POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, PhDr. Jan Kábrt, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. (předseda), Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Většina legislativy pro pojišťovnictví se tvoří v Bruselu (Jaroslav Mesršmíd)...3 Zajišťování procesu implementace práva Evropské unie na ústřední úrovni české státní správy (Jan Hanzl, Zora Mališová)...4 Měsíc po povodních pojišťovny vyplatily 92 mil. Kč (Tisková zpráva ČAP)...5 Státní dotace na pojištění pro zemědělce se zvýšila (Tisková zpráva ČAP)...5 Garanční systémy v pojišťovnictví (číž)...6 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních (číž)...7 Budoucnost Evropy ptáme se na ty správné otázky? (Václav Kodiš)...8 Předběžné výsledky členů ČAP za 1. čtvrtletí 2006 (Tisková zpráva ČAP)...8 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...9 Motoristické aktuality: Dopravní nehoda (JUDr. Pavel Bušta)...10 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...11 Jmenování ředitele sekce dohledu nad pojišťovnami (ČNB)...11 Jednotný platební prostor ve všech členských státech Evropské unie do roku 2010 (Václav Kodiš)...12 Druhé vydání Studijních textů ČAP (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., PhDr. Jitka Böhmová) Jednání evropských aktuárů v Praze (Jiří Fialka)...13 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart)...13 PYROS/ISET 2006 (Ing. Zdeněk Veiner)...14 Pojišťovnictví v nových členských zemích Evropské unie (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...15 Návyky Evropanů ve vztahu k lezní dovolené (Vladimír Fuchs)...16 Recenze: Ovládání rizika (Jiří Janata)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Názory, Stanoviska: Stanovení majetkové újmy na věci (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Specializované dvousemestrální studium Základy pojistného práva v ČAP (PhDr. Jitka Böhmová)...18 Velké škody: Zkáza nádraží Těšnov (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Most of the insurance legislature is created in Brussels (Jaroslav Mesršmíd) Assurance of the EU law implementation on the level of the Czech central administration (Jan Hanzl, Zora Mališová) Insurance companies have paid out CZK 92m within the first month since the floods (ČAP) State subsidy on agricultural insurance has increased (ČAP) Guarantee systems in the insurance industry (Josef Čížek) European Parliament and Commission Draft Directive on evaluation of floods and flood preventing measures (Josef Čížek) The future of Europe Do we ask the right questions? (Václav Kodiš) Preliminary results of the ČAP members for the 1 st quarter of 2006 INFO from the European Union (Josef Čížek) New for motorists: Traffic accident (Pavel Bušta) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Appointment of the director of the section for supervision of insurance companies (ČNB) United payment area in all EU member states by year 2010? (Václav Kodiš) Second issue of the ČAP Study Texts (Jaroslav Mesršmíd, Jitka Bohmová) European actuaries meeting in Prague (Jiří Fialka) New trends of the European non-life insurance market (Vladimír Pulchart) PYROS/ISET 2006 (Zdeněk Veiner) Insurance industry in the new European Union member states (Eva Ducháčková) Europeans habits in relation to the summer vacation (Vladimír Fuchs) Book review: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., Risk Control (Jiří Janata) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Damage to property assessment (Jaroslava Šulcová) Specialized study Basis of the insurance law in ČAP (Jitka Bohmová) Big losses: Destruction of the Těšnov station (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Most of the insurance legislature is created in Brussels is the introductory article of this Insurance Review s issue an interview with Mr. Vladimír Mráz, the ČAP Vice-President and a member of Comité Européen des Assurances (CEA) Presidial Committee. As a member of the Presidential Committee he participates on articulation of statements of the European Commission on regulation, supervision and solution of factual problems important for the insurance industry development. According to Mr. Mráz, 80% to 90% of the legislation is created in Brussels and therefore it is very important to have the possibility to participate on the directives and other legal provisions creation already in their early stage of preparation. One of the recent proposals with the inpact on insurance industry is the draft directive on services and it s article no. 27 concerning obligation of services providers to assure some special health, safety or financial risks. 2 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

2 Ing. Vladimír Mráz, viceprezident České asociace pojišťoven, se stal v červnu 2004, členem Prezidiálního výboru Comité Européen des Assurances (CEA), a to na výročním zasedání, které se konalo v Praze. Jako člen Prezidiálního výboru se podílí na formulování stanovisek k návrhům Evropské komise k regulaci, dohledu a na řešení věcných otázek důležitých pro rozvoj pojišťovnictví. Předseda redakční rady časopisu Pojistný obzor ho požádal o rozhovor. Úvodem dovolte osobní otázku. Jak se cítíte mezi představiteli předních evropských pojišťoven, tj. v Prezidiálním výboru CEA? Rád bych uvedl, že ve zmíněném výboru reprezentuji nejen ČAP, ale do určité míry i další asociace především ze střední a východní Evropy. Z tohoto důvodu si této pozice velmi vážím. Je určitě dobré, že v Prezidiálním výboru mohou být prezentovány zkušenosti z členského státu, který se do jednotného pojistného trhu zapojil teprve nedávno a který od počátku tohoto tisíciletí vykonal značný kus práce při harmonizaci pojistného práva s příslušnou legislativou Evropské unie. Myslím, že kolegové o naše názory stojí. Dost často se hovoří o přeregulaci v pojišťovnictví. Jaký je váš názor na stav a výhled evropské legislativy? Faktem je, že % legislativy se tvoří v Bruselu. Z tohoto pohledu je v zájmu českého pojistného trhu, aby se podílel již na přípravě směrnic a jiných právních aktů. Z hlediska ČAP mohu říci, že se o to snažíme a od 1. května 2004 bylo vykonáno dost práce. Evropské pojišťovny prosazují zjednodušení a zkvalitnění regulace i dohledu. Pochopitelně podporují ochranu spotřebitele či rozvoj vnitřního trhu (přeshraničního obchodu), ale vždy se snaží poukazovat na reálné a objektivní překážky nebo zdůrazňují nutnost provedení analýzy přínosů a nákladů tak, aby se dalo zjistit ještě ve fázi přípravy dané legislativy, zda růst nákladů (a následně pojistného) neznehodnotí přínos pro klienta například tím, že bude mít Většina legislativy pro pojišťovnictví se tvoří v Bruselu více informací, v kterých se nakonec velmi obtížně orientuje. Musím říci, že koncepčně byly tyto přístupy evropských pojišťoven přijaty evropskými orgány a zohledněny v rámci politiky EK v oblasti finančních služeb (White Paper: Financial Services Policy ). Je samozřejmé, že zmíněné přístupy je třeba hlídat u každého nového návrhu právního aktu. K přeregulaci může ale dojít i v rámci implementace směrnic v tom případě, když národní legislativa stanoví požadavky náročnější než vyžaduje směrnice. Nakonec, pokud se tak stane i v dalších členských státech, tak může dojít k problémům ve fungování jednotného pojistného trhu. Lze uvést nějaký konkrétní příklad pro zjednodušení regulace? To je dobrá, ale obtížná otázka. Myslím, že bych měl začít tím, že například pojišťovny sdružené v ČAP si uvědomují význam regulace a dohledu. Na druhé straně, aplikace zákonů něco stojí. Vezměme si jen zákon o pojistné smlouvě, nanejvýš potřebný a dlouho očekávaný. Pojišťovny musely upravit produkty, vydat nové pojistné podmínky a vyškolit obchodní službu. Náklady mohly jít do stovek miliónů korun. Pokud jde o zjednodušení regulace, napadá mě zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Nedala by se zjednodušit například registrace? Musím říci, že některé návrhy ČAP v tomto směru se v minulosti nepodařilo prosadit. Nicméně zákon existuje, je naplňován a měl přinést vyšší kvalitu příslušné služby. Jedním z aktuálních návrhů, který se nyní posuzuje v orgánech EU, je návrh směrnice o službách. Jaká je pozice CEA a ČAP k tomuto návrhu? Předně je třeba říci, že směrnice se nevztahuje na finanční služby. Ale návrh článku 27 směrnice se bezprostředně týká pojišťovnictví. V původním návrhu tohoto článku byla členským státům uložena povinnost zajistit, aby poskytovatelé, jejichž služby představují zvláštní zdravotní, bezpečnostní nebo finanční riziko pro příjemce služby, měli uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním dané služby, přiměřené povaze a rozsahu rizika nebo aby poskytli jinou záruku či kompenzační opatření, které jsou rovnocenné nebo v zásadě srovnatelné, pokud jde o jeho účel. Asociace pojišťoven sdružené v CEA upozorňovaly na právní a jiné problémy spojené s ukládáním takové povinnosti členskému státu a různými způsoby usilovaly o vypuštění článku 27 z návrhu směrnice. Konkrétně poukazovaly na rozdíly a mezery v právní úpravě odpovědnosti za škody v členských státech EU, na riziko snížení úrovně prevence, na předpokládaný nárůst nákladů na pojištění, nedostatečné požadavky na právní intervenci a nedostatek zajišťovacích kapacit. Upřednostňovaly řešení založené na dobrovolnosti pojištění, podporované mechanismem napomáhajícím uspokojování požadavků a specifických potřeb klientů. Návrh na vypuštění článku 27 z názvu směrnice nebyl přijat, avšak usilovným jednáním a věcnou argumentací se podařilo text tohoto článku změnit tak, že členské státy nemusí, ale mohou požadovat, aby poskytovatelé, jejichž služby představují bezprostřední a zvláštní zdravotní riziko nebo bezpečnostní riziko pro příjemce nebo třetí osobu nebo finanční riziko pro příjemce nebo ekologické riziko, uzavřeli pojištění odpovědnosti přiměřené povaze nebo rozsahu rizika nebo poskytli jinou záruku či kompenzační opatření, které je rovnocenné nebo v zásadě srovnatelné, pokud jde o jeho účel. Podle tohoto nového textu Evropského parlamentu by tedy měla být členskému státu ponechána možnost rozhodnout se, zda povinnost pojištění do své vnitrostátní legislativy zakotví či nikoli. Legislativní proces v EU dál probíhá. Pojišťovny podporují nadále vypuštění článku 27, ale pokud to nebude průchodné, jsou připraveny podpořit i text Evropského parlamentu. Nedávno prošel legislativním procesem zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který znamená transformaci povinného pojištění odpovědnosti. Jak je tato problematika řešena v Evropě? Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu či nemoci z povolání není upraveno žádným právním aktem EU. Je to v kompetenci jednotlivých členských států. Evropský trend vede ale k projektům public private partnership. V řadě států je provozování tohoto pojištění v rukách soukromých pojišťoven. Zeptal-li byste se na výhody soukromého pojištění, lze říci, že předností je individuální oceňování rizika, znalost podmínek práce, úplný výběr pojistného a pružná likvidace pojistných událostí. Zmíněný návrh zákona jde opačným směrem od pojištění k de facto sociální službě, s centralizací celé agendy do jiné instituce apod. Nemusím asi zdůrazňovat, že pojišťovny s tím nesouhlasí. Pro některé naše zahraniční partnery je to překvapením. Rozhovor připravil Jaroslav Mesršmíd POJISTNÝ OBZOR 6/2006 3

3 Koordinací a metodickým usměrňováním prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropské unie se zabývá vláda České republiky již od roku Tehdy, v souvislosti s uzavřením Dohody o přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vznikl specializovaný útvar pro evropskou legislativu při tehdejším Úřadu pro legislativu a veřejnou správu. Později byla působnost tohoto Úřadu i se samostatným oddělením kompatibility převedena do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR, oddělení kompatibility přeměněno na odbor kompatibility a od března 1999 je pak odbor kompatibility začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky. Takto může naše pracoviště nejlépe plnit úlohu koordinačního a poradního místa pro celou českou státní správu. Rámec činnosti odboru kompatibility je tvořen usneseními vlády ČR v této oblasti, v současné době je základem usnesení vlády č ze dne 12. října 2005 o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tomuto rámci je přizpůsobena vnitřní struktura našeho pracoviště, které v současné době tvoří čtyři oddělení: oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU, oddělení analyticko-konzultační, oddělení Koordinační a revizní centrum, oddělení pro legislativní proces EU. Nejmladším oddělením je posledně uvedené, které bylo vytvořeno v r. 2005, tedy již v podmínkách existence České republiky jakožto nového členského státu Evropské unie. Odbor kompatibility provozuje řadu databází k evropskému a českému právu v rámci Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP). Tento systém byl vytvořen pro potřeby administrativy, v současné době je již v omezeném rozsahu k dispozici i širší veřejnosti na internetových stránkách Úřadu vlády ČR 1). Kromě státní správy je významným uživatelem ISAP i Parlament ČR. ISAP je určen pro informační podporu všech aktivit souvisejících s procesem implementace Zajišťování procesu implementace práva Evropské unie na ústřední úrovni české státní správy Jan Hanzl, Zora Mališová, odbor kompatibility Úřadu vlády ČR práva EU do českého právního řádu. Jeho hlavním cílem je zejména poskytovat aktuální informace o předpisech EU a souvisejících dokumentech, dále o platném právu ČR a připravovaných návrzích nové právní úpravy, včetně postižení vzájemných vztahů sledování průběhu implementace. Věcně příslušné resorty využívají databáze ISAP k získávání a vkládání informací o předpisech EU od jejich vzniku na úrovni EU (návrhy dokumentů Evropské komise, Rady EU; stanoviska ČR k těmto návrhům projednávaná v pracovních formacích Rady EU), včetně zajišťování spolupráce vlády s Parlamentem ČR při projednávání návrhů. K návrhům předpisů EU přiděluje odbor kompatibility v rámci tohoto systému gesce orgánům státní správy, které věcně řeší projednávanou problematiku. Gestor předpisu EU je pak odpovědný za zajištění řádné implementace předpisu EU jako celku do českého právního řádu. ISAP je též oficiálním zdrojem pro vykazování výsledků procesu plnění legislativních závazků vůči Evropské unii pro vládu ČR a Evropskou komisi, zejména pro notifikaci právních předpisů ČR implementujících směrnice EU. Koordinační a revizní centrum (KRC) odboru kompatibility zajišťovalo od roku 1998 do vstupu ČR do EU pořizování českých znění právních předpisů Evropské unie, tj. koordinovalo překládání dokumentů a provádělo revizi správnosti těchto překladů. Výsledné překlady sloužily jednak jako podklad pro posuzování slučitelnosti existujících či nově přijímaných právních předpisů s právem EU, a jednak byly podkladem pro oficiální české znění, které bylo po vstupu České republiky do Evropské unie publikováno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie 2). Jelikož množství acquis communautaire, které bylo třeba přeložit, představovalo více než tištěných stran 2), bylo KRC hlavním organizátorem a spolurealizátorem největšího projektu v historii českého překladu. Revize překladů v KRC se zaměřovala na zajištění významové správnosti a přesnosti překladu, formulační a terminologické konsistence, textové návaznosti na související dokumenty (přesné citace jiných předpisů), dále rámcové terminologické návaznosti na český právní řád a srozumitelnosti. Pracovníci KRC rovněž formulovali základní překladatelská pravidla, jejichž cílem bylo zajistit jednotnou úpravu přeložených dokumentů a jednotný překlad slovních spojení a úseků textu, které 1) 2) zvláštní vydání Úředního věstníku EU obsahuje české znění veškerého sekundárního práva EU platného k 1. květnu ) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4) Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, naposled změněná usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č se v předpisech opakují. Terminologie a způsob překladu konkrétních výrazů stanovené v KRC se staly základem pro veškeré pozdější překlady evropských dokumentů, které dnes pořizují čeští překladatelé pracující pro překladatelská oddělení evropských institucí v Lucemburku a Bruselu. Kromě obecné právní terminologie evropského práva spoluvytvářeli pracovníci KRC rovněž odbornou překladovou terminologii v jednotlivých oborech. V těchto případech spolupracovali s odborníky z jednotlivých resortů a dalších odborných organizací (v oblasti pojišťovnictví například s Českou asociací pojišťoven), přijímali jejich terminologické návrhy, zajišťovali jednotné používání zvolených termínů a řešili případné terminologické rozpory. V současné době se KRC zaměřuje na překlady a revize více než 850 precedenčních judikátů Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně přijatých do roku Kromě toho se jeho zástupci účastní jednání skupiny právníků lingvistů v Radě EU, kde předkládají právní a jazykové připomínky k nově připravovaným předpisům EU. Úkolem oddělení analytickokonzultačního je hlídat a připomínkovat, ale i metodicky vést resorty při implementaci práva EU do platného českého právního řádu. Za zajišťování slučitelnosti právních předpisů ČR s právem EU odpovídají ústřední orgány státní správy v rozsahu své působnosti podle kompetenčního zákona 3). Odbor kompatibility je pracovištěm sekce ministra a předsedy Legislativní rady vlády, pracovištěm, které působí vedle již dříve ustaveného odboru vládní legislativy této sekce. Z toho pak vyplývá i postavení odboru kompatibility (zde oddělení analyticko-konzultačního) v legislativním procesu, které je vyjádřeno zejména v Legislativních pravidlech vlády 4). Odbor kompatibility zde má za úkol posuzovat návrhy právních předpisů z hlediska jejich slučitelnosti s právem EU. To se týká jak návrhů věcných záměrů zákonů, tak návrhů zákonů a prováděcích právních předpisů. Od roku 1995 bylo zpracováno přes 6000 takových posudků, v současné době oddělení zpracovává přibližně 200 stanovisek za kalendářní čtvrtletí. 4 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

4 V souladu s Legislativními pravidly vlády je předkladatel návrhu zákona zejména povinen v důvodové zprávě uvést hodnocení slučitelnosti předloženého návrhu s akty práva EU, judikaturou nebo obecnými zásadami, popř. i legislativními záměry a návrhy aktů práva EU, a dále i výsledky jednání a konzultací s orgány Evropské unie o věcech týkajících se navržené právní úpravy, včetně závěrů a závazků, které z těchto jednání vyplynuly 5). V odůvodnění návrhu prováděcího právního předpisu je předkladatel povinen vyjádřit zhodnocení souladu s akty práva EU, s uvedením těchto aktů a jejich základních principů 6). Odboru kompatibility pak přísluší zásadně ve dvou fázích legislativního procesu, totiž v připomínkovém řízení a následně ve fázi předložení návrhu vládě tedy pro účely projednání návrhu v Legislativní radě vlády (zejména zákony) nebo v pracovních komisích Legislativní rady vlády (zejména vyhlášky), posoudit znění navrženého předpisu z hlediska slučitelnosti s právem EU, včetně splnění výše uvedených formálních požadavků návrhu. Obecným požadavkem pro implementaci práva EU do národního právního řádu je, že při implementaci je třeba brát v úvahu právo EU v celém jeho rozsahu. A naopak, transponuje-li se do národního právního řádu např. směrnice EU, je nutno vycházet z jejích vazeb na celý platný národní právní řád, určit strategii postupu implementace tedy zejména, které všechny oblasti, respektive platné právní akty, jsou touto směrnicí dotčeny, jsou-li se směrnicí v souladu či bude-li třeba přistoupit k novelizaci a jaký druh právního aktu bude pro implementaci určující. Tak např. implementací směrnice 2002/ 47/ES o dohodách o finančním zajištění 7) je dotčeno 11 českých zákonů, implementace směrnice 2004/113/ES z oblasti rovnosti mezi muži a ženami v přístupu ke zboží a službám 8) je zatím předpokládána k zapracování pouze do tzv. antidiskriminačního zákona, což se vzhledem k jejímu významu mj. pro oblast pojišťovnictví nedá předpokládat za dostatečné. Z právního řádu ČR je při správné implementaci vždy také potřeba odstranit ustanovení, která by s aktem práva EU byla v rozporu. Názor na to, jak promítat zejména směrnice do národního právního řádu, se postupně upřesňoval, a to zčásti také v důsledku rozsudků Evropského soudního dvora a s pomocí metodologie Evropské komise. Zpočátku ČR narážela na spoustu problémů, například na doslovné opisování ustanovení směrnic, nyní se problémy se způsobem implementace směrnic minimalizovaly. Nové Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii zmíněné v úvodu tohoto pojednání obsahují např. přílohu s praktickými ukázkami správné implementace, respektive transpozice (promítnutí) směrnic. Citované Metodické pokyny lze chápat též jako určitý teoretický návod pro provádění legislativní činnosti při implementaci práva EU do českého právního řádu (především jejich část třetí nazvanou Základní pravidla a metody implementace práva EU), kterým se zejména naše pracoviště snaží z úrovně vládní legislativy přispívat ke koordinaci a metodickému usměrňování této nelehké činnosti v oblasti tvorby právního řádu. Úkolem nejmladšího útvaru odboru kompatibility oddělení pro legislativní proces EU je sledovat legislativní dopady návrhů právních předpisů EU na právní řád ČR. Účelem tohoto monitoringu je vytvořit celkový přehled možných dopadů na právní řád ČR již ve fázi projednávání těchto návrhů v orgánech Evropské unie. Pracovníci tohoto oddělení se účastní jednání resortních koordinačních skupin a meziresortního Výboru pro EU, výsledky tohoto monitoringu jsou zpracovávány ve zvláštní databázi ISAP. Pramen: V pojednání byly použity informační materiály OKOM. 5) Čl. 4 odst. 3 a čl. 8a odst. 2 cit. Legislativních pravidel vlády. 6) Čl. 14 písm. b) a čl. 16 odst. 4 cit. Legislativních pravidel vlády. 7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, Úř. věst. EU L 168, ) Směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Úř. věst. EU L 373, Měsíc po povodních pojišťovny vyplatily 92 mil. Kč Z údajů, které Česká asociace pojišťoven shromáždila, vyplývá, že členským pojišťovnám ČAP, jež šetří škody u svých klientů, bylo k nahlášeno škodných událostí v hodnotě 700 mil. korun. Z celkového počtu nahlášených škodných událostí jich pojišťovny vyřídily k výše uvedenému datu 2955, přičemž vyplatily celkem 92 mil. Kč, včetně záloh. Pojišťovny rychle pokračují v likvidaci pojistných událostí u majetku občanů, kde již vyřídily přes 25 % z nich a vyplatily občanům 53 mil. Kč. Počet nahlášených škodných událostí zde činí zatím případů v hodnotě 248 mil. Kč. U podnikatelských pojištění bylo dosud nahlášeno 1075 škodných událostí v hodnotě 411 mil. Kč, z nichž bylo vyplaceno 38,6 mil. Kč. Celkem 156 nahlášených škodných událostí v hodnotě 40 mil. Kč se týká pojištění plodin a zvířat. Pojišťovny odhadují, že celkový počet škodných událostí se bude blížit 16 tisícům a celkové pojistné plnění přesáhne 1 mld. Kč. Je zřejmé, že následky stávajících povodní nedosáhly výše a rozsahu povodní v letech 1997 a 2002, kdy pojišťovny uhradily svým klientům 9,7, resp. 33 mld. Kč. Pojišťovny pokračují ve vyřizování pojistných událostí bez větších problémů. Tisková zpráva České asociace pojišťoven Státní dotace na pojištění pro zemědělce se zvýšila Ministerstvem zemědělství České republiky a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem bylo koncem března t.r. rozhodnuto o navýšení poskytovaných finančních prostředků na dotace zemědělského pojištění pro rok Zemědělské podniky a podnikatelé, kteří chrání svůj majetek pojištěním, tak obdrží státní dotaci se výši 20 % z uhrazeného pojistného na pojištění zvířat pro případ nákaz a dalších hromadných škod a 35 % z pojistného pro pojištění polních plodin. Pěstitelé některých speciálních plodin, například ovoce, zeleniny, vinné révy a chmele ušetří letos na pojistném dokonce polovinu. Rozhodnutí ministerstva vítáme, protože dotacemi se zvyšuje dostupnost zemědělského pojištění i pro ty zemědělské podnikatele, kteří z finančních důvodů dosud s pojištěním vyčkávali nebo je uzavřeli pouze v omezeném rozsahu, uvedl předseda stálé pracovní skupiny České asociace pojišťoven pro zemědělské pojištění Jiří Havelka. Ministerstvo zemědělství tímto krokem dává jasně najevo, jak důležitý význam v zemědělském podnikání přikládá právě pojištění, dodal. Zavedení státních dotací se pozitivně projevilo již v minulých letech, kdy přispělo k růstu propojištěnosti a předepsaného pojistného u pojišťoven, které zemědělské pojištění na našem trhu nabízejí. Růst zájmu o nákazová pojištění zvířat souvisí i se zvýšeným výskytem nemoci BSE v loňském roce a aktuálně i s prvními případy ptačí chřipky na našem území. Význam zemědělského pojištění oceňují každoročně i stovky zemědělců, jejichž úroda je postižena krupobitními škodami nebo mrazy. Také letošní jarní záplavy budou mít na svědomí škody za desítky milionů korun. Pojištěna je však pouze třetina rostlinné produkce, zatímco v ostatních zemích Evropy je to zhruba dvojnásobek. Také u nás se do budoucna počítá s komplexním řešením problematiky zemědělského pojištění. Cílem je vytvoření nového systému eliminace rizik v zemědělském podnikání. Vznikl by Fond nepojistitelných rizik, do něhož by finančně přispíval stát a spravedlivě by z něj odškodňoval pouze ta rizika zemědělské výroby, která nelze krýt pojištěním. Pojistitelná rizika by pak nevyžadovala státní administraci a byla by plně v kompetenci komerčních pojišťoven. Případné odškodnění z Fondu nepojistitelných rizik přitom obdrží pouze ten podnikatel, který je komerčně pojištěn. Schválená výše státních dotací už nyní činí zemědělské pojištění pro zemědělce dostupnějším a všechny zainteresované strany předpokládají, že v letošním roce se i jejich propojištěnost zvýší. Tisková zpráva České asociace pojišťoven z POJISTNÝ OBZOR 6/2006 5

5 Garanční systémy v pojišťovnictví Od roku 2001 probíhají na různých fórech v Evropské komisi jednání o případném vytvoření určitých všeobecných garančních systémů pro pojišťovnictví, jejichž smyslem má být posílení ochrany spotřebitele. Účelem tohoto krátkého článku je průběh těchto diskusí přiblížit a uvést některé informace o často rozporných pozicích Evropské komise a představitelů pojistných trhů členských zemí. Za impuls k zahájení těchto jednání lze považovat dokument, který v roce 2001 předložila irská delegace tehdejšímu Výboru pro pojišťovnictví 1), v němž jsou podrobně popsány někdy složité situace a problémy, v nichž se pojistník ocitá v případech, kdy dojde k likvidaci pojišťovacího podniku; tyto problémy irská delegace přičítá nedostatečné harmonizaci právních předpisů a nedostatečné koordinaci členských států v oblasti fungování garančních systémů, které by v případě likvidace pojišťovacího podniku chránily pojistníky. Evropská komise se s názorem irské delegace ztotožnila. Byla vytvořena pracovní skupina Komise, která se otázkami harmonizace právních předpisů v oblasti garančních systémů začala podrobně zabývat. Tato pracovní skupina postupně připravila řadu různých dotazníků a pracovních dokumentů a na základě získaných informací průběžně prováděla analýzu situace. Jednotlivé analýzy potvrzovaly různost přístupu členských států k otázce garančních systémů: i když v některých členských státech již v roce 2001 existovaly garanční systémy (Francie, Irsko, Spojené království) ukázalo se, že tyto systémy se od sebe značně odlišují, pokud se týká jejich působnosti (kategorie pojistníků, na něž se vztahují, pojistná odvětví, teritoriální působnost atd.). Podobně, jak se lišila situace u garančních systémů v jednotlivých členských státech, lišily se i názory těchto států na způsob, jakým by měla být existující situace, která podle Komise pojistníkům neposkytuje dostatečnou ochranu, napravena. Různost těchto postojů se ukázala především při jednáních, zda má být nápravy situace dosaženo přijetím směrnice; řada členských států (Francie, Itálie, Spojené království atd.) by směrnici považovala za uspokojivé řešení, avšak řada členských států proti přijetí směrnice poměrně kategoricky vystupovala a stále vystupuje (Rakousko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko atd.). Ve skupině členských států, které by směrnici jako řešení uvítaly, se však názory dále diferencovaly podle toho, jakou úroveň harmonizace by směrnice měla představovat (většina z nich se staví za minimální harmonizaci), zda by se měla směrnice vztahovat pouze na odvětví životního pojištění či i na některá odvětví neživotního pojištění, zda by se měla vztahovat na malé a střední podniky apod. Je jen ku prospěchu věci, že Komise své návrhy konzultovala s těmi, kterých by se případná směrnice měla bezprostředně týkat, tedy s pojišťovnami. Často se obracela na jejich představitele, Evropskou federaci národních asociací pojistitelů 2) (Comité Européen des Assurances CEA) s žádostmi o stanoviska a připomínky k připravovaným textům. Již v roce 2002, tedy ještě v období diskusí o obecných aspektech případné směrnice o garančních systémech, zastávala CEA pozici, podle níž směrnice harmonizující garanční systémy v zájmu ochrany spotřebitele není opodstatněná. Zdůrazňovala, že zájmy spotřebitelů (klientů pojišťoven) jsou na úrovni Společenství chráněny dostatečně a to příslušnými směrnicemi, týkajícími se činnosti životních Ing. Josef Čížek a neživotních pojišťoven. Upozorňovala také, že na vnitrostátní úrovni je stupeň ochrany spotřebitele dán účinností a použitelností obezřetných vnitrostátních právních předpisů pro činnost pojišťoven a kvalitou dozoru se strany příslušných vnitrostátních úřadů. CEA také upozorňovala na to, že povinným zavedením garančních systémů by došlo k narušení hospodářské soutěže v evropském měřítku. Navíc zavedení takových garančních systémů by pro pojišťovny představovalo značné nové náklady, které by se nutně musely promítnout do zvýšení pojistného; proto od samého počátku CEA v jednáních s Komisí prosazovala důkladnou a komplexní analýzu nákladů a výnosů. Zásadně CEA vystupovala proti tomu, aby byla v případné směrnici zakotvena pro členský stát povinnost jakékoliv garanční systémy zřizovat; každý členský stát by měl mít možnost zvolit si takové nástroje, mechanismy a systémy pro ochranu spotřebitele, jaké bude považovat za nejvhodnější. V této souvislosti CEA také zdůrazňovala, že v takových oblastech pojišťovací činnosti, které vyžadují zvýšenou ochranu spotřebitele, jakou je např. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, již garanční systémy ve členských systémech vytvořeny byly a uspokojivě fungují. Je však třeba říci, že toto zásadní stanovisko CEA o nepovinném charakteru případného ustanovení směrnice o zřizování garančních systémů nebrala Evropská komise ve své činnosti 1) Výbor pro pojišťovnictví, jako poradní orgán Komise byl zřízen podle Směrnice Rady 91/675/EHS. 2) Česká asociace pojišťoven je členem od roku a v příslušných novelizovaných návrzích příliš v úvahu. Dalším sporným bodem v návrzích Evropské komise byl rozsah působnosti případné směrnice o garančních systémech zda se mají týkat pouze životního pojištění či zda se mají vztahovat i na neživotní pojištění. Evropská komise zastává názor, že by se směrnice měla týkat i neživotních pojišťoven, neboť úpadek neživotní pojišťovny může mít vážné dopady i na sektor životního pojištění. Všechny národní asociace pojistitelů sdružené v CEA však zastávají stanovisko, že by se případná směrnice neživotního pojištění neměla týkat a to zejména proto, že likvidace neživotní pojišťovny má přímý dopad na spotřebitele v pouze velmi omezeném počtu případů; jestliže by Evropská komise na působnosti garančních fondů i na neživotní pojištění i nadále prosazovala, je podle CEA nezbytné o této problematice vést oddělená jednání, omezit se na povinná pojištění (kromě pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) a limitovat výši odškodnění (Komise navrhuje 100 euro, CEA navrhuje 1000 euro) z garančních systémů na určitý počet nároků (Komise navrhuje 90 %). Mezi další důležité diskutované otázky náleží i tzv. princip domovského členského státu. Zde CEA zastává názor, že by v ustanoveních případné směrnice o garančních systémech měl být tento princip zachován, neboť je zárukou rovného zacházení s občany států celého Evropského hospodářského prostoru. Takové řešení je také v souladu s principem, podle něhož může pojišťovna provozovat svoji činnost na území celé EU na základě jediného povolení uděleného domovským členským státem a dozor nad její činností je vykonáván orgánem dozoru tohoto domovského členského státu. Pojišťovně by však měla být ponechána možnost požádat hostitelský členský stát o ochranu své pobočky, působící v tomto hostitelském členském státu, aniž by na této pojišťovně byly požadovány jakékoliv dodatečné 6 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

6 záruky v případě odlišných garančních systémů v domovském a v hostitelském členském státu. Kromě dříve uvedených více či méně kontroverzních otázek jsou předmětem vzájemného jednání mezi Evropskou komisí a evropskými pojistiteli ještě některé další, k nimž CEA dlouhodobě zaujímá nezměněné stanovisko. Jedná se zejména o: pravomoci garančních systémů vyloučit ze systému pojišťovnu, která neplní některý ze svých závazků: podle CEA by měl mít příslušný orgán daného členského státu možnost přijmout okamžitá opatření až po odnětí povolení takové pojišťovně k provozování pojišťovací činnosti. Rozhodnutí o vyloučení pojišťovny z garančního systému by mělo pro pojišťovnu znamenat i zákaz pokračovat v činnosti; časový rámec pro odškodnění z garančního systému: podle CEA by měla být členským státům dána možnost, aby si časový rámec stanovily samy např. systém odškodnění by měl spadat pod pravomoc správce konkursní podstaty a nevyřízené pohledávky by měly být vypořádávány podle postupu pro likvidaci; pobočky pojišťoven ze třetích zemí: podle CEA by měly mít možnost vstupovat na trhy členských zemí za stejných podmínek jako pojišťovny ze členských zemí ( level playing-field ) a k tomu, aby mohly v daném členském státu provozovat svoji činnost, by měly mít povinnost účastnit se garančního systému v tomto členském státu. Jednání mezi Evropskou komisí a CEA o sporných místech případného návrhu směrnice o garančních systémech pokračují. S kategorickým nesouhlasem CEA s vytvořením směrnice byl v nedávné době znovu seznámen komisař McCreevy, který v Komisi odpovídá za oblast vnitřního trhu. Předpokládá se, že rozhodnutí o tom, zda bude směrnice připravována či nikoli, učiní McCreevy počátkem června letošního roku. Přislíbil, že stanoviska CEA při svém rozhodování zohlední. Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních Snávrhem této směrnice přichází Evropská komise proto, že se podle jejího názoru riziko povodní v Evropě zvyšuje a toto zvyšování vede ke stále větším hospodářským škodám. Rozsah a četnost povodní se podle Komise i v budoucnosti bude pravděpodobně zvyšovat v důsledku změny klimatu, nevhodné správy vodních toků a výstavby v záplavových územích. Dále, vzhledem k počtu lidí a hospodářských aktiv nacházejících se v záplavových územích, bude stále vyšší jejich zranitelnost. Podle poznatků Komise, získaných v průběhu konzultací předcházejících vypracování návrhu směrnice, nedávné zkušeností ukazují, že výše škod na soukromém majetku, infrastruktuře, podnicích a životním prostředí, spojených s povodněmi (a potenciální škody, které lze v budoucnosti očekávat, pokud se neuskuteční účinná koordinovaná akce), zřetelně převyšuje náklady např. na mapování povodňových rizik, systémy předpovídání povodní a systémy včasného varování. Povodí, dílčí povodí a regiony bez významných povodňových rizik mohou být vyňaty ze všech opatření plynoucích z této směrnice (zásada proporcionality); totéž bude platit i o povodích, dílčích povodích a regionech, kde již byla opatření učiněna v souladu s ustanoveními o mapování povodňových rizik a/nebo plánech řízení povodňových rizik. Rozhodnutí, zda je přítomno významné riziko, bude záviset na místních a regionálních okolnostech a bez ohledu na zásadu koordinace s povodím a dílčím povodím nebude učiněno na úrovni Společenství. Cílem této směrnice je tedy omezovat a řídit rizika spojená s povodněmi ve Společenství pro zdraví lidí, životní prostředí, infrastrukturu a majetek. Směrnice by měla stanovit mapování povodňových rizik pro všechny oblasti s významným rizikem povodní, koordinaci činností v rámci povodí ležících na území více států a vytvoření plánů řízení povodňových rizik způsobem, v němž by měly mít všechny zúčastněné strany široké zastoupení. Vzhledem k tomu, jak je Evropská unie rozmanitá, geograficky, hydrologicky a z hlediska struktury lidských sídel, by měla směrnice poskytnout členským státům možnost pružného přístupu při stanovení požadované úrovně ochrany, opatření, která by měla být přijata k dosažení této úrovně ochrany, a časových plánů pro provádění plánů řízení povodňových rizik. Navrhovaná směrnice a opatření k jejímu provedení jsou úzce spojeny s prováděním rámcové směrnice o vodě. Komise navrhuje plně sladit organizační a institucionální hlediska a načasování obou směrnic, a to podle oblastí povodí, příslušných orgánů a výboru ustaveném rámcovou směrnicí o vodě. Časové plány by měly být plně sladěny, a měla by také být zajištěna úzká koordinace veřejných konzultací. Jakmile bude navrhovaná směrnice o povodních přijata, bude potřeba provádění obou směrnic, jejichž cíle se doplňují, úzce koordinovat. Mělo by být plně sladěno předkládání zpráv členskými státy; členské státy by také měly zahrnovat plány řízení povodňových rizik do plánů povodí. Mapy povodňových rizik by ve členských státech měly být dokončeny nejpozději do 22. prosince 2013 a nejpozději do 22. prosince 2019 by měly být přezkoumány. Poté by měly být přezkoumávány každých šest let a podle potřeby aktualizovány. Článek 2 směrnice stanoví definice povodně a povodňového rizika: povodní se rozumí dočasné zaplavení území vodou, které obvykle není zaplaveno, povodňovým rizikem se rozumí pravděpodobnost výskytu povodně určité závažnosti doprovázená odhadovanými škodami na lidském zdraví, životním prostředí a hospodářské činnosti, které jsou spojeny s povodní takové závažnosti. Článek 7 odst. 2 a 3 stanoví obsah map povodňových rizik, resp. indikativních map škod způsobených povodněmi: Odst. 2. Povodňové mapy zobrazí zeměpisné oblasti, které mohou být zaplaveny, v těchto případech: a) povodně s vysokou pravděpodobností (pravděpodobný interval opakování jednou za 10 let); b)povodně se středně vysokou pravděpodobností (pravděpodobný interval opakování jednou za 100 let); c) povodně s nízkou pravděpodobností (extrémní události). Ke každému případu uvedeném v prvním pododstavci se vyznačí tyto prvky: a) předpokládaná hloubka vody; b)případně průtoková rychlost; c) oblasti možného výskytu eroze břehů a nánosu naplavenin. Odst. 3. Indikativní mapy škod způsobených povodněmi budou uvádět potenciální škody spojené s povodněmi podle případů uvedených v odstavci 2 a budou vyjádřeny: a) počtem potenciálně zasažených obyvatel; b)potenciálními hospodářskými škodami v oblasti; c) potenciálními škodami na životním prostředí. Článek 14 požaduje účast veřejnosti na vypracování plánů řízení povodňových rizik a na jejich přezkumu. V rámci spolurozhodovací procedury byl dne 18. ledna 2006 návrh této směrnice předán k projednání Radě a Evropskému parlamentu. (číž) Pramen: 1) Proposal for a Directive ot the European Parliament and of the Council on the assessment and management of floods; COM (2006) 15 final byl publikován Evropskou komisí dne 18. ledna ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, publikovaná v Úředním věstníku Evropské unie č. L 327 ze dne POJISTNÝ OBZOR 6/2006 7

7 Evropský komisař pro vnitřní trh a služby včetně pojišťovnictví Ch. McCreevy, se v jedné ze svých nedávných přednášek kriticky zabýval současným stavem a perspektivou hospodářského rozvoje Evropské unie a jejích členských států. Evropa stojí před problémy, které se zvětšují, mají však řešení. Je možné je překonat společným a soustředěným úsilím. Integrační úsilí evropských států vedlo k růstu životní úrovně milionů lidí. Zachování dosavadního způsobu života a udržení vysoké životní úrovně závisí na našem odhodlání urychleně přijmout správná rozhodnutí. Stane-li se tak, pak se Evropané mohou těšit na úspěšnou budoucnost, ve které obnovená a na klíčové otázky soustředěná EU bude hrát hlavní roli. Každá změna je těžká a je třeba začít s kritickou upřímností u sebe. EU se musí dostat z negativního sebezpytování vyprovokovaného referendy v Nizozemsku a ve Francii. Musíme se sami sebe ptát na ty správné otázky jak zapojit do evropského integračního procesu procesu občany a jak reagovat na globalizaci? Dosavadní odpovědi nebyly uspokojivé. Život ukázal, že nová Ústava a navrhované organizační změny v EU a jejích institucích nejsou tím, co většinu lidí prioritně zajímá. Referenda v Nizozemsku a ve Francii byla pro eurosystém šokem a následná neschopnost politiků dohodnout se na finanční rozpočtu dále poškodila důvěru lidí ve schopnost EU jednat a řešit skutečné problémy, které je tíží. Přesto, že podle výsledků Eurobarometru (výzkum veřejného mínění pravidelně prováděný v 25 členských státech) velký počet lidí podporuje ideu Evropské unie, pouze 38 % z nich si myslí, že jejich hlas má v EU nějaký význam. Nabízí se otázka, proč by mělo zbývajících 62 % lidí i nadále podporovat EU, když si myslí, že na její další vývoj nemají vliv? Základním problémem je, že Evropská unie a ti, co v jejím fungování hrají nejdůležitější role, ztratili důvěru občanů. Eurokraté a politici se soustředili na otázky, které pro lidi mimo úzký bruselský vnitřní okruh znamenají velmi málo a když dojde na řešení skutečně důležitých problémů, Budoucnost Evropy ptáme se na ty správné otázky? jako jsou pracovní místa, hospodářský růst a prosperita, nejsou schopni je společně řešit. Když se evropští lídři sejdou, tak se všeobecně očekává, že se v nejlepším případě shodnou na závěrech obsahujících dlouhý seznam plánů a ambicí a pouze málo konkrétních závěrů. V horším případě je výsledkem hádka soustředěná na osobní a nikoliv politické záležitosti. Globalizace Mnozí o ní hovoří jako o novém jevu, přestože probíhá více než 200 let. Nová je pouze její rychlost. Používáním informačních technologií Čína a Indie jako globální hráči podstatně změnily způsoby podnikání. Pro EU to jsou výzvy a současně příležitosti. Evropa má pouze dvě možnosti, buď je využije nebo ztratí svůj význam v globální ekonomice. Obnovení protekcionářských bariér, po kterých někteří volají, tento problém nevyřeší. Rozvojové země jsou nejen producenty a exportéry, ale ve stále větší míře i dovozci a konzumenty. To znamená větší a lepší trhy pro konkurenceschopné evropské podnikatele, pro jejich služby a výrobky. Komisař dále konstatoval, že hospodářské výsledky EU za poslední roky byly slabé, především to platí pro staré členské státy. V době, kdy ve světě probíhají globální změny, Evropa není schopna se svými globálními konkurenty držet krok. Hospodářská výkonnost EU trvale klesá a její obyvatelsko rychle stárne. Podle názoru komisaře je mnohem horší to, že některé členské státy EU neprovádějí reformy nezbytné k zajištění bezpečné a stabilní budoucnosti. I přes dosažený stupeň integrace většina kompetencí v ekonomické, pracovní a sociální politice zůstává i nadále v rukou členských států a ty musejí přijímat rozhodnutí. Na rozdíl od převažujícího názoru problém není v tom, že by členské státy nechtěly nebo Václav Kodiš neprováděly reformy, hlavním problémem je, že tyto reformy jsou neúplné a málo důsledné. V některých, především starých členských státech, převládá obava z toho, že hospodářská reforma ohrozí sociální jistoty občanů. Opak je pravda. Každý členský stát má možnost vlastní volby svého sociálního modelu. Je zajímavé, že se neprojevila přímá vazba mezi konkurenceschopností a výší výdajů na sociální zabezpečení. V globálních přehledech konkurenceschopnosti publikovaných Světovým ekonomickým fórem je na prvním místě Finsko, na třetím Švédsku a na čtvrtém Dánsko, země s vysoce rozvinutými systémy sociálního zabezpečení. V současném, rychle se měnícím světě, je nejdůležitější flexibilita a to platí i pro sociální systémy. Některé sociální systémy používané v EU mají tendenci konzervovat stávající stav, jsou proti změnám vyvolaných novými eko- nomickými podmínkami a způsobují tak snižování zaměstnanosti a růst nezaměstnanosti. Vzniká klasický začarovaný kruh, kdy rostou daně a další odvody placené těmi, kteří mají práci, na zaplacení životních potřeb nezaměstnaných. Podniky reagují racionalizací, včetně snižování počtu pracovních míst, tudíž roste nezaměstnanost, která snižuje konkurenceschopnost, klesá zaměstnanost a kruh se uzavírá. Stávající, do budoucna těžko udržitelnou, situaci dále zhoršuje zrychlující se stárnutí obyvatelstva většiny členských států EU. Kromě opatření v členských státech je třeba zajistit, aby rozhodnutí přijímaná na úrovni EU byla správná a potřebná. Komisař konstatoval, že všichni víme, že Lisabonská strategie je od svého přijetí v roce 2000 hořkým zklamáním. Je téměř učebnicovým příkladem že příliš mnoho cílů a úkolů vede k tomu, že není splněn ani jeden z nich. Evropská rada proto počátkem tohoto roku rozhodla, že úsilí EU bude koncentrováno na zvýšení zaměstnanosti a tempa hospodářského růstu. Zdroj: Vystoupení evropského komisaře pro vnitřní trh a služby (Charlie McCreevy) v Institutu pro evropské záležitosti, Dublin (server Evropské komise). Předběžné výsledky členů ČAP za 1. čtvrtletí 2006 Česká asociace pojišťoven shromáždila od svých členů předběžné výsledky za první čtvrtletí roku Vyplývá z nich mimo jiné, že zejména segment životního pojištění se po loňské celkové stagnaci začíná opět rychle rozvíjet. Celkové předepsané pojistné členů ČAP v tomto období dosáhlo 32,3 mld. Kč, což znamená 101,3 % úrovně stejného období roku Předepsané pojistné životního pojištění vzrostlo o 5 % oproti srovnatelnému období roku 2005 a dosáhlo hodnoty 11 mld. Kč. Jeho podstatnou část, celých 8,4 mld. Kč, tvoří běžně placené pojistné, které vzrostlo o 9,8 %. Přitom v prvním čtvrtletí 2005 byl zaznamenán v životním pojištění pokles o celých 8 %. I když se výsledky týkají pouze krátkého období, jde v životním pojištění, obzvláště ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím, o velmi slibný začátek roku, konstatoval prezident asociace Ladislav Bartoníček. V případě neživotního pojištění dosáhlo předepsané pojistné v letošním prvním čtvrtletí 21,3 mld. Kč, což je stejná úroveň jako v loňském roce. I zde se však jedná o obrat k lepšímu, neboť v 1. čtvrtletí 2005 pokleslo o 3,9 %. Počet smluv ve kmeni stoupl oproti srovnatelnému období loňského roku o 3,7 % na celkových 23,7 mil. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzrostl počet smluv o 4,7 % na 5,4 mil. Tisková zpráva České asociace pojišťoven z POJISTNÝ OBZOR 6/2006

8 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. února 2006 o zřízení skupiny předních právních expertů 1) Výše uvedené rozhodnutí přijala Komise v návaznosti na své sdělení, přijaté dne 16. března 2005, nazvané Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst Evropské unie 2). V tomto sdělení Komise mj. oznámila svůj záměr ustavit v průběhu roku 2005 skupinu předních vnitrostátních právních expertů, která by usnadnila přípravu opatření ke zlepšení právní úpravy jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Tato skupina by měla Komisi radit ve všeobecných otázkách zlepšení právní úpravy; neměla by se vyjadřovat k iniciativám ani projektům týkajícím se návrhů konkrétních právních předpisů. Skupina by tudíž měla působit jako účinný prostředník mezi Komisí a klíčovými vládními orgány, pomáhat tak Komisi při zlepšování právního prostředí pro podniky, průmyslové subjekty, spotřebitele, sociální partnery a pro občany; měla by tak napomáhat k posílení spolupráce mezi Komisí a členskými státy s cílem zavést lepší právní úpravu na vnitrostátní úrovni a hlavně by měla společně s Komisí ověřovat, jak jsou právní předpisy EU členskými státy prováděny. Každý členský stát má ve skupině jednoho člena. Pouze v některých ojedinělých případech, když ve členském státu dochází na úrovni správy ke sdílení pravomocí, může mít členský stát ve skupině dva členy. Z kandidátů navržených členskými státy jmenuje členy skupiny generální sekretariát. Ten také může, opět na základě návrhů členských států, jmenovat náhradníky, kteří mohou automaticky nahrazovat členy v případě jejich nepřítomnosti. INFO z Evropské unie 1) COMMISSION DECISION of 28 February 2006 setting up a group of high-level national regulatory experts (2006/210/EC) 2) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EURO- PEAN PARLIAMENT Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union COM (2005) 97 final Zahájení řízení Komise pro porušení Smlouvy proti Itálii, Finsku, Francii, Kypru a České republice; ukončení řízení proti Řecku Evropská komise se dne 19. dubna 2006 rozhodla zahájit řízení pro porušení Smlouvy proti výše uvedeným členským státům, aby zjistila, zda tyto státy náležitě provádějí právní předpisy týkající se vnitřního trhu. V oblasti pojišťovnictví se Komise rozhodla zaslat Itálii dodatečnou formální žádost o změnu jejích právních předpisů, které vyžadují, aby všichni pojistitelé, kteří jsou v Itálii oprávněni poskytovat pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, nabízeli pojištění pro všechny kategorie pojištěnců ve všech regionech Itálie. Komise rovněž zaslala Finsku formální žádost o změnu vnitrostátních pravidel týkajících se známek pro transfer vozidel a pojištění pro transfer vozidel. Obě tyto žádosti mají podobu odůvodněného stanoviska (reasoned opinion), které je druhou fází řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise od příslušných členských států do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru. V oblasti veřejných zakázek se Komise rozhodla zaslat podle článku 228 Smlouvy o ES výzvu, v níž žádá Francii o úplné informace o výkonu rozsudku Evropského soudního dvora, který se týká francouzského zákona o poradenských službách spojených s významnými stavebními projekty. V oblasti práva společností požádala Komise Kypr a Českou republiku, aby podaly vyjádření k provádění některých směrnic EU. Tyto žádosti mají podobu výzvy, která je první fází řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES: Kypru se rozhodla Komise zaslat pět výzev, v nichž žádá o vyjádření k provádění první, druhé, třetí, šesté a jedenácté směrnice v oblasti práva společností, protože se domnívá, že Kypr tyto směrnice neprovádí v plném rozsahu, České republice zaslala Komise jednu výzvu, v níž žádá o vyjádření k právním předpisům, které se týkají nabídek převzetí a které jsou podle názoru Komise případně neslučitelné se směrnicí EU o nabídkách převzetí. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může rozhodnout o vydání formální žádosti o změnu právních předpisů, a to ve formě odůvodněného stanoviska. Kromě toho Komise ukončila řízení proti Řecku, které se týkalo řeckých předpisů, na jejichž základě musely být všechny pojišťovny poskytující v Řecku služby pojištění motorových vozidel povinně členy Řecké národní asociace pojistitelů. Podle názoru Komise bylo toto povinné členství v rozporu s ustanoveními směrnic o neživotním pojištění, která obsahují zásadu, že dohled nad pojišťovnami vykonává domovský stát. Kromě toho toto řecké pravidlo omezovalo základní zásady svobody usazování a volného pohybu služeb upravené články 43 a 49 Smlouvy o ES. Vzhledem k tomu, že Řecko nyní přijalo právní předpis, kterým se požadavek povinného členství zrušuje, mohlo být řízení ukončeno. Pramen: Tisková zpráva Komise (IP/06/506) Komise přijala opatření, aby zajistila provádění právních předpisů EU ve členských státech Evropská komise se dne 19. dubna 2006 rozhodla zahájit proti některým členským státům řízení pro porušení Smlouvy z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést jednu či více z osmi různých směrnic týkajících se vnitřního trhu do vnitrostátního práva: a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. června 2003 o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (2003/41/ES) Komise zaslala odůvodněná stanoviska Belgii, Kypru, České republice, Finsku, Francii, Itálii, Litvě, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Spojenému království, neboť tyto země neprovedly do svého vnitrostátního práva směrnici 2003/41/ES o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, nebo tak učinily pouze částečně. Uvedenou směrnici měly všechny členské státy provést do 23. září Odůvodněná stanoviska jsou zasílána po předchozí výzvě zaslané těmto členským státům v prosinci Směrnice o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi završuje vnitřní trh, pokud se týká institucí poskytujících důchody ze zaměstnaneckého penzijního pojištění. Směrnice uznává, že se systémy důchodů ze zaměstnaneckého penzijního pojištění v jednotlivých členských státech značně liší, a stanoví harmonizovaná pravidla pro obezřetnostní dohled a kapitálové požadavky pro tyto instituce. Směrnice také stanoví pravidla pro přeshraniční poskytování důchodů ze zaměstnaneckého penzijního pojištění. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (2002/92/ES) Komise se rozhodla obrátit se v případě Německa, Řecka, Francie, Malty, Španělska a Portugalska na Evropský soudní dvůr proto, že tyto členské státy neprovedly do vnitrostátního práva směrnici 2002/92/ES. Směrnici 2002/92/ES měly všechny členské státy provést do 15. ledna Německo, Řecko a Portugalsko informovaly Komisi, že příslušný legislativní proces již probíhá, avšak dosud nebyl ukončen. Francie, Malta a Španělsko sdělily některá vnitrostátní opatření, ale uvedly, že jsou potřeba další vnitrostátní předpisy. Směrnice o zprostředkování pojištění je součástí akčního plánu pro finanční služby. Směrnice rozšiřuje nabídku a posiluje ochranu spotřebitelů a zároveň pomáhá pojišťovacím zprostředkovatelům nabízet služby přes hranice. Podle směrnice musí být všichni zprostředkovatelé registrováni ve svém členském státě. Předpokladem získání této registrace je splnění přísných požadavků. Jakmile jsou pojišťovací zprostředkovatelé registrováni ve svém členském státě, mohou své služby poskytovat na území celé EU. Současná nerovnoměrná situace při provádění směrnice narušuje trh a neumožňuje pojišťovacím zprostředkovatelům poskytovat služby v rámci vnitřního trhu za rovných podmínek. c) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLA- MENTU A RADY 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/ EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/ 12/ES Komise se rozhodla obrátit se v případě Lotyšska a Nizozemska na Evropský soudní dvůr ve věci nesdělení opatření, kterými se do vnitrostátního práva provádí směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Tato směrnice stanoví zvláštní opatření pro obezřetnostní dohled nad finančními konglomeráty, tj. finančními skupinami činnými jak v oblasti bankovních/investičních služeb, tak v pojišťovnictví. Až všechny členské státy směrnici řádně provedou, stane se přínosem pro spotřebitele, vkladatele a investory v Evropské unii, neboť bude stimulovat výkonnost finančního trhu a zvyšovat hospodářskou soutěž. Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního práva uplynula dne 11. srpna Lotyšsko provedlo do vnitrostátního práva hlavní právní předpisy, ale dosud nepřijalo požadovaná prováděcí opatření. Nizozemsko dosud Komisi nesdělilo žádná opatření, kterými se uvedená směrnice do vnitrostátního práva provádí. V červenci 2005 bylo oběma zemím zasláno odůvodněné stanovisko. Pramen: Tisková zpráva Komise (IP/06/503) Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 6/2006 9

9 Zákonem č. 411/2005 Sb., který nabývá účinnosti již dnem 1. července t.r., se významně mění i 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích. 1) Podle úvodního odstavce naznačeného ustanovení 47 dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Dopravní nehoda Účast na dopravní nehodě může mít především řidič vozidla, které se střetlo s jiným vozidlem nebo účastníkem provozu na pozemních komunikacích, které havarovalo nebo bylo poškozeno. Může ji mít i řidič vozidla, který způsobil situaci, ze které nehoda vznikla, například nedal přednost v jízdě, v důsledku čehož další řidič havaroval. Neprodleným zastavením vozidla se rozumí takové zastavení, při kterém nedojde k dalšímu ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Výrazným nedostatkem úpravy nové povinnosti podle písm. d) je, že se nestanoví, jaké věci se zjišťování skutkového stavu týká a vůči komu má spolupráce řidiče, který c) označit místo dopravní nehody, d)umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob, e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Na rozdíl od dřívější povinnosti přivolat v případě potřeby jakoukoliv odbornou zdravotnickou pomoc se podle písm. b) stanoví povinnost přivolat k zraněné osobě Motoristické aktuality Podle zákona č. 168/1999 Sb. pojištěný, jako osoba, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Uvést je třeba především z dobu a místo škodné události (dopravní nehody), z údaje o pojištěném, zejména jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě ob- JUDr. Pavel Bušta Česká asociace pojišťoven 2)Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen a)neprodleně zastavit vozidlo, b)zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi, c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody a d)spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. měl účast na dopravní nehodě, směřovat. Tak je dané ustanovení vadné pro svoji neurčitost a nesrozumitelnost. 3)Účastníci dopravní nehody jsou povinni a)učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla, b)oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu, výlučně zdravotnickou záchrannou službu. Přehlédnout nelze, že se již nestanoví povinnost ohlásit nehodu policii, ale policistovi, tedy příslušníkovi Policie ČR ( 47 odst. 4). Povinnost podle písm. c) je zcela nesrozumitelná. Bude-li se jednat o překážku provozu na pozemních komunikacích, tak musí být označena podle 45 odst. 3, a půjde-li o vyznačení situace a stop, pak se tato povinnost ukládá ustanovením 47 odst. 4 písm. b) v souvislosti s nezbytností změny situace vzniklé dopravní nehodou. Za vozidlo hromadné dopravy osob podle písm. d) lze považovat především autobus, trolejbus a tramvaj. chodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, z údaje o vozidlu, jehož provozem byla škoda způsobena, a jeho vlastníkovi, resp. držiteli, zejména druh, tovární značku a typ vozidla, VIN, popřípadě výrobní číslo karoserie, rok výroby a státní poznávací značku vozidla, pokud byla vozidlu přidělena, a jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání vlastníka nebo držitele vozidla, z údaje o poškozeném a rozsahu způsobené škody, z popis vzniku a průběhu škodné události, z název a sídlo pojistníka, 10 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

10 z číslo pojistné smlouvy a údaje o platnosti pojištění a z název a sídlo orgánu Policie ČR, který provádí šetření škodné události. Pojištěný je rovněž povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že a)bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, b) v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení, c) poškozeným byl uplatněn nárok na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví. Konečně je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, zejména své jméno a příjmení a bydliště, jméno a příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání, vlastníka vozidla, obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti, číslo pojistné smlouvy a jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel (dále jen evidované vozidlo ), státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena. 4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni a)neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b)zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy, c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. Nově se upravuje ohlašovací povinnost účastníků dopravní nehody, při níž dojde jen k hmotné škodě. Daná povinnost vzniká až v případě, když při dopravní nehodě vzniklá hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidlech včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech zřejmě převyšuje částku Kč. Při vyznačování situace a stop se vyznačuje konečné postavení vozidel, úlomky laku nebo skla, opadané bláto a stopy po brzdění. K vyznačení lze použít křídu, písek, štěrk apod. 5) Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na míře účasti na způsobení vzniklé škody nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby. V případě dohody o míře účasti na způsobení vzniklé škody, kdy nebude nehodu vyšetřovat policie, bude především na straně poškozených vystupovat do popředí důležitost podchycení důkazů svědčících o tom, že provozem vozidla jiného jim byla způsobena škoda, a to vzhledem k důkaznímu břemenu, s kterým se budou muset vypořádat při uplatňování nároku na náhradu škody podle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za majetek třetí osoby, na němž vznikla při dopravní nehodě hmotná škoda, lze považovat majetek jiné osoby než účastníka dopravní nehody. Například v případě účasti zaměstnance akciové společnosti na dopravní nehodě řidiče vozidla této společnosti, které bylo při nehodě poškozeno, je třetí osobou tato společnost. Skutečnost, že se taková (třetí) osoba dostaví na místo nehody následně, je nerozhodná. Obdobně tomu bude v případě, když při nehodě dojde k poškození vozidla užívaného nájemcem v rámci leasingové smlouvy, kdy třetí osobou bude pronajímatel, a to bez ohledu na to, že nositelem rizika škody v takových vztazích je zpravidla nájemce. Z nových právních předpisů 1. Zákon č. 133/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/ 2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). Změny se týkají především výkonu rozhodnutí (exekuce) příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu. 2. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (účinnost ). Zákon nahrazuje dosavadní zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Pojišťovací služby patří mezi služby podléhající uveřejnění v Úředním věstníku EU. 3. Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) účinnost Nařízení vlády č. 145/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 5. Nařízení vlády č. 146/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 28/ 2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let (účinnost ). 6. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (účinnost ). 7. Zákon č. 160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/ 1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 8. Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (účinnost ). 9. Pod č. 176/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn. 10. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) účinnost Zákon zrušuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. V insolvenčním řízení se řeší úpadek dlužníka konkursem, reorganizací, oddlužením a zvláštními způsoby řešení úpadku pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. Hlava IV Úpadek finančních institucí, Díl 2 se týká úpadku tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení a úpadku pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území ČR na základě práva zřizovat své pobočky. Díl 2 zapracovává Směrnici EP a Rady 2001/17/ES z o reorganizaci a likvidaci pojišťoven a odkazuje na zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. JUDr. Jiřina Kotrbatá Jmenování ředitele sekce dohledu nad pojišťovnami Bankovní rada ČNB jmenovala na svém zasedání 13. dubna 2006 Ing. Karla Gabrhela do funkce ředitele sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami. Karel Gabrhel byl vybrán na základě veřejného konkurzního řízení a svou novou funkci začal vykonávat od 1. května Ing. Karel Gabrhel je absolventem Vysoké školy ekonomické, obor hospodářská politika. V letech absolvoval postgraduální kurs bankovnictví na University of Colorado. V letech 1992 až 1994 pracoval v Komerční bance a od roku 1994 pracuje v České národní bance. V průběhu své pracovní kariéry v centrální bance se zaměřil na problematiku bankovního sektoru a dohledu. Nejdříve zastával pozici inspektora bankovního dohledu, v letech 1997 a 1998 byl poradcem vrchního ředitele a později poradcem BR ČNB. Od roku 1998 až dosud zastával funkci ředitele odboru dohledu na dálku sekce bankovní regulace a dohledu. (Z tiskové zprávy ČNB za dne ) POJISTNÝ OBZOR 6/

11 Evropská komise předložila plán podle kterého chce vytvořit právní podmínky pro to, aby do roku 2010 byly přeshraniční elektronické platby mezi členskými státy EU tak snadné, levné a bezpečné jako jsou dnes vnitrostátní převody peněz. Unifikace předpisů a platebních podmínek by vedla ke zvýšení konkurence mezi poskytovateli těchto služeb a následnému snížení cen jak pro občany tak i podniky, které by mohlo v rámci celé EU dosáhnout mld. euro ročně. Základním cílem nové legislativy je zaručit, aby všechny elektronické transfery v rámci EU byly provedeny nejpozději do následujícího dne. Nové směrnice by měla umožnit vytváření celoevropských finančních produktů, získávat úspory plynoucí z rozsahu a zvýšit úroveň konkurence a pro celou ekonomiku snížit náklady na platební styk. Efektivní elektronický přeshraniční platební styk stojí několik euro centů za transakci. V rámci EU se ročně uskuteční 231 mld. transakcí ročně v celkové hodnotě 52 trilionů euro. Přesto, že jednotný vnitřní trh členských států Evropského společenství vznikl již v roce 1992 a od roku 1999 mohou jak právnické tak fyzické osoby používat euro, zůstává trh platebních služeb mezi členskými státy EU značně roztříštěný. Jen v členských státech, jež používají euro (eurozóna), existuje více než 30 různých Jednotný platební prostor ve všech členských státech Evropské unie do roku 2010? Václav Kodiš nými transakcemi a jinými formami zneužití; přinést jistotu, že předem dostanou úplné informace o všech poplatcích spojených s nabízenými službami. Návrh směrnice Evropské komise se zaměřuje na elektronické platby, které jsou mnohem efektivnější než platby v hotovosti. Nová pravidla by se měla týkat plateb v jakékoliv měně, při kterých se nachází jeden nebo oba poskytovatelé služby či její uživatelé v některém z členských států EU a pouze částek euro a menších. Pro transakce s vyššími částkami jsou obvykle používány jiné způsoby, podléhající odlišným právním předpisům. Důležité je, že návrh směrnice se týká všech měn, tj. nejen eura a národních měn členských států EU. Toto je základní rozdíl oproti návrhu evropských bank, které přišly s ideou Jednotného euro platebního systémů platebních karet, z nich většina jsou debetní karty umožňující platby pouze na domácích trzích. Mezi jednotlivými členskými státy jsou velké rozdíly v efektivnosti a výši poplatků. Poplatek za provedení jednoduché platby z bankovního účtu je někdy až osmkrát dražší než stejná operace v nejefektivnějším členském státě EU. Narozdíl od současné situace by nová směrnice měla zajistit, aby poskytovatelé platebního styku v rámci EU důsledně plnili základní pravidla, která by měla uživatelům jejich služeb: zajistit, že jim bude odesílaná částka připsána na jejich účet v plné výši; garantovat čas potřebný pro převod; zaručit zodpovědnost bank za prováděné operace; důsledně chránit uživatele služeb před krádežemi, neoprávněprostoru ( Single Euro Payment Area SEPA), jehož cílem je do roku 2010 vytvořit společné standardy a služby pro platby v euro. Významná role samoregulace Návrh směrnice navazuje na výsledky dosavadní silné samoregulace bank a dalších organizací zabývajících se přeshraničním platebním stykem a doplňuje jejich úsilí vytvořit Jednotný euro platební prostor. V rámci tohoto projektu se banky již zavázaly vytvořit společné technické a obchodní standardy pro platby v euro. Lepší regulace Platební služby nemohou efektivně fungovat bez právní jistoty. Jsou založeny na důvěře uživatelů, jejíž neoddělitelnou součástí je transparentní legislativa. V současné době se relevantní předpisy v 25 členských státech liší i v tak důležitých oblastech týkajících se plateb, jako jsou požadavky na licence, odvolatelnost platebních příkazů, odpovědnost za jejich opožděné či nesprávné provedení. To způsobuje vyšší ceny pro spotřebitele, dominantním poskytovatelům na jednotlivých národních trzích umožňuje inkasovat vyšší zisk a zpomaluje rychlost inovací. Harmonizace podmínek pro vstup na trh povede ke zvýšení konkurence a snížení cen poskytovaných služeb. Pokud bude nová směrnice přijata nahradí 25 souborů národních předpisů, jednu směrnici a tři doporučení Evropské komise. Druhé vydání Studijních textů ČAP Sekce vzdělávání a publikační činnosti vytvořila na počátku roku 2004 v rámci pracovní skupiny pro vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů autorský tým z řad předních odborníků členských pojišťoven pod vedením Ing. Petra Pavlíka za účelem vypracování studijní pomůcky, která by sloužila uchazečům o odbornou zkoušku základního stupně odborné způsobilosti. Ke konci roku 2004 tak mohly být vydány Studijní texty ČAP a formou licenčních smluv předány zainteresovaným členským pojišťovnám a dalším partnerům. Po více jak roční zkušenosti můžeme konstatovat, že to byl úspěšný počin, neboť moderní a přehledné pojetí i obsah Studijních textů přispěl ke kvalitní přípravě uchazečů na odbornou zkoušku. Ve vazbě na vydání zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, bylo nutné upravit Studijní texty i testy (otázky i odpovědi). Druhé vydání se podařilo zabezpečit ještě před , kdy nabyl účinnosti výše zmíněný zákon. Prezidium ČAP na svém zasedání ocenilo práci autorského kolektivu, který se podílel na přípravě druhého vydání s tím, že o mimořádné práci autorů bude informováno vedení příslušných pojišťoven dopisem prezidenta ČAP Ing. Ladislava Bartoníčka, MBA. Tento dopis byl již odeslán. Stejně tak generální tajemník poděkoval jednotlivým autorům na shromáždění členů ČAP dne K ocenění patří i zveřejnění jmen autorů v Pojistném obzoru. Konkrétně se na přípravě druhého vydání podíleli: JUDr. Pavel Bušta ČAP Ing. Jana Havlínová Allianz pojišťovna, a.s. PhDr. Jan Kábrt ČAP Ing. Petr Pavlík Kooperativa, pojišťovna, a.s. Ing. Pavel Pekárek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Václava Škopková UNIQA pojišťovna, a.s. JUDr. Eva Volfová Kooperativa, pojišťovna, a.s. Petr Zahradník Česká pojišťovna a.s. Věříme, že Studijní texty ČAP zůstanou nadále základní pomůckou pro přípravu na odborné zkoušky. Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. PhDr. Jitka Böhmová sekretariát, Česká asociace pojišťoven 12 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

12 Ve dnech dubna 2006 se v prostorách společnosti Deloitte za podpory Kooperativy, České pojišťovny a Komerční pojišťovny uskutečnilo setkání představitelů evropských aktuárských asociací sdružených v Groupe Consultatif Actuariel Europeen. Do Prahy přijeli na pozvání České společnosti aktuárů například předseda GC Costa Koutsopoulos z Řecka, místopředseda GC Ad Kok z Holandska nebo předchozí předseda Mezinárodní aktuárské asociace Alf Guldberg ze Švédska. Projednávala se role aktuárů v režimu Solvency II a další vývoj v oblasti solventnosti pojišťoven, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví pro pojišťovny (IFRS4/IAS39), globální aktuárské vzdělávání, ale i další aktuální témata, například důsledky ptačí chřipky. Budoucí role aktuárů Role aktuárů v pojišťovnách prochází velkými změnami, a to nejen v Česku. Ještě si pamatuji skromné začátky pojistné matematiky v České republice v první polovině devadesátých let, kdy na pojistném trhu působilo několik aktuárů a často i v pojišťovnách bylo potřeba vysvětlovat, co pojistný matematik aktuár umí a čím může přispět úspěšnému fungování finančních institucí. S rozvojem konkurence rostla poptávka po kvalifikovaných pojistných matematicích. Dnes odborníci s pojistně matematickým vzděláním působí na nejrůznějších pozicích v pojišťovnách, od nejvyššího managemnetu přes vývoj produktů, řízení rizik, IT až po roli odpovědného pojistného matematika. Právě role odpovědného pojistného matematika je dnes v Evropě velmi diskutovaná. K mnoha změnám došlo v britském systému, Jednání evropských aktuárů v Praze kde role appointed actuary byla nahrazena několika rolemi, nebo v holandském systému, kde byla zavedena povinnost používat externího odpovědného aktuára (interní aktuár není považován za nezávislého). Zatímco nejsou žádné pochyby o tom, že uplatnění aktuárů v pojišťovnictví v příštích letech dále naroste (o čemž svědčí například i množství inzerátů na MFF UK zaměřených na hledání aktuárů), vede se diskuse o tom, proč právě aktuáři mají mít v pojišťovnách zákonem vymezenou speciální roli. Groupe Consultatif (asociace zastřešující evropské aktuárské společnosti) spolupracuje s Evropskou komisí na definici budoucí vyhrazené role pojistných matematiků. Měl jsem možnost podílet se na materiálu, který byl projednáván na pražském jednání výborů GC a který bude dále projednáván s EU Oddělením pro vnitřní trh. Hlavní teze Groupe Consultatif ohledně budoucího fungování aktuárů ve vyhrazené roli (obdoba dnešní role odpovědných pojistných matematiků) je, že dojde k posunu od hodnocení minulosti (především prostřednictvím výpočtů technických rezerv) k řízení rizik a výpočtu solventnosti. Není přitom pravděpodobné, že pouze aktuáři budou zastávat speciálně vyhrazenou roli v pojišťovnách. Každý, kdo se bude o tuto roli ucházet, by měl splňovat určité minimální požadavky: Má předepsané zásady odborné praxe (code of conduct). Splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. Má dostatečné zkušenosti. Podléhá požadavkům na celoživotní vzdělávání (CPD). Existují možnosti kontroly jiným kvalifikovaným odborníkem (peer review). Jsou definována disciplinární pravidla při selhání. GC se domnívá, že v oblasti řízení rizik v pojišťovnictví poskytuje v tuto chvíli kvalifikovaným členům evropských aktuárských společností potřebné zázemí pro výkon nově definované role. Mezi hlavní pilíře přitom patří Core Syllabus aktuárského vzdělání a Dohoda o uznávání kvalifikace mezi evropskými aktuárskými společnostmi, která například umožňuje českým certifikovaným aktuárům vykonávat odbornou práci v ostatních členských zemích EU. Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění Globální pojistný trh prochází v posledních letech významnými změnami, které byly na těchto stránkách již mnohokrát diskutovány. Přinesly mnoho pozitivních prvků do zkvalitnění upisovacího procesu, sazeb a vnitřních procesů pojišťoven, vedoucích ke snížení provozních nákladů a celkových výsledků. Tento trend je jistě správný a na jeho pozadí se začaly rozvíjet nové, v oblasti evropského trhu neživotního pojištění netradiční přístupy k dosažení dalšího růstu. Tyto nové modely (nízkonákladový prodej především v oblasti autopojištění, modely postavené na silné značce a distribuci či produktoví experti) významně zostřují konkurenční prostředí, dosahují nadstandardního růstu produkce a zisků a tak představují nezanedbatelné ohrožení pro tradiční pojišťovny, tj. klasické distributory široké nabídky produktů. Solvency II Dalším aktuálním tématem diskutovaným mezi evropskými aktuáry je kapitálová přiměřenost solventnost pojišťoven. Je všeobecně známo, že dnešní pravidla pro solventnost pojišťoven jsou dávno překonána a je nutné připravit nová pravidla. Hlavním organizátorem tohoto projektu je CEIOPS. Groupe Consultatif vytvořil vlastní pracovní skupiny a poskytuje CEIOPS poradenství v odborných záležitostech. Pozice GC se přitom liší od pozice dalších zainteresovaných stran, například CEA, které prosazují lobbistické zájmy konkrétních skupin. Přesto v mnoha oblastech dochází k odborné shodě mezi GC a CEA. Mezi oblastmi diskutovanými Pojistným výborem v Praze byla požadovaná úroveň technických rezerv, vztah nejlepšího odhadu (best estimate) a rizikových přirážek, oddělená definice SCR (Solvency Capital Requirements) a rizikových přirážek v technických rezervách a zamezení vícenásobnému započítání některých rizik. Účetnictví pojišťoven GC má svého zástupce v EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), což je orgán EU zabývající se účetnictvím. EFRAG doporučuje přijetí či zamítnotí jednotlivých účetních standardů IFRS v EU. Zástupce GC v EFRAG, Nigel Masters, informoval Pojistný výbor o posledním vývoji standardu pro druhou fázi IFRS pro pojistné smlouvy. Z českého pohledu je zajímavé sledovat, nakolik se konečný standard blíží metodě používané českými pojišťovnami pro test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění již od roku Otevřené oblasti druhé fáze IFRS z velké části souhlasí se závěry pracovní skupiny České společnosti aktuárů z léta 2005 hlavní oblastí zůstává metoda stanovení rizikových přirážek. Ptačí chřipka Pojistný výbor GC se zabýval i diskusí o dopadu ptačí chřipky na oblast pojišťovnictví. Aktuáři diskutovali o případných dopadech globální pandemie na finanční stabilitu pojišťoven a o modelech, které lze použít pro výpočet potřebného kapitálu. Podle dostupných studií existuje poměrně značná pravděpodobnost, že v příštích 10 letech postihne svět rozsáhlá pandemie, ale podle všeho se nebude jednat o vir ptačí chřipky. Jiří Fialka Autor je předsedou České společnosti aktuárů, členem Pojistného výboru Groupe Consultatif a partnerem společnosti Deloitte zodpovědným za oblast aktuárských služeb a pojišťovnictví ve střední Evropě. Jednou z klíčových otázek je problematika vlastních distribučních sítí agentů, které po mnoho let představovaly základní způsob prodeje pojištění. V celé řadě evropských zemí podíl obchodů přinášených agenty a makléři klesá, protože především v oblasti pojištění vozidel je nahrazován přímou distribucí. Jako příklad můžeme uvést britský trh, kde v roce 1993 tento způsob distribuce generoval 80 % všech transakcí, o deset let později poklesl na pouhých 40 %. Základní rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou pojišťovnou spočívá ve volbě správného obchodního modelu, přitom rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je velmi významný a činí průměrně až 15 % (na ukazateli kombinované kvóty combined ratio ). Při tomto porovnání je vhodné si uvědomit, že desetiprocentní rozdíl v tomto ukazateli představuje ekvivalent POJISTNÝ OBZOR 6/

13 1) ROE Return on equity (ukazatel kapitálové návratnosti) 2) CAGR Compound annual growth rate (složený roční ukazatel růstu) % v ROE 1). Podíváme-li se na ukazatel CAGR 2), průměr největších třiceti evropských pojišťoven v období let činil 6,9 %, zatímco společnosti s přímým prodejem se pohybují kolem 11 % a distribuce postavená na silné značce a distribuci (například Tesco) dosahuje v tomto období až 60 % růstu. Nové modely jsou využívány především začínajícími a menšími společnostmi, které dokáží využít flexibility při adaptování nové strategie. Je pravda, že některé významné pojišťovny již dokázaly tento trend podchytit, ale spíše jako oddělenou iniciativu. Nyní blíže k jednotlivým modelům. Model nízkonákladových operátorů není jen dominantou letecké přepravy, ale stále častěji jej vidíme v oblasti pojišťovnictví, především pak v pojištění motorových vozidel. Na tomto trhu existuje značná konkurence, klienti (především u povinného ručení ) jsou vedeni cenou. Pojistitel proto musí být expert v oblasti stanovení cen a velmi nízkých provozních nákladů. Ti nejlepší dokáží držet náklady kolem 10 % pod průměrem trhu. Řada z nich prodává pojištění prostřednictvím Internetu nebo telefonních operátorů. Mezi jednotlivými zeměmi jsou stále značné rozdíly v poměru mezi těmito novými a klasickými formami prodeje. Neustálý tlak na ceny produktů vyvolává potřebu dokonalých statistických dat, risk managementu a trvalou kontrolu nákladů. Někteří pojistitelé jsou schopni reagovat na cenové požadavky prakticky v reálném čase, zatímco standardem většiny stále zůstává možnost změny cen na roční bázi (jako pozůstatek z dob, kdy ceny byly ročně předkládány regulátorovi). Model silné značky a distribuční sítě využívá existující klientskou databázi pro nabídku produktů pojištění. Typickou cílovou skupinou jsou kupující potravin, aut, klienti bank nebo drobní podnikatelé. Mezi hlavní produkty zde patří pojištění staveb a domácností, odpovědnost, úrazová pojištění, ochrana úvěrů či různé záruky. Nabídka je obvykle součástí nákupu jiného produktu (například vozidla). Nákladová stránka zde nebývá často primární a tyto společnosti často přenášejí upisování smluv na jiný subjekt. Produkty jsou směřovány na cílovou skupinu zákazníků a jejich potřeby a vycházejí z dlouhodobého vztahu společnosti se zákazníkem. Typickým příkladem v této oblasti může být již výše zmíněné Tesco. Model produktových specialistů se opírá o kvalitní risk management a upisování rizik, včetně řešení velmi komplexních škod. Většinou jsou tyto společnosti zaměřeny na větší a solventní klienty. Klíčem úspěchu je zde znalostní management, protože dostatečná statistická data nejsou v těchto speciálních rizicích většinou dostatečná. Takový model vyžaduje velmi silné kapitálové vybavení a kvalitní zajistný program. Protože je poměrně snadné tyto specifické produkty okopírovat, musí být pojišťovny v tomto segmentu schopny neustálé inovace své nabídky. Jaká je tedy odpověď klasických pojišťoven na měnící se tržní podmínky? V první řadě je to vybudování nových distribučních kanálů, například přímého prodeje pojištění vozidel. Tento přístup již registrujeme i na našem trhu. Samozřejmě hrozí do určité míry kanibalizace stávajících produktů a konfliktů s existující distribucí, ale příklady velkých společností, jako Aviva, AXA či Allianz, ukazují správnost této cesty. Další možností je úprava podmínek současných distribučních kanálů přeškolením agentů, snížením provizí u vybraných produktů a nabídka přímé volby pro klienty, kteří tento způsob komunikace preferují. Samozřejmě důležitý pohled je i dovnitř společnosti, přehodnocení pracovních postupů a další snížení nákladů (jen pro ilustraci v italské společnosti Lloyd Adriatico zpracovává 20 zaměstnanců veškeré transakce u 2 milionů pojistek vozidel). Další možností zlepšení přístupu je doplnění a nabídka nových služeb klientům, jako jsou asistenční služby apod. Tyto strategie nejsou exkluzivní a je možné je různě kombinovat. Záleží samozřejmě na postavení pojistitele, jeho klientů, podmínkách trhu a chuti přijímat určitou míru rizika. Počátkem je určitě důkladné vyhodnocení současného stavu, silných a slabých stránek. Schopnost konkurence s výše uvedenými modely představuje například v oblasti autopojištění nutnost snížení nákladové kvóty alespoň o 10 % pod průměr trhu. Nutné je i podrobné vyhodnocení všech stávajících způsobů distribuce, potřeb klientů a vztahů s nimi, jejich potřeb. Mezi další předpoklady patří aktivní risk management (zde si nemohu odpustit poznámku nezaměňovat komplexní systém firemního řízení rizik například s vypracováním rizikové zprávy) a schopnost získat a udržet špičkové odborníky trhu. Důležitý je i časový horizont takových změn. Pojišťovnictví není prodej spotřební elektroniky a může trvat i delší časový úsek, než například zavedená nově IT aplikace začne přinášet skutečné výsledky. Věřím, že tento příspěvek přinese mnohým zamyšlení a motivaci, ostatním potvrzení správnosti již nastoupené cesty. Prameny: Strategic Choices for European P&C Insurers publikované v McKinsey Quarterly v prosinci 2005 Vladimír Pulchart Letošní 13. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET se konal ve dnech 16. až 19. května na brněnském výstavišti. Certifikační institut ČAP spolu s Českou asociací pojišťoven prezentoval na svém stánku v pavilonu G zejména nové připravované projekty v oblasti zabezpečení vozidel pod názvem Systém registrace zabezpečení vozidel (SYREZ) a Registrace dodavatelů stabilních hasicích zařízení (SHZ). Významná byla také aktivní účast ČAP a CI ČAP na doprovodném programu veletrhu. Slavnostní zahájení veletrhu proběhlo 16. května od hodin v Rotundě pavilonu A, za účasti ministra vnitra F. Bublana, policejního prezidenta L. Husáka a generálního ředitele hasičského záchranného sboru a náměstka ministra vnitra M. Štěpána a dalších významných osobností. Ministr vnitra ve svém úvodním PYROS/ISET 2006 vystoupení uvedl, že bezpečnost občanů patří v současnosti k jednomu z atributů, který by měl přispívat ke kvalitě života. Není to pouze otázka kriminality, ale i bezpečnosti před různými haváriemi, přírodními katastrofami apod. Tento veletrh k tomu přispívá a je to místo pro získávání nejen nových poznatků, ale i cenných kontaktů. M. Štěpán, generální ředitel hasičského záchranného sboru a náměstek ministra vnitra, uvedl, že tento veletrh je nejen obchodní záležitostí, ale také jde o zabezpečení obyvatelstva, které musí být ochráněno jak před živelnými událostmi, tak současně před teroristickými útoky. Bezpečnostní veletrhy jsou dobrou propagací moderní techniky, široká veřejnost na výstavišti může vidět i hasiče a policisty v akci. Doprovodný program Dne 18. května spolupořádal CI ČAP spolu s ČAP a odborným sdružením AGA seminář na téma Ochrana majetku a osob přímo v areálu brněnského výstaviště v kongresovém centru. V úvodu semináře přítomné přivítal generální tajemník ČAP J. Mesršmíd a prezident AGA V. Nepraš. Generální tajemník ČAP dále hovořil o podpoře pre- 14 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

14 vence požáru a odcizení v rámci ČAP a podtrhl význam spolupráce se všemi významnými partnery v tomto oboru na našem trhu. Moderování se ujala předsedkyně pracovní skupiny prevence odcizení ČAP J. Urbanová, která současně odpovídala na odborné dotazy z oblasti pojištění majetku. Na téma Zabezpečení vozidel představil za AGA pan Z. Chaloupek informační systém v rámci SYREZ. Zástupce CI ČAP Z. Veiner informoval o způsobu hodnocení produktů v tomto systému. V bloku Poplachové systémy seznámil přítomné technický tajemník AGA J. Merhaut s novým návrhem normy na provoz pultů centralizované ochrany a ředitel CI ČAP M. Urban s požadavky pojišťoven na zabezpečení pojištění majetku. Odpolední blok byl věnován požární ochraně. Předseda pracovní skupiny ČAP Požární ochrana P. Rybář představil nový projekt Registrace dodavatelů stabilních hasicích zařízení, který je zahájen v letošním roce a patří mezi činnosti CI ČAP. Zástupce AGA J. Laifr uvedl nové normy EPS řady EN 54. Informace ze závěrečné zprávy Statistiky návštěvnosti veletrhu PYROS/ISET jsou značně ovlivněny ještě dalšími pěti odbornými veletrhy, které se souběžně na brněnském výstavišti pořádaly. Základní statistické údaje PYROS/ISET Celkem zastoupených firem 204 Počet zastoupených zemí 11 Celková výstavní plocha m Návštěvníci Během prvních tří veletržních dnů se na pokladnách zaregistrovalo 2300 zahraničních návštěvníků ze 49 zemí, jejich podíl na celkové návštěvnosti činil 12,5 %. Nejvíce zahraničních odborníků přijelo ze Slovenska, Německa, Polska, Itálie, Rakouska, Běloruska, Slovinska, Maďarska a Ruska. Zastoupeny byly i některé vzdálené a exotické země jako Ázerbajdžán, Etiopie, Filipíny, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Katar, Kolumbie, Mexiko, Venezuela či Vietnam. Podíl odborných návštěvníků dosáhl 80 %. Stejné procento respondentů je rozhodnuto navštívit i příští ročník veletrhů PYROS/ISET 2008, které se uskuteční v termínu května Ing. Zdeněk Veiner Pojišťovnictví v nových členských zemích Evropské unie Země, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004, se staly i součástí Jednotného evropského pojistného trhu. Nové členské země se podílí na obyvatelstvu Evropské unie více než 16 %, ale v současné době zaujímají malý díl pojistného trhu Evropské unie. Podíl těchto zemí na předepsaném pojistném činí (údaje za rok 2004) pouze 1,78 %. Podíl jednotlivých nově přistoupených zemí ukazuje tabulka č. 1. Pro většinu nově přistoupených zemí je charakteristická nízká pojištěnost (měřeno jak předepsaným pojistným/hdp, tak předepsaným pojistným na jednoho obyvatele) ve srovnání se zeměmi EU 15, kde předepsané pojistné/hdp zde činí (rok 2004) 8,56 %, předepsané pojistné na jednoho obyvatele 2727,4 USD. Nízká úroveň pojištěnosti ve srovnání se zeměmi EU 15 je ovlivněna především celkovými ekonomickými podmínkami v jednotlivých zemích, životní úrovní obyvatelstva, technickou a technologickou rozvinutostí země, úrovní škodovosti a konkrétními podmínkami pro provozování soukromého pojištění. Pro nově přistoupené země je vedle nízké úrovně pojištěnosti také charakteristický nízký podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném (v roce 2004 v průměru 38,0 %, přičemž pro země EU 15 činí tento podíl 59,4 %). Z pohledu podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném sice existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi (nejvyšší hodnoty okolo 50 % jsou typické pro Kypr, Maltu, naopak nejnižší okolo 25 % pro Estonsko, Litvu, Lotyšsko), ale celkově je podíl životního pojištění výrazně nižší než v zemích EU 15 (ovšem i mezi zeměmi EU 15 existují významné rozdíly). Tato situace je ovlivněna zejména ekonomickou úrovní v jednotlivých zemích včetně podmínek na finančních trzích, přístupy k řešení potřeb lidí v postproduktivním věku, určitými tradicím v utváření úspor ze strany obyvatelstva, přístupem státu k jednotlivým spořícím nástrojům a zdanění obyvatelstva. Na druhé straně je pro nově přistoupené země do Evropské unie typický rychlejší růst předepsaného pojistného (hlavně do roku 2003), především v oblasti životního pojištění, než je vykazováno v zemích EU 15 (viz tabulka č. 2). Růst předepsaného pojistného je v jednotlivých zemích ovlivněn vedle obecných ekonomických tendencí spojených se vznikem pojistných trhů v řadě těchto zemí faktory, které specificky působí právě v konkrétních zemích, například změny v právní úpravě povinných pojištění, přístup státu k podpoře životního pojištění. V nových členských zemích Evropské unie existuje potenciál pro další růst pojistných trhů. Protože v řadě těchto zemí došlo vlastně ke vzniku pojistných trhů na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století, bude další růst těchto pojistných trhů souviset s celkovým ekonomickým vývojem Země Podíl na předepsaném pojistném EU v % Podíl na obyvatelstvu EU v % v jednotlivých zemích, se změnami v oblasti důchodových systémů a se způsobem řešení rizik, která v současném období začínají hrát významnou roli z celoevropského pohledu (živelní rizika katastrofického rozsahu, výskyt nových onemocnění, terorismus). Zatím celkově v současné době mají pojistné trhy nových členských zemí Evropské unie pouze malý vliv na celkový pojistných trh Evropské unie (viz tabulka č. 3). doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická Prameny: Sigma No. 3/2004, 2/2005, Swiss Re Tabulka č. 1: Ukazatele pojištěnosti a celkového podílu nových členských zemí Evropské unie v rámci Evropské unie (rok 2004) Předepsané pojistné/hdp v % Předepsané pojistné na 1 obyvatele v USD ČR 0,39 2,3 4,15 430,5 Estonsko 0,02 0,3 2,29 188,0 Kypr 0,06 0,2 4,39 861,5 Litva 0,03 0,8 1,48 95,7 Lotyšsko 0,04 0,5 2,06* 90,1* Maďarsko 0,25 2,3 2,83 287,3 Malta 0,03 0,1 5,61 728,6 Polsko 0,67 8,4 3,07 192,7 Slovensko 0,16 1,2 3,61 276,6 Slovinsko 0,13 0,4 5,61 919,6 Celkem 1,78 16,5 * rok 2003 Tabulka č. 2: Reálný roční růst předepsaného pojistného v % 2004/ /2002 životní pojištění neživotní pojištění životní pojištění neživotní pojištění Země EU 15 4,4 1,6 1,2 5,4 ČR 4,6 3,1 20,1 14,1 Estonsko 35,0 11,7 28,3 18,1 Kypr 0,5 3,3 Litva 8, ,4 1,0 Lotyšsko 19,2 15,3 Maďarsko 1,7 1,4 4,7 9,0 Malta 21,0 5,2 Polsko 11,2 6,0 11,6 2,9 Slovensko 6,4 7,1 0,0 10,9 Slovinsko 38,4 4,6 11,5 4,1 Tabulka č. 3: Srovnání ukazatelů pojištěnosti v rámci EU pro země zahrnuté do EU před a pro rozšířenou EU (země zahrnuté do EU po ) Ukazatel Jednotka Rok 2003 Rok 2004 EU 15 zemí EU 25 zemí EU 15 zemí EU 25 zemí předepsané pojistné mld. USD 945,0 962, , ,0 reálný roční růst 2003/2002 % 1,4 1,6 3,2 3,2 podíl na světovém pojistném trhu % 31,7 32,2 33,7 34,4 podíl životního poj. na celk. předepsaném % 58,2 57,8 59,4 59,0 pojistném předepsané pojistné/1 obyvatele USD 2385,1 2030, , ,3 předepsané poj./hdp % 8,58 8,35 8,56 8,32 POJISTNÝ OBZOR 6/

15 Iletošní sezóna cestovního pojištění začala již v prvních květnových týdnech. V asistenční centrále byl již ruch z likvidace pojistných událostí dubnového lyžování a snowboardingu nahrazen pojistnými událostmi z letních dovolených. V tomto čase Europ Assistance provádí každoročně se specializovanou agenturou pro výzkum veřejného mínění společností IPSOS průzkum zaměřený na zvyky trávení dovolené obyvatel evropské unie Holiday Barometer. Průzkum pro rok 2006 byl proveden během měsíce března na vzorku 3570 obyvatel 6 zemí Evropské unie. Pojďme se podívat na nejzajímavější výsledky průzkumu Holiday Barometer 2006: Záměr vycestovat na dovolenou: Ze studie vychází, že téměř 66 % dotazovaných stráví dovolenou mimo domácnost, tj. v zahraničí nebo jinde ve své zemi. Z toho 19 % dotazovaných uvedlo, že budou na dovolenou cestovat více než jedenkrát. Délka letní dovolené: 47 % dotázaných uvedlo, že pojede na dovolenou v délce dvou týdnů. Na jeden týden plánuje vycestovat 31 % respondentů, na tři týdny 14 % a na 4 týdny a více 11 % dotázaných. Typ dovolené: Nejvíce vyprofilované jsou dvě skupiny dovolených. 29 % odpočinek relaxace, 27 % objevování nových regionů/ zemí. Destinace: Z celkového počtu respondentů hodlá vycestovat do zahraničí 53 %. Z těch, kteří pojedou do zahraničí, zvolilo Evropu jako cílovou destinaci 81 % respondentů. Dále jsou téměř rovnoměrně zastoupeny ostatní světadíly (Severní Amerika 4 %, Afrika 3 %, Asie 3 %, Tichomoří 3 %, Austrálie 3 % a Jižní Amerika 3 %). Zbývá dodat, že i čeští občané zůstávají nejvíce v evropských zemích. Tradičně nejsilnější plánovanou destinací (u osob, které hodlají vycestovat do zahraničí) je Chorvatsko 29 %, ale odstup Bulharska a Řecka po 21 % a Slovenska 14 %, které jsou na dalších pozicích, se pravidelně zmenšuje. Typ destinace: Nejvíce chtějí evropští občané trávit dovolenou u moře plných 60 %, druhým typem destinace jsou poznávání Návyky Evropanů ve vztahu k letní dovolené 20 %, dále hory 18 %, venkov 18 % a město 13 %. Kriteria výběru dovolené: Zde měli respondenti doplnit pořadí dle důležitosti u osmi vybraných kritérií. Nejdůležitějšími kritérii byly s odstupem uváděny klima a rozpočet. Na třetím místě bylo uváděno kritérium zdravotní rizika, které byly s minimálním odstupem následovány rizikem teroristického útoku. Nejméně podstatnými kriterii byly architektura a kulturní vyžití dále vzdálenost pro cestování do destinace a rizika sociálních nepokojů a rizika přírodních katastrof. Plánování: 31 % respondentů se rozhodne o destinaci formou last minute, 59 % respondentů již dovolenou zakoupilo nebo ji v blízké době zakoupí tak, aby byla předem zajištěna. Metoda nákupu: 36 % cestovní kancelář, 35 % internet (zajímavé srovnání hodnot je s rokem 2005, kdy měla cestovní kancelář 40 % a následoval internet s 28 %), dále přímé kontaktování hotelu z důvodu zkušeností nebo doporučení 28 %. Z následující skupiny specifických otázek zaměřených na nákup po internetu je zajímavé, že na internetu je nejvíce nakupována doprava (až 60 % z internetových objednavatelů) a ubytování 30 %. Z výzkumu tedy vyplývá, že velmi často si domácnosti sjednají ubytování přes cestovní kancelář a dopravu do destinace řeší nákupem přes internet. Rozpočet: Průměrný rozpočet Evropanů na letní dovolenou je 2200 eur. Národní statistiky se samozřejmě v této položce velmi liší. Ve Velké Británii je průměrný náklad domácnosti na letní dovolenou 2800 eur, zatímco ve Španělsku 1730 eur. Obavy podle významnosti: 1. zdravotní rizika účastníků dovolené, 2. zdravotní rizika těch, co zůstali doma, 3. problémy v zaměstnání, 4. okradení, ztráta zavazadel nebo dokladů, 5. dopravní nehoda při cestování, 6. ohrožení domácnosti, 7. teroristický útok, 8. přírodní katastrofa, 9. porucha automobilu, 10. stávky a sociální nepokoje. Jak získávám pojištění: Největší skupinu tvoří aktivní nákup přes obvyklého pojistitele 61 %, druhou kategorií je s odstupem nákup cestovního pojištění přes cestovní kancelář 27 %, dále následují nákup u jiné než obvyklé pojišťovny 7 %, nákup pojištění přes internet 7 %, pojištění v rámci platební karty 6 %. Recenze: Ovládání rizika Z celé studie vyplývá, že návyky Evropanů ve vztahu k letní dovolené se každým rokem mění. Mezi významné změny patří zvýšený zájem o cestování do zahraničí, dále zvýšení popularity nákupu dovolených s využitím internetu a zahrnutí rizik teroristického útoku do úvah o plánování dovolené. Vladimír Fuchs, Europ Assistance Zdroj: Holiday Barometer European Union 2006, Ipsos Public Affairs, Europ Assistance Group, Paris Pozn.: Kompletní výsledky studie jsou k dispozici v grafech na Autor: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., vydavatelství: C. H. Beck, Praha Málokterý vysokoškolský profesor z oboru stavebnictví se po získání nejvyšší pedagogické hodnosti dostane do role reprezentanta významného investora, která znamená výrazný posun od exaktního pojetí světa, popisovaného na základě představ mechaniky kontinua a podobných idealizovaných modelů, do reálného života, plného nezaručených informací, ze kterých je ale nutné vycházet. Výčet rizikových okolností je prakticky nevyčerpatelný. Návrh stavebního díla může být zatížen chybou projektanta. Kvalitu dodávky zase může ovlivnit nevhodná volba materiálu, umocněná špatnou prací na místě stavby. Nepříjemné důsledky má existence jakéhokoliv rozporu s legislativou. Očekávané výnosy se díky nedostatečným parametrům nepodaří realizovat, takže se řeší otázka, kdo vzniklé škody nahradí. Nejistoty jsou vlastně jedinými jistotami, na které se můžeme spolehnout. Profesor Tichý prošel právě takovým procesem, o kterém pojednává úvodní odstavec. V pozici manažéra projektu měl daleko více povinností, než je obvyklé. Katastrofické vize se nenaplnily, úlohu zvládl bez závažnějších problémů. Je důležité, že na základě získaných zkušeností napsal tuto knihu, která řeší otázky práce s rizikem rozhodně v nejširším rozsahu nejrůznějších dějů, jaké kdy byly publikovány nejen v naší, ale i ve světové literatuře. Jedná se o respektování spolehlivosti, jakosti, procesu rozhodování, logiky, analýzy rizik, rizikového inženýrství, managementu rizik, závazkových a smluvních vztahů, řešení sporů i pojištění. Dílo odráží autorovy hluboké znalosti nejrůznějších oborů, včetně těch, které se běžně nevyučují na vysokých školách technického směru, ale které přesto není možné opomenout. V moderní společnosti se nebudou vytvářet místa pro tvůrčí práci jen technicky zaměřených jedinců, ale pro univerzálně vzdělané lidi, schopné využít své mozkové kapacity ke komplexnímu řešení náročných úloh. Text je upraven přehledně, vyjadřování je stručné a výstižné. Okruh čtenářů, pro než je publikace určena, je značně široký: technické obory, ekonomika, právo, pojišťovnictví a další. Jedinou závažnější připomínkou, kterou jsem ke knize měl, ale s niž jsem neuspěl, byla snaha o změnu názvu. Jiří Janata 16 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

16 Telegraficky ï Telegraficky Pro letní sezónu Allianz pojišťovna připravila výraznou slevu na cestovní pojištění sjednané prostřednictvím jejích internetových stránek. Zlevněné sazby cestovního pojištění mohou od 2. května 2006 využít všichni zájemci, kteří v letošním roce dosáhnou věku maximálně 26 let. Pro starší cestovatele, kteří si cestovní pojištění na internetu sjednají, i nadále platí sleva 10 % z běžných sazeb, uvedl Jaroslav Kratochvíl, vedoucí úseku cestovního pojištění pojišťovny. (Z tiskové zprávy Allianz pojišťovny, a. s., ze dne 2. května 2006) Dlouhodobá péče o rozvoj lidských zdrojů se ČSOB Pojišťovně vyplatila. V silně obsazené soutěži Zaměstnavatel regionu 2006, jíž se zúčastnily přední firmy Pardubického kraje jako například Karosa Vysoké Mýto či Panasonic, obsadila první místo. Získala tím zároveň šanci i na umístění v celostátním kole soutěže, jehož výsledky budou vyhlášeny počátkem května. ČSOB Pojišťovna investuje ročně několik desítek milionů korun do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, další miliony poskytuje ve formě nadstandardních zaměstnaneckých výhod. Do soutěže Zaměstnavatel regionu 2006 bylo v každém kraji republiky nominováno 25 společností s největším počtem zaměstnanců. O výsledcích rozhodovala porota složená z odborníků na personální tematiku a trh práce. Po ukončení regionálních kol soutěže proběhlo počátkem května celostátní finále. Generálním partnerem ocenění Zaměstnavatel roku je v jeho letošním čtvrtém ročníku společnost Winterthur. (Z tiskové zprávy ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, ze dne 13. dubna 2006) pojištění Prvních na dvě 12,5 stě %. klientů Jsem ČSOB potěšen, Pojišťovny, že naše strategie kteří si sjednali v oblasti nové správy pojištění pro financí případ se hospitalizace, vyplácí. Komplexní bude moci portfolio využít produktů, příspěvek multidistri- na očková- osobních buční ve výši kanály 200 v kombinaci korun. Tento s profesionálním příspěvek budou poradenstvím, moci uplatnit které až nabízíme, do konce řadí ING mezi přední hráče v oblasti správy aktiv klientů. Současný počet června podle svého výběru například při očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě klientů přerostl hranici , prohlásil na tiskové konferenci Dick Okhuijsen, generální či virové ředitel hepatitidě. a předseda ČSOB výkonné Pojišťovna rady ING tak Retail potvrzuje ČR/SR trvalý (Z zájem tiskové o zdraví konference svých ING klientů, Nationale- který Nederlanden deklarovala pojišťovny, již při přípravě a. s., tohoto nového soukromého zdravotního pojištění. ze dne Univerzální 2. března životní 2006) pojištění, které je v současnosti nejprodávanějším typem životního pojištění UNIQA ČSOB pojišťovna Pojišťovny, nabízí představuje motoristům vysoce na začátku variabilní motoristické kombinaci se- fi- nanční zóny výhodné ochrany sazby před havarijního všemi hlavními pojištění typy KASKO. životních V rizik období a dlouhodobého výhodného spoření. Klientům, kteří si univerzální životní pojištění od 1. března 2006 do nabízí motoristům havarijní pojištění na soukromá vozidla s 25procentní slevou oproti běžným sazbám. Zároveň každý sjednali, 25. zákazník, připsala který ČSOB uzavře Pojišťovna smlouvu, za obdrží loňský hodnotný rok vysoké dárek zhodnocení mobilní 5,4 telefon %. značky Samsung. UNIQA se na trhu etablovala jako jeden z nejvýznamnějších (Z tiskové zprávy pojistitelů ČSOB vozidel. Pojišťovny, Velmi a. k s., tomu člena přispěla holdingu její ČSOB, dobrá pověst, kterou si získala při rychlé, nebyrokratické ze dne likvidaci 10. dubna škod, 2006) uvedl generální ředitel společnosti Ing. Marek Venuta. Generali (Z tiskové Group zprávy prostřednictvím UNIQA pojišťovny, Generali a. Holding s., ze dne Vienna 2. března podepsala 2006) smlouvu Rok 2005 o získání se stal 50 nejúspěšnějším % a jedné akcie obdobím společnosti v dosavadní Delta Osiguranje historii působení společnosti Delta Aviva Group. životní Delta pojišťovny Osiguranje v je České největší republice. srbskou Hrubé pojišťov- pře- od společnosti nou v soukromém vlastnictví a celkově třetí největší společností na pojišťovacím trhu v Srbsku. Po schválení místními úřady se společnost přejmenuje na Generali Delta Osiguranje. Delta Osiguranje byla založena v r Její přijaté pojistné dosáhlo v r výše 40 mil. eur, což oproti loňským 16 mil. eur znamená více než dvojnásobek. Celkem je u této společnosti pojištěno kolem Srbů. Delta Osiguranje má 26 poboček v celém Srbsku a zaměstnává 670 spolupracovníků. Společnost bude i nadále poskytovat životní a neživotní pojištění, kromě jiného též důchodové a zdravotní pojištění. Pojistný trh vykazuje v Srbsku s jeho 7,5 mil. obyvatel vysoký růstový potenciál. Přijaté pojistné okolo 400 mil. EUR v roce 2005 odpovídá jen 2,2 % hrubého národního produktu. (Z tiskové zprávy Generali Pojišťovny a. s. dne 11. dubna 2006) depsané Lidem, pojistné kteří se v tomto snaží roce vydělat dosáhlo na pojištění 745,3 mil. na korun, základě což fingovaných představuje ve srovnání začaly těžší s rokem časy ČSOB nárůst Pojišťovna o 35 %. totiž do boje s podvodníky údajů, jako Britská první životní pojišťovna pojišťovna v Česku Aviva, zapojila která výkonné se v ČR specializuje informační technologie na celosvětově velmi žádané produkty investičního životního pojištění, dokázala a zprovoznila technologický systém pro detekci pojistných podvodů. v loňském roce mnohonásobně převýšit růst celého tuzemského trhu Systém životního je pojištění. založen na Pavel automatickém Matoušek, zpracování generální ředitel dat o pojistných a předseda smlouvácstavenstva a pojistných Aviva životní událostech pojišťovny a je prvním dodává: systémem Aviva svého životní druhu pojišťovna v zemi. před- patří Nasazení mezi nejrychleji nového softwaru rostoucí již pojišťovny přineslo na konkrétní českém výsledky. trhu. Loňský Prvními rok, případy, jenž byl pro které Aviva se jeho dosud pomocí nejlepší podařilo za devět odhalit, let působení byly pokusy v Česku, o několikanásobné velkou vyplacení výzvou. Do té samé budoucna škody totiž na jednom stále vidíme vozidle velký a pokusy potenciál nahlásit trhu je pro pojistnou životního událost pojištění z právě povinného v ČR. ručení na základě evidentně zfalšovaných (Z tiskové zprávy Aviva životní pojišťovny, a. s., údajů. V současnosti již podobných případů evidujeme ze dne celou 3. března řadu, 2006) uvedl manažer týmu pojištění vozidel ČSOB Pojišťovny J. Hořeňovský. Pojistné Na tiskové podvody konferenci jsou České problémem, asociace který pojišťoven, trápí pojišťovny konané na 9. března celém 2006, světě. Odborníci bylo prezentováno se shodují, několik že do aktuálních kategorie pojistných témat: 1. Předběžné podvodů patří výsledky přibližně členů 15 % ČAP případů, za rok jež 2005, klienti 2. hlásí Současné pojišťovnám. trendy v Nejčastější oblasti životního pokusy o pojistný vývoj podvod v ČR jsou a srovnání přitom se spojeny zahraničím, právě 3. s Soukromé pojištěním pojištění motoro- pojištění a financování zdravotní péče v ČR a K možnostem uplatnění soukromého zdravotního pojištění v systému financování zdravotní péče v ČR. vých vozidel. Podle odhadů je v této oblasti v ČR podvodná dokonce Na každá dotazy pátá novinářů pojistná událost. odpovídali Vzhledem přední odborníci k tomu, že ČAP. za rok 2004 vyplatily domácí pojišťovny za škody z havarijního pojištění Připravuje a povinného Eva Trojanová ručení téměř 18,5 mld. korun, znamenalo by to, že na pojistné podvody připadla jen v této oblasti astronomická částka 3,7 mld. korun. Jen poměrně malou část z nich se přitom dosud dařilo odhalit. To má pochopitelně negativní dopad na cenu pojištění, a aby netrpěli slušní klienti, musí pojišťovny proti podvodníkům bojovat. V podobě nového systému na odhalování pojistných podvodů nyní likvidátoři a vyšetřovatelé ČSOB Pojišťovny dostali do rukou mocný nástroj. Ke každé hlášené pojistné události dnes počítače pravidelně zpracovávají stovky údajů, automaticky vyhledávají podezřelé kombinace a označují ty pojistné události, u nichž je velká pravděpodobnost podvodu. Pracovníci ČSOB Pojišťovny mohou k těmto případům během několika minut dohledat řadu informací a rozhodnout se, na které případy se zaměřit. Rozsah i efektivita šetření se tak výrazně zvýšila a podvodníci mohou počítat s vysokým rizikem odhalení zvláště ti, kteří zkoušejí štěstí častěji. (Z tiskové zprávy ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, ze dne 20. dubna 2006) Česká pojišťovna rozšiřuje své dopravně-bezpečnostní aktivity a kromě projektu Gentleman silnic se letos poprvé bude podílet společně s Policií ČR na celorepublikové akci Jezdíme s úsměvem, při které odměňují kontrolované řidiče také děti základních škol. Šoférům, kteří dodržovali dopravní předpisy, v minulosti děti rozdávaly jablka a těm, kteří je porušovali, zase dávaly citrony. Tentokrát budou dobré šoféry odměňovat obrázkem usměvavého autíčka, hříšníky pak kresbou zamračeného auta. Společný preventivní a dopravně výchovný projekt České pojišťovny a Policie ČR Jezdíme s úsměvem však na rozdíl od minulosti tentokrát nebude probíhat pouze během jednoho týdne v roce, ale od konce května až do října. Motoristé se s ním tedy postupně ním setkají ve všech krajích ČR. Přímá reakce dětí na chování motoristů je podle psychologů velmi přesvědčivá a řidiče tak více motivuje k bezpečné jízdě. A že je tato motivace na místě, o tom svědčí i více než 51 tisíc dopravních nehod, ke kterým došlo na našich silnicích během prvních tří měsíců letošního roku. Více než 38 tisíc se jich stalo v obci a příčinou 11 tisíc byla nepřiměřená rychlost, na jejíž kontrolu je právě tato akce především zaměřena. Během prvních tří letošních měsíců zahynulo na českých silnicích 187 lidí a 712 se jich těžce zranilo. (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. dne 24. dubna 2006) (Připravuje Eva Trojanová) Telegraficky ï Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 6/

17 JUDr. Jaroslava Šulcová, Expertní a poradenská kancelář, s. r. o. Stanovení majetkové újmy na věci Obsahem dnešního příspěvku je zamyšlení nad právními principy rozsahu náhrady škody při poškození věci, které se pro názornost pokusím navázat na konkrétní případ. Vlastník motocyklu konzervoval a leštil všechny chromované díly tohoto motocyklu k tomu určeným výrobkem. Následně zjistil mikroskopické poškrábání leštěných dílů, způsobené velmi jemným abrazivem, obsaženým v použitém výrobku. Výrobce byl pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn a pojistitelem bylo konstatováno splnění podmínek odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (zákon č. 59/1998 Sb.). Výše škody byla stanovena nákladem na opravu (náklady na repasi chromovaných dílů a náklady na práci). Právní zástupce poškozeného s odvoláním na definici pojmu skutečná škoda požadoval náhradu zaplacením výměny poškozených dílů za nové. Podstatou sporu tedy bylo, zda náhrada škody má být poskytnuta ve výši, odpovídající rozsahu opravy poškozených dílů repasí (pochromováním) nebo výměnou poškozených dílů za nové. Právní judikatura se ustálila na následující definici skutečné škody: Skutečnou škodou se rozumí újma, spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které bylo nutné vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu. Předešlým stavem je stav, kdy poškozený má (nebo po opravě mít bude) nebo si může opatřit (nelze-li opravovat nebo je-li oprava neekonomická) věc stejné kvality a hodnoty (ceny), jako měl před škodou. tocyklu dosud nedošlo, poškození motocyklu bylo opravou odstranitelné a případná oprava nesplňovala podmínky neekonomičnosti tak, jak ji chápe judikatura. Z právního hlediska tedy výše náhrady škody měla být stanovena tak, aby poškozenému (vlastníkovi) zajistila pro případ, že by motocykl byl opraven, dosažení předešlého stavu, tedy vlastnictví motocyklu stejné ceny, jakou měl, než došlo k jeho poškození. Z vyjádření odborného pracovníka vyplývalo, že repase poškozených dílů byla proveditelná, a to v ceně od 1/10 až po 3/4 ceny nových dílů. Jestliže s odvoláním na shora zmiňované stanovisko Nejvyššího soudu ČR (Rc 25/90) náklady na uvedení věci do původního stavu je třeba zjistit a stanovit objektivně a nezávisle na okolnostech souvisejících se škodnou událostí, pak jediným kritériem musí být skutečnost, zda repase je reálně proveditelná. Pokud by tomu tak nebylo, pak by bylo nutné za základ výpočtu nákladů na opravu vzít Podmínkou vzniku nároku na náhradu skutečné škody není fakt, zda věc je či není opravována ani fakt, zda poškozený provede opravu svépomocí či ji zadá jiné osobě, neboť výši peněžité náhrady, vyjadřující náklady na uvedení věci do původního stavu, je třeba zjistit a stanovit objektivně a nezávisle na okolnostech souvisejících se škodnou událostí (Rc 25/90, NS ČR). Je přitom nutné zvažovat, zda cena opravy byla stanovena správně, zda oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události a zda i po opravě vozidla není jeho cena nižší než před vznikem škody; pak je skutečnou škodou náklad na opravu + rozdíl cen před poškozením a po opravě, tzv. znehodnocení (Rc 25/90, NS ČR). Škůdce nesmí být zvýhodněn tím, že opravu provádí poškozený sám (např. nezaplacením práce) ani znevýhodněn tím, že vynaložené náklady byly neúměrně vysoké nebo neúčelné (Rc 25/90, NS ČR). V daném případě bylo prokázáno, že k opravě poškozeného moceny nutně a účelně měněných dílů. V tom je třeba spatřovat objektivnost výpočtu, jak ji vyžaduje zmíněné stanovisko Nejvyššího soudu ČR, kdy rozhodující není, zda vůbec a jakým způsobem se poškozený rozhodne opravovat, ale to, zda je oprava možná a účelná. Veškeré právním zástupcem nájemce uváděné námitky (originální chrom ze státu výroby, snížení hodnoty motocyklu rozmontováním a následnou montáží) nelze považovat za zdůvodnění nutnosti provedení opravy výměnou poškozených dílů, ale je nutné je vzít v úvahu při promítnutí případného znehodnocení (či zhodnocení) do náhrady škody. V případě soudního sporu by soud podle mého názoru dal poškozenému za pravdu, pokud by bylo objektivně prokázáno, že repase poškozených dílů je technologicky neproveditelná a tudíž nereálná. Pak by ale správě soud měl do výše náhrady promítnout případné zhodnocení motocyklu, pokud by se výměna dílů promítla do ceny motocyklu. Specializované dvousemestrální studium Základy pojistného práva v ČAP Za posledních několik let učinila Česká asociace pojišťoven v oblasti vzdělávání kvalitativní posun směrem k potřebám praxe, resp. požadavkům členských pojišťoven. Zaměřila se především na vzdělávací aktivity s aktuální tématikou. Mezi takové patří i specializované dvousemestrální studium Základy pojistného práva v ČAP. Jedním z důvodů, proč se ČAP rozhodla k této formě studia, bylo také, že studium s tímto obsahem nenabízely ani vysoké školy, ale ani žádné specializované vzdělávací instituce v ČR. Cílem studia je získat vědomosti z oblasti pojistného práva, naučit se orientovat v právních předpisech, které upravují nejen obor pojišťovnictví, ale i další navazující oblasti finančních služeb. Od roku 2000 do 2004 se uskutečnilo celkem 5 cyklů, které absolvovalo cca 250 zaměstnanců členských pojišťoven. Účastníky studia byli zaměstnanci pojišťoven různých pozic a profesních zaměření. V loňském roce, po přijetí nových zákonů upravujících pojištění a pojišťovnictví, museli jednotliví odborní garanti studia modifikovat jeho obsah a současně i upravit závěrečné písemné testy. Nicméně se podařilo ještě v závěru loňského roku, tj. v listopadu, zahájit další nový cyklus studia; počátkem měsíce dubna 2006 úspěšně vykonalo celkem 80 zaměstnanců členských pojišťoven závěrečné písemné testy a převzalo Osvědčení o absolvování studia. V této souvislosti je třeba poděkovat odborným garantům studia a lektorům z členských pojišťoven a z Ministerstva financí. PhDr. Jitka Bohmová, Česká asociace pojišťoven 18

18 V e l k é š k o d y Jakoby nebylo na světě dost neštěstí způsobených přírodními živly, neopatrností nebo nešťastnými náhodami. Občas se k tomuto výčtu připojí arogance moci a zničí hodnoty, které vytvořili naši předci. Bohužel, posledně jmenovaný faktor má na svědomí zničení budovy jednoho z nejkrásnějších nádraží ve střední Evropě nádraží Těšnov. Budova nádraží bývalé Severozápadní dráhy byla vystavěna v letech na místě staré Petrské brány, v předělu Nového Města pražského a Karlína. Dostala čp Projektantem objektu postaveného v neorenesančním slohu byl rodák z Veletic u Žatce, architekt Karel Schlimp. Podle jeho plánů byly postaveny i ústřední železniční dílny v Nymburce, většina staveb na Severozápadní dráze a zemský ústav pro choromyslné v Dobřanech. Objekt byl rozdělen do tří částí. Uprostřed stála vysoká budova odjezdové dvorany a k ní z obou stran přistupovala dvě nižší křídla s provozními místnostmi. Na jižní křídlo, kde byl reprezentační salonek a čekárny, ještě navazovala čtyřpatrová budova, jejíž přízemí sloužilo jako nádražní restaurace. Hlavní budova, odjezdová dvorana, byla řešena jako sálový prostor zakrytý kovovou střechou s velkým centrálním světlíkem. V interiéru byly její stěny v horní části zdobeny erbovními znaky těch českých měst, jimiž Severozápadní dráha procházela. Průčelí budilo dojem velké triumfální brány zdobené korintskými sloupy. Na jeho nejvyšším místě bylo umístěno sousoší nazvané Austria chrání Orbu a Průmysl. Nádraží Severozápadní dráhy dlouhá léta sloužilo veřejnosti, měnilo pouze svůj název. Nejprve bylo v roce 1918 přejmenováno na Denisovo, k poctě francouzského filozofa, historika a slavisty, velkého přítele českého národa a znalce jeho pohnutých dějin, Ernesta Denise ( ). Za nacistické okupace Prahy neslo oficiální název Prag Moldau bahnhof Vltavské nádraží. Po skončení II. světové války se opět krátce vrátil název Denisovo, aby od roku 1950 znělo úřední pojmenování Praha Těšnov, podle jména obce, která se na okolním území rozkládala v 15. století. V červnu 1972 přestalo nádraží sloužit železniční dopravě. Z důvodů výstavby severojižní magistrály bylo Zkáza nádraží Těšnov ubouráno jeho severní křídlo, pod kterým byl automobilový podjezd. Zbylé objekty měly být natočeny do souběhu s tělesem magistrály a toto zbořené křídlo mělo být znovu dostavěno. Pamětníci možná vzpomenou, že zmiňovaný podjezd měl velmi nízký průjezdní profil. To zapříčinilo také jednu velkou tragédii. Na korbě projíždějícího nákladního auta stálo několik vojáků. Ti, kteří se nedívali po směru jízdy a nepostřehli nebezpečí, přišli po nárazu hlavou do konstrukce o život. Čas plynul, budovy již bývalého nádraží byly po dobu několika let využity jako zázemí staveniště magistrály. Neudržovaný objekt chátral, svůj podíl odvedli i nenechavci a vandalové. Na neutěšený stav této mimořádně architektonicky a urbanisticky cenné budovy, která byla zapsaná ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek upozorňovali instituce i jednotlivci. Mezi nimi na čelném místě tehdejší vedení Klubu Za starou Prahu. Řídící orgán tohoto klubu, Domácí rada, a především jeho Technická komise, kterou v té době vedli zkušení odborníci památkové péče Ing. arch. Josef Hyzler a Ing. Zdeněk Fuka, aktivně navrhovala různá řešení, která by v konečném výsledku vždy znamenala zachování budovy bývalého nádraží. Tak, aby připomínalo osvícené devatenácté století, století páry a nablýskaných lokomotiv. Počátkem osmdesátých let se zvažovala možnost rekonstrukce objektu a jeho budoucí náplň. Paleta návrhů byla skutečně široká. Měla tu být velkokapacitní prodejna jízdenek a předplatních kuponů MHD, výstavní prostory Národního technického muzea nebo Městského muzea. Zvažována byla také tržnice s ovocem a zeleninou. Další návrh zněl na studentskou menzu a zrekonstruovaná nádražní dvorana vzhledem ke své hodnotné výtvarné výzdobě měla dokonce sloužit jako důstojné místo pro promoce. Zajímavý byl i názor, že starou historickou budovu nejspíše vzkřísí k novému životu nejmladší generace, to v tom případě, kdyby se tady konaly diskotéky. K posledním uvedeným možnostem byl tehdy vypracován projekt rekonstrukce. Závěrem roku 1983 byl objekt bývalého nádraží Těšnov stavebně zabezpečen a dostal novou střechu, včetně klempířských prvků. V interiérech byla postavena lešení k další stavební činnosti. Na to vše byly vynaloženy nemalé finanční prostředky. Zlá vůle však triumfovala. Rozhodnutím kazisvětů, tehdejšího Městského výboru KSČ, však došlo 15. března 1985 k demolici budov bývalého nádraží Těšnov, a to odstřelením. Jak tehdy sdělil tisku technický vedoucí odstřelu Ing. Vladimír Fronek z Pražského stavebního podniku, závodu destrukce, k likvidaci budovy bylo zapotřebí asi 400 kilogramů gelamonu a dynamitu. Z bezpečné vzdálenosti sledovalo dílo zkázy několik stovek diváků. Celý průběh odstřelu byl i nafilmován. Praha tak utrpěla největší ztrátu na svých historických objektech v poválečném období. Ještě před definitivní demolicí byl objekt odstrojen a většina předmětů architektonické a výtvarné výzdoby přenesena do depozitářů Muzea hl. m. Prahy a Národního muzea. Některé z nich však již značně poškozené. Například v sousoší Austria chrání Orbu a Průmysl, měla alegorická postava představující Průmysl uraženou hlavu. Po změně politických poměrů se v roce 1991 ustanovila občanská iniciativa Společnost pro znovupostavení nádražní budovy na Těšnově. Ta si vytkla za cíl postavit namístě architektonicky i umělecky kvalitně provedenou repliku. S tou výjimkou, že objekt by byl přesměrován souběžně s magistrálou. Symbolicky tu mělo být položeno i několik metrů kolejí, na kterých by stály dva historické železniční restaurační vagóny, sloužící svému původnímu účelu. Z mnoha důvodů se však tento záměr neuskutečnil. Josef Hrubeš

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření oznámená Belgií podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ část 2, díl 2, str. 1 2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon ze dne 31. července 2014 č. 184/2014 Sb., kterým

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více