Výro ní zpráva. Annual Report. Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výro ní zpráva. Annual Report. Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa"

Transkript

1

2

3 Výro ní zpráva Annual Report 2006 Edito i/edited by: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa Grafická úprava/graphics: Jan B. Mwesigwa

4

5 OBSAH CONTENTS Úvod Introduction... 7 lenové sdružení Association Members... 8 Organiza ní uspo ádání Board of Administration... 9 P ehled pracovních skupin Workgroups P ehled uskute n ných akcí Activities Overview Ú etní záv rka Final Accounts Rozvaha Accounts Balance Výkaz zisku a ztráty Final Accounts Statement Záv r Conclusion... 26

6

7 ÚVOD INTRODUCTION Dne byla rozhodnutím Ministerstva vnitra R zaregistrována CULTURA AFRICA jako ob anské sdružení se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Do oficiálního rámce se tak dostaly myšlenky a p edevším innost lidí uvažujících o Africe, o tom, jak málo ji známe, jak málo a kolik zkresleného se dozvídáme o Afri anech z masových sd lovacích prost edk, ale i v deckého diskurzu. CULTURA AFRICA si proto dala za cíl kontaktovat Afri any, vyslechnout jejich p íb hy, nabídnout jim ú ast na spole enském život a spole n s nimi pak realizovat kulturní a vzd lávací akce pro žáky základních, st edních a vysokých škol i širokou ve ejnost. Formou vzd lávacích multikulturních dílen, hudebn tane ních vystoupení inspirovaných životem v Africe i p ednáškovými fóry se lenové sdružení i hosté snaží o prezentaci Afrického kontinentu v co nejv tší ší i jeho rozmanitosti. Následující zpráva nabízí p ehled doposud realizovaných akcí, jež CULTURA AFRICA sama po ádala, i prob hly v kooperaci s jinými podobn zam enými institucemi a sdruženími. On February 12th, 2005 the Czech Ministry of Internal Affairs registered Cultura Africa as an association with all the rights and duties thereof resulting. Thus the thoughts concerning Africa got an official perspective. Cultura Africa's aim is to gather the Africans, especially students living in Pilsen, listen to their stories about their life and offer a chance to participate on the social life in the Czech Republic. All this is believed to be achieved by realizing the cultural and educational activities for the general public, school and university students in the form of multicultural workshops, scientific forums and music dance and drama performances inspired by the life in Africa. We would like to present the African continent truly as it is. With this uneasy task, also complicated by the fact that it is hard to describe the variety of the African cultures, we are still on the tour heading to achieving our goals. This publication is a summary of activities realized in the year Editors 7

8 LENOVÉ SDRUŽENÍ ASSOCIATION MEMBERS P íjmení/surname Jméno/Name Stát/Country 1 Borovi ka Ctirad CZ 2 Butaki Maurice Kenya 3 Daniels Pennejambeko Namibie 4 Dembe Mitala Umar Uganda 5 Gezahegne Messaye Etiopie 6 Jeomba Eveline Veca Namibie 7 Jíšová Lenka CZ 8 Kinyanyi Isabela Kenya 9 K ížek Daniel CZ 10 Kuntzmanová Adélka CZ 11 Lubwama David Uganda 12 Mahundi Ezekiel Pendi Tanzánie 13 Machalík Tomáš CZ 14 Masika Sylvia Kenya 15 Mildnerová Kate ina CZ 16 Mwesigwa Jan Bashaijha CZ 17 Nduba Fabrice Kongo 18 Santos Alexander Angola/ R 19 Svoboda Ond ej CZ 20 Trojanová Dušana CZ 21 Tseliso Motia Lesoto 22 Vokrová Dáša CZ 23 Záho ík Jan CZ 24 Zajíc Dalibor CZ 25 Zemanová Terezka CZ 8

9 ORGANIZA NÍ USPO ÁDÁNÍ BOARD OF ADMINISTRATION Výkonný editel/executive Director: Jan B. Mwesigwa P edseda výkonného výboru/committee Chairman: Tomáš Machalík Výkonný výbor/committee: Tomáš Machalík, Kate ina Mildnerová, Ond ej Svoboda, Pennejambeko Daniel, Ezekiel Pendi Mahundi, Jan Záho ík, Valná hromada/board of members: všichni lenové sdružení/all members of the assoc. 9

10 P EHLED PRACOVNÍCH SKUPIN WORKGROUPS OVERVIEW Multikulturní programy lenové této pracovní skupiny p ipravují p ednášky, interaktivní povídání a besedy na téma kultura afrického kontinentu, rozvojová spolupráce, ale i xenofobie, rasismus nebo interkulturní výchova. TukuTiko - um lecký soubor TukuTiko znamená "vzruch" a zárove je to název um lecké skupiny, která funguje v rámci sdružení Cultura Africa. lenové souboru vytvá í hudebn tane ní performance, divadelní vystoupení pro d ti a dosp lé. Vzd lávání, v da a výzkum Cílem této pracovní skupiny je rozvíjet v du a výzkum v oblasti afrických studií. Aktivními leny této skupiny jsou zejména doktorandi katedry antropologie Z U v Plzni, kte í shromaž ují v decké informace o africkém kontinentu a prezentují je ve ejnosti. Multicultural programs Members of this workgroup realize lectures, discussions and multicultural sessions for school and university students. The topics include social life, culture, development but also xenophobia, racism or intercultural education. TukuTiko Ensemble TukuTiko means an "emotion" or an "excitement" and it is as well a name of the group formed within the association. The aim is to realize cultural events like dance music drama performances. Education, Science and Research The leading members of this group are doctorate students of the Department of Anthropology of the University of West Bohemia in Pilsen who gather scientific information about the African continent. 10

11 Spolupráce s partnery v Africe Tato skupina spolupracuje s partnery v n kterých afrických zemích a rozvíjí vým nu informací a kulturních hodnot. Zatím nejlépe se rozvíjí spolupráce s ugandskými um lci, kte í posíljí svá díla pro výstavy v R. V Ugand také probíhá spolupráce s neziskovou organizací Edirisa (www.edirisa.org). Fair Trade neboli "férový obchod" je další formou rozvojové spolupráce, kterou Cultura Africa podporuje. Cultura Africa spolupracuje s pražskou organizací Ekumenická akademie Praha, která distribuuje výrobky FairTrade v R. Zárove nakupujeme výrobky p ímo z afrických zemí, zejména z Ugandy. Kurzy a seminá e P edávání znalostí, zkušeností a kulturních hodnot eské ve ejnosti jsou spole ným jmenovatelem aktivit této pracovní skupiny, která organizuje nap. kurzy afrického tance a r zné seminá e. Cooperation with African Partners The cooperation with partners based in Africa especially Uganda has been established. Currently there is a cooperation with Ugandan artists whose artwork is being displayed on various expositions in the Czech Republic. Fair Trade a form of developmental cooperation that Cultura Africa supports. Cultura Africa cooperates with the organization Ecumenical Academy of Prague which is one of the distributors of the FairTrade products in Czech. Furthermore we import other products from our partners in Uganda. Courses and Seminars Passing on the cultural values is the common aim of activities of this workgroup whose members organize various courses. 11

12 P EHLED USKUTE N NÝCH AKCÍ ACTIVITIES OVERVIEW Mezinárodní konference Viva Africa 2006 Již v prvních m sících roku zapo al svou práci koordina ní tým plánující svým rozsahem doposud nejv tší podnik sdružení. VIVA AFRICA, jež vznikla na spole né platform sdružení a Katedry antropologie Západo eské univerzity v Plzni, se uskute nila 31. b ezna. Tato událost nenabídla Plze an m jen v du, jak by se mohlo snad z jejího názvu zdát, ale také kulturu a um ní afrického kontinentu. Soub žn s p ípravou akademické ásti projektu (konference samé) probíhaly i intenzivní p ípravy na jejím kulturním programu. S velkým úsp chem byly pod vedením Pennejambeko Daniels (Namibie) uspo ádány kurzy afrického tance, které slavnostn prezentovaly sv j výstup v rámci záv re ného galave era konference v plze ském klubu And l. Symbolické propojení obou ástí projektu, kulturního i v deckého, prob hlo p i spole né ve e i všech ú astník, na níž byly p ítomným p edstaveny pokrmy r zných region afrického kontinentu p ipravené studenty z afrických zemí. Jako p ipomenutí celé akce slouží sborník p ísp vk z konference VIVA AFRICA 2006, který byl vydán koncem roku. International Conference Viva Africa 2006 The year 2006 was launched by preparing of the VIVA AFRICA project. The biggest event of the year and also the most comprehensive one. A team of CULTURA AFRICA members and friends together with PhD students from the Department of anthropology of the University of West Bohemia prepared both parts of the project the scientific conference on African studies and the cultural events. The conference took place at the Education and Research library in Pilsen on March 31 st and a book of papers presented was published as a result in the end of the year. Three months prior to the conference the series of workshops on African dances had been provided for the ones interested in African dance. The participants of the workshops introduced what they learned by performing by the occasion of the closing ceremony of the conference. 12

13 ú astníci konference Conference participants (Viva Africa 2006) Tane ní vystoupení Dance performance (Viva Africa Módní p ehlídka Fashion Show (Viva Africa 2006) 13

14 Multikulturní objímání 2 v kv tnu byl p ed komisí pro otázky integrace cizinc Rady m sta Plzn obhájen (a dotací podpo en) zám r uspo ádat cyklus výukových p ednášek a seminá s cílem informovat o život v Africe žáky základních, st edních a vysokých škol v regionu. Projekt nesl název Multikulturní objímání 2, ímž jasn odkazoval na p edešlý úsp šn realizovaný projekt z roku V pr b hu letních m síc byly osloveny jednotlivé instituce, a v t ch, které projevily zájem o zpest ení svých hodin povídáním o Africe, se uskute nily interaktivn a multimediáln pojaté seminá e zam ené na aspekty spole enského, politického anebo kulturního života v r zných koutech afrického kontinentu. M síc ernošské historie k aktivitám uplynulého roku pat í i festival M síc ernošské historie/black History Month. Ten byl již jako druhý ro ník realizován na p elomu íjna a listopadu Jeho cílem, podobn jako již tradi n (festival probíhá soub žn v mnoha jiných m stech sv ta) bylo p edstavit odkaz ernošských národ sv tu. V rámci festivalu po ádaném v plze ském divadle Dialog prob hlo n kolik divadelních a filmových p edstavení, tv r ích dílen, uskute nila se zde také výstava obraz ugandského malí e Asaph Batecereza. Um lecký soubor TukuTiko s úsp chem vystoupil jako host v pražském divadle Disk. Multicultural Embracing II In May CULTURA AFRICA lounched a project called Multicultural Embracing 2. It was an elongation of the former project Multicultural embracing 1 realized in In the frame of it a set of seminars for secondary schools students but also for general public was realized with the aim to inform about the African continent and its cultures and societies. The project was supported financially by the Council of the City of Pilsen. Black History Month The Black History month festival held from 30 th October to 4 th November in Pilsen and Prague. The citizens of Pilsen could attend drama performances, musical concerts, but also workshops in traditional African art and dance. In the frame of the Black History Month festival an exhibition of paintings made by young artist from Uganda took place. For the students there were various discussion panels arranged in their schools. TukuTiko also performed in the Prague section of the festival. 14

15 15 Multikulturní dílna na 21. ZŠ v Plzni Multicultural workshop in School

16 Kurzy afrického tance Kurzy afrického tance v roce 2006 prob hly pod vedením studentky Pennejambeko Daniel z Namíbie a tane ní pedagožky Lenky Jíšové. V pr b hu t í m síc se poda ilo nacvi it hudebn tane ní vystoupení Engoma na motivy namíbijského svatebního rituálu. Tane ní kurzy byly doprovázeny hrou na bubny v podání bubeník ze skupiny Muerta Mente (M. Kubík, P. Maloun) a Tuku Tiko (T. Machalík, D. Zajíc, J. B. Mwesigwa). African dance seminars The african dance seminars had been held from January untill March. Pennejambeko Daniel, a Namibian student, teached the participants the Namibian wedding ritual dance Engoma. The drum music was provided by the local drummers from the group Muerta Mente (M. Kubík, P. Maloun) and Tuku Tiko (T. Machalík, D. Zajíc, J.B. Mwesigwa). Další realizované akce Further activities "Africká pohádka pro d ti v ZOO Jihlava" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: ZOO Jihlava "Angola a Etiopie" p ednáška Lecture on Angola and Ehtiopia Datum/Date: Místo/Place: Studijní a v decká knihovna v Plzni Kurz afrického tance African dance seminar 16

17 "Vystoupení TukuTiko na k tu CD skupiny Filia" "TukuTiko performance" Datum/Date: Místo/Place: Plze, Divadlo as "Melancholický slon" tení afrických pohádek pro d ti African fairytales reading for children Datum/Date: Místo/Place: M stská knihovna v Praze - Smíchov "Multikulturní odpoledne pro d ti" Multicultural session for children Datum/Date: Místo/Place: Lucerna Music Bar v Praze "O pohádkách v Africe" Introducing African Fairytales Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Motýlek, Praha "P edstavení "African Story" a "Africká pohádka" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Disk, Praha tení pohádek Knihovna Praha - Smíchov "Africká pohádka" African fairytale Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze 17

18 P ednáška "O africké hudb a tanci" Lecture on African music dance and drama Datum/Date: Místo/Place: Sportovní gymnázium, Plze P ednáška "O život v Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: 21. Základní škola, Plze "Workshop - výroba afrických masek" African masks workshop Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Seminá - Afrika a evropská zahrani ní politika" Africa and the European foreign policy Datum/Date: Místo/Place: Filosofická fakulta Z U, Plze "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" TukuTiko performance for children Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Spole ný koncert TukuTiko a Muerta Mente" Concert of TukuTiko and Muerta Mente Datum/Date: Místo/Place: Klub Jeckyll a Hyde, Plze Vystoupení Engoma Zámek e ovice 18

19 "Módní p ehlídka od v inspirovaných Afrikou a tane ní p edstavení Engoma" Fashion Show inspired by Africa + Engoma dance performance Datum/Date: Místo/Place: Lo Tajemství brat í Forman, p ístavišt Libe, Praha "Africká hudba a tanec na akci "Po kejte chvilinku"" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Amfiteátr Lochotín, Plze "P edstavení "Engoma" v rámci Dn Evropského d dictví" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Zámek e ovice "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Festival Divadlo evropských region, Hradec Králové "Africká pohádka pro dosp lé" TukuTiko fairytale for the grown-up Datum/Date: Místo/Place: Festival chebské dvorky, Cheb "Multikulti - povídání o život v Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: SPŠ Chodské nám stí, Plze 19

20 "Multikulti - povídání o Africe" Multicultural session for school students Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Motýlek, Praha "Ukázka afrických rytm a tance v rámci Ska and raggae party" TukuTiko performance Datum/Date: Místo/Place: Skate Park Lochotín, Plze "Engoma - prezentace výstupu workshopu afrického tance" Engoma dance performance Datum/Date: Místo/Place: Klub And l, Plze "Workshop afrického tance" African dance seminar Datum/Date: Místo/Place: Mama klub, Chrudim "Africký seminá " Multicultural session for general public Datum/Date: Místo/Place: Komunitní centrum Klí, Plze "Africká pohádka pro nejmenší d ti" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Festival divadla pro d ti a mládež, Praha 20

21 "Africká pohádka (O zlém a lakomém Mbintangolo)" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Junior - Centrum pro mládež, Klatovy "koncert Tukutiko p i p íležitosti p edávání cen K esadlo" TukuTiko music Performance Datum/Date: Místo/Place: Rezidence pražského primátora, Praha "Africká pohádka pro nejmenší" African fairytale for children Datum/Date: Místo/Place: Divadlo Dialog, Plze "Multikulti - povídání o Africe (Alžírsko, Namibie)" Multicultura session Algeria and Namibia Datum/Date: Místo/Place: 22. Základní škola, Plze "Workshop afrického tance" African dance seminar Datum/Date: Místo/Place: KD Peklo, Plze "Spole ný výlet afrických student a p átel do eského Krumlova" The up-country Trip and Camping of the Association members and friends Datum/Date: Místo/Place: eský Krumlov 21

22 Ú ETNÍ ZÁV RKA / FINAL ACCOUNTS Ú etní auditorka: Ing. Lenka Vendelbergerová 1. Zam stnanci a osobní náklady Sdružení zam stnávalo v pr b ho ú etního období osoby na základ Dohody o provedení práce. Celkové mzdové náklady inily ,- K. 2. Drobný dlouhodobý majetek V pr b hu roku 2006 nakoupila ú etní jednotka drobný hmotný majetek v celkové hodnot ,- K, na který byla poskytnuta dotace z Magistrátu m sta Plzn projekt Multikulturní objímání II. Jedná se o nákup dataprojektoru a p enosného po íta e. 3. Zásoby Ú etní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni žádné z statky zásob. 4. Pohledávky K rozvahovému dni nemá ú etní jednotka žádné pohledávky. 5. Závazky K rozvahovému dni eviduje ú etní jednotka závazky z obchodních vztah ve výši 6.000,- K, závazky za zam stnanci (z titulu dohod o provedení práce) ve výši 6.000,- K, závazky ke len m sdružení (Jan Mwesigwa, Tomáš Machalík) v hodnot ,50 K a da ové závazky (srážková da z mezd) v hodnot 5.400,- K. Tyto závazky budou uhrazeny na za átku roku

23 6. Výnosy z hlavní a hospodá ské innosti Druh innosti r Hospodá ská innost ,- K Úroky 11,69 K P ijaté provozní dotace ,- K Celkem ,69 K 7. Výsledek hospoda ení v len ní podle hlavní a hospodá ské innosti Celkový výsledek hospoda ení je ztráta v hodnot ,11 K. Z toho ú etní jednotka dosáhla z hlavní innosti zisk ve výši 1.196,01 K (po átkem roku 2007 bude sdružení vracet nevy erpanou dotaci v hodnot 2.009,- K Magistrátu m sta Plzn a ástku 422,30 K Nada nímu fondu pro kulturní aktivity ob an m sta Plzn ). V rámci vedlejší innosti však realizovala ztrátu ve výši ,12 K. 8. Rozpis p ijatých dotací Dotace ze státního rozpo tu 0,00 Dotace z Nada ního fondu pro kulturní aktivity ob an m sta ,00 Plzn Dotace z rozpo t územn samosprávných celk ,00 Celkem ,00 23

24 Rozvaha Ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících) Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto Aktiva Celkem A. Dlouhodobý majetek A.II. Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období Brutto Korekce Netto Netto B.III. Krátkodobý finan ní majetek B.III. 2. Ú ty v bankách Ozna ení PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období Pasiva Celkem 17 1 A. Vlastní jm ní 5 0 A.I. 1. Vlastní jm ní 5 0 A.II. Hospodá ský výsledek A.II. 1. Hospodá ský výsledek ve schv Ozna ení PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období B. Cizí zdroje 35 0 B.III. Krátkodobé závazky 35 0 B.III. Závazky z obchodních vztah Závazky v i zam stnanc m Stát da ové závazky a dotace Závazky v i ú astník m sdružení

25 Výkaz zisku a ztráty Ve zkráceném rozsahu ke dni (v celých tisících K ) Ozna ení a TEXT b Celkem innosti Hlavní Hospodá ská I. Spot eba materiálu II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem V. Osobní náklady celkem * Ú tová t ída 5 celkem Ozna ení a TEXT b Celkem innosti Hlavní Hospodá ská IV. Jiné ostatní výnosy VII. Provozní dotace celkem *. Ú tová t ída 6 celkem ** Hospodá ský výsledek p ed zdan ním *** Hospodá ský výsledek po zdan ní

26 ZÁV R CONCLUSION Rok 2006 byl pro sdružení Cultura Africa velice úsp šný. Sv d í o tom seznam aktivit které se poda ilo realizovat. lenská základna se navíc rozší ila o nové leny z ad afrických student. Práv na africké studenty a Afri any žijící v R se Cultura Africa zam í v následujícím roce se snahou vypracovat metodické materiály, které jim pomohou orientovat se v eském prost edí. Sou asn také probíhají p ípravy na další ro ník mezinárodní konference Viva Africa 2007 a festival M síc ernošské historie. Cultura Africa passed through the year 2006 very successfully as pointed by all activities and projects that had been undertaken. The association platform was enlarged by introducing new members, mostly the African students. The African students and Africans living in the Czech Republic will be the matter of interest in the year 2007 as the aim is to compile methodic guidebooks which would help them better orientation in the Czech environment. Concurrently the preparations for the second international conference Viva Africa 2007 and the Black History Month festival are fully in place. Velice d kujeme všem, kte í sdružení Cultura Africa jakýmkoli zp sobem v roce 2006 podpo ili. We would like to thank everyone who supported the association Cultura Africa in the year

27

28

CULTURA AFRICA, o. s.

CULTURA AFRICA, o. s. CULTURA AFRICA, o. s. Adresa pro korespondenci: Gerská 14 323 23 Plzeň Gsm: +420 732 782 204, 776 749 916 E-mail: culturaafrica@seznam.cz Web: www.culturaafrica.wz.cz Editoři: Tomáš Machalík a Jan B. Mwesigwa

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN Milan J. Golian Abstrakt: P ísp vek stru n informuje o rozvoji a napln ní ambice edukace v oblasti bezpe nosti na Vysoké škole Karla

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více