Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3"

Transkript

1 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ing. Jan Ivánek, Vladimír Kostura, Ing. Jan Kropáč, Mgr. Aleš Nezhoda, Vlastimil Nohel, Ing. Alois Poloch, Mgr. Lubomír Sukač, MUDr. Otakar Tofel, Ing. Martin Zdralek Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Vladimír Kostura. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je při zahájení zasedání přítomno 11 členů, takže zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se. Dále sdělil, že oznámení o konání zasedání zastupitelstva, o programu jednání, pozvání členů zastupitelstva a doručení materiálů k projednání bylo zajištěno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Starosta obce Vladimír Kostura předložil členům zastupitelstva obce program jednání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Ověření zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce 4. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 19. zasedání zastupitelstva obce 5. Zpráva o jednáních rady obce ve dnech a Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janovice pro volební období Povodňové škody (rozpočtová změna č. 2 rozpočtu obce Janovice 2010, finanční-účelová půjčka) 8. Různé 9. Diskuse 10. Návrh usnesení 11. Závěr zasedání Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Za členy návrhové komise byli navrženi: Mgr. Aleš Nezhoda, Ing. Jan Kropáč, Vlastimil Nohel Za ověřovatelé zápisu byli navrženi: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík Ověření zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce: Ověřovateli zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne byli Ing. Jan Ivánek a Ing. Alois Vrána. Ing. Jan Ivánek přednesl zprávu s tím, že zápis byl stvrzen podpisy a je bez závad a připomínek. Zpráva o ověření tohoto zápisu byla členy zastupitelstva vzata na vědomí bez připomínek. Zpráva o plnění usnesení a vyřizování připomínek z 19. zasedání zastupitelstva obce: Zprávu přednesl starosta obce Vladimír Kostura. Sdělil, že všechny úkoly byly splněny. K podané zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí.

2 Zpráva o jednáních rady obce ve dnech a Zprávu o jednáních rady přednesl člen rady obce Mgr. Lubomír Sukač. K podané zprávě nebylo připomínek a zpráva byla vzata na vědomí. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janovice pro volební období Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta obce Počet členů zastupitelstva obce v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. 67 a 68 musí zastupitelstvo obce stanovit nejpozději 85 dnů před konáním voleb. Obce o počtu obyvatel nad 500 do 3000 mohou stanovit počet: 7 až 15 členů, rada obce se nevolí, kde zastupitelstvo má méně než 15 členů. Předkladatel doporučil zastupitelům schválit počet členů zastupitelstva obce pod 15, tj. bez možností ustanovit radu obce s odůvodněním, že tímto lze zajistit finančně úspornější řízení obce a zároveň docílit operativnější a pružnější způsob řízení obce. Toto řízení obce posiluje pravomoci starosty a jeho větší a jednoznačnou zodpovědnost. Hlasování: Pro 15 členů hlasovalo 7 zastupitelů. Pro menší počet (návrh předkladatele byl na 11 členů) hlasovali 3 zastupitelé. Jeden zastupitel se zdržel. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení (je potřeba min. 8 hlasů) a proto podle zákona o obcích zůstává počet členů zastupitelstva podle minulého zastupitelstva tj. 15 členů a v příštím volebním období ( ) bude v obci Janovice opět volena rada obce. Povodňové škody (rozpočtová změna č. 2 rozpočtu obce Janovice 2010, finanční-účelová půjčka) Předkladatel: Ing. Alois Poloch, místostarosta obce Jarní povodně r způsobily na obecních pozemcích a majetku, zejména na obecních komunikacích (včetně propustků) značné škody, které bylo nutno okamžitě nebo postupně odstraňovat. Dále došlo k posunu svahu v prostoru obecních pozemků parc. č. 384/9 a 391/1 a tím k zamezení (omezení) příjezdu ke třem RD po obecní účelové komunikací č. 143u. Některé opravy bylo možno provézt ihned nebo se dokončují (bez projektové dokumentace). Na zajištění svahu proti dalšímu posunu byl zpracován odborný posudek a následně bude nutno zpracovat projektovou dokumentaci a realizaci nutných opatření a tyto dokončit pokud možno před letošní zimou. Celkové škody dle předběžných hrubých odhadů by neměly překročit 3,00 mil. Kč. Letošní financování těchto škod chce obec zajistit způsobem navrženým v usneseních, které jsou zastupitelům předloženy ke schválení. Předkladatel dále sdělil, že jsme krajem ujišťování, že na částečnou náhradu povodňových škod budou vypsány dotační programy. Pravidla dosud nejsou známy. Dále pro různé havárie a podobné situace je navrženo předkladatelem upravit usnesení zastupitelstva č. 18/189 (z ). Diskuse: RSDr. M. Beneš sdělil, že již v roce 2000 (možná ) probíhala mezi obci Janovice a Státními lesy ČR (správci toku Říčka - jmenovitě s ****** ) jednání o možném ohrožení přilehlých pozemků podél vodního toku z důvodu jeho špatné údržby. Dále k povodňovým škodám diskutovali: Ing. M. Zdrálek, F. Ďurčík, Ing. A. Poloch, V. Kostura, ******, ******, Na závěr vystoupil za finanční výbor MUDr. O. Tofel s doporučením, aby předložené návrhy jednotlivých usnesení zastupitelé schválili.

3 Přijatá usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou usnesení č. 18/189 (z ) následovně: Třetí odstavec se nahrazuje novým zněním: Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) příjmy a výdaje při nepřekročení celkových schválených finančních prostředků na rok 2010 b) příjmy a výdaje při překročení celkových schválených finančních prostředků na rok 2010 jen v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaje k odvracení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2010 rozpočtová změna v příjmech a ve výdajích následovně: úprava v Kč po úpravě v Kč Příjmy (krytí z BÚ) Výdaje (pozemní komunikace) Celkový objem rozpočtu v příjmech a výdajích je po úpravě Kč Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce požádat o půjčku ve výši do 2,00 mil. Kč na realizaci stavby Přeložení části účelové komunikace č. 143u a zajištění stability svahu, vše v nutném rozsahu v prostoru pozemků parc. č. 384/9 a 391/3. Smlouva o půjčce bude předložena zastupitelům ke schválení na jeho příštím tj. 21. veřejném zasedání. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 zdrž. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce dohledat podklady z roku (z jednání obce Janovice s Lesy ČR pokud existují) a vstoupit v jednání s Lesy ČR o podílu úhrady vzniklých povodňových škod. Různé (informace a požadavky zastupitelů) 1) MUDr. Otakar Tofel - podal informaci o kontrole FV ze dne , která byla zaměřena na kontrolu účtu, účetní knihy a hotovosti OÚ. Kontrolou bylo zjištěno, že účty a účetní kniha jsou vedeny řádně a svědomitě, pokladní hotovost souhlasila s účetním stavem. Vše bez závad a v souladu s právními předpisy. 2) RSDr. Milan Beneš - podal informaci o kontrole KV ze dne Kontrola byla provedena ve smyslu 119 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. se zaměřením na dodržování 75 Zákoníku práce dohody o vykonání práce. Kontrolou bylo zjištěno, finanční prostředky čerpané prostřednictvím dohod o provedení práce jsou využívány účelně a v souladu s rozpočtem obce schváleným pro rok ) Vlastimil Nohel

4 - se dotázal, jak pokračuji přípravy na stavbu Rozšíření vodovodu Janovice-Říčka. V odpovědi Ing. A. Poloch sdělil, že je vydáno územní rozhodnutí, že příští týden bude zahájeno stavební řízení, je vybrán dodavatel stavby a stavba by měla být realizována v měsících srpen říjen ) Ing. Jan Kropáč - uvedl, že v místě Kolonie Příčnice, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad se začínají hromadit různé jiné odpadky. V odpovědi V. Kostura sdělil, že je to lidech, pracovníci OÚ po těchto lidech musí dělat pořádek, chce to tyto občany nahlásit, jedná se o černou skládku a lze jim udělit dost vysokou pokutu. Diskuse: 1) ****** - za TJ Janovice sdělil, že TJ Janovice postoupila do krajského přeboru a zajímá ho jak se k tomu postaví obec - napadl usnesení zastupitelstva, které se týká toho, že obec nebude podporovat výstavbu nových kabin a hřiště s umělou trávou - myslí si, že by se obec měla zajímat o významnější lidi, kteří mají zájem v obci stavět. Tito lidé mohou zvrátit chod celé obce. Lidé, kteří mají peníze mohou mnoho změnit. Někteří lidé v Janovicích doposud některé věci nepochopili, na Čeladné už to pochopili, na Ostravici z poloviny a ani v Malenovicích z toho moc nemají. - upozornil, že např. u zastávky škola se zastavil čas. Nikdo tam nic nedělá. Jde o bezpečnost dětí ze ZŠ, kromě pokácení kaštanů je vše 50 let stejné. - zmínil se o zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva, kdy bylo schváleno přemístění zastávky Řezáč z prostředků ******, ale dohled nad akci bude mít Ing. A. Poloch. S ohledem na to, že k projektu, který na přemístění zastávky nechal zpracovat, vydala obec několik záporných stanovisek, od realizace na své náklady upustí a nyní chce po obci, aby obec zástavku Řezáč odstranila na své náklady. Chce vědět kolik obec zaplatila za bezpečnostní audit na přeložení této zastávky. - navrhl zastupitelům obce, aby ho pověřila pracovat na získání dotace z ROP ve výši 50 mil. Kč, která v případě získání bude použita na revitalizaci středu obce dle projektu jako např.: oprava kostela, vybudování bezpečnější autobusové zastávky u školy (děti), dopravní značení, chodníky a celkový vzhled středu obce. Chci, aby mi zastupitelstvo dalo mandát pro získání této dotace. - na vystoupení pana ****** reagoval starosta Vladimír Kostura a místostarosta Ing. A Poloch. K požadavku na mandát pro ****** na získání dotace se ze zastupitelů nikdo nevyjádřil. K vystoupení pana ****** nebylo navrženo ani přijato žádné usnesení. 2) ****** - žádá o apelování na podnik Státní lesy ČR, aby opravili koryto potoka, které bylo poničeno povodněmi, jelikož na žádostí občanů Státní lesy nereagují. 3) MUDr. Otakar Tofel - upozornil na schválený jednací řád zastupitelstva, který umožňuje časově omezit příspěvky občanů (zejména v bodě programu diskuse dochází u některých občanů opakovaně na jednáních zastupitelstva k dlouhým monologům). Návrh usnesení: Souhrn všech usnesení přednesl Mgr. Aleš Nezhoda. K usnesení nebyly podány žádné námitky.

5 Závěr zasedání: Zasedání ukončil starosta Vladimír Kostura v 19:00 hod. Ověřovatelé zápisu: RSDr. Milan Beneš František Ďurčík Starosta: Vladimír Kostura Místostarosta: Ing. Alois Poloch Zapsala: Iveta Kociánová V Janovicích

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 4/14 z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota,

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů

Na zasedání zastupitelstva se dostavila PaedDr. Věra Hlavsová a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 12 členů. Ad 2) Kontrola úkolů Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 27. 9. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, Hana Marková,

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více