Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES"

Transkript

1 Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/ Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013

2 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění a cíl stavby:... 2 Základní údaje charakterizující stavbu:... 2 Použité podklady:... 2 Věcné a časové vazby na okolí a na související investice:... 2 Seznam dotčených pozemků:... 3 Cena stavby:... 3 Technická zpráva... 4 Přírodní charakteristiky... 4 Historie a současný stav zájmového území... 4 Vlastnické vztahy... 5 Navrhované řešení... 5 Technologie... 6 Následná péče... 8 Přílohy:... Chyba! Záložka není definována. 1

3 Průvodní zpráva Název stavby: Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Stupeň PD: dokumentace projektu spojeného s výstavbou - prováděcí dokumentace Místo stavby: východní část k. ú. Nový Přerov podél cyklostezky v blocích orné půdy Katastrální území: Nový Přerov Obec s rozšířenou působností: Mikulov Okres: Břeclav Investor: Obec Nový Přerov Odpovědný projektant: Ing. Darek Lacina, Ondráčkova 556/199, Brno (autorizovaný projektant ÚSES; číslo autorizace 02798) Zdůvodnění a cíl stavby: Cílem je realizace interakčního prvku územního systému ekologické stability s protierozním účinkem, který je vymezen pozemkovými úpravami na parcelách ve vlastnictví obce Nový Přerov. Další funkcí navrhované zeleně je zvýšení estetické hodnoty krajiny podél cyklistické stezky, která je vedena v rozsáhlých blocích orné půdy. Celková plocha řešeného území je 0,4900 ha. Zadavatelem projektové dokumentace je Obec Nový Přerov. Tato dokumentace je zpracována jako základní materiál pro žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory Obnova krajinných struktur. Základní údaje charakterizující stavbu: Charakter stavby: založení trvalého travního porostu vhodnou osevní směsí a výsadba stanovištně vhodných dřevin do stávající orné půdy. Plocha zakládaného TTP: 0,4725 ha Počet vysazovaných keřů: 768 ks Počet vysazovaných stromů: 97 ks zahradnických výpěstků Plocha dotčeného území: 0,4900 ha. Použité podklady: Pro zpracování této dokumentace bylo použito jako podkladu Územního plánu obce Nový Přerov (Ateliér územního plánování a architektury, Ing. arch. Mariana Horáková, 2011) a parcelního vymezení daného komplexní pozemkovou úpravou, kterou v roce 1999 zpracovala firma AgrO (ing. T. Oppelt). Dále bylo použito vlastních poznatků na základě terénního šetření, stejně jako ústních sdělení zástupců obce. Pro upřesnění druhové skladby na základě stanovištních podmínek bylo použito Geobiocenologické typizace II autorů Buček A., Lacina J. z roku Věcné a časové vazby na okolí a na související investice: Vlastní realizaci bude předcházet vypořádání nájemních vztahů (v současnosti je interakční prvek součástí oraných bloků půdy), tak, aby zájmové plochy nebyly osety zemědělskými plodinami. Následovat bude geodetické vytýčení hranice řešeného území, na které navážou vlastní realizační práce (výsadby, založení travinobylinných společenstev). Součástí realizace je i instalace informační tabulky o dotačním zdroji (hrazeno z OPVK). Následovat bude dvouletá intenzívní péče o výsadby hrazená v rámci dotace, a pak dále tříletá (již z vlastních zdrojů investora). 2

4 Přehled provozovatelů: Provozovatelem (realizátorem) stavby bude Obec Nový Přerov. Harmonogram prací: IX - XII / 2013 vypořádání nájemních smluv II III / 2014 geodetické zaměření ploch III - IV / 2014 výsadby, založení trávníků VI / seč trávníků spojená s vyžínáním okolo keřů (1. rok následné péče v rámci dotace) IX / seč trávníků (1. rok následné péče v rámci dotace) X / dosadby a kontrola kotvení a individuální ochrany (1. rok následné péče v rámci dotace) III IV / 2015 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení a zdravotního stavu zahradnických výpěstků včetně výchovného řezu (2. rok následné péče v rámci dotace) začátek VI / seč trávníků (2. rok následné péče v rámci dotace) IX / seč trávníků, dosadby a kontrola kotvení a individuální ochrany (2. rok následné péče v rámci dotace) III IV / 2016 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení a zdravotního stavu zahradnických výpěstků včetně výchovného řezu (již mimo rámec dotace) VI seč trávníků IX / seč trávníků X / 2016 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení VII seč trávníků X / 2017 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení VII seč trávníků X / 2018 kontrola individuální ochrany, kontrola kotvení V / 2019 odstranění kotvení VII seč trávníků Termíny jsou stanoveny s ohledem na předpoklad vyřízení dotací z OPŽP. Seznam dotčených pozemků: Soupis parcel s vlastníky viz níže. Cena stavby: Na základě požadavku zadavatele byl proveden rámcový propočet nákladů, který je přiložen. Kalkulace vychází z katalogu cen ÚRS, ceníku AOPK ČR a znalosti běžných cen za materiál a práce. Kalkulace nákladů včetně položkového rozpočtu je součástí samostatné přílohy. 3

5 Technická zpráva Přírodní charakteristiky Geomorfologické a geologické poměry Dotčená část katastru spadá do geomorfologické soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní vněkarpatské sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Dunajovické vrchy, okrsku Přední dunajovický hřbet. Z geologického hlediska tvoří zájmové území nezpevněnými sedimenty na hranici mezi kvartérními - pleistocenní písky a štěrky Českého masivu a miocenními vápnitými jíly s polohami vápnitých písků a štěrků karpatské předhlubně. Půdní poměry Zcela dominují černozemě, konkrétně rozhraní mezi drnovými a nivními půdami. Zatímco drnové půdy jsou tvořeny sprašovým překryvem vápnitých písků (výsušná stanoviště), tak nivní půdy tvoří spraše a nivní uloženiny na píscích (silně propustné podloží). Obecně se jedná o půdy lehké. Klimatické poměry Klima je velmi teplé a suché (T4), v detailu se projevuje rozdílné ozáření svahů, na dně úpadů a při úpatích bývají středně silné teplotní inverze. Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem letních dnů (tj. dnů s maximální teplotou 25 C a vyšší) v roce a s průměrnou červencovou teplotou C, dále velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem (průměrná teplota v dubnu i v říjnu 9-10 C) a konečně mírnou teplou a suchou až velmi suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet ledových dnů, tj. dnů s maximální teplotou pod 0 C, je 30 až 40 v roce a průměrná lednová teplota je zde -2 až -3 C). Průměrná roční teplota vzduchuje kolem 9-10 C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 a 350 mm., (ONDRÁČEK, S., 1988). Hydrologické poměry Území spadá do povodí Dyje. Biogeografické poměry Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území nachází v západním okraji Mikulovského bioregionu (4.2) ležící v panonské podprovincii. V bližším členění se jedná o rozhraní biochor 1RN Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 1. v.s. a 1RB Plošiny na slínech 1. v.s. Regionálně fytogeografické členění ČR (Botanický ústav ČSAV, 1987) řadí území do fytogeografického obvodu panonské termofytikum, okresu 18a Dyjsko-svratecký úval. Podle mapy potenciální vegetace (Neuhäuselová a kol., 1998) se jedná o rozhraní mezi prvosenkovými dubohabřinami (Primulo veris-carpinetum) a panonské teplomilné doubravy (Quercetum pubescenti-roboris). Historie a současný stav zájmového území Na mapách II. vojenského mapování je zřejmé, že stávající cyklostezka navazuje na historickou cestu a že rozsáhlé plochy orné půdy se v daném území nalézaly již v té době. V současnosti se jedná o bloky orné půdy rozdělené pouze sítí účelových místních komunikací. Zornění zasahuje v podstatě až ke krajnici asfaltové cesty. Zvláště v jarních měsících se nepříznivě projevují JV větry, které působí erozi půdy a následně unášené půdní částice ukládají v intravilánu obce. 4

6 Podle územního plánu, územně-analytických podkladů i sdělení zástupců obce se v zájmovém území nenalézají žádná vedení sítí nebo produktovodů. Podél druhé strany cesty je na betonových sloupech vedeno bývalé vojenské a dnes nefunkční elektrické vedení. Podle plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy se v zájmovém území nalézají BPEJ a , což při převodu na STG odpovídá 1 BD (2)-3: Ligustri querceta doubravy s ptačím zobem. Charakteristiky STG 1 BD (2)-3: Ligustri querceta doubravy s ptačím zobem Hlavní dřevinou stromového patra těchto společenstev je dub zimní (Quercus petraea agg.), někdy se přidává dub pýřitý (Q. pubescens) a dub cer (Q. cerris). Dřevinné patro je druhově bohaté pravidelnou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), občas i jeřáb muk (Sorbus aria) a jeřáb oskeruše (Sorbus domesticfa). V souvislém, ale druhově bohatém keřovém patře se vždy vyskytuje některý z bazifilních mezotrofů a eutrofních bazifytů ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřín obecný (Cornus mas), kalina tušalaj (Viburnum lantana), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), višeň křovitá (Cerasus fruticosa), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), či růže galská (Rosa galica). Dále se uplatňuje svída krvavá (Swida sanguinea), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a hlohy (Crataegus sp.). Vlastnické vztahy Katastrální území: Nový Přerov (707864) Číslo parcely Výměra [m 2 ] Celá parcela/ řešená část Vlastník Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Obec Nový Přerov, 54, Březí u Mikulova, Zeleň Ostatní plocha / /800 Obec Nový Přerov, 54, Březí u Mikulova, Jiná plocha Ostatní plocha Navrhované řešení Podél asfaltové cyklostezky bude provedena jednostranná výsadba jedné linie dřevin stromového vzrůstu a jedna linie keřů, doplněná založením druhově pestrého travinobylinného porostu. Touto kombinací je možno v rámci daného prostoru vytvořit protierozní opatření ve formě poloprodouvavého větrolamu. Zároveň se bude jednat o opatření, které bude mít dílčí ekostabilizační efekt pro okolní zemědělskou krajinu. Stejně tak se daným opatřením zvýší biodiverzita již jen prostým vytvořením členitého vegetačního prvku a užitím vícedruhové travinobylinné směsi při založení trvalého drnu, což bude znamenat vytvoření nik pro další organismy (především ptactvo a hmyz). V neposlední řadě je třeba zdůraznit i zvýšení estetické hodnoty intenzivně zemědělsky využívané krajiny, zvláště s ohledem na již existující cyklostezku. Pro výsadby dřevin bude použito základních druhů (jakékoliv kultivary jsou zakázány): Stromy: Javor babyka (Acer campestre) Dub letní (Quercus robur) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Keře: Brslen evropský (Euonymus europaea) Kalina tušalaj (Viburnum lantana) Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 22 ks 45 ks 30 ks 90 ks 180 ks 114 ks 5

7 Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) Svída krvavá (Swida sanquinea) Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 90 ks 120 ks 174 ks Oproti přirozené skladbě jsou navrženy některé dřeviny jiné. Důvodem je především špatná dostupnost sadebního materiálu a v daných podmínkách zaměnitelnost druhů. Jedná se o dub a brslen. Dále je přidán zimolez pro zpestření druhové skladby. Naopak nejsou použity jiné druhy, většinou pro nevhodný nebo pomalý vzrůst či požadavky na specifické podmínky částečný zástin (dřín, klokoč, višeň křovitá, růže galská). U hlohu je předpoklad, že se objeví samovolně z okolí. Linie stromů bude vysazena 2,5 m od okraje silničky, zatímco keře budou vysazeny o další 2 m dále. Celá plocha bude zároveň zatravněna (výsadbové schéma viz výkres 01). Pro založení travinobylinného porostu bude použito směsi PAPRSEK travinobylinná směs do sucha se 42 druhy rostlinných druhů. Směs je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. Intenzita kosení 1-2x ročně, výška kosení 5-10 cm (producent Agrostis Trávníky, s. r. o. Rousínov). Složení: Trávy 90%: Agrostis capillaris 3%, Anthoxanthum odoratum 8%, Festuca brevipila 15%, Festuca rubra commutata 15%, Festuca rubra rubra 20%, Festuca rubra trichophylla 10%, Lolium perenne 2%, Poa compressa 7%, Poa pratensis 2%, Trisetum flavescens 8% Byliny 10%: Agrimonia eupatoria 0,4%, Agrostemma githago 0,3%, Achillea millefolium 0,2%, Anthemis tinctoria 0,5%, Anthyllis vulneraria 0,4%, Berteroa incana 0,2%, Carum carvi 0,3%, Centaurea jacea 0,5%, Daucus carota 0,3%, Dianthus carthusianorum 0,5%, Echium vulgare 0,3%, Galium album 0,2%, Hypericum perforatum 0,4%, Knautia arvensis 0,2%, Leontodon hispidus 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Lychnis viscaria 0,2%, Malva moschata 0,4%, Matricaria chamomilla 0,2%, Medicago lupulina 0,1%, Onobrychis viciifolia 0,3%, Origanum vulgare 0,2%, Papaver rhoeas 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, Potentilla argentea 0,3%, Potentilla recta 0,4%, Salvia pratensis 0,4%, Sanguisorba minor 0,3%, Silene vulgaris 0,3%, Trifolium incarnatum 0,3%, Vicia villosa 0,5% Doporučený výsevek: 7-10 g/m 2 Technologie Obecné technologické požadavky a) Původ rostlinného materiálu Na vysazovaný rostlinný materiál jsou kladena následující kritéria rostlinný materiál má být místního/regionálního původu (autochtonní; minimální požadavek na původ semene z ČR), bez šlechtěných kultivarů. b) Termín výsadby Vhodné termíny pro výsadbu dřevin jsou dva podzimní, od poloviny října do konce listopadu a jarní, od rozmrznutí půdy přibližně do konce dubna. c) Spon a velikost výsadbového materiálu Solitérní stromy (zahradnické výpěstky) budou ve velikosti 8/10 až 12/14 s balem. Stromy budou ve formě vysokokmene se zapěstovanou korunkou (alejové stromy). Vysazované keře musí mít alespoň 3-4 výhony a výšku min. 30 cm. d) Ochrana proti buřeni Nejlevnější technologií při zakládání nových výsadeb na orné půdě je ponechání výsadby v tzv. černém úhoru. Narostlá buřeň se likviduje kosením nebo rotavátorováním. Buřeň kolem jednotlivých dřevin je nutné likvidovat opatrným ručním ožínáním, ručním vytrháním nebo pouze sešlapáváním, aby nedošlo k poškození kmínku sazenic. Pokosený materiál lze rozprostřít kolem sazenic, čímž je omezen růst buřeně v bezprostřední blízkosti sazenice. Variantně je možno použít pruhové vyžínání meziřadí, kdy se ponechaná buřeň skloní do vyžnutého prostoru. Vhodné je ke 6

8 keřům instalovat tzv. signalizační kolíky, které při vyžínání upozorní na umístění sazenice v bujné buřeni, a tím zabrání jejich nechtěnému poškození nebo zničení. Solitérní výsadby do travnatých ploch vyžadují alespoň v prvních třech letech údržbu výsadbové mísy o poloměru cca 50 cm. Ručně vytrhaný nebo ožnutý plevel může být použit jako nastýlka. Výsadbová mísa by měla být mulčována drcenou borkou nebo položena plachetkou, která zabrání růstu buřeně v prostoru kořenové mísy (k tomuto účelu je možno použít např. plachetky EkoCover). e) Ochrana před okusem zvěří Individuální výsadby jsou chráněny různými chrániči. Větší sazenice stromků se zapěstovanou korunou je vhodné chránit rákosovou rohoží ovinutou okolo kmene. Tento způsob ochrany má oproti jiným užívaným způsobům výhody nejen z pohledu vlastní mechanické ochrany a manipulace, ale i z pohledu vhodného vlivu pro fyziologii sazenice nedochází k takovému vlivu vysokých teplot na rostlinná pletiva v létě a při slunečním záření, protože ochrana kmene umožňuje ventilaci a tím ochlazování. Ochrana keřů před okusem bude provedena na podzim aplikací vhodného repelentu na alespoň tři výhony u každé sazenice (např. Aversol). f) Zatravnění Zatravnění je vhodné provést těsně po výsadbách dřevin, nejlépe v polovině dubna. Zatravnění bude provedeno výše uvedenými směsmi nebo jim podobnými podle stanovištních podmínek do připravené půdy, která je nutná k odstranění vzcházejících plevelů/ruderálů. Postačující bude vláčení a smykování. Po výsevu pak válení. h) Následná péče a údržba Následná péče spočívá především v ochraně proti buřeni a kosení travního porostu. Pravidelně musí být kontrolovány ochranné rákosové rohože a úvazek a kůly, ke kterému jsou stromy vysazeny (po sesednutí půdy ošetřit případné zavěšení stromu do úvazku, později kontrolovat funkčnost kotvení). U stromů provádět zdravotní řez, který bude sloužit i k odstranění některých deformací především dvojitý terminál. Konkrétní technologické požadavky Před vlastní realizací je třeba včas předem vypovědět nájemní smlouvy se subjekty, které na lokalitách v současnosti hospodaří. Je třeba především zajistit, aby nedošlo k vysetí ozimů. Vlastnímu založení TTP a výsadbám bude předcházet geodetické vytýčení plochy. První operací bude celková příprava plochy mělkou orbou s následným smykováním a vláčením. Vláčení bude provedeno 2-3 týdny po orbě a smykování, aby byly redukovány plevele a ruderální druhy, které začnou růst. Technologicky bude využito zahradnických způsobů výsadby, která bude provedena do černého úhoru. Solitérní dřeviny budou ve formě výpěstků 8/10 až 12/14 s balem. Stromy budou fixovány ke 2 kůlům, individuální ochrana kmene bude provedena rákosovou rohoží (výška min. 1,3 m), kořenová mísa bude mulčována drcenou borkou v ploše o prům.1 m (stromy) a 0,6 m (keře) a výšce 15/10 cm. Pro keře mohou být použity sazenice obalované nebo hrnkované (použití prostokořenných sazenic při dodržení kvality ale vyloučeno není). Velikost jamek pro stromy bude 60 x 60 x 50, pro keře pak 20 x 20 x 20 cm. Výsadba bude provedena bez výměny půdy a bez přihnojování. Výsadby i založení trávníku budou provedeny v jarním období po geodetickém zaměření pozemků a kultivaci terénu. Podle počasí půjde o březen až květen. Jednotlivé dřeviny budou vysazovány individuálně v linii 8 m od sebe, keře pak 1 m od sebe (upřesnění viz výkresová část). Stromové výsadby budou fixovány na 2 kůly. Počty dřevin k výsadbě jejich velikost, stejně jako specifikace činností a ostatního materiálu jsou uvedeny v bilančních tabulkách (viz Přílohy). 7

9 Pro zdárnou realizaci je třeba zabezpečit autorský dozor! Následná péče Vzhledem k tomu, že výsadba bude provedena do živinami obohacené půdy (orná) s příznivými až mírně nepříznivými vláhovými charakteristikami, lze očekávat vysoký stupeň zabuřenění. Proto je navrženo zatravnění, které by vzrůst buřeně mělo výrazněji eliminovat. Následná péče bude sestávat s likvidace buřeně/kosení založeného TTP (v prvním a ve druhém roce po výsadbě 2x, v následujících letech jen 1x za sezónu již jako součást běžné péče o travní porost), doplňování uhynulých sazenic, zálivkou v prvním roce po výsadbě v případě nevhodných extrémních teplotních a vlhkostních poměrů 2 (keře) a 10 (stromy)50 litrů na každou sazenici 5x za 1. sezónu a 2x za 2. sezónu. Vyžínání je možno provádět také v pruzích. Vylepšování u keřů bude provedeno, dojde-li k celkovému úhynu v prvních dvou letech po výsadbě vyššímu než 10 % za rok, nebo vzniknou-li plochy s odumřelými sazenicemi delší než 6 m. Uhynulé stromy budou nahrazeny všechny (předpoklad úhynu je 15 %). Při vylepšování je vhodné použít přiměřeně silnější sazenice (min. opět 12 14). Vylepšování je vhodné provádět vždy na podzim. Při vylepšování budou použity kůly, rohože i drcená borka z původních výsadeb (a pouze v případě špatného stavu nebo nedostatku množství (především borka ve 2. roce péče) dojde k použití nového materiálu. Po 5 letech bude odstraněno kotvení stromů. Zbytky dřevěných kůlů z kotvení (včetně signalizačních kolíků) je nutno z plochy odvézt. Při likvidaci kotvení bude odstraněna i dožívající ochrana kmene. Poznámka na závěr: Protože akce bude dotována z Operačního programu životní prostředí, bude třeba zajistit odpovídající propagaci formou speciální informační tabule se základními údaji o OPŽP a vlastním projektu. Umístění této tabule bude určeno při vlastní realizaci. Minimální velikost informační tabule je 300 x 400 mm. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP. Grafický podklad pro výrobu zpracovává příjemci dotace zdarma SFŽP na základě konkrétního formuláře. Náklady na zhotovení stálé informační tabule jsou způsobilým výdajem. 8

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2015 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 6 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 6 1.3.

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Únor 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Přehled výchozích podkladů... 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku (současný

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 SPOLE NOST PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, SPOL. S R.O. Šeránkova 32, 616 00 Brno, tel. 549256241, e-mail: spzp@volny.cz OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 (PROVÁD CÍ

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Úprava krajiny pro zvěř

Úprava krajiny pro zvěř Úprava krajiny pro zvěř Člověk je stejně jako zvěř a všichni ostatní volně žijící živočichové nedílnou součástí přírody a druhového bohatství této Země. Naše planeta tvoří pro všechny základní předpoklad

Více

Obsah. Úprava zahrady v pírodním stylu MŠ Jeseník TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah. Úprava zahrady v pírodním stylu MŠ Jeseník TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah 1. Pedmt projektu... 2 2. Identifikaní údaje... 2 3. Kapacita MŠ... 3 4. Charakteristika území... 3 5. Popis souasného stavu hišt... 3 6. Pínos projektu... 3 7. Demolice a odstranní stávajících

Více

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O.

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBSAH: Florstyl s.r.o.: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, září 2015 A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST...4 A.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro provedení stavby 1 Dipl.-Ing. Lenka Červinková, Evropská 33, 350 01 Cheb; 777632 781, 1. Identifikace stavby objednatel: Ministerstvo zemědělství České

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: ÚSES/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Plán péče po ukončení projektu (After LIFE Conservation Plan) Číslo projektu: LIFE06 NAT/CZ/00012

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Plán péče po ukončení projektu (After LIFE Conservation Plan) Číslo projektu: LIFE06 NAT/CZ/00012 Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky Plán péče po ukončení projektu (After LIFE Conservation Plan) Číslo projektu: LIFE06 NAT/CZ/00012 2010 Předmluva: Hlavním cílem projektu, který probíhal v letech

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita ulice Solidarity Stará Boleslav TECHNICKÁ ZPRÁVA Hlavní projektant objekt: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Bc. Nina Jakušová, DiS. Ing. Ivan Marek Úpravy sportoviště, dětského hřiště a veřejné zeleně - Lokalita

Více

Zkrácená verze schváleného projektu

Zkrácená verze schváleného projektu Program rozvoje venkova OSA IV. LEADER Zkrácená verze schváleného projektu Rekonstrukce zeleně u KD Třebelovice 7.Výzva MAS Jemnicko Fiche č.5 Krásnější vesnice Třebelovice 2010 Obsah 1 Název projektu...

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018

Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Verze schválená v listopadu 2009 1 OBSAH 1. Úvod...3 1.1 Slovo starosty města Buštěhrad 3 1.2 O strategickém plánování 4 1.3 Metodika tvorby strategického

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ textová zpráva technická zpráva k projektové dokumentaci Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová / květen 2011 Změny zpracovala: Ing. Daniela Vítovská / únor 2013 Výsadby

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky OBEC ÚJEZD Obecní úřad 783 96 Újezd čp. 83 okr. Olomouc Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele veřejné zakázky Podmínky pro realizaci veřejné zakázky a pro zpracování nabídky Veřejná zakázka : Dětská

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT IN LOCAL BIOCENTRE HRÁZA KROMĚŘÍŽ Miluše Tichá 1) Abstract The controlled succession is one of the care methods of new established landscape

Více

BOSONOŽSKÝ HÁJEK JAKO PŘÍKLAD STAROBYLÉHO LESA

BOSONOŽSKÝ HÁJEK JAKO PŘÍKLAD STAROBYLÉHO LESA BOSONOŽSKÝ HÁJEK JAKO PŘÍKLAD STAROBYLÉHO LESA BUČEK ANTONÍN Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Mendelova zemědělská a lesnická universita, Zemědělská 3, 613 00 Brno, bucek@mendelu.cz

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

Velkoobchod spotřebního zboží A1 - Nehvizdy

Velkoobchod spotřebního zboží A1 - Nehvizdy Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Velkoobchod spotřebního zboží A1 - Nehvizdy Oznamovatel: ARI STAVEBNÍ s.r.o. Trní 1176 193 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing. Jan Král a kol. K+K průzkum

Více

VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II.

VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II. VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II. Zpracoval: Ing.Ivan Tachezy Investor: Město Vratimov Datum: Květen 213 Technická zpráva Akce: Výsadba

Více

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým:

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. - řešitel klíčové aktivity 06

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 14, 2(2006): 115 126 ISSN 1335-0285. Tereza Pavlíková

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 14, 2(2006): 115 126 ISSN 1335-0285. Tereza Pavlíková ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 14, 2(2006): 115 126 ISSN 1335-0285 EKOLOGICKÁ SÍ K. Ú. EZNOVICE Tereza Pavlíková Mendlova zem d lská a lesnická univerzita v Brn, Fakulta

Více

2. Druh veřejné zakázky: zakázka na služby CPV 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2. Druh veřejné zakázky: zakázka na služby CPV 71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Brno- venkov Název veřejné zakázky Projektová dokumentace Realizace PSZ v k.ú. Rudka I. etapa Sídlem: Kotlářská 53 Číslo jednací VZ:

Více