VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Aneta Suchá Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice Bakalářská práce 2014

2 Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice Bakalářská práce Aneta Suchá Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Current Trends of Tour Operators and Travel Agencies on the Market in the Czech Republic Aneta Suchá The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o... Aneta Suchá V Praze dne

5 Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Petru Studničkovi, za cenné připomínky a rady, které přispěly ke zkvalitnění této práce. Poděkování patří také Ing. Lucii Čambálové, majitelce cestovní agentury ČambiTour, která mi poskytla cenné podklady k vypracování analytické části této bakalářské práce.

6 Abstrakt SUCHÁ, Aneta. Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Bakalářská práce na téma Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část se zabývá zejména trhem cestovního ruchu, jeho specifiky a pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura. Dále popisuje utváření nabídky a poptávky na tomto trhu, stručně jsou zde také představeny orgány koordinace a profesní asociace cestovního ruchu v České republice. Neméně důležitou součástí první kapitoly je definování aktuálních trendů na straně nabídky. Analytická část nejprve stručně popisuje historický vývoj cestovních kanceláří a cestovních agentur a následně pojednává o problematice konkurence německých cestovních kanceláří. V druhé kapitole je za pomoci bazických a řetězových indexů nastíněn vývoj počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur mezi lety Stěžejní součástí analytické části je analýza konkrétní cestovní agentury ČambiTour. Pozornost je zaměřena hlavně na nové trendy v propagaci této cestovní agentury. Mezi tyto trendy patří především propagace na sociální síti Facebook, bezplatné konzultační služby, propagace v médiích a také organizování takzvaných ČambiBazarů. Ze získaných dat bylo zjištěno, že cestovní agentura ČambiTour se potýká s problémem sezónnosti v počtu prodaných zájezdů. Nejvíce prodaných zájezdů je v červenci, nejméně pak v lednu. Tato cestovní agentura pozoruje stejný trend v oblíbenosti destinací, jako udává ročenka Ministerstva pro místní rozvoj. Cestovní agentura ČambiTour přikládá vývoji trendů v oblasti cestovního ruchu velký význam a snaží se na ně rychle reagovat. Návrhová část se snaží navrhnout řešení velkého výkyvu počtu prodaných zájezdů během roku. Cestovní agentura ČambiTour by měla posílit svoji propagaci, zejména v měsících leden a říjen. Klíčová slova: cestovní agentura, cestovní kancelář, cestovní ruch, trend, trh cestovního ruchu

7 Abstract Bachelor thesis on Current Trends of Tour Operators and Travel Agencies on the Market in the Czech Republic is divided into three parts. Theoretical part deals with tourism market, its specifics and concepts of tour operator and travel agency. It also describes the formation of supply and demand in this market, there are also briefly introduced coordination authorities and professional associations of tourism in the Czech Republic. Another important part of first chapter is defining the current trends on the supply side. At first analytical part briefly describes historical development of tour operators and travel agencies and then is focused on issue of competiton of German travel agencies. The second chapter is analogy the development of tour operators and travel agencies between years thanks to basic and chain indexes. The crucial part of analytical part is the analysis of travel agency ČambiTour. Attention is focused on new trends in the promotion of this travel agency. These trends are mainly: promotion on the social network Facebook, free consulting services, promotion in media and also organizing so called Čambibazars. Thanks to gained data was found out that the travel agency ČambiTour faces the problem of seasonality of sold tours. The most of these tours were sold in July, the fewest in January. This travel agency observes the same trend of popular destination as shows Yearbook of the Ministry of Regional Development. Travel agency ČambiTour assigns importance to developing of trends and tries to respond to them quickly. Proposal part is trying to suggest a solution of big fluctuation of sold tours during the year. Travel Agency ČambiTour should strengthen its promotion, especially in the months of January and October. Key words: market tourism, tour operator, tourism, travel agency, trend

8 Obsah Seznam tabulek a grafů... 9 Seznam zkratek Úvod I. Teoretická část Trh cestovního ruchu Specifika trhu cestovního ruchu Cestovní kancelář Definice pojmu zájezd Cestovní agentura Formování nabídky a poptávky v cestovním ruchu Nabídka cestovního ruchu Poptávka v cestovním ruchu Orgány koordinace cestovního ruchu a profesní asociace Ministerstvo pro místní rozvoj Asociace cestovních kanceláří České republiky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Současné obecné trendy na straně nabídky Nové trendy na straně nabídky v Evropě II. Analytická část Historický exkurs Vývoj počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur Analýza CA ČambiTour Analýza činnosti CA ČambiTour Marketingová komunikace ČambiTour Nové trendy v propagaci ČambiTour III. Návrhová část Závěr Literatura... 57

9 Seznam tabulek a grafů Tabulka č. 1 Atraktivity míst cestovního ruchu (primární nabídka) Tabulka č. 2 Vybavenost míst zařízeními cestovního ruchu (sekundární nabídka) Tabulka č. 3 Vývoj počtu cestovních kanceláří v České republice za období Tabulka č. 4 Vývoj počtu cestovních agentur v České republice za období Graf č. 1 Zaměření CK a CA na typ cestovního ruchu v roce 2012 Graf č. 2 Počet prodaných zájezdů ČambiTour dle jednotlivých měsíců za rok 2013 Graf č. 3 Počty cestujících ČambiTour dle jednotlivých destinací za rok 2013 Graf č. 4 Delší cesty rezidentů do zahraničí dle cílové destinace za rok 2012 Graf č. 5 Zahraniční kratší cesty českých občanů dle místa pobytu za rok 2012

10 Seznam zkratek ACK ČR Asociace cestovních kanceláří České republiky AČCKA Asociace českých cestovních kanceláří a agentur CA cestovní agentura CK cestovní kancelář

11 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice. Ve své práci se věnuji aktuálním trendům na straně nabídky se zaměřením na cestovní kanceláře a cestovní agentury. Toto téma jsem si vybrala kvůli jeho blízkosti ke studovanému oboru a zájmu o danou problematiku. Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur České republiky se zaměřením na stranu nabídky trhu cestovního ruchu. Pro zpracování práce jsem stanovila následující hypotézu: Domnívám se, že aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice přímo ovlivňují činnost cestovní agentury ČambiTour. V zájmu naplnění cíle bakalářské práce je práce rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá trhem cestovního ruchu, vymezím pojmů cestovní kancelář a cestovní agentura, definicí pojmu zájezd, nabídkou a poptávkou v cestovním ruchu. Poslední dvě kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na současné obecné trendy na straně nabídky. Analytická část se nejprve stručně věnuje historickému vývoji cestovních kanceláří a cestovních agentur a následně je zde nastíněna problematika konkurence německých cestovních kanceláří. V druhé kapitole je pomocí bazických a řetězových indexů nastíněn vývoj počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur mezi roky Závěrečná kapitola analytické části je soustředěna na konkrétní cestovní agenturu ČambiTour. Pozornost je zaměřena hlavně na nové trendy v propagaci této cestovní agentury. Na analytickou část navazuje část návrhová. Návrhová část se snaží najít způsob, jak se vypořádat s velkými výkyvy v počtu prodaných zájezdů cestovní agentury ČambiTour za jednotlivé měsíce. ČambiTour je zde doporučováno posílit svojí propagaci zejména v zimních měsících. Konkrétní doporučení se týká přesunutí pořádání takzvaných ČambiBazarů či nabízení zvýhodněných balíčků zájezdů v zimních měsících. V analytické části je použita indexní analýza týkající se vývoje počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur v letech Bazické indexy ukazují změnu průměrné hodnoty počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur ve srovnání s rokem výchozím, tedy s rokem Řetězové indexy znázorňují, jak se změnil počet cestovních kanceláří 11

12 a cestovních agentur ve srovnání s rokem předchozím. Kapitola týkající se analýzy současných trendů cestovní agentury ČambiTour je zpracována na základě osobní konzultace. Tato konzultace proběhla na počátku letošního roku s majitelkou této cestovní agentury. Dále byla použita analýza primárních a sekundárních dat, díky které byly zpracovány grafy v analytické části této práce. Při zpracování této bakalářské práce byla využita odborná literatura, mezi níž patří odborné knihy a časopisy zabývající se cestovním ruchem. Dále byly využity internetové zdroje, neboť tato práce by díky své aktuálnosti, nemohla být bez nich zpracována. Využité odborné knihy se zabývají především trhem cestovního ruchu, pojmem cestovní kancelář a cestovní agentura a v neposlední řadě současnými obecnými trendy na straně nabídky. Odborné časopisy se obecně zabývají cestovním ruchem, nejnovějšími trendy na trhu cestovního ruchu a také statistikami. Ke zpracování této práce byly využity také ročenky cestovního ruchu, ubytování a pohostinství a projekty Ministerstva pro místní rozvoj. V neposlední řadě byly použity zahraniční zdroje uveřejněné v databázi EBSCO, které se týkají aktuálních trendů na straně nabídky v Evropě. 12

13 I. Teoretická část V teoretické části se zaměřím na trh cestovního ruchu a definuji pojmy subjekt a objekt trhu cestovního ruchu. Dále se budu zabývat nabídkou a poptávkou v cestovním ruchu, vymezením pojmu cestovní kancelář a cestovní agentura a jejich kompetencemi. Zaměřím se také na orgány koordinace cestovního ruchu a profesní asociace v České republice. Předposlední kapitola bude věnována současným obecným trendům na straně nabídky. Závěrečná kapitola představí nové trendy na straně nabídky v Evropě Trh cestovního ruchu Za trh považujeme místo, kde se střetává nabídka s poptávkou a dochází zde ke směně zboží a služeb za účelem uspokojování různých lidských potřeb. Trh je složen ze subjektů a objektů. Nabídku a poptávku reprezentují konkrétní subjekty. Mezi těmito subjekty dochází ke směně a obsahem této směny jsou objekty trhu. Objekt trhu pak představují hmotné a nehmotné statky (Attl, Nejdl, 2004, s. 146). Trh cestovního ruchu a jeho význam je specifický tím, že je propojen s celou řadou dalších ekonomických odvětví národního hospodářství. Mezi nejvýznamněji ovlivňované odvětví patří např. hotelnictví, letecká doprava, pohostinství, sportovní a rekreační služby, cestovní kanceláře apod. Konkrétními subjekty na trhu cestovního ruchu jsou: prodávající prodávající jsou poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb (restaurace), dopravci, provozovatelé sportovně rekreačních zařízení apod. Mohou to být různě velké organizace nebo jednotlivci, kteří prodávají zboží a služby, jež jsou nutné k zabezpečení účasti na cestovním ruchu, kupující představují účastníci cestovního ruchu, kteří nakupují zboží a služby (domácnosti, návštěvníci). Služby a zboží mohou představovat nákup zájezdu, dopravu do místa přechodného pobytu, následné ubytování v tomto místě a zajištění stravování, zprostředkovatelé jde o cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo např. organizátory léčebných pobytů. Tyto subjekty vystupují na trhu jako prodávající i jako poptávající. Zprostředkovatelé dávají dohromady požadavky kupujících 13

14 spolu s nabídkou poskytovatelů a vytvářejí souhrnné nabídky, které uspokojí svým obsahem co nejvíce kupujících. Jejich úloha je na trhu cestovního ruchu velmi důležitá. Objekty trhu cestovního ruchu jsou hmotné statky (zboží), nehmotné statky (služby) a volné statky, které představují přírodní statky, jež nejsou výsledkem ekonomické činnosti. Účastníci cestovního ruchu je vyhledávají jako důvod k návštěvě určitého místa, například moře, vodní plochy či hory. Objektem může být cokoliv, co se může stát cílem, nebo důvodem ke změně místa pobytu (historická místa, klimatické podmínky, přírodní zajímavosti ale i kulturní a sociální prostředí). (Attl, Nejdl, 2004, s. 146 s využitím Studnička, 2011, s ). Obecně trhem cestovního ruchu můžeme označit každé místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. V praxi bychom však neměli k trhu cestovního ruchu přistupovat obecně, ale spíše konkrétně z hlediska: obsahového trh příjezdového či výjezdového cestovního ruchu, trh kulturně poznávací či kongresový apod. prostorového světový, mezinárodní, národní, regionální, místní trh, domácí a zahraniční trh, časového celoroční, sezónní, zimní, letní trh. Co se týče délky pobytu, můžeme mluvit i o trhu dlouhodobých, krátkodobých nebo jednodenních pobytů, cílové skupiny trh turismu pro rodiny s dětmi, bezdětné, mladé, seniory, obchodníky či různé demografické skupiny (Attl, Nejdl, 2004, s ). Nabídka trhu cestovního ruchu je tvořena soukromým sektorem, kterými jsou poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, cestovní kanceláře a cestovní agentury a veřejnou správou. Poptávka trhu cestovního ruchu je tvořena účastníky cestovního ruchu. Existuje řada typologií účastníků cestovního ruchu. Pravdou však zůstává, že znalost chování a nákupního rozhodování účastníků cestovního ruchu nám velmi usnadní podnikání na trhu cestovního ruchu. Rozlišujeme následující typy účastníků: 14

15 turisté takzvaní objevitelé, je pro ně charakteristické, že odmítají letadlo jako dopravní prostředek a zpravidla jejich cesta trvá až několik týdnů, elitní turisté navštěvují místa po celém světě. Jsou to turisté, kteří vyhledávají dobrodružství, vyhýbají se turistickým centrům a je o nich známo, že nevyžadují vysoký standard služeb, neobvyklí turisté rádi se seznamují s místní kulturou, podnikají individuální výlety, individuální turisté tito turisté naopak od elitních turistů vyžadují vysoký standard služeb a jsou ochotni za něj zaplatit. Cestují buď individuálně, anebo v malých skupinkách, masoví turisté jde o turisty se středními příjmy. Od poskytovatelů ubytovacích služeb očekávají, že jim splní všechna jejich přání, charteroví turisté nemají zájem o kulturu ani o obyvatele země, kterou navštívili. V dané destinaci se zdržují kratší dobu (Hesková, 2006, s ) Specifika trhu cestovního ruchu Jak už bylo řečeno, trh cestovního ruchu je velmi specifický tím, že ovlivňuje celou řadu odvětví národního hospodářství. Trh cestovního ruchu je také zvláštní tím, že ho ovlivňuje celá řada faktorů. Mezi významné faktory patří politická a bezpečnostní stabilita v zemi. Konflikty a politická nestabilita odrazují nebo někdy dokonce i znemožňují rozvoj cestovního ruchu v zemi. Politici by měli vytvářet podmínky pro rozvoj turismu a také ho cíleně podporovat, protože má vliv nejen na zaměstnanost, zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšení úrovně veřejných služeb, ale vede také ke zvýšení odpovědnosti k životnímu prostředí a využívání potenciálu území (historického, přírodního, kulturního apod.). Ekonomická úroveň dané země má také vliv na cestovní ruch. Obecně lidé z bohatších zemí více cestují, protože jejich disponibilní důchod je větší. Mezi ekonomické faktory také řadíme úroveň cenové hladiny v cílové zemi a vzájemný měnový kurz. Za velmi významný faktor považuji technicko technologické faktory. Myslím si, že většina účastníků cestovního ruchu dohledává informace na internetu, proto je velmi důležité, aby lidé mohli hledané informace rychle a jednoduše najít, aby byly tyto informace celistvé, interaktivní a aktuální. V neposlední řadě trh cestovního ruchu ovlivňují faktory sociální a ekologické (Palatková, Zichová, 2011, s ). 15

16 Trh cestovního ruchu je velmi specifický nejen tím, že ho ovlivňují výše uvedené faktory. Turismus je závislý na přírodních a kulturně historických atraktivitách, které jsou hlavním cílem účasti na turismu. Atraktivity, jež jsou ekonomicky využívány prostřednictvím poskytování služeb, jsou místně vázány. Z tohoto faktu vyplývá skutečnost omezené možnosti přesouvat svou podnikatelskou aktivitu do jakékoliv jiné destinace a zároveň i omezená možnost přizpůsobení nabídky koncovému spotřebiteli (Palatková, Zichová, 2011, s. 32). Poptávka se tedy přesouvá za nabídkou. Podnikání v oblasti cestovního ruchu není záležitostí jednoho roku, důležité je umět si vybudovat svoji klientelu, být konkurenceschopný a aktivně reagovat na měnící se potřeby poptávajících. Trh cestovního ruchu je významně sezónní, ať už se jedná o změny počasí v průběhu roku či rozložení množství volného času. Trh je také ovlivňován mimoekonomickými faktory. Na cestovní ruch dopadají samozřejmě také osobní preference, prestiž dané oblasti, móda, motivace a způsob života (Palatková, Zichová, 2011, s s využitím Studnička, 2011, s. 27) Cestovní kancelář Cestovní kancelář je prostředník mezi konzumenty cestovního ruchu a poskytovateli služeb. Založení cestovní kanceláře a podmínky jejího fungování upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Provozovatel cestovní kanceláře je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy ( 2, odstavec 1) Dle zákona je také cestovní kanceláří osoba, která má v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká republika. Cestovní kancelář usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem ( 2, odstavec 1). Mezi další zákony, které ovlivňují podnikání cestovní kanceláře, patří: zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a další zákony. V živnostenském zákoně jsou např. specifikovány podmínky získání 16

17 koncese, občanský zákoník upravuje zejména náležitosti cestovní smlouvy (např. možnost odstoupení od smlouvy, platební podmínky atd.). V obchodním zákoníku nalezneme pravidla pro založení společnosti, její zrušení apod. Dle 2, odstavce 2 zákona č. 159/1999 Sb., může cestovní kancelář na základě koncese provádět tyto činnosti: nabízet a prodávat zájezdy, nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu (ubytování, výlety či dopravní ceniny), organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři (např. nejrůznější sportovní zájezdy), zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář, případně i cestovní agenturu nebo jednotlivce jako jsou dopravci nebo pořadatelé nejrůznějších akcí, cestovní kancelář má také ve své kompetenci zprostředkovávání prodeje zájezdu pro jinou cestovní kancelář. V těchto případech však cestovní smlouva musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován, prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, apod.). V zákoně o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (konkrétně 9 a 10) jsou vymezeny povinnosti cestovní kanceláře: musí mít sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku a to po celou dobu provozování živnosti. Toto pojištění v praxi např. pokrývá situaci, kdy zákazník zaplatí zálohu na zájezd, který se neuskuteční, nebo cestovní kancelář nezajistí zákazníkovi dopravu ze zahraničí zpátky do České republiky (je li doprava součástí zájezdu), cestovní kancelář nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kanceláří, její provozovna, propagační a jiné materiály, které jsou určené zákazníkovi, musí být označeny slovy cestovní kancelář případně zkratkou CK, na žádost klienta předložit doklad o pojištění záruky pro případ jejího úpadku a to před podpisem smlouvy o zájezdu, 17

18 jestliže cestovní kancelář zprostředkovává prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář, musí dodržet povinnost v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, a jejím úkolem je také informovat pro kterou cestovní kancelář prodej zájezdu zprostředkovává, v případě, že má cestovní kancelář, pro kterou je zprostředkováván prodej zájezdu, sídlo mimo území České republiky je cestovní kancelář povinna neprodleně informovat Ministerstvo pro místní rozvoj (poskytnout informace o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře). Také má za povinnost předložit klientovi na jeho žádost opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře i s jeho úředně ověřeným překladem a informovat klienta o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formě zajištění těchto zájezdů (s využitím Palatková a kol., 2013, s. 26). V 10 je dále uvedeno, že cestovní kancelář je povinna ještě před uzavřením cestovní smlouvy v katalogu pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozhodování klienta o koupi zájezdu. Výčet informací, které je cestovní kancelář povinna zákazníkovi poskytnout lze nalézt v 10 odstavci 1. V případě, že cestovní kancelář poruší některou z těchto povinností, vystavuje se tak nebezpečí zahájení správního řízení o odebrání koncese pro provozování cestovní kanceláře. Zákon také samozřejmě stanovuje podmínky pro vydání koncesní listiny. Žadatel musí předložit smlouvu o pojištění, podnikatelský záměr, přepokládané datum zahájení činnosti atd. O udělení koncese rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Definice pojmu zájezd Dle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1, odstavce 1 se zájezdem rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, 18

19 c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu. Dle 1, odstavec 2 zájezdem není kombinace služeb cestovního ruchu a) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo b) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání Cestovní agentura Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů také vymezuje pojem cestovní agentura a činnosti, které může vykonávat. Cestovní agentura je podnikatel, který má oprávnění na základě ohlašovací živnosti volné nabízet a prodávat služby cestovního ruchu a kombinace, které ale nesplňují definici zájezdu. Cestovní agentura může prodej zájezdu zprostředkovat pro cestovní kancelář, která má platné oprávnění k podnikání. V kompetenci cestovní agentury je tedy pouze zájezd zprostředkovat. Cestovní agentura může vykonávat tyto činnosti: zprostředkovávat prodej zájezdů pro koncesovanou cestovní kancelář, prodávat vlastní jednotlivé služby a kombinace, které nejsou zájezdem (např. exkurze, výlety), zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro cestovní kancelář nebo jinou cestovní agenturu, případně pro jiné osoby, jako jsou např. dopravci, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí apod., organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat koncesované cestovní kanceláři (např. zájezdy za sportem apod.), prodávat věci související s cestovním ruchem např. vstupenky, mapy, tištěné průvodce, suvenýry apod. (Palatková a kol., 2013, s. 27). 19

20 Cestovní agentura je dle 3 zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu povinna: označit svoji provozovnu, propagační a jiné materiály, které jsou určeny zákazníkovi slovy cestovní agentura jestliže toto nemá už v názvu, vždy informovat ve svých nabídkových, propagačních či jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdů zprostředkováván, před uzavřením cestovní smlouvy předložit zákazníkovi na jeho žádost doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zájezd zprostředkovává, v případě, že je cestovní kancelář, pro kterou cestovní agentura zprostředkovává zájezd na území jiného státu, musí o tom cestovní agentura, ještě před zahájením této činnosti informovat Ministerstvo pro místní rozvoj a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů, předložit klientovi na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat klienta o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů pokud cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdu pro cestovní kancelář, která má sídlo mimo území České republiky, jestliže zprostředkovává cestovní agentura prodej zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je povinna poskytnout klientovi s dostatečným předstihem údaje, které by mohly mít vliv na rozhodování klienta o koupi zájezdu a které má dotyčná cestovní kancelář uvedeny ve svých nabídkových materiálech jako jsou letáky či katalogy, ani v případě, že má cestovní kancelář (se sídlem mimo Evropskou unii) platná oprávnění k podnikání a zajištění pro případ úpadku, nesmí cestovní agentura zprostředkovat prodej zájezdů (s využitím Palatková a kol., 2013, s. 27). Z uvedené charakteristiky cestovní kanceláře a cestovní agentury je zřejmé, že mají mnoho společných činností. Hlavní rozdíl mezi jejich činnostmi je v tom, že cestovní kancelář může nabízet a prodávat zájezdy svým jménem. V kompetenci cestovní agentury je pouze 20

21 zprostředkovávání prodeje zájezdů jménem cestovní kanceláře, prodej služeb cestovního ruchu, které ale nejsou zájezdem a prodej předmětů, které se pojí s cestováním (vstupenky, mapy, tištěné průvodce, suvenýry). Jak se vyvíjel počet cestovních kanceláří a cestovních agentur v letech bude tématem analytické části této bakalářské práce Formování nabídky a poptávky v cestovním ruchu Nabídka cestovního ruchu Nabídka představuje souhrn zboží a služeb, které se prodávající snaží uplatnit na trhu. V cestovním ruchu se nabídkou rozumí souhrn atraktivit, služeb hmotných statků a užitečných efektů, které jsou v určitém místě a čase k dispozici pro uspokojení potřeb účastníka cestovního ruchu a které prodávající chtějí na trhu cestovního ruchu realizovat (Attl, Nejdl, 2004, s. 151). Nabídku cestovního ruchu můžeme řadit do dvou skupin atraktivity cílových míst cestovního ruchu a vybavenost míst zařízeními cestovního ruchu. Atraktivity míst cestovního ruchu výrazně ovlivňují nabídku. Tyto atraktivity vytvářejí motivaci k návštěvě daného místa či destinace. Atraktivity daného místa nám v podstatě vymezují jeho zásadní postavení na trhu. Tuto část nabídky nazýváme primární nabídkou. Atraktivity dělíme do čtyř skupin, které zobrazuje tabulka číslo 1. Tabulka č. 1 Atraktivity míst cestovního ruchu (primární nabídka) Přírodní fauna, flora, vodstvo, přírodní léčivé zdroje Kulturně historické hrady, zámky, kostely, pohřebiště, katedrály Kulturně - společenské festivaly, přehlídky, výstavy, veletrhy, oslavy výročí založení měst a obcí, jarmarky Sociální gastronomie, tradice, jazyk Zdroj: Attl, Nejdl, 2004, s Vlastní zpracování. Přírodní atraktivity mají schopnost přitáhnout účastníky do dané destinace na delší dobu. Zpravidla se v dané destinaci i ubytují, většinou se jedná o destinace horského či pobřežního typu. Přírodní a kulturně historické atraktivity nelze přesunout do jiného místa a jsou omezeny svou kapacitou. Naopak kulturně společenské a sociální atraktivity nejsou svým charakterem tolik vázány na místo, ale je třeba si uvědomit, že ani je nelze libovolně přesouvat. Jako příklad bych uvedla oslavy výročí založení daného města či 21

22 obce. Je patrné, že oslava se nemůže odehrávat v jakémkoli městě, ale pouze ve městě, jehož založení se oslavuje (Attl, Nejdl, 2004, s ). Druhou skupinou nabídky je vybavenost míst zařízeními cestovního ruchu, kterou nazýváme sekundární nabídkou. Jak již bylo řečeno, atraktivity přitahují návštěvníka do dané destinace, zatímco vybavenost a služby destinace uspokojují sekundární potřeby účastníků cestovního ruchu při pobytu mimo jejich obvyklé prostředí (Palatková, Zichová, 2011, s. 59). Vybavenost destinace můžeme rozdělit na všeobecnou infrastrukturu, suprastrukturu a infrastrukturu. Nejdůležitější součásti jednotlivých struktur zobrazuje tabulka číslo 2. Tabulka č. 2 Vybavenost míst zařízeními cestovního ruchu (sekundární nabídka) Všeobecná infrastruktura doprava, odstraňování odpadu Suprastruktura ubytovací a stravovací zařízení Infrastruktura informační a průvodcovské služby, společensko zábavní zařízení Zdroj: Attl, Nejdl, 2004, s Vlastní zpracování. Do všeobecné infrastruktury patří jak dopravní infrastruktura, tedy železniční a silniční síť, veřejná doprava, parkoviště či odpočívadla, tak i veřejná infrastruktura, do níž řadíme svoz odpadu a také osvětlení a kanalizaci. Do suprastruktury patří ubytovací a stravovací služby. Ubytovací služby můžeme rozdělit na komerční a nekomerční. Komerčními ubytovacími službami jsou penziony, hotely, kempy a nekomerčními jsou chaty využívané pro vlastní potřebu či ubytování u příbuzných. Stravovacími službami jsou restaurace, kavárny a bary. Infrastruktura je tvořena zařízeními, která využívají návštěvníci dané destinace například ke sportu či rekreaci. Mohou to být sjezdovky, golfová hřiště, jezdecké areály, turistické cesty, ale také zmiňované informační a průvodcovské služby, společensko zábavní zařízení nebo lázeňská zařízení (Palatková, Zichová, 2011, s. 60). Nabídka v oblasti cestovního ruchu je velmi charakteristická zejména svou komplexností. Základním rysem je fakt, že turismus jako aktivita je vždy souborem, flexibilním komplexem jednotlivých, rozdílných a relativně samostatných aktivit, realizovaných prostřednictvím jednotlivých služeb a některých druhů zboží, které vytvářejí unikátní, 22

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více