Česká olympijská a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká olympijská a.s."

Transkript

1 Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2007 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, Tel: ; Fax

2 Česká olympijská a.s. Účetní období končící Obsah: Zpráva nezávislého auditora Účetní výkazy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha

3 Zpráva nezávislého auditora Společnost: Česká olympijská a.s. Sídlo: Benešovská 6, Praha 10 Obchodní rejstřík: Oddíl B, Vložka 5522 Identifikační číslo: Rozvahový den: Předmět podnikání / Činnost při organizaci a realizaci společenských akcí činnosti: Zpráva o účetní závěrce Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s Českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové presentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

4 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s Českými účetními předpisy. INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1 Licence KA 267 Ing. Emil Bušek, jednatel a auditor Osvědčení KA 1325 Datum: Podpis auditora:

5 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ ROZVAHA K (v tis. Kč) Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ OBDOBÍ (NETTO) AKTIVA CELKEM A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 0 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 B.I.3. Software 0 B.I.4. Ocenitelná práva 0 B.I.5. Goodwill 0 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 B.I.9. 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky 0 B.II.2. Stavby 0 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 0 B.II.10 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 B.III.8 0

6 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ ROZVAHA K (v tis. Kč) Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ OBDOBÍ (NETTO) C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 C.I.3. Výrobky 0 C.I.4 Zvířata 0 C.I.5. Zboží 0 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 C.I.7. 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zásoby 0 C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 C.II.7. Jiné pohledávky 0 C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0 C.II.9 0 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.III.10 0 C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 C.IV.5 0 D.I Časové rozlišení D.1.1 Náklady příštích období D.1.2 Komplexní náklady příštích období 0 D.1.3 Příjmy příštích období 0 D.1.4

7 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ ROZVAHA K (v tis. Kč) Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.1.1 Základní kapitál A.1.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.1.3 A.1.4 Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 1 1 A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 1 1 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) A.II.5. A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2 Statutární a ostátní fondy 3 A.III.3 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let A.IV.3 A.V.1 A.V.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1 B.I.2 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky B.I.3 Rezerva na daň z příjmu B.I.4 B.I.5. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky -4 1 B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.II.10 Odložený daňový závazek -4 1 B.II.11

8 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ ROZVAHA K (v tis. Kč) Označ. Text BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ B.III. Krátkodobé závazky B.III.1 Závazky z obchodních vztahů B.III.2 Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.3 Závazky - podstatný vliv B.III.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 2 B.III.5 Závazky k zaměstnancům B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9 Vydané dluhopisy B.III.10 Dohadné účty pasivní 169 B.III.11 Jiné závazky B.III.12 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci B.IV.34 C. Časové rozlišení C.I.1 Výdaje příštích období 18 C.I.2 Výnosy příštích období C.I.3. V Praze dne ing. Jiří Zedníček předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s.

9 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v tis. Kč) Označ. Text BĚŽNÉM OBDOBÍ SKUTEČNOST v MINULÉM OBDOBÍ I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. II.3. Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 11 0 III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 11 III.2 F. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. G. Zůstatková cena prodaného materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření

10 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v tis. Kč) Označ. Text BĚŽNÉM OBDOBÍ SKUTEČNOST v MINULÉM OBDOBÍ VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a IX. derivátů Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a L. derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční M. oblasti X. Výnosové úroky 12 7 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Výsledek hospodaření z finančních operací Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. splatná Q.2. odložená -6 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S.1. splatná S.2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním V Praze dne ing. Jiří Zedníček předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s. 2

11 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k (v tis. Kč) Označ. Text Znak P. SKUTEČNOST VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ SKUTEČNOST V MINULÉM OBDOBÍ Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-) A 1. Úpravy o nepeněžní operace A 1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A 1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv (+/-) A 1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -11 A 1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou A 1.5. kapitalizovaných,vyúčtované výnosové úroky (+/-) A 1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-) A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A 2.1. A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A Změna stavu zásob (+/-) A 2.4. A** Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů (+/-) Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) 12-6 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+/-) A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku (-) -319 B.2.. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (+) 11 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-) B.4. Peněžní toky z nákupu podniku (+/-) Čistý peněžní tok vztahující se k investiční B*** činnosti

12 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k (v tis. Kč) Označ. Text Znak SKUTEČNOST VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ SKUTEČNOST V MINULÉM OBDOBÍ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1. C.2. C.2.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty (+/-) Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty (+/-) 0 0 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku, vč. srážkové daně vztahující se k těmto nárokům,vč. finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři k.s. (-) C.3 (+) C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R na konci účetního období V Praze dne ing. Jiří Zedníček předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s.

13 Česká olympijská a.s. Praha 10, Benešovská 6 PSČ IČ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k (v tis. Kč) BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Počáteční stav k Zvýšení Snížení Stav k Počáteční stav k Zvýšení Snížení Stav k A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) 0 0 C.1 Základní kapitál (411+/-419) XXX XXX XXX XXX XXX XXX C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-252) 0 0 C. Základní kapitál (C.1 + C.2) XXX XXX XXX XXX D. Emisní ážio (412) 0 0 E. Rezevní fondy (421) F. Ostatní fondy ze zisku (422,423,427) G. Kapitálové fondy (413) H. Rozdíly z přecenění nezahrnutého do výsledku hospodaření 0 0 I. Zisk účetních období (428 + D431) J. Ztráta účetních období (429 + MD431) K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění XXX XXX XXX XXX XXX XXX -49 Vlastní kapitál celkem (součet C. až K.) V Praze dne ing. Jiří Zedníček předseda představenstva společnosti Česká olympijská a.s.

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli Údaje jsou uváděny v tis. Kč OBECNÉ ÚDAJE obchodní firma Česká olympijská a.s. sídlo Praha 10, Benešovská 6, PSČ IČ právní forma účetní jednotky akciová společnost předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej činnost při organizaci a realizaci společenských akcí zprostředkování obchodní činnosti zprostředkování služeb v oblasti obchodu reklamní a propagační činnost rozvahový den okamžik sestavení účetní závěrky 10. dubna 2008 datum vzniku společnosti 25. dubna 2007 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÉ MAJÍ PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV NA TÉTO ÚČETNÍ JEDNOTCE jméno fyzické osoby název právnické osoby sídlo Vklad tj. % vklad tj. % Český olympijský výbor Praha 10, Benešovská 6, PSČ POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V uplynulém účetním období nedošlo v obchodním rejstříku ke změnám. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI jméno příjmení titul funkce Jiří Zedníček Ing. předseda představenstva Jiří Kynos Ing. člen představenstva Jiří Kejval Ing. člen představenstva Karel Pilný Ing. předseda dozorčí rady Tomáš Hluštík PaedDr. člen dozorčí rady Ladislav Malý PaedDr. člen dozorčí rady OBCHODNÍ FIRMY, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV Účetní jednotka nevlastní žádný obchodní podíl či akcie jiné společnosti ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY rok 2007 rok 2006 zaměstnanci průměrný přepočtený počet zaměstnanců 6 6 z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 1 1 mzdové náklady mzdové náklady celkem z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) sociální a sociální a zdravotní pojištění celkem zdravotní pojištění z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) ostatní sociální ostatní sociální náklady celkem náklady z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) 10 9 představenstvo odměny členů představenstva sociální a zdravotní pojištění 0 0 dozorčí orgán odměny členům dozorčího orgánu sociální a zdravotní pojištění 0 0 vzniklé či sjednané penzijní závazky bývalých členů 0 0 bývalé statutární a vyjmenovaných orgánů dozorčí orgány sociální náklady 0 0 osobní náklady celkem

15 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli PŮJČKY, ÚVĚRY statutární orgán členové statutárního orgánu Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky či úvěry členům statutárních orgánů řídící orgán vedení společnosti Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky či úvěry členům vedení společnosti druh plnění poskytnutá zajištění bezplatná předání k užívání osobních automobilů poskytnuté záruky důchodové připojištění využívání služeb poskytovaných účetní jednotkou kapitálové životní pojištění přísliby plnění celkem poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě včetně bývalých osob a členů těchto orgánů (tis. Kč) statutární orgán členové představenstva řídící orgány vedení společnoti dozorčí rady rok 2007 rok 2006 rok 2007 rok 2006 rok 2007 rok 2006 Automobil (729 tis. Kč) Automobil (729 tis. Kč) ÚČETNÍ ZÁSADY, METODY, OCEŇOVÁNÍ 1. informace o aplikaci obecných účetních zásad Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. 2. způsoby oceňování 2.1. účtování a ocenění zásob Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem B Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů, souvisejících s pořízením (např. přepravné, poštovné). Zásoby vlastní účetní jednotka nevlastní ocenění hmotného dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou a eviduje: od částky 40 tis. Kč včetně, drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 tis. Kč včetně (majetek pořízený do roku 2000) 2.3. ocenění nehmotného dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka oceňuje pořizovací cenou a eviduje: od částky 60 tis. Kč včetně ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Účetní jednotka oceňuje hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností ve výši přímých nákladů a výrobní režie 2

16 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 2.5. ocenění podílů Účetní jednotka nevlastní žádné podíly v jiných společnostech 2.6. ocenění cenných papírů a derivátů Cenné papíry a deriváty jsou oceňovány v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví. V současné době účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry či deriváty 2.7. způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita změny oceňování V běžném účetní období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu účetnímu období ke změnám v účetní metodice. 3. odepisování Metoda odepisování odpovídá předpokládané ekonomické životnosti majetku. Odepisování je zahájeno v měsíci následujícím po zařazení do užívání. V případě vyřazení před plným odepsáním majetku, je odpisování ukončeno v měsíci jeho vyřazení, Účetní odpisy se uplatňují lineárně, účtují měsíčně, od roku 2007, Z hlediska daňového je rovněž používána metoda lineárního odpisování. 4. odchylky od účetních metod Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7, odst. 5 zákona o účetnictví DALŠÍ SKUTEČNOSTI 1. opravné položky k majetku 1.1. pohledávky způsob tvorby opravných položek u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti (mimo konkurz) počet měsíců daňově účetně částka opravná položka (*) 18 50(*) 24 66(*) 30 80(*) (*) konkurs 100 ostatní 0 (*) podmínkou je zahájení řízení proti dlužníkovi podle předpisů o soudním či rozhodčím řízením 3

17 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 1.2. jiný majetek Tvorba opravných položek u jiného majetku je prováděna individuálně a vychází z inventarizace konkrétního druhu majetku rekapitulace opravných položek Opravné položky k zůstatek k 1.1. tvorba rozpuštění zůstatek k rok rok rok rok rok rok rok rok 2007 dlouhodobému majetku zásobám finančnímu majetku pohledávkám zák. 8a pohledávkám zák. 8 pohledávkám zák. 8c jinému majetku celkem přepočet údajů cizí měny na českou měnu 2.1. účetní jednotka používá denní kurz ČNB k datu účetního případu, pro ocenění závazků a pohledávek 2.2. účetní jednotka v případě prodeje nebo nákupu cizí měny za českou měnu oceňuje kurzem nákupu ( 24 odst. 6 zákona o účetnictví), 2.3. účetní jednotka přepočítává pokladny a bankovní účty vedené v cizí měně vždy k poslednímu dni ve čtvrtletí 2.4. veškerá aktiva a pasiva vyjádřená v cizí měně jsou k bilančnímu dni přepočítána směnným kurzem ČNB vyhlášeným k tomuto dni. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 1. významné položky dlouhodobého majetku druh majetku položka rozvahy P - přírůstek účetní zůstatková cena (tis. Kč) Ú - úbytek rok 2007 rok 2006 kancelářské stroje B.II inventář B.II fotodokumentace B.I drobný DHM (nábytek) B.II doměrky za minulá léta, zaúčtované v nákladech běžného období druh daně (odvodu SP, ZP) nevyskytly se výše doměrku vztahuje se k účetnímu období rok 2007 rok odložený daňový závazek nebo pohledávka ODLOŽENÁ DAŇ (tis. Kč) pohledávka (+) závazek (-) titul roku 2007 rok 2006 rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen 0 7 účetní opravné položky k pohledávkám -19 účetní opravné položky k zásobám 0 neuplatněná daňová ztráta 0 neuhrazené závazky z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení 0 pohledávky z titulu smluvních sankcí 0 jiný titul 0 základ pro odloženou daň Odložená daň => (+) pohledávka (-) závazek

18 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 4. rezervy REZERVY (tis. Kč) zůstatek k 1.1. tvorba čerpání zůstatek k rok rok rok rok rok rok rok rok 2007 zákonné rezervy rezerva na daň z příjmů celkem rozpis dlouhodobých, krátkodobých bankovních úvěrů Účetní jednotka nečerpala žádné úvěry. 6. závazky, včetně úvěrů, kryté zástavním právem nebo zárukou, příp. jiným finančním instrumentem Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté zástavním právem. 7. rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Účetní jednotka nemá žádný hmotný závazek zatížený zástavním právem. 8. rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely Účetní jednotka v letech nepřijala žádné dotace. 9. přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Účetní jednotka nevlastní žádný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než účetní ohodnocení. Ve vlastnictví není žádný majetek odkoupený po finančním leasingu. DŮLEŽITÉ INFORMACE 1. zřizovací výdaje zřizovací výdaje rok pořizovací cena oprávky zůstatková cena Zřizovací výdaje byly po 5 letech od roku 1997 plně odepsány a v roce 2007 vyřazeny z dlouhodobého nehmotného majetku 2. pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti pohledávky po lhůtě splatnosti počet měsíců rok 2007 rok 2006 z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní 6 a více závazky po lhůtě splatnosti počet měsíců rok 2007 rok 2006 z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní 6 a více

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 3. pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze žádné pohledávky a závazky, jejichž splatnost je delší než 5 let. Takovéto závazky neexistují ani v podrozvaze. 4. splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů rok 2007 rok 2006 věřitel splatnost Kč věřitel splatnost Kč VZP VZP VOZP VOZP OZP OZP PSSZ OSSZ FÚ Praha FÚ Praha FÚ Praha FÚ Praha pronajatý majetek (vlastní) uvedený v rozvaze Účetní jednotka nepronajímá žádný vlastní majetek. 6. pronajatý majetek (cizí) uvedený v rozvaze Účetní jednotka nemá v rozvaze uveden majetek, který by si pronajímala. 7. drobný majetek neuvedený v rozvaze Dále uvedený majetek vede účetní jednotka od roku 2007 na podrozvahových účtech 750 a 751. rok 2007 rok 2006 název majetku ks pořizovací cena název majetku ks pořizovací cena drobný majetek hmotný drobný majetek hmotný drobný majetek nehmotný 1 16 drobný majetek nehmotný operativní pronájem rok 2007 (tis. Kč) zahájení ukončení název majetku splátky celkem uhrazené splátky neuhrazené splátky automobil ŠKODA Octavia com 1,9 TDI automobil ŠKODA Octavia 2,0 110 kw automobil ŠKODA Octavia TDI 110 kw Celkem penzijní závazky Účetní jednotka nepronajímá žádný vlastní majetek. 10. významné události po datu účetní závěrky U společnosti nedošlo k významným událostem po datu účetní závěrky. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ÚČELOVÉM ČLENĚNÍ 6

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli Účetní jednotka nevolí tento výkaz v účelovém členění. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, EMITOVANÉ AKCIE, DLUHOPISY, PODÍLY 1. zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 2. emise rok 2007 rok 2006 základní kapitál zákonný rezervní fond statutární fondy 3 ostatní fondy 1 1 nerozdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let výsledek hospodaření běžného období vlastní kapitál celkem rok 2007 rok 2006 upsané akcie - - z toho zvýšený kapitál - - emitované akcie - - emitované dluhopisy - - upsané podíly - - z toho zvýšený základní kapitál základní kapitál rok 2007 společník výše podílu v % nesplacený vklad lhůta splatnosti Český olympijský výbor rok 2006 společník výše podílu v % nesplacený vklad lhůta splatnosti Český olympijský výbor VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 1. výnosy z běžné činnosti druh výnosu rok 2007 rok 2006 celkem tuzemsko zahraničí celkem tuzemsko zahraničí tržby za produkty tržby za reklamní služby tržby za prodej materiálu a zboží ostatní výnosy celkem výnosy z mimořádné činnosti Účetní jednotka v letech 2006 a 2007 nevykazovala žádné mimořádné výnosy 7

21 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k sestavená dle 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ Výdaje na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy. v Praze 10. dubna 2008 podpis statutárního orgánu Ing. Jiří Zedníček, předseda představenstva.. sestavil Věra Štréblová.. 8

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby Příloha: Účtový rozvrh na úrovni syntetických účtů pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Dopravní podnik města Děčína, akciová společnost Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. III. Orgány akciové společnosti a jejich změny

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Bytové družstvo Pavlišovská 9798. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Bytové družstvo Pavlišovská 9798. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 29365619 DIČ : CZ29365619 RG. : B 6688 OR u KS Brno Vznik : 1. 8. 2012 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1.

Změna: 435/2010 Sb. Změna: 403/2011 Sb. Změna: 436/2011 Sb. Změna: 460/2012 Sb. Změna: 473/2013 Sb. (změny s účinností od 1. VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb. VYHLÁŠKA č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů Jiří Strouhal ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH JAROSLAV KRATOCHVÍL ALEŠ ŠUSTR Průvodce aňovým SUBJEKTŮ řádem s příklady, vzory a judikáty Vzor citace:

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., Vyhláška č. 500/2002 Sb. 4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele ) Číslo

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2008

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2008 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2008 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. výroční zpráva 2008 00. Obsah ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. výroční zpráva 2008

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2013. ( v celých tisících Kč ) IČ. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál.

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2013. ( v celých tisících Kč ) IČ. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni 31. prosince 2013 ( v celých tisících Kč ) IČ 26213486 Ochodní firm neo jiný název účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Obsah Úvodní slovo 3 Finanční část 7 Zpráva auditora 16 Příloha účetní závěrky 19 Zpráva o vztazích 29

Obsah Úvodní slovo 3 Finanční část 7 Zpráva auditora 16 Příloha účetní závěrky 19 Zpráva o vztazích 29 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční část 7 Zpráva auditora 16 Příloha účetní závěrky 19 Zpráva o vztazích 29 Vážení klienti, vážení partneři, vážení spolupracovníci, dámy a pánové, rok 2007

Více

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426

PŘÍLOHA. za období : 12/2014. (v Kč, s. přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: DSO Jaroslavice, Slup 6426 #VYKIU6022 Tisk Příloha (ÚSC) 28.01.2015 12:14:12 Licence:DGY4 ****** V Y K G O R Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m20s Strana: 1 za období : 12/2014 přesností na dvě desetinná místa) I Č O :75011476

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.1.2015 15:05:26 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

otisk podacího razítka finančního úřadu

otisk podacího razítka finančního úřadu Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno I Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 ) 0 Daňové přiznání 0) řádné dodatečné opravné

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název:

PŘÍLOHA. Obec Velenov. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Velenov Účetní

Více

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název:

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6) Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro CHRUDIMI Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo ) Daňové přiznání řádné opravné dodatečné Důvody pro podání

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :70922306 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P 1265 Období běžné Období běžné Období

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Rozvaha IČO : 00295558. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 00295558. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 132 418 340,72 18 254 685,22 114 163 655,50 117 856

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název:

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

... ... ... ke dni... ... ... ... ... ... Rozvaha příspěvkové organizace 31.12.2015. (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

... ... ... ke dni... ... ... ... ... ... Rozvaha příspěvkové organizace 31.12.2015. (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha příspěvkové organizace 312015 ke dni... (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) OKEČ 801020 IČ 70154309 Název, sídlo,

Více

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Směrnice č. 6/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

lapky Strom pro lepší život Galerie Koope cné tlapky ro lepší život ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 4

lapky Strom pro lepší život Galerie Koope cné tlapky ro lepší život ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 4 en o pší OBRÉ SKUKY VÝROČ a ZPRÁVA 2013 en Koope Obecně spěšná ro cné la le tlapk obr LEPŠ společnost RAY tl n ůležité účetní metody 15 en o pší OBRÉ SKUKY ro cné la OBSAH obr LEPŠ a ROZVAHA (BILACE) V

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Licence: DQD9 XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)

Licence: DQD9 XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00491845 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Košařiska Účetní

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2011 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2011 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Textová

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012 Název obce: Mikroregion Touškovsko Adresa Město Touškov, 330 33 Dolní náměstí 1 IČ: 75080567 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Technické služby Police nad Metují, s.r.o. - Technické služby Police nad Metují, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Sídlo: V Domkách 80,

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín Nemyčeves 77 506 01Jičín Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 sestavená k 31.3.2016 (v Kč s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Nekonsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2005 Česká pojišťovna a.s. Zpráva auditora Česká pojišťovna a.s. Obsah Obsah ZPRÁVA AUDITORA...

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Lubské zemědělské, a. s. za účetní období. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Lubské zemědělské, a. s. za účetní období. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 V ý r o č n í z p r á v a Lubské zemědělské, a. s. za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Obchodní jméno: Lubská zemědělská, a. s. Právní forma: akciová společnost Společnost je zapsaná v obchodním

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2010 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2010 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2010 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroèní zpráva 2014 Úvodní slovo jednatele společnosti Základ naší společnosti je tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu užitečných

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

GE Money Auto ÚVĚR LEASING POJIŠTĚNÍ. Výroční zpráva 2006

GE Money Auto ÚVĚR LEASING POJIŠTĚNÍ. Výroční zpráva 2006 GE Money Auto ÚVĚR LEASING POJIŠTĚNÍ Výroční zpráva 2006 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Zpráva nezávislého. Obec Soběkury

Zpráva nezávislého. Obec Soběkury Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklin číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 49737601 Zpráva nezávislého o výsledku přezkoumání auditora hospodaření územního samosprávného

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

I DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ... 9

I DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ... 9 OBSAH I DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ...................... 9 11 ÚVOD.................................................................... 11 1.1 Účetní doklady..........................................................

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 Město Štramberk VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 11/2010 PODROZVAHA a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky k 45-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2008 Obsah pololetní zprávy za I. pololetí 2008 I. Popisná část 1) Základní údaje o emitentovi 2) Informace pro akcionáře 3) Popis

Více

EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2008 Duben 2009 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Lovčice, 118 69639 Lovčice, Obec, IČ:00285072 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013 (1.1.2013 31.12.2013) 1 / 27 Osnova 1. Historické údaje, vznik společnosti, akcionářská struktura 2. Organizační struktura společnosti a orgány společnosti

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce Zemědělská společnost DUBNÉ a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce Zemědělská společnost DUBNÉ a.s. k 31. 12. 2014 Příloha k účetní závěrce Zemědělská společnost DUBNÉ a.s. k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. a vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, 679 23 Brumov Obec nebo městská část

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/25

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/25 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/25 Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12.2012

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12.2012 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12.2012 HVP, a. s. 15.5.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12. 2012 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více