1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně"

Transkript

1 čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / / 1 4 s c h v a l u j e program zasedání Rady města Chropyně č Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R M 2 / / 1 4 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 2. splnění ukládací části usnesení číslo RM 3 97/14/, RM 6/101/14b, RM 6/101/14c, RM 3/102/14, RM 5/101/14, RM 6/96/14, RM 21/98/14, RM 3/95/14, RM 4/101/14, RM 6/101/14a. 3. Smlouva o nájmu nemovitosti v lokalitě Mlýn zahrádka R M 3 / / 1 4 s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a na část pozemku parcelní číslo 108 o výměře 250 m 2 v lokalitě Mlýn za cenu 1/Kč/m 2 /rok. 4. Smlouva o nájmu nemovitosti v lokalitě ulice Komenského zahrádka R M 4 / / 1 4 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a na část pozemku parcelní číslo 305/1 o výměře 50m 2 v lokalitě ulice Komenského za cenu 1/Kč/m 2 /rok. 5. Žádost o odkoupení pozemků na Pazderně R M 5 / / 1 4 zveřejnit záměr prodeje pozemků parcelní číslo 498 o výměře 189 m² a část pozemku parcelní číslo 521/1 o výměře cca 245 m² za minimální nabídkovou cenu 110 Kč a za podmínky, že z pozemku parcelní číslo 498 bude geodeticky oddělena část za účelem zajištění přístupu na parcelu číslo 499/1 a tato část bude zatížena břemenem práva vstupu a vjezdu na parcelní číslo 499/1. Veškeré náklady spojené s prodejem (geometrický

2 , 16. dubna 2014 Výpis usnesení ze zápisu č /8 plán, sepsání smlouvy, správní poplatky a výdaje spojené s převodem) hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena podle zákona. T.: Zodp.: Ing. Macháčková 6. Opakované zveřejnění záměru prodeje zbývajících zahrádek za zámkem R M 6 / / 1 4 zveřejnit záměr prodeje pozemků parcelní číslo 293/21 o výměře 344 m², parcelní číslo 2184 o výměře 15 m², parcelní číslo 293/19 o výměře 376 m², parcelní číslo 2185 o výměře 15 m² za cenu 150 Kč/m² pod chatkou a za cenu 50 Kč/m² pozemek zahrada. Náklady spojené s prodejem (sepsání smlouvy, podíl za vyhotovení geometrického plánu, náklady spojené s podáním návrhu na vklad) hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena podle zákona. Při prodeji bude přihlédnuto k uživatelským vztahům. T.: Zodp.: Ing. Macháčková 7. Smlouva č /003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene R M 7 / / 1 4 b e r e n a v ě d o m í návrh na uzavření Smlouvy č /003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , jejímž předmětem je umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN, uzemnění na parcele číslo 268/1 a 268/2. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Výše úplaty ve smyslu schválených zásad činí Kč. Náklady na vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na katastrální úřad včetně správních poplatků s tím spojených hradí firma E.ON Distribuce, a. s., a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně Smlouvu č /003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválit a zajistit předložení smlouvy v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva města dne 25. června T.: Zodp.: Ing. Macháčková 8. Smlouva o právu provést stavbu kanalizační a vodovodní přípojka pro dům čp. 17 v Chropyni R M 8 / / 1 4 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Chropyně a, jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu Kanalizační a vodovodní přípojka pro rodinný dům čp. 17 Chropyně na pozemku parcelní číslo 267/1 v katastrálním území Chropyně. 9. Smlouva o právu provést stavbu dešťová kanalizace z domu čp. 18 v Plešovci

3 , 16. dubna 2014 Výpis usnesení ze zápisu č /8 R M 9 / / 1 4 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Chropyně a jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu Dešťová kanalizace na pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec 10. Žádost o koordinované stanovisko Chropyně, sídliště, kab. NN R M 1 0 / / 1 4 v y j a d ř u j e s o u h l a s se stavbou Chropyně, sídliště, kab.nn a uzavřením smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene pro stavbu v částech, ve kterých bude vedena v nových trasách, a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu č /001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a a) zajistit předložení smlouvy na jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 25. června 2014, T.: Zodp.: Ing. Macháčková b) informovat žadatele o stanovisku rady města k žádosti o koordinované stanovisko včetně podmínek, za kterých je souhlas udělen. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 11. Žádost o povolení vjezdu přes městský pozemek R M 1 1 / / 1 4 v y j a d ř u j e s o u h l a s se zřízením sjezdu na místní komunikaci z parcely číslo 868 na pozemku parcelní číslo 1040 vše v katastrálním území Chropyně, který bude proveden vlastníky rodinného domu čp. 283, s podmínkou, že stavebník zajistí soulad stavby sjezdu s příslušnými technickými požadavky a následnou údržbu po celou dobu existence sjezdu, a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 12. Smlouva č. 2/2014 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu R M 1 2 / / 1 4 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 2/2014 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a panem Ladislavem Skybíkem, se sídlem Nádražní 644 Chropyně, IČ: , a

4 , 16. dubna 2014 Výpis usnesení ze zápisu č /8 informovat prostřednictvím Zpravodaje drobné živnostníky na území města Chropyně o možnosti zapojení se do systému nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil 13. Smlouva se společností EKO-KOM, a. s., vč. Dodatku č. 1 a Přílohy č. 1 R M 1 3 / / 1 4 s c h v a l u j e 1. uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS s evidenčním číslem 30/0002 mezi městem Chropyně a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17 Praha 4, IČ: , jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru použitých obalů za účelem využití odpadů z obalů, 2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem Chropyně a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17 Praha 4, IČ: , kterým pověřuje RESO REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ OBCÍ, se sídlem náměstí Míru 162 Hulín, IČ: , plněním některých svých povinností určených Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 3. pověření (zmocnění) firmy RESO REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ OBCÍ, se sídlem náměstí Míru 162 Hulín, IČ: , vystavováním faktur ve smyslu smlouvy č. OS s evidenčním číslem 30/0002 uzavřené mezi městem Chropyně a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17 Praha 4, IČ: Výměna střešní krytiny na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Komenského 335 Chropyně R M 1 4 / / 1 4 s c h v a l u j e 1. uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou LM Engineering, s. r. o., se sídlem Obvodová 3607/19 Kroměříž, IČ: na provedení výběrového řízení na dodavatele stavby ZŠ Komenského objekt A výměna střešní krytiny za cenu Kč bez DPH, 2. uzavření Příkazní smlouvy č. 01/2014 mezi městem Chropyně a s firmou Spolia invest, s. r. o., se sídlem Milíčovo náměstí 560/11A Kroměříž, IČ: , na technický dozor investora za cenu Kč bez DPH, 3. seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky, a to Ladislav Hoferek, Plešovec 39, Pavel Otáhal, Plešovec 23 a Energo IPT, s. r. o., Měrovice nad Hanou 230, j m e n u j e pro provedení výběrového řízení na akci Výměna střešní krytiny na ZŠ Tyršova komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. arch. Ladislav Koukal, Mgr. Milan Bajgar, Mgr. Josef Havela, Ing. Jaroslav Krejčíř a paní Magda Rapantová, a jako náhradníka uvedené komise Ing. Věru Sigmundovou a a) zařadit do rozpočtu města částku na provedení akce, T.: Zodp.: Ing. Macháčková b) zaslat jmenování členům komise a náhradníkovi. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil c) upravit v zadávací dokumentaci podmínky pro zadávání nabídky na akci ZŠ Komenského objekt A výměna střešní krytiny a předložit ji na jednání rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil

5 , 16. dubna 2014 Výpis usnesení ze zápisu č /8 Schváleno s pozměňovacím návrhem 15. Změna Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v domě čp. 247 na náměstí Svobody R M 1 5 / / 1 4 b e r e n a v ě d o m í žádost paní Markéty Bosákové, bytem náměstí Svobody 247 Chropyně, o změnu nájemní smlouvy bytu č. 6 v domě čp. 247 na náměstí Svobody a uzavřít s žadatelkou novou smlouvu. T.: Zodp.: Ing. Hofírek 16. Žádost Fotbalového klubu Chropyně, o. s., o bezplatný pronájem majetku R M 1 6 / / 1 4 s c h v a l u j e bezplatný pronájem pódia, stolů, lavic a stánku Fotbalovému klubu Chropyně, o. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: , za účelem konání akce 80 let založení klubu, která se bude konat 21. června 2014 v areálu fotbalového hřiště, a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Hofírek 17. Zakoupení Jazykového laboratorního systému MERCURIUS 21 Základní školou Chropyně R M 1 7 / / 1 4 s c h v a l u j e pořízení Jazykového laboratorního systému MERCURIUS 21 pro Základní školu Chropyně, p. o., a postupovat v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zajistit financování projektu bez požadavku navýšení provozního příspěvku na tuto akci z rozpočtu zřizovatele po dobu financování projektu. T.: Zodp.: Mgr. Havela 18. Udělení výjimky z ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003 R M 1 8 / / 1 4 s c h v a l u j e udělení výjimky z ustanovení článku 3 Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí, panu Liboru Vackovi, se sídlem Podhradní Lhota 189, IČ: , na pořádání veřejné hudební produkce Diskotéka dne 25. dubna 2014 do 03:00 následujícího dne v prostorách Městského kulturního střediska Chropyně s tím, že osoba uvedená v žádosti jako zodpovědná za pořadatelskou službu zajistí na vlastní náklady dodržování veřejného pořádku a nerušení noční-

6 , 16. dubna 2014 Výpis usnesení ze zápisu č /8 ho klidu v prostorách objektů a v nejbližším okolí, a informovat žadatele o udělené výjimce. T.: Zodp.: Ing. Rosecký 19. Rozpis úkolů vzešlých z jednání Zastupitelstva města dne 26. března 2014 R M 1 9 / / 1 4 realizovat majetkoprávní záležitosti schválené usnesením ZM 18/21/2014. T.: Zodp.: Ing. Macháčková 20. Dohoda o zrušení závazku R M 2 0 / / 1 4 s c h v a l u j e uzavření Dohody o zrušení závazku s firmou ENERGREEN PROJEKT, s. r. o., se sídlem Sladkovského 659/47 Olomouc, IČ: , jejímž předmětem je zrušení závazku vyplývajícího z Kupní smlouvy uzavřené na dodávku technologie na provoz kompostárny. 21. Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. R M 2 1 / / 1 4 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chropyně uložit starostce města, aby při zastupování města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., hlasovala proti převodu akcií města Chropyně a následně podnikla potřebné kroky k odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Českou spořitelnou, a. s., a zajistit předložení materiálu na jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 28. dubna T.: Zodp.: Ing. Sigmundová 22. Žádost pana Jaromíra Šišky o odprodej mobilní buňky R M 2 2 / / 1 4 n e s c h v a l u j e odprodej mobilní buňky a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Sigmundová

7 , 16. dubna 2014 Výpis usnesení ze zápisu č /8 23. Žádost o povolení kanalizační přípojky R M 2 3 / / 1 4 v y j a d ř u j e s o u h l a s s provedením kanalizační přípojky pro objekt číslo popisné 282 v ulici Dr. Emila Axmana vlastníkem, za podmínek, že výkopové práce budou provedeny výhradně v sobotu a v neděli, výkop bude po napojení přípojky bezodkladně řádně zasypán s postupným hutněním vrstev tak, aby byla komunikace po neděli sjízdná bez omezení, nejpozději do měsíce po provedení zásypu překopu bude provedeno předláždění povrchu komunikace firmou Cyril Dragon, po dobu provádění výkopových prací bude výkop řádně označen a současně bude vyznačena objízdná trasa, a zaslat žadatelce stanovisko rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Z dalšího jednání se omluvil člen rady Ing. Jaroslav Krejčíř. 24. Žádost o změnu projektu Revitalizace parku na náměstí Svobody v Chropyni R M 2 4 / / 1 4 z a m í t á žádost o změnu v projektu Revitalizace parku na náměstí Svobody v Chropyni, spočívající v nevysazení stromů před rodinnými a bytovými domy ve směru od cukrárny k ulici U Hejtmana a informovat žadatelku o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Kovaříková), Nepřítomno: 1 (Krejčíř) 25. Na vědomí R M 2 5 / / 1 4 b e r e n a v ě d o m í 1. informaci starostky města o žádosti FK Chropyně, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, o zařazení investice na akci Zřízení plynové přípojky, plynové kotelny a nových rozvodů topení, radiátorů a ohřev vody TUV na plyn do rozpočtu města na rok 2015, 2. oznámení zástupkyně Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Chropyně paní Vladimíry Supové o konání akce Retro prvomájového průvodu dne 1. května 2014, 3. informaci ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o uskutečněné kontrole dne 25. února 2014 Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje a přijatá opatření plynoucích z kontrolního zjištění, 4. sdělení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1721/2014, zapsané pod čj. MCH 1747/2014, o vydání potvrzení o skutečném stavu užívání a druhu pozemku z důvodu opravy zápisu v katastru nemovitosti na pozemku parcelní číslo 1228, jehož vlastníkem je město Chropyně, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: , 5. sdělení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1723/2014, zapsané pod čj. MCH 1748/2014, o vydání potvrzení o skutečném stavu užívání a druhu pozemku z důvodu opravy zápisu v katastru nemovitosti na pozemku parcelní číslo 371/1 a 371/7 jehož vlastníkem je město Chropy-

8

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 67. zasedání dne 4. února 2009 R M 1 / 6 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více