NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES..."

Transkript

1 Obsah NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES Lokální biocentrum BC 1 Pod Váţany Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky Limity výsadby Navrţené řešení Lokální biokoridor BK Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky Limity výsadby Navrţené řešení Prvek krajinné zeleně Šelov Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky Limity výsadby: Navrţené řešení... 8 SO1 NÁSLEDNÁ PÉČE Vyţínání a pletí Zálivka Opakovaný nátěr keřů Náhrada sazenic, kontrola ukotvení, výchovný a zdravotní řez Odstraňování neţádoucích druhů Kosení zatravněných ploch Kosení v rámci dvouleté následné péče Zásady managementu kosení luk v rámci zaloţených prvků ÚSES a krajinné zeleně po ukončení následné péče Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov)

2 NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES 3.1 Lokální biocentrum BC 1 Pod Vážany Obr. Svah určený k realizaci BC 1 Pod Vážany navazující na VKP Remíz Obr. Sousední lokalita VKP Remíz Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 1

3 3.1.1 Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky Navrhované biocentrum o výměře 4,34 ha se nachází na orné půdě ve svahu západní expozice v SV části katastru Podolí. Biocentrum navazuje na existující remíz (registrovaný jako VKP Remíz) v nivě drobného bezejmenného toku. Oproti zmíněnému Remízu však pozemek pro realizaci biocentra reprezentuje stanoviště hydricky normálních aţ suchých společenstev teplomilných doubrav, které odpovídají charakteru osy nadregionálního biokoridoru K 132, do které je lokální biocentrum vloţeno. Na bázi svahu přechází v stanoviště mírně ovlivněné podzemní vodou. Biocentrum bude zaloţeno na parcelách č. 1249/2, 1252/2, 1252/20, 1252/28, 1252/29, 1252/30, 1252/32, 1252/33, 1252/34, 1252/41, 1252/42, 1252/ Limity výsadby Přes pozemek prochází nadzemní VN 22 kv spol. E.ON. Ochranné pásmo 10 m je v návrhu plně respektováno - není zde navrţena výsadba stromů ani keřů. Pozemek s parcelním číslem 1252/31 vlastníka, který nesouhlasí s vybudováním prvků ÚSES, byl z návrhu ÚSES vyčleněn - nebude zde provedeno zatravněními ani výsadby Navržené řešení Celková výměra: REALIZACE NA VÝMĚŘE Zatravnění luční směs pozdní 4,34 ha 4,21 ha 4,21 ha - výsevek 60 kg/ha, celkem kg Plocha lučních porostů Plocha výsadeb dřevin 3,64ha 0,57 ha Výsadba dřevin č. Výsadba Počet stromů ks Počet keřů ks Oplocenka, délka v m 1 MEZ MEZ MEZ REMÍZ SKUPINY PO OBVODU Celkem Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 2

4 Použité druhy dřevin Značka stromy celkem 358 ks Počet ks BA javor babyka (Acer campestre) 34 BR jeřáb břek (Sorbus torminalis) 12 DB dub zimní (Quercus petraea) 28 DL dub letní (Quercus robur) 80 HA habr obecný (Carpinus betulus) 28 HP hrušeň polnička (Pyrus pyraster) 4 JH jilm habrolistý (Ulmus minor) 16 JL jabloň lesní (Malus sylvestris) 20 JM javor mléč (Acer platanoides) 14 JS jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 25 JV jilm vaz (Ulmus laevis) 20 LP lípa malolistá (Tilia cordata) 4 OL olše lepkavá (Alnus glutinosa) 63 TP třešeň ptačka (Prunus avium) 10 Značka keře celkem 1190 ks Počet ks BE brslen evropský (Euonymus europaeus) 125 DR dřín obecný (Cornus mas) 150 HO hloh obecný (Crataegus laevigata) 160 KA kalina obecná (Viburnum opulus) 30 KO krušina olšová (Frangula alnus) 75 KT kalina tušalaj (Viburnum lantana) 45 LS líska obecná (Corylus avellana) 135 PZ ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 150 RE řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 130 STR střemcha hroznovitá (Prunus padus) 30 SV svída krvavá (Swida sanquinea) 30 ZP zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 130 Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 3

5 Sadební materiál: obalované sazenice stromů ve velikosti odrostek ve velikosti 120+ obalované sazenice keřů, délka výhonů cm Ochrana sazenic proti zvěři: individuální ochrana stromů chráničkou repelentní nátěr keřů proti okusu v remízu výsadba dřevin do oplocenky Spon výsadeb: na mezích vzdálenost řad cca 2 m, sazenice dřevin po 1 m v remízu- stromy 3 x 3 m, keře 1,5 x 1m Způsob výsadby Po zaloţení lučního porostu osetím pozdní luční směsí budou realizovány výsadby mezí. V třířadé linii se budou střídat stromy a keře dle osazovacího schématu (Příloha H.3.2 Osazovací schéma mezí). Druhy stromů budou vysazovány v náhodném pořadí, keře vţdy po + 5ti kusech stejného druhu. Při úpatí svahu, v místech občasného zamokření, bude zaloţen remíz v oplocence s druhovou skladbou vhodnou pro vlhčí stanoviště. Do středu budou sázeny olše, duby letní a jilm vaz, po okrajích potom jasany a jabloně lesní. Stromy budou vysazovány ve skupinách po 5 aţ 10 ks. Výsadba stromů v remízu bude lemována dvouřadými liniemi keřů. Keře budou vysazovány vţdy po + 5ti kusech od jednoho druhu. (Příloha H.3.1 Osazovací schéma remízů) Lokální biokoridor BK 1 Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 4

6 Obr. Lokalita pro vybudování biokoridoru BK 1 - svah západní expozice, vlevo realizovaný úsek BK 1 Obr. BK 1 - místo napojení na již realizovaný úsek BK Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky Navrhovaný biokoridor BK 1 je součástí osy NRBK K132 v severní a severovýchodní části katastru. Biokoridor BK 1 je jiţ zčásti vybudovaný. Část navrţená k doplnění má délku 413 m a zajistí propojení existující části BK 1 s navrhovaným biocentrem BC 1 Pod Váţany. Navrţená šířka pro biokoridor regionálního významu je 40 m. Biokoridor procházející napříč svahem západní expozice plní současně i protierozní funkci. Biokoridor bude v I etapě realizován na části obecní parcely č.: 1252/114, v délce 151m Limity výsadby Přes pozemek neprochází ţádné ochranné pásmo sítí Navržené řešení Celková výměra: 1,44 ha z toho realizace v I. etapě na výměře 5793 m 2 Délka Šířka 151 m 40 m Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 5

7 Zatravnění luční směs pozdní výsevek 60 kg/ha celkem Plocha lučních porostů Plocha výsadeb dřevin 0,58 ha 34,8 kg osiva 0,58 ha 0,26 ha Výsadba dřevin č. Výsadba Počet stromů ks Počet keřů ks Oplocenka, délka v m 6 MEZ MEZ MEZ Celkem Použité druhy dřevin Značka stromy celkem 95 ks Počet ks BA javor babyka (Acer campestre) 20 BR jeřáb břek (Sorbus torminalis) 16 DB dub zimní (Quercus petraea) 20 HA habr obecný (Carpinus betulus) 8 HP hrušeň polnička (Pyrus pyraster) 3 JH jilm habrolistý (Ulmus minor) 8 JM javor mléč (Acer platanoides) 15 LP lípa malolistá (Tilia cordata) 0 TP třešeň ptačka 5 Značka keře celkem 510 ks Počet ks BE brslen evropský (Euonymus europaeus) 70 DR dřín obecný (Cornus mas) 80 HO hloh obecný (Crataegus laevigata) 80 KT kalina tušalaj (Viburnum lantana) 10 LS líska obecná (Corylus avellana) 80 PZ ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 80 RE řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 10 SV svída krvavá (Swida sanquinea) 30 ZP zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 70 Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 6

8 Sadební materiál: obalované sazenice stromů ve velikosti odrostek 120+ obalované sazenice keřů, délka výhonů cm Ochrana sazenic proti zvěři: individuální ochrana stromů chráničkou repelentní nátěr keřů proti okusu Spon výsadeb: na mezích - vzdálenost řad cca 2m, sazenice dřevin po 1 m Způsob výsadby Po zaloţení lučního porostu osetím pozdní luční směsí budou realizovány výsadby mezí. V třířadé linii se budou střídat stromy a keře dle osazovacího schématu (Příloha H.3.2 Osazovací schéma mezí). Druhy stromů budou vysazovány v náhodném pořadí, keře vţdy po + 5ti kusech stejného druhu. 4.3 Prvek krajinné zeleně Šelov Obr.: Výsadby krajinné zeleně Šelov budou navazovat na malý remízek vpravo a budou směřovat k polní cestě s doprovodnou zelení viditelnou na horizontu Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky Pozemek pro realizaci prvku leţí v západní části katastru. V územním plánu je označen jako plocha krajinné zeleně. Pro realizaci budou vyuţity obecní pozemky v místech historické cesty a luk, v současnosti Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 7

9 rozoraných. Zakládaný liniový prvek bude navazovat na stávající remízek a břehové porosty občasné vodoteče, na hřbetu bude napojen na krajinnou zeleň doprovázející polní cestu. Prvek bude zaloţen na obecních parcelách č. 183/1, 916/36, 938/1, 938/ Limity výsadby: Pozemky určené k realizaci kříţí: trasa optického vedení Českých radiokomunikací, ochr. pásmo 1,5 m nadzemní vedení VN spol. E.ON, ochr. pásmo 1 0 m zemní optický kabel spol. E.ON, och. Pásmo 1,5 m VTL plynovod DN 500, PN 40 spol. RWE - JMP Navržené řešení Celková výměra: Délka prvku Šířka Zatravnění luční směsí pozdní výsevek 60 kg/ha, celkem Plocha výsadeb dřevin Plocha lučních porostů 0,38 ha 433 m 6,6-10 m 0,30 ha 18 kg osiva 0,11 ha 0,28 ha Výsadba dřevin č. Výsadba Počet stromů ks Počet keřů ks Oplocenka, délka v m 26 MEZ Použité druhy dřevin Značka stromy celkem 85 ks Počet ks BA javor babyka (Acer campestre) 10 BR jeřáb břek (Sorbus torminalis) 5 DB dub zimní (Quercus petraea) 5 HA habr obecný (Carpinus betulus) 10 HP hrušeň polnička (Pyrus pyraster) 5 JA jabloň- staré odrůdy 15 JH jilm habrolistý (Ulmus minor) 5 Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 8

10 JM javor mléč (Acer platanoides) 10 LP lípa malolistá (Tilia cordata) 10 MY myrobalán (Prunus cerasifera) 5 TP třešeň ptačka (Prunus avium) 5 Značka keře celkem 380 ks Počet ks BE brslen evropský (Euonymus europaeus) 40 DR dřín obecný (Cornus mas) 40 HO hloh obecný (Crataegus laevigata) 40 KO krušina olšová (Frangula alnus) 30 KT kalina tušalaj (Viburnum lantana) 40 LS líska obecná (Corylus avellana) 40 PZ ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 40 RE řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 40 SV svída krvavá (Swida sanquinea) 30 ZP zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 40 Sadební materiál: obalované sazenice stromů ve velikosti odrostek 120+ prostokořenné vysokokmeny ovocných odrůd obalované sazenice keřů, délka výhonů cm Ochrana sazenic proti zvěři: individuální ochrana stromů chráničkou repelentní nátěr keřů proti okusu Spon výsadeb: vzdálenost řad cca 1,5 m, sazenice dřevin po 1 m Způsob výsadeb Po zaloţení lučního porostu osetím pozdní luční směsí bude realizována liniová výsadba dřevin. V třířadé linii se budou střídat stromy a keře dle osazovacího schématu (Příloha H.3.8 Osazovací schéma Šelov). Druhy stromů budou vysazovány v náhodném pořadí, keře vţdy po + 5ti kusech stejného druhu. V místech kříţení s ochrannými pásmy sítí bude realizováno pouze zatravnění. První řada dřevin bude vzdálena od okraje pole 1,5 m, z jiţní strany výsadeb bude ponechán zatravněný pás o šířce cca 3-7 m. Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 9

11 SO1 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.1 Vyžínání a pletí Podmínkou k úspěšnému vývoji porostu je vyţínání okolí sazenic 2 ročně po dobu 2 3 let. Vyţínání se bude provádět u výsadby dřevin v liniích a oplocenkách. Kolem stromů ve stromořadích a stromů vysazených jednotlivě či do malých skupin bude udrţována zálivková mísa o průměru cca 1 m v bezplevelném stavu okopávkou, a to min. 1 x ročně. Veškerá rostlinná hmota bude shrabána a odvezena na skládku či kompostování. 5.2 Zálivka V rámci následné péče budou sazenice stromů mimo oplocenky opakovaně zalévány, a to v závislosti na mnoţství sráţek v daném období. Stromy budou zalévány dávkou 30 l/strom, a to 2 5 x za vegetační období po dobu 2 let. 5.3 Opakovaný nátěr keřů jako ochrana před okusem a ohryzem. V rámci následné péče bude prováděn 2 x ročně. 5.4 Náhrada sazenic, kontrola ukotvení, výchovný a zdravotní řez V rámci zajištění následné péče bude zajištěna: výměna uhynulých sazenic, kdy se v prvním roce následné péče předpokládá 10 % náhrada za uhynulé sazenice, v následujícím roce pak 5 %. kontrola jejich zdravotního stavu opakovaná kontrola a oprava ukotvení stromů ke kůlům a jejich opětovné vyvázání výchovný a zdravotní řez ovocných stromů pravidelné odstraňování výmladků, prosvětlení koruny a péče o ovocné dřeviny minimálně po celou dobu udrţitelnosti projektu. 5.5 Odstraňování nežádoucích druhů Po celou dobu udrţitelnosti bude zajištěn monitoring a odstraňování neţádoucích dřevin, které se mohou na plochu rozšířit z okolí (zejména je třeba sledovat výskyt akátu a javoru jasanolistého). Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 10

12 5.6 Kosení zatravněných ploch Kosení v rámci dvouleté následné péče Po zaloţení travního porostu bude proveden první pokos při výšce cca 8 10 cm. První pokos je součástí dodávky zaloţení travního porostu. Dále bude sečení v prvních dvou letech po zaloţení prováděno min. 2 x ročně, před kvetením vzešlých plevelů. Pokosený travní porost bude shrabán a odvezen ke kompostování popř. pouţit ke zkrmení Zásady managementu kosení luk v rámci založených prvků ÚSES a krajinné zeleně po ukončení následné péče Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 11

13 Obr.: Ilustrační foto kosení luk a sklizeň sena Po ukončení dvouleté následné péče budou louky vyuţívány k extenzivnímu hospodaření louky budou koseny na seno jako krmivo pro koně. Zásady péče o zaloţené prvky byly zpracovány dle metodiky MŢP Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000: Louky a pastviny jsou polopřirozená travinná společenstva, která patří na území našeho státu mezi nejrozšířenější biotopy bezlesí. Louky a pastviny se nacházejí roztroušeně po celém území ČR od níţin do hor. Velkoplošně jsou vázány na oblasti s extenzivním způsobem zemědělského hospodaření. Jejich výskyt je podmíněn jednak úţivností půdy a její vlhkostí, ale také činiteli, kteří blokují přirozený vývoj vegetace (sukcesi) a udrţují louky a pastviny v travinobylinných společenstvech. V optimálním případě jsou těmito činiteli sečení, pastva, nebo jejich kombinace. Ve výjimečných případech je ţádoucí louky extenzivně hnojit a vápnit. Louky a pastviny představují široké rozpětí různých společenstev, která jsou důleţitou krajinotvornou součástí české krajiny, zdrojem druhové rozmanitosti a útočištěm mnoha ohroţených druhů organismů. Biotop: T1.1 Mezofilní ovsíkové louky Přírodní stanoviště: 6510 Extenzivní sečené louky níţin aţ podhůří Typ managementu: zpravidla pro výţivné níţinné typy: Sečení se sušením píce a odvozem sena (hnojení, sečení s odklizením zelené píce, sečení s mulčováním) Vhodný interval sečení je 2 3 x/rok Minimální interval sečení je 1 x/rok Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 12

14 Vhodná mechanizace: Samohybná lehká technika Moţné je i pouţití těţké techniky a ostatní techniky při hnojení a vápnění Upřesňující podmínky Nutno pravidelně kosit optimálně 2 x (3 x) za rok, sušení sena na místě a jeho následný včasný odvoz. Trávu moţno podle stávajících podmínek (např. počasí) odvézt hned po seči. Při pravidelných častých sečích (3x/rok) je nutné přihnojování hnojem - nejlépe hovězím (podzimní rozmetání, jarní rozvláčení a shrabání) a mírné vápnění. Místo přihnojování lze pouţít mulčování (neprovádět vícekrát za sebou). V Brně, listopad 2012 Vypracovala: Ing. Ludmila Podracká Realizace prvků ÚSES v k. ú Podolí u Brna (okres Brno-venkov) Strana 13

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE Ilustrační foto. Objednatel: Obec Radslavice, 751 11 Radslavice Zpracovatel: Ing. Libor Tandler a kol.příkazy 66, 783 33 Příkazy Duben 2011 Obsah: 1. Identifikační

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Výsadby. Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP. zelená linka:

Výsadby. Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP.   zelená linka: Výsadby Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Upozornění Uvedené typové projekty byly realizovány mimo území CHKO, avšak typ výsadeb realizovaných

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: GALLOPRO s.r.o. Ing. Pavel Gallo Ing. Petr Kopeček Ing. Petr Kopeček Nová 1564, Říčany 251 01 Kraj: Liberecký Perucká 1, Praha2 125 00 Obec: Chlum Tel:224 253

Více

Obsah průvodní zprávy

Obsah průvodní zprávy Obsah průvodní zprávy 1. Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.2 Účel a místo stavby... 3 1.3 Majetkoprávní vztahy... 3 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:... 3 1.5 Základní údaje o území...

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice.

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 2 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 3 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI: Poř. Kateg dle ÚP pořa zeleně označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její funkce na ploše: SC smíšené centrální BV všeobecné BR individuální BH SO smíšené obytné RI rekreace

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 1 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Dolní

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Typologické členění lokalit a výběr dřevin

Typologické členění lokalit a výběr dřevin 2.2.5. Typologické členění lokalit a výběr dřevin Limitujícími faktory pro úspěšné zalesnění a zdárný vývoj kultur je volba vhodných dřevin a péče o kultury. Zásadním aspektem výběru je typologické členění.

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Úsek v. - východní Pod školou Úsek iii. - severní Na Libovníku Úsek iv. - severní

Úsek v. - východní Pod školou Úsek iii. - severní Na Libovníku Úsek iv. - severní Úsek v. - východn Pod školou Úsek iii. - severn Úsek i. - severozápdn a Libovnku Úsek iv. - severn TELIER M1 architekti s.r.o. n hlavn alej Lpa velkolistá - křžen hlavn alej Dub pýřitý (špák) Quercus pubescens

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

KOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, úřad územního plánování

KOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, úřad územního plánování KOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2011 Záznam o účinnosti: a) Správní orgán,

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

PROJEKT: Analýza území pro potřeby návrhu komplexní pozemkové úpravy. ukázka části projektu

PROJEKT: Analýza území pro potřeby návrhu komplexní pozemkové úpravy. ukázka části projektu PŘEDMĚT: PROJEKT: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: Pozemkové úpravy Analýza území pro potřeby návrhu komplexní pozemkové úpravy (okres Kladno) ukázka části projektu 5D Příroda a krajina (výkres: 6 Inventarizace zeleně)

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

BIOCENTRUM CHRLICE. Technická zpráva /2009. BIOCENTRUM CHRLICE Datum zá í SO 4 Ozelen ní. Technická zpráva A.8.

BIOCENTRUM CHRLICE. Technická zpráva /2009. BIOCENTRUM CHRLICE Datum zá í SO 4 Ozelen ní. Technická zpráva A.8. BIOCENTRUM CHRLICE Technická zpráva POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KRAJINNÁ EKOLOGIE AGERIS s.r.o., Je ábkova 5, 602 00 Brno, Tel./fax.: +420 545 241 842, www.ageris.cz Autorizace 15. 10. 2009 46/2009 Vedoucí projektu

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Novák, Bc. Markéta Kučerová Druhová skladba dřevin v keřovém patře agrárních valů

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Příloha k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci POPFK. Dokumentace navrhovaného opatření včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu

Příloha k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci POPFK. Dokumentace navrhovaného opatření včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu Příloha k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci POPFK Dokumentace navrhovaného opatření včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu Projekt Název projektu Výsadba Lovčice 2015 zpracoval: Ing.

Více

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD APROXIMATIVNÍ ROZPOČET ZPRACOVALA: Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová Gard&N

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

REVITALIZACE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace

REVITALIZACE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace REVITLIZCE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace STVB: REVITLIZCE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice 747 56 Gsm: 774 153 877,

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

1. Základní údaje OBJEDNATEL:

1. Základní údaje OBJEDNATEL: OBSAH A. Textová část 1. Základní údaje 1.1 Územně plánovací dokumentace 1.2 Důvod pořízení územní studie 1.3 Cíle a účel pořízení územní studie 1.4 Podklady a forma zpracování 2. Lokalizace řešeného území

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

Výsadba biocenter a liniové zeleně

Výsadba biocenter a liniové zeleně 07.04.2017 Výsadba biocenter a liniové zeleně Pobočkou Nymburk v okresech Nymburk a Praha-východ Místo konání: Praha budova ČSVTS, Novotného lávka 200/5 Ing. Zdeněk Jahn, CSc. vedoucí Pobočky Nymburk biocentrum

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í Praha: 2.6.2016 Číslo jednací: 060330/2016/KÚSK Spisová značka: SZ-060330/2016/KÚSK/2 Vyřizuje: Ing. Jitka Štuklová, l.339 Značka: OŽP/Št R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

Příloha Odůvodnění ÚP Supíkovice 1

Příloha Odůvodnění ÚP Supíkovice 1 Příloha Odůvodnění ÚP : Tabulková část okresního generelu (OG) ÚSES okresu Jeseník biocentra, výběr pro k. ú. obce, doplněná v rámci ÚP 1) LBC v obci : Pořadové číslo: 168 Označení ve výchozím generelu:

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice z Hlinska pod Hostýnem

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal 1 658 Kč Acer

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 SPOLEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPOL. S R.O. Šeránkova 32, 616 00 Brno, tel. 549256241, e-mail: spzp@volny.cz OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 (PROVÁDĚCÍ

Více

REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ 05/13OPR2 014 Ostravice - FM, Staré Město, km 22,900-25,300 SO-01 Údržba mezihrází 0,00

Více

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice zakázka č. 126/2017

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice zakázka č. 126/2017 Obsah průvodní zprávy 1. Úvod...2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Účel a místo stavby...3 1.3 Majetkoprávní vztahy...3 1.4 Výchozí podklady...4 1.5 Základní údaje o území...4 1.6 Zdůvodnění potřeby realizace

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Posílení funkce ÚSES v trase nadregionálního migračního koridoru v k.ú. Jablunkov - I. etapa

Posílení funkce ÚSES v trase nadregionálního migračního koridoru v k.ú. Jablunkov - I. etapa Posílení funkce ÚSES v trase nadregionálního migračního koridoru v k.ú. Jablunkov - I. etapa Projekt ÚSES a krajinotvorných opatření (zjednodušená projektová dokumentace) Identifikační údaje záměru Název:

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Zeleň rostoucí mimo les* * zahrnuje i sídelní zeleň

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Zeleň rostoucí mimo les* * zahrnuje i sídelní zeleň NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP * * zahrnuje i sídelní zeleň Položka součástí všech agregovaných položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě T.j. cena za t. j. (bez DPH) I. Agregované položky pro

Více