VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH V ROCE 2014 (dále jen zakázka ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obchodní firma nebo název: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí IČ: Adresa sídla: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Telefon, JUDr. Petr Šimerka I. náměstek ministra náměstek pro legislativu JUDr. Petra Balvínová oddělení kolektivního vyjednávání (523) Mgr. Veronika Mesarčová oddělení veřejných zakázek (333) , , ODŮVODNĚNÍ UŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ: Zadavatel použití jednacího řízení bez uveřejnění opírá o ustanovení 23 odst. 4 písm. a) zákona, tzn., jedná se o případ, kdy veřejná zakázka může být z důvodu ochrany výhradních práv splněna pouze určitým dodavatelem. Předmět veřejné zakázky může být realizován pouze jedním dodavatelem, a to z důvodu specifičnosti předmětu plnění veřejné zakázky. Obsahem poptávaných aktivit je pravidelné monitorování podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně v České republice formou výběrového statistického šetření. Jedná se opakovanou činnost, která je realizovaná pro zadavatele z důvodu komplexnosti, rozsáhlosti, složitosti a ekonomičnosti řešení prostřednictvím Informačního systému o pracovních podmínkách (dále jen ISPP ). Statistické šetření o pracovních podmínkách se provádí od roku ISPP je jediným zdrojem informací o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ), sociální partnery a další instituce včetně institucí mezinárodních (Eurofound). ISPP obsahuje programové vybavení (nezbytné zejména pro pořizování, přenos a kontrolu dat, jakož i provádění statistických výpočtů) a dále databázi statistických informací. Příslušné programové prostředky jsou zaměstnaneckými díly, která byla vytvořena autory - zaměstnanci společnosti 1

2 TREXIMA, spol. s r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 299, Zlín Louky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 3330, IČ: (dále jen TREXIMA, spol. s r.o. ), a to v rámci plnění jejich povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. TREXIMA, spol. s r.o. vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu a je oprávněna dílo jakýmkoliv způsobem užít, případně udělit jinému oprávnění k výkonu práva dílo užít a pobírat za poskytnuté užití díla odměnu. Předmět plnění veřejné zakázky není, vyjma společnosti TREXIMA, spol. s r.o., schopen v takovém rozsahu a skladbě při zabezpečení kontinuity šetření zabezpečit žádný subjekt v České republice, jelikož k dané činnosti v současné době nemá odpovídající nástroje. V České republice neexistuje žádné jiné srovnatelné řešení, které by sloužilo stejnému účelu. Zadání veřejné zakázky jinému dodavateli by znamenalo nutnost vybudovat systém zcela nový. Zadavateli nebyla v rámci dosavadních smluvních vztahů poskytnuta uživatelská práva k počítačovým programům ani oprávnění do nich zasahovat. V případě zadání zakázky jinému dodavateli by musel zadavatel (popř. nový dodavatel) odkoupit licenci na používání a další rozvoj systému. Zadavateli není známo, že by společnost TREXIMA, spol. s r.o. měla zájem poskytnout zadavateli nebo jinému dodavateli práva k užití a provádění úprav příslušného aplikačního programového vybavení v rozsahu potřebném pro zadání veřejné zakázky jinému dodavateli. Zejména z výše uvedených důvodů ochrany autorských práv je jediným v úvahu přicházejícím dodavatelem pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky společnost TREXIMA, spol. s r.o. Důvodem zadávání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění je tedy ochrana výhradních práv v souladu s 23 odst. 4 písm. a) zákona, zejména programového vybavení dosavadního dodavatele TREXIMA, spol. s r.o. Softwarové prostředky pro podporu zajišťování předmětu veřejné zakázky jsou duševním výtvorem zaměstnanců společnosti TREXIMA, spol. s r.o., která vykonává majetková práva k počítačovým programům vyvinutým touto společností. Vzhledem k výkonu majetkových autorských práv k programovému vybavení ISPP, jakož i k nutnosti zachování kontinuity řešení a existence nepochybného know-how a duševního vlastnictví, je firma TREXIMA, spol. s r.o. pouze jediným možným dodavatelem, který je schopen veřejnou zakázku splnit. 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Kód CPV: Statistické služby Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v zabezpečení statistického šetření mzdových a pracovních podmínek, tj. zajišťování sběru strukturovaných dat od respondentů (ekonomických subjektů a odborových svazů) tohoto šetření a jejich zpracování do zadaných statistických výstupů v členění Česká republika, jednotlivé kraje České republiky, odborové svazy a odvětví, jakož i vývoj metodik a počítačové podpory statistického zjišťování a koordinace postupu prováděného statistického šetření při spolupráci s respondenty dat. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je specifikováno v zadávací dokumentaci, jež tvoří přílohu této Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen Výzva ). 2

3 Konkrétní podmínky plnění předmětu veřejné zakázky mohou být předmětem jednání se zájemcem v souladu s 34 odst. 4 zákona. 2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 48 ZÁKONA 2.1 Poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace tvoří přílohu této Výzvy. 2.2 Úhrada nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace. 3. MÍSTO, DEN A HODINA KONÁNÍ PRVNÍHO JEDNÁNÍ VČETNĚ UVEDENÍ, V JAKÉM JAZYCE BUDE JEDNÁNO 3.1 Místo konání prvního jednání Místo konání prvního jednání je sídlo zadavatele: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, zasedací místnost č. 116, 1. patro. 3.2 Den a hodina konání prvního jednání Datum: Hodina: 14: Jazyk, ve kterém bude jednáno Jednacím jazykem je jazyk český. 3.4 Předmět prvního jednání Předmětem jednání může být zejména upřesnění konkrétních činností v rámci plnění a podmínek, za kterých zájemce poskytne zadavateli požadované plnění, a dále jednání o nabídkové ceně za takovéto plnění a dalších smluvních podmínkách. 4. ZPŮSOB A ZÁSADY JEDNÁNÍ Za vyzvaného dodavatele (dále jen zájemce ) musí být přítomna osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce. Tuto skutečnost prokáže osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce platným průkazem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku ne starším 90 kalendářních dnů a případně plnou mocí, jež bude přítomnou osobu opravňovat k jednání za zájemce. Jednání bude vedeno pouze s jedním zájemcem. Osobu oprávněnou jednat jménem či za zájemce mohou doprovázet na jednání max. 3 jiné osoby. O každém jednání se zájemcem sepíše zadavatel protokol, který bude obsahovat všechna ujednání učiněná v rámci jednání, datum jednání, předmět jednání a jeho výsledek. 3

4 5. TERMÍN POSLEDNÍHO MOŽNÉHO JEDNÁNÍ Termín posledního jednání bude dohodnut v průběhu jednání se zájemcem. 6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY Lhůta, resp. termín pro podání nabídky bude dohodnut v průběhu jednání se zájemcem. Místo pro podání nabídky bude dohodnuto v průběhu jednání se zájemcem. Kontaktní osoba pro příjem nabídky bude dohodnuta v průběhu jednání se zájemcem. Upřesňující údaje pro podání nabídky Nabídka musí být podána v souladu s ustanovením 69 zákona. Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Informační systém o pracovních podmínkách v roce 2014, nápisem NABÍDKA NEOTEVÍRAT a adresou zájemce, na kterou je možné zaslat vyrozumění podle 71 odst. 6 zákona. 7..POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V souladu s ustanovením 34 odst. 2 písm. h) zákona ve spojení s ustanovením 51 odst. 3 zákona zadavatel nepožaduje prokázání splnění kvalifikace zájemcem. 8. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH PODLE 78 ZÁKONA Veřejná zakázka je zadávána jedinému zájemci, hodnotící kritéria nejsou tedy stanovena. 9. ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOUVÁZÁN) Zadávací lhůta ve smyslu 43 zákona, tj. lhůta, po kterou je zájemce vázán svojí nabídkou, je stanovena do Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje zájemci, s nímž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle zákona smlouvu. Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení 4

5 o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčeného zájemce. 10. SEZNAM PŘÍLOH K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha Zadávací dokumentace V Praze dne JUDr. Petr Šimerka, v. r. I. náměstek ministra - náměstek pro legislativu 5

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více