Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková"

Transkript

1 Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

2 Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, registr. č. CZ. 1.07/1.1.00/ , financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace a realizátorem projektu je město Moravský Krumlov. Publikace vznikla jako sborník metodických materiálů, které byly prezentovány na vzdělávacích seminářích v letech a byly realizovány firmou Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice, s.r.o.

3 Úvod Finanční gramotnost Vymezení pojmu finanční gramotnost Standardy finanční gramotnosti Finanční gramotnost a školní vzdělávací programy Příklad rozpracování očekávaných výstupů v některých vzdělávacích oblastech Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Výchova k občanství 2. stupeň ZŠ Metody a formy práce rozvíjející finanční gramotnost Heuristická metoda Inscenační metoda Metoda práce s textem Didaktické hry Formy výuky Literatura a zdroje...14 Úvod Cílem metodiky je pracovní text, který aktivně propojuje teorii s praxí. V textu jsou uvedeny Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, propojenost na školní vzdělávací programy a příklady zapracování Standardů FG do dvou vzdělávacích oblastí na I. a II. stupni základní školy. Jednotlivé aktivity provázející teoretickou část jsou postaveny na principu zkušenostního učení, tzn. čtenář má možnost reflektovat svou zkušenost, vyhodnotit si úroveň svých znalostí a dovedností a v neposlední řadě se podílet na vlastním rozvoji s pohledem do své budoucí praxe. Seznam literatury a zdrojů, který je uveden na konci publikace, může sloužit k prohloubení znalostí a k získání inspirací využitelných v pedagogické praxi. 1. Finanční gramotnost Klíčová slova: Gramotnost, školní vzdělávací program, standardy finanční gramotnosti, výstupy, metody a formy práce. Aktivita číslo 1: Forma: individuální práce. Jak byste vysvětlili pojem gramotnost? Jaké druhy gramotností znáte? Co pro vás znamená, že je člověk finančně gramotný? 4 5

4 1.1 Vymezení pojmu finanční gramotnost Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. 1 Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci Standardy finanční gramotnosti 3 Standardy finanční gramotnosti vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělávání (zvlášť pro 1. stupeň a pro 2. stupeň) a pro střední vzdělávání (ten odpovídá úrovni finanční gramotnosti dospělého občana). Standardy finanční gramotnosti, jsou součástí Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách 4. Standardy finanční gramotnosti předkládají a vzdělávacího procesu ve čtyřech tematických okruzích: Peníze Hospodaření domácnosti Finanční produkty Práva spotřebitele (pouze pro rozvoj FG na středních školách) Zpracování Standardů se velmi blíží rozpracování vzdělávacího obsahu v rámcových vzdělávacích programech. 1 KOLEKTIV, Autorů. Finanční gramotnost ve výuce [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2 KOLEKTIV, Autorů. Finanční gramotnost ve výuce [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [online]. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, [cit ]. Dostupné z WWW: 4 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [online]. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, [cit ]. Dostupné z WWW: Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání Jednotlivé y jsou vlastně doporučeným učivem a dílčí jsou navrhnutými očekávanými výstupy. PENÍZE 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ hotovostní a bezhotovostní forma peněz nakládání s penězi způsoby placení tvorba ceny banka jako správce peněz inflace používá peníze v běžných situacích na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny popíše vliv inflace na hodnotu peněz HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti nárok na reklamaci základní práva spotřebitelů na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele FINANČNÍ PRODUKTY 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ úspory služby bank, aktivní a pasivní operace půjčky produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků pojištění úročení vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) vysvětlí význam úroku placeného a přijatého uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 6 7

5 3. Finanční gramotnost a školní vzdělávací programy 5 Je užitečné si pamatovat, že: finanční gramotnost je povinnou součástí základního vzdělávání (nelze ji tedy realizovat pouze volitelnými předměty nebo jen v části třídy nebo ročníku) výuku finanční gramotnosti je nutné realizovat na 1. i na 2. stupni ZŠ, protože pro oba stupně základního vzdělávání jsou v RVP ZV závazné očekávané výstupy finanční gramotnost je na 1. a na 2. stupni ZŠ uceleným systémem finančního vzdělávání, a proto je potřeba zohledňovat návaznost mezi 1. a 2. stupněm základního vzdělávání finanční gramotnost je mezioborovou problematikou, a proto je při výuce nezbytná spolupráce mezi pedagogy 6 Aktivita číslo 2 Forma: práce ve dvojici. Společně se svým kolegou naformulujte pět přínosů zařazení finanční gramotnosti do školního kurikula: Klíčové kompetence žáků rozvíjející jejich finanční gramotnost Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a využívá je v praktickém životě poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok porovnává získané výsledky, kriticky je posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti plánuje a organizuje Kompetence k řešení problému rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o jeho příčině a naplánuje způsob jeho řešení samostatně řeší konkrétní situace vyhledá informace potřebné k řešení 5 Finanční gramotnost: 6 Doporučení, inspirace a náměty: Kompetence komunikativní využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem naslouchá druhým, rozumí jim, vhodně reaguje, argumentuje ověřuje si získané poznatky Kompetence sociální a personální zvažuje a reálně posuzuje své možnosti předpokládá důsledky svého jednání a rozhodování při spolupráci respektuje různá hlediska řešení a názory druhých lidí Kompetence občanské rozhoduje se zodpovědně chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni Kompetence pracovní dodržuje stanovená pravidla plní své povinnosti a své závazky chápe podstatu, cíl i riziko podnikání 4. Příklad rozpracování očekávaných výstupů v některých vzdělávacích oblastech 4.1 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. stupeň ZŠ Očekávaný výstup: Žák se orientuje v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. Příklady dílčích výstupů: 1. a 2. ročník: Pozná a pojmenuje české mince a bankovky. Na příkladu popíše využití platební karty. Orientuje se v ceně základních potravin, odhadne celkovou cenu nákupu. 3. a 4. ročník: Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení. Vlastními slovy vysvětlí, co znamená, že je banka správce peněz. 4. a 5. ročník: Sestaví svůj osobní rozpočet. Porovná své finanční možnosti v souvislosti se svými přáními a potřebami. 8 9

6 5. ročník: Vyhodnotí, co může nastat, když jsou výdaje vyšší než příjmy. Navrhne řešení, když jsou příjmy menší než výdaje. Na příkladech demonstruje základní příjmy a výdaje domácnosti. Předvede, jak postupovat při reklamaci zboží. 4.2 Vzdělávací oblast Výchova k občanství 2. stupeň ZŠ Očekávané výstupy: Žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany. Žák sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi. Žák na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. Žák vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Žák na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Žák rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Žák rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. Žák přiměřeně uplatňuje svá práva, včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu. Příklady dílčích výstupů: 6. ročník: Popíše rozdíl mezi pravidelnými a jednorázovými výdaji. Uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti. Vytvoří návrh řešení situace, kdy jsou příjmy domácnosti menší než výdaje. 7. ročník: Popíše rozdíl mezi hotovostními a bezhotovostními platbami. Uvede výhody a rizika hotovostních a bezhotovostních plateb. Vlastními slovy popíše, k čemu slouží bankovní účet. Objasní rozdíly mezi debetní a kreditní platební kartou. 8. a 9. ročník: Vysvětlí pojem úrok, vysvětlí rozdíl mezi placeným a přijatým úrokem. Uvede příklady možností úspor, investic či spotřeby při nakládání s volnými prostředky. Předloží možnosti řešení deficitu na straně příjmů a výdajů. Porovná nabídku finančních produktů pro zhodnocení volných finančních prostředků. Prezentuje možnosti různých typů pojištění. Vysvětlí na příkladech, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu produktu. Demonstruje způsob stanovení ceny. Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. Vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz. Prezentuje postup při reklamování výrobku nebo služby. Objasní pomocí příkladu, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele. 5. Metody a formy práce rozvíjející finanční gramotnost Finanční vzdělávání je zacíleno na získávání znalostí a dovedností potřebných pro život, proto by mělo být provázáno s běžným životem. Nelze rozvíjet dovednosti pouze získáváním znalostí, ale je potřeba promyšleně tyto znalosti navázat na reálné životní situace. Je tedy na učitelích zprostředkovat žákům takové učení, které umožňuje aplikovat získané znalosti do situací vycházejících z každodenního života. Vzhledem k tomu, že finanční vzdělávání cíleně směřuje do aplikační a rozhodovací roviny, je potřeba, aby učitelé volili takové výukové aktivity, které umožňují, aby si žáci zažili relativně autentický prožitek. 5.1 Heuristická metoda Heuréka! Objevil jsem to! Našel jsem to! Mám to! Metoda objevování, řízeného objevování. Žáci sami hledají možnosti a řešení. Učitel nechává žákovi prostor, aby sám našel řešení. Učitel podporuje u žáků rozvoj myšlení a rozvoj kreativity. Sám zasahuje do práce žáků minimálně. Je však jeho rolí průběžně kontrolovat práci žáků a v případě, že se žáci dostanou do slepé uličky či pracují na chybném výstupu, tuto práci konstruktivně korigovat. Zásady pro heuristickou metodu: 1. Dobře formulovaná otázka či problém. (např. Bude moci rodina XY na základě svého hospodaření jet na týdenní dovolenou k moři?) 2. Řešený problém by měl být žákům blízký. Zde se doporučuje uplatnit princip přiměřenosti. 3. Vstupní informace poskytuje vyučující. (např. přehled rodinných příjmů a výdajů. Popřípadě odkáže na potřebné zdroje.) 4. Vyučující průběžně kontroluje práci žáků, věnuje pozornost představení výsledků, zobecnění jednotlivých fází řešení, nastínění možných alternativ

7 5.2 Inscenační metoda Metoda hraní rolí. Žáci ve svých rolích přijímají konkrétní sociální pozici a sami jsou tedy aktéry. Tímto prožitkem mají žáci možnost vidět situaci skrze sebe sama vciťují se, vyjadřují své postoje, hledají možnosti řešení. Učí se rozhodovacím mechanismům. Inscenační metody vytvářejí prostor pro prožitky a zároveň umožňují povznést se nad osobní finanční situaci žáků. Zásada pro inscenační metodu: 1. Každá role je vymezena charakteristikou a popisem situace, ve které se aktéři nachází. 5.3 Metoda práce s textem Budeme-li vycházet z předpokladu, že začátek finančního problému může začít od čtení smluv a smluvních podmínek, je na místě propojit finanční gramotnost s gramotností čtenářskou. Konstruktivistické pojetí rozvoje čtenářské gramotnosti umožňuje získat dovednosti práce s textem, které vedou k porozumění textu, a tím i dovednosti dokázat se rozhodnout na základě zjištěných informací čili současně rozvíjet kritické myšlení žáků. Aktivita číslo 3 Forma: práce ve skupině. Rozdělte se do skupin podle vzdělávacích oblastí. Vyberte si jeden z obsahů a výsledků ze Standardu FG a navrhněte výukovou jednotku. Při zpracování dodržujte strukturu: Vzdělávací předmět: Ročník/třída: Cíl: Klíčové kompetence: Metody a formy práce: Hodnocení: Postup: 5.4 Didaktické hry Jsou atraktivní simulací reálných životních situací. Žáci k nim mají blízko, protože propojují všechny styly učení (vizuální, auditivní, kinestetický). Typy didaktických her Deskové hry strategické hrací plán, žetony, papírové peníze, kartičky s popisy konkrétních situací, hrací kameny, jasně stanovená pravidla. Počítačové hry a on-line aplikace Nevýhodou je vyšší pořizovací cena her a nemožnost efektivního zapojení všech žáků. 6. Formy výuky Již podle cílů finančního vzdělávání je zřetelné, že frontální výuka se bude podílet na získání potřebných dovedností a postojů v menší míře. Efektivnějším způsobem se jeví projektové vyučování, integrovaná výuka a kooperativní výuka. Zpětná vazba: diskuze

8 PROSTOR PRO VAŠE Literatura a zdroje POZNÁMKY Finanční gramotnost Publikace Gramotnosti ve vzdělávání, VÚP PRAHA, KOLEKTIV AUTORŮ,. Gramotnosti ve vzdělávání [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Finanční gramotnost ve výuce obsah a příklady z praxe škol, NÚOV PRAHA, 2008 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční gramotnost ve výuce obsah a příklady z praxe škol [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Finanční gramotnost úlohy a metodika, NÚOV PRAHA, 2009 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční gramotnost úlohy a metodika [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SCHIFF, P. D.; SCHIFF A. D. Ekonomické bajky pro studované i laiky. Dokořán, 2010 SKOŘEPA, M.; SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia. Scientia, 2008 Slabikář finanční gramotnosti. Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. COFET, 2009 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [online]. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, [cit ]. Dostupné z WWW: system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach Další zdroje k finanční gramotnosti jsou uvedeny na digifoliu rvp.cz: Na webových stránkách České národní banky: 14

9 PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY

10 PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY

11 Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, registr. č. CZ. 1.07/1.1.00/ , financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem dotace a realizátorem projektu je město Moravský Krumlov. Publikace vznikla jako sborník metodických materiálů, které byly prezentovány na vzdělávacích seminářích v letech a byly realizovány firmou Valid-Ed vzdělávací a rozvojové centrum Valtice, s.r.o.

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Obsah I. Úvod... 2 II. Metodická doporučení... 3 A. Koncepce... 3 1. Porozumění podstatě finanční gramotnosti... 3 2. Používání a vysvětlování odborných

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Mgr. Alena Hesová Národní ústav pro vzdělávání 2013 (aktual.) 1 Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti Mgr. Alena Hesová NÚV, Praha Na přípravě

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8.1 Etická výchova (od 1.9. 2010)... 354 8.2 Volba povolání (od 1.9. 2010)... 357 8.3 Anglický jazyk (od 1.9. 2010)... 357 8.4 Matematika

Více