Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: M/01 Ekonomika a podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání"

Transkript

1 Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční obchod obchodní korespondence v ČJ i cizím jazyce Konzultanti: Ing. Jitka Sýkorová (EKO, UD, ZP, ZO, OKČJ) Mgr. Lucie Randáková (MR, MG, ZP, OKČJ) vyučující cizích jazyků: Mgr. Markéta Procházková OKAJ Mgr. Lucie Randáková OKNJ Bc. Michaela Jonášová - OKRJ Třídy: 4. A 4. C Školní rok: 2014 /

2 Základní pokyny: 1. Žáci vyplní přihlášku k maturitní práci s obhajobou, ve které si zvolí předmět podnikání a název firmy se souhlasem vedoucího práce (Mgr. Randáková nebo Ing. Sýkorová dle zveřejněného seznamu). Vyplněnou přihlášku pak svému vedoucímu odevzdají nejpozději do 1. prosince 2014 do hodin. 2. Žáci vypracovávají maturitní práci a průběžně ji konzultují s uvedenými konzultanty. Minimální počet konzultací je 5, v každém měsíci nutno splnit povinně alespoň jednu konzultaci k povinným částem práce, navíc je povinná konzultace z cizího jazyka. Průběh každé konzultace bude zaznamenán na Protokol o průběhu maturitního projektu. Před každou konzultací je nutné se s vyučujícím domluvit prostřednictvím školního u a zaslat materiály, které se budou konzultovat. Každý žák musí v daném měsíci splnit povinně následující úkoly, ze kterých obdrží známku, která bude započítána do průběžné klasifikace v předmětu aplikovaná ekonomie (prosinec a leden = 1. pololetí, únor a březen = 2. pololetí). prosinec povinné náležitosti 1-5 leden povinné náležitosti 6-10 únor povinné náležitosti březen povinné náležitosti průběžně - konzultace z cizího jazyka Pokud žák v daném měsíci nesplní povinnou konzultaci, bude v průběžné klasifikaci hodnocen nedostatečně. Za 1. pololetí je poslední konzultaci možné uskutečnit do 22. ledna 2015 a za 2. pololetí pak nejpozději do 26. března Co se týče náležitostí volitelných, možno konzultovat kdykoliv v průběhu práce na maturitním projektu. 3. Žáci odevzdají vypracovanou maturitní práci včetně Protokolu o průběhu maturitního projektu a CD výhradně svému vedoucímu práce do jeho rukou proti podpisu (Mgr. Randáková nebo Ing. Sýkorová), a to nejpozději do 31. března 2015 do hodin. Vypracovanou maturitní práci včetně všech podkladů použitých při tvorbě projektu odevzdají žáci 2

3 vytištěné a svázané v deskách a dále také na CD nebo DVD, které bude k práci přiloženo v papírovém obalu (nikoliv v plastové krabičce!) a opatřeno identifikačními údaji (obal i CD) bez identifikace nebude práce přijata! Žáci, kteří nematurují v řádném jarním termínu, odevzdají maturitní práci do 15. června Žáci, kteří maturují v řádném jarním termínu, ale neodevzdají maturitní práci do 31. března 2015, budou z maturitní práce s obhajobou v řádném jarním termínu hodnoceni nedostatečně. Práci pak musí odevzdat do 15. června 2015, aby mohli dělat opravnou obhajobu maturitní práce v podzimním, či dalším termínu. Žáci, kteří neuspějí u obhajoby maturitního projektu v jarním termínu, musí po dohodě s vedoucím práce projekt přepracovat, nebo vypracovat nový a odevzdat do 31. srpna Žáci, kteří projekt přepracovávají, nebo pracují na novém, musí rovněž splnit minimálně 5 povinných konzultací, osobně nebo formou elektronické komunikace (pravidla konzultací viz bod 2). 4. Neodevzdá-li žák pro vážné důvody (tj. závažné zdravotní důvody na základě lékařského potvrzení nebo jinak závažné důvody např. úmrtí v rodině apod.) práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá ve stanoveném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou maturitní zkoušku vykonal neúspěšně. 5. Nejpozději do 30. dubna 2015 obdrží žáci na svůj školní posudek od konzultantů k maturitní práci. Žáci, kteří odevzdají práci v červnovém termínu, obdrží posudek na svůj školní od konzultantů k maturitní práci do 30. června Žáci, kteří odevzdávají projekt v srpnovém termínu, obdrží posudek nejpozději 2 dny před obhajobou maturitní práce. 6. Nejpozději do 10. května 2015 odevzdají žáci prezentaci ve formátu PPT nebo PPS, prostřednictvím níž seznámí u obhajoby porotu se svou maturitní prací, svému vedoucímu práce (Mgr. Randáková nebo 3

4 Ing. Sýkorová). Prezentace bude obsahovat informace o žákovi (jméno, příjmení), název firmy, zvolený předmět podnikání, průběh založení a vedení firmy dle zadaných požadavků. Prezentaci lze odevzdat formou elektronické pošty nebo skrze externí disk vždy vedoucímu práce. Žáci obhajující projekt v podzimním termínu maturitních zkoušek odevzdají prezentaci do 31. srpna Zpracování prezentace je možné také po předchozí domluvě konzultovat s vedoucím práce, ovšem v dostatečném předstihu (alespoň 4 dny) před termínem odevzdání. 7. Dne 18. května 2015 žáci obhajují před komisí výsledky své maturitní práce. Délka obhajoby včetně odpovědí na případné dotazy je 15 minut. Obhajoba včetně prezentace se započítává do celkového hodnocení maturitní práce s obhajobou. Žáci, kteří odevzdají práci v červnovém či srpnovém termínu, budou konat obhajobu před komisí v září v termínu opravných maturitních zkoušek. 4

5 Požadavky na zpracování: A. povinné náležitosti: Níže uvedené náležitosti musí být v maturitním projektu zapracovány a jejich zadané pořadí musí být dodrženo: 1) Podnikatelský záměr 2) Založení živnosti pomocí Jednotného registračního formuláře (všechny části JRF) 3) Název a logo 4) Slogan 5) Sestavení zahajovací rozvahy 6) Založení bankovního účtu 7) Produktové portfolio (sortiment, který firma nabízí) 8) Kalkulace ceny vybraného výrobku nebo služby 9) Marketingový mix na vybraný výrobek nebo službu 10) Sestavení inzerátu nabídky práce (min. 2 pracovní pozice) 11) Životopis potencionálního zaměstnance 12) Sepsání pracovní smlouvy 13) Výpočet mezd s vyplněním mzdového dokladu pro všechny pracovníky 14) Výpočet daně z příjmu FO ze závislé činnosti 15) Obchodní dopisy (nabídka, poptávka) v ČJ a cizím jazyce 16) Akční leták 17) Inventární karta na vybraný dlouhodobý majetek včetně výpočtu účetních a daňových odpisů 18) Vyplnění příjmového a výdajového pokladního dokladu 19) Zaúčtování min. 20 účetních operací souvisejících s danou firmou 20) SWOT analýza Rozsah povinné části musí být min. 20 stran A4, typ písma Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování 1,5, úprava textu do bloku, zvýraznění nadpisů (kromě částí, které mají podobu formuláře), číslování stran. 5

6 B. volitelné náležitosti: Z níže uvedených náležitostí si žák vybere minimálně pět, které musí být do maturitního projektu zapracovány. Řazení volitelných náležitostí je libovolné, ale musí být zařazeny až za povinnými. 1) vizitka 2) katalog 3) organizační struktura 4) vystavení faktury na výrobky nebo služby dané firmy 5) vystavení objednávky 6) příkaz k úhradě 7) sestavení osobního dotazníku firmy pro nového zaměstnance 8) vyplnění daňového přiznání 9) sepsání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na určitý druh dlouhodobého majetku 10) orientační výpočet bodu zvratu pro analýzu efektivnosti výroby / poskytování služby (stanovení fixních a variabilních nákladů, kalkulace ceny výrobku nebo služby) 11) vstup na zahraniční trh (uplatnění v rámci EU nebo mimo EU důvody apod.) 12) výpočet kalkulací úplných nákladů v rámci zahraničního obchodu Rozsah volitelné části musí být min. 5 stran A4, typ písma Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování 1,5, úprava textu do bloku, zvýraznění nadpisů (kromě částí, které mají podobu formuláře), číslování stran. 6

7 Formální náležitosti: Práce musí obsahovat mj. také tyto náležitosti: titulní stanu; vygenerovaný obsah; úvod; závěr; zdroje (týká se i obrázků, apod.); práce na CD nebo DVD bude obsahovat projekt v jednom souboru. Doporučení: Každá z jednotlivých kapitol by měla začínat na nové stránce. Předpokladem úspěšně vypracovaného maturitního projektu je i správné užití českého jazyka a jeho pravidel. Projekt by měl být i pro laiky po vizuální stránce esteticky přitažlivý. Předpokládá se logická provázanost projektu. Originalita je vždy výhodou. V případě zjištění duplicity, byť jen jediné části maturitního projektu s jiným ze tříd 4.A či 4.C, budou tyto práce hodnoceny nedostatečně!!! V tomto případě žák nebude připuštěn k obhajobě maturitního projektu!!! V případě zjištění, že je některá část či více částí okopírovaná z internetu, bude práce hodnocena taktéž jako nedostatečná!!! V tomto případě žák nebude připuštěn k obhajobě maturitního projektu!!! 7

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu ERA Účetní olympiáda pro studenty středních odborných škol 2012 Termín odevzdání: nejpozději 6. listopadu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci vypracují

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT. Založení fiktivní firmy

NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT. Založení fiktivní firmy NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT Založení fiktivní firmy Datum vytvoření: 29.6.2010 Datum úpravy: 29.6.2011 Hodinová dotace: 40 hodin Zpracoval: Bc. Antonín Raulím Anotace Nově vytvořená komponenta

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 14932/2009 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více