Obsah průvodní zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah průvodní zprávy"

Transkript

1 Obsah průvodní zprávy 1. Úvod Identifikační údaje Účel a místo stavby Majetkoprávní vztahy Základní údaje charakterizující stavbu: Základní údaje o území Výchozí podklady Současný stav Návrh úprav Koncepce řešení výsadeb Navrhovaná druhová skladba Příprava území Technologie zakládání výsadeb Založení travnatého porostu Následná údržba Údržba v dalších letech Požadavky na postup stavebních prací Sítě technického vybavení Bezpečnostní opatření v průběhu stavby Nakládání s odpady... 11

2 1. Úvod 1.1 Identifikační údaje Objednatel: Obec Vražné Adresa: Odp. pracovník: IČO: Vražné 37, Vražné Ing. Vladimír Nippert, starosta Místo: katastrální území Vražné u Oder (okres Nový Jičín); Zhotovitel:: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno Adresa: Mathonova 60, Brno IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú /0800 Statutární orgán: Ing. Ivo Hanzl - jednatel společnosti Zastoupená: Ing. Aleš Finstrle - prokurista společnosti Odpovědný pracovník oprávněný k jednání: Ing. Yvona Lacinová tel./fax.: Datum: říjen 2012 Vypracoval: Ing. Yvona Lacinová Ing. Barbora Májková

3 1.2 Účel a místo stavby Předmětem dokumentace je vypracování realizačního projektu lokálního biokoridoru (LBK1) a části regionálního biokoridoru (RBK2) ÚSES v katastrálním území Vražné u Oder. Tyto prvky byly vymezeny v rámci pozemkové úpravy. Je navrženo doplnění těchto dvou v současnosti částečně funkčních prvků ÚSES do požadovaných parametrů. U obou koridorů se jedná a ponechání stávajících struktur a doplnění výsadeb na orné půdě. Realizací výsadeb dojde v dané lokalitě k výraznémá zvýšení biodiverzity. V současnosti zde převažují velké celky orné půdy. Obec Vražné se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Obec má tři místní čísti - Vražné, Hynčice a Emauzy. V současnosti v obci žije 875 obyvatel, výměra katastru obce je 15,21 km 2. Regionální biokoridor RBK 2 prochází po jihovýchodní hranici řešeného území podél Hrabětického potoka. U silnice III/04732 z Vražného do Jeseníku nad Odrou se na RBK 2 napojuje LBK 1, který dále pokračuje západním směrem kolem stávající vodotoče. Nové výsadby jsou navrhovány jen na parcelách ve vlastnictví obce Vražné. 1.3 Majetkoprávní vztahy Navrhované zásahy budou prováděny na pacelách 1159, 1184, 1210, 1243, 1277, 1271, 1275, 1220 a 1140 v k.ú. Vražné u Oder (785768). Všechny parcely jsou parcely katastru nemovitostí a jsou ve vlastnictví obce Vražné, Vražné 37, Vražné (LV 10001). Parcela číslo Druh pozemku Jméno a bydliště vlastníka Výměra 1159 ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné ostatní plocha Obec Vražné, Vražné 37, Vražné m Základní údaje charakterizující stavbu: novostavba stavby krajinného inženýrství, regionální biokoridor a lokální biokoridor

4 Věcné a časové vazby na okolí a související investice: Výsadba regionálního a lokálního biokoridoru nejsou vázány dalšími investicemi. Před započetím prací musí být o záměru v dostatečném předstihu informován subjekt, hospodařící na částech parcel v majetku obce. Parcely určené k výsadbě musí být vytyčeny. Termín zahájení a dokončení stavby: Realizace výsadeb se předpokládá na podzim 2013 nebo na jaře Následná péče o výsadby je plánovaná po dobu dvou let. Cena stavby: Propočet finančních nákladů byl zpracován v ceníku URS 2012/I do výše cen Nákladů obvyklých opatření AOPK ČR. 1.5 Základní údaje o území Řešené území se nachází v jihovýchodní části katastru obce Vražbé u Oder. Potenciální přirozenou vegetací v zájmovém území by byla asociace Tilio-carpinetum (lipová dubohabřina) svazu Carpinion (dubohabřiny a lipové doubravy). Typickými druhy hlavních dřevin jsou habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata). Vtroušený je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula), smrk ztepilý (Picea abies) na stinných partiích, dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor babyka (Acer campestre). V keřovém patru je zastoupen bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Swida sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a semenáče hlavních dřevin. Nadmořská výška území se pohybuje okolo 300 metrů. Podle biogeografického členění ČR (M.Culek a kol., 1996) leží katastr obce Vražné na hranici Hercynské a Karpatské podprovincie. Řešené území konkrétně leží v Karpatské podprovincii v bioregionu 3.4 Hranický. Zájmové území patří do 3. bukodubového vegetačního stupně. Dle Quitta (1970) se území nachází v mírně teplé oblasti MT Výchozí podklady Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 1. návrh uspořádání pozemků 2. vedení inženýrských sítí 3. vlastní terénní průzkum stávajícího stavu 2. Současný stav Současný stav řešeného území byl hodnocen při terénním průzkumu v srpnu Biokoridory RBK 2 a LBK 1 jsou v současnosti částečně funkční. Podél obou vodotečí se vyskytuje břehový a doprovodný porost, který však v obou případech nesplňuje požadované parametry pro lokální nebo regionální biokoridor ÚSES. RBK 2 - V porostu podél břehu Hrabětického potoka roste olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), topol (euroamerické kultivary), střemcha (Prunus padus) i habr obecný (Carpinus betulus). V lemu se nachází topol osika (Populus tremula), líska obecná (Corylus avellana) a bez černý (Sambucus nigra). Dále západně od silnice III/04732 přestává být porost souvislý a tvoří jej pouze úzký pás s převahou olše lepkavé (Alnus glutinosa), střemchy (Prunus padus) a

5 jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) s podrostem bezu černého (Sambucus nigra) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). LBK 1 - Stávající struktury LBK 1 tvoří cca 1 metr hluboký příkop, který je lemovaný porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix fragilis) s příměsí jasanu (Fraxinus excelsior), topolu osiky (Populus tremula) a střemchy (Prunus padus). V podrostu se vyskytuje bez černý (Sambucus nigra) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Západním směrem porost postupně řídne. Dochází zde k přiorávání těsně k hraně příkopu, který je zarostlý zapojeným porostem ruderálních bylin s jednotlivě roztroušenými exempláři dřevin vrby jívy (Salix caprea), hlohu (Crataegus monogyna), bezu černého (Sambucus nigra) a myrobalánu (Prunus insititia). 3. Návrh úprav 3.1 Koncepce řešení výsadeb Cílem navrhovaných úprav je doplnit chybějící části regionálního biokoridoru RBK 2 a lokálního biokoridoru LBK 1. Realizací výsadeb dojde v dané lokalitě k výraznémá zvýšení biodiverzity. V současnosti zde převažují velké celky orné půdy. Návrh vychází z aktuálního stavu území, snaží se v maximální míře využít a zachovat stávající vegetační formace, které doplňuje novými výsadbami na orné půdě. Rozmístění nových výsadeb je dáno šířkou parcel vymezených v plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy a porosty dřevin na přilehlých nebo řešených parcelách, současně je limitováno trasami inženýrských sítí, které jsou zakresleny v mapovém podkladu. Technologie založení výsadeb byla stanovena s cílem zabezpečit dřevinám co největší šanci ujmutí a v následujících letech minimalizovat nutnou péči o vysazené dřeviny. Stávající porosty na obou lokalitách budou ponechány bez zásahu. Druhová skladba bude doplněna dřevinami z cílových fytocenóz, které budou vysazeny na vymezených parcelách. Nové dřeviny budou vysazeny v dostatečném odstupu od stávajících porostů, které jsou zakresleny v mapových podkladech tak, aby nedocházelo k zastínění navržených výsadeb. Výsadby jsou navrženy v řadách od sebe vzdálených 2 metry. V řadách budou stromy vysazovány po 3 metrech a keře po 2 metrech. Jednotlivé druhy dřevin jsou rozmístěny ve skupinách tak, aby i po případných prořezávkách zůstal zachován poměr jednotlivých druhů a jejich pestrá plošná struktura. Parcely budou celoplošně zatravněny. Výsadba bude provedena ve skupinách, které budou oploceny tak, aby byl minimálně po 100 metrech ponechán průchod pro zvěř. Plochy, které kolidují s vedením inženýrských sítí budou pouze zatravněny, výsadby zde nejsou navrženy. Druhová specifikace LBK 1 Latinský název Český název Velikost sadby Počet kusů Stromy: Acer campestre javor babyka 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 310 Carpinus betulus habr obecný 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 309 Fraxinus excelsior jasan ztepilý dvouletý semenáč,1x přesazovaný, výška cm

6 Prunus avium třešeň ptačí dvouletý semenáč, 1x přesazovaný, výška cm Quercus robur dub letní dvouletý semenáč, výška cm 481 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí dvouletý semenáč, v cm 127 Tilia cordata lípa malolistá tříletý semenáč, 2x přesaz., výška cm 292 Ulmus minor jilm habrolistý výška cm, kontejner 2 litry 54 Celkem stromů: 1687 Keře: Corylus avellana líska obecná 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 184 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 3-4 výhony, výška cm 200 Euonymus europaeus brslen evropský 3-4 výhony, výška cm 214 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 3-4 výhony, výška cm 183 Swida sanguinea svída krvavá 3-4 výhony, výška cm 148 Prunus spinosa trnka obecná 3-4 výhony, výška cm 212 Rosa canina růže šípková 2-letý semenáč, výška cm 128 Celkem keřů: 1269 Druhová specifikace RBK 2 Latinský název Český název Velikost sadby Počet kusů Stromy: Acer campestre javor babyka 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 606 Carpinus betulus habr obecný 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 787 Fraxinus excelsior jasan ztepilý dvouletý semenáč,1x přesazovaný, výška cm Prunus avium třešeň ptačí dvouletý semenáč, 1x přesazovaný, výška cm Quercus robur dub letní dvouletý semenáč, výška cm 1261 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí dvouletý semenáč, v cm 234 Tilia cordata lípa malolistá tříletý semenáč, 2x přesaz., výška cm 709 Ulmus minor jilm habrolistý výška cm, kontejner 2 litry 96 Celkem stromů: 3795 Keře: Corylus avellana líska obecná 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 324 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 3-4 výhony, výška cm 342 Euonymus europaeus brslen evropský 3-4 výhony, výška cm 321 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 3-4 výhony, výška cm 376 Swida sanguinea svída krvavá 3-4 výhony, výška cm 284 Prunus spinosa trnka obecná 3-4 výhony, výška cm 340 Rosa canina růže šípková 2-letý semenáč, výška cm 184 Celkem keřů: 2171 Celkem bude v regionální a lokální biokoridoru navrženo 5482 kusů stromů a 3440 kusů keřů. 3.2 Navrhovaná druhová skladba Navržená druhová skladba vychází ze stávajících půdních a klimatických podmínek stanoviště. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvky územního systému ekologické stability krajiny (regionální biokoridor a lokální biocentrum), snaží se navrženým zastoupením jednotlivých druhů co nejvíce přiblížit původním, člověkem neovlivněným společenstvům. Potenciální přirozenou vegetací v zájmovém území by byla asociace Tilio-carpinetum (lipová dubohabřina) svazu Carpinion (dubohabřiny a lipové doubravy). Do okrajových částí koridoru je pro zpestření navrženo vysadit ovocné dřeviny, nevyžadujících pravidelnou pěstební péči

7 (třešně). Kostru výsadeb tvoří dub letní, hlavními dřevinami jsou javor babyka, habr obecný a lípa srdčitá. Poměr zastoupení jednotlivých druhů dřevin je uveden v následujícím přehledu: Stromy: Acer campestre javor babyka 17 % 916 ks Carpinus betulus habr obecný 20 % 1096 ks Fraxinus excelsior jasan ztepilý 2 % 108 ks Prunus avium třešeň ptačí 2 % 108 ks Quercus petraea dub zimní 32 % 1742 ks Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 6,5 % 361 ks Tilia cordata lípa srdčitá 17,5 % 1001 ks Ulmus minor jilm habrolistý 3 % 150 ks Keře: Corylus avellana líska obecná 15 % 508 ks Crataegus monogyna hloh jednosemenný 16 % 542 ks Euonymus europaeus brslen evropský 15,5 % 535 ks Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 16 % 559 ks Swida sanguinea svída krvavá 12,5 % 432 ks Prunus spinosa trnka obecná 16 % 552 ks Rosa canina růže šípková 9 % 312 ks Celkem je do regionálního a lokálního biokoridoru navrženo vysadit 5482 kusů stromů a 3440 kusů keřů. Výsadbová schémata jsou zpracována ve výkresech č Situace navržených výsadeb LBK 1 a 05 - Situace navržených výsadeb RBK 2 v měřítku 1: 500. K výsadbě biokoridorů musí být použit pouze autochtonní rostlinný materiál. Vzhledem k tomu, že v nabídce školek (okrasných i lesních) nebývá dostatečné množství jednotlivých druhů dřevin a některé navrhované dřeviny jako např. jilm habrolistý nejsou v běžném sortimentu, je třeba dřeviny zajišťovat s dostatečným časovým předstihem před výsadbou. 3.3 Příprava území Před zahájením výsadbových prací budou provedeny nezbytné geodetické práce, spočívající ve vytýčení parcel. Výsadby jsou navrženy na plochách, které jsou v současné době obhospodařovány jako orná půda. Zemědělské družstvo musí být v dostatečném předstihu informováno o plánovaných výsadbách, aby byly pozemky před podzimním výsadbou včas uvolněny. Bude na dotčených parecelách provedena plošná příprava půdy spočívající v orbě po sklizni plodin s následným urovnáním povrchu smykováním a vláčením. Před samotným výsevem nenáročné travní směsi, který by měl proběhnout v patřičné agrotechnické lhůtě (nejlépe během měsíce září), budou plochy utuženy válcováním. Vlastní výsadba dřevin bude provedena do mladého travnatého porostu. Kolem vysazovaných dřevin bude travní porost při výsadbě odstraněn v pásu 0,5 metrů. Tento pás bude následně zamulčován, aby nedocházelo ke konkurenci nových výsadeb a travního porostu. Výsadby budou před okusem zvěří chráněny oplocením po obvodu lesnickým pletivem, jednotlivé stromy budou chráněny ještě individuálními chráničkami a keře nátěrem proti okusu.

8 3.4 Technologie zakládání výsadeb Navržené výsadby dřevin respektují stávající vedení sítí technické infrastruktury a jejich ochranná pásma stanovená jednotlivými správci (viz.: 10, 19, 26, 27, 34 a 45 zákona č. 222/1994 Sb., ČSN , ČSN ). Na plochách, kde se nachází vedení sítí technické infrastruktury je navrženo pouze zatravnění bez výsadeb dřevin. Prováděná výsadba musí splňovat ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba. Rozmístění výsadeb je zachyceno na výkresech č Situace navržených výsadeb LBK 1 a 05 - Situace navržených výsadeb RBK 2 v měřítku 1: 500. Z možných způsobů založení výsadeb na orné půdě byla pro výsadby zvolena technologie výsadby prostokořenných (u dubu a habru kontejnerovaných) dvou a tříletých sazenic dřevin (poloodrostků) do travnatého porostu, který bude v pásu 0,5 metrů okolo vysazovaných dřevin odstraněn. Tento pás bude následně zamulčován. Vrstva mulče nepřesáhne 10 cm, bezprostřední okolí sazenice (plocha kolem kořenového krčku) mulčována nebude. Výsadby jsou navrhovány v řadách od sebe vzdálených 2 metry, v řadách budou sazenice stromů sázeny po 3 metrech a keře vysazeny po 2 metrech. Proti okusu zvěří budou sazenice chráněny oběma možnými způsoby, jak individuálně nátěrem repelentů u keřů a indiviuálními chráničkami u stromů, tak oplocením lesnickým pletivem. Výsadba stromů Sazenice stromů - dvou a tříleté semenáče (poloodrostky) s kvalitním kořenovým systémem budou zasázeny do předem vyhloubených jamek bez výměny půdy v jamkách. Velikost výsadbové jamky bude přizpůsobena velikosti kořenového systému nebo balu, minimálně se počítá s velikostí 30x30x30 cm. Při hloubení jamek bude půda obohacena půdním kondicionérem - v množství 40 g k jedné dřevině. Dřeviny musí být vysazeny tak hluboko, jak byly pěstovány ve školce, kořenový krček sazenic stromů nesmí být zasypán. Kořeny budou obsypány a stejnoměrně přitlačeny. Po výsadbě stromů bude k sazenicím zatlučen cca 1 m vysoký dřevěný kůl, ke kterému bude připevněna chránička proti okusu. Výsadby budou proti okusu zvěří chráněny také lesnickým oplocením, které bude umístěno minimálně 2 m od první výsadbové řady po obvodu jednotlivých výsadbových skupin. Oplocení bude provedeno lesnickým pletivem výšky 1,5 m, které bude upevněno na dřevěných kůlech průměru do 12 cm bez impregnace. Kůly budou od sebe vzdáleny 3 m. Součástí každé oplocenky bude brána, umožňující vjezd mechanizace (nutné pro zálivku, kosení travnatého porostu). Protože bylo v praxi zjištěno, že lesnické oplocení neochrání dřeviny před okusem zajíci, budou výsadby stromů v oplocenkách také chráněny indiviuálními chráničkami. Po výsadbě bude provedena zálivka v množství 10 l vody k jedné dřevině. Na závěr budou výsadby zamulčovány 10 cm tlustou vrstvou drcené borky. Požadavky na školkařské výpěstky: 1. stromy budou 2 nebo tříleté semenáče, prostokořenné 2. sazenice dubů a habrů budou obalované nebo v kontejnerech 3. dřeviny budou nepoškozené, výška nadzemní části bude od 50 do 120 cm 4. kořeny musí být zdravé, nepoškozené a vyzrálé

9 Výsadba keřů Sazenice keřů budou 1-2 leté semenáče nebo řízkovance. Výsadbové jamky budou mít velikost 20x20x20 cm. Při hloubení jamek bude půda obohacena půdním kondicionérem v množství 20 g k jedné dřevině. Kořenový systém bude umístěn v přirozené poloze a sazenice budou zasazeny o 5 cm hlouběji něž byly doposud pěstovány. Poškozené části keřů budou hladce odstraněny. Proti výparu vody budou výsadbové řady zamulčovány maximálně 10 cm vysokou vrstvou drcené borky. Po výsadbě dojde k následnému zalití v množství 10 l vody/ks. Keře budou proti okusu zvěří chráněny také nátěrem repelenty. Navržený rostlinný materiál: Latinský název Český název Velikost sadby Počet kusů Stromy: Acer campestre javor babyka 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 916 Carpinus betulus habr obecný 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 1096 Fraxinus excelsior jasan ztepilý dvouletý semenáč,1x přesazovaný, výška cm Prunus avium třešeň ptačí dvouletý semenáč, 1x přesazovaný, výška cm Quercus robur dub letní dvouletý semenáč, výška cm 1742 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí dvouletý semenáč, v cm 361 Tilia cordata lípa malolistá tříletý semenáč, 2x přesaz., výška cm Ulmus minor jilm habrolistý výška cm, kontejner 2 litry 150 Celkem stromů: 5482 Keře: Corylus avellana líska obecná 3-letý, 2x přesazovaný, výška cm 508 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 3-4 výhony, výška cm 542 Euonymus europaeus brslen evropský 3-4 výhony, výška cm 535 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 3-4 výhony, výška cm 559 Swida sanguinea svída krvavá 3-4 výhony, výška cm 432 Prunus spinosa trnka obecná 3-4 výhony, výška cm 552 Rosa canina růže šípková 2-letý semenáč, výška cm 312 Celkem keřů: 3440 Celkem bude v regionální a lokální biokoridoru navrženo 5482 kusů stromů a 3440 kusů keřů Založení travnatého porostu V současnosti zorněné části řešených parcel budou zatravněny. V navrženém biokoridoru má travní porost pouze dočasnou funkci, která spočívá v zabránění zarůstání plochy pleveli do doby, než dojde k jejímu zastínění dřevinami a následně k zapojení porostu. V částech pod nadzemním elektrickým vedením, kde kromě několika skupin keřů nebudou souvislé porosty, bude travní porost pravidelně udržován kosením. Vzhledem k tomu, že údržba travního porostu bude prováděna extenzivně a pokosená hmota nebude odvážena, je navrženo použít travní směs z méně vzrůstných druhů vytvářejících pevný drn a snášejících mulčování, např. složení: kostřava červená výběžkatá Barustic 35%, Elliot 10%, kostřava červená trsnatá Alice 15%, Waldorf 15%, kostřava ovčí Jana 15%, lipnice luční Panduro 9% a psineček tenký 1%. K výsevu bude použito osivo domácí provenience.

10 Travní osivo bude vyseto rovnoměrně v množství 15g/m². Termín výsevu vychází z agrotechnických lhůt, nejlépe je výsev provést v průběhu září nebo od poloviny dubna do konce května. Minimální teplota půdy pro výsev je 8 C. Osivo bude zapraveno mělce, ne hlouběji než 1 cm a bude přitlačeno válcováním. Se zálivkou travnatého porostu se nepočítá. Povýsadbová udržovací péče o travnaté plochy Péče o travnaté plochy bude prováděna extenzivně 3x ročně pokosením s ponecháním pokosené hmoty na ploše. Při kosení travnatých ploch nesmí být poškozeny výsadby dřevin dočišťováním v jejich bezprostřední blízkosti strunovými sekačkami nebo křovinořezy! 3.7 Následná údržba Výsadby jsou rozpočtovány včetně následné dvouleté péče. Zálivka Pro minimalizaci nákladů následné péče a vyšší záruku ujmutí dřevin bude k vysazovaným dřevinám přimíchán půdní kondicionér, který výrazně snižuje potřebu následné umělé zálivky. Z tohoto důvodu je počítáno pouze se čtyřmi zálivkami v prvním roce po výsadbě. Doporučené množství vody pro jednu zálivkovou dávku je 10 litrů na jednu sazenici. Travnaté plochy zalévány nebudou. Údržba travnatého porostu Rozpočet následné péče počítá s kosením 3x ročně po dobu dvou let. Travní hmota nebude odstraňována, zůstane jako mulč na ploše. Péče o výsadby Proti prorůstání plevelů jsou výsadbové pásy chráněny nastýlkou drcené borky. Z těchto ploch bude případný plevel 3x ročně odstraněn ručním vytrháváním. Plevel po vytrhání nemusí být odvážen a může být na ploše ponechán. Použití motorových kos nebo strunových sekaček pro likvidaci plevelů v okolí dřevin je vyloučeno, protože má za následek nevratné poškození kořenového krčku s velkou pravděpodobností úhynu dřeviny. Ochrana proti okusu Kontrola funkčnosti oplocení a individuálních chrániček je nutná alespoň 3x ročně. Tato opatření budou prováděna souběžně s pletím výsadeb. Nátěry dřevin proti okusu jsou navrženy 2x ročně na podzim po opadu listí a zjara před vyrašením. Při kontrole chrániček bude provedena také kontrola kotvení stromů ke kůlu. Kůl ani chránička nesmí poškozovat kmen stromu a musí být včas odstraněny. 3.8 Údržba v dalších letech Následná péče spočívá především v kosení travnatých částí. Travní porost je vhodné pokosit 3 x ročně. Po zastínění půdy dřevinami (za cca 10 let) bude travní porost kosen pouze v částech, které nebyly záměrně osazovány. Pravidelně alespoň 2x ročně musí být kontrolováno oplocení a individuální chráničky stromů. Oplocení musí zůstat funkční do doby, než stromy dorostou do výšky alespoň 3,5 m. Po uplynutí této doby bude oplocení odstraněno.

11 4. Požadavky na postup stavebních prací 1. Vytýčení dotčených parcel a sítí technického vybavení 2. Příprava území 3. Založení travnatého porostu 4. Vlastní výsadba dřevin 5. Následná péče po výsadbě 5. Sítě technického vybavení Před výsadbou si investor prověří trasy stávajících sítí a zajistí dodržení platných norem. Navrhované výsadby respektují ochranná pásma stávajícího vedení sítí technické infrastruktury v tomto prostoru je navrženo pouze zatravnění. Před zahájením výsadbových prací musí investor zajistit vytýčení průběhu sítí technického vybavení, aby zejména při výkopových pracech nedošlo k jejich poškození. 6. Bezpečnostní opatření v průběhu stavby Jelikož se jedná o relativně jednoduchou stavbu, není nutné zvláště řešit problematiku bezpečnosti práce. Povinnosti zhotovitele vyplývají z obecně platných předpisů a obecných technologických pravidel. 7. Nakládání s odpady V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty z obalů), které zneškodní zhotovitel skládkováním nebo recyklací. V případě, že dojde k úniku olejů či jiných ropných produktů z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy dle dispozic stavbyvedoucího (bezpečný odvoz do spalovny).

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: GALLOPRO s.r.o. Ing. Pavel Gallo Ing. Petr Kopeček Ing. Petr Kopeček Nová 1564, Říčany 251 01 Kraj: Liberecký Perucká 1, Praha2 125 00 Obec: Chlum Tel:224 253

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

Sadové úpravy Předzahrádka Löw Beerovy vily Brno zakázka č.: 1110 březen 2011

Sadové úpravy Předzahrádka Löw Beerovy vily Brno zakázka č.: 1110 březen 2011 Obsah: 1.Identifikační údaje stavby...2 2.Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení...3 2.1. Přehled výchozích podkladů...3 2.1.Současný stav...3 2.2.Návrh sadových úprav...3 2.3.Návrh

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE Ilustrační foto. Objednatel: Obec Radslavice, 751 11 Radslavice Zpracovatel: Ing. Libor Tandler a kol.příkazy 66, 783 33 Příkazy Duben 2011 Obsah: 1. Identifikační

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých dřevin 6.

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES...

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... Obsah NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... 1 3.1 Lokální biocentrum BC 1 Pod Váţany... 1 3.1.1 Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky... 2 3.1.2 Limity výsadby... 2 3.1.3 Navrţené řešení... 2 3.2.

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Novák, Bc. Markéta Kučerová Druhová skladba dřevin v keřovém patře agrárních valů

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami Č.j. objednatele č. : 9-208-520 Č.j. objednatele č. 2: 03 PT-003655 Č.j. zhotovitele:.. DODATEK č. ke smlouvě o dílo s názvem: Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic mezi smluvními stranami Objednatel č.

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov Ing. Petr Hosnedl Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov únor 2015 Název Umístění : Dendrologický průzkum sumarizace zeleně, Průmyslový park Jirkov : Ústecký kraj Obec s rozšířenou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

MagistrÆt m sta Brna - Odbor investiłn Kounicova 67, 601 67 Brno Tel.: 542 174 166

MagistrÆt m sta Brna - Odbor investiłn Kounicova 67, 601 67 Brno Tel.: 542 174 166 Investor: MagistrÆt m sta Brna - Odbor investiłn Kounicova 67, 601 67 Brno Tel.: 542 174 166 Vypracoval: PROJEKCE ZAHRADN, KRAJINN` A GIS, s.r.o. Mathonova 60, 613 00 Brno Tel.: 548 525 991 Email: pzkagis@pzkagis.cz

Více

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dr. Milady Horákové 185/66 460 07 LIBEREC Obec Horní Libchava Horní Libchava 60

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Výsadba biocenter a liniové zeleně

Výsadba biocenter a liniové zeleně 07.04.2017 Výsadba biocenter a liniové zeleně Pobočkou Nymburk v okresech Nymburk a Praha-východ Místo konání: Praha budova ČSVTS, Novotného lávka 200/5 Ing. Zdeněk Jahn, CSc. vedoucí Pobočky Nymburk biocentrum

Více

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU

ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY VE ŠLUKNOVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROJEKT VEGETAČNÍCH ÚPRAV Vypracovala: Ing. Iva Jaburková, červen 2016 str. 1 OBSAH 1. Úvod 2. Popis

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD

NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV - UHERSKÝ BROD APROXIMATIVNÍ ROZPOČET ZPRACOVALA: Ing. Ladislava Nagyová, Ing. Kateřina Gajdošová Gard&N

Více

SADOVÉ ÚPRAVY DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

SADOVÉ ÚPRAVY DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Cyklotrasa A50/500, úsek Klánovice Koloděje, úsek historické cesty Blatovská alej akce č. 2950149 SADOVÉ ÚPRAVY DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Investor záměru: TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 pro HMP

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice zakázka č. 126/2017

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice zakázka č. 126/2017 Obsah průvodní zprávy 1. Úvod...2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Účel a místo stavby...3 1.3 Majetkoprávní vztahy...3 1.4 Výchozí podklady...4 1.5 Základní údaje o území...4 1.6 Zdůvodnění potřeby realizace

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Posílení funkce ÚSES v trase nadregionálního migračního koridoru v k.ú. Jablunkov - I. etapa

Posílení funkce ÚSES v trase nadregionálního migračního koridoru v k.ú. Jablunkov - I. etapa Posílení funkce ÚSES v trase nadregionálního migračního koridoru v k.ú. Jablunkov - I. etapa Projekt ÚSES a krajinotvorných opatření (zjednodušená projektová dokumentace) Identifikační údaje záměru Název:

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice.

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 2 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Výsadby. Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP. zelená linka:

Výsadby. Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP.   zelená linka: Výsadby Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Upozornění Uvedené typové projekty byly realizovány mimo území CHKO, avšak typ výsadeb realizovaných

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Pohled na realizovaný

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 3 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SO 102 polní cesta

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Objekt : Název objektu : JKSO : SO01 Polní cesta C3 v k.ú. Uhelná SO02 Polní cesta C3b v k.ú. Vlčice Stavba : Název stavby : SKP : 188/2013_Zpracování PD v okrese Jeseník Projektant

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 07 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní číslo : 12-028-5 / 07-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702

Více

REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ 05/13OPR2 014 Ostravice - FM, Staré Město, km 22,900-25,300 SO-01 Údržba mezihrází 0,00

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A pro stavební objekt SO 801 VÝSADBA DOPROVODNÉ ZELENĚ ( DSP ) OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3. Úvod 4. Obsah dokumentace 5. Charakteristika území 6. Popis technického

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

BIOCENTRUM CHRLICE. Technická zpráva /2009. BIOCENTRUM CHRLICE Datum zá í SO 4 Ozelen ní. Technická zpráva A.8.

BIOCENTRUM CHRLICE. Technická zpráva /2009. BIOCENTRUM CHRLICE Datum zá í SO 4 Ozelen ní. Technická zpráva A.8. BIOCENTRUM CHRLICE Technická zpráva POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KRAJINNÁ EKOLOGIE AGERIS s.r.o., Je ábkova 5, 602 00 Brno, Tel./fax.: +420 545 241 842, www.ageris.cz Autorizace 15. 10. 2009 46/2009 Vedoucí projektu

Více