Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES"

Transkript

1 Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/ Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013

2 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění a cíl stavby:... 2 Základní údaje charakterizující stavbu:... 2 Použité podklady:... 2 Věcné a časové vazby na okolí a na související investice:... 2 Seznam dotčených pozemků:... 3 Cena stavby:... 3 Technická zpráva... 4 Přírodní charakteristiky... 4 Historie a současný stav zájmového území... 4 Vlastnické vztahy... 5 Navrhované řešení... 5 Technologie... 6 Následná péče... 8 Přílohy:... Chyba! Záložka není definována. 1

3 Průvodní zpráva Název stavby: Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Stupeň PD: dokumentace projektu spojeného s výstavbou - prováděcí dokumentace Místo stavby: východní část k. ú. Nový Přerov podél cyklostezky v blocích orné půdy Katastrální území: Nový Přerov Obec s rozšířenou působností: Mikulov Okres: Břeclav Investor: Obec Nový Přerov Odpovědný projektant: Ing. Darek Lacina, Ondráčkova 556/199, Brno (autorizovaný projektant ÚSES; číslo autorizace 02798) Zdůvodnění a cíl stavby: Cílem je realizace interakčního prvku územního systému ekologické stability s protierozním účinkem, který je vymezen pozemkovými úpravami na parcelách ve vlastnictví obce Nový Přerov. Další funkcí navrhované zeleně je zvýšení estetické hodnoty krajiny podél cyklistické stezky, která je vedena v rozsáhlých blocích orné půdy. Celková plocha řešeného území je 0,4900 ha. Zadavatelem projektové dokumentace je Obec Nový Přerov. Tato dokumentace je zpracována jako základní materiál pro žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory Obnova krajinných struktur. Základní údaje charakterizující stavbu: Charakter stavby: založení trvalého travního porostu vhodnou osevní směsí a výsadba stanovištně vhodných dřevin do stávající orné půdy. Plocha zakládaného TTP: 0,4725 ha Počet vysazovaných keřů: 768 ks Počet vysazovaných stromů: 97 ks zahradnických výpěstků Plocha dotčeného území: 0,4900 ha. Použité podklady: Pro zpracování této dokumentace bylo použito jako podkladu Územního plánu obce Nový Přerov (Ateliér územního plánování a architektury, Ing. arch. Mariana Horáková, 2011) a parcelního vymezení daného komplexní pozemkovou úpravou, kterou v roce 1999 zpracovala firma AgrO (ing. T. Oppelt). Dále bylo použito vlastních poznatků na základě terénního šetření, stejně jako ústních sdělení zástupců obce. Pro upřesnění druhové skladby na základě stanovištních podmínek bylo použito Geobiocenologické typizace II autorů Buček A., Lacina J. z roku Věcné a časové vazby na okolí a na související investice: Vlastní realizaci bude předcházet vypořádání nájemních vztahů (v současnosti je interakční prvek součástí oraných bloků půdy), tak, aby zájmové plochy nebyly osety zemědělskými plodinami. Následovat bude geodetické vytýčení hranice řešeného území, na které navážou vlastní realizační práce (výsadby, založení travinobylinných společenstev). Součástí realizace je i instalace informační tabulky o dotačním zdroji (hrazeno z OPVK). Následovat bude dvouletá intenzívní péče o výsadby hrazená v rámci dotace, a pak dále tříletá (již z vlastních zdrojů investora). 2

4 Přehled provozovatelů: Provozovatelem (realizátorem) stavby bude Obec Nový Přerov. Harmonogram prací: IX - XII / 2013 vypořádání nájemních smluv II III / 2014 geodetické zaměření ploch III - IV / 2014 výsadby, založení trávníků VI / seč trávníků spojená s vyžínáním okolo keřů (1. rok následné péče v rámci dotace) IX / seč trávníků (1. rok následné péče v rámci dotace) X / dosadby a kontrola kotvení a individuální ochrany (1. rok následné péče v rámci dotace) III IV / 2015 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení a zdravotního stavu zahradnických výpěstků včetně výchovného řezu (2. rok následné péče v rámci dotace) začátek VI / seč trávníků (2. rok následné péče v rámci dotace) IX / seč trávníků, dosadby a kontrola kotvení a individuální ochrany (2. rok následné péče v rámci dotace) III IV / 2016 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení a zdravotního stavu zahradnických výpěstků včetně výchovného řezu (již mimo rámec dotace) VI seč trávníků IX / seč trávníků X / 2016 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení VII seč trávníků X / 2017 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení VII seč trávníků X / 2018 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení V / 2019 odstranění kotvení VII seč trávníků Termíny jsou stanoveny s ohledem na předpoklad vyřízení dotací z OPŽP. Seznam dotčených pozemků: Soupis parcel s vlastníky viz níže. Cena stavby: Na základě požadavku zadavatele byl proveden rámcový propočet nákladů, který je přiložen. Kalkulace vychází z katalogu cen ÚRS, ceníku AOPK ČR a znalosti běžných cen za materiál a práce. Kalkulace nákladů včetně položkového rozpočtu je součástí samostatné přílohy. 3

5 Technická zpráva Přírodní charakteristiky Geomorfologické a geologické poměry Dotčená část katastru spadá do geomorfologické soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní vněkarpatské sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Dunajovické vrchy, okrsku Přední dunajovický hřbet. Z geologického hlediska tvoří zájmové území nezpevněnými sedimenty na hranici mezi kvartérními - pleistocenní písky a štěrky Českého masivu a miocenními vápnitými jíly s polohami vápnitých písků a štěrků karpatské předhlubně. Půdní poměry Zcela dominují černozemě, konkrétně rozhraní mezi drnovými a nivními půdami. Zatímco drnové půdy jsou tvořeny sprašovým překryvem vápnitých písků (výsušná stanoviště), tak nivní půdy tvoří spraše a nivní uloženiny na píscích (silně propustné podloží). Obecně se jedná o půdy lehké. Klimatické poměry Klima je velmi teplé a suché (T4), v detailu se projevuje rozdílné ozáření svahů, na dně úpadů a při úpatích bývají středně silné teplotní inverze. Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem letních dnů (tj. dnů s maximální teplotou 25 C a vyšší) v roce a s průměrnou červencovou teplotou C, dále velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem (průměrná teplota v dubnu i v říjnu 9-10 C) a konečně mírnou teplou a suchou až velmi suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet ledových dnů, tj. dnů s maximální teplotou pod 0 C, je 30 až 40 v roce a průměrná lednová teplota je zde -2 až -3 C). Průměrná roční teplota vzduchuje kolem 9-10 C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 a 350 mm., (ONDRÁČEK, S., 1988). Hydrologické poměry Území spadá do povodí Dyje. Biogeografické poměry Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území nachází v západním okraji Mikulovského bioregionu (4.2) ležící v panonské podprovincii. V bližším členění se jedná o rozhraní biochor 1RN Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s. a 1RB Plošiny na slínech 1. v.s. Regionálně fytogeografické členění ČR (Botanický ústav ČSAV, 1987) řadí území do fytogeografického obvodu panonské termofytikum, okresu 18a Dyjsko-svratecký úval. Podle mapy potenciální vegetace (Neuhäuselová a kol., 1998) se jedná o rozhraní mezi prvosenkovými dubohabřinami (Primulo veris-carpinetum) a panonské teplomilné doubravy (Quercetum pubescenti-roboris). Historie a současný stav zájmového území Na mapách II. vojenského mapování je zřejmé, že stávající cyklostezka navazuje na historickou cestu a že rozsáhlé plochy orné půdy se v daném území nalézaly již v té době. V současnosti se jedná o bloky orné půdy rozdělené pouze sítí účelových místních komunikací. Zornění zasahuje v podstatě až ke krajnici asfaltové cesty. Zvláště v jarních měsících se nepříznivě projevují JV větry, které působí erozi půdy a následně unášené půdní částice ukládají v intravilánu obce. 4

6 Podle územního plánu, územně-analytických podkladů i sdělení zástupců obce se v zájmovém území nenalézají žádná vedení sítí nebo produktovodů. Podél druhé strany cesty je na betonových sloupech vedeno bývalé vojenské a dnes nefunkční elektrické vedení. Podle plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy se v zájmovém území nalézají BPEJ a , což při převodu na STG odpovídá 1 BD (2)-3: Ligustri querceta doubravy s ptačím zobem. Charakteristiky STG 1 BD (2)-3: Ligustri querceta doubravy s ptačím zobem Hlavní dřevinou stromového patra těchto společenstev je dub zimní (Quercus petraea agg.), někdy se přidává dub pýřitý (Q. pubescens) a dub cer (Q. cerris). Dřevinné patro je druhově bohaté pravidelnou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), občas i jeřáb muk (Sorbus aria) a jeřáb oskeruše (Sorbus domesticfa). V souvislém, ale druhově bohatém keřovém patře se vždy vyskytuje některý z bazifilních mezotrofů a eutrofních bazifytů ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřín obecný (Cornus mas), kalina tušalaj (Viburnum lantana), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), višeň křovitá (Cerasus fruticosa), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), či růže galská (Rosa galica). Dále se uplatňuje svída krvavá (Swida sanguinea), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a hlohy (Crataegus sp.). Vlastnické vztahy Katastrální území: Nový Přerov (707864) Číslo parcely Výměra [m 2 ] Celá parcela/ řešená část Vlastník Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Obec Nový Přerov, 54, Březí u Mikulova, Zeleň Ostatní plocha / /800 Obec Nový Přerov, 54, Březí u Mikulova, Jiná plocha Ostatní plocha Navrhované řešení Podél asfaltové cyklostezky bude provedena jednostranná výsadba jedné linie dřevin stromového vzrůstu a jedna linie keřů, doplněná založením druhově pestrého travinobylinného porostu. Touto kombinací je možno v rámci daného prostoru vytvořit protierozní opatření ve formě poloprodouvavého větrolamu. Zároveň se bude jednat o opatření, které bude mít dílčí ekostabilizační efekt pro okolní zemědělskou krajinu. Stejně tak se daným opatřením zvýší biodiverzita již jen prostým vytvořením členitého vegetačního prvku a užitím vícedruhové travinobylinné směsi při založení trvalého drnu, což bude znamenat vytvoření nik pro další organismy (především ptactvo a hmyz). V neposlední řadě je třeba zdůraznit i zvýšení estetické hodnoty intenzivně zemědělsky využívané krajiny, zvláště s ohledem na již existující cyklostezku. Pro výsadby dřevin bude použito základních druhů (jakékoliv kultivary jsou zakázány): Stromy: Javor babyka (Acer campestre) Dub letní (Quercus robur) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Keře: Brslen evropský (Euonymus europaea) Kalina tušalaj (Viburnum lantana) Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 22 ks 45 ks 30 ks 90 ks 180 ks 114 ks 5

7 Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) Svída krvavá (Swida sanquinea) Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 90 ks 120 ks 174 ks Oproti přirozené skladbě jsou navrženy některé dřeviny jiné. Důvodem je především špatná dostupnost sadebního materiálu a v daných podmínkách zaměnitelnost druhů. Jedná se o dub a brslen. Dále je přidán zimolez pro zpestření druhové skladby. Naopak nejsou použity jiné druhy, většinou pro nevhodný nebo pomalý vzrůst či požadavky na specifické podmínky částečný zástin (dřín, klokoč, višeň křovitá, růže galská). U hlohu je předpoklad, že se objeví samovolně z okolí. Linie stromů bude vysazena 2,5 m od okraje silničky, zatímco keře budou vysazeny o další 2 m dále. Celá plocha bude zároveň zatravněna (výsadbové schéma viz výkres 01). Pro založení travinobylinného porostu bude použito směsi PAPRSEK travinobylinná směs do sucha se 42 druhy rostlinných druhů. Směs je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. Intenzita kosení 1-2x ročně, výška kosení 5-10 cm (producent Agrostis Trávníky, s. r. o. Rousínov). Složení: Trávy 90%: Agrostis capillaris 3%, Anthoxanthum odoratum 8%, Festuca brevipila 15%, Festuca rubra commutata 15%, Festuca rubra rubra 20%, Festuca rubra trichophylla 10%, Lolium perenne 2%, Poa compressa 7%, Poa pratensis 2%, Trisetum flavescens 8% Byliny 10%: Agrimonia eupatoria 0,4%, Agrostemma githago 0,3%, Achillea millefolium 0,2%, Anthemis tinctoria 0,5%, Anthyllis vulneraria 0,4%, Berteroa incana 0,2%, Carum carvi 0,3%, Centaurea jacea 0,5%, Daucus carota 0,3%, Dianthus carthusianorum 0,5%, Echium vulgare 0,3%, Galium album 0,2%, Hypericum perforatum 0,4%, Knautia arvensis 0,2%, Leontodon hispidus 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Lychnis viscaria 0,2%, Malva moschata 0,4%, Matricaria chamomilla 0,2%, Medicago lupulina 0,1%, Onobrychis viciifolia 0,3%, Origanum vulgare 0,2%, Papaver rhoeas 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, Potentilla argentea 0,3%, Potentilla recta 0,4%, Salvia pratensis 0,4%, Sanguisorba minor 0,3%, Silene vulgaris 0,3%, Trifolium incarnatum 0,3%, Vicia villosa 0,5% Doporučený výsevek: 7-10 g/m 2 Technologie Obecné technologické požadavky a) Původ rostlinného materiálu Na vysazovaný rostlinný materiál jsou kladena následující kritéria rostlinný materiál má být místního/regionálního původu (autochtonní; minimální požadavek na původ semene z ČR), bez šlechtěných kultivarů. b) Termín výsadby Vhodné termíny pro výsadbu dřevin jsou dva podzimní, od poloviny října do konce listopadu a jarní, od rozmrznutí půdy přibližně do konce dubna. c) Spon a velikost výsadbového materiálu Solitérní stromy (zahradnické výpěstky) budou ve velikosti 8/10 až 12/14 s balem. Stromy budou ve formě vysokokmene se zapěstovanou korunkou (alejové stromy). Vysazované keře musí mít alespoň 3-4 výhony a výšku min. 30 cm. d) Ochrana proti buřeni Nejlevnější technologií při zakládání nových výsadeb na orné půdě je ponechání výsadby v tzv. černém úhoru. Narostlá buřeň se likviduje kosením nebo rotavátorováním. Buřeň kolem jednotlivých dřevin je nutné likvidovat opatrným ručním ožínáním, ručním vytrháním nebo pouze sešlapáváním, aby nedošlo k poškození kmínku sazenic. Pokosený materiál lze rozprostřít kolem sazenic, čímž je omezen růst buřeně v bezprostřední blízkosti sazenice. Variantně je možno použít pruhové vyžínání meziřadí, kdy se ponechaná buřeň skloní do vyžnutého prostoru. Vhodné je ke 6

8 keřům instalovat tzv. signalizační kolíky, které při vyžínání upozorní na umístění sazenice v bujné buřeni, a tím zabrání jejich nechtěnému poškození nebo zničení. Solitérní výsadby do travnatých ploch vyžadují alespoň v prvních třech letech údržbu výsadbové mísy o poloměru cca 50 cm. Ručně vytrhaný nebo ožnutý plevel může být použit jako nastýlka. Výsadbová mísa by měla být mulčována drcenou borkou nebo položena plachetkou, která zabrání růstu buřeně v prostoru kořenové mísy (k tomuto účelu je možno použít např. plachetky EkoCover). e) Ochrana před okusem zvěří Individuální výsadby jsou chráněny různými chrániči. Větší sazenice stromků se zapěstovanou korunou je vhodné chránit rákosovou rohoží ovinutou okolo kmene. Tento způsob ochrany má oproti jiným užívaným způsobům výhody nejen z pohledu vlastní mechanické ochrany a manipulace, ale i z pohledu vhodného vlivu pro fyziologii sazenice nedochází k takovému vlivu vysokých teplot na rostlinná pletiva v létě a při slunečním záření, protože ochrana kmene umožňuje ventilaci a tím ochlazování. Ochrana keřů před okusem bude provedena na podzim aplikací vhodného repelentu na alespoň tři výhony u každé sazenice (např. Aversol). f) Zatravnění Zatravnění je vhodné provést těsně po výsadbách dřevin, nejlépe v polovině dubna. Zatravnění bude provedeno výše uvedenými směsmi nebo jim podobnými podle stanovištních podmínek do připravené půdy, která je nutná k odstranění vzcházejících plevelů/ruderálů. Postačující bude vláčení a smykování. Po výsevu pak válení. h) Následná péče a údržba Následná péče spočívá především v ochraně proti buřeni a kosení travního porostu. Pravidelně musí být kontrolovány ochranné rákosové rohože a úvazek a kůly, ke kterému jsou stromy vysazeny (po sesednutí půdy ošetřit případné zavěšení stromu do úvazku, později kontrolovat funkčnost kotvení). U stromů provádět zdravotní řez, který bude sloužit i k odstranění některých deformací především dvojitý terminál. Konkrétní technologické požadavky Před vlastní realizací je třeba včas předem vypovědět nájemní smlouvy se subjekty, které na lokalitách v současnosti hospodaří. Je třeba především zajistit, aby nedošlo k vysetí ozimů. Vlastnímu založení TTP a výsadbám bude předcházet geodetické vytýčení plochy. První operací bude celková příprava plochy mělkou orbou s následným smykováním a vláčením. Vláčení bude provedeno 2-3 týdny po orbě a smykování, aby byly redukovány plevele a ruderální druhy, které začnou růst. Technologicky bude využito zahradnických způsobů výsadby, která bude provedena do černého úhoru. Solitérní dřeviny budou ve formě výpěstků 8/10 až 12/14 s balem. Stromy budou fixovány ke 2 kůlům, individuální ochrana kmene bude provedena rákosovou rohoží (výška min. 1,3 m), kořenová mísa bude mulčována drcenou borkou v ploše o prům.1 m (stromy) a 0,6 m (keře) a výšce 15/10 cm. Pro keře mohou být použity sazenice obalované nebo hrnkované (použití prostokořenných sazenic při dodržení kvality ale vyloučeno není). Velikost jamek pro stromy bude 60 x 60 x 50, pro keře pak 20 x 20 x 20 cm. Výsadba bude provedena bez výměny půdy a bez přihnojování. Výsadby i založení trávníku budou provedeny v jarním období po geodetickém zaměření pozemků a kultivaci terénu. Podle počasí půjde o březen až květen. Jednotlivé dřeviny budou vysazovány individuálně v linii 8 m od sebe, keře pak 1 m od sebe (upřesnění viz výkresová část). Stromové výsadby budou fixovány na 2 kůly. Počty dřevin k výsadbě jejich velikost, stejně jako specifikace činností a ostatního materiálu jsou uvedeny v bilančních tabulkách (viz Přílohy). 7

9 Pro zdárnou realizaci je třeba zabezpečit autorský dozor! Následná péče Vzhledem k tomu, že výsadba bude provedena do živinami obohacené půdy (orná) s příznivými až mírně nepříznivými vláhovými charakteristikami, lze očekávat vysoký stupeň zabuřenění. Proto je navrženo zatravnění, které by vzrůst buřeně mělo výrazněji eliminovat. Následná péče bude sestávat s likvidace buřeně/kosení založeného TTP (v prvním a ve druhém roce po výsadbě 2x, v následujících letech jen 1x za sezónu již jako součást běžné péče o travní porost), doplňování uhynulých sazenic, zálivkou v prvním roce po výsadbě v případě nevhodných extrémních teplotních a vlhkostních poměrů 2 (keře) a 10 (stromy)50 litrů na každou sazenici 5x za 1. sezónu a 2x za 2. sezónu. Vyžínání je možno provádět také v pruzích. Vylepšování u keřů bude provedeno, dojde-li k celkovému úhynu v prvních dvou letech po výsadbě vyššímu než 10 % za rok, nebo vzniknou-li plochy s odumřelými sazenicemi delší než 6 m. Uhynulé stromy budou nahrazeny všechny (předpoklad úhynu je 15 %). Při vylepšování je vhodné použít přiměřeně silnější sazenice (min. opět 12 14). Vylepšování je vhodné provádět vždy na podzim. Při vylepšování budou použity kůly, rohože i drcená borka z původních výsadeb (a pouze v případě špatného stavu nebo nedostatku množství (především borka ve 2. roce péče) dojde k použití nového materiálu. Po 5 letech bude odstraněno kotvení stromů. Zbytky dřevěných kůlů z kotvení (včetně signalizačních kolíků) je nutno z plochy odvézt. Při likvidaci kotvení bude odstraněna i dožívající ochrana kmene. Poznámka na závěr: Protože akce bude dotována z Operačního programu životní prostředí, bude třeba zajistit odpovídající propagaci formou speciální informační tabule se základními údaji o OPŽP a vlastním projektu. Umístění této tabule bude určeno při vlastní realizaci. Minimální velikost informační tabule je 300 x 400 mm. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP. Grafický podklad pro výrobu zpracovává příjemci dotace zdarma SFŽP na základě konkrétního formuláře. Náklady na zhotovení stálé informační tabule jsou způsobilým výdajem. 8

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2015 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 6 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 6 1.3.

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2013 1 Obsah: Úvod...1 Bylinné směsi...3 NATURGARDEN rozkvetlá louka... 4 KLASIK travobylinná louka klasická.... 5 PAPRSEK travobylinná směs do sucha... 6 POTŮČEK travobylinná

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Lokální biokoridory č. 3,4,6 a lokální biocentrum č. 3 v k.ú. Štítary na Moravě

Lokální biokoridory č. 3,4,6 a lokální biocentrum č. 3 v k.ú. Štítary na Moravě investor: zpracovatel:: Městys Štítary Štítary 149 671 02 Šumná Ing. Jaroslav Krejčí Na Svahu 18, 669 02 Znojmo Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Krejčí, ČKA : 02 947 Na Svahu 18, 669 02 Znojmo datum:

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Únor 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Přehled výchozích podkladů... 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku (současný

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník:

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky

8. Klasifikace druhu veřejné zakázky: 9. Předpokládaná hodnota zakázky: 10. Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadávací dokumentace V rámci výběrového řízení pod názvem Vytvoření obecního parku v Dubu nad Moravou 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Sídlo: IČ: Právní forma: Statutární zástupce zadavatele:

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení na služby: Obnova liniové zeleně-třešňové aleje v Hajanech Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, resp. Evropského fondu pro regionální

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

REVITALIZACE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace

REVITALIZACE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace REVITLIZCE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace STVB: REVITLIZCE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice 747 56 Gsm: 774 153 877,

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Úprava krajiny pro zvěř

Úprava krajiny pro zvěř Úprava krajiny pro zvěř Člověk je stejně jako zvěř a všichni ostatní volně žijící živočichové nedílnou součástí přírody a druhového bohatství této Země. Naše planeta tvoří pro všechny základní předpoklad

Více

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 SPOLE NOST PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, SPOL. S R.O. Šeránkova 32, 616 00 Brno, tel. 549256241, e-mail: spzp@volny.cz OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 (PROVÁD CÍ

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Obsah. Úprava zahrady v pírodním stylu MŠ Jeseník TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah. Úprava zahrady v pírodním stylu MŠ Jeseník TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah 1. Pedmt projektu... 2 2. Identifikaní údaje... 2 3. Kapacita MŠ... 3 4. Charakteristika území... 3 5. Popis souasného stavu hišt... 3 6. Pínos projektu... 3 7. Demolice a odstranní stávajících

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES...

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... Obsah NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... 1 3.1 Lokální biocentrum BC 1 Pod Váţany... 1 3.1.1 Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky... 2 3.1.2 Limity výsadby... 2 3.1.3 Navrţené řešení... 2 3.2.

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro provedení stavby 1 Dipl.-Ing. Lenka Červinková, Evropská 33, 350 01 Cheb; 777632 781, 1. Identifikace stavby objednatel: Ministerstvo zemědělství České

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice.

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Prušánky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě, Tvrdonice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 2 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE Ilustrační foto. Objednatel: Obec Radslavice, 751 11 Radslavice Zpracovatel: Ing. Libor Tandler a kol.příkazy 66, 783 33 Příkazy Duben 2011 Obsah: 1. Identifikační

Více

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v

Více

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O.

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBSAH: Florstyl s.r.o.: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, září 2015 A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST...4 A.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Plán péče po ukončení projektu (After LIFE Conservation Plan) Číslo projektu: LIFE06 NAT/CZ/00012

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Plán péče po ukončení projektu (After LIFE Conservation Plan) Číslo projektu: LIFE06 NAT/CZ/00012 Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky Plán péče po ukončení projektu (After LIFE Conservation Plan) Číslo projektu: LIFE06 NAT/CZ/00012 2010 Předmluva: Hlavním cílem projektu, který probíhal v letech

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: ÚSES/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 3 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú.

Více

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot

ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Stromořadí pro Region Podluží část č. 1 ZADAVATEL : Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot KRAJ : Jihomoravský OKRES : Hodonín, Břeclav KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Dolní

Více

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Připravujeme zahradu na zimu

Připravujeme zahradu na zimu Připravujeme zahradu na zimu 103 Petr Pasečný praktické rady v kostce co vysadit, přesadit, vysít které dřeviny řezat a tvarovat a jak jak chránit rostliny před sněhem Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Realizace štěrkových trávníků v ČR Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Štěrkové trávníky Definice štěrkového trávníku pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20 až 30

Více

Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018

Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Verze schválená v listopadu 2009 1 OBSAH 1. Úvod...3 1.1 Slovo starosty města Buštěhrad 3 1.2 O strategickém plánování 4 1.3 Metodika tvorby strategického

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy. 2.b Dotčené pozemky. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Lokalizace plochy 2.b Dotčené pozemky 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 5. Technologie

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ textová zpráva technická zpráva k projektové dokumentaci Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová / květen 2011 Změny zpracovala: Ing. Daniela Vítovská / únor 2013 Výsadby

Více

Novostavba areálu firmy Front-line s.r.o. v KZ Nehvizdy Jih

Novostavba areálu firmy Front-line s.r.o. v KZ Nehvizdy Jih Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Novostavba areálu firmy Front-line s.r.o. v KZ Nehvizdy Jih Oznamovatel: ARI STAVEBNÍ s.r.o. Trní 1176 193 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing. Jan Král.

Více