Výro ní zpráva. Annual Report. Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva. Annual Report. Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa"

Transkript

1

2

3 Výro ní zpráva Annual Report 2006 Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa

4

5 OBSAH CONTENTS Úvod Introduction... 7 lenové sdružení Association Members... 8 Organiza ní uspo ádání Board of Administration... 9 P ehled pracovních skupin Workgroups P ehled uskute n ných akcí Activities Overview Ú etní záv rka Final Accounts Rozvaha Accounts Balance Výkaz zisku a ztráty Final Accounts Statement Záv r Conclusion... 26

6

7 ÚVOD INTRODUCTION Dne byla rozhodnutím Ministerstva vnitra R zaregistrována CULTURA AFRICA jako ob anské sdružení se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Do oficiálního rámce se tak dostaly myšlenky a p edevším innost lidí uvažujících o Africe, o tom, jak málo ji známe, jak málo a kolik zkresleného se dozvídáme o Afri anech z masových sd lovacích prost edk, ale i v deckého diskurzu. CULTURA AFRICA si proto dala za cíl kontaktovat Afri any, vyslechnout jejich p íb hy, nabídnout jim ú ast na spole enském život a spole n s nimi pak realizovat kulturní a vzd lávací akce pro žáky základních, st edních a vysokých škol i širokou ve ejnost. Formou vzd lávacích multikulturních dílen, hudebn tane ních vystoupení inspirovaných životem v Africe i p ednáškovými fóry se lenové sdružení i hosté snaží o prezentaci Afrického kontinentu v co nejv tší ší i jeho rozmanitosti. Následující zpráva nabízí p ehled doposud realizovaných akcí, jež CULTURA AFRICA sama po ádala, i prob hly v kooperaci s jinými podobn zam enými institucemi a sdruženími. On February 12th, 2005 the Czech Ministry of Internal Affairs registered Cultura Africa as an association with all the rights and duties thereof resulting. Thus the thoughts concerning Africa got an official perspective. Cultura Africa's aim is to gather the Africans, especially students living in Pilsen, listen to their stories about their life and offer a chance to participate on the social life in the Czech Republic. All this is believed to be achieved by realizing the cultural and educational activities for the general public, school and university students in the form of multicultural workshops, scientific forums and music dance and drama performances inspired by the life in Africa. We would like to present the African continent truly as it is. With this uneasy task, also complicated by the fact that it is hard to describe the variety of the African cultures, we are still on the tour heading to achieving our goals. This publication is a summary of activities realized in the year Editors 7

8 LENOVÉ SDRUŽENÍ ASSOCIATION MEMBERS P íjmení/surname Jméno/Name Stát/Country 1 Borovi ka Ctirad CZ 2 Butaki Maurice Kenya 3 Daniels Pennejambeko Namibie 4 Dembe Mitala Umar Uganda 5 Gezahegne Messaye Etiopie 6 Jeomba Eveline Veca Namibie 7 Jíšová Lenka CZ 8 Kinyanyi Isabela Kenya 9 K ížek Daniel CZ 10 Kuntzmanová Adélka CZ 11 Lubwama David Uganda 12 Mahundi Ezekiel Pendi Tanzánie 13 Machalík Tomáš CZ 14 Masika Sylvia Kenya 15 Mildnerová Kate ina CZ 16 Mwesigwa Jan Bashaijha CZ 17 Nduba Fabrice Kongo 18 Santos Alexander Angola/ R 19 Svoboda Ond ej CZ 20 Trojanová Dušana CZ 21 Tseliso Motia Lesoto 22 Vokrová Dáša CZ 23 Záho ík Jan CZ 24 Zajíc Dalibor CZ 25 Zemanová Terezka CZ 8

9 ORGANIZA NÍ USPO ÁDÁNÍ BOARD OF ADMINISTRATION Výkonný editel/executive Director: Jan B. Mwesigwa P edseda výkonného výboru/committee Chairman: Tomáš Machalík Výkonný výbor/committee: Tomáš Machalík, Kate ina Mildnerová, Ond ej Svoboda, Pennejambeko Daniel, Ezekiel Pendi Mahundi, Jan Záho ík, Valná hromada/board of members: všichni lenové sdružení/all members of the assoc. 9

10 P EHLED PRACOVNÍCH SKUPIN WORKGROUPS OVERVIEW Multikulturní programy lenové této pracovní skupiny p ipravují p ednášky, interaktivní povídání a besedy na téma kultura afrického kontinentu, rozvojová spolupráce, ale i xenofobie, rasismus nebo interkulturní výchova. TukuTiko - um lecký soubor TukuTiko znamená "vzruch" a zárove je to název um lecké skupiny, která funguje v rámci sdružení Cultura Africa. lenové souboru vytvá í hudebn tane ní performance, divadelní vystoupení pro d ti a dosp lé. Vzd lávání, v da a výzkum Cílem této pracovní skupiny je rozvíjet v du a výzkum v oblasti afrických studií. Aktivními leny této skupiny jsou zejména doktorandi katedry antropologie Z U v Plzni, kte í shromaž ují v decké informace o africkém kontinentu a prezentují je ve ejnosti. Multicultural programs Members of this workgroup realize lectures, discussions and multicultural sessions for school and university students. The topics include social life, culture, development but also xenophobia, racism or intercultural education. TukuTiko Ensemble TukuTiko means an "emotion" or an "excitement" and it is as well a name of the group formed within the association. The aim is to realize cultural events like dance music drama performances. Education, Science and Research The leading members of this group are doctorate students of the Department of Anthropology of the University of West Bohemia in Pilsen who gather scientific information about the African continent. 10

11 Spolupráce s partnery v Africe Tato skupina spolupracuje s partnery v n kterých afrických zemích a rozvíjí vým nu informací a kulturních hodnot. Zatím nejlépe se rozvíjí spolupráce s ugandskými um lci, kte í posíljí svá díla pro výstavy v R. V Ugand také probíhá spolupráce s neziskovou organizací Edirisa (www.edirisa.org). Fair Trade neboli "férový obchod" je další formou rozvojové spolupráce, kterou Cultura Africa podporuje. Cultura Africa spolupracuje s pražskou organizací Ekumenická akademie Praha, která distribuuje výrobky FairTrade v R. Zárove nakupujeme výrobky p ímo z afrických zemí, zejména z Ugandy. Kurzy a seminá e P edávání znalostí, zkušeností a kulturních hodnot eské ve ejnosti jsou spole ným jmenovatelem aktivit této pracovní skupiny, která organizuje nap. kurzy afrického tance a r zné seminá e. Cooperation with African Partners The cooperation with partners based in Africa especially Uganda has been established. Currently there is a cooperation with Ugandan artists whose artwork is being displayed on various expositions in the Czech Republic. Fair Trade a form of developmental cooperation that Cultura Africa supports. Cultura Africa cooperates with the organization Ecumenical Academy of Prague which is one of the distributors of the FairTrade products in Czech. Furthermore we import other products from our partners in Uganda. Courses and Seminars Passing on the cultural values is the common aim of activities of this workgroup whose members organize various courses. 11

12 P EHLED USKUTE N NÝCH AKCÍ ACTIVITIES OVERVIEW Mezinárodní konference Viva Africa 2006 Již v prvních m sících roku zapo al svou práci koordina ní tým plánující svým rozsahem doposud nejv tší podnik sdružení. VIVA AFRICA, jež vznikla na spole né platform sdružení a Katedry antropologie Západo eské univerzity v Plzni, se uskute nila 31. b ezna. Tato událost nenabídla Plze an m jen v du, jak by se mohlo snad z jejího názvu zdát, ale také kulturu a um ní afrického kontinentu. Soub žn s p ípravou akademické ásti projektu (konference samé) probíhaly i intenzivní p ípravy na jejím kulturním programu. S velkým úsp chem byly pod vedením Pennejambeko Daniels (Namibie) uspo ádány kurzy afrického tance, které slavnostn prezentovaly sv j výstup v rámci záv re ného galave era konference v plze ském klubu And l. Symbolické propojení obou ástí projektu, kulturního i v deckého, prob hlo p i spole né ve e i všech ú astník, na níž byly p ítomným p edstaveny pokrmy r zných region afrického kontinentu p ipravené studenty z afrických zemí. Jako p ipomenutí celé akce slouží sborník p ísp vk z konference VIVA AFRICA 2006, který byl vydán koncem roku. International Conference Viva Africa 2006 The year 2006 was launched by preparing of the VIVA AFRICA project. The biggest event of the year and also the most comprehensive one. A team of CULTURA AFRICA members and friends together with PhD students from the Department of anthropology of the University of West Bohemia prepared both parts of the project the scientific conference on African studies and the cultural events. The conference took place at the Education and Research library in Pilsen on March 31 st and a book of papers presented was published as a result in the end of the year. Three months prior to the conference the series of workshops on African dances had been provided for the ones interested in African dance. The participants of the workshops introduced what they learned by performing by the occasion of the closing ceremony of the conference. 12

13 ú astníci konference Conference participants (Viva Africa 2006) Tane ní vystoupení Dance performance (Viva Africa Módní p ehlídka Fashion Show (Viva Africa 2006) 13

14 Multikulturní objímání 2 v kv tnu byl p ed komisí pro otázky integrace cizinc Rady m sta Plzn obhájen (a dotací podpo en) zám r uspo ádat cyklus výukových p ednášek a seminá s cílem informovat o život v Africe žáky základních, st edních a vysokých škol v regionu. Projekt nesl název Multikulturní objímání 2, ímž jasn odkazoval na p edešlý úsp šn realizovaný projekt z roku V pr b hu letních m síc byly osloveny jednotlivé instituce, a v t ch, které projevily zájem o zpest ení svých hodin povídáním o Africe, se uskute nily interaktivn a multimediáln pojaté seminá e zam ené na aspekty spole enského, politického anebo kulturního života v r zných koutech afrického kontinentu. M síc ernošské historie k aktivitám uplynulého roku pat í i festival M síc ernošské historie/black History Month. Ten byl již jako druhý ro ník realizován na p elomu íjna a listopadu Jeho cílem, podobn jako již tradi n (festival probíhá soub žn v mnoha jiných m stech sv ta) bylo p edstavit odkaz ernošských národ sv tu. V rámci festivalu po ádaném v plze ském divadle Dialog prob hlo n kolik divadelních a filmových p edstavení, tv r ích dílen, uskute nila se zde také výstava obraz ugandského malí e Asaph Batecereza. Um lecký soubor TukuTiko s úsp chem vystoupil jako host v pražském divadle Disk. Multicultural Embracing II In May CULTURA AFRICA lounched a project called Multicultural Embracing 2. It was an elongation of the former project Multicultural embracing 1 realized in In the frame of it a set of seminars for secondary schools students but also for general public was realized with the aim to inform about the African continent and its cultures and societies. The project was supported financially by the Council of the City of Pilsen. Black History Month The Black History month festival held from 30 th October to 4 th November in Pilsen and Prague. The citizens of Pilsen could attend drama performances, musical concerts, but also workshops in traditional African art and dance. In the frame of the Black History Month festival an exhibition of paintings made by young artist from Uganda took place. For the students there were various discussion panels arranged in their schools. TukuTiko also performed in the Prague section of the festival. 14

15 15 Multikulturní dílna na 21. ZŠ v Plzni Multicultural workshop in School

16 Kurzy afrického tance Kurzy afrického tance v roce 2006 prob hly pod vedením studentky Pennejambeko Daniel z Namíbie a tane ní pedagožky Lenky Jíšové. V pr b hu t í m síc se poda ilo nacvi it hudebn tane ní vystoupení Engoma na motivy namíbijského svatebního rituálu. Tane ní kurzy byly doprovázeny hrou na bubny v podání bubeník ze skupiny Muerta Mente (M. Kubík, P. Maloun) a Tuku Tiko (T. Machalík, D. Zajíc, J. B. Mwesigwa). African dance seminars The african dance seminars had been held from January untill March. Pennejambeko Daniel, a Namibian student, teached the participants the Namibian wedding ritual dance Engoma. The drum music was provided by the local drummers from the group Muerta Mente (M. Kubík, P. Maloun) and Tuku Tiko (T. Machalík, D. Zajíc, J.B. Mwesigwa). Další realizované akce Further activities "Africká pohádka pro d ti v ZOO Jihlava" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: ZOO Jihlava "Angola a Etiopie" p ednáška Lecture on Angola and Ehtiopia Datum/Date: Místo/Place: Studijní a v decká knihovna v Plzni Kurz afrického tance African dance seminar 16

17 "Vystoupení TukuTiko na k tu CD skupiny Filia" "TukuTiko performance" Datum/Date: Místo/Place: Plze, Divadlo as "Melancholický slon" tení afrických pohádek pro d ti African fairytales reading for children Datum/Date: Místo/Place: M stská knihovna v Praze - Smíchov "Multikulturní odpoledne pro d ti" Multicultural session for children Datum/Date: Místo/Place: Lucerna Music Bar v Praze "O pohádkách v Africe" Introducing African Fairytales Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Motýlek, Praha "P edstavení "African Story" a "Africká pohádka" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Disk, Praha tení pohádek Knihovna Praha - Smíchov "Africká pohádka" African fairytale Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze 17

18 P ednáška "O africké hudb a tanci" Lecture on African music dance and drama Datum/Date: Místo/Place: Sportovní gymnázium, Plze P ednáška "O život v Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: 21. Základní škola, Plze "Workshop - výroba afrických masek" African masks workshop Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Seminá - Afrika a evropská zahrani ní politika" Africa and the European foreign policy Datum/Date: Místo/Place: Filosofická fakulta Z U, Plze "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" TukuTiko performance for children Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Spole ný koncert TukuTiko a Muerta Mente" Concert of TukuTiko and Muerta Mente Datum/Date: Místo/Place: Klub Jeckyll a Hyde, Plze Vystoupení Engoma Zámek e ovice 18

19 "Módní p ehlídka od v inspirovaných Afrikou a tane ní p edstavení Engoma" Fashion Show inspired by Africa + Engoma dance performance Datum/Date: Místo/Place: Lo Tajemství brat í Forman, p ístavišt Libe, Praha "Africká hudba a tanec na akci "Po kejte chvilinku"" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Amfiteátr Lochotín, Plze "P edstavení "Engoma" v rámci Dn Evropského d dictví" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Zámek e ovice "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Festival Divadlo evropských region, Hradec Králové "Africká pohádka pro dosp lé" TukuTiko fairytale for the grown-up Datum/Date: Místo/Place: Festival chebské dvorky, Cheb "Multikulti - povídání o život v Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: SPŠ Chodské nám stí, Plze 19

20 "Multikulti - povídání o Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Motýlek, Praha "Ukázka afrických rytm a tance v rámci Ska and raggae party" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Skate Park Lochotín, Plze "Engoma - prezentace výstupu workshopu afrického tance" Engoma dance performance Datum/Date: Místo/Place: Klub And l, Plze "Workshop afrického tance" African dance seminar Datum/Date: Místo/Place: Mama klub, Chrudim "Africký seminá " Multicultural session for general public Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Klí, Plze "Africká pohádka pro nejmenší d ti" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Festival divadla pro d ti a mládež, Praha 20

21 "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Junior - Centrum pro mládež, Klatovy "koncert Tukutiko p i p íležitosti p edávání cen K esadlo" TukuTiko music Performance Datum/Date: Místo/Place: Rezidence pražského primátora, Praha "Africká pohádka pro nejmenší" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Multikulti - povídání o Africe (Alžírsko, Namibie)" Multicultura session Algeria and Namibia Datum/Date: Místo/Place: 22. Základní škola, Plze "Workshop afrického tance" African dance seminar Datum/Date: Místo/Place: KD Peklo, Plze "Spole ný výlet afrických student a p átel do eského Krumlova" The up-country Trip and Camping of the Association members and friends Datum/Date: Místo/Place: eský Krumlov 21

22 Ú ETNÍ ZÁV RKA / FINAL ACCOUNTS Ú etní auditorka: Ing. Lenka Vendelbergerová 1. Zam stnanci a osobní náklady Sdružení zam stnávalo v pr b ho ú etního období osoby na základ Dohody o provedení práce. Celkové mzdové náklady inily ,- K. 2. Drobný dlouhodobý majetek V pr b hu roku 2006 nakoupila ú etní jednotka drobný hmotný majetek v celkové hodnot ,- K, na který byla poskytnuta dotace z Magistrátu m sta Plzn projekt Multikulturní objímání II. Jedná se o nákup dataprojektoru a p enosného po íta e. 3. Zásoby Ú etní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné z statky zásob. 4. Pohledávky K rozvahovému dni nemá ú etní jednotka žádné pohledávky. 5. Závazky K rozvahovému dni eviduje ú etní jednotka závazky z obchodních vztah ve výši 6.000,- K, závazky za zam stnanci (z titulu dohod o provedení práce) ve výši 6.000,- K, závazky ke len m sdružení (Jan Mwesigwa, Tomáš Machalík) v hodnot ,50 K a da ové závazky (srážková da z mezd) v hodnot 5.400,- K. Tyto závazky budou uhrazeny na za átku roku

23 6. Výnosy z hlavní a hospodá ské innosti Druh innosti r Hospodá ská innost ,- K Úroky 11,69 K P ijaté provozní dotace ,- K Celkem ,69 K 7. Výsledek hospoda ení v len ní podle hlavní a hospodá ské innosti Celkový výsledek hospoda ení je ztráta v hodnot ,11 K. Z toho ú etní jednotka dosáhla z hlavní innosti zisk ve výši 1.196,01 K (po átkem roku 2007 bude sdružení vracet nevy erpanou dotaci v hodnot 2.009,- K Magistrátu m sta Plzn a ástku 422,30 K Nada nímu fondu pro kulturní aktivity ob an m sta Plzn ). V rámci vedlejší innosti však realizovala ztrátu ve výši ,12 K. 8. Rozpis p ijatých dotací Dotace ze státního rozpo tu 0,00 Dotace z Nada ního fondu pro kulturní aktivity ob an m sta ,00 Plzn Dotace z rozpo t územn samosprávných celk ,00 Celkem ,00 23

24 Rozvaha Ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících) Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto Aktiva Celkem A. Dlouhodobý majetek A.II. Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto B.III. Krátkodobý finan ní majetek B.III. 2. Ú ty v bankách Ozna ení PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období Pasiva Celkem 17 1 A. Vlastní jm ní 5 0 A.I. 1. Vlastní jm ní 5 0 A.II. Hospodá ský výsledek A.II. 1. Hospodá ský výsledek ve schv Ozna ení PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období B. Cizí zdroje 35 0 B.III. Krátkodobé závazky 35 0 B.III. Závazky z obchodních vztah Závazky v i zam stnanc m Stát da ové závazky a dotace Závazky v i ú astník m sdružení

25 Výkaz zisku a ztráty Ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících K ) Ozna ení a TEXT b Celkem innosti Hlavní Hospodá ská I. Spot eba materiálu II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem V. Osobní náklady celkem * Ú tová t ída 5 celkem Ozna ení a TEXT b Celkem innosti Hlavní Hospodá ská IV. Jiné ostatní výnosy VII. Provozní dotace celkem *. Ú tová t ída 6 celkem ** Hospodá ský výsledek p ed zdan ním *** Hospodá ský výsledek po zdan ní

26 ZÁV R CONCLUSION Rok 2006 byl pro sdružení Cultura Africa velice úsp šný. Sv d í o tom seznam aktivit které se poda ilo realizovat. lenská základna se navíc rozší ila o nové leny z ad afrických student. Práv na africké studenty a Afri any žijící v R se Cultura Africa zam í v následujícím roce se snahou vypracovat metodické materiály, které jim pomohou orientovat se v eském prost edí. Sou asn také probíhají p ípravy na další ro ník mezinárodní konference Viva Africa 2007 a festival M síc ernošské historie. Cultura Africa passed through the year 2006 very successfully as pointed by all activities and projects that had been undertaken. The association platform was enlarged by introducing new members, mostly the African students. The African students and Africans living in the Czech Republic will be the matter of interest in the year 2007 as the aim is to compile methodic guidebooks which would help them better orientation in the Czech environment. Concurrently the preparations for the second international conference Viva Africa 2007 and the Black History Month festival are fully in place. Velice d kujeme všem, kte í sdružení Cultura Africa jakýmkoli zp sobem v roce 2006 podpo ili. We would like to thank everyone who supported the association Cultura Africa in the year

27

28

CULTURA AFRICA, o. s.

CULTURA AFRICA, o. s. CULTURA AFRICA, o. s. Adresa pro korespondenci: Gerská 14 323 23 Plzeň Gsm: +420 732 782 204, 776 749 916 E-mail: culturaafrica@seznam.cz Web: www.culturaafrica.wz.cz Editoři: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií Kulturní historie kapra v českých zemích Magisterská diplomová práce Gabriela Konečná Vedoucí práce: Ing. Zbyněk

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Datum: 11. listopadu 2010 Místo konání: Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Litomyšl Sch zi vedl: Luboš Macha ko P ítomni: 15 len

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Částkova 20 326 00 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2012..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci

Více

Spolurádi Výroční zpráva 2015

Spolurádi Výroční zpráva 2015 Spolurádi Výroční zpráva 2015 Profil Znáte ten mýtus o tom, že existuje svět mimoňů (neboli lidí odlišných) a normoňů (neboli lidí normálních)? Zatímco jsme se snažili tyto světy propojovat, zjistili jsme,

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady - Podklad pro Výbor pro EU - Předkládací zpráva Ministerstvo

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

občanské sdružení ZVONICE

občanské sdružení ZVONICE občanské sdružení ZVONICE Praha - Modřany Výroční zpráva 2011 (c) 2010-11 O. S. Zvonice Obecně: Vybíráme z dokumentu Základní text občanského sdružení Zvonice, které vzniklo dne 16.11.2010, podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt (od 11. 11. 2013), do 11.

Více

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku

Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku Ing. Alexandra Plačková, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikovohospodárska, Ekonomická univerzita v Bratislave, e-mail: piackova.alexandra@gmail.com,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

Výroční zpráva FR 2015

Výroční zpráva FR 2015 Výroční zpráva FR 2015 Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny Podolské nábřeží 147 00 Praha 4 - Podolí www.predcasnenarozenedeti.cz Obsah Obsah Slovo úvodem 1 Poslání nadačního fondu

Více

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? Abstrakt Cyril Klimeš Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta přírodních věd, katedra informatiky, e-mail cklimes@ukf.sk

Více

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4.

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4. Výroční zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR za rok 2010 1 Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Právní forma: Spolek Název spolku: SFinga, o.s., od 16.11. Spolek SFinga Sídlo: Pod Harfou 943/36, 190 00, Praha 9 Vánková 808/2, 181 00 Praha

Více

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1.

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1. VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

lapky Strom pro lepší život Galerie Koope cné tlapky ro lepší život ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 4

lapky Strom pro lepší život Galerie Koope cné tlapky ro lepší život ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 4 en o pší OBRÉ SKUKY VÝROČ a ZPRÁVA 2013 en Koope Obecně spěšná ro cné la le tlapk obr LEPŠ společnost RAY tl n ůležité účetní metody 15 en o pší OBRÉ SKUKY ro cné la OBSAH obr LEPŠ a ROZVAHA (BILACE) V

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2007 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 4. 2014 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni:

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii DOPROVODNÉ PROGRAMY KVĚTEN DUBEN 2015 Komentované prohlídky Power jóga v galerii RODIČE A DĚTI Rezervace vlkova@adamgallery.cz míst na dílny na emailu vlkova@adamgallery.cz. 2. 5. 16:00 18:00 Dětský výtvarný

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Datum konání: 31. březen 2016 Místo konání: sídlo MAS, Pivovarská 281, Tachov Přítomni: dle prezenční listiny PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Informace o projektech

Více

Valná hromada koalice Za snadné dárcovství

Valná hromada koalice Za snadné dárcovství Valná hromada koalice Za snadné dárcovství Datum konání: 30. 3. 2016, 10:00-15:00 Místo konání: Komunitní centrum Armády spásy, Lidická 18a, 150 00 Praha 5 Zapsala: Eliška Froschová Stehlíková Účast členských

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky 8. funkční období 280 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené,

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

dalších činnostech, příprava her, základy psychologie atd.). podmínkách, horolezectví, cykloturistika, plavání atd.). Klub pořádá

dalších činnostech, příprava her, základy psychologie atd.). podmínkách, horolezectví, cykloturistika, plavání atd.). Klub pořádá PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem rodičům a dalším přátelům, kteří v roce 2010 podali naší organizaci pomocnou ruku a přispěli k organizačnímu zajištění našich činností. Rádi bychom zejména poděkovali Ivaně Šourové,

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

100 let skautingu. Junák svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj 2007

100 let skautingu. Junák svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj 2007 Dva týdny skautingu Sto podob dobrodružství Sbírka na bezbariérové divadlo Rockový koncert 100 let skautingu Junák svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj 2007 Předkladatel: Junák svaz skautů a skautek

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.1.2015 15:05:26 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 Příloha usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 470 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 1) Tělesná výchova a sport 2) Kultura 3) Životní prostředí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více