VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

2 Obsah 4 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 6 II. Vybrané hospodářské ukazatele za rok III. Základní údaje o společnosti 8 IV. Profil společnosti 12 V. Orgány a vedení společnosti 14 VI. Organizační struktura 16 VII. Výsledky roku investice, technika a ekologie 18 jakost 18 obchod 22 zaměstnanci 24 VIII. Zpráva o vztazích v účetním období IX. Zpráva dozorčí rady za rok X. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti za rok XI. Účetní závěrka k Příloha k účetní závěrce roku VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

3 Table of Contents 5 I. Opening Statement of the Chairman of the Board and Company Director 7 II. Selected Economic Indicators for the Year Ended 31 December III. Corporate Details 9 IV. Profile of the Company 13 V. Statutory Bodies and Management of the Company 15 VI. Organisational Structure 17 VII. Results for the Year Ended 31 December Investments, Technology, Ecology 19 Quality 19 Trade 23 Employees 25 VIII. Report on Relations for the Year Ended 31 December IX. Report of the Supervisory Board for the Year Ended 31 December X. Auditor s Report to the Shareholders of the Company for the Year Ended 31 December XI. Financial Statements for the Year Ended 31 December Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2007 ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

4 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, dámy a pánové, rok 2007 byl pro naši společnost rokem velmi úspěšným z mnoha hledisek. Růst výroby a spotřeby v našem oboru pokračuje díky příznivému vývoji na trhu s bezešvými trubkami, přičemž u nás těžíme z komparativní výhody vůči konkurenci, protože vzhledem k pružnosti našich tratí můžeme v relativně krátké době dodat široký výběrový sortiment i malá množství. Na trhu s ocelí bylo možné v roce 2007 sledovat několik výrazných trendů, především pak zvýšení průměrných cen u vyvážených výrobků z nelegované oceli oproti rokům minulým. Největším světovým hráčem v ocelářství je v posledních letech bezesporu čínská ekonomika, jejíž výroba v loňském roce tvořila zhruba 40% celosvětové produkce oceli. Ve výrobě ocelových trub dochází k výrazné expanzi. Staví se nové výrobní podniky, rozšiřují a modernizují se stávající kapacity, firmy se konsolidují do větších a silnějších celků, investují do inovací a technologií. Vše je vyvoláno zvýšenou poptávkou, především ze sektorů petrochemického, strojírenského a automobilového průmyslu a v neposlední řadě ze sektoru energetiky. Významnou událostí je nastartování obnovy energetických zdrojů celosvětového charakteru, což s sebou přináší obrovský investiční potenciál a lze očekávat velké zakázky pro hutní a strojírenské firmy. V průběhu roku 2007 jsme se soustředili na zvyšování kvality produkce, rozvoj informačního systému, racionalizaci výroby a snižování nákladů. Zvýšený důraz je i nadále kladen na rozvoj firemní kultury, inovační přístupy, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, komunikaci a orientaci na zákazníka. Moderní trendy potvrzují, že jakékoliv výraznější změny ve firmě je efektivní provádět projektovým způsobem a proto se i naše společnost vydala touto cestou, a v roce 2007 vyhlásila Program změny společnosti Byly vypracovány zásadní investiční záměry na léta Hlavním strategickým projektem je Rekonstrukce a modernizace provozu Velký Mannesmann, od kterého očekáváme především zlepšení povrchové kvality a rozměrové přesnosti vyráběných trubek, změnu sortimentní skladby ve prospěch výrobků vyšší přidané hodnoty a výroby vyšších jakostních stupňů, včetně výroby trubek z legovaných ocelí. Dalším očekávaným dopadem je rozšíření nabídky pro sektor těžby ropy a zemního plynu, obnovu sektoru energetiky a výroba speciálních legovaných jakostí pro výrobce tlakových nádob. Samotné přípravné práce běží již od roku 2005 a k vlastnímu zahájení stavebních prací došlo ve 2. čtvrtletí roku Výroba dosáhla celkového objemu tun trubek a tržby dosáhly celkové hodnoty tis. Kč. Skutečnost, že zaujímáme významné místo na českém i světovém trhu, je nejen potěšitelná, ale zároveň zavazující. Pro další rozvoj firmy, regionu, ale i celého oboru spolupracujeme a komunikujeme s ostatními moderními ocelářskými a hutními firmami. Úzká spolupráce je navázána s organizací Hutnictví železa, a.s., kde jsme aktivním členem, stejně jako jsme členy Hospodářské komory České republiky a také mezinárodní asociace výrobců trub, International Tube Association. V roce 2007 byla odsouhlasena akcionáři změna názvu a loga společnosti s účinností od Změna názvu společnosti na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je nedílnou součástí budování společné korporátní identity. Tímto krokem bude završena integrace do struktury firem ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL. Za úspěšnými výsledky roku 2007 stojí kvalitní týmová práce všech lidí v naší společnosti. Velký podíl náleží také našim obchodním a finančním partnerům a spolupracujícím organizacím, v mnohém se můžeme opírat o silné a stabilní zázemí mateřské firmy a dobré vztahy se skupinou spřízněných podniků. Věříme proto, že i v nadcházejícím roce se nám podaří zúročit všechny příležitosti a upevníme si své postavení, dobré jméno a dobré vztahy s partnery, a že i nadále budeme sehrávat klíčovou roli ve zvyšování kvality života zaměstnanců i obyvatel regionu. Ing. Jaroslav Šarovský Předseda představenstva a ředitel společnosti 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

5 I. OPENING STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND COMPANY DIRECTOR Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen, 2007 was a very successful year for our company in many respects. The growth of production and consumption in our industry continued thanks to the positive development on the market with seamless steel tubes. We benefit from our competitive advantage, stemming from the flexibility of our mills which allows us to supply a wide range of products as well as small amounts in a relatively short time. In 2007, the steel market underwent several major trends, most notably the increase in average prices of exported unalloyed steel products compared to prior years. The Chinese economy, whose production exceeded 40 percent of annual steel production around the world, has undoubtedly become the biggest global player in the industry. The construction of steel tubes significantly expanded. New production plants are being built and the current ones are being expanded and modernised, companies consolidate into bigger and stronger groups and invest in innovations and technologies. All of this is driven by higher demand, primarily from the petrochemical, engineering, automotive and, last but not least, power industries. The start of worldwide conservation of energy resources is a significant phenomenon, which brings immense investment potential. We are likely to expect major orders to be placed by metallurgical and engineering plants. During 2007 we focused on increasing the quality of production, information system development, rationalisation of production and cost-cutting. Great emphasis is placed on corporate culture development, innovative approaches, improvement of employee qualification, communication and the customer-driven approach. Modern trends have confirmed the effectiveness of effecting major changes within the firm by means of projects. As a result, our Company reflected these trends and announced the Change Programme of the company in the period between and 2009 in Major investment plans were designed for the period between 2007 and The main strategic project involves Renovation and modernisation of the Big Mannesmann operation, which is to improve the surface quality and size accuracy of produced tubes, increase the proportion of products with higher added value and enhance the production of higher quality grades, including the production of tubes made of alloyed steel. In addition, the investment plan implementation is expected to result in an expanded offer to the oil and natural gas extraction sector, realignment of the power sector and production of special alloy steels for the producers of pressure vessels. These preparations have been in progress since 2005 and the construction procedures were started in the second quarter of The production reached an aggregate volume of 105,115 tonnes with sales totalling CZK 2,648,529 thousand. The fact that we enjoy a significant position on the Czech market as well as around the world is not just pleasing it is also a challenge. For the sake of further development of our company, the region and the whole industry, we cooperate and communicate with other modern steelworks and ironworks. We closely cooperate with the Hutnictví železa, a.s. association, where we are an active member, and we are member of the Czech Chamber of Commerce (Hospodářská komora České republiky) and the International Tube Association. In 2007 the shareholders agreed with the change of the Company s name and logo with effect from 1 April The new name VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. thus represents an indispensable part of the efforts to build a unified corporate identity. The integration within the corporate structure of the TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA STEEL Group will be completed following the implementation of this step. The successful results of 2007 are attributable to the excellent team work of all l our employees. However, they could not be achieved without our business and financial partners and cooperating organisations. We have been given a chance to take advantage of the robust and solid support from our parent company and good relations with the group of related companies. Hence we believe that, in the coming year, we will jointly benefit from all opportunities, strengthen our position, reputation and our sound relations with partners while acting as a key player in improving the quality of life of our employees and citizens in nthe region. Jaroslav Šarovský Chairman of the Board of Directors and Company Director ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

6 II. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ZA ROK 2007 Výroba ocelových trubek tun Prodej vlastních výrobků ocelové trubky tun Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tis. Kč Přidaná hodnota na 1 zaměstnance 758 tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč z toho dlouhodobý nehmotný majetek tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Zásoby tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Investiční výstavba tis. Kč Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 801 osob III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Společnost je zapsána od v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka Akcionáři společnosti ke dni TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 44 kusů akcií, tj. 100 % Počet akcií Nominální hodnota (v tis. Kč) Struktura nominální hodnoty jednotlivých akcií a počet akcií se v letech neměnila, akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou na jméno a jsou plně převoditelné. Společnost nemá žádné zaměstnanecké akcie. Sídlo akciové společnosti Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132, PSČ Identifikační číslo organizace Daňové identifikační číslo CZ Základní kapitál tis. Kč Jediný akcionář TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Změna názvu společnosti na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je nedílnou součástí budování společné korporátní identity Changing the Company name to VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. represents an indispensable part of the efforts to build a unified corporate identity Hlavní předmět podnikání společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je výroba a prodej ocelových bezešvých trubek. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí a v oblasti výzkumu a vývoje nepodniká žádné aktivity. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

7 Podílíme se na získávání obnovitelných zdrojů energie využíváním síly větru naše trubky jsou použity pro stavbu offshore větrných mlýnů We participate in obtaining renewable energy sources by using wind power our pipes are used for the construction of offshore wind mills III. CORPORATE DETAILS Since 1 January 1999, the company has been recorded in the Register of Companies maintained by the Regional Court in Ostrava, Section B, File II. SELECTED ECONOMIC INDICATORS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007 Production of steel tubes 105,115 tonnes Sale of own products steel tubes 104,179 tonnes Sales of own products and services CZK 2,648,529 thousand Added value per one employee CZK 758 thousand Gross profit CZK 251,710 thousand Total assets CZK 1,242,764 thousand Of which Intangible fixed assets CZK 1,213 thousand Tangible fixed assets CZK 369,209 thousand Inventory CZK 505,328 thousand Equity CZK 884,550 thousand Liabilities CZK 346,370 thousand Capital construction CZK 118,831 thousand Average recalculated number of 801 persons employees shareholders of the company as of 31 December 2007 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 44 shares, i.e. 100 % Number of shares Nominal value (in CZK thousand) 4 100, , The structure of the nominal value of individual shares and the number of shares remained unchanged between 2000 and The shares are not readily marketable. They are registered and fully transferable. The company has no employee shares. Registered office of the joint stock company Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132, , Czech Republic Corporate ID Tax ID CZ Share capital CZK 418,166 thousand Sole shareholder TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. The principal business activities of VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. are the production and sale of seamless steel tubes. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. has no organisational branch abroad and conducts no research and development activities. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

8 IV. PROFIL SPOLEČNOSTI VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. je výrobní podnik zaujímající významné postavení na trhu bezešvých trubek jak v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem první evropské rourovny užívající od roku 1908 Stiefelův výrobní proces. V letech byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií. Tato technologie výroby bezešvých trubek v modernizované podobě je i v současné době základem výroby sortimentu ocelových bezešvých trubek průměru 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše, z ocelí nelegovaných i legovaných, s kapacitou 105 tis. tun ročně. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. vyrábí a dodává: bezešvé ocelové trubky hladké, válcované za tepla, trubky profilové, trubky olejářské casing a line pipe. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. nabízí ucelený prodejní program s nejčastějším využitím v oborech: výroba energetických zařízení, chemický průmysl, strojírenství a automobilový průmysl nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, vodící kladky, stavebnictví produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, konstrukce budov, těžba ropy, zemního plynu, vodní vrty a geologický průzkum. Komplexní nabídka podle přání odběratelů je doplněna o: tepelnou úpravu trubek žíháním, atestaci mechanických vlastností, chemického složení, hodnocení a dokumentaci metalografické struktury materiálu, defektoskopii nedestruktivním zkoušením rozptylovými toky, ultrazvukem a magnetickou práškovou metodou. Pro výrobu trubek je společnost VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. držitelem certifikátu zabezpečování jakosti dle EN ISO 9001:2000, API Spec 5CT a API Spec 5L a četných výrobkových certifikátů. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

9 Pomáháme městům a vesnicím lépe dýchat naše trubky jsou součástí elektricky poháněných dopravních prostředků a konstrukcí vlakových nádraží IV. We bring better air quality to towns and villages our pipes are part of electricity powered vehicles and train station constructions PROFILE OF THE COMPANY VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. is a manufacturing company which enjoys a major position on the market of seamless tubes both in the Czech Republic and in Europe. The company is the successor of the first european tube producer to use the Stiefel production process. This process has been applied since Between en 1918 and 1925, two rolling mills using Mannesmann technology were put into operation. To date, this technology, applied in the production of upgraded seamless tubes, serves as the basis for the manufacture ur of various seamless tubes made of alloyed and unalloyed steel with diameters between 60.3 and mm m and wall thickness from 6.3 mm; m the annual capacity is 105,000 tonnes. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. produces and delivers: smooth seamless hot rolled steel tubes; profile tubes; and oil pipes casings and line pipes. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. offers a complex sales program that can be applied primarily in the following areas: the production of power generating equipment; chemical industry; engineering and automotive industry axles, frames, buffers, print rolls, guide pullers; construction product tubes, slagtubes, micropiles, microbrace, grouting, building construction; and oil and natural gas extraction, water boring and geological survey. Additional services, provided at the request of our clients, include: tube annealing; testing of mechanical properties, chemical composition, assessment and documentation of metallographic material structure; and non-destructive defect detection using stray flux testing, ultrasound and the magnetic particle testing method. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. holds the EN ISO 9001:2000 quality assurance certificate, API Spec 5CT and API Spec 5L certificates for tube production, as well as numerous product certificates. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

10 Strategie Základními pilíři ve strategickém rámci společnosti jsou čtyři klíčové oblasti: PARTNERSTVÍ TECHNOLOGIE LIDÉ ŘÍZENÍ Mise Předvídat budoucnost znamená vytvářet ji. Vize Flexibilní výrobce ocelových bezešvých trubek s dlouholetou oborovou zkušeností. Firemní kultura Hlavní cílové oblasti působení firemní kultury byly definovány takto: otevřená komunikace, profesionální a týmová práce, iniciativa zaměstnanců, zvyšování znalostí a dovedností, inovace a zlepšování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Cíle společnosti kontinuálně zvyšovat přidanou hodnotu na zaměstnance, dosahovat uspokojivé rentability investovaného kapitálu, rozšiřovat výrobu olejářských trubek ve vyšších jakostech, zavést výrobu trubek pro tlakové nádoby a hydraulické válce, implementovat projektové a procesní řízení. V roce 2007 činily naše náklady související s ochranou životního prostředí téměř 29 milionů Kč In 2007, the costs of protecting the environment amounted to almost CZK 29 million 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

11 Strategy The company high-level strategy is based on four pillars: Partnership Technology People Management Mission To foresee the future means to create it. Vision A flexible producer of seamless steel tubes with vast industry experience. Corporate Culture The defined corporate culture is primarily targeted at: open communication; professional and team cooperation; proactive approach of employees; expanding knowledge and skills; innovation and improvement; and safety and health at work. Company Objectives increase the value added per employee on an ongoing basis; achieve satisfactory return on invested capital; expand the manufacture of higher quality oil pipes; introduce the manufacture of tubes for pressure tanks and hydraulic cylinders; and implement project and process management. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

12 V. ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo (k ) Ing. Jaroslav Šarovský předseda představenstva Ing. Petr Popelář místopředseda představenstva Ing. Petr Špunda člen představenstva Dozorčí rada (k ) Ing. Jan Czudek předseda dozorčí rady Bc. Eduard Kukuczka místopředseda dozorčí rady Jiří Slíva člen dozorčí rady Vedení společnosti (k ) Ing. Jaroslav Šarovský ředitel společnosti Ing. Petr Popelář odborný ředitel (finance) Ing. Petr Špunda odborný ředitel (výroba, technika) Ing. Jiří Rutar vedoucí oddělení Investice Andrea Ševěčková vedoucí odboru Personalistika V roce 2007 byly zrušeny stožárová pec a pec hrotového bucharu zdroje znečišťování ovzduší In 2007, the Company disposed of the tower furnace and the hammer furnace, both of which were sources of air pollution Změny v orgánech a vedení společnosti v období po 1. lednu 2007: S účinností od byla Rozhodnutím představenstva společnosti: jmenována Andrea Ševěčková do funkce vedoucí odboru Personalistika tak, že výkon této její funkce započal dnem S účinností od byl Rozhodnutím představenstva společnosti v návaznosti na provedené změny v organizační struktuře společnosti: odvolán Ing. Jiří Rutar z funkce vedoucího odboru Technika tak, že výkon jeho funkce zanikl uplynutím dne a z funkce Představitele managementu VVT-MS prodej bezešvých trubek tak, že výkon jeho funkce zanikl uplynutím dne , jmenován Ing. Petr Špunda výrobním a technickým ředitelem tak, že výkon jeho funkce započal dnem a Ing. Petr Vítek byl jmenován Představitelem managementu VVT-MS prodej bezešvých trubek tak, že výkon jeho funkce započal dnem S účinností od byl Rozhodnutím představenstva společnosti: jmenován Ing. Jiří Rutar do funkce vedoucího oddělení Investice tak, že výkon této jeho funkce započal dnem VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

13 V. Jaroslav Šarovský Petr Popelář Petr Špunda STATUTORY BODIES AND MANAGEMENT OF THE COMPANY Board of Directors (as of 31 December er 2007) Jaroslav Šarovský Chairman of the Board Petr Popelář Vice-Chairman of the Board Petr Špunda Member of the Board Supervisory Board (as of 31 December 2007) Jan Czudek Chairman of the Supervisory Board Eduard Kukuczka Vice-Chairman of the Supervisory Board Jiří Slíva Member of the Supervisory Board Management (as of 31 December 2007) Jaroslav Šarovský Company Director Petr Popelář Financial ia Director Petr Špunda Production and Technology Director Jiří Rutar Investment nt Manager Andrea Ševěčková Human Resources Manager Changes in the Statutory Bodies and Management after 1 January 2007: Effective from 1 April 2007 and pursuant to the resolution of the Supervisory Board of: as of 1 April 2007, Andrea Ševěčková was appointed to the post of Human Resources Manager. With effect from 1 November 2007 and pursuant to the resolution of the Board of Directors of the following changes in the organisational structure of the company were made: Jiří Rutar was recalled from the position of Technology Manager effective from 31 October 2007 and from the position of Management Representative of VVT-MS Sales of Seamless Steel Tubes as of 30 November 2007; Petr Špunda was appointed Production and Technology Director, taking office on 1 November 2007 and Petr Vítek was appointed Management Representative of VVT-MS Sales of Seamless Steel Tubes, taking office on 1 December With effect from 1 November 2007 and pursuant to the resolution of the Board of Directors of: Jiří Rutar was appointed Capital Investment Manager, taking office on 1 November ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

14 VI. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura k VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO STV INVESTICE ŘEDITEL SPOLEČNOSTI MARKETING ŘÍZENÍ JAKOSTI PERSONÁLNÍ ODBOR VÝROBA A TECHNIKA FINANČNÍ ÚSEK 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

15 GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS INVESTMENTS COMPANY DIRECTOR MARKETING QUALITY MANAGEMENT HR PRODUCTION AND TECHNICAL DEPARTMENT FINANCIAL DEPARTMENT VI. ORGANISATIONAL STRUCTURE Organisational structure as of 31 December 2007 ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

16 VII. VÝSLEDKY ROKU 2007 Investice, technika a ekologie V roce 2007 bylo proinvestováno celkem 118,8 mil. Kč a to v členění: 85,1 mil. Kč Investiční akce Rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann (z toho jsou 54,1 mil. Kč poskytnuté zálohy na hlavní dodávky), 33,7 mil. Kč ostatních investice. Velká část ostatních investic byla zaměřena do akcí v oblasti technologie s cílem zkvalitnit výrobu a do akcí majících návaznost na zahájenou rekonstrukci válcovací tratě Velký Mannesmann. V prostorách provozu Malý Mannesmann byla dokončena rekonstrukce pracoviště nedestruktivní kontroly, která umožňuje nedestruktivní kontrolu trubek rozptylovými toky a ultrazvukem na jednom pracovišti. Dále byla přemístěna žíhací pec IGNIS, kde se úpravou klenby pece a přechodem z koksárenského na zemní plyn dosáhlo rozšíření sortimentu žíhaných trubek a zkvalitnění procesu tepelného zpracování. Na provoze Velký Mannesmann bylo vybudováno pracoviště pásové pily pro provádění obřezů a řezání zkoušek trubek u přejímkového roštu, čímž se docílilo zrychlení přejímkového řízení zrychlením odběru zkoušek bez zdlouhavých převozů trubek zpět na úpravnu. Zkvalitnění přepravy materiálu a zvýšení bezpečnosti při přepravě břemen zajistil nákup a instalace dvou nových mostových jeřábů dálkově ovládaných ze země. Pro zajištění požadovaných světelných podmínek na revizních pracovištích bylo realizováno nové osvětlení hal úpravny. Pro zlepšení a usnadnění práce při údržbářské činnosti byly pro údržbu zakoupeny hydraulický utahovák a stolní vrtačka. V rámci rozšíření informačního systému byla dodána nová telefonní ústředna na dispečink, rozšířena datová síť, pro čárové kódy byly dodány čtečky a byl instalován kamerový systém. Mimo tyto akce byly realizovány akce na nemovitostech úprava stěn a podlah výrobních hal, úprava potrubních a kabelových tras, úprava OK sloupů hal a zajištění nového označení společnosti. Nejdůležitější akce v oblasti zlepšení pracovního prostředí a ekologie realizované v roce 2007: úprava stěn a podlah výrobních hal, přemístění žíhací pec IGNIS, osvětlení hal úpraven, realizace pracoviště pily, nákup jeřábů, nákup hydraulického utahováku. Mimo tyto vyjmenované akce probíhá souběžně samostatná investiční akce Rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann, ve které bylo v roce 2007 proinvestováno 85,1 mil. Kč. V roce 2007 byly na základě výběrového řízení uzavřeny kontrakty na dodávku základních agregátů karuselové a krokové pece, kalibrovacího stroje, kotoučové pily a zařízení nedestruktivní kontroly. Dále byly již z větší části uzavřeny smlouvy na dodávku ostatních zařízení, stavebních a montážních prací. V průběhu roku byla postavena obráběcí dílna pro rekonstruovanou trať a zahájeny stavební práce na základech karuselové pece, krokové pece a kalibrovny. Současně probíhají demolice a likvidace nepotřebných zařízení včetně úprav ocelové konstrukce hal. Rovněž pokračuje zpracování výrobní dílenské a realizační projektové dokumentace. Všichni zaměstnanci společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., jako součást skupiny TŽ-MS, se hlásí k odpovědnosti za: bezpečnost a ochranu zdraví jejich vlastní, spoluzaměstnanců, zaměstnanců smluvních dodavatelů prací, zboží a služeb, zákazníků a dalších návštěv v areálu společnosti, ochranu životního prostředí. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

17 Podílíme se na modernizaci energetické základny dodávkami trubek pro energetická zařízení po celém světě We participate in modernising the energy base through supplying tubes for energy facilities all over the world VII. RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2007 Investments, Technology, Ecology In 2007 the aggregate investments totalled CZK million in the following structure: CZK 85.1 million the investment Reconstruction and Modernisation of the Big Mannesmann n Rolling Mill (of which CZK 54.1 million included prepayments for main supplies); and CZK 33.7 million other investments. A considerable portion of other investments was targeted at technologies in order to increase the quality of production and other activities related to the ongoing reconstruction and modernisation of the Big Mannesmann rolling mill. Renovation of the plant for performing non-destructive defect tube testing in one location by means of using stray flux was finished within the premises of the Small Mannesmann mill. Relocation of the IGNIS I annealing furnace and adjustment of the furnace crown, followed by a switch from fuelling by coke-oven gas to natural gas ensured improvement m of the heat-treating process and the subsequent enhancement of the annealed tube assortment. A band-saw site for test tube trimming and tube cutting was established in the Big Mannesmann ne mill, which h sped up the process of tube acceptance after the testing tin and made space to avoid time-consuming transportation of tubes back to the finishing department. Purchase and installation of two new ground-operated bridge cranes increased the quality of material transportation and safety in the transportation of loads. In accordance with proper lighting conditions at testing workplaces, new lighting equipment has been installed in the finishing hall. Streamlining of maintenance processes was supported by a purchase of a hydraulic tightener and a bench drill. In respect of upgrading the IT system of the company a new telephone and dispatching centre were constructed, enlargement of the data network was performed and barcode readers and a CCT system were installed. In addition to the above-mentioned investments, activities focused on the building renovation and maintenance as follows: renovation of walls and floors in the production halls, adaptation of the pipeline and cable systems, reconstruction of the OK pillars in the halls and establishing new marking within the company. The most important projects focused on improving the work environment and ecology in 2007 included: renovation of walls and floors in the production halls; relocation of the IGNIS annealing furnace; lighting of the finishing hall; establishing a band-saw site; purchase of cranes; and purchase of a hydraulic tightener. Apart from the above activities an independent project involving ng renovation and modernisation of the Big Mannesmann mill was in progress with the investments totalling CZK 85.1 million in Based on the tender er procedure in 2007, contracts for the supply of essential units were concluded, comprising contracts for the supply ply of a rotary-hearth furnace, a walking beam furnace, a sizing rolling mill, a circular saw and an appliance for nondestructive testing. Other contracts (partially concluded) deal with supplies of other equipment and construction and assembly work. During 2007 a worksite for the reconstructed railway spur was built and construction operations for the rotary-hearth furnace and walking beam furnace foundations commenced. Other ongoing activities comprise demolition and disposal of redundant equipment including renovation of steel components of halls and processing of the production and implementation project documentation. All employees of VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., as part of the TŽ-MS Group, are responsible for: protection and safety of their own health, the health of their colleagues, employees of contractual suppliers of work, goods and services, clients and other visitors to the company s premises; and protection of the environment. ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

18 Společnost VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. se dále zavazuje, že: bude dbát na bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci svých zaměstnanců, bude soustavně usilovat o to, aby provoz veškerých zařízení a spjaté činnosti s tímto provozem neměly negativní vliv na životní prostředí. Jakost Předpokladem pro dosažení dobrých hospodářských výsledků organizace při zabezpečení spokojenosti zákazníka je soustavná péče o jakost. V roce 2007 naše společnost úspěšně splnila podmínky 1. kontrolního auditu po 4. prodlužovacím provedeného společností TŰV NORD pro certifikaci podle EN ISO 9001:2000. Velký důraz byl ve společnosti kladen na využití tvůrčího potenciálu celého pracovního kolektivu v oblasti soustavného zlepšování kvality našich výrobků a na zvyšování pocitu zodpovědnosti za spokojenost zákazníka. V roce 2007 získala naše společnost oprávnění užívat označení shody CE pro výrobu trubek dle EN od společnosti TŰV NORD. Došlo k prodloužení platnosti certifikátů pro dodávky trubek pro tlakové systémy podle Evropské směrnice č. 97/23/EG-PED/DGRL a AD 2000 WO a to rovněž od společnosti TŰV NORD. Dále došlo v průběhu loňského roku k úspěšnému prodloužení již platných certifikátů u trubek určených pro stavbu lodí a to od následujících společností Bureau Veritas, Det Norske Veritas a Lloyd s Register. Obchod V roce 2007 se ve světě vyrobilo milionů tun oceli, což je o 7,4% více než v předchozím roce. Celkově jde o historicky zcela nejvyšší úroveň výroby vůbec, oproti úrovni před deseti lety jde o 65% nárůst, přičemž nejvýznamnější podíl na tomto růstu má Čína a oblast Asie. Spotřeba bezešvých trubek v Evropě v roce 2007 vzrostla o 8,7% na 3,2 mil. tun, v rámci EU25 především díky růstu spotřeby Německa, v EU10 pak díky ČR a Polsku. Výroba také kontinuálně roste od roku Situace na trhu v ČR se příznivě vyvíjí a předpokládá se, že poptávka po ocelových bezešvých trubkách bude průběžně rovnoměrně stoupat. Úspěšně se rozvíjí strojírenská výroba a automobilový průmysl, roste stavebnictví, které táhnou velké zakázky v budování infrastruktury. Předpokládá se významný růst při budování nových a modernizaci stávajících energetických kapacit. Od prodává naše společnost své výrobky konečným odběratelům prostřednictvím obchodního zastoupení společnosti MORAVIA STEEL a.s. Veškeré teritoriální rozdělení prodeje trubek a struktury tržeb na Českou republiku a zahraničí proto zohledňuje tento vztah. V roce 2007 jsme prodali celkem tun výrobků, což představuje hodnotu milionů Kč. Celkem 27% z toho bylo určeno pro tuzemský trh. Podíl naší společnosti na tuzemském trhu ocelových bezešvých trubek se pohybuje dlouhodobě v rozmezí 15-20%, v loňském roce se jedná o podíl 17%. Hlavními událostmi a změnami ovlivňujícími obchod v roce 2007 v naší společnosti byly: připojení Rumunska k EU, čímž zmizela bariéra antidumpingu pro Rumunsko a otevřel se tím obchodní prostor pro konkurenci, rostoucí tlak dovozů trubek z Číny, nepříznivý vývoj kurzu EUR a USD, postupné zdražování paliv a energií, realizace rozsáhlých oprav a investic v oblasti energetiky. Pro zjištění spokojenosti zákazníků byla opět provedena a zpracována každoroční rozsáhlá anketa, jejíž výsledky byly zapracovány do operativních, ale především dlouhodobějších investičních plánů. Úspěšně jsme se prezentovali na slovenském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře a také na 49. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, společně s mateřskou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a MORAVIA STEEL a.s. Tržby (mil. Kč) Rok Výrobky z toho: - Česká republika zahraničí Služby Celkem tržby VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

19 V roce 2007 došlo k záměně topného média žíhací IGNIS pece koksárenský plyn byl nahrazen ekologičtější variantou zemním plynem In 2007, the Company switched the type of fuel used in the IGNIS annealing furnace from coke-oven gas to more environmentally-friendly natural gas VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. further undertakes to: see to it that the working conditions of its employees are safe and cause no health problems; and strive to ensure that the operation of all facilities and the related activities will not have a negative impact on the environment. Quality The good results of operations and customer satisfaction are dependent on ongoing assurance of quality. In 2007 the company successfully met the conditions of the first TŰV NORD re-certification audit performed after its fourth extension under the EN ISO 9001:2000 standards. s. The company focused on the creative potential of the whole staff in continuously increasing product quality and on enhancing the feeling of responsibility for customer satisfaction. In 2007, the company received the authorisation to use the CE compliance for the production of tubes according to EN from TÜV NORD. The certificates under European Directive No. 97/23/EG-PED/DGRL, ED AD 2000 WO and TÜV NORD for delivering tubes for pressure system production were extended. Another successful step for the company was the extension of the existing certificates for the tubes intended nd d for the construction of ships by Bureau Veritas, Det Norske Veritas and Lloyd s Register. Trade In 2007 worldwide steel el production reached 1,322 million tonnes, which represents 7.4 percent year-on-year y growth. Overall, this is historically the highest level of production ever, up by 65 percent compared to the period ten years ago, with China and the Asian region as the key driving force behind this growth. The consumption of steel seamless tubes in Europe grew by 8.7 percent to 3.2 million io tonnes in 2007, which was predominantly caused by consumption growth in Germany (within the EU 25) and in the Czech Republic and Poland (within the EU 10). The production on has been increasing continuously since The rising tendency on the Czech market suggests gradual future growth in demand of seamless steel tubes. This is predominantly caused by the increasing progress in engineering, automotive and construction industries supported by the infrastructure expansion. Major growth is expected in building and modernising the power capacity. On 1 January 2006 our company began to sell its products to end customers through the business representation of MORAVIA STEEL a.s. The division of the sales of tubes and the structure of sales by territory, i.e. the Czech Republic and export, reflects this arrangement. In 2007, the company sold 104,179 tonnes of products amounting to CZK 2,631 million, of which 27 percent was intended for the local market. The share of our company in the local market of steel seamless tubes ranges between 15 and 20 percent in the long-term. In the year ended 31 December 2006, the share was 17 percent. The main events and changes in our company influencing the trading activities in 2007 were: romania s accession to the EU; the repeal of the antidumping barrier for Romania, paving way for competition; increasing pressure caused by imports of tubes from China; adverse development of EUR and USD rates; gradual rise in the prices of fuel and energy; and major renovation and modernisation projects in the power industry. To determine the satisfaction level of our customers, an annual large-scope survey was conducted, the results of which were incorporated into our operating and long-term investment plans. We successfully promoted our company at the International Engineering Fair in Nitra, Slovakia, and the 49th International Engineering Fair in Brno, together with our parent company, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. and MORAVIA STEEL a.s. Sales (CZK million) Year Products 2,411 2,329 2,631 Of which: - Czech Republic 836 2,329 2,631 - Abroad 1,575 Services Total sales 2,421 2,339 2,649 ANNUAL REPORT VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s

20 Struktura tržeb z prodeje trubek Česká republika Zahraničí % 73 % % 70 % % 65 % Teritoriální a sortimentní členění prodeje v tis. tun v roce 2007 Česká republika Zahraničí Hladké trubky 27,4 65,4 Olejářské trubky 0,2 11,2 Teritoriální srovnání prodeje v letech v tis. tun Česká republika Zahraničí ,6 76, ,1 73, ,1 61, Sortimentní srovnání prodeje v letech v tis. tun Hladké trubky Olejářské trubky ,8 11, ,0 13, ,9 18, VÝROČNÍ ZPRÁVA VÁLCOV NA TRUB TŽ, a.s. 2007

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20. ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2006 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více