Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu."

Transkript

1 Bilance za rok 2014 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí a druhá agendu školství. V oblasti školství plní odbor úkoly při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání, zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány města, zpracovává podklady pro schválení rozpočtu a předkládá zřizovateli závěry z kontrol příspěvkových organizací, včetně opatření. Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu. V roce 2014 město vydalo na provoz škol celkovou částku ve výši 7 mil. 336 tis. Kč. Tyto finance jsou vyčísleny bez tzv. velké údržby, kterou zajišťuje technický odbor. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřských školách. Vzdělávání probíhá podle vlastních školních vzdělávacích programů. Mateřská škola Dubánek V roce 2014 byla kapacita MŠ Dubánek, 60 dětí, plně využita. Navštěvovaly ji děti tříleté až šestileté, které byly dle věkových kategorií rozděleny do 3 tříd. Při plnění výchovně vzdělávacího programu bylo využíváno dobře vybavených prostorů školy i zahrady. Ve všech hernách byly vyměněny podlahové krytiny, do jídelny zakoupeny nové židličky, nevyhovující dřevěné zařízení školní zahrady bylo ve dvou etapách nahrazeno novým, z recyklovaného plastu. Kromě povinné výchovně vzdělávací činnosti se děti pod vedením svých učitelek a ředitelky MŠ zapojovaly do veřejného života města Dubí: vystoupení při vítání občánků na MěÚ Dubí, dvakrát v roce návštěva seniorů v DD v Dubí a Domově seniorů Rezidence Tereza, předvedení programu a předání vyrobených dárků, účast na Dubském dostavníku, na olympiádě dubských mateřských škol, na adventním koncertu v Pozorce. 1

2 Kulturní akce jsou pro děti organizované pravidelně, navštívily Dům kultury v Teplicích, Městskou knihovnu v Dubí i v Teplicích, každý měsíc divadelní představení v MŠ. S blízkým okolím i dosud nepoznanými místy v Čechách se děti seznamovaly na školním výletu do Dinoparku v Praze, na podzimním polodenním výletu do Bioparku v Gymnáziu Teplice, na celodenním výletě v Božím Daru s plněním úkolů na Ježíškově cestě, při pobytu ve škole v přírodě v Krkonoších a při každodenních vycházkách v přilehlém dubském lese. Zdraví si děti upevňovaly při týdenním ozdravném pobytu v Příchovicích u Kořenova, při předplavecké výuce plavání v bazénu v Tereziných lázních, při hře na zobcovou flétnu, dětské józe či cvičení na balančních míčích. Seznámily se se zajímavými profesemi na akcích Policie ČR a hasičů, zaměřených na prevenci a bezpečnost dětí, zúčastnily se projektu Cepík, zaměřeném na zdravý životní styl dětí předškolního věku, pro rodiče organizovány přednášky o významu prevence chronického onemocnění dětí. Během celého roku při návštěvě MŠ měly děti ve věku od 4 do 6 let možnost se učit anglickému jazyku při každodenních činnostech a vzdělávání. Pokračuje spolupráce se školním logopedem, který při návštěvách v MŠ vede rodiče a asistentku logopedie při nápravné péči v oblastech poruch řeči dětí. Velký důraz se v MŠ Dubánek klade na spolupráci s rodiči dětí navštěvujících MŠ. Rodiče se pravidelně účastní víkendových akcí pořádaných MŠ /Zamykání a odemykání lesa/, školních projektů, rozloučení s předškoláky na konci školního roku, odpoledních setkání s dětmi v MŠ v období Vánoc, Velikonoc, čímž je prohlubována důvěra k MŠ. Díky projevenému zájmu, velice dobré spolupráci a vstřícnému přístupu zřizovatele Města Dubí se podařilo zajistit v roce 2014 plynulý a úspěšný chod mateřské školy. Mateřská škola Cibuláček Během roku 2014 byla naplněna kapacita mateřské školy do počtu 100 dětí, v provozu byly 4 třídy: Kukačky, Ledňáčci, Sýkorky a Slavíci. Od do bylo všech 100 dětí přihlášeno na celodenní docházku. Do září 2014 mělo 1 dítě odloženu školní docházku, od září 2014 to byly 3 děti. Pro tyto děti byl vypracován individuální program pro děti s odloženou školní docházkou. Žádné dítě nebylo integrované, nebyla tedy zapotřebí péče speciálního pedagoga. 2

3 Při zápisu do mateřské školy dne 22. dubna 2014 podalo žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 31 zákonných zástupců, u 2 žadatelů bylo zastaveno správní řízení, přijato bylo 26 uchazečů, 3 žádostem nebylo vyhověno. Do ZŠ nastoupilo 26 dětí, na další školní rok dostaly 3 děti odklad školní docházky na základě doporučení PPP a klinicko-psychologického vyšetření v Teplicích a zprávy dětského pediatra. Během roku se odhlásilo 11 dětí, dodatečně bylo 11 dětí přijato. Během prázdninového provozu byly přijaty 4 děti z okolních mateřských škol v Dubí. V roce 2014 probíhal výchovně vzdělávací proces podle Školního vzdělávacího programu: Cibuláček letí světem, poznání přináší dětem. Byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vycházel ze 4 ročních období jaro, léto, podzim, zima a průvodcem celého roku je kamarád dětí ptáček Cibuláček, který přináší poznání a vědění v jednotlivých měsíčních integrovaných blocích celého roku. Měsíční témata jsou dále rozpracovaná do třídních vzdělávacích programů na jednotlivých třídách, kde pedagogové nabízejí dětem pestrou a přitažlivou vzdělávací nabídku přizpůsobenou věkovým zvláštnostem dětí. V předškolním vzdělávání se mateřská škola zaměřila na stěžejní vzdělávací cíle: rozvíjet celkovou osobnost dítěte rozvíjet řečové a jazykové schopnosti a dovednosti umožnit dětem bezproblémový vstup do základní školy podporovat a rozvíjet estetické vnímání v hudebních, výtvarných a pohybových aktivitách vytvořit prostředí přátelské školy Zachovány zůstaly aktivity školy v rozvoji estetického vnímání dětí, a to v oblasti hudební, kde nadále působí a rozvíjí se dětský pěvecký soubor Cibuláček, v oblasti výtvarné, činnost výtvarného kroužku, který se zapojil do řadu výtvarných soutěží, v oblasti pohybové, činnost tanečního kroužku, který se každoročně zapojuje do přehlídky mateřských škol Teplické mateřinky, kroužek keramiky v prostorách keramické dílny. Dále probíhaly v MŠ nadstandartní aktivity hrazené rodiči: na jaře 2014 byl zahájen plavecký kurs pro děti pod vedením Plavecké školy Žabka, který probíhal v plavecké hale v Teplicích a kurs anglického jazyka Angličtina se Zorkou. V květnu 2014 byl uskutečněn výjezd s 25 dětmi do školy v přírodě do rekreačního areálu Poslův mlýn v Doksech. Od září do prosince 2014 proběhl v rámci posílení zdraví (imunity dýchacích cest) projekt pravidelných pobytů v solné jeskyni v Teplicích. 3

4 Od října 2014 byla zřízena v rámci pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací, a to pozice dělníka, který zastával údržbářské a truhlářské práce v interiéru i exteriéru budovy. Nejvýznamnější opravy a investice školy v roce 2014 Během celého roku došlo k postupné výměně parapetů a krytů na topení v 1. patře a částečně v přízemí, byla vyrobena nová příjezdová brána a vstupní branka práce pomocného dělníka dotovaného z ÚP v rámci veřejně prospěšných prací. V prázdninových měsících proběhlo malování prostor v 1. patře (třídy, herny, WC, umývárny) a následně byly v těchto prostorách vyměněny interiérové dveře. Další materiální vybavení: profesionální myčka nádobí, počítač Lenovo, počítač Acer, televize do tříd (Kukačky, Sýkorky, Slavíci), mrazák do skladu školní kuchyně, pořízení sušičky prádla, učitelské židle 6ks, 4 ks sušáků na výkresy dětí, oprava škrabky na brambory, oprava školních laviček 3ks Sponzorské dary V roce 2014 jsme získali sponzorský dar od zákonného zástupce p. Ing. Bc. Romana Vorlíčka ve formě 4 ks didaktických stavebnic Piktogramy v celkové hodnotě 7 036,00 Kč. Nejvýznamnější aktivity školy za rok 2014 Návštěva teplického muzea výstava papírových betlémů, návštěva teplického Planetária, účast na teplické Mateřince 2014 s tanečním kroužkem tanec Rej čarodějnic, výlet do divadla Rozmanitosti v Mostě, pohádka Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty, představení Kouzelník s ptáky, výlet do lesní školky PIDI MIDI v Ústí n/l, týdenní pobyt ve škole v přírodě v rekreačním středisku Poslův mlýn u Doks, výlet všech dětí do Hřenska turistická procházka, projížďka loďkou, účast na sportovní olympiádě dubských mateřských škol (celkově jsme obsadili 1. místo), malá ZOO v MŠ pozorování domácích a exotických zvířat, výlet do divadla Rozmanitosti v Mostě pohádka (předškoláci), ozdravné pobyty v solné jeskyni v Teplicích, vystoupení pěveckého souboru Cibuláčku na adventním koncertě ve Mstišově, vánočním koncertě v Domově důchodců v Dubí, v DK Teplice, na vánočních trzích v Teplicích. Mateřská škola U Křemílka Škola Provoz školy celodenní Počet tříd 2 Kapacita školy 52 Počet vzdělávajících se dětí v roce Naplněnost školy 100% 4

5 Vzdělávání Školní vzdělávací Toulavé botky stonožky Božky program Zájmové dílny Včelička Příprava na vstup do ZŠ Hokus, pokus Envirometální vzdělávání Zdravé děti Rozvoj pohybových aktivit, výchova ke zdravému životnímu stylu My, umělci Rozvíjení estetických dovedností Povídej si se mnou Rozvíjení komunikačních dovedností, logopedická prevence Nadstandartní činnosti Plaveme se Žabkou Plavecký výcvik Angličtina se Zorkou Seznamování s cizím jazykem Projekty Městečko Projekt na podporu sounáležitosti s městem Dubí realizováno v souvislosti s jubileem založení města Dubí a Českého porcelánu 7 výprav proti času Přiblížení historických mezníků lidstva a Země Cepík Spolupráce s Galerií Teplice Tématické dny, Za vlaštovkou do krátkodobé projekty Afriky, Drakiáda, Dýńování, Indiánské dny, Kouzelný zvoneček Přehlídky, soutěže Mateřinka 2014, Teplická olympiáda, Sportovní hry dubských MŠ Celé Česko zpívá koledy Večírek v Čarodějově Další akce v průběhu roku Zdravý životní styl a stravování Pravěká Monstra Realizováno také ve spolupráci s rodinou - Pořadatelství Výtvarná soutěž DDM Osek Vítání jara, Pálení čarodějnic, Dubský dostavník, Vystoupení v DD Dubí, DPS Pozorka, výstavy 5

6 Škola v přírodě, výlety v Domě s modrou krví, malování na porcelán, exkurse, divadla, divadélka v MŠ aj., spolupráce se ZŠ a LŠU, Adventní koncerty aj. Poslův Mlýn, Zoopark v Chomutově, Den otevřených dveří integrovaných složek Teplice, Za dinosaury do Teplického OC Opravy, údržba Mlhoviště Nátěry nástavby Rekonstrukce soklů ve třídách a malování školy Majetek Počítačová sestava Pítko Nábytková sestava, drobný nábytek Magnetické nástěnky, dekorace Koberce do 1. třídy a herny Kuchyňská linka 6

7 Mateřská škola Mstišov Předškolní průprava: děti rády vypracovávaly formou pracovních listů předložené úkoly. Hra na zobcovou flétnu a rytmika: 1x týdně v úterý docházela paní učitelka Houfková, (ZUŠ Dubí) do mateřské školy, 11 dětí učila hru na zobcovou flétnu, úspěchem byly první jednoduché písničky. Keramický kroužek: 1 x do měsíce, od školního roku x do měsíce navštěvovaly děti keramickou dílnu ve spolupráci se školou Perspektiva, pod vedením pana Klementa, výrobky tvořily se zaměřením na roční období. Procvičily si jemnou motoriku a fantazii. Radovaly se ze své práce - výrobky si děti vždy odnesly domů. Angličtina: Děti se učily základům anglického jazyka formou hry, v pololetí školního roku rodiče shlédly ukázkovou hodinu. Mateřinka 2014: Přestože 4 děti onemocněly, děti se tohoto festivalu zúčastnily v Krušnohorském divadle v Teplicích. Sběr víček od PET lahví: tato akce trvá od září a bude končit a v červnu 2015, smysluplné shromažďování za úzké spolupráce rodičů a dětí, víčka budeme darovat. Divadlo V Pytli: Klaun na cestách - krásné, úsměvné vystoupení na přivítání dětí v MŠ, děti se aktivně zapojovaly do pohádky, společně tančily, byly nadšené. Divadlo v MŠ: Jak šel lev do světa (loutková pohádka + doprovod na kytaru a jednoduché písně pro nejmenší děti. Podzimáčci v MŠ: Akce rodiče děti, doma tvořily podzimáčky - figury z přírodních materiálů, účast byla veliká a podzimáčci nádherné a zajímavé. Výroba mýdel v MŠ: děti se seznámily s lektory a materiálem, jednoduchou technikou vykrajováním si vyrobily různé tvary mýdla. Pečení cukroví a perníčků v MŠ: paní učitelky s dětmi a za spolupráce paní kuchařky (příprava těsta + pečení) vykrajovaly vánoční cukroví, zdobily polevami, děti to velmi bavilo. Cukroví připravovaly pro rodiče na společné setkání při výrobě svíček. Vánoční svíčka: předvánoční společné setkání rodičů a dětí v MŠ, výroba vánočních gelových svíček s lektory, děti aranžovaly vánoční dekory do sklenic, 7

8 potom probíhalo zalévání horkým voskem, které uskutečnili lektoři. Děti rodičům zpívaly vánoční koledy, zimní písně a recitovaly básně. Během této zajímavé a nevšední akce všechny ochutnávali cukroví, které děti upekly a radovaly se z hotových výrobků. Mikulášská nadílka v MŠ: v dopoledních hodinách proběhla Mikulášská nadílka, děti očekávaly návštěvu Mikuláše čerta a anděla, zazpívaly mu vánoční koledy a recitovaly zimní básně. Mikuláš všem nadělil balíčky se sladkostmi. Advent: vystoupení dětí u kaple ve Mstišově, děti zazpívaly tradiční vánoční koledy a zimní písně pro rodiče a ostatní návštěvníky. Vánoční nadílka u stromečku: děti za poslechu vánočních koled a zvonění zvonečku rozbalovaly balíčky s hračkami, ze kterých měly velikou radost. Úspěch Naše mateřská škola se rozvíjí po hudební, pěvecké činnosti, ale i tvůrčí a v posledních školních letech se děti seznamují s cizím jazykem Anglickým. Významným úspěchem je také prohlubování společné akce Rodiče a děti. Základní vzdělávání Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 Úspěchy školy: otevřeli jsme 2 první třídy, znovu i přípravnou třídu zvýšili jsme počet žáků - ke konci roku 2014 celkem 265 žáků uskutečnili jsme přeshraniční projekt Pádluj, co Ti síly stačí společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz, s partnerskou školou v Possendorf společný workshop Zdárně jsme ukončili projekt EU Peníze školám schválení závěrečné monitorovací zprávy Exkurze pro vybrané žáky do Osvětimi a Krakova zorganizování školy v přírodě s výukou dětí pro žáky I. stupně fungovalo 12 zájmových kroužků pro žáky obou stupňů postup florbalistek do celostátního finále v Praze 8

9 Základní škola Dubí 2, Tovární 110 K do školy docházelo celkem 242 žáků při kapacitě školy 260 žáků, otevřena byla tři oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 85 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a zodpovědný život. Děti se pod vedením svých pedagogů pravidelně zapojovaly do akcí města Dubí. Zúčastňovaly se kulturních akcí MKZ Dubí, sportovního dne v rámci Dubských slavností, vystupovaly na adventních koncertech a v dubském domově důchodců (mezigenerační hry), na Dubské kulturní olympiádě a spolupracovaly výtvarně při výzdobách kulturních místností v Dubí. V měsíci dubnu se školní taneční soubor Hvězdičky zúčastnil taneční soutěže Bořeňská čarodějnice a obsadil skvělé 1. i 2. místo. V měsíci červnu proběhly dva týdenní ozdravné pobyty pro žáky, Benecko v Krkonoších pro žáky 1. stupně a italské letovisko Riccione pro žáky 2. stupně. V měsíci říjnu bylo na zahradě 1. stupně slavnostně otevřeno z dotačních titulů vybudované Malé školní arboretum, jehož nedílnou součásti je i učebna v přírodě. Dotace Ministerstva životního prostředí činila ,00 Kč. Z dalších mnoha a mnoha akcí naší školy v letošním roce lze zmínit např. - účast na Sportovních dnech bez hranic v německém Bannewitzu - rekonstrukci učebny informatiky vč. výměny všech počítačů - rekonstrukci učebny 1. třídy - pořízení nové interaktivní tabule do 1. třídy - týdenní intenzivní kurz anglického jazyka pro pedagogy o letních prázdninách - dotací z Ústeckého kraje podpořený letní tábor angličtiny Happy week - byl zahájen projekt Finanční gramotnost s Českou spořitelnou Při škole pracuje řada kroužků, předškoláček a školní parlament. 9

10 Základní umělecká škola Je potěšením, když může škola označit uplynulý rok za rok úspěšný, a to hned v několika směrech. ZUŠ pokračovala v tradici komorní a souborové hry, což se promítlo i do mezinárodních aktivit. S družebními školami Musikschule Dippoldiswalde a Musikverein Bannewitz pokračovala ve spolupráci v hudebním i výtvarném oboru. Společné výtvarné workshopy a koncerty, pro které byly nastudovány společné skladby, se uskutečnily ve všech třech městech. Nejvýznamnějším počinem pak byla účast našich žáků, Jiřího a Veroniky Machovcových, na koncertech mezinárodního mládežnického orchestru Ensemble interregio. Největší ohlas sklidili mladí symfonici po koncertě v Lukaskirche v Drážďanech. Soubor bicích nástrojů pod vedením Michala Martince už tradičně zaujal svým vystoupením na společné akci ZUŠ teplického okresu Vítání jara v Duchcově. I v loňském roce se žáci ZUŠ Dubí zúčastnili různých soutěží; velkým úspěchem bezesporu bylo vynikající umístění v 5. ročníku celostátní soutěže Teplické flautohry, kdy žákyně paní učitelky Ilony Veselovské, PGDip., Viktorie Bromová získala první místo a Veronika Vacková místo druhé. ZUŠ Dubí byla již po devatenácté organizátorem Dubské kulturní olympiády. Své síly v ní tentokrát změřilo celkem 35 účastníků z dubských základních škol a Gymnázia J. A. Komenského. Pro mateřské školy a první třídy základních škol pořádá ZUŠ dvakrát ročně výchovné koncerty formou hudebních pohádek. Žáci družin navštěvují i výstavy výtvarného oddělení v budově ZUŠ, které pořádají MgA. Jana a Mgr. Milada Linhartovy. Přetrvává zájem o studium přípravky pro předškolní děti i speciální hudební nauky pro starší a pokročilé. V probíhajícím školním roce se přihlásilo do ZUŠ celkem o 34 dětí více než v roce předešlém. K rostoucímu zájmu rozhodně přispívá i stále se zlepšující prostředí. Zřizovatel školy Město Dubí postupně realizuje rekonstrukce a úpravy budovy, což je po pěti letech života s novým zřizovatelem, Městem Dubí, řádně znát. Vzdělání v našem městě nabízejí také 2 školy soukromé, a to Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. a Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o.. 10

11 Do kompetence odboru patří také sociální problematika. Odbor zajišťuje provoz Domu s pečovatelskou službou v Dubí 3, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, plní zákonné povinnosti v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Sociální pracovnice provedou ve spolupráci se soudy, úřady a dalšími organizacemi v průměru šetření měsíčně. Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou na adrese Bílinská 141, Dubí 3 má kapacitu 10 bytových jednotek. Během roku 2014 bylo, z důvodu plánované rekonstrukce, obsazeno 8 bytů. Rekonstrukce se však projevila jako příliš nákladná, proto se zbylé dva byty budou obsazovat nyní. Poskytovatelem pečovatelské služby v tomto zařízení je i nadále o. p. s. Pampeliška, se kterou jsme velice spokojeni. Město Dubí má s Pampeliškou uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky. Každý týden probíhají ve společných prostorách volnočasové aktivity, které zajišťuje pečovatelka. Pampeliška samozřejmě neposkytuje své služby pouze klientům v Domě s pečovatelskou službou, ale také všem dalším občanům města Dubí, kteří o ni projeví zájem. Vzhledem ke špatnému stavu omítky ve společné kuchyni a obývacím pokoji byla realizována výmalba obou pokojů, vyměněny radiátory a revitalizována část omítky na toaletách, kam dříve zatékalo. V opravách se bude pokračovat i v roce V domě s pečovatelskou službou tradičně a každoročně proběhly také dvě společenské akce, a to Den otevřených dveří a Vánoční besídka. Program obou akcí zpříjemnilo vystoupení mateřských školek, jmenovitě MŠ U Křemílka a Cibuláček. 11

Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2013/2014 Sídlo: Náchodská 85 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní Radechová Charakteristika školy

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více