášením těchto dekretů. Dekrety prezidenta pak byly vyhlášeny na manifestaci na Václavském náměstí dne 28. října Tento den byl později slaven jako Den znárodnění. V dekretu prezidenta č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, bylo ustaveno: (1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují zestátněním: 1. podniky provozované podle obecného horního zákona, báňská oprávnění podle 22 a 11 obecného horního zákona a práva majitelů pozemků podle 1, záhlaví I, částka VII dočasných soudních pravidel z roku 1861, platných na Slovensku; 2. energetické podniky a zařízení sloužící výrobě, opatřování, rozvodu a dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozváděti širšímu okruhu spotřebitelů, zejména elektřiny, plynu a páry, s výjimkou výrobních závodních zařízení neznárodněných podniků, které energii převážně samy spotřebují; 3. železárny, ocelárny, válcovny oceli, huti na barevné kovy s výjimkou tavíren kovů výrobně i hospodářsky samostatných; 4. slévárny šedé, ocelové, kujné litiny a barevných kovů, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944; 5. válcovny, lisovny a tažírny kovů, pokud nezpracovávají jen olovo nebo cín; 10

11 6. podniky průmyslu kovodělného, elektrotechnického, jemné mechaniky a optiky, s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944; 7. podniky zbrojního průmyslu, které svým výzkumným i výrobním zaměřením jsou nositeli vývoje vojenské výzbroje, a výroby výbušnin; 8. z oboru chemického průmyslu podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu: a) podniky s továrním zařízením pro některou z těchto výrob: kyseliny sírové, solné nebo dusičné, karbidu vápníku nebo křemíku, umělého korundu, kyanidů alkalických, alkalických kovů nebo zásad elektrolyticky, sody amoniakální, vodního skla, zápalek, umělých hnojiv, zemitých barev spojených s těžbou surovin, plynožárných tělísek, kyseliny octové, acetonu nebo metanolu z dřevného dehtu, benzenu a jeho homologů, čištěných nerostných olejů a pohonných látek získaných destilací ropy, krakováním olejů nebo synteticky, umělých sladidel, umělých vláken, syntetického kaučuku, pryžových obručí pro motorová vozidla a jízdní kola. b) podniky tovární výroby chemicko-farmaceutické; 9. těžba a ložiska magnesitu, asbestu, kaolinu, slídy, živce, vysokohodnotných žáruvzdorných hlin a jílů hlubinně těžených, podniky pro výrobu cementu a cementových pojiv; 10. podniky pro výrobu technického porculánu, osinkocementového zboží, s více než 150 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 11. podniky pro výrobu skla s vanovým zařízením pro nepřetržitý provoz, podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu; 12. podniky pro výrobu skla s denními vanami a sklárny s celkovým pánvovým obsahem přes 1000 litrů, podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu; 13. podniky, jejichž základním výrobním oborem jest výroba stavební, technické keramiky, kachlového zboží, porculánu, vápna a těžba vápence s více než 150 zaměstnanci v základním výrobním oboru podle průměru stavů ke dnům 1. července let 1938 až 1940; 14. podniky, jejichž základním výrobním oborem jest výroba cihlářského zboží s více než 200 zaměstnanci v základním výrobním oboru podle průměru stavů ke dnům 1. července let 1938 až 1940; 15. podniky pro výrobu celulosy; 16. podniky vyrábějící zároveň papír a lepenku, papír a dřevovinu, lepenku a dřevovinu nebo všechny tyto druhy, s více než 300 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 17. podniky pilařské s více než 150 zaměstnanci, pracujícími jen v závodě, podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 18. podniky pilařské s dalším zpracováním dřeva, podniky pro zpracování dřeva, s více než 300 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 19. podniky pro tovární výrobu dyh, desek ze sklížených dyh, podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu; 20. přádelny bavlny, česané příze, mykané příze, které ji dále nezpracovávají, upraveného lnu, juty, umělých vláken s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 21. tkalcovny bavlny s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 11

12 22. tkalcovny vlny, hedvábí a umělých vláken, podniky pro výrobu koberců a pokrývek, trhárny, podniky pro výrobu krajek a prýmků, podniky průmyslu stávkařského a pletařského, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 23. přádelny na zpracování textilního odpadu, podniky pro výrobu šicích nití a přízí, dále nezpracovaných tkaním nebo pletením, pro výrobu vaty z přírodních a umělých vláken, obvazových látek, tkalcovny lnu, konopí, juty, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 24. podniky zušlechťovacího textilního průmyslu, tiskárny textilních výrobků, s více než 200 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 25. podniky průmyslu oděvního s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 26. podniky pro výrobu usní, náhražek usní, předmětů z usní a z jejich náhražek, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1939 až 1941; 27. výroba gramofonových desek. Znárodněné podniky byly označovány jako Podnik (název) v národní správě a byly řízeny jmenovanou národní správou včele s národním správcem. Menší jednotky byly spravovány pouze samotným národním správcem. Za znárodněné podniky měli jejich vlastníci nárok na náhradu, s výjimkou těch vlastníků, kteří patřili do kategorie nepřátel a zrádců. Pro určení náhrady byl rozhodný stav znárodněného majetku podniku v den převzetí národním podnikem a závazků k němu v tento den náležících. Náhrada se rovnala obecné ceně majetku, vypočtené podle úředních cen ke dni vyhlášení dekretu, a nebylo-li těchto cen, byla cena stanovena úředním odhadem, po odečtení pasiv. U mnoha vlastníků však náhrada nepřipadala v úvahu, protože některé znárodněné majetky byly z doby války tak zadlužené, že je stát musel naopak sanovat. Náhrady za znárodněný zahraniční kapitál byly přiznány občanům z vítězných a neutrálních zemí. Ze znárodněných podniků, slučovaných do větších celků, byly ministerstvem průmyslu, v dohodě s ministerstvem financí, zřizovány národní podniky. Národní podniky se staly majetkem státu a byly samostatnými právnickými osobami a zapisovaly se jako firmy do rejstříku u krajského soudu, vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu měl podnik své sídlo. Čistá hodnota majetkové podstaty, kterou stát na národní podnik převedl, tvořila jeho počáteční kmenové jmění. Závody byly jen místními jednotkami národních podniků bez právní a hospodářské samostatnosti. Národní podniky nebyly na státní rozpočet napojeny přímo, nýbrž přes účet na ministerstvu financí, na němž se shromažďovaly zisky podniků i dotace státu na investice, případně na úhradu bilančních ztrát. Bylo tedy zřejmé, jaké jsou hospodářské výsledky jednotlivých podniků. 12

13 V průmyslu vzniklo do konce roku 1947 z 3348 závodů (technických jednotek), podléhajících znárodnění, 321 národních podniků, což bylo 67 % z celkového počtu průmyslových podniků. Výrobní kapacita znárodněných podniků představovala dvě třetiny československého průmyslu. Na jeden národní podnik připadalo v resortu ministerstva průmyslu koncem roku 1946 téměř 3500 pracovníků a v resortu ministerstva výživy o rok později přibližně 250 pracovníků. Ve znárodněných podnicích pracovalo přibližně 61 % všech průmyslových zaměstnanců. Po volbách roku 1946 obsahoval nový vládní program formulaci, že vláda pokládá znárodňovací akci ve výrobě za ukončenou a zároveň bylo naznačeno, že je možno rozšířit znárodnění na sféru oběhu na zahraniční obchod, velkoobchod a na největší obchodní domy. Právní základ, jak již vzniklým, tak nově vznikajícím národním podnikům, byl dán zákonem č. 103/1950 Sb., zákon o národních podnicích průmyslových, ze dne 13. července V 7 tohoto zákona bylo stanoveno: (1) Národní podniky jsou samostatné právnické osoby. (2) Národnímu podniku určí věcně příslušný ministr název, den vzniku, sídlo a zpravidla též základní závod ( 21), pokud nebude výjimečně od určení základního závodu upuštěno. (3) O zřízení národního podniku vydá věcně příslušný ministr listinu, ve které uvede jeho název, den vzniku, sídlo, základní závod, jakož i den, ke kterému národní podnik převezme majetek do něho začleněný; totéž platí, dojde-li ke změnám. (4) Potvrzení o přechodu závazků na národní podnik vydává příslušný generální ředitel ( 33 a násl.) podle listin o tom vydaných (odstavec 3, 5 odst. 2 a 42). Povinnost národního podniku zapsat se do podnikového rejstříku upravoval 8: (1) Národní podnik se zapisuje do podnikového rejstříku. V ohlášce k zápisu do rejstříku, která se odvolá na listinu podle 7 odst. 3, sdělí podnik soudu: a) název a sídlo, b) den vzniku, c) kdo podnik zastupuje a za něj podpisuje. (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně také pro ohlašování změn těchto skutečností k zápisu do podnikového rejstříku. Zákon č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, byl v roce 1955 zrušen a nahrazen novým zákonem č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích, ze dne Zřízení národního podniku bylo upraveno 3: (1) Při zřizování národního podniku příslušný ministr: a) vydá zřizovací listinu, b) určí majetek, který se národnímu podniku svěřuje do správy, (2) Ředitel požádá o zápis národního podniku do podnikového rejstříku a učiní všechna opatření nutná k zahájení činnosti národního podniku. Rovněž zajistí, aby 13

14 byla provedena úplná inventarizace majetku, který je národnímu podniku svěřován do správy, a aby byla sestavena zahajovací rozvaha národního podniku. Zřizovateli, tj. příslušnému ministrovi, zákon v 4 ukládal: Zřizovací listina musí obsahovat: a) název národního podniku a jeho sídlo; z názvu musí být patrno, že jde o národní podnik; b) označení orgánu, který národní podnik zřídil, a právního předpisu, na podkladě kterého ke zřízení došlo; c) název orgánu, kterému je národní podnik podřízen; d) den, ke kterému má být národní podnik zapsán do podnikového rejstříku; e) základní výrobní program národního podniku, popřípadě jeho základní úkoly. Podle záznamů v podnikovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze působilo v období let 1945 až 1950 na území Prahy 123 národních podniků. Mnohé z nich vznikly právě v procesu znárodnění. Šlo především o ty největší pražské podniky jako byla Českomoravská, respektive národní podnik ČKD SOKOLOVO, ČKD Stalingrad, Vagónka TATRA Smíchov, Motorlet Praha a další. Podnikový rejstřík vedený Městským soudem v Praze vedl záznamy od roku 1950, pochopitelně byly v něm zapsány se zpětnou platností i národní podniky vzniklé v období 1945 až Prvním zápisem z pražských národních podniků v podnikovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze byl národní podnik SPORT, se sídlem na Nákladovém nádraží, Praha XI. Žižkov (zápis , zákon byl schválen ). Jak ukládal zákon č. 103/1950 Sb., v podnikovém rejstříku byly zapsány následující údaje: a) název a sídlo (adresa), b) den vzniku (respektive datum zápisu), c) kdo podnik zastupuje a za něj podpisuje. Chronologicky pak byly zapisovány všechny změny týkající se změn názvu podniků či jejich sídla a samozřejmě změny v zastupování podniku. U každé změny bylo pochopitelně uvedeno datum zápisu této změny. Záznam končil datem výmazu národního podniku z podnikového rejstříku a důvodem tohoto výmazu. V období let 1950 až 1989 bylo v podnikovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zaznamenáno celkem národních podniků. Posledním zápisem z pražských národních podniků v podnikovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze byl národní podnik POTRUBÍ Praha, se sídlem Gorkého náměstí 3, Praha 1 (zápis ) a národní podnik ČKD DUKLA, se sídlem Thámova 11, Praha 8 (zápis ). Z tohoto celkového počtu zapsaných národních podniků bylo v průběhu těchto let v důsledku zrušení či organizačních změn z rejstříku vymazáno celkem 349 národních podniků, z nich 29 bylo národních podniků z let 1945 až

15 Ke změnám sídla nebo názvu podniku docházelo velmi často v průběhu padesátých let, což odpovídalo hledání optimálních organizačních struktur. V letech šedesátých tyto změny značně ubyly, s výjimkou let na přelomu šedesátých a sedmdesátých (1969 až 1972), kdy vzniklo mnoho nových národních podniků, avšak jejich životnost byla velmi krátká. Naprostá většina z nich nepřežila rok V následujících létech byly změny velmi minimální a v osmdesátých letech to byly výjimky až na roky 1988 a 1989, kdy byly národní podniky převáděny na státní podniky. Na státní podnik bylo v roce 1988 a 1989 převedeno celkem 261 pražských národních podniků, z nichž bylo 23 národních podniků z let 1945 až Tedy 238 byly národní podniky vzniklé po roce 1950, tj. 91 %. To svědčí o velkém průmyslovém rozvoji probíhajícím v létech 1950 až Průmyslová vyspělost bývá často používána jako ukazatel celkové vyspělosti státu. Československá republika vždy patřila do světové špičky průmyslově vyspělých států a značný podíl na tom měly právě pražské průmyslové podniky. Není tedy pravda, jak se dnes uvádí a tvrdí, že Československá republika byla technologicky zaostalou zemí. 3. Průmyslové podniky a privatizace po roce 1989 Propad naší průmyslové vyspělosti nastal s průběhem privatizace v devadesátých létech a na počátku let nového století. V roce 2011 byl sestaven žebříček průmyslové vyspělosti 27 zemí začleněných do Evropské unie. Česká republika byla zařazena až na sedmnácté místo. Za Českou republikou pak následovalo 10 zemí počínaje Řeckem a konče Bulharskem. Pro oživení paměti starších občanů a pro vysvětlení mladší generaci, která ještě tyto změny nevnímala nebo je vůbec s ohledem na datum svého narození nezažila, uvádíme stručný popis procesu privatizace. Opačným procesem znárodnění soukromého majetku státem (léta 1945 až 1950) je privatizace - změna státního majetku na soukromý (po roce 1989). U nás je pojem privatizace používán pro překotné změny ve vlastnictví majetku na počátku 90. let minulého století přerozdělování socialistického vlastnictví do soukromých rukou. Vlastnímu procesu předcházelo již v roce 1988 přijetí zákona č.88/1988, zákon o státním podniku, ze dne s účinností od Na základě tohoto zákona v roce 1988 a 1989 byly národní podniky postupně přeměňovány ve státní podniky a po roce 1990 byly státní podniky odstátňovány. V roce 1988 se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo, že základním článkem národního hospodářství budou státní podniky a družstva, na základě zákona č. 88/1988 Sb., zákon o státním podniku. Novější verze zákona o státním podniku byly zveřejněny pod čísly 111/1990 Sb. a 77/1997 Sb. Státní podnik byl deklarován jako socialistický výrobce zboží (výrobky, práce, služby)., provozující svou činnost samostatně na základě státního plánu hospodářského a sociálního rozvoje, úplného chozrasčotu a socialistické samosprávy. 15

16 Státní podnik vznikal rozhodnutím zakladatele dnem zápisu do podnikového rejstříku. Zakladatelem státního podniku byl určen ústřední orgán státní správy (příslušné resortní ministerstvo) nebo národní výbor. V právech a povinnostech zakladatele bylo stanoveno, že může rozhodnout o sloučení nebo splynutí státních podniků nebo rozhodnout o rozdělení nebo zrušení státního podniku. Řídící orgány podniku tvořily - ředitel (volený shromážděním v tajném hlasování), - orgány socialistické samosprávy, kterým bylo shromáždění delegátů celého pracovního kolektivu a rada pracovního kolektivu podniku. Organizační a řídící prvky státního podniku v mnohém připomínaly akciovou společnost s tím rozdílem, že shromáždění plnilo funkci valné hromady akcionářů a rada byla obdobou představenstva akciové společnosti. Převod státního podniku na akciovou společnost neměl činit žádné vážnější problémy. V zákoně byly zakotveny tzv. zvláštní režimy hospodaření, jako je útlumový program, konsolidační program a přímá správa: - Útlumový program byl soubor hospodářských, technických, organizačních, kádrových, sociálních a dalších opatření směřujících v daném podniku k utlumení výrobní nebo jiné hospodářské činnosti v určeném odvětvi nebo oboru. - Konsolidační program byl soubor hospodářských, technických, organizačních, kádrových, sociálních a dalších opatření směřujících k obnovení schopností podniku plnit stanovené hospodářské funkce. - Přímá správa podniku spočívala v přechodu řízení podniku z dosavadních řídících orgánů na správce ustanoveného zakladatelem. Při výkonu přímé správy byl správce podřízen zakladateli (ministerstvu). Ustavením správce zakladatelem automaticky zanikla funkce ředitele, orgánů socialistické samosprávy a určeného zástupce, případně zástupců ředitele podniku. 3.1 Historie privatizace V roce 1991 byl dne přijat zákon č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, s účinností od Potom již nic nestálo v cestě převádět státní majetek do soukromých rukou.. Tento zákon upravoval podmínky převodu majetku státu, k němuž měly právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace (dále jen "podnik") nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i podmínky převodu majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, a to na české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen "privatizace"). Změny ve vlastnictví probíhaly v zásadě dvěma způsoby: 1) restituce majetku navrácení majetku původním majitelům před rokem

17 2) privatizace odstátnění, převod státního majetku do rukou soukromých vlastníků. Privatizace konkrétního majetku probíhala některou z těchto metod: kupónová privatizace veřejné soutěže dražby (především u malých obchodních jednotek, provozoven) přímé prodeje majetku prodej akcií. Získání majetků v rámci privatizace, bez dostatečných právních podkladů, bylo možné na základě mocenského postavení a/nebo využitím právního vakua. V Československu začala privatizace krátce po roce Z té doby pocházejí pojmy malá privatizace a velká privatizace. Malá privatizace, předmětem byly malé provozní jednotky, které se prodávaly ve veřejných dražbách (byly zajišťovány Okresními komisemi pro privatizaci). Velká privatizace, předmětem byl státní majetek státních podniků, jehož převod se uskutečňoval dle schválených privatizačních projektů formou veřejné soutěže nebo formou kuponové privatizace. Vítěz veřejné soutěže mohl podnik, na který podal privatizační návrh, odkoupit. V praxi privatizace u nás probíhala tak, že na základě rozhodnutí vlády byly podniky a závody ve formě národních podniků převedeny na státní podniky a ty byly rozhodnutím příslušného ministra transformovány zakladatelskou listinou na akciové společnosti s danými stanovami a určeným představenstvem, dozorčí radou a revizorem účtů. Jediným akcionářem byl stát. Státem vlastněné akciové společnosti byly na základě privatizačních projektů prodány. Většina takto zprivatizovaných společností poměrně rychle zkrachovala a zadlužila se. Výsledkem pak byla likvidace společnosti, případně prodej zahraničnímu investorovi, většinou za symbolickou cenu. Ochota prodávat podniky zahraničním investorům nepramenila z toho, že bychom očekávali dovoz nového technického vybavení a nových technologií, nových výrobních programů, pramenila z toho, že byl zájem zlikvidovat konkurenci. Klasickým příkladem je prodej podniku ČKD Praha kolejová vozidla (dříve TATRA Smíchov) na Zličíně firmě Siemens, která postupně podnik po částech prodala v dražbách a z Prahy odešla. Takový osud postihl i Motorlet Praha (Walter letecké motory), ČKD polovodiče, podniky TESLA, České loděnice Praha, Průmysl masný Písnice, Čakovice a další podniky. Pro desocializaci československé ekonomiky byla zvolena metoda kupónové privatizace, která se realizovala prostřednictvím akciových společností vybraných a vlastněných Fondem národního majetku. Experiment s názvem kuponová privatizace byl uskutečněn ve dvou vlnách. V jeho rámci si mohl každý občan koupit v každé vlně takzvanou kuponovou knížku, a 17

18 potom si mohl v několika kolech objednávat akcie firem privatizovaných Fondem národního majetku až do výše kuponů obsažených v kuponové knížce. První vlna kuponové privatizace se uskutečnila v Československé republice v roce 1992 (5 kol od května do prosince), druhá vlna v České republice roku 1994 (6 kol od března do prosince). V každé vlně si každý dospělý občan, trvale žijící na území republiky, mohl zakoupit kuponovou knížku za 35 Kč a k ní známku za 1000 Kč. Kuponová knížka obsahovala 10 kuponů po 100 bodech. Tím se stal DIKem neboli držitelem investičních kupónů. Každá vlna privatizace se skládala z několika navazujících kol, v každém kole mohl DIK pomocí kuponů uplatnit poptávku po vybraných akciích v kursu stanoveném pro příslušné kolo. Od druhého kola mohly poptávku po akciích uplatňovat i založené investiční fondy. Pokud poptávka nepřevyšovala nabídku, akcie byly zájemcům v zaknihované formě připsány na účet ve Středisku cenných papírů a zbytek akcií příslušné společnosti postoupil do dalších kola. Pokud poptávka převyšovala nabídku, zájemcům nebyly akcie příslušné společnosti připsány a postoupily všechny do dalšího kola. Zbytek akcií po posledním kole zůstal Fondu národního majetku. Za jednoho z autorů kuponové privatizace je považován Václav Klaus. Při kuponové privatizaci se proslavil Viktor Kožený jistotou desetinásobku. Kdo investoval své body z kuponové knížky do jeho Harvardských investičních fondů, měl přislíbeno, že za ně obdrží Kč. Tím zřetelně zvýšil zájem občanů o kuponovou privatizaci. Značná část občanů neměla zájem si kuponovou knížku vůbec pořídit. Mnozí z těch, kteří si ji pořídili, investovali tak, že od té doby nedostali žádné nebo jen zanedbatelné dividendy a jejich akcie pozbyly ceny. Ještě 16 let od ukončení I. a II. vlny kuponové privatizace evidovalo Středisko cenných papírů přes milión a půl účtů s cennými papíry, které byly založeny právě v době privatizace kuponovou metodou. Většina z vlastníků pravděpodobně nezná aktuální hodnotu svého majetku v cenných papírech. Celková hodnota jmění podniků privatizovaných kuponovou metodou činila 367,5 miliard korun. První vlny se zúčastnilo 5,98 miliónu občanů a druhé 6,16 miliónu. Na první vlně se podílelo celkem 264 investičních fondů, kterým občané - držitelé investičních kuponů, svěřili celkem 71,8 % všech investičních bodů investovaných pro první vlnu. Ve druhé vlně se účastnilo 353 investičních fondů, kterým občané svěřili 64 % všech investičních bodů druhé vlny. Průměrná účetní hodnota na jednoho DIKa činila v první vlně korun a ve druhé korun. Řada podniků a závodů zcela zanikla a jako by byla vymazána nejen z mapy Prahy, ale i z našeho vědomí. Robert Oppelt v článku Zašlou slávu pražského průmyslu střídají byty, obchody a kanceláře z 10. listopadu 2011 napsal: Pragovka, Waltrovka, Ringhofferka, Rustonka. Zůstanou z průmyslové minulosti jen slavná jména? a dále pokračuje Prázdná okna, opadané zdi, ticho a hromady odpadků nebo rovnou zplanýrované plochy čekající na peníze developerů. Tak vypadají mnohé, kdysi slavné pražské továrny. 18

19 Nejdůležitější a nejzávažnější je fakt, že stát přišel o nesmírné finanční zdroje. Ne z prodeje podniků, většinou výrazně pod reálnou cenou, ale z jejich produkce. Každý národní podnik si část vytvořeného zisku ponechal pro svou rozšířenou reprodukci a zbytek zisku převedl státu. Stát pak měl dostatek prostředků na financování např. školství, zdravotnictví, kultury a sportu a dalších odvětví. Dnes jsou zisky vyváženy do zahraničí vlastníkům těchto podniků a stát má pouze prostředky vybírané z daní, to v lepším případě. V horším případě jsou i tyto daně vyváděny do zemí daňových rájů, kde je značná část našich podniků registrována. Stát nemá prostředky na financování potřeb společnosti, ale vytváří dluhy, kterými zatěžuje nejen současnou populaci, ale i příští generace. 4. Výklad ke zpracovaným tabulkám K získání přehledu o tak rozsáhlém souboru jako je soubor pražských podniků a závodů byla zvolena forma tabulek, ve kterých byla zpracovány údaje získané z podnikového rejstříku vedeném v létech 1950 až 1989 Městským soudem v Praze. Šlo o následující údaje: - název podniku či samostatného závodu, - adresa, - datum vzniku podniku či samostatného závodu, respektive datum zápisu do podnikového rejstříku, - datum zániku podniku či samostatného závodu, respektive datum výmazu z podnikového rejstříku, - všechny změny uvedených údajů. Sekce regionálních dějin má dále k dispozici údaje o personálním obsazení funkcí ředitelů a jejich náměstků, které nebyly do tabulek zpracovány, ale lze je v konkrétních případech poskytnout. Přehledy jsou zpracovány v následujících tabulkách: - Přehled pražských podniků a závodů v létech 1945 až Přehled pražských podniků a závodů vzniklých znárodněním po roce Přehled pražských podniků a závodů zrušených v létech 1945 až Přehled pražských podniků a závodů z let 1945 až 1989 převedených na státní podnik - Přehled pražských podniků a závodů z let 1945 až 1989 zrušených po roce Seznam tisků skupina B, podniky závody. 19

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více