TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015"

Transkript

1 TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k Provozovatelé přenosových soustav (dále TSO) ve střední Evropě se v posledních pěti letech vyrovnávají s komplexnějšími provozními podmínkami ve svých přenosových systémech, především vlivem masivního nárůstu větrných i solárních zdrojů s kolísavou výrobou. Proto se společnost ČEPS aktivně zapojila do iniciativy TSO Security Cooperation (dále TSC). Jejím cílem je prohloubit vzájemnou provozní spolupráci a koordinaci mezi TSO. V roce 2008 se ČEPS s dalšími deseti TSO z regionu střední a východní Evropy (dále CEE), Nizozemí a Švýcarska zavázala k vytvoření společné platformy zajišťující vzájemnou výměnu informací, jednotné výpočty provozních situací a v neposlední řadě koordinaci případných nápravných opatření. Do té doby byla dosažena řada milníků, rozšířil se počet členů - účastnických TSO na 13, byla založena společnost s ručením omezeným TSCNET Services GmbH (dále TSCNET) se sídlem v Mnichově, poskytující členským i nečlenským TSO služby přispívající k bezpečnému provozu přenosových soustav v regionu. V současné době se jedná o tyto služby: Výměna snímků přenosových soustav v reálném čase Týdenní a denní telekonference pro koordinaci provozního plánování On-line informační a varovný systém IT infrastruktura pro provozní plánování Videokonferenční služby s vysokou mírou zabezpečení pro komunikaci dispečinků Kontingenční analýzy den dopředu a během dne Moderování nasazování vícestranných nápravných opatření (MRA) Výpočet přenosových kapacit pro přeshraniční obchodování s elektřinou Zpracovávání reportů Školení a tréningy Organizace společných jednání Organizační struktura TSC Pro dosahování strategických aspirací TSC byly vytvořeny organizační orgány a pracovní skupiny: Kooperační rada Kooperační rada (Cooperation Board) je nejvyšším orgánem TSC s rozhodovací pravomocí týkající se všech oblastí spolupráce TSO. Přijímá strategická rozhodnutí právního, organizačního a členského charakteru a týkající se spolupráce s dalšími iniciativami a organizacemi. Dále pak rozhoduje o plánu činností na následující rok a o rozpočtu, případně o jeho změnách. Kooperační rada dostává periodické zprávy od Provozní rady a ředitelů obsahující informace o postupech prací na strategických a koncepčních projektech, o provoze společnosti a jejích finančních pozicích. Kooperační rada je složena z generálních ředitelů, předsedů představenstev nebo analogických top manažerů členských TSO s rozhodovací pravomocí. Kooperační rada jmenuje předsedu a místopředsedu. Fyzická jednání jsou pořádána dvakrát do roka (na jaře a na podzim), obvykle v sídle TSCNET. Další jednání, video nebo telekonference mohou být zorganizovány podle potřeby. Na jednáních mohou být

2 přítomni ředitelé TSCNET a předseda a místopředseda Provozní rady. Jednání Kooperační rady jsou zajišťována zaměstnanci TSCNET. Provozní rada Provozní rada (Operational Board) je rozhodovacím a kontrolním orgánem TSC rozhodující ve všech oblastech spolupráce kromě těch vyhrazených pro Kooperační radu a také řeší případné spory. Provozní rada je podřízena a podává zprávy Kooperační radě. Provozní rada je v úzkém kontaktu s řediteli TSCNET a s pracovními skupinami. Provozní rada se skládá ze zkušených manažerů účastnických TSO z oblasti provozu a dispečerského řízení. Má předsedu a místopředsedu. Fyzická jednání se uskutečňují šestkrát do roka, obvykle v sídle TSCNET. Další jednání se mohou uskutečňovat pomocí video a telekonferencí. Ředitelé Se založením společnosti TSCNET Services GmbH na podzim roku 2014 byli jmenováni dva ředitelé odpovědní za řízení a provoz společnosti. Zodpovídají se dozorčí radě a valnému shromáždění akcionářů členských TSO (Shareholder Meeting). Pracovní skupiny a Task Force Pracovní skupiny jsou složeny z expertů TSO pro relevantní oblast. Každá pracovní skupina má vedoucího (convenor), který je jmenován Provozní radou a je styčným představitelem pro ostatní orgány TSC. Zástupci TSCNET jsou v pracovních skupinách v roli poskytovatele služeb. Task Force jsou menší pracovní skupiny složené ze členů a členů-korenspondentů založené pro řešení konkrétních úloh. Po jejich dokončení se Task Force rozpustí. Pracovní skupina Provozní praxe (Expert Network Operational Practice - EN OPP) Pracovní skupina Provozní praxe je poradní orgán pro zlepšování provozního plánování a podpůrných aktivit relevantních pro TSO (kvalita dat, monitoring apod.). Dále analyzuje kritické provozní situace včetně aktivace MRA. Skupina dostává vstupy o zkvalitňování služeb, procesů a předávaných dat od TSCNET a podává zprávy Provozní radě. Pracovní skupina Provozní praxe se skládá ze zástupců členských TSO z oblasti provozního plánování a řízení, znalostí výpočtu kapacit a síťových kodexů. Fyzická jednání skupiny se pořádají čtvrtletně, obvykle v sídle TSCNET. Další jednání mohou být organizována s asistencí TSCNET. Pracovní skupina Rozvoj procesů (Expert Network Process Development - EN PDV) Pracovní skupina Rozvoj procesů je koncepční poradní orgán TSC se zaměřením na zdokonalování a zavádění nových konceptů provozní bezpečnosti v rozmezí rok dopředu až po reálný čas. Iniciace takovýchto konceptů může přijít i z jiných orgánů TSC. Pracovní skupina Rozvoj procesů dostává vstupy od TSCNET, podává zprávy Provozní radě a informuje o stavu lokálních implementací služeb. Skupina je složena z expertů na provoz systému a systémovou bezpečnost. Fyzická jednání skupiny se pořádají čtvrtletně, obvykle v sídle TSCNET. Další jednání mohou být organizována s asistencí TSCNET. Pracovní skupina IT Administrace (Expert Network IT Administration - EN ITA) Služby poskytované v rámci projektu TSC jsou závislé na velmi sofistikovaném a spolehlivém informačním systému. Z těchto důvodů byl ustanoven poskytovatel těchto služeb pro TSO TSCNET. Proto též byla ustanovena pracovní skupina IT Administrace se zaměřením na informační technologie a jako styčný orgán pro lokální instalace u jednotlivých TSO. Těm skupina poskytuje podporu (implementace, údržba, řízení změn, monitorování dostupnosti, hodnocení incidentů, naplňování požadavků zákazníků a další podpůrné služby) a navrhuje zlepšení. Pracovní skupina IT Administrace se skládá z expertů na IT systémy. Setkává se čtvrtletně na fyzických

3 mítincích nebo pomocí video a telekonferencí. Navíc se měsíčně pořádají pravidelné telekonference s TSCNET pro diskutování a řešení provozních otázek a problémů. Pracovní skupina Komunikace (EN Communication) a Právní (EN Legal) Tyto pracovní skupiny jsou složeny z expertů členských TSO a pracují na základě konkrétní potřeby. Pracovní skupina Komunikace (EN CMM) Pracovní skupina Komunikace byla založena za účelem zřízení kontaktních osob pro podporu externí komunikace a PR aktivit TSC. Jedná se zejména o společná tisková prohlášení a informace na webových stránkách členských TSO a TSCNET. Vedoucí pracovní skupiny Komunikace je zaměstnanec TSCNET specialista na komunikaci. Pracovní skupina Právní (EN LGL) Pracovní skupina Právní byla založena z důvodů potřeby řešit dohody, smlouvy a jejich dodatky a aktualizace mezi členskými TSO, s nečlenskými TSO a případně s dalšími subjekty. Skupina pracuje na základě požadavků Provozní skupiny nebo TSCNET. Řídící skupiny (Steering Groups) Provozní rada rozhodla o ustanovení tří řídících skupin pro podporu práce pracovních skupin, avšak bez rozhodovací pravomoci, které má Provozní rada nebo Kooperační rada. Členové řídících skupin jsou členové Provozní rady nebo jejich zástupci. Cílem je informovat vedoucí těchto pracovních skupin o očekávání Provozní rady a prezentace výstupů. Komunikace se uskutečňuje pomocí telekonferencí, obvykle před a po zasedání Provozní rady. Řídící skupina Externí koordinace (External Coordination - StG EC) Řídící skupina Externí koordinace zajišťuje vazby mezi aktivitami na úrovni ENTSO-E, které mají relevanci s aktivitami TSC. Jedná se zejména o System Operation Committee a její podvýbory (strategie, provoz, kodexy, IT nástroje). Dále koordinuje a konsoliduje informace a sdělení vůči Evropské komisi a Agentuře pro spolupráci evropských regulátorů (ACER), resp. přímo vůči regulačním orgánům v regionu (NRA). Řídící skupina Provoz a rozvoj procesů (Operations and Process Development - StG OPD) Řídící skupina Provoz a rozvoj procesů zajišťuje vazby (zadání prací, komunikace výstupů na Provozní radě) mezi Provozní radou a pracovními skupinami Rozvoj procesů, Provozní praxe, IT Administrace a Task Force IDCC (Intraday Capacity Calculation, MLTOP (Medium-/ Long-Term Outages Planning) a RAP (Remedial Actions Portfolio). Řídící skupina Ekonomika a Regulace (Economic & Regulatory - StG E&R) Řídící skupina Ekonomika a Regulace zajišťuje vazby mezi Provozní radou a pracovními skupinami MRA Sdílení nákladů (MCS), Portfolio nápravných opatření (RAP) a Dohoda o úrovni služeb (SLA).

4 Organizační struktura TSC Organizační struktura Provozní rady

5 Schématický pohled na spolupráci projektu TSC a společnosti TSCNET

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Strategická Výzkumná Agenda. Strategická výzkumná agenda 2012

Strategická Výzkumná Agenda. Strategická výzkumná agenda 2012 Strategická Výzkumná Agenda Strategická výzkumná agenda 2012 ávrh, verze 1., 9.8.2012 Pro vnitřní potřebu (stupeň utajení Smart Grid) Česká technologická platforma Smart Grid, 2010 Hlavní projekt: Strategická

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO VNITRA ČR ÚŘAD VLÁDY ČR MINISTERSTVO INFORMATIKY

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity.

Více