POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, PhDr. Jan Kábrt, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. (předseda), Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Většina legislativy pro pojišťovnictví se tvoří v Bruselu (Jaroslav Mesršmíd)...3 Zajišťování procesu implementace práva Evropské unie na ústřední úrovni české státní správy (Jan Hanzl, Zora Mališová)...4 Měsíc po povodních pojišťovny vyplatily 92 mil. Kč (Tisková zpráva ČAP)...5 Státní dotace na pojištění pro zemědělce se zvýšila (Tisková zpráva ČAP)...5 Garanční systémy v pojišťovnictví (číž)...6 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních (číž)...7 Budoucnost Evropy ptáme se na ty správné otázky? (Václav Kodiš)...8 Předběžné výsledky členů ČAP za 1. čtvrtletí 2006 (Tisková zpráva ČAP)...8 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...9 Motoristické aktuality: Dopravní nehoda (JUDr. Pavel Bušta)...10 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...11 Jmenování ředitele sekce dohledu nad pojišťovnami (ČNB)...11 Jednotný platební prostor ve všech členských státech Evropské unie do roku 2010 (Václav Kodiš)...12 Druhé vydání Studijních textů ČAP (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., PhDr. Jitka Böhmová) Jednání evropských aktuárů v Praze (Jiří Fialka)...13 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart)...13 PYROS/ISET 2006 (Ing. Zdeněk Veiner)...14 Pojišťovnictví v nových členských zemích Evropské unie (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...15 Návyky Evropanů ve vztahu k lezní dovolené (Vladimír Fuchs)...16 Recenze: Ovládání rizika (Jiří Janata)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Názory, Stanoviska: Stanovení majetkové újmy na věci (JUDr. Jaroslava Šulcová)...18 Specializované dvousemestrální studium Základy pojistného práva v ČAP (PhDr. Jitka Böhmová)...18 Velké škody: Zkáza nádraží Těšnov (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Most of the insurance legislature is created in Brussels (Jaroslav Mesršmíd) Assurance of the EU law implementation on the level of the Czech central administration (Jan Hanzl, Zora Mališová) Insurance companies have paid out CZK 92m within the first month since the floods (ČAP) State subsidy on agricultural insurance has increased (ČAP) Guarantee systems in the insurance industry (Josef Čížek) European Parliament and Commission Draft Directive on evaluation of floods and flood preventing measures (Josef Čížek) The future of Europe Do we ask the right questions? (Václav Kodiš) Preliminary results of the ČAP members for the 1 st quarter of 2006 INFO from the European Union (Josef Čížek) New for motorists: Traffic accident (Pavel Bušta) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Appointment of the director of the section for supervision of insurance companies (ČNB) United payment area in all EU member states by year 2010? (Václav Kodiš) Second issue of the ČAP Study Texts (Jaroslav Mesršmíd, Jitka Bohmová) European actuaries meeting in Prague (Jiří Fialka) New trends of the European non-life insurance market (Vladimír Pulchart) PYROS/ISET 2006 (Zdeněk Veiner) Insurance industry in the new European Union member states (Eva Ducháčková) Europeans habits in relation to the summer vacation (Vladimír Fuchs) Book review: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., Risk Control (Jiří Janata) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Damage to property assessment (Jaroslava Šulcová) Specialized study Basis of the insurance law in ČAP (Jitka Bohmová) Big losses: Destruction of the Těšnov station (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Most of the insurance legislature is created in Brussels is the introductory article of this Insurance Review s issue an interview with Mr. Vladimír Mráz, the ČAP Vice-President and a member of Comité Européen des Assurances (CEA) Presidial Committee. As a member of the Presidential Committee he participates on articulation of statements of the European Commission on regulation, supervision and solution of factual problems important for the insurance industry development. According to Mr. Mráz, 80% to 90% of the legislation is created in Brussels and therefore it is very important to have the possibility to participate on the directives and other legal provisions creation already in their early stage of preparation. One of the recent proposals with the inpact on insurance industry is the draft directive on services and it s article no. 27 concerning obligation of services providers to assure some special health, safety or financial risks. 2 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

2 Ing. Vladimír Mráz, viceprezident České asociace pojišťoven, se stal v červnu 2004, členem Prezidiálního výboru Comité Européen des Assurances (CEA), a to na výročním zasedání, které se konalo v Praze. Jako člen Prezidiálního výboru se podílí na formulování stanovisek k návrhům Evropské komise k regulaci, dohledu a na řešení věcných otázek důležitých pro rozvoj pojišťovnictví. Předseda redakční rady časopisu Pojistný obzor ho požádal o rozhovor. Úvodem dovolte osobní otázku. Jak se cítíte mezi představiteli předních evropských pojišťoven, tj. v Prezidiálním výboru CEA? Rád bych uvedl, že ve zmíněném výboru reprezentuji nejen ČAP, ale do určité míry i další asociace především ze střední a východní Evropy. Z tohoto důvodu si této pozice velmi vážím. Je určitě dobré, že v Prezidiálním výboru mohou být prezentovány zkušenosti z členského státu, který se do jednotného pojistného trhu zapojil teprve nedávno a který od počátku tohoto tisíciletí vykonal značný kus práce při harmonizaci pojistného práva s příslušnou legislativou Evropské unie. Myslím, že kolegové o naše názory stojí. Dost často se hovoří o přeregulaci v pojišťovnictví. Jaký je váš názor na stav a výhled evropské legislativy? Faktem je, že % legislativy se tvoří v Bruselu. Z tohoto pohledu je v zájmu českého pojistného trhu, aby se podílel již na přípravě směrnic a jiných právních aktů. Z hlediska ČAP mohu říci, že se o to snažíme a od 1. května 2004 bylo vykonáno dost práce. Evropské pojišťovny prosazují zjednodušení a zkvalitnění regulace i dohledu. Pochopitelně podporují ochranu spotřebitele či rozvoj vnitřního trhu (přeshraničního obchodu), ale vždy se snaží poukazovat na reálné a objektivní překážky nebo zdůrazňují nutnost provedení analýzy přínosů a nákladů tak, aby se dalo zjistit ještě ve fázi přípravy dané legislativy, zda růst nákladů (a následně pojistného) neznehodnotí přínos pro klienta například tím, že bude mít Většina legislativy pro pojišťovnictví se tvoří v Bruselu více informací, v kterých se nakonec velmi obtížně orientuje. Musím říci, že koncepčně byly tyto přístupy evropských pojišťoven přijaty evropskými orgány a zohledněny v rámci politiky EK v oblasti finančních služeb (White Paper: Financial Services Policy ). Je samozřejmé, že zmíněné přístupy je třeba hlídat u každého nového návrhu právního aktu. K přeregulaci může ale dojít i v rámci implementace směrnic v tom případě, když národní legislativa stanoví požadavky náročnější než vyžaduje směrnice. Nakonec, pokud se tak stane i v dalších členských státech, tak může dojít k problémům ve fungování jednotného pojistného trhu. Lze uvést nějaký konkrétní příklad pro zjednodušení regulace? To je dobrá, ale obtížná otázka. Myslím, že bych měl začít tím, že například pojišťovny sdružené v ČAP si uvědomují význam regulace a dohledu. Na druhé straně, aplikace zákonů něco stojí. Vezměme si jen zákon o pojistné smlouvě, nanejvýš potřebný a dlouho očekávaný. Pojišťovny musely upravit produkty, vydat nové pojistné podmínky a vyškolit obchodní službu. Náklady mohly jít do stovek miliónů korun. Pokud jde o zjednodušení regulace, napadá mě zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Nedala by se zjednodušit například registrace? Musím říci, že některé návrhy ČAP v tomto směru se v minulosti nepodařilo prosadit. Nicméně zákon existuje, je naplňován a měl přinést vyšší kvalitu příslušné služby. Jedním z aktuálních návrhů, který se nyní posuzuje v orgánech EU, je návrh směrnice o službách. Jaká je pozice CEA a ČAP k tomuto návrhu? Předně je třeba říci, že směrnice se nevztahuje na finanční služby. Ale návrh článku 27 směrnice se bezprostředně týká pojišťovnictví. V původním návrhu tohoto článku byla členským státům uložena povinnost zajistit, aby poskytovatelé, jejichž služby představují zvláštní zdravotní, bezpečnostní nebo finanční riziko pro příjemce služby, měli uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním dané služby, přiměřené povaze a rozsahu rizika nebo aby poskytli jinou záruku či kompenzační opatření, které jsou rovnocenné nebo v zásadě srovnatelné, pokud jde o jeho účel. Asociace pojišťoven sdružené v CEA upozorňovaly na právní a jiné problémy spojené s ukládáním takové povinnosti členskému státu a různými způsoby usilovaly o vypuštění článku 27 z návrhu směrnice. Konkrétně poukazovaly na rozdíly a mezery v právní úpravě odpovědnosti za škody v členských státech EU, na riziko snížení úrovně prevence, na předpokládaný nárůst nákladů na pojištění, nedostatečné požadavky na právní intervenci a nedostatek zajišťovacích kapacit. Upřednostňovaly řešení založené na dobrovolnosti pojištění, podporované mechanismem napomáhajícím uspokojování požadavků a specifických potřeb klientů. Návrh na vypuštění článku 27 z názvu směrnice nebyl přijat, avšak usilovným jednáním a věcnou argumentací se podařilo text tohoto článku změnit tak, že členské státy nemusí, ale mohou požadovat, aby poskytovatelé, jejichž služby představují bezprostřední a zvláštní zdravotní riziko nebo bezpečnostní riziko pro příjemce nebo třetí osobu nebo finanční riziko pro příjemce nebo ekologické riziko, uzavřeli pojištění odpovědnosti přiměřené povaze nebo rozsahu rizika nebo poskytli jinou záruku či kompenzační opatření, které je rovnocenné nebo v zásadě srovnatelné, pokud jde o jeho účel. Podle tohoto nového textu Evropského parlamentu by tedy měla být členskému státu ponechána možnost rozhodnout se, zda povinnost pojištění do své vnitrostátní legislativy zakotví či nikoli. Legislativní proces v EU dál probíhá. Pojišťovny podporují nadále vypuštění článku 27, ale pokud to nebude průchodné, jsou připraveny podpořit i text Evropského parlamentu. Nedávno prošel legislativním procesem zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který znamená transformaci povinného pojištění odpovědnosti. Jak je tato problematika řešena v Evropě? Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu či nemoci z povolání není upraveno žádným právním aktem EU. Je to v kompetenci jednotlivých členských států. Evropský trend vede ale k projektům public private partnership. V řadě států je provozování tohoto pojištění v rukách soukromých pojišťoven. Zeptal-li byste se na výhody soukromého pojištění, lze říci, že předností je individuální oceňování rizika, znalost podmínek práce, úplný výběr pojistného a pružná likvidace pojistných událostí. Zmíněný návrh zákona jde opačným směrem od pojištění k de facto sociální službě, s centralizací celé agendy do jiné instituce apod. Nemusím asi zdůrazňovat, že pojišťovny s tím nesouhlasí. Pro některé naše zahraniční partnery je to překvapením. Rozhovor připravil Jaroslav Mesršmíd POJISTNÝ OBZOR 6/2006 3

3 Koordinací a metodickým usměrňováním prací na sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropské unie se zabývá vláda České republiky již od roku Tehdy, v souvislosti s uzavřením Dohody o přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vznikl specializovaný útvar pro evropskou legislativu při tehdejším Úřadu pro legislativu a veřejnou správu. Později byla působnost tohoto Úřadu i se samostatným oddělením kompatibility převedena do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR, oddělení kompatibility přeměněno na odbor kompatibility a od března 1999 je pak odbor kompatibility začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky. Takto může naše pracoviště nejlépe plnit úlohu koordinačního a poradního místa pro celou českou státní správu. Rámec činnosti odboru kompatibility je tvořen usneseními vlády ČR v této oblasti, v současné době je základem usnesení vlády č ze dne 12. října 2005 o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tomuto rámci je přizpůsobena vnitřní struktura našeho pracoviště, které v současné době tvoří čtyři oddělení: oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU, oddělení analyticko-konzultační, oddělení Koordinační a revizní centrum, oddělení pro legislativní proces EU. Nejmladším oddělením je posledně uvedené, které bylo vytvořeno v r. 2005, tedy již v podmínkách existence České republiky jakožto nového členského státu Evropské unie. Odbor kompatibility provozuje řadu databází k evropskému a českému právu v rámci Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP). Tento systém byl vytvořen pro potřeby administrativy, v současné době je již v omezeném rozsahu k dispozici i širší veřejnosti na internetových stránkách Úřadu vlády ČR 1). Kromě státní správy je významným uživatelem ISAP i Parlament ČR. ISAP je určen pro informační podporu všech aktivit souvisejících s procesem implementace Zajišťování procesu implementace práva Evropské unie na ústřední úrovni české státní správy Jan Hanzl, Zora Mališová, odbor kompatibility Úřadu vlády ČR práva EU do českého právního řádu. Jeho hlavním cílem je zejména poskytovat aktuální informace o předpisech EU a souvisejících dokumentech, dále o platném právu ČR a připravovaných návrzích nové právní úpravy, včetně postižení vzájemných vztahů sledování průběhu implementace. Věcně příslušné resorty využívají databáze ISAP k získávání a vkládání informací o předpisech EU od jejich vzniku na úrovni EU (návrhy dokumentů Evropské komise, Rady EU; stanoviska ČR k těmto návrhům projednávaná v pracovních formacích Rady EU), včetně zajišťování spolupráce vlády s Parlamentem ČR při projednávání návrhů. K návrhům předpisů EU přiděluje odbor kompatibility v rámci tohoto systému gesce orgánům státní správy, které věcně řeší projednávanou problematiku. Gestor předpisu EU je pak odpovědný za zajištění řádné implementace předpisu EU jako celku do českého právního řádu. ISAP je též oficiálním zdrojem pro vykazování výsledků procesu plnění legislativních závazků vůči Evropské unii pro vládu ČR a Evropskou komisi, zejména pro notifikaci právních předpisů ČR implementujících směrnice EU. Koordinační a revizní centrum (KRC) odboru kompatibility zajišťovalo od roku 1998 do vstupu ČR do EU pořizování českých znění právních předpisů Evropské unie, tj. koordinovalo překládání dokumentů a provádělo revizi správnosti těchto překladů. Výsledné překlady sloužily jednak jako podklad pro posuzování slučitelnosti existujících či nově přijímaných právních předpisů s právem EU, a jednak byly podkladem pro oficiální české znění, které bylo po vstupu České republiky do Evropské unie publikováno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie 2). Jelikož množství acquis communautaire, které bylo třeba přeložit, představovalo více než tištěných stran 2), bylo KRC hlavním organizátorem a spolurealizátorem největšího projektu v historii českého překladu. Revize překladů v KRC se zaměřovala na zajištění významové správnosti a přesnosti překladu, formulační a terminologické konsistence, textové návaznosti na související dokumenty (přesné citace jiných předpisů), dále rámcové terminologické návaznosti na český právní řád a srozumitelnosti. Pracovníci KRC rovněž formulovali základní překladatelská pravidla, jejichž cílem bylo zajistit jednotnou úpravu přeložených dokumentů a jednotný překlad slovních spojení a úseků textu, které 1) 2) zvláštní vydání Úředního věstníku EU obsahuje české znění veškerého sekundárního práva EU platného k 1. květnu ) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4) Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, naposled změněná usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č se v předpisech opakují. Terminologie a způsob překladu konkrétních výrazů stanovené v KRC se staly základem pro veškeré pozdější překlady evropských dokumentů, které dnes pořizují čeští překladatelé pracující pro překladatelská oddělení evropských institucí v Lucemburku a Bruselu. Kromě obecné právní terminologie evropského práva spoluvytvářeli pracovníci KRC rovněž odbornou překladovou terminologii v jednotlivých oborech. V těchto případech spolupracovali s odborníky z jednotlivých resortů a dalších odborných organizací (v oblasti pojišťovnictví například s Českou asociací pojišťoven), přijímali jejich terminologické návrhy, zajišťovali jednotné používání zvolených termínů a řešili případné terminologické rozpory. V současné době se KRC zaměřuje na překlady a revize více než 850 precedenčních judikátů Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně přijatých do roku Kromě toho se jeho zástupci účastní jednání skupiny právníků lingvistů v Radě EU, kde předkládají právní a jazykové připomínky k nově připravovaným předpisům EU. Úkolem oddělení analytickokonzultačního je hlídat a připomínkovat, ale i metodicky vést resorty při implementaci práva EU do platného českého právního řádu. Za zajišťování slučitelnosti právních předpisů ČR s právem EU odpovídají ústřední orgány státní správy v rozsahu své působnosti podle kompetenčního zákona 3). Odbor kompatibility je pracovištěm sekce ministra a předsedy Legislativní rady vlády, pracovištěm, které působí vedle již dříve ustaveného odboru vládní legislativy této sekce. Z toho pak vyplývá i postavení odboru kompatibility (zde oddělení analyticko-konzultačního) v legislativním procesu, které je vyjádřeno zejména v Legislativních pravidlech vlády 4). Odbor kompatibility zde má za úkol posuzovat návrhy právních předpisů z hlediska jejich slučitelnosti s právem EU. To se týká jak návrhů věcných záměrů zákonů, tak návrhů zákonů a prováděcích právních předpisů. Od roku 1995 bylo zpracováno přes 6000 takových posudků, v současné době oddělení zpracovává přibližně 200 stanovisek za kalendářní čtvrtletí. 4 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

4 V souladu s Legislativními pravidly vlády je předkladatel návrhu zákona zejména povinen v důvodové zprávě uvést hodnocení slučitelnosti předloženého návrhu s akty práva EU, judikaturou nebo obecnými zásadami, popř. i legislativními záměry a návrhy aktů práva EU, a dále i výsledky jednání a konzultací s orgány Evropské unie o věcech týkajících se navržené právní úpravy, včetně závěrů a závazků, které z těchto jednání vyplynuly 5). V odůvodnění návrhu prováděcího právního předpisu je předkladatel povinen vyjádřit zhodnocení souladu s akty práva EU, s uvedením těchto aktů a jejich základních principů 6). Odboru kompatibility pak přísluší zásadně ve dvou fázích legislativního procesu, totiž v připomínkovém řízení a následně ve fázi předložení návrhu vládě tedy pro účely projednání návrhu v Legislativní radě vlády (zejména zákony) nebo v pracovních komisích Legislativní rady vlády (zejména vyhlášky), posoudit znění navrženého předpisu z hlediska slučitelnosti s právem EU, včetně splnění výše uvedených formálních požadavků návrhu. Obecným požadavkem pro implementaci práva EU do národního právního řádu je, že při implementaci je třeba brát v úvahu právo EU v celém jeho rozsahu. A naopak, transponuje-li se do národního právního řádu např. směrnice EU, je nutno vycházet z jejích vazeb na celý platný národní právní řád, určit strategii postupu implementace tedy zejména, které všechny oblasti, respektive platné právní akty, jsou touto směrnicí dotčeny, jsou-li se směrnicí v souladu či bude-li třeba přistoupit k novelizaci a jaký druh právního aktu bude pro implementaci určující. Tak např. implementací směrnice 2002/ 47/ES o dohodách o finančním zajištění 7) je dotčeno 11 českých zákonů, implementace směrnice 2004/113/ES z oblasti rovnosti mezi muži a ženami v přístupu ke zboží a službám 8) je zatím předpokládána k zapracování pouze do tzv. antidiskriminačního zákona, což se vzhledem k jejímu významu mj. pro oblast pojišťovnictví nedá předpokládat za dostatečné. Z právního řádu ČR je při správné implementaci vždy také potřeba odstranit ustanovení, která by s aktem práva EU byla v rozporu. Názor na to, jak promítat zejména směrnice do národního právního řádu, se postupně upřesňoval, a to zčásti také v důsledku rozsudků Evropského soudního dvora a s pomocí metodologie Evropské komise. Zpočátku ČR narážela na spoustu problémů, například na doslovné opisování ustanovení směrnic, nyní se problémy se způsobem implementace směrnic minimalizovaly. Nové Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii zmíněné v úvodu tohoto pojednání obsahují např. přílohu s praktickými ukázkami správné implementace, respektive transpozice (promítnutí) směrnic. Citované Metodické pokyny lze chápat též jako určitý teoretický návod pro provádění legislativní činnosti při implementaci práva EU do českého právního řádu (především jejich část třetí nazvanou Základní pravidla a metody implementace práva EU), kterým se zejména naše pracoviště snaží z úrovně vládní legislativy přispívat ke koordinaci a metodickému usměrňování této nelehké činnosti v oblasti tvorby právního řádu. Úkolem nejmladšího útvaru odboru kompatibility oddělení pro legislativní proces EU je sledovat legislativní dopady návrhů právních předpisů EU na právní řád ČR. Účelem tohoto monitoringu je vytvořit celkový přehled možných dopadů na právní řád ČR již ve fázi projednávání těchto návrhů v orgánech Evropské unie. Pracovníci tohoto oddělení se účastní jednání resortních koordinačních skupin a meziresortního Výboru pro EU, výsledky tohoto monitoringu jsou zpracovávány ve zvláštní databázi ISAP. Pramen: V pojednání byly použity informační materiály OKOM. 5) Čl. 4 odst. 3 a čl. 8a odst. 2 cit. Legislativních pravidel vlády. 6) Čl. 14 písm. b) a čl. 16 odst. 4 cit. Legislativních pravidel vlády. 7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, Úř. věst. EU L 168, ) Směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Úř. věst. EU L 373, Měsíc po povodních pojišťovny vyplatily 92 mil. Kč Z údajů, které Česká asociace pojišťoven shromáždila, vyplývá, že členským pojišťovnám ČAP, jež šetří škody u svých klientů, bylo k nahlášeno škodných událostí v hodnotě 700 mil. korun. Z celkového počtu nahlášených škodných událostí jich pojišťovny vyřídily k výše uvedenému datu 2955, přičemž vyplatily celkem 92 mil. Kč, včetně záloh. Pojišťovny rychle pokračují v likvidaci pojistných událostí u majetku občanů, kde již vyřídily přes 25 % z nich a vyplatily občanům 53 mil. Kč. Počet nahlášených škodných událostí zde činí zatím případů v hodnotě 248 mil. Kč. U podnikatelských pojištění bylo dosud nahlášeno 1075 škodných událostí v hodnotě 411 mil. Kč, z nichž bylo vyplaceno 38,6 mil. Kč. Celkem 156 nahlášených škodných událostí v hodnotě 40 mil. Kč se týká pojištění plodin a zvířat. Pojišťovny odhadují, že celkový počet škodných událostí se bude blížit 16 tisícům a celkové pojistné plnění přesáhne 1 mld. Kč. Je zřejmé, že následky stávajících povodní nedosáhly výše a rozsahu povodní v letech 1997 a 2002, kdy pojišťovny uhradily svým klientům 9,7, resp. 33 mld. Kč. Pojišťovny pokračují ve vyřizování pojistných událostí bez větších problémů. Tisková zpráva České asociace pojišťoven Státní dotace na pojištění pro zemědělce se zvýšila Ministerstvem zemědělství České republiky a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem bylo koncem března t.r. rozhodnuto o navýšení poskytovaných finančních prostředků na dotace zemědělského pojištění pro rok Zemědělské podniky a podnikatelé, kteří chrání svůj majetek pojištěním, tak obdrží státní dotaci se výši 20 % z uhrazeného pojistného na pojištění zvířat pro případ nákaz a dalších hromadných škod a 35 % z pojistného pro pojištění polních plodin. Pěstitelé některých speciálních plodin, například ovoce, zeleniny, vinné révy a chmele ušetří letos na pojistném dokonce polovinu. Rozhodnutí ministerstva vítáme, protože dotacemi se zvyšuje dostupnost zemědělského pojištění i pro ty zemědělské podnikatele, kteří z finančních důvodů dosud s pojištěním vyčkávali nebo je uzavřeli pouze v omezeném rozsahu, uvedl předseda stálé pracovní skupiny České asociace pojišťoven pro zemědělské pojištění Jiří Havelka. Ministerstvo zemědělství tímto krokem dává jasně najevo, jak důležitý význam v zemědělském podnikání přikládá právě pojištění, dodal. Zavedení státních dotací se pozitivně projevilo již v minulých letech, kdy přispělo k růstu propojištěnosti a předepsaného pojistného u pojišťoven, které zemědělské pojištění na našem trhu nabízejí. Růst zájmu o nákazová pojištění zvířat souvisí i se zvýšeným výskytem nemoci BSE v loňském roce a aktuálně i s prvními případy ptačí chřipky na našem území. Význam zemědělského pojištění oceňují každoročně i stovky zemědělců, jejichž úroda je postižena krupobitními škodami nebo mrazy. Také letošní jarní záplavy budou mít na svědomí škody za desítky milionů korun. Pojištěna je však pouze třetina rostlinné produkce, zatímco v ostatních zemích Evropy je to zhruba dvojnásobek. Také u nás se do budoucna počítá s komplexním řešením problematiky zemědělského pojištění. Cílem je vytvoření nového systému eliminace rizik v zemědělském podnikání. Vznikl by Fond nepojistitelných rizik, do něhož by finančně přispíval stát a spravedlivě by z něj odškodňoval pouze ta rizika zemědělské výroby, která nelze krýt pojištěním. Pojistitelná rizika by pak nevyžadovala státní administraci a byla by plně v kompetenci komerčních pojišťoven. Případné odškodnění z Fondu nepojistitelných rizik přitom obdrží pouze ten podnikatel, který je komerčně pojištěn. Schválená výše státních dotací už nyní činí zemědělské pojištění pro zemědělce dostupnějším a všechny zainteresované strany předpokládají, že v letošním roce se i jejich propojištěnost zvýší. Tisková zpráva České asociace pojišťoven z POJISTNÝ OBZOR 6/2006 5

5 Garanční systémy v pojišťovnictví Od roku 2001 probíhají na různých fórech v Evropské komisi jednání o případném vytvoření určitých všeobecných garančních systémů pro pojišťovnictví, jejichž smyslem má být posílení ochrany spotřebitele. Účelem tohoto krátkého článku je průběh těchto diskusí přiblížit a uvést některé informace o často rozporných pozicích Evropské komise a představitelů pojistných trhů členských zemí. Za impuls k zahájení těchto jednání lze považovat dokument, který v roce 2001 předložila irská delegace tehdejšímu Výboru pro pojišťovnictví 1), v němž jsou podrobně popsány někdy složité situace a problémy, v nichž se pojistník ocitá v případech, kdy dojde k likvidaci pojišťovacího podniku; tyto problémy irská delegace přičítá nedostatečné harmonizaci právních předpisů a nedostatečné koordinaci členských států v oblasti fungování garančních systémů, které by v případě likvidace pojišťovacího podniku chránily pojistníky. Evropská komise se s názorem irské delegace ztotožnila. Byla vytvořena pracovní skupina Komise, která se otázkami harmonizace právních předpisů v oblasti garančních systémů začala podrobně zabývat. Tato pracovní skupina postupně připravila řadu různých dotazníků a pracovních dokumentů a na základě získaných informací průběžně prováděla analýzu situace. Jednotlivé analýzy potvrzovaly různost přístupu členských států k otázce garančních systémů: i když v některých členských státech již v roce 2001 existovaly garanční systémy (Francie, Irsko, Spojené království) ukázalo se, že tyto systémy se od sebe značně odlišují, pokud se týká jejich působnosti (kategorie pojistníků, na něž se vztahují, pojistná odvětví, teritoriální působnost atd.). Podobně, jak se lišila situace u garančních systémů v jednotlivých členských státech, lišily se i názory těchto států na způsob, jakým by měla být existující situace, která podle Komise pojistníkům neposkytuje dostatečnou ochranu, napravena. Různost těchto postojů se ukázala především při jednáních, zda má být nápravy situace dosaženo přijetím směrnice; řada členských států (Francie, Itálie, Spojené království atd.) by směrnici považovala za uspokojivé řešení, avšak řada členských států proti přijetí směrnice poměrně kategoricky vystupovala a stále vystupuje (Rakousko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko atd.). Ve skupině členských států, které by směrnici jako řešení uvítaly, se však názory dále diferencovaly podle toho, jakou úroveň harmonizace by směrnice měla představovat (většina z nich se staví za minimální harmonizaci), zda by se měla směrnice vztahovat pouze na odvětví životního pojištění či i na některá odvětví neživotního pojištění, zda by se měla vztahovat na malé a střední podniky apod. Je jen ku prospěchu věci, že Komise své návrhy konzultovala s těmi, kterých by se případná směrnice měla bezprostředně týkat, tedy s pojišťovnami. Často se obracela na jejich představitele, Evropskou federaci národních asociací pojistitelů 2) (Comité Européen des Assurances CEA) s žádostmi o stanoviska a připomínky k připravovaným textům. Již v roce 2002, tedy ještě v období diskusí o obecných aspektech případné směrnice o garančních systémech, zastávala CEA pozici, podle níž směrnice harmonizující garanční systémy v zájmu ochrany spotřebitele není opodstatněná. Zdůrazňovala, že zájmy spotřebitelů (klientů pojišťoven) jsou na úrovni Společenství chráněny dostatečně a to příslušnými směrnicemi, týkajícími se činnosti životních Ing. Josef Čížek a neživotních pojišťoven. Upozorňovala také, že na vnitrostátní úrovni je stupeň ochrany spotřebitele dán účinností a použitelností obezřetných vnitrostátních právních předpisů pro činnost pojišťoven a kvalitou dozoru se strany příslušných vnitrostátních úřadů. CEA také upozorňovala na to, že povinným zavedením garančních systémů by došlo k narušení hospodářské soutěže v evropském měřítku. Navíc zavedení takových garančních systémů by pro pojišťovny představovalo značné nové náklady, které by se nutně musely promítnout do zvýšení pojistného; proto od samého počátku CEA v jednáních s Komisí prosazovala důkladnou a komplexní analýzu nákladů a výnosů. Zásadně CEA vystupovala proti tomu, aby byla v případné směrnici zakotvena pro členský stát povinnost jakékoliv garanční systémy zřizovat; každý členský stát by měl mít možnost zvolit si takové nástroje, mechanismy a systémy pro ochranu spotřebitele, jaké bude považovat za nejvhodnější. V této souvislosti CEA také zdůrazňovala, že v takových oblastech pojišťovací činnosti, které vyžadují zvýšenou ochranu spotřebitele, jakou je např. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, již garanční systémy ve členských systémech vytvořeny byly a uspokojivě fungují. Je však třeba říci, že toto zásadní stanovisko CEA o nepovinném charakteru případného ustanovení směrnice o zřizování garančních systémů nebrala Evropská komise ve své činnosti 1) Výbor pro pojišťovnictví, jako poradní orgán Komise byl zřízen podle Směrnice Rady 91/675/EHS. 2) Česká asociace pojišťoven je členem od roku a v příslušných novelizovaných návrzích příliš v úvahu. Dalším sporným bodem v návrzích Evropské komise byl rozsah působnosti případné směrnice o garančních systémech zda se mají týkat pouze životního pojištění či zda se mají vztahovat i na neživotní pojištění. Evropská komise zastává názor, že by se směrnice měla týkat i neživotních pojišťoven, neboť úpadek neživotní pojišťovny může mít vážné dopady i na sektor životního pojištění. Všechny národní asociace pojistitelů sdružené v CEA však zastávají stanovisko, že by se případná směrnice neživotního pojištění neměla týkat a to zejména proto, že likvidace neživotní pojišťovny má přímý dopad na spotřebitele v pouze velmi omezeném počtu případů; jestliže by Evropská komise na působnosti garančních fondů i na neživotní pojištění i nadále prosazovala, je podle CEA nezbytné o této problematice vést oddělená jednání, omezit se na povinná pojištění (kromě pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) a limitovat výši odškodnění (Komise navrhuje 100 euro, CEA navrhuje 1000 euro) z garančních systémů na určitý počet nároků (Komise navrhuje 90 %). Mezi další důležité diskutované otázky náleží i tzv. princip domovského členského státu. Zde CEA zastává názor, že by v ustanoveních případné směrnice o garančních systémech měl být tento princip zachován, neboť je zárukou rovného zacházení s občany států celého Evropského hospodářského prostoru. Takové řešení je také v souladu s principem, podle něhož může pojišťovna provozovat svoji činnost na území celé EU na základě jediného povolení uděleného domovským členským státem a dozor nad její činností je vykonáván orgánem dozoru tohoto domovského členského státu. Pojišťovně by však měla být ponechána možnost požádat hostitelský členský stát o ochranu své pobočky, působící v tomto hostitelském členském státu, aniž by na této pojišťovně byly požadovány jakékoliv dodatečné 6 POJISTNÝ OBZOR 6/2006

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 3 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 9 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 12 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 2 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Stát již nebude levnou kořistí 4 Ing. M. Šimáček, náměstek ministra financí, exkluzivně pro Pojistný obzor

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 1 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 6 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 6 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 2008 ISSN 0862-6162 Pojistné rozpravy Obsah Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Evropské integrační dilema: Zvýšit centrální dirigismus? 4 Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Prof. Ing. Eva

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více