Výro ní zpráva. Annual Report. Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva. Annual Report. Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa"

Transkript

1

2

3 Výro ní zpráva Annual Report 2006 Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa

4

5 OBSAH CONTENTS Úvod Introduction... 7 lenové sdružení Association Members... 8 Organiza ní uspo ádání Board of Administration... 9 P ehled pracovních skupin Workgroups P ehled uskute n ných akcí Activities Overview Ú etní záv rka Final Accounts Rozvaha Accounts Balance Výkaz zisku a ztráty Final Accounts Statement Záv r Conclusion... 26

6

7 ÚVOD INTRODUCTION Dne byla rozhodnutím Ministerstva vnitra R zaregistrována CULTURA AFRICA jako ob anské sdružení se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Do oficiálního rámce se tak dostaly myšlenky a p edevším innost lidí uvažujících o Africe, o tom, jak málo ji známe, jak málo a kolik zkresleného se dozvídáme o Afri anech z masových sd lovacích prost edk, ale i v deckého diskurzu. CULTURA AFRICA si proto dala za cíl kontaktovat Afri any, vyslechnout jejich p íb hy, nabídnout jim ú ast na spole enském život a spole n s nimi pak realizovat kulturní a vzd lávací akce pro žáky základních, st edních a vysokých škol i širokou ve ejnost. Formou vzd lávacích multikulturních dílen, hudebn tane ních vystoupení inspirovaných životem v Africe i p ednáškovými fóry se lenové sdružení i hosté snaží o prezentaci Afrického kontinentu v co nejv tší ší i jeho rozmanitosti. Následující zpráva nabízí p ehled doposud realizovaných akcí, jež CULTURA AFRICA sama po ádala, i prob hly v kooperaci s jinými podobn zam enými institucemi a sdruženími. On February 12th, 2005 the Czech Ministry of Internal Affairs registered Cultura Africa as an association with all the rights and duties thereof resulting. Thus the thoughts concerning Africa got an official perspective. Cultura Africa's aim is to gather the Africans, especially students living in Pilsen, listen to their stories about their life and offer a chance to participate on the social life in the Czech Republic. All this is believed to be achieved by realizing the cultural and educational activities for the general public, school and university students in the form of multicultural workshops, scientific forums and music dance and drama performances inspired by the life in Africa. We would like to present the African continent truly as it is. With this uneasy task, also complicated by the fact that it is hard to describe the variety of the African cultures, we are still on the tour heading to achieving our goals. This publication is a summary of activities realized in the year Editors 7

8 LENOVÉ SDRUŽENÍ ASSOCIATION MEMBERS P íjmení/surname Jméno/Name Stát/Country 1 Borovi ka Ctirad CZ 2 Butaki Maurice Kenya 3 Daniels Pennejambeko Namibie 4 Dembe Mitala Umar Uganda 5 Gezahegne Messaye Etiopie 6 Jeomba Eveline Veca Namibie 7 Jíšová Lenka CZ 8 Kinyanyi Isabela Kenya 9 K ížek Daniel CZ 10 Kuntzmanová Adélka CZ 11 Lubwama David Uganda 12 Mahundi Ezekiel Pendi Tanzánie 13 Machalík Tomáš CZ 14 Masika Sylvia Kenya 15 Mildnerová Kate ina CZ 16 Mwesigwa Jan Bashaijha CZ 17 Nduba Fabrice Kongo 18 Santos Alexander Angola/ R 19 Svoboda Ond ej CZ 20 Trojanová Dušana CZ 21 Tseliso Motia Lesoto 22 Vokrová Dáša CZ 23 Záho ík Jan CZ 24 Zajíc Dalibor CZ 25 Zemanová Terezka CZ 8

9 ORGANIZA NÍ USPO ÁDÁNÍ BOARD OF ADMINISTRATION Výkonný editel/executive Director: Jan B. Mwesigwa P edseda výkonného výboru/committee Chairman: Tomáš Machalík Výkonný výbor/committee: Tomáš Machalík, Kate ina Mildnerová, Ond ej Svoboda, Pennejambeko Daniel, Ezekiel Pendi Mahundi, Jan Záho ík, Valná hromada/board of members: všichni lenové sdružení/all members of the assoc. 9

10 P EHLED PRACOVNÍCH SKUPIN WORKGROUPS OVERVIEW Multikulturní programy lenové této pracovní skupiny p ipravují p ednášky, interaktivní povídání a besedy na téma kultura afrického kontinentu, rozvojová spolupráce, ale i xenofobie, rasismus nebo interkulturní výchova. TukuTiko - um lecký soubor TukuTiko znamená "vzruch" a zárove je to název um lecké skupiny, která funguje v rámci sdružení Cultura Africa. lenové souboru vytvá í hudebn tane ní performance, divadelní vystoupení pro d ti a dosp lé. Vzd lávání, v da a výzkum Cílem této pracovní skupiny je rozvíjet v du a výzkum v oblasti afrických studií. Aktivními leny této skupiny jsou zejména doktorandi katedry antropologie Z U v Plzni, kte í shromaž ují v decké informace o africkém kontinentu a prezentují je ve ejnosti. Multicultural programs Members of this workgroup realize lectures, discussions and multicultural sessions for school and university students. The topics include social life, culture, development but also xenophobia, racism or intercultural education. TukuTiko Ensemble TukuTiko means an "emotion" or an "excitement" and it is as well a name of the group formed within the association. The aim is to realize cultural events like dance music drama performances. Education, Science and Research The leading members of this group are doctorate students of the Department of Anthropology of the University of West Bohemia in Pilsen who gather scientific information about the African continent. 10

11 Spolupráce s partnery v Africe Tato skupina spolupracuje s partnery v n kterých afrických zemích a rozvíjí vým nu informací a kulturních hodnot. Zatím nejlépe se rozvíjí spolupráce s ugandskými um lci, kte í posíljí svá díla pro výstavy v R. V Ugand také probíhá spolupráce s neziskovou organizací Edirisa (www.edirisa.org). Fair Trade neboli "férový obchod" je další formou rozvojové spolupráce, kterou Cultura Africa podporuje. Cultura Africa spolupracuje s pražskou organizací Ekumenická akademie Praha, která distribuuje výrobky FairTrade v R. Zárove nakupujeme výrobky p ímo z afrických zemí, zejména z Ugandy. Kurzy a seminá e P edávání znalostí, zkušeností a kulturních hodnot eské ve ejnosti jsou spole ným jmenovatelem aktivit této pracovní skupiny, která organizuje nap. kurzy afrického tance a r zné seminá e. Cooperation with African Partners The cooperation with partners based in Africa especially Uganda has been established. Currently there is a cooperation with Ugandan artists whose artwork is being displayed on various expositions in the Czech Republic. Fair Trade a form of developmental cooperation that Cultura Africa supports. Cultura Africa cooperates with the organization Ecumenical Academy of Prague which is one of the distributors of the FairTrade products in Czech. Furthermore we import other products from our partners in Uganda. Courses and Seminars Passing on the cultural values is the common aim of activities of this workgroup whose members organize various courses. 11

12 P EHLED USKUTE N NÝCH AKCÍ ACTIVITIES OVERVIEW Mezinárodní konference Viva Africa 2006 Již v prvních m sících roku zapo al svou práci koordina ní tým plánující svým rozsahem doposud nejv tší podnik sdružení. VIVA AFRICA, jež vznikla na spole né platform sdružení a Katedry antropologie Západo eské univerzity v Plzni, se uskute nila 31. b ezna. Tato událost nenabídla Plze an m jen v du, jak by se mohlo snad z jejího názvu zdát, ale také kulturu a um ní afrického kontinentu. Soub žn s p ípravou akademické ásti projektu (konference samé) probíhaly i intenzivní p ípravy na jejím kulturním programu. S velkým úsp chem byly pod vedením Pennejambeko Daniels (Namibie) uspo ádány kurzy afrického tance, které slavnostn prezentovaly sv j výstup v rámci záv re ného galave era konference v plze ském klubu And l. Symbolické propojení obou ástí projektu, kulturního i v deckého, prob hlo p i spole né ve e i všech ú astník, na níž byly p ítomným p edstaveny pokrmy r zných region afrického kontinentu p ipravené studenty z afrických zemí. Jako p ipomenutí celé akce slouží sborník p ísp vk z konference VIVA AFRICA 2006, který byl vydán koncem roku. International Conference Viva Africa 2006 The year 2006 was launched by preparing of the VIVA AFRICA project. The biggest event of the year and also the most comprehensive one. A team of CULTURA AFRICA members and friends together with PhD students from the Department of anthropology of the University of West Bohemia prepared both parts of the project the scientific conference on African studies and the cultural events. The conference took place at the Education and Research library in Pilsen on March 31 st and a book of papers presented was published as a result in the end of the year. Three months prior to the conference the series of workshops on African dances had been provided for the ones interested in African dance. The participants of the workshops introduced what they learned by performing by the occasion of the closing ceremony of the conference. 12

13 ú astníci konference Conference participants (Viva Africa 2006) Tane ní vystoupení Dance performance (Viva Africa Módní p ehlídka Fashion Show (Viva Africa 2006) 13

14 Multikulturní objímání 2 v kv tnu byl p ed komisí pro otázky integrace cizinc Rady m sta Plzn obhájen (a dotací podpo en) zám r uspo ádat cyklus výukových p ednášek a seminá s cílem informovat o život v Africe žáky základních, st edních a vysokých škol v regionu. Projekt nesl název Multikulturní objímání 2, ímž jasn odkazoval na p edešlý úsp šn realizovaný projekt z roku V pr b hu letních m síc byly osloveny jednotlivé instituce, a v t ch, které projevily zájem o zpest ení svých hodin povídáním o Africe, se uskute nily interaktivn a multimediáln pojaté seminá e zam ené na aspekty spole enského, politického anebo kulturního života v r zných koutech afrického kontinentu. M síc ernošské historie k aktivitám uplynulého roku pat í i festival M síc ernošské historie/black History Month. Ten byl již jako druhý ro ník realizován na p elomu íjna a listopadu Jeho cílem, podobn jako již tradi n (festival probíhá soub žn v mnoha jiných m stech sv ta) bylo p edstavit odkaz ernošských národ sv tu. V rámci festivalu po ádaném v plze ském divadle Dialog prob hlo n kolik divadelních a filmových p edstavení, tv r ích dílen, uskute nila se zde také výstava obraz ugandského malí e Asaph Batecereza. Um lecký soubor TukuTiko s úsp chem vystoupil jako host v pražském divadle Disk. Multicultural Embracing II In May CULTURA AFRICA lounched a project called Multicultural Embracing 2. It was an elongation of the former project Multicultural embracing 1 realized in In the frame of it a set of seminars for secondary schools students but also for general public was realized with the aim to inform about the African continent and its cultures and societies. The project was supported financially by the Council of the City of Pilsen. Black History Month The Black History month festival held from 30 th October to 4 th November in Pilsen and Prague. The citizens of Pilsen could attend drama performances, musical concerts, but also workshops in traditional African art and dance. In the frame of the Black History Month festival an exhibition of paintings made by young artist from Uganda took place. For the students there were various discussion panels arranged in their schools. TukuTiko also performed in the Prague section of the festival. 14

15 15 Multikulturní dílna na 21. ZŠ v Plzni Multicultural workshop in School

16 Kurzy afrického tance Kurzy afrického tance v roce 2006 prob hly pod vedením studentky Pennejambeko Daniel z Namíbie a tane ní pedagožky Lenky Jíšové. V pr b hu t í m síc se poda ilo nacvi it hudebn tane ní vystoupení Engoma na motivy namíbijského svatebního rituálu. Tane ní kurzy byly doprovázeny hrou na bubny v podání bubeník ze skupiny Muerta Mente (M. Kubík, P. Maloun) a Tuku Tiko (T. Machalík, D. Zajíc, J. B. Mwesigwa). African dance seminars The african dance seminars had been held from January untill March. Pennejambeko Daniel, a Namibian student, teached the participants the Namibian wedding ritual dance Engoma. The drum music was provided by the local drummers from the group Muerta Mente (M. Kubík, P. Maloun) and Tuku Tiko (T. Machalík, D. Zajíc, J.B. Mwesigwa). Další realizované akce Further activities "Africká pohádka pro d ti v ZOO Jihlava" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: ZOO Jihlava "Angola a Etiopie" p ednáška Lecture on Angola and Ehtiopia Datum/Date: Místo/Place: Studijní a v decká knihovna v Plzni Kurz afrického tance African dance seminar 16

17 "Vystoupení TukuTiko na k tu CD skupiny Filia" "TukuTiko performance" Datum/Date: Místo/Place: Plze, Divadlo as "Melancholický slon" tení afrických pohádek pro d ti African fairytales reading for children Datum/Date: Místo/Place: M stská knihovna v Praze - Smíchov "Multikulturní odpoledne pro d ti" Multicultural session for children Datum/Date: Místo/Place: Lucerna Music Bar v Praze "O pohádkách v Africe" Introducing African Fairytales Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Motýlek, Praha "P edstavení "African Story" a "Africká pohádka" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Disk, Praha tení pohádek Knihovna Praha - Smíchov "Africká pohádka" African fairytale Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze 17

18 P ednáška "O africké hudb a tanci" Lecture on African music dance and drama Datum/Date: Místo/Place: Sportovní gymnázium, Plze P ednáška "O život v Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: 21. Základní škola, Plze "Workshop - výroba afrických masek" African masks workshop Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Seminá - Afrika a evropská zahrani ní politika" Africa and the European foreign policy Datum/Date: Místo/Place: Filosofická fakulta Z U, Plze "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" TukuTiko performance for children Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Spole ný koncert TukuTiko a Muerta Mente" Concert of TukuTiko and Muerta Mente Datum/Date: Místo/Place: Klub Jeckyll a Hyde, Plze Vystoupení Engoma Zámek e ovice 18

19 "Módní p ehlídka od v inspirovaných Afrikou a tane ní p edstavení Engoma" Fashion Show inspired by Africa + Engoma dance performance Datum/Date: Místo/Place: Lo Tajemství brat í Forman, p ístavišt Libe, Praha "Africká hudba a tanec na akci "Po kejte chvilinku"" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Amfiteátr Lochotín, Plze "P edstavení "Engoma" v rámci Dn Evropského d dictví" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Zámek e ovice "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Festival Divadlo evropských region, Hradec Králové "Africká pohádka pro dosp lé" TukuTiko fairytale for the grown-up Datum/Date: Místo/Place: Festival chebské dvorky, Cheb "Multikulti - povídání o život v Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: SPŠ Chodské nám stí, Plze 19

20 "Multikulti - povídání o Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Motýlek, Praha "Ukázka afrických rytm a tance v rámci Ska and raggae party" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Skate Park Lochotín, Plze "Engoma - prezentace výstupu workshopu afrického tance" Engoma dance performance Datum/Date: Místo/Place: Klub And l, Plze "Workshop afrického tance" African dance seminar Datum/Date: Místo/Place: Mama klub, Chrudim "Africký seminá " Multicultural session for general public Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Klí, Plze "Africká pohádka pro nejmenší d ti" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Festival divadla pro d ti a mládež, Praha 20

21 "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Junior - Centrum pro mládež, Klatovy "koncert Tukutiko p i p íležitosti p edávání cen K esadlo" TukuTiko music Performance Datum/Date: Místo/Place: Rezidence pražského primátora, Praha "Africká pohádka pro nejmenší" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Multikulti - povídání o Africe (Alžírsko, Namibie)" Multicultura session Algeria and Namibia Datum/Date: Místo/Place: 22. Základní škola, Plze "Workshop afrického tance" African dance seminar Datum/Date: Místo/Place: KD Peklo, Plze "Spole ný výlet afrických student a p átel do eského Krumlova" The up-country Trip and Camping of the Association members and friends Datum/Date: Místo/Place: eský Krumlov 21

22 Ú ETNÍ ZÁV RKA / FINAL ACCOUNTS Ú etní auditorka: Ing. Lenka Vendelbergerová 1. Zam stnanci a osobní náklady Sdružení zam stnávalo v pr b ho ú etního období osoby na základ Dohody o provedení práce. Celkové mzdové náklady inily ,- K. 2. Drobný dlouhodobý majetek V pr b hu roku 2006 nakoupila ú etní jednotka drobný hmotný majetek v celkové hodnot ,- K, na který byla poskytnuta dotace z Magistrátu m sta Plzn projekt Multikulturní objímání II. Jedná se o nákup dataprojektoru a p enosného po íta e. 3. Zásoby Ú etní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné z statky zásob. 4. Pohledávky K rozvahovému dni nemá ú etní jednotka žádné pohledávky. 5. Závazky K rozvahovému dni eviduje ú etní jednotka závazky z obchodních vztah ve výši 6.000,- K, závazky za zam stnanci (z titulu dohod o provedení práce) ve výši 6.000,- K, závazky ke len m sdružení (Jan Mwesigwa, Tomáš Machalík) v hodnot ,50 K a da ové závazky (srážková da z mezd) v hodnot 5.400,- K. Tyto závazky budou uhrazeny na za átku roku

23 6. Výnosy z hlavní a hospodá ské innosti Druh innosti r Hospodá ská innost ,- K Úroky 11,69 K P ijaté provozní dotace ,- K Celkem ,69 K 7. Výsledek hospoda ení v len ní podle hlavní a hospodá ské innosti Celkový výsledek hospoda ení je ztráta v hodnot ,11 K. Z toho ú etní jednotka dosáhla z hlavní innosti zisk ve výši 1.196,01 K (po átkem roku 2007 bude sdružení vracet nevy erpanou dotaci v hodnot 2.009,- K Magistrátu m sta Plzn a ástku 422,30 K Nada nímu fondu pro kulturní aktivity ob an m sta Plzn ). V rámci vedlejší innosti však realizovala ztrátu ve výši ,12 K. 8. Rozpis p ijatých dotací Dotace ze státního rozpo tu 0,00 Dotace z Nada ního fondu pro kulturní aktivity ob an m sta ,00 Plzn Dotace z rozpo t územn samosprávných celk ,00 Celkem ,00 23

24 Rozvaha Ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících) Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto Aktiva Celkem A. Dlouhodobý majetek A.II. Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto B.III. Krátkodobý finan ní majetek B.III. 2. Ú ty v bankách Ozna ení PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období Pasiva Celkem 17 1 A. Vlastní jm ní 5 0 A.I. 1. Vlastní jm ní 5 0 A.II. Hospodá ský výsledek A.II. 1. Hospodá ský výsledek ve schv Ozna ení PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období B. Cizí zdroje 35 0 B.III. Krátkodobé závazky 35 0 B.III. Závazky z obchodních vztah Závazky v i zam stnanc m Stát da ové závazky a dotace Závazky v i ú astník m sdružení

25 Výkaz zisku a ztráty Ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících K ) Ozna ení a TEXT b Celkem innosti Hlavní Hospodá ská I. Spot eba materiálu II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem V. Osobní náklady celkem * Ú tová t ída 5 celkem Ozna ení a TEXT b Celkem innosti Hlavní Hospodá ská IV. Jiné ostatní výnosy VII. Provozní dotace celkem *. Ú tová t ída 6 celkem ** Hospodá ský výsledek p ed zdan ním *** Hospodá ský výsledek po zdan ní

26 ZÁV R CONCLUSION Rok 2006 byl pro sdružení Cultura Africa velice úsp šný. Sv d í o tom seznam aktivit které se poda ilo realizovat. lenská základna se navíc rozší ila o nové leny z ad afrických student. Práv na africké studenty a Afri any žijící v R se Cultura Africa zam í v následujícím roce se snahou vypracovat metodické materiály, které jim pomohou orientovat se v eském prost edí. Sou asn také probíhají p ípravy na další ro ník mezinárodní konference Viva Africa 2007 a festival M síc ernošské historie. Cultura Africa passed through the year 2006 very successfully as pointed by all activities and projects that had been undertaken. The association platform was enlarged by introducing new members, mostly the African students. The African students and Africans living in the Czech Republic will be the matter of interest in the year 2007 as the aim is to compile methodic guidebooks which would help them better orientation in the Czech environment. Concurrently the preparations for the second international conference Viva Africa 2007 and the Black History Month festival are fully in place. Velice d kujeme všem, kte í sdružení Cultura Africa jakýmkoli zp sobem v roce 2006 podpo ili. We would like to thank everyone who supported the association Cultura Africa in the year

27

28

CULTURA AFRICA, o. s.

CULTURA AFRICA, o. s. CULTURA AFRICA, o. s. Adresa pro korespondenci: Gerská 14 323 23 Plzeň Gsm: +420 732 782 204, 776 749 916 E-mail: culturaafrica@seznam.cz Web: www.culturaafrica.wz.cz Editoři: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

SPOLE NÁ ODPOV DNOST

SPOLE NÁ ODPOV DNOST ESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo zahrani ních v cí eské republiky ZÁV RE NÁ ZPRÁVA PROJEKTU V RÁMCI DOTA NÍHO TITULU DOTA NÍ PROGRAM PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE SOBÍCÍ V OBLASTI ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE NA

Více

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA Výroční zpráva Annual report Nadační fond VEOLIA Obsah Základní údaje...... 1 Úvodní slovo předsedy správní rady.... 2 Hlavní aktivity Nadačního fondu VEOLIA v roce 2006.. 5 Poděkování... 12 Hospodaření

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více