NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE"

Transkript

1 designing outdoor spaces Vídeň Velké Meziříčí Tel.: Web: PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice Slavkov u Brna Zpracovatel: designing outdoor spaces Vídeň Velké Meziříčí Projektant: Ing. Sjoerd Willem van den Berg Datum zpracování: Únor 2011

2 OBSAH DOKUMENTACE: 1. ÚVOD ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI NÁVRH ŘEŠENÉ OBLASTI CENOVÁ KALKULACE A VÝKAZ VÝMĚR PŘÍLOHY B. Grafická část 2

3 3

4 1. ÚVOD Tento projekt řeší návrh lokálního krajinného prvku v katastrálním území obce Hodějice (Obrázek 1.1). Katastrální území obce je součástí Jihomoravského kraje a okresu Vyškov. Řešené území se nachází v jižní části k.ú. obce Hodějice. Výchozí podklady pro zpracování návrhu lokálního krajinného prvku v k.ú. obce Hodějice jsou: - Územní plán obce Hodějice (zpracován firmou S-projekt plus a.s. ve Zlíně, schválen zastupitelstvem obce a dotčenými orgány v roce 2009) - Studie zdravotních rizik obyvatel obce Hodějice z expozice prašností a toxickými prvky v ní obsaženými (zpracované Zdravotním ústavem se sídlem v Brně v červenci 2006) Návrh lokálního krajinného prvku vychází z územního plánu obce Hodějice (zpracovatel S-projekt plus a.s., tř. Tomáše Bati 508, Zlín), který byl vypracován na žádost pořizovatele, tj. Městského úřadu Slavkov u Brna, z pověření obce Hodějice v červnu Hlavním důvodem pro zpracování návrhu krajinného prvku na k.ú. obce Hodějice je nedostatek krajinné zeleně či lesních ploch na katastrální území obce. Z celkového hodnocení zeleně v k.ú. obce Hodějice vyplývá, že na celém území je naprostý nedostatek krajinné zeleně. Většinu ploch v okolí obce tvoří zemědělsky využívaná orná půda. V důsledku místních klimatických podmínek a nízkému zastoupení krajinné zeleně na souvislých zemědělských plochách je v katastru obce Hodějice dlouhodobě detekována nadlimitní roční prašnost. Vyplývá to z výsledků měření výši prašnosti polétavého prachu na k.ú. obce Hodějice, která byla provedena v rámci Studie zdravotních rizik obyvatel obce Hodějice z expozice prašností a toxickými prvky v ní obsaženými. Snahou představitelů obce je vybudovat v katastru obce systém nově vysazené krajinné zeleně a tím výrazně zvýšit biodiverzitu zeleně na území obce. Výsadba zeleně na prašných, exponovaných zemědělských plochách zároveň přispěje k řešení problému nadlimitní prašnosti v katastru obce Hodějice. Pro návrh lokálního krajinného prvku byla vybrána lokalita v jižní části k.ú. obce Hodějice. Tato lokalita je v důsledku větrů vanoucích od jihu a jihovýchodu nejvíce exponována nadlimitní prašností. Na základě svažitosti terénu lze řešené území charakterizovat jako erozně ohrožené. Návrh krajinného prvku byl proto prioritně zvolen v této lokalitě. Pozice a velikost navrženého pásma krajinného prvku odpovídá návrhu zpracovanému v územním plánu obce Hodějice. Hlavní cíle návrhu lokálního krajinného prvku v k.ú. obce Hodějice jsou: - zvýšit biodiverzitu krajinné zeleně a ekologickou hodnotu území v katastru obce - přispět ke snížení dlouhodobé nadlimitní prašnosti v řešené oblasti - vytvořit protierozní opatření ve stávajícím erozně ohroženém území 4

5 Návrh lokálního krajinného prvku byl vypracován firmou Greenberg designing outdoor spaces na základě objednávky obce Hodějice. Textová část projektu je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje krátký úvod s popisem řešené oblasti. Popis a analýza současného stavu oblasti včetně inventarizace stávající zeleně v řešené oblasti je obsažen v kapitole 2, popis návrhu lokálního krajinného prvku a cenová kalkulace jsou obsaženy v kapitolách 3 a 4. Přílohy jsou uvedeny v kapitole 5. Obrázek 1.1: Poloha obce Hodějice. (Fotografie: Geodis, 2009, editováno: Greenberg 2010) 5

6 2. ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Území obce Hodějice, na kterém je řešen návrh lokálního krajinného prvku, se nachází na zemědělských pozemcích situovaných jižně od obce (Obrázek 2.1). Nadmořská výška zájmového území se pohybuje mezi m.n.m. Řešené území zasahuje celkem do tří parcel s p. 744/234, 744/164 a 744/202. Umístění pásu krajinného prvku odpovídá návrhu zpracovanému v územním plánu obce Hodějice (Příloha 5.1). Řešené území se nachází na souvislé zemědělské ploše o celkové rozloze 1,66 ha, která je intenzivně využívána. Plochu tvoří bloky orné půdy s vysokým procentem zornění. Terén území se svažuje směrem k obci (Obrázek 2.2). Z hlediska klimatických podmínek se řešené území nachází v teplé a mírně suché oblasti. Průměrná roční teplota je 8,8 C, průměrná teplota za vegetační období je 15.3 C (údaje jsou převzaty z hydrometeorologické stanice Slavkov u Brna, nadmořská výška 212 m.n.m., vzdálenost od řešené oblasti cca 5 km). Intenzifikace zemědělské výroby v řešené oblasti se negativně projevila v celkovém snížení ekologických a estetických hodnot krajiny. Na území došlo k likvidaci mezí, rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů. Scelení orné půdy do velkých ploch mělo za důsledek postih oblasti vodní, resp. větrnou erozí. V současné době je řešené území charakterizované jako erozně ohrožené. V dané oblasti vanou silné větry od jihu a jihovýchodu. Změny rázu krajiny měly v minulých letech negativní dopad na zvýšení prašnosti polétavého prachu v celé oblasti. V řešeném území jsou dlouhodobě detekovány nadlimitní hodnoty prašnosti, které přináší zvýšená zdravotního rizika pro místní obyvatele. Problém výrazného poklesu rozptýlené dřevinné vegetace v důsledku zemědělské výroby se dotýká nejen řešené oblasti, ale celého katastrálního území obce Hodějice. Z analýzy trvalých prvků zeleně v krajině zpracované v rámci územního plánu obce vyplývá, že orná půda tvoří 86,9 % z celkové plochy pozemků v k.ú. Hodějice. Lesní pozemky tvoří pouze 0,37 % z plochy pozemků v k.ú. Hodějice. Návrh krajinného prvku spadá do celkové koncepce územního plánu obce Hodějice, která má za cíl zvýšit biodiverzitu zeleně na území obce a obnovit ekologickou stabilitu krajiny. Stávající stav řešené oblasti ve vegetačním období je ukázán ve fotodokumentaci na konci této sekce. Poloha řešeného území a jeho návaznosti na prvky v okolní krajině jsou schematicky znázorněny na obrázku 2.3. Panoramatický snímek západní části řešeného území je na obrázku 2.4. Na západním okraji řešené území navazuje na oblast obklopující vodní tok Heršpického potoka. Podél koryta potoka se nachází pásmo doprovodné zeleně přírodního charakteru (Obrázek 2.5). Touto částí prochází místní komunikace spojující obec Hodějice a Heršpice. Ve střední části řešené území předěluje účelová hospodářská komunikace. Komunikace je lemována stromořadím ovocných stromů (Obrázek 2.6). Stávající stromořadí tvoří kombinace nově vysazených a starých jedinců třešně ptačí, které jsou již na konci své životnosti a odumírají. Na východním okraji řešené území navazuje na místní hospodářskou komunikaci (Obrázek 2.7). Řešenou oblast tvoří pozemky obhospodařované běžnými osevnými postupy. 6

7 Z inventarizace zeleně v řešené oblasti vyplývá, že na dotčených pozemcích se nenachází žádná rozptýlená zeleň, zatravněné plochy či prvky dřevinné vegetace (Obrázek 2.8). Obrázek 2.1: Poloha řešené oblasti (značeno červenou linkou) v katastrálním území obce Hodějice. 7

8 Obrázek 2.2: Znázornění svažitosti terénu v řešené oblasti. 8

9 Obrázek 2.3: Snímek katastrální mapy k.ú. obce Hodějice zachycující řešenou oblast (Zdroj: územního plán obce Hodějice - S-projekt plus a.s., editováno: Greenberg 2010). 9

10 Fotodokumentace zachycující stávající stav řešené oblasti: Obrázek 2.4: Panoramatický snímek západní části řešeného území (plocha krajinného prvku se nachází na oseté zemědělské ploše, pásmo zeleně lemující Heršpický potok je značeno šipkou) (Fotografie: Greenberg 2010) Obrázek 2.5: Západní okraj řešeného území (levá strana snímku, začátek pásma krajinného prvku značen šipkou), místní komunikace spojující obce Hodějice a Heršpice a pásmo Heršpického potoka (pravá strana snímku) (Fotografie: Greenberg 2010) 10

11 Obrázek 2.6: Účelová hospodářská komunikace se stromořadím ovocných stromů ve střední části řešeného území (Fotografie: Greenberg 2010) Obrázek 2.7: Východní okraj řešeného území (místní komunikace prochází podél pásma dřevin na levé straně snímku, pásmo krajinného prvku se nachází na oseté zemědělské ploše) (Fotografie: Greenberg 2010) 11

12 Obrázek 2.8: Panoramatický snímek středové části řešeného území (na horizontu se nachází stromořadí ovocných stromů předělujících krajinný prvek ve střední části, obec Hodějice je na pravé straně snímku). (Fotografie: Greenberg 2010) 12

13 3. NÁVRH ŘEŠENÉ OBLASTI Návrh lokálního krajinného prvku je sestaven tak, aby krajinná zeleň v pásmu krajinného prvku minimalizovala negativní dopady zemědělství v řešeném území, mezi které patří především vodní eroze, větrná eroze a nadlimitní míra prašnosti polétavého prachu. Díky svému uspořádání, poloze a skladbě plní krajinný prvek současně funkci: - protierozní, izolační, protihlukovou, krajinotvornou a estetickou. Kompletní návrh lokálního krajinného prvku je součástí grafické části B. Krajinný prvek se skládá ze dvou pater, patra stromového a keřového. Stromové patro se nachází převážně ve středové části krajinného prvku. Okrajové části jsou tvořeny patrem keřovým. Šířka pásma krajinného prvku u je 20 m, jeho celá délka je 787 m. Krajinný prvek zaujímá celkovou plochu o rozloze m 2. Z hlediska prostorového uspořádání lze krajinný prvek rozdělit na dvě větve rozdělené místní hospodářskou komunikací. Ta se nachází ve středové části řešeného území. V návrhu jsou dvě větve krajinného prvku u značeny jako BK1 a BK2. Větev BK1 má celkovou délku 568 m, větev BK2 219 m. Pro výsadbu stromů a keřů v pásmu krajinného prvku u je zvolena kombinace lesnického a zahradnického způsoby výsadby. Pásmo krajinného prvku je tímto rozděleno na úseky, ve kterých je výsadba rozvolněna zahradnickým způsobem a na úseky založené způsobem lesnickým. Pozice jednotlivých bloků výsadby je zvolena tak, aby přirozeně navazovala na okolní krajinnou zeleň a ve výsledném stavu plnila požadované funkce. Bloky s rozvolněnou výsadbou se nachází především na okrajích větví krajinného prvku u (BK1 a BK2), kde přirozeně navazují na stávající doprovodnou zeleň cest a vodního toku Heršpického potoka. Bloky založené lesnických způsobem se nachází především ve střední části větví BK1 a BK2. U těchto bloků se předpokládá vysoká výsledná hustota porostu. Zeleň v těchto pásmech tak může plnit všechny požadované funkce. V celé délce krajinného prvku u je mezi jednotlivými rostlinami navrženo založení travního porostu zemědělským způsobem. Pásmo krajinného prvku u je v návrhu oploceno skupinovou, drátěnou oplocenkou uchycenou k dřevěným kůlům. Celková délka oplocenky je 1715 m. Vzdálenost jednotlivých kůlů se pohybuje mezi 3,5 až 3,75 m. Vzhledem ke značné délce krajinného prvku u jsou na několika místech navrženy proluky pásma krajinného prvku u. V celé délce krajinného prvku u se nachází celkem čtyři proluky. Dvě proluky jsou součástí řešeného pásma krajinného prvku u. Jedná se o zatravněné pásy o šířce 20 m a délce cca 10 m, které jsou volně přístupné. Ty mohou sloužit pro prostup zvěře či případný průjezd zemědělských strojů. Zbývající dvě proluky tvoří místo ve střední části pásma krajinného prvku u, kterým prochází místní hospodářská komunikace a zasakovací pás s křovinami, který rozděluje krajinný prvek na dvě větve BK1 a BK2. Druhová skladba stromů a keřů v pásmu krajinného prvku byla zvolena tak, aby odpovídala původnímu složení zeleně v místní lokalitě. Seznam navržené zeleně je uveden v tabulce 3.1. Ve všech případech se jedná o druhy, které jsou pro danou oblast 13

14 původní a které vyhovují místním klimatickým a geologickým podmínkám. U keřů jsou do výsadby navrženy prostokořenné rostliny velikosti 40 až 60 cm. Pro výsadbu stromů jsou v návrhu použity poloodrostky ( cm) a prostokořenné vysokokmeny o výšce 150 až 200 cm. Hlavním cílem návrhu je vytvořit již při založení výsadby pásmo zeleně, které je výškově diferenciované a odpovídá částečně konečné podobě krajinného prvku. Proto u stromů jeřábu ptačího, lípy velkolisté a jilmu habrolistého je v návrhu zvolena výsadba stromů s balem o obvodu kmene 6-8 cm (pro jeřáb ptačí) a cm (pro lípu velkolistou a jilm habrolistý). Detailní výsadbový plán je uveden v grafické části projektu. V blocích, které jsou založeny zahradnickým způsobem, jsou jednotlivé stromy a keře uspořádány do velkých, druhových skupin. V každé skupině keřů je vysazeno cca 10 až 15 keřů stejného druhu. V celé šířce pásma krajinného prvku u je výsadba rostlin uspořádána do 9 řad. Vzdálenost řad je 2 m. Vzdálenost jednotlivých keřů v řadě je 2 m. U stromů byly zvoleny vzdálenosti odpovídající jejich konečné velikosti, tak aby výsledná výsadba tvořila porost s relativně nízkou hustotou. Vzdálenosti stromů se pohybují mezi 6 až 10 m. V blocích, které jsou založeny lesnickým způsobem, jsou rostliny umístěny do řad v pravidelných vzdálenostech. V pásmu krajinného prvku BK1 je 11 řad, v pásmu BK2 je řad 12. Vzdálenost jednotlivých řad je 1 až 2 metry. Vzdálenost keřů v jedné řadě je 1 m. Vzdálenost stromů se vzhledem k jejich konečné velikosti pohybuje mezi 2 až 10 m. V jednotlivých řadách se střídavě opakují různé druhy stromů a keřů tak, aby výsledná výsadba tvořila hustý porost. Vzhledem ke konečné velikosti stromů lze předpokládat, že v průběhu let dojde k eliminaci některých druhů v keřovém patře a v pásmu krajinného prvku převáží patro stromové. Tyto bloky tak budou mít v konečné podobě charakter lesního porostu. Stromy jsou v celém pásmu značeny kůly. Vzhledem k různorodosti výsadby a kombinovanému způsobu výsadeb je v návrhu krajinného prvku zahrnuta následná péče o vysázené rostliny po dobu dvou let. Cílem následné péče je podpořit vitalitu vysazovaných rostlin a zajistit udržitelnost a dlouhodobou perspektivu výsadby. 14

15 Tabulka 3.1: Seznam navržené zeleně (značení rostlin odpovídá značení uvedenému ve výsadbovém plánu v grafické části dokumentace). Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost Stromové patro Ac Acer campestre Javor babyka PK / ks 724 Ap Acer platanoides Javor mléč PK / ks 779 Cb Carpinus betulus Habr obecný PK / ks 348 Md Malus domestica Jabloň domácí PK / ks 124 Pa Prunus avium Třešeň ptačí PK / ks 77 Pd Prunus domestica Slivoň švestka PK / ks 97 Qp Quercus petraea Dub zimní PK / ks 860 Sa Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí bal / ok 6-8 ks 109 Tp Tilia platyphyllos Lípa velkolistá bal / ok ks 154 Um Ulmus minor Jilm habrolistý bal / ok ks 43 Celkem ks 3315 Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost Keřové patro Ca Corylus avellana Líska obecná PK / ks 163 Cl Crataegus laevigata Hloh obecný PK / ks 682 Cm Crataegus monogyna Hloh jednosemenný PK / ks 577 Ee Euonymus europaeus Brslen evropský PK / ks 496 Lv Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný PK / ks 111 Ps Prunus spinosa Trnka obecná PK / ks 405 Vo Viburnum opulus Kalina obecná PK / ks 427 Celkem ks

16 4. CENOVÁ KALKULACE A VÝKAZ VÝMĚR CENOVÁ KALKULACE 1.I VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba alejového stromu s balem (Jílm habrolistý a lípa velkolistá, OK 10-12) ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu s balem v rovině nebo na 2114 svahu do 1:5 při průměru balu do 500 mm Ukotvení dřeviny 2 dřevěnými kůly, průměr 6cm 2111 s úvazkem, délka kůlu do 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, ,5m2/1 strom v rovině nebo na svahu do 1: Zalití dřeviny vodou (70x70x70 cm, v dovozu 4311 vody) Celkem za výsadbu ks 197 ks 197 ks 197 m2 99 ks 197 Cena celkem Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 6 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 2 ks/1 strom ks popruh (2m/ks) bm 394 Celkem za pomocný materiál Cena celkem Celková cena za výsadbu alejových stromů v materiálu Výsadba stromů s balem (Jeřáb ptačí, OK 6-8) ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,125 m3 v rovině ks nebo na svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu s balem v rovině nebo na ks svahu do 1:5 při průměru balu do 400 mm Ukotvení dřeviny 2 dřevěnými kůly, průměr 6cm ks s úvazkem, délka kůlu do 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, m ,5m2/1 strom v rovině nebo na svahu do 1: Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu ks 109 Cena celkem

17 4311 vody) Celkem za výsadbu Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 6 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 2ks/1 strom ks popruh (1m/ks) bm 109 Celkem za pomocný materiál Cena celkem Celková cena za výsadbu stromů s balem v materiálu Výsadba ovocných stromů vysokokmených, prostokořenných ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,125 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu bez balu v rovině nebo na 1112 svahu do 1:5 při výšce kmene do 2,5 m Ukotvení dřeviny 1 dřevěným kůlem, průměr cm s úvazkem, délka kůlu do 2 metrů Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu 4311 vody) Celkem za výsadbu Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu ks 298 ks 298 ks 298 ks kůl 200cm, 1ks/1 strom ks popruh (1m/ks) bm 298 Celkem za pomocný materiál Cena celkem Cena celkem Celková cena za výsadbu ovocných stromů v materiálu Výsadba poloodrostků, prostokořenných stromů ( cm) ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,07 m3 v rovině 1114 nebo na svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu bez balu v rovině nebo na 1111 svahu do 1:5 při výšce kmene do 1,8 m 17 ks 2711 ks 2711 Cena celkem

18 Ukotvení dřeviny 1 dřevěným kůlem o průměru cm s úvazkem, délka kůlu 150 cm Zalití dřeviny vodou (40x40x40 cm, v dovozu 4311 vody) Celkem za výsadbu ks 2711 ks 2711 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 5 kůl 150cm, 1ks/1 strom ks popruh (0,4 m/ks) bm 1084 Celkem za pomocný materiál Cena celkem Celková cena za výsadbu poloodrostků, prostokořenných stromů v materiálu Výsadba prostokořenných keřů m² (2861 ks) Technologie výsadby Číslo Popis pracovní operace položky Plochy a úprava území Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez 1112 výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu 0,02m Výsadba keře bez balu v rovině nebo na svahu 2211 do 1:5 výšky do 1 m Zalití dřeviny vodou (jamka menší než x35x35 cm, v dovozu vody) Celkem za výsadbu ks 2861 ks 2861 ks 2861 Cena celkem Celková cena za výsadbu prostokoř. keřů v materiálu Skupinová ochrana - 1,715 km Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území / Hydromeliorace lesnickotechnické Osazení jednotlivých kůlů do jam se zadusáním ks do zeminy, výšky kůlů do 2 m Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly s drátěným pletivem m 1715 Celkem za skupinovou ochranu Specifikace pomocného materiálu Cena celkem

19 Popis materiálu 3 Standardní drátěná oplocenka (200 cm) m Kůly, výška 2 m ks 467 Celkem za pomocný materiál Celková cena za skupinovou ochranu Cena celkem Následná péče o jednotlivé stromy a keře ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Zalití dřeviny vodou (jamka menší než 35x35x35 cm, v dovozu vody) ks Zalití dřeviny vodou (40x40x40 cm, v dovozu ks vody) Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu ks vody) Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu ks vody) Zalití dřeviny vodou (70x70x70 cm, v dovozu ks vody) Ožin sazenice přes 0,30 do 0,50 m ks Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlů ks Oprava oplocenky hod Výchovný řez alejových stromů výšky 4-6 m ks 197 Celková cena za následnou péči o jednotlivé stromy a keře Cena celkem Zatravnění v ceny osiva m 2 Technologie výsadby a pomocný materiál Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Zatravnění v rovině a ve svahu do 1:5 m Celkem za výsadbu Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 2 Travní směs t 0,48 Cena celkem Cena celkem

20 Celkem za pomocný materiál Celková cena za založení trávníku včetně ceny osiva Celková cena za výsadby Celková cena za výsadby v 21% DPH 1.II ROSTLINNÝ MATERIÁL Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost M.j. Počet Stromy Ac Acer campestre Javor babyka PK / ks 724 Ap Acer platanoides Javor mléč PK / ks 779 Cb Carpinus betulus Habr obecný PK / ks 348 Md Malus domestica Jabloň domácí PK / ks 124 Pa Prunus avium Třešeň ptačí PK / ks 77 Pd Prunus domestica Slivoň švestka PK / ks 97 Qp Quercus petraea Dub zimní PK / ks 860 Sa Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí bal / ok 6-8 ks 109 Tp Tilia platyphyllos Lípa velkolistá bal / ok ks 154 Um Ulmus minor Jilm habrolistý bal / ok ks 43 Stromy celkem ks 3315 Cena celkem Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost Keře Ca Corylus avellana Líska obecná PK / ks 163 Cl Crataegus laevigata Hloh obecný PK / ks 682 Cm Crataegus monogyna Hloh PK / ks 577 jednosemenný Ee Euonymus europaeus Brslen evropský PK / ks 496 Lv Ligustrum vulgare Ptačí zob obecný PK / ks 111 Ps Prunus spinosa Trnka obecná PK / ks 405 Vo Viburnum opulus Kalina obecná PK / ks 427 Keře celkem ks 2861 Cena celkem Celková cena dřevin Celková cena dřevin v 15% DPH Celkové náklady akce: Celkové náklady akce v DPH: 20

21 REKAPITULACE CENOVÉ KALKULACE Popis prací a dodávek Cena celkem 1.I VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba alejového stromu s balem (OK 10-12) ks 197 Výsadba stromu s balem ks 109 Výsadba ovocného stromu ks 298 Výsadba poloodrostků ks 2711 Výsadba keřů ks 2861 Skupinová ochrana km 1,715 Následná péče o jednotlivé stromy a keře ks 6176 Založení trávníku m Celková cena za výsadby Celková cena za výsadby v 21% DPH 1.II ROSTLINNÝ MATERIÁL Alejové stromy ks 197 Stromy s balem ks 109 Ovocné stromy ks 298 Poloodrostky ks 2711 Keře ks 2861 Celková cena dřevin Celková cena dřevin v 15% DPH Celkové náklady akce: Celkové náklady akce v DPH: 21

22 VÝKAZ VÝMĚR 1.I VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba alejového stromu s balem (Jílm habrolistý a lípa velkolistá, OK 10-12) ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 v rovině nebo na svahu ks do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 při ks průměru balu do 500 mm Ukotvení dřeviny 2 dřevěnými kůly, průměr 6cm s úvazkem, ks délka kůlu do 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, 0,5m2/1 m strom v rovině nebo na svahu do 1: Zalití dřeviny vodou (70x70x70 cm, v dovozu vody) ks 197 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 6 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 2 ks/1 strom ks popruh (2m/ks) bm 394 Výsadba stromů s balem (Jeřáb ptačí, OK 6-8) ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,125 m3 v rovině nebo na ks svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 při ks průměru balu do 400 mm Ukotvení dřeviny 2 dřevěnými kůly, průměr 6cm s úvazkem, ks délka kůlu do 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, 0,5m2/1 strom m v rovině nebo na svahu do 1: Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu vody) ks 109 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 6 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 2ks/1 strom ks popruh (1m/ks) bm

23 Výsadba ovocných stromů vysokokmených, prostokořenných ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,125 m3 v rovině nebo na ks svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 při ks výšce kmene do 2,5 m Ukotvení dřeviny 1 dřevěným kůlem, průměr 6cm s ks úvazkem, délka kůlu do 2 metrů Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu vody) ks 298 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 5 kůl 200cm, 1ks/1 strom ks popruh (1m/ks) bm 298 Výsadba poloodrostků, prostokořenných stromů ( cm) ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 0,07 m3 v rovině nebo na ks svahu do 1:5 bez výměny půdy Výsadba stromu bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 při ks výšce kmene do 1,8 m Ukotvení dřeviny 1 dřevěným kůlem o průměru 3 cm s ks úvazkem, délka kůlu 150 cm Zalití dřeviny vodou (40x40x40 cm, v dovozu vody) ks 2711 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 5 kůl 150cm, 1ks/1 strom ks popruh (0,4 m/ks) bm 1084 Výsadba prostokořenných keřů m² (2861 ks) Technologie výsadby Číslo Popis pracovní operace položky Plochy a úprava území Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy v ks rovině nebo na svahu do 1:5 o objemu 0,02m Výsadba keře bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky ks do 1 m Zalití dřeviny vodou (jamka menší než 35x35x35 cm, v ks

24 4312 dovozu vody) Skupinová ochrana - 1,715 km Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území / Hydromeliorace lesnickotechnické Osazení jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, ks výšky kůlů do 2 m Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly s drátěným pletivem m 1715 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 3 Standardní drátěná oplocenka (200 cm) m Kůly, výška 2 m ks 467 Následná péče o jednotlivé stromy a keře ks Technologie výsadby Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Zalití dřeviny vodou (jamka menší než 35x35x35 cm, v ks dovozu vody) Zalití dřeviny vodou (40x40x40 cm, v dovozu vody) ks Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu vody) ks Zalití dřeviny vodou (50x50x50 cm, v dovozu vody) ks Zalití dřeviny vodou (70x70x70 cm, v dovozu vody) ks Ožin sazenice přes 0,30 do 0,50 m ks Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlů ks Oprava oplocenky hod Výchovný řez alejových stromů výšky 4-6 m ks 197 Zatravnění v ceny osiva m 2 Technologie výsadby a pomocný materiál Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Zatravnění v rovině a ve svahu do 1:5 m

25 Specifikace pomocného materiálu Popis materiálu 2 Travní směs t 0,48 25

26 REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR Popis prací a dodávek 1.I VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba alejového stromu s balem (OK 10-12) ks 197 Výsadba stromu s balem ks 109 Výsadba ovocného stromu ks 298 Výsadba poloodrostků ks 2711 Výsadba keřů ks 2861 Skupinová ochrana km 1,715 Následná péče o jednotlivé stromy a keře ks 6176 Založení trávníku m II ROSTLINNÝ MATERIÁL Alejové stromy ks 197 Stromy s balem ks 109 Ovocné stromy ks 298 Poloodrostky ks 2711 Keře ks

27 5. PŘÍLOHY 27

28 B. Grafická část 28

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE Ilustrační foto. Objednatel: Obec Radslavice, 751 11 Radslavice Zpracovatel: Ing. Libor Tandler a kol.příkazy 66, 783 33 Příkazy Duben 2011 Obsah: 1. Identifikační

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Vytvoření krajinného prvku v katastru obce Oslavice. Studie

Vytvoření krajinného prvku v katastru obce Oslavice. Studie Vytvoření krajinného prvku v katastru obce Oslavice Studie Vytvoření krajinného prvku v katastru obce Oslavice Studie Květen 2009. Objednatel: Obecní úřad Oslavice. Zpracoval: Greenberg designing outdoor

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC 48 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 48 5.1 ÚVOD.... 51 5.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 52 5.3 NÁVRH... 54 5.3.1 Návrh obnovy zeleně... 54 50 5.1 ÚVOD.

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: GALLOPRO s.r.o. Ing. Pavel Gallo Ing. Petr Kopeček Ing. Petr Kopeček Nová 1564, Říčany 251 01 Kraj: Liberecký Perucká 1, Praha2 125 00 Obec: Chlum Tel:224 253

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 3 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice.

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 2 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ

Místo: Datum: Uchazeč: IČ: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize 3 Plzeňské komunikace DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU olní cesta C 5 v k.ú. Drahotín KSO: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, obočka Domažlice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - divize

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých dřevin 6.

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Obsah průvodní zprávy

Obsah průvodní zprávy Obsah průvodní zprávy 1. Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.2 Účel a místo stavby... 3 1.3 Majetkoprávní vztahy... 3 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:... 3 1.5 Základní údaje o území...

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY

Výkaz výměr. Poř. Mezisoučet SPECIFIKACE 1/1 - ROSTLINY Výkaz výměr Stavba : Hlavní osy hřbitova a jejich obnova Objekt : Sadové úpravy Poř. Druh Počet ks číslo celkem Velikost J. c. Cena celkem SPECIFIKACE 1/1 Listnaté stromy (zemní bal) 1 Crataegus laevigata

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES...

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... Obsah NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... 1 3.1 Lokální biocentrum BC 1 Pod Váţany... 1 3.1.1 Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky... 2 3.1.2 Limity výsadby... 2 3.1.3 Navrţené řešení... 2 3.2.

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 Ocenění nemovitostí - pozemků parcela 3380 a 3501 ostatní plocha, ppč. 3814 a 3818 orná půda kú. Svéradice, obec Svéradice, okres Klatovy. Objednatel: Exekutorský úřad Litoměřice

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 1 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Dolní

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Realizace ochranných opatření výsadba zeleně a pěstební péče v okolí lomu Bílina v roce

Realizace ochranných opatření výsadba zeleně a pěstební péče v okolí lomu Bílina v roce Realizace ochranných opatření výsadba zeleně a pěstební péče v okolí lomu Bílina v roce 2015 21.4.2016 1 Biologická ochranná opatření Pro obce: Mariánské Radčice Lom Braňany Ledvice Jedná se o biologická

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice z Hlinska pod Hostýnem

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

BIOCENTRUM CHRLICE. Technická zpráva /2009. BIOCENTRUM CHRLICE Datum zá í SO 4 Ozelen ní. Technická zpráva A.8.

BIOCENTRUM CHRLICE. Technická zpráva /2009. BIOCENTRUM CHRLICE Datum zá í SO 4 Ozelen ní. Technická zpráva A.8. BIOCENTRUM CHRLICE Technická zpráva POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KRAJINNÁ EKOLOGIE AGERIS s.r.o., Je ábkova 5, 602 00 Brno, Tel./fax.: +420 545 241 842, www.ageris.cz Autorizace 15. 10. 2009 46/2009 Vedoucí projektu

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Profesionální péče o zeleň

Profesionální péče o zeleň ARBOREA Rakovník s.r.o Dukelských Hrdinů 2663 Tel: 313/512536 Fax: 313/515160 Profesionální péče o zeleň Založení aleje Komenského náměstí Rakovník Investor: Město Rakovník Vypracoval: Ing. Jaroslava Šašková

Více

Projekt aleje. Podél polní cesty vedoucí z Těškovic k bývalému kamenolomu. Vypracoval: Ing. Václav Klapetek

Projekt aleje. Podél polní cesty vedoucí z Těškovic k bývalému kamenolomu. Vypracoval: Ing. Václav Klapetek Projekt aleje Podél polní cesty vedoucí z Těškovic k bývalému kamenolomu Vypracoval: Ing. Václav Klapetek Datum: 7. 4. 2012 Vypracoval: Ing. Václav Klapetek Projekt aleje z Těškovic k bývalému kamenolomu

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Projektová dokumentace veřejná zakázka malého rozsahu 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDJE ZDVTELE: Obec Žáky, Štrampouch 112, 286 01 Čáslav Zastoupená: Tomášem

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

PROJEKT: Analýza území pro potřeby návrhu komplexní pozemkové úpravy. ukázka části projektu

PROJEKT: Analýza území pro potřeby návrhu komplexní pozemkové úpravy. ukázka části projektu PŘEDMĚT: PROJEKT: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: Pozemkové úpravy Analýza území pro potřeby návrhu komplexní pozemkové úpravy (okres Kladno) ukázka části projektu 5D Příroda a krajina (výkres: 6 Inventarizace zeleně)

Více