Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Transkript

1 Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do finančního života v demokratické společnosti. Úvod do finanční gramotnosti Úvodní a, seznámení s předmětem a plán na školní rok září OSŠ škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra ve škole Umí vysvětlit pojem finanční gramotnost, jak se chová finančně gramotný občan a které složky FG ovlivňují život občanů. Vysvětlí obsah pojmu peněžní gramotnost. Finanční gramotnost Definice FG 3 základní složky Peněžní gramotnost Úvod do peněžní gramotnosti OO práva a povinnosti, přijímat odpovědnost za dvé postoje a činy a práva a povinnosti občana VZ - rodina

2 Rozumí pojmům z oblasti peněžnictví a bankovnictví. Forma peněz Rozlišuje mezi hotovostními a bezhotovostními operacemi, umí si zvolit vhodný způsob platby vzhledem k možnostem, bezpečnosti a nákladům zvoleného způsobu placení. Dokáže pracovat s domácí i zahraniční měnou. Peněžní gramotnost Hotovostní peníze Bezhotovostní peníze Banky Tuzemská x zahraniční měna vyučování 4 říjen listopad SS organizace vlastního času PS dobrá organizace času FVM vliv médií na každodenní život, společnost, role médií v každodenním životě KR cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity D první měna D vývoj peněz Čj vyplnění tiskopisů M výpis z účtu, úrok, procenta It - tabulky v domácnosti, cena a nákupy 2

3 Dokáže vysvětlit pojem cena. Rozumí základním způsobům tvorby ceny na trhu. Zná faktory, které ovlivní cenu. Popíše vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny. Rozlišuje základní daně občanů a firem, zná, jak ovlivní občanů, firem a státu. Cenová gramotnost Úvod do cenové gramotnosti Tvorba ceny, nákladový a marketingový přístup Nákladový přístup tvorby ceny (náklady x výnosy, příjmy x výdaje) Zisk x ztráta, obchodní marže daně 2 listopad prosinec - leden SS organizace vlastního času PS dobrá organizace času FVM vliv médií na každodenní život, společnost, role médií v každodenním životě M tabuky, grafy, úrok, procenta v domácnosti, cena a nákupy 3

4 Vysvětlí a rozumí pojmům konkurence, monopol, oligopol, kartel, dumping a jejich vliv na cenu pro spotřebitele. Objasní vliv nabídky a poptávky trhu na cenu. Rozumí pojmu inflace. Umí vysvětlit, co je to inflace, její vliv na cenu pro spotřebitele. Ví, že inflace ovlivní reálnou výši mzdy a úspor. Cenová gramotnost Marketingový přístup tvorby ceny. Nabídka a poptávka Inflace leden HP analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, pomáhající a prosociální chování. K komunikace v různých situacích ŘP dovednosti pro řešení problémů a rozhodování M - tabulky It tabulky v domácnosti, cena a nákupy 4

5 Žák vysvětlí v současnosti velmi rozšířený pojem marketing. Objasní pojmy spotřebitel, druhy prodeje, nástroje marketingu. Zná základní práva spotřebitele, rozumí pojmům záruční doba, reklamace. Marketing a spotřebitel Pojmy z marketingu, ochrana spotřebitele Marketingové nástroje (druh prodeje, slevy, reklama) Reklama a její druhy, media vyučování 4 únor FVM vliv médií na každodenní život, společnost, role médií v každodenním životě LV udržovat tolerantní a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování KD respektování zvláštností různých etnik KR cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity nezaměstnanost v domácnosti, cena a nákupy VZ - rodina 5

6 Základní pojmy (příjmy, výdaje, potřeby, rozpočet) Žák rozlišuje skladbu příjmů a výdajů, umí sestavit jednoduchý rozpočet. Příjmy Vysvětlí principy sestavení vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu. Rozpočtová gramotnost Výdaje Rozpočet (osobní, rodinný, sestavení rozpočtu, bankrot) 4 březen OO občan jako odpovědný člen společnosti LV lidská solidarita, umět se vžít do role druhého, udržovat tolerantní Čj literatura, díla o lakotě M výpis z účtu, rozpočet, úrok, procenta It tabulky, grafy VZ - rodina 6

7 vyučování k tématu Rozumí skladbě finančních aktiv a finančních pasiv rodiny, jejich vliv na rozpočet z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Umí vysvětlit a doporučit základní finanční produkty, objasnit jejich vliv na rozpočet a rozčlenit je z časového hlediska. Využívá matematické operace ve vzorcích z finanční matematiky a aplikuje je na příklady z praxe. Rozpočtová gramotnost Finanční produkty Státní rozpočet Finanční aktiva Finanční pasiva Finanční produkty I Finanční produkty II vyučování k tématu Finanční matematika Finanční matematika v praxi duben květen PD základní kategorie fungování demokracie (normy, práva) OO občan jako odpovědný člen společnosti KR cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity D státu Z přírodní bohatství, odvětví národního hospodářství M tabulky M výpis z účtu, rozpočet, úrok, procenta It tabulky, grafy, výpočty 7

8 Zodpovědnost ve finanční gramotnosti Žák si uvědomí nutnost zodpovědného přístupu k finančnímu plánování, jehož dopady jsou pro jedince, rodinu i společnost zřejmé z krátkodobého i dlouhodobého hiska. Standardy FG vyučování k tématu červen OO občan jako odpovědný člen společnosti ŘP dovednosti pro řešení problémů a rozhodování VZ rodina Čj vyplnění tiskopisů Souhrnné opakování 8

Příloha č. 19 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Příloha č. 19 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Příloha č. 9 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Chápe předmět jako otevření cesty k sebepoznání, poznání druhých v kontextu životních situací, jako možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do života

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno náměstí Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01 64 41 L / 51 Podnikání - dálkové

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno náměstí Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01 64 41 L / 51 Podnikání - dálkové Název modulu: Podstata fungování tržní ekonomiky Kód modulu: 64 4 EKO a01 PK Délka: 4 hodiny Platnost od: 1. 9. 2011 Typ modulu: Povinný Pojetí modulu : Kombinovaný Vstupní předpoklady: Učivo základní

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí základní ekonomické pojmy uvědomí si význam výroby v ekonomice

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty Účetnictví, Marketing, Management a Základy práva tvoří ekonomicko-právní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 320 (10 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 7 Člověk a společnost. Dějepis Práce a společnost

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 7 Člověk a společnost. Dějepis Práce a společnost Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 7 Člověk a společnost Dějepis Práce a společnost Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

6.14 Občanská výchova

6.14 Občanská výchova ÝŽVZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.14 Občanská výchova CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výchova k občanství je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209 5.8.2 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, přímá návaznost na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají

Více

6.14 Občanská výchova

6.14 Občanská výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.14 Občanská výchova CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ -ve znění změn RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7.,

Více