VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

2 Obsah 4 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 6 II. Vybrané hospodářské ukazatele za rok III. Základní údaje o společnosti 8 IV. Profil společnosti 12 V. Orgány a vedení společnosti 14 VI. Organizační struktura 16 VII. Výsledky roku investice, technika a ekologie 18 jakost 18 obchod 22 zaměstnanci 24 VIII. Zpráva o vztazích v účetním období IX. Zpráva dozorčí rady za rok X. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti za rok XI. Účetní závěrka k Příloha k účetní závěrce roku VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

3 Table of Contents 5 I. Opening Statement of the Chairman of the Board and Company Director 7 II. Selected Economic Indicators for the Year Ended 31 December III. Corporate Details 9 IV. Profile of the Company 13 V. Statutory Bodies and Management of the Company 15 VI. Organisational Structure 17 VII. Results for the Year Ended 31 December Investments, Technology, Ecology 19 Quality 19 Trade 23 Employees 25 VIII. Report on Relations for the Year Ended 31 December IX. Report of the Supervisory Board for the Year Ended 31 December X. Auditor s Report to the Shareholders of the Company for the Year Ended 31 December XI. Financial Statements for the Year Ended 31 December Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2007 ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

4 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, dámy a pánové, rok 2007 byl pro naši společnost rokem velmi úspěšným z mnoha hledisek. Růst výroby a spotřeby v našem oboru pokračuje díky příznivému vývoji na trhu s bezešvými trubkami, přičemž u nás těžíme z komparativní výhody vůči konkurenci, protože vzhledem k pružnosti našich tratí můžeme v relativně krátké době dodat široký výběrový sortiment i malá množství. Na trhu s ocelí bylo možné v roce 2007 sledovat několik výrazných trendů, především pak zvýšení průměrných cen u vyvážených výrobků z nelegované oceli oproti rokům minulým. Největším světovým hráčem v ocelářství je v posledních letech bezesporu čínská ekonomika, jejíž výroba v loňském roce tvořila zhruba 40% celosvětové produkce oceli. Ve výrobě ocelových trub dochází k výrazné expanzi. Staví se nové výrobní podniky, rozšiřují a modernizují se stávající kapacity, firmy se konsolidují do větších a silnějších celků, investují do inovací a technologií. Vše je vyvoláno zvýšenou poptávkou, především ze sektorů petrochemického, strojírenského a automobilového průmyslu a v neposlední řadě ze sektoru energetiky. Významnou událostí je nastartování obnovy energetických zdrojů celosvětového charakteru, což s sebou přináší obrovský investiční potenciál a lze očekávat velké zakázky pro hutní a strojírenské firmy. V průběhu roku 2007 jsme se soustředili na zvyšování kvality produkce, rozvoj informačního systému, racionalizaci výroby a snižování nákladů. Zvýšený důraz je i nadále kladen na rozvoj firemní kultury, inovační přístupy, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, komunikaci a orientaci na zákazníka. Moderní trendy potvrzují, že jakékoliv výraznější změny ve firmě je efektivní provádět projektovým způsobem a proto se i naše společnost vydala touto cestou, a v roce 2007 vyhlásila Program změny společnosti Byly vypracovány zásadní investiční záměry na léta Hlavním strategickým projektem je Rekonstrukce a modernizace provozu Velký Mannesmann, od kterého očekáváme především zlepšení povrchové kvality a rozměrové přesnosti vyráběných trubek, změnu sortimentní skladby ve prospěch výrobků vyšší přidané hodnoty a výroby vyšších jakostních stupňů, včetně výroby trubek z legovaných ocelí. Dalším očekávaným dopadem je rozšíření nabídky pro sektor těžby ropy a zemního plynu, obnovu sektoru energetiky a výroba speciálních legovaných jakostí pro výrobce tlakových nádob. Samotné přípravné práce běží již od roku 2005 a k vlastnímu zahájení stavebních prací došlo ve 2. čtvrtletí roku Výroba dosáhla celkového objemu tun trubek a tržby dosáhly celkové hodnoty tis. Kč. Skutečnost, že zaujímáme významné místo na českém i světovém trhu, je nejen potěšitelná, ale zároveň zavazující. Pro další rozvoj firmy, regionu, ale i celého oboru spolupracujeme a komunikujeme s ostatními moderními ocelářskými a hutními firmami. Úzká spolupráce je navázána s organizací Hutnictví železa, a.s., kde jsme aktivním členem, stejně jako jsme členy Hospodářské komory České republiky a také mezinárodní asociace výrobců trub, International Tube Association. V roce 2007 byla odsouhlasena akcionáři změna názvu a loga společnosti s účinností od Změna názvu společnosti na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je nedílnou součástí budování společné korporátní identity. Tímto krokem bude završena integrace do struktury firem ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL. Za úspěšnými výsledky roku 2007 stojí kvalitní týmová práce všech lidí v naší společnosti. Velký podíl náleží také našim obchodním a finančním partnerům a spolupracujícím organizacím, v mnohém se můžeme opírat o silné a stabilní zázemí mateřské firmy a dobré vztahy se skupinou spřízněných podniků. Věříme proto, že i v nadcházejícím roce se nám podaří zúročit všechny příležitosti a upevníme si své postavení, dobré jméno a dobré vztahy s partnery, a že i nadále budeme sehrávat klíčovou roli ve zvyšování kvality života zaměstnanců i obyvatel regionu. Ing. Jaroslav Šarovský Předseda představenstva a ředitel společnosti 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

5 I. OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND COMPANY DIRECTOR Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen, 2007 was a very successful year for our company in many respects. The growth of production and consumption in our industry continued thanks to the positive development on the market with seamless steel tubes. We benefit from our competitive advantage, stemming from the flexibility of our mills which allows us to supply a wide range of products as well as small amounts in a relatively short time. In 2007, the steel market underwent several major trends, most notably the increase in average prices of exported unalloyed steel products compared to prior years. The Chinese economy, whose production exceeded 40 percent of annual steel production around the world, has undoubtedly become the biggest global player in the industry. The construction of steel tubes significantly expanded. New production plants are being built and the current ones are being expanded and modernised, companies consolidate into bigger and stronger groups and invest in innovations and technologies. All of this is driven by higher demand, primarily from the petrochemical, engineering, automotive and, last but not least, power industries. The start of worldwide conservation of energy resources is a significant phenomenon, which brings immense investment potential. We are likely to expect major orders to be placed by metallurgical and engineering plants. During 2007 we focused on increasing the quality of production, information system development, rationalisation of production and cost-cutting. Great emphasis is placed on corporate culture development, innovative approaches, improvement of employee qualification, communication and the customer-driven approach. Modern trends have confirmed the effectiveness of effecting major changes within the firm by means of projects. As a result, our Company reflected these trends and announced the Change Programme of the company in the period between and 2009 in Major investment plans were designed for the period between 2007 and The main strategic project involves Renovation and modernisation of the Big Mannesmann operation, which is to improve the surface quality and size accuracy of produced tubes, increase the proportion of products with higher added value and enhance the production of higher quality grades, including the production of tubes made of alloyed steel. In addition, the investment plan implementation is expected to result in an expanded offer to the oil and natural gas extraction sector, realignment of the power sector and production of special alloy steels for the producers of pressure vessels. These preparations have been in progress since 2005 and the construction procedures were started in the second quarter of The production reached an aggregate volume of 105,115 tonnes with sales totalling CZK 2,648,529 thousand. The fact that we enjoy a significant position on the Czech market as well as around the world is not just pleasing it is also a challenge. For the sake of further development of our company, the region and the whole industry, we cooperate and communicate with other modern steelworks and ironworks. We closely cooperate with the Hutnictví železa, a.s. association, where we are an active member, and we are member of the Czech Chamber of Commerce (Hospodářská komora České republiky) and the International Tube Association. In 2007 the shareholders agreed with the change of the Company s name and logo with effect from 1 April The new name VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. thus represents an indispensable part of the efforts to build a unified corporate identity. The integration within the corporate structure of the TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL Group will be completed following the implementation of this step. The successful results of 2007 are attributable to the excellent team work of all l our employees. However, they could not be achieved without our business and financial partners and cooperating organisations. We have been given a chance to take advantage of the robust and solid support from our parent company and good relations with the group of related companies. Hence we believe that, in the coming year, we will jointly benefit from all opportunities, strengthen our position, reputation and our sound relations with partners while acting as a key player in improving the quality of life of our employees and citizens in nthe region. Jaroslav Šarovský Chairman of the Board of Directors and Company Director ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

6 II. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ZA ROK 2007 Výroba ocelových trubek tun Prodej vlastních výrobků ocelové trubky tun Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis. Kč Přidaná hodnota na 1 zaměstnance 758 tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč z toho dlouhodobý nehmotný majetek tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Zásoby tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Investiční výstavba tis. Kč Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 801 osob III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Společnost je zapsána od v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka Akcionáři společnosti ke dni TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 44 kusů akcií, tj. 100 % Počet akcií Nominální hodnota (v tis. Kč) Struktura nominální hodnoty jednotlivých akcií a počet akcií se v letech neměnila, akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou na jméno a jsou plně převoditelné. Společnost nemá žádné zaměstnanecké akcie. Sídlo akciové společnosti Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132, PSČ Identifikační číslo organizace Daňové identifikační číslo CZ Základní kapitál tis. Kč Jediný akcionář TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Změna názvu společnosti na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je nedílnou součástí budování společné korporátní identity Changing the Company name to VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. represents an indispensable part of the efforts to build a unified corporate identity Hlavní předmět podnikání společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je výroba a prodej ocelových bezešvých trubek. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí a v oblasti výzkumu a vývoje nepodniká žádné aktivity. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

7 Podílíme se na získávání obnovitelných zdrojů energie využíváním síly větru naše trubky jsou použity pro stavbu offshore větrných mlýnů We participate in obtaining renewable energy sources by using wind power our pipes are used for the construction of offshore wind mills III. CORPORATE DETAILS Since 1 January 1999, the company has been recorded in the Register of Companies maintained by the Regional Court in Ostrava, Section B, File II. SELECTED ECONOMIC INDICATORS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007 Production of steel tubes 105,115 tonnes Sale of own products steel tubes 104,179 tonnes Sales of own products and services CZK 2,648,529 thousand Added value per one employee CZK 758 thousand Gross profit CZK 251,710 thousand Total assets CZK 1,242,764 thousand Of which Intangible fixed assets CZK 1,213 thousand Tangible fixed assets CZK 369,209 thousand Inventory CZK 505,328 thousand Equity CZK 884,550 thousand Liabilities CZK 346,370 thousand Capital construction CZK 118,831 thousand Average recalculated number of 801 persons employees shareholders of the company as of 31 December 2007 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 44 shares, i.e. 100 % Number of shares Nominal value (in CZK thousand) 4 100, , The structure of the nominal value of individual shares and the number of shares remained unchanged between 2000 and The shares are not readily marketable. They are registered and fully transferable. The company has no employee shares. Registered office of the joint stock company Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132, , Czech Republic Corporate ID Tax ID CZ Share capital CZK 418,166 thousand Sole shareholder TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. The principal business activities of VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. are the production and sale of seamless steel tubes. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. has no organisational branch abroad and conducts no research and development activities. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

8 IV. PROFIL SPOLEČNOSTI VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je výrobní podnik zaujímající významné postavení na trhu bezešvých trubek jak v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem první evropské rourovny užívající od roku 1908 Stiefelův výrobní proces. V letech byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií. Tato technologie výroby bezešvých trubek v modernizované podobě je i v současné době základem výroby sortimentu ocelových bezešvých trubek průměru 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše, z ocelí nelegovaných i legovaných, s kapacitou 105 tis. tun ročně. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. vyrábí a dodává: bezešvé ocelové trubky hladké, válcované za tepla, trubky profilové, trubky olejářské casing a line pipe. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. nabízí ucelený prodejní program s nejčastějším využitím v oborech: výroba energetických zařízení, chemický průmysl, strojírenství a automobilový průmysl nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, vodící kladky, stavebnictví produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, konstrukce budov, těžba ropy, zemního plynu, vodní vrty a geologický průzkum. Komplexní nabídka podle přání odběratelů je doplněna o: tepelnou úpravu trubek žíháním, atestaci mechanických vlastností, chemického složení, hodnocení a dokumentaci metalografické struktury materiálu, defektoskopii nedestruktivním zkoušením rozptylovými toky, ultrazvukem a magnetickou práškovou metodou. Pro výrobu trubek je společnost VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. držitelem certifikátu zabezpečování jakosti dle EN ISO 9001:2000, API Spec 5CT a API Spec 5L a četných výrobkových certifikátů. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

9 Pomáháme městům a vesnicím lépe dýchat naše trubky jsou součástí elektricky poháněných dopravních prostředků a konstrukcí vlakových nádraží IV. We bring better air quality to towns and villages our pipes are part of electricity powered vehicles and train station constructions PROFILE OF THE COMPANY VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. is a manufacturing company which enjoys a major position on the market of seamless tubes both in the Czech Republic and in Europe. The company is the successor of the first european tube producer to use the Stiefel production process. This process has been applied since Between en 1918 and 1925, two rolling mills using Mannesmann technology were put into operation. To date, this technology, applied in the production of upgraded seamless tubes, serves as the basis for the manufacture ur of various seamless tubes made of alloyed and unalloyed steel with diameters between 60.3 and mm m and wall thickness from 6.3 mm; m the annual capacity is 105,000 tonnes. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. produces and delivers: smooth seamless hot rolled steel tubes; profile tubes; and oil pipes casings and line pipes. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. offers a complex sales program that can be applied primarily in the following areas: the production of power generating equipment; chemical industry; engineering and automotive industry axles, frames, buffers, print rolls, guide pullers; construction product tubes, slagtubes, micropiles, microbrace, grouting, building construction; and oil and natural gas extraction, water boring and geological survey. Additional services, provided at the request of our clients, include: tube annealing; testing of mechanical properties, chemical composition, assessment and documentation of metallographic material structure; and non-destructive defect detection using stray flux testing, ultrasound and the magnetic particle testing method. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. holds the EN ISO 9001:2000 quality assurance certificate, API Spec 5CT and API Spec 5L certificates for tube production, as well as numerous product certificates. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

10 Strategie Základními pilíři ve strategickém rámci společnosti jsou čtyři klíčové oblasti: PARTNERSTVÍ TECHNOLOGIE LIDÉ ŘÍZENÍ Mise Předvídat budoucnost znamená vytvářet ji. Vize Flexibilní výrobce ocelových bezešvých trubek s dlouholetou oborovou zkušeností. Firemní kultura Hlavní cílové oblasti působení firemní kultury byly definovány takto: otevřená komunikace, profesionální a týmová práce, iniciativa zaměstnanců, zvyšování znalostí a dovedností, inovace a zlepšování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Cíle společnosti kontinuálně zvyšovat přidanou hodnotu na zaměstnance, dosahovat uspokojivé rentability investovaného kapitálu, rozšiřovat výrobu olejářských trubek ve vyšších jakostech, zavést výrobu trubek pro tlakové nádoby a hydraulické válce, implementovat projektové a procesní řízení. V roce 2007 činily naše náklady související s ochranou životního prostředí téměř 29 milionů Kč In 2007, the costs of protecting the environment amounted to almost CZK 29 million 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

11 Strategy The company high-level strategy is based on four pillars: Partnership Technology People Management Mission To foresee the future means to create it. Vision A flexible producer of seamless steel tubes with vast industry experience. Corporate Culture The defined corporate culture is primarily targeted at: open communication; professional and team cooperation; proactive approach of employees; expanding knowledge and skills; innovation and improvement; and safety and health at work. Company Objectives increase the value added per employee on an ongoing basis; achieve satisfactory return on invested capital; expand the manufacture of higher quality oil pipes; introduce the manufacture of tubes for pressure tanks and hydraulic cylinders; and implement project and process management. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

12 V. ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo (k ) Ing. Jaroslav Šarovský předseda představenstva Ing. Petr Popelář místopředseda představenstva Ing. Petr Špunda člen představenstva Dozorčí rada (k ) Ing. Jan Czudek předseda dozorčí rady Bc. Eduard Kukuczka místopředseda dozorčí rady Jiří Slíva člen dozorčí rady Vedení společnosti (k ) Ing. Jaroslav Šarovský ředitel společnosti Ing. Petr Popelář odborný ředitel (finance) Ing. Petr Špunda odborný ředitel (výroba, technika) Ing. Jiří Rutar vedoucí oddělení Investice Andrea Ševěčková vedoucí odboru Personalistika V roce 2007 byly zrušeny stožárová pec a pec hrotového bucharu zdroje znečišťování ovzduší In 2007, the Company disposed of the tower furnace and the hammer furnace, both of which were sources of air pollution Změny v orgánech a vedení společnosti v období po 1. lednu 2007: S účinností od byla Rozhodnutím představenstva společnosti: jmenována Andrea Ševěčková do funkce vedoucí odboru Personalistika tak, že výkon této její funkce započal dnem S účinností od byl Rozhodnutím představenstva společnosti v návaznosti na provedené změny v organizační struktuře společnosti: odvolán Ing. Jiří Rutar z funkce vedoucího odboru Technika tak, že výkon jeho funkce zanikl uplynutím dne a z funkce Představitele managementu VVT-MS prodej bezešvých trubek tak, že výkon jeho funkce zanikl uplynutím dne , jmenován Ing. Petr Špunda výrobním a technickým ředitelem tak, že výkon jeho funkce započal dnem a Ing. Petr Vítek byl jmenován Představitelem managementu VVT-MS prodej bezešvých trubek tak, že výkon jeho funkce započal dnem S účinností od byl Rozhodnutím představenstva společnosti: jmenován Ing. Jiří Rutar do funkce vedoucího oddělení Investice tak, že výkon této jeho funkce započal dnem VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

13 V. Jaroslav Šarovský Petr Popelář Petr Špunda STATUTORY BODIES AND MANAGEMENT OF THE COMPANY Board of Directors (as of 31 December er 2007) Jaroslav Šarovský Chairman of the Board Petr Popelář Vice-Chairman of the Board Petr Špunda Member of the Board Supervisory Board (as of 31 December 2007) Jan Czudek Chairman of the Supervisory Board Eduard Kukuczka Vice-Chairman of the Supervisory Board Jiří Slíva Member of the Supervisory Board Management (as of 31 December 2007) Jaroslav Šarovský Company Director Petr Popelář Financial ia Director Petr Špunda Production and Technology Director Jiří Rutar Investment nt Manager Andrea Ševěčková Human Resources Manager Changes in the Statutory Bodies and Management after 1 January 2007: Effective from 1 April 2007 and pursuant to the resolution of the Supervisory Board of: as of 1 April 2007, Andrea Ševěčková was appointed to the post of Human Resources Manager. With effect from 1 November 2007 and pursuant to the resolution of the Board of Directors of the following changes in the organisational structure of the company were made: Jiří Rutar was recalled from the position of Technology Manager effective from 31 October 2007 and from the position of Management Representative of VVT-MS Sales of Seamless Steel Tubes as of 30 November 2007; Petr Špunda was appointed Production and Technology Director, taking office on 1 November 2007 and Petr Vítek was appointed Management Representative of VVT-MS Sales of Seamless Steel Tubes, taking office on 1 December With effect from 1 November 2007 and pursuant to the resolution of the Board of Directors of: Jiří Rutar was appointed Capital Investment Manager, taking office on 1 November ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

14 VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura k VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO STV INVESTICE ŘEDITEL SPOLEČNOSTI MARKETING ŘÍZENÍ JAKOSTI PERSONÁLNÍ ODBOR VÝROBA A TECHNIKA FINANČNÍ ÚSEK 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

15 GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS INVESTMENTS COMPANY DIRECTOR MARKETING QUALITY MANAGEMENT HR PRODUCTION AND TECHNICAL DEPARTMENT FINANCIAL DEPARTMENT VI. ORGANISATIONAL STRUCTURE Organisational structure as of 31 December 2007 ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

16 VII. VÝSLEDKY ROKU 2007 Investice, technika a ekologie V roce 2007 bylo proinvestováno celkem 118,8 mil. Kč a to v členění: 85,1 mil. Kč Investiční akce Rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann (z toho jsou 54,1 mil. Kč poskytnuté zálohy na hlavní dodávky), 33,7 mil. Kč ostatních investice. Velká část ostatních investic byla zaměřena do akcí v oblasti technologie s cílem zkvalitnit výrobu a do akcí majících návaznost na zahájenou rekonstrukci válcovací tratě Velký Mannesmann. V prostorách provozu Malý Mannesmann byla dokončena rekonstrukce pracoviště nedestruktivní kontroly, která umožňuje nedestruktivní kontrolu trubek rozptylovými toky a ultrazvukem na jednom pracovišti. Dále byla přemístěna žíhací pec IGNIS, kde se úpravou klenby pece a přechodem z koksárenského na zemní plyn dosáhlo rozšíření sortimentu žíhaných trubek a zkvalitnění procesu tepelného zpracování. Na provoze Velký Mannesmann bylo vybudováno pracoviště pásové pily pro provádění obřezů a řezání zkoušek trubek u přejímkového roštu, čímž se docílilo zrychlení přejímkového řízení zrychlením odběru zkoušek bez zdlouhavých převozů trubek zpět na úpravnu. Zkvalitnění přepravy materiálu a zvýšení bezpečnosti při přepravě břemen zajistil nákup a instalace dvou nových mostových jeřábů dálkově ovládaných ze země. Pro zajištění požadovaných světelných podmínek na revizních pracovištích bylo realizováno nové osvětlení hal úpravny. Pro zlepšení a usnadnění práce při údržbářské činnosti byly pro údržbu zakoupeny hydraulický utahovák a stolní vrtačka. V rámci rozšíření informačního systému byla dodána nová telefonní ústředna na dispečink, rozšířena datová síť, pro čárové kódy byly dodány čtečky a byl instalován kamerový systém. Mimo tyto akce byly realizovány akce na nemovitostech úprava stěn a podlah výrobních hal, úprava potrubních a kabelových tras, úprava OK sloupů hal a zajištění nového označení společnosti. Nejdůležitější akce v oblasti zlepšení pracovního prostředí a ekologie realizované v roce 2007: úprava stěn a podlah výrobních hal, přemístění žíhací pec IGNIS, osvětlení hal úpraven, realizace pracoviště pily, nákup jeřábů, nákup hydraulického utahováku. Mimo tyto vyjmenované akce probíhá souběžně samostatná investiční akce Rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann, ve které bylo v roce 2007 proinvestováno 85,1 mil. Kč. V roce 2007 byly na základě výběrového řízení uzavřeny kontrakty na dodávku základních agregátů karuselové a krokové pece, kalibrovacího stroje, kotoučové pily a zařízení nedestruktivní kontroly. Dále byly již z větší části uzavřeny smlouvy na dodávku ostatních zařízení, stavebních a montážních prací. V průběhu roku byla postavena obráběcí dílna pro rekonstruovanou trať a zahájeny stavební práce na základech karuselové pece, krokové pece a kalibrovny. Současně probíhají demolice a likvidace nepotřebných zařízení včetně úprav ocelové konstrukce hal. Rovněž pokračuje zpracování výrobní dílenské a realizační projektové dokumentace. Všichni zaměstnanci společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., jako součást skupiny TŽ-MS, se hlásí k odpovědnosti za: bezpečnost a ochranu zdraví jejich vlastní, spoluzaměstnanců, zaměstnanců smluvních dodavatelů prací, zboží a služeb, zákazníků a dalších návštěv v areálu společnosti, ochranu životního prostředí. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

17 Podílíme se na modernizaci energetické základny dodávkami trubek pro energetická zařízení po celém světě We participate in modernising the energy base through supplying tubes for energy facilities all over the world VII. RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007 Investments, Technology, Ecology In 2007 the aggregate investments totalled CZK million in the following structure: CZK 85.1 million the investment Reconstruction and Modernisation of the Big Mannesmann n Rolling Mill (of which CZK 54.1 million included prepayments for main supplies); and CZK 33.7 million other investments. A considerable portion of other investments was targeted at technologies in order to increase the quality of production and other activities related to the ongoing reconstruction and modernisation of the Big Mannesmann rolling mill. Renovation of the plant for performing non-destructive defect tube testing in one location by means of using stray flux was finished within the premises of the Small Mannesmann mill. Relocation of the IGNIS I annealing furnace and adjustment of the furnace crown, followed by a switch from fuelling by coke-oven gas to natural gas ensured improvement m of the heat-treating process and the subsequent enhancement of the annealed tube assortment. A band-saw site for test tube trimming and tube cutting was established in the Big Mannesmann ne mill, which h sped up the process of tube acceptance after the testing tin and made space to avoid time-consuming transportation of tubes back to the finishing department. Purchase and installation of two new ground-operated bridge cranes increased the quality of material transportation and safety in the transportation of loads. In accordance with proper lighting conditions at testing workplaces, new lighting equipment has been installed in the finishing hall. Streamlining of maintenance processes was supported by a purchase of a hydraulic tightener and a bench drill. In respect of upgrading the IT system of the company a new telephone and dispatching centre were constructed, enlargement of the data network was performed and barcode readers and a CCT system were installed. In addition to the above-mentioned investments, activities focused on the building renovation and maintenance as follows: renovation of walls and floors in the production halls, adaptation of the pipeline and cable systems, reconstruction of the OK pillars in the halls and establishing new marking within the company. The most important projects focused on improving the work environment and ecology in 2007 included: renovation of walls and floors in the production halls; relocation of the IGNIS annealing furnace; lighting of the finishing hall; establishing a band-saw site; purchase of cranes; and purchase of a hydraulic tightener. Apart from the above activities an independent project involving ng renovation and modernisation of the Big Mannesmann mill was in progress with the investments totalling CZK 85.1 million in Based on the tender er procedure in 2007, contracts for the supply of essential units were concluded, comprising contracts for the supply ply of a rotary-hearth furnace, a walking beam furnace, a sizing rolling mill, a circular saw and an appliance for nondestructive testing. Other contracts (partially concluded) deal with supplies of other equipment and construction and assembly work. During 2007 a worksite for the reconstructed railway spur was built and construction operations for the rotary-hearth furnace and walking beam furnace foundations commenced. Other ongoing activities comprise demolition and disposal of redundant equipment including renovation of steel components of halls and processing of the production and implementation project documentation. All employees of VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., as part of the TŽ-MS Group, are responsible for: protection and safety of their own health, the health of their colleagues, employees of contractual suppliers of work, goods and services, clients and other visitors to the company s premises; and protection of the environment. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

18 Společnost VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. se dále zavazuje, že: bude dbát na bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci svých zaměstnanců, bude soustavně usilovat o to, aby provoz veškerých zařízení a spjaté činnosti s tímto provozem neměly negativní vliv na životní prostředí. Jakost Předpokladem pro dosažení dobrých hospodářských výsledků organizace při zabezpečení spokojenosti zákazníka je soustavná péče o jakost. V roce 2007 naše společnost úspěšně splnila podmínky 1. kontrolního auditu po 4. prodlužovacím provedeného společností TŰV NORD pro certifikaci podle EN ISO 9001:2000. Velký důraz byl ve společnosti kladen na využití tvůrčího potenciálu celého pracovního kolektivu v oblasti soustavného zlepšování kvality našich výrobků a na zvyšování pocitu zodpovědnosti za spokojenost zákazníka. V roce 2007 získala naše společnost oprávnění užívat označení shody CE pro výrobu trubek dle EN od společnosti TŰV NORD. Došlo k prodloužení platnosti certifikátů pro dodávky trubek pro tlakové systémy podle Evropské směrnice č. 97/23/EG-PED/DGRL a AD 2000 WO a to rovněž od společnosti TŰV NORD. Dále došlo v průběhu loňského roku k úspěšnému prodloužení již platných certifikátů u trubek určených pro stavbu lodí a to od následujících společností Bureau Veritas, Det Norske Veritas a Lloyd s Register. Obchod V roce 2007 se ve světě vyrobilo milionů tun oceli, což je o 7,4% více než v předchozím roce. Celkově jde o historicky zcela nejvyšší úroveň výroby vůbec, oproti úrovni před deseti lety jde o 65% nárůst, přičemž nejvýznamnější podíl na tomto růstu má Čína a oblast Asie. Spotřeba bezešvých trubek v Evropě v roce 2007 vzrostla o 8,7% na 3,2 mil. tun, v rámci EU25 především díky růstu spotřeby Německa, v EU10 pak díky ČR a Polsku. Výroba také kontinuálně roste od roku Situace na trhu v ČR se příznivě vyvíjí a předpokládá se, že poptávka po ocelových bezešvých trubkách bude průběžně rovnoměrně stoupat. Úspěšně se rozvíjí strojírenská výroba a automobilový průmysl, roste stavebnictví, které táhnou velké zakázky v budování infrastruktury. Předpokládá se významný růst při budování nových a modernizaci stávajících energetických kapacit. Od prodává naše společnost své výrobky konečným odběratelům prostřednictvím obchodního zastoupení společnosti MORAVIA STEEL a.s. Veškeré teritoriální rozdělení prodeje trubek a struktury tržeb na Českou republiku a zahraničí proto zohledňuje tento vztah. V roce 2007 jsme prodali celkem tun výrobků, což představuje hodnotu milionů Kč. Celkem 27% z toho bylo určeno pro tuzemský trh. Podíl naší společnosti na tuzemském trhu ocelových bezešvých trubek se pohybuje dlouhodobě v rozmezí 15-20%, v loňském roce se jedná o podíl 17%. Hlavními událostmi a změnami ovlivňujícími obchod v roce 2007 v naší společnosti byly: připojení Rumunska k EU, čímž zmizela bariéra antidumpingu pro Rumunsko a otevřel se tím obchodní prostor pro konkurenci, rostoucí tlak dovozů trubek z Číny, nepříznivý vývoj kurzu EUR a USD, postupné zdražování paliv a energií, realizace rozsáhlých oprav a investic v oblasti energetiky. Pro zjištění spokojenosti zákazníků byla opět provedena a zpracována každoroční rozsáhlá anketa, jejíž výsledky byly zapracovány do operativních, ale především dlouhodobějších investičních plánů. Úspěšně jsme se prezentovali na slovenském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře a také na 49. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, společně s mateřskou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a MORAVIA STEEL a.s. Tržby (mil. Kč) Rok Výrobky z toho: - Česká republika zahraničí Služby Celkem tržby VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

19 V roce 2007 došlo k záměně topného média žíhací IGNIS pece koksárenský plyn byl nahrazen ekologičtější variantou zemním plynem In 2007, the Company switched the type of fuel used in the IGNIS annealing furnace from coke-oven gas to more environmentally-friendly natural gas VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. further undertakes to: see to it that the working conditions of its employees are safe and cause no health problems; and strive to ensure that the operation of all facilities and the related activities will not have a negative impact on the environment. Quality The good results of operations and customer satisfaction are dependent on ongoing assurance of quality. In 2007 the company successfully met the conditions of the first TŰV NORD re-certification audit performed after its fourth extension under the EN ISO 9001:2000 standards. s. The company focused on the creative potential of the whole staff in continuously increasing product quality and on enhancing the feeling of responsibility for customer satisfaction. In 2007, the company received the authorisation to use the CE compliance for the production of tubes according to EN from TÜV NORD. The certificates under European Directive No. 97/23/EG-PED/DGRL, ED AD 2000 WO and TÜV NORD for delivering tubes for pressure system production were extended. Another successful step for the company was the extension of the existing certificates for the tubes intended nd d for the construction of ships by Bureau Veritas, Det Norske Veritas and Lloyd s Register. Trade In 2007 worldwide steel el production reached 1,322 million tonnes, which represents 7.4 percent year-on-year y growth. Overall, this is historically the highest level of production ever, up by 65 percent compared to the period ten years ago, with China and the Asian region as the key driving force behind this growth. The consumption of steel seamless tubes in Europe grew by 8.7 percent to 3.2 million io tonnes in 2007, which was predominantly caused by consumption growth in Germany (within the EU 25) and in the Czech Republic and Poland (within the EU 10). The production on has been increasing continuously since The rising tendency on the Czech market suggests gradual future growth in demand of seamless steel tubes. This is predominantly caused by the increasing progress in engineering, automotive and construction industries supported by the infrastructure expansion. Major growth is expected in building and modernising the power capacity. On 1 January 2006 our company began to sell its products to end customers through the business representation of MORAVIA STEEL a.s. The division of the sales of tubes and the structure of sales by territory, i.e. the Czech Republic and export, reflects this arrangement. In 2007, the company sold 104,179 tonnes of products amounting to CZK 2,631 million, of which 27 percent was intended for the local market. The share of our company in the local market of steel seamless tubes ranges between 15 and 20 percent in the long-term. In the year ended 31 December 2006, the share was 17 percent. The main events and changes in our company influencing the trading activities in 2007 were: romania s accession to the EU; the repeal of the antidumping barrier for Romania, paving way for competition; increasing pressure caused by imports of tubes from China; adverse development of EUR and USD rates; gradual rise in the prices of fuel and energy; and major renovation and modernisation projects in the power industry. To determine the satisfaction level of our customers, an annual large-scope survey was conducted, the results of which were incorporated into our operating and long-term investment plans. We successfully promoted our company at the International Engineering Fair in Nitra, Slovakia, and the 49th International Engineering Fair in Brno, together with our parent company, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. and MORAVIA STEEL a.s. Sales (CZK million) Year Products 2,411 2,329 2,631 Of which: - Czech Republic 836 2,329 2,631 - Abroad 1,575 Services Total sales 2,421 2,339 2,649 ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

20 Struktura tržeb z prodeje trubek Česká republika Zahraničí % 73 % % 70 % % 65 % Teritoriální a sortimentní členění prodeje v tis. tun v roce 2007 Česká republika Zahraničí Hladké trubky 27,4 65,4 Olejářské trubky 0,2 11,2 Teritoriální srovnání prodeje v letech v tis. tun Česká republika Zahraničí ,6 76, ,1 73, ,1 61, Sortimentní srovnání prodeje v letech v tis. tun Hladké trubky Olejářské trubky ,8 11, ,0 13, ,9 18, VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VVT VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VVT VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VVT VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VVT VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. 2006 1 2 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE

Více

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008 VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008 Obsah 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 6 Vybrané hospodářské ukazatele za rok 2008 6 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÁLCOVNA TRUB TŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÁLCOVNA TRUB TŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÁLCOVNA TRUB TŽ 1 OBSAH 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Vybrané hospodářské ukazatele za rok 2009 8 Základní údaje o společnosti 10 Profil společnosti

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE 2 // OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND MANAGING DIRECTOR

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE 2 // OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND MANAGING DIRECTOR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA // ANNUAL REPORT // 2005 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE 2 // OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND MANAGING

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

z p r á v a o v z t a z í c h

z p r á v a o v z t a z í c h z p r á v a o v z t a z í c h ZPRÁVA O VZTAZÍCH Tato zpráva o vztazích mezi obchodní společností, se sídlem Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 25830716, zapsanou v oddílu B, vložce 2093,

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Třinecké železárny, a. s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, Czech Republic tel.: +420 558 531 111, fax: +420 558 331 831 www.trz.

Třinecké železárny, a. s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, Czech Republic tel.: +420 558 531 111, fax: +420 558 331 831 www.trz. Třinecké železárny, a. s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, 739 70 Třinec, Czech Republic tel.: +420 558 531 111, fax: +420 558 331 831 www.trz.cz Moravia Steel a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Příloha Výroční zprávy ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Příloha Výroční zprávy ZPRÁVA O VZTAZÍCH Příloha Výroční zprávy ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2014 Tato zpráva o vztazích mezi obchodní společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 202/7292/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 297/10 v bytovém domě č.p. 297 včetně podílu na společných částech

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více