Dicompass U ivatelsk manu l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dicompass U ivatelsk manu l"

Transkript

1 Dicompass U ivatelsk manu l

2 Obsah l nky vod 1 Seznam zkratek 1 Obecnƒ informace 2 Minim ln systƒmovƒ po adavky 2 Instalace a spu t n 2 Nastaven 4 ˆe en obvykl ch problƒmš 12 Spr va sn mkš 15 P idat sn mky 15 Lok ln datab ze 17 Vyhled v n v PACS 18 DicomShare 20 AE URL 21 Prohl eœ 22 Popis z kladn ch funkc 22 V b r sn mkš 23 Pr ce se sn mky 24 Pr ce se sƒriemi sn mkš 26 Localizer lines 27 M en ve sn mc ch 27 Prohl en obrazov ch a zvukov ch dat 29 Rozlo en menu - Prohl eœ 30 Editor profilš 32 Objemov data 34 Pr ce s objemov mi daty 34 Rozlo en menu - Objemov data 37 F ze 39 Pr ce s f zemi 39 Rozlo en menu - F ze 41

3 Konturace 43 Popis konturace 43 Interpolace kontur 51 Okraje kontury 51 Ulo it konturaci 52 KonturaŒn ablony 52 Rozlo en menu - Konturace 53 RT pl ny 55 Pr ce s RT pl ny 55 Rozlo en menu - RT pl ny 57 Digitalizace a DICOMizace 58 Sn m n obrazu, videa a zvuku 58 DICOMizace digit ln ch dat 60 Z sk n dat ze skeneru 61 Kategorizace 62 Na ept vaœ 62 Vyhled v n dle kategorizace 63 Rozlo en menu - Digitalizace 63 Moduly 66 Spr va vzd len ch AE 66 Ukl dac modul 67 Export 68 Tvorba worklistu 70 Vyp lit data 71 Tiskov modul 71 Zachycen obrazovky 73 Lok ln server 73 PokroŒilƒ mo nosti pro odborn ky 74 HW kl Œ 74 Konzole 76 Nastaven kategorizace sn mkš 77 PokroŒil nastaven Dicompass AE 78 Parametry p kazovƒ dky 78 Zavad Œ jstart 79

4 Instalace na termin lov server 80 Licence Œl nkš Licence 82

5 vod 1 vod C lem v vojƒ software Dicompass bylo dosa en snadn a rychl prƒce s DICOM daty jak hokoli typu. Funkcionality, kter Dicompass nab z jsou podrobnˆ popsƒny v tomto manuƒlu, p padnˆ v et funkc je uveden na webov prezentaci software Dicompass. / www. dicompass. cz Seznam zkratek AE AET DHCP DICOM DNS HIS Application Entity Application Entity Title Dynamic Host Configuration Protocol Digital Imaging and Communications in Medicine Domain Name System Hospital Information System HL7 Health level 7 IOD Information Object Definition IPv4 Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6 ISO JPEG MPEG MPPS MSPS MWL PACS RT SCP SCU SOP SPS SR TCP/IP URL International Organization for Standards Joint Photographic Experts Group Moving Picture Experts Group Modality Performed Procedure Step Modality Scheduled Procedure Step Modality Worklist Picture Archiving and Communication System Radiotherapy Service Class Provider Service Class User Service-Object Pair Scheduled Procedure Step Structured Reporting Transmission Control Protocol/Internet Protocol Uniform Resource Locator

6 2 Obecn informace Minim ln systƒmovƒ po adavky Pro spuštˆn programu je vy adov n Java Runtime Enviroment (JRE) [1] verze 1.6 nebo vyšš. Z kladn funkcionalita Podpora JPEG 2000 a JPEG-LS P ehr v n a z znam videa Sn m n video zdroj Sn m n obrazovky Windows 2000, XP, Vista, 7 32 bit Windows Vista, 7 64 bit [2] Linux 32 bit i 64 bit Mac OS X (bez podpory OCR) [1] / www. java. com [2] Na 64 bitov ch Windows lze spustit Dicompass v 32 bitov m re imu, kter podporuje veškerou funkcionalitu. Ve v choz m nastaven se nav c 32 bitovƒ verze spoušt automaticky. Pro optimƒln funk nost doporu ujeme 1 GB voln opera n pamˆti a v cejƒdrov processor. Instalace a spu tˆn Instalace Dicompassu je vytvo ena tak, e pokud nechcete nic zvlƒštn ho nastavovat sta pouze spustit zavadˆ, kter se o sta en, instalaci a aktualizaci nov ch verz postarƒ naprosto sƒm. Dicompass nainstalujete z / www. dicompass. cz P ed instalac si zkontrolujte minimƒln syst mov po adavky. Instalace HW kl e Windows - pokud neprobˆhne instalace automaticky nainstalujte ovlada e z / www. safenet-inc. com/ Support_and_Downloads/ Download_Drivers/ Sentinel_Drivers. aspx Linux - nainstalujte ovlada e z / www. safenet-inc. com/ Support_and_Downloads/ Download_Drivers/ Sentinel_Drivers. aspx Ovlada pro Ubuntu sntl-sud_7.4.0.tar [1]. Po rozbalen spus te jako ROOT sud_install.sh a po ŒspˆŠn instalaci by mˆl bˆ et proces ps ax grep safenet /opt/safenet_sentinel/common_files/sentinel_usb_daemon/usbdaemon Linux 64 bit instalace s Šovƒho kl e - server Proto e nen k dipozici 64 bitovƒ binƒrka je t eba nainstalovat 32 bitov knihovny a linker

7 Instalace a spuštˆn 3 apt-get install ia32-libs apt-get install libc6-i386 Pak je t eba z RPM bal ku od Safenetu vybalit obsah a nakopi rovat s celou cestou /opt/... Odkaz na spravn bal ek: / www2. safenet-inc. com/ support/ files/ sentinel_keys_protection_installer. rar e en pot Prohl e nab dne ulo en jnlp souboru a program se nespust Nemƒte nainstalovanou JAVU. Stƒhnˆte a nainstalujte JVM z / www. java. com/ en/ download/ manual. jsp Webstart nap e "Unable to lunch" Pravdˆpodobnˆ se pou vƒ p ipojen k internetu p es proxy. Je t eba spustit javaws -viewer a na zƒlo ce General kliknout na tla tko Network settings a nastavit parametry pro p ipojen p es proxy. Program nap e, e do la pamˆš. SpouŠt te-li program ru nˆ, zvˆtšete hodnotu parametru -Xmx (nap. -Xmx1024M). Pokud pracujete s objemy, zva te mo nost generovƒn objemu na flash disk. Podpora z znamu vide do MPEG Pro aktivaci podpory zƒznamu video stream se zvukem je t eba nainstalovat knihovnu Xuggler, kterƒ je zdarma ke sta en na adrese: / www. xuggle. com/ xuggler/ downloads/ Pro opera n syst m Windows je podpora videa nainstalovƒna automaticky. Pokro ilƒ mo nosti instalace Instalace mimo u ivatelskƒ profily Do slo ky All Users vytvo te textov soubor pojmenovan.jstart.path, kter obsahuje jedin ƒdek, na kter m je napsƒna cesta, kam se maj ulo it sou ƒsti programu Dicompass. P klad: Soubor C:\Documents and Settings\All Users\.jstart.path obsahuje dek: C:\Program Files\jstart V Še zm nˆn adresƒ mus m t nastavena prƒva u ivatele pro zƒpis. Aktualizace Dicompassu a pou it knihovny se pot budou instalovat do C:\Program Files\jstart\Dicompass. T mto postupem zajist te zmˆnu instala n cesty Dicompassu. Pokud chcete, aby i data lokƒln databƒze a nastaven byla sd lena všemi u ivateli a ulo ena na jin cestˆ, postupujte stejnˆ jako ve v Še uveden m postupu, avšak vytvo te soubor.dicompass.path. P klad: Soubor C:\Documents and Settings\All Users\.dicompass.path obsahuje dek: C:\Program Files\Dicompass V Še zm nˆn adresƒ mus m t nastavena prƒva u ivatele pro zƒpis. Nastaven a data lokƒln databƒze Dicompassu se pot budou uklƒdat do adresƒ e: C:\Program Files\Dicompass

8 Instalace a spuštˆn 4 Ve Windows Vista a 7 se v Še zm nˆnƒ cesta nachƒz na cestˆ: C:\ProgramData (p padnˆ odkaz: C:\Users\All Users\) Instalace v re imu prohl ec stanice Pokud chcete, aby na dan instalaci nebylo mo no uklƒdat ƒdnƒ data do lokƒln ho Œlo ištˆ a volba lokƒln ho Œlo ištˆ byla u ivateli skryta, spus te konzoli Dicompassu a zadejte p kaz: disable localdb. Pot dicompass ukon ete a znovu spus te. Dal mo nosti instalace Prohl e na terminƒlov m serveru Reference [1] / www. dicompass. cz/ data/ sntl-sud_ tar Nastaven Obecn nastaven Jazyk rozhran : nastaven jazykov mutace Dicompassu Dicom k dov n : kždovƒn, kter bude pou ito jako v choz, v p padˆ, e DICOM instance neobsahuje ur en znakov sady Form t data: Formƒt data, kter bude zobrazovƒn Form t ƒasu: Formƒt asu, kter bude zobrazovƒn Form t data a ƒasu: Formƒt data a asu, kter bude zobrazovƒn Priorita JPEG form t : Po ad JPEG formƒtu, ve kter m budou zkoušeny, p i pokusu o vytvo en sn mk (obvykle je k dispozici formƒt uveden jako prvn v po ad ) Animovat panely: vypnout / zapnout animaci panel Diagnostick displej: p ipojen diagnostick displej ano / ne Schov vat aplikaci do tray: P i zav en aplikace ji neukon ovat a pouze schovat jako ikonu do tray panelu Automaticky ukl dat plochu: P i ukon en aplikace ulo it rozlo en oken Dicompassu. Tla tko Ulo it nyn provede ulo en rozlo en oken okam itˆ

9 Nastaven 5 Identifikace a s Š Jm no l kaˆe: Hodnota, kterƒ se bude vypl ovat do vytvƒ en ch sn mk jako Referring Physician N zev stanice: Hodnota, kterƒ se bude vypl ovat do vytvƒ en ch sn mk jako Station Name S Šovƒ nastaven IP adresa: IP adresa s ov karty pracovn stanice, kterƒ bude komunikovat s PACS serverem Port: slo portu, na kter m bude Dicompass naslouchat pro p choz spojen [1] AET: Ozna en lokƒln stanice (max. 16 znak, A-Z, 0-9, te ka, mezera, podtr tko) Ignorovat proxy pro DICOM: Dicompass vyu vƒ s ov nastaven proxy serveru, kter p ej mƒ od hostitelsk ho syst mu. Bˆ n však je, e v syst mu je nastaveno pou it proxy i pro bˆ nƒ socket spojen, tedy i DICOM spojen, avšak na proxy serveru p epos lƒn tˆchto spojen nastaveno nen. Tato volba umo uje ignorovat toto chybn nastaven (pro http i ftp spojen je proxy server nadƒle pou vƒn). Pokud je volba neaktivn, striktnˆ se dodr uje syst mov nastaven proxy serveru. [1] pokud spoušt te Dicompass v Linuxu a pou ijete privilegovan slo portu (nap. v choz 104), mus te b t p ihlƒšen jako superu ivatel Licence Licenƒn server: v p padˆ pou it s ov licence je nutn vyplnit IP adresu licen n ho serveru, pokud je server ve stejn m adresn m prostoru jako pracovn stanice, tak lze pou t funkci Vyhledat Kl vesovƒ zkratky zmˆnu klƒvesov zkratky pro vybranou Akci lze realizovat pomoc stisku lev ho tla tka polohovac ho za zen na pole Kl vesov zkratka a pot stisknout po adovanou klƒvesu V choz nastaven storno všech proveden zmˆn a uveden do p vodn ho nastaven (pouze klƒvesov zkratky)

10 Nastaven 6 Prohl e Krok lupy: nastavuje kolikrƒt se zvˆtš nƒhled v jednom kroku p ibl en p i oto en kole kem myši Citlivost lupy: citlivost zvˆtšovƒn p i pou it nƒstroje lupa a ta en m myš Citlivost v b ru okna: citlivost v bˆru jasov ho okna (windowing) p i ta en myš Pˆesnost v b ru perem: minimƒln vzdƒlenost dvou bod p i v bˆru plochy voln m obrysem Urychlen SHIFTem: kolikrƒt rychleji se mƒ (zvˆtšovat, posunovat, p eskakovat sn mky) p i stla en klƒvesy SHIFT Max. naƒten ch sn mk (MB): Maximƒln objem dat na ten ch v pamˆti v rƒmci jedn s rie p i jej m pr chodu Dop ednƒ na t n sn mk Pou vat preloader: Pou vat dop edn na tƒn sn mk Max. dopˆedn naƒ st: Maximƒln objem dat, kter bude prohl e dop ednˆ na tat Pˆehr vaƒ videa: Nastavuje cestu pro spuštˆn extern ho p ehrƒva e videa Spr vce soubor Lok ln DB Max. v sledk : Omezen maximƒln ho po tu vyhledan ch pacient p i hledƒn [1] Velikost n hled : Rozmˆr nƒhled, kterƒ Dicompass generuje Automatick maz n lok ln DB: Aktivace automatick ho odmazƒvƒn lokƒln databƒze p i ukon en programu Mazat vƒetn metadat: Mazat nejen sn mky, ale i metadata o pacientech Minim ln st ˆ sn mk : Minimƒln stƒ sn mk, kter mohou b t odmazƒny (dny) Voln m sto (MB) pro spušt n : Limit na voln m sto v MB. Pokud je voln ho m sta v ce ne zadanƒ hodnota, mazƒn se neprovede. [1] 0 = bez omezen

11 Nastaven 7 PACS server Max. v sledk : Omezen maximƒln ho po tu vyhledan ch v sledk p i hledƒn v PACS [1] ZkouŠet C-GET: VyzkouŠet data stƒhnout pomoc C-GET, a kdy C-GET nen podporovƒn, provede se C-MOVE [1] 0 = bez omezen Nastaven epacs getae.xlm URL: cesta k souboru getae.xml od syst mu epacs Vytv ˆet protokol: Generovat p i odeslƒn dat p es epacs protokol ve formƒtu Structured Report a ulo it report do m stn ho PACSu Adresa PACS: Adresa m stn ho PACSu pro ulo en vytvo en ho reportu Na ept va NaŠeptƒva umo uje p edvyplnit Œdaje o pacientovi (jm no, pohlav, datum narozen ) na dialoz ch, kde se vypl uj informace o nov m pacientovi. NaŠept vat z lok ln DB: aktivace našeptƒva e z lokƒln databƒze NaŠept vat z PACS: aktivace našeptƒva e z datov ho Œlo ištˆ PACS Adresa PACS serveru: adresa PACS Œlo ištˆ ve tvaru Max. poƒet v sledk : max. po et napovˆzen ch polo ek Min. znak pro hled n : vyhledƒvƒn se zahƒj, jakmile u ivatel vypln, alespo zadan po et znak Rozpoznat rodn ƒ slo: umo uje vy st datum narozen a pohlav ze zadan ho rodn ho sla Konturace Nastaven t kaj c se radioterapeutick konturace. Poƒet krok UNDO: po et krok, kter lze navrƒtit zpˆt p i konturaci [1] Velikost zanedbateln plochy (px^2): po et pixel tvere n ch, kter jsou p i plošn ch operac ch zanedbateln (zabra uje vzniku automaticky zakonturovan ho Šumu apod.) V poƒtov zjednodušen kontury: Minimƒln vzdƒlenost dvou bod kontury pro p pad v po tov ch operac (zabra uje "hranatosti" v sledku)

12 Nastaven 8 [1] 0 = bez omezen DicomStore server DicomStore server umo uje pasivn p jem sn mk do lokƒln databƒze bez interakce u ivatele na stranˆ Dicompassu. Automaticky spustit pˆi startu: Slu ba bude automaticky aktivn p i ka d m spuštˆn Dicompassu Generovat n hledy: Pro p ijat sn mku budou generovƒny nƒhledy. Digitaliza n za zen Zaˆ zen : volba dostupn ch digitaliza n ch za zen Zvolit reˆim: volba re imu zvolen ho digitaliza n ho za zen Pref. Š ˆka obrazu: ka obrazu v pixelech, kterƒ bude vyb rƒna p ednostnˆ p i hledƒn re imu za zen Pref v Ška obrazu: V Ška obrazu v pixelech, kterƒ bude vyb rƒna p ednostnˆ p i hledƒn re imu za zen Preferovan FPS: Po et sn mk za vte inu, kter bude vyb rƒn p ednostnˆ p i hledƒn re imu za zen Pref. barevn hloubka: Barevnƒ hloubka, kterƒ bude preferovƒna p i hledƒn re imu za zen Pref. index re imu: Po ad re imu, kter mƒ b t pou it Mo nosti z znamu videa Nahr vat do MPEG: Video nahrƒvat do formƒtu MPEG, pokud nen zaškrtnuto budou vytvƒ eny pouze sekvence sn mk Nahr vat zvukovou stopu: Video bude obsahovat i audio stopu [1] Sn mk / sec (FPS): Po et sn mk za vte inu [2] Odstran n prokl d n : Re im odstranˆn proklƒdƒn obrazu [1] pouze pokud nahrƒvƒme video do MPEG-2 nebo MPEG-4 [2] pro formƒt MPEG lze pou t pouze tyto hodnoty: , 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, pro zƒznam do sekvence sn mk nemƒ hodnota FPS ƒdnƒ omezen

13 Nastaven 9 Sn m n videa a zvuku Tˆ da dat: DICOM SOP t da, kterƒ bude pou ita pro zƒpis vytvo en ch dat Poˆ zen sn mku: Klƒvesovƒ zkratka pro po zen statick ho sn mku Poˆ zen z znamu: Klƒvesovƒ zkratka pro po zen video zƒznamu, pokud se tato a p edchoz klƒvesovƒ zkratka shoduj, je mo n p ep nat funkcionalitu klƒvesov zkratky tla tkem na obrazovce p i digitalizaci nebo pomoc dvojstisku klƒvesy (viz n e) Akce pˆi uvoln n kl vesy: Zƒznam je proveden a p i uvolnˆn klƒvesov zkratky definovan v Še Pˆep n n m du dvojstiskem: P i dvoj m stisku klƒvesov zkratky dojde k p epnut aktivn ho mždu Pˆedvolen studie: Seznam nƒzv studi, kter jsou nab zeny jako p edvolen v pr bˆhu digitalizace Modality worklist Pou vat worklisty: Povolit funkcionalitu Modality Worklistu MWL server: Adresa DICOM serveru MWL SCP Odes lat MPPS: P i zƒhƒjen a ukon en digitalizace odeslat zprƒvu MPPS Pokro il nastaven sn m n Pou vat akceleraci OpenGL: P i zƒznamu videa pou vat vizualizaci p es OpenGL V razn zobrazen m du: Zobrazit velkou ikonu indikuj c aktivn re im sn mƒn (statick sn mky / video) Pˆekreslov n displeje (ms): Perioda p ekreslovƒn displeje p i zƒznamu videa (u slabš ch po ta lze ušet it v kon pro kždovƒn videa zv Šen m t to hodnoty) Zvukov upozorn n : P i po zen sn mk, zahƒjen / ukon en zƒznamu i zmˆnˆ mždu p ehrƒt zvukov upozornˆn na tuto operaci Naƒ tat pacienta z prac. sady: Pokud je v pracovn sadˆ vybrƒn pouze jedin pacient a nepou vƒ se MWL (viz v Še), je automaticky pacient z pracovn sady p edvyplnˆn

14 Nastaven 10 Skener Zdroj: Skenovat ze za zen TWAIN nebo SANE TWAIN Zaˆ zen : Skener s rozhran m TWAIN SANE Hostitel: IP adresa nebo dom nov nƒzev po ta e s d monem saned Port: slo portu, na kter m poslouchƒ d mon saned (v choz : 6566) U iv. jm no: Jm no u ivatele pro d mona saned Zaˆ zen : Za zen, kter nab z d mon saned, seznam lze na st kliknut m na tla tko Obnovit Mo nosti skenov n RozliŠen : RozliŠen v bodech na palec (DPI) Barevn hloubka: P epnut barevn hloubky na hodnoty ernob lƒ, odst ny Šedi a barevnˆ Tvorba worklistu HL7 host: IP adresa nebo hostname HL7 serveru HL7 port: port HL7 serveru MWL server: MWL server, na kter m by se mˆly projevovat zmˆny zadan p es HL7 Pˆedefinovan AET: Seznam AET, pro kter lze plƒnovat vyšet en kony: Seznam Œkon (kžd, popis a modalita), kter lze plƒnovat

15 Nastaven 11 Zachycen obrazovky Kl. zkratka ulo en : klƒvesovƒ zkratka, kterƒ vyvolƒ dialog pro ulo en nasn man ch obrƒzk Kl. zkratka sn m n : klƒvesovƒ zkratka, kterƒ sejme aktuƒln stav obrazovky Zvukov upozorn n : p ehrƒvat zvukovƒ upozornˆn p i sn mƒn Sn mac Šablona: XML soubor definuj c rozle en obrazu, kter sn mƒme Kategorizace sn mk Tag pro ulo en metadat: Identifikace tagu, do kter ho se mƒ uklƒdat informace o kategorizaci sn mk Generovat Structured Reporty: P i zadƒn kategorizace je automaticky vygenerovanƒ Structured Report obsahuj c informace o kategorizaci v iteln formˆ Vypalov n dat Mechanika: Optickƒ mechanika, kterƒ se bude pou vat pro vypalovƒn. Mechaniku zvol te kliknut m na tla tko Zm nit. [1] [1] Vyhledƒvƒn dostupn ch mechanik m e chv li trvat

16 ešen obvykl ch probl m 12 e en obvyklœch problƒm Vyhled n pacient na PACS funguje, p jem sn mk v ak nikoliv P iny tohoto probl mu mohou b t dvˆ: Lok ln Dicompass stanice disponuje v ce s ŠovŒmi rozhran mi. Pokud mƒ lokƒln Dicompass stanice v ce s ov ch rozhran (nap. Ethernet + WiFi), zkontrolujte nastaven Dicompassu na kartˆ Identifikace a s. Zadanƒ adresa mus odpov dat adrese, kterou mƒ nastavenou s ov adapt r, kter je p ipojen do s tˆ, ve kter se nachƒz vzdƒlen PACS server. Pokud se pot ebujete p ipojovat k v ce vzdƒlen m DICOM za zen v r zn ch s t ch, m ete v nastaven Dicompassu uv st adresu , kterƒ zajist p jem spojen na všech adapt rech (upozornˆn : tento postup funguje pouze na syst mech Microsoft Windows) Vzd lenƒ AE nen spr vnˆ nakonfigurov no. Vzdƒlen DICOM za zen (nap. PACS) nepodporuje nebo nemƒ aktivn zabezpe en seznamem povolen ch za zen, tud vyhledƒvƒn umo n ka d mu za zen, kter se o to pokus. Na p ijet sn mk však mus vzdƒlen DICOM za zen znƒt IP adresu a port a proto mus b t tyto informace o lokƒln Dicompass stanici zadƒny do seznamu znƒm ch za zen. K tomu t matu si m ete ještˆ pre st nƒsleduj c popis ešen probl mu. Spojen na PACS je odm tnuto s chybovœch hl en m "unknown-calling-ae" Na vzdƒlen m DICOM za zen (PACSu), ke kter mu se sna te p ipojit je nastaveno zabezpe en, kter umo uje p ipojen pouze znƒm m protistranƒm. Na vzdƒlen m za zen proto mus te v jeho nastaven p idat AET, IP adresu a port lokƒln Dicompass stanice. Informaci o p idƒn za zen mezi znƒmƒ hledejte v manuƒlu v robce vzdƒlen ho za zen i softwaru (obvykle se jednƒ o polo ku AE management). Spojen na PACS je po del ch chv li odm tnuto s hl en m o mo nƒm problƒmu proxy serveru Pro vy ešen tohoto probl mu je t eba nakonfigurovat lokƒln stanici tak, aby se k PACSu p ipojovala p mo a ne p es proxy server. Nƒsleduj c nƒvod popisuje ešen na syst mech Microsoft Windows. V ovlƒdac ch panelech zvolte Mo nosti internetu a na kartˆ P ipojen kliknˆte na tla tko Nastaven m stn s tˆ.

17 ešen obvykl ch probl m 13 Na zobrazen m dialogu zaškrtnˆte Nepou vat proxy server pro adresy vnit n s tˆ a klepnˆte na tla tko Up esnit. Do pol ka nepou vat proxy server pro adresy za naj c : vypl te adresu PACS serveru.

18 ešen obvykl ch probl m 14

19 15 Sprƒva sn mk P idat sn mky Rychl vyhledƒn po adovan ch dat je kl ov pro rychlou a efektivn prƒci. Proto jsou v Dicompassu implementovƒny všechny nej astˆji pou van mo nosti pro z skƒn DICOM dat. Zƒlo ka - Souborov syst m Zƒlo ka - DICOMDIR Obl benƒ um stˆn slou pro vklƒdƒn cesty k po adovan m dat m v etnˆ parametr Lokƒln databƒze umo uje otev rat, hledat a mazat sn mky, kter jsou ulo eny v lokƒln instalaci Dicompassu na pevn m disku po ta e, ze kter ho je Dicompass spuštˆn (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole Lokƒln databƒze)

20 P idat sn mky 16 Souborov syst m umo uje na ten DICOM dat z lokƒln ch datov ch Œlo iš jako pevn disk, flash disk DICOMDIR umo uje na ten souboru DICOMDIR, kter obsahuje indexovan adresƒ dalš ch DICOM instanc DICOM Query umo uje prƒci s datov mi Œlo ištemi PACS (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole Vyhledƒvƒn v PACS) DicomShare umo uje zabezpe en p enos DICOM dat p es internet (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole DicomShare) Kategorizace sn mk umo uje vyhledƒvƒn v kategorizovan ch datech (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole Vyhledƒvƒn dle kategorizace) Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze Generovat n hledy umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk P idƒn parametr do "Obl ben ch um stˆn " P idat parametr vyhledƒvƒn Smazat parametr vyhledƒvƒn

21 Lokƒln databƒze 17 Lok ln datab ze Zƒlo ka Lok ln datab ze je vƒzƒna na konkr tn slo ku, kterƒ je um stˆna na pevn m disku po ta e. Do t to slo ky lze importovat vybranƒ data z ostatn ch Œlo iš. Jeliko se jednƒ o lokƒln Œlo ištˆ, kter se bude nej astˆji pou vat pouze jako do asn, je nutnƒ jeho Œdr ba. Pro tento Œ el slou polo ka dr ba lok ln ho Œlo išt poskytuj c odmazƒvƒn dat po uplynut m ase. Pokud zaškrtneme p ep na Odstranit lok ln kopie sn mk..., budou vymazƒna pouze obrazovƒ data, Zƒlo ka - Lokƒln databƒze p i em metadata o pacientech, studi ch i sn mc ch z stanou zachovƒna v lokƒln databƒzi. Pokud pak takov ho pacienta otev eme z lokƒln databƒze a zkus me zobrazit jeho sn mky, Dicompass se pokus z skat obrazovƒ data na pozad z PACSu (pokud byla tato data p vodnˆ z PACSu sta ena nebo na PACS z Dicompassu odeslƒna). V p padˆ zaškrtnut operace Odstranit pacienty..., dojde k naprost mu vymazƒn obrazov ch dat i metadat a odstranˆn pacient ji nebude v lokƒln databƒzi nikterak evidovƒn. Pokro ilƒ vyhled v n "Pokro il vyhledƒvƒn " umo uje hledat podle kombinovan ch filtr. Lze tedy nap klad hledat všechna CT vyšet en provedenƒ p ed zadan m datem, kde pacient byl narozen po roce XY. Kliknut m na tla tko zelen ho plus p idƒte dalš filtr. Filtrovat lze podle nƒsleduj c ch tag : PatientID PatientName ID pacienta Jm no pacienta PatientSex Pohlav pacienta (F = ena, M = mu, O = ostatn ) PatientBirthDate Datum narozen pacienta (formƒt YYYY-MM-DD) PatientComments Textov komentƒ k pacientovi (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) StudyDescription Popis studie StudyDate StudyComments Datum proveden studie Textov komentƒ ke studii (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) SeriesDescription Popis s rie Modality ImageComments RetrievedAET StudyProcessed Modalita Komentƒ k obrƒzku AET ze kter ho byly sn mky z skƒny Informace zda byla studie otev ena i nikoliv Ke ka d mu filtru jsou nab dnuty porovnƒvac operƒtory podle datov ho typu filtru. Filtry PatientBirthDate a StudyDate jsou datov ho typu datum a lze pro nˆ pou t tyto operƒtory: rovnƒ se, je vˆtš, je vˆtš rovno, je menš, je menš rovno a nerovnƒ se. Pro rovnost lze nav c pou t tyto zƒstupn hodnoty vyhledƒvƒn :

22 Lokƒln databƒze 18 today yesterday dnes v era recent posledn t den (7 dn ) Hledan datum v dy zadƒvƒme ve formƒtu YYYY-MM-DD. Filtr StudyProcessed je datov ho typu Boolean, tud jsou k dispozici pouze operƒtory ano a ne. V bˆrem hled n dle kategorizace, lze vyhledat data, kterƒ jsou opat ena kategoriza n mi metadaty. Je nutn si vybrat po adovan typ kategorizace a zvolit parametry pomoc tla tka Parametry VŠechny ostatn filtry jsou datov ho typu etˆzec. Pro etˆzce jsou k dispozici tyto operƒtory: rovnƒ se, za nƒ na, kon na, obsahuje a nerovnƒ se. Vyhled v n v PACS Pro sprƒvnou funkcionalitu vyhledƒvƒn sn mk v PACS je t eba nejprve povolit p stup na stranˆ PACS zadƒn m AET, IP adresy a sla portu. Vyhledƒvƒn a sta en sn mk z PACS se provƒd pomoc zƒlo ky DICOM query v dialogu P idat sn mky. Na zƒlo ce DICOM query nejprve vyberte p eddefinovan PACS server viz. Sprƒva vzdƒlen ch AE, nebo vypl te adresu PACS serveru ve formƒtu V prav m horn m rohu okna lze p ep nat kliknut m na modr odkaz mezi zƒkladn m a pokro il m vyhledƒvƒn m. Zƒlo ka DICOM query Z kladn vyhled v n Z kladn vyhled v n neumo uje na rozd l od Pokroƒil ho vyhled v n nastavit v ce krit ri vyhledƒvƒn na jednou. Hledat je mo no na zƒkladˆ ID pacienta (v našich podm nkƒch R ), ƒsti jm na pacienta nebo modality. Zƒlo ka - DICOM Query - Zƒkladn vyhledƒvƒn

23 Vyhledƒvƒn v PACS 19 Pokro ilƒ vyhled v n Pokroƒil vyhled v n umo uje hledat podle kombinovan ch filtr. Lze tedy nap klad hledat všechna CT vyšet en provedenƒ p ed zadan m datem, kde pacient byl narozen po roce XY. Kliknut m na p idƒte dalš filtr. Filtrovat lze podle nƒsleduj c ch tag : Zƒlo ka - DICOM Query - Pokro il vyhledƒn PatientID PatientName ID pacienta Jm no pacienta PatientSex Pohlav pacienta (F = ena, M = mu, O = ostatn ) PatientBirthDate Datum narozen pacienta (formƒt YYYY-MM-DD) PatientComments Textov komentƒ k pacientovi (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) StudyDescription Popis studie StudyDate StudyComments Datum proveden studie Textov komentƒ ke studii (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) SeriesDescription Popis s rie Modality Modalita Ke ka d mu filtru jsou nab dnuty porovnƒvac operƒtory podle datov ho typu filtru. Filtry PatientBirthDate a StudyDate jsou datov ho typu datum a lze pro nˆ pou t tyto operƒtory: rovnƒ se, je vˆtš, je menš. Pro rovnost lze nav c pou t tyto zƒstupn hodnoty vyhledƒvƒn : today yesterday dnes v era recent posledn t den (7 dn ) Hledan datum v dy zadƒvƒme ve formƒtu YYYY-MM-DD. VŠechny ostatn filtry jsou datov ho typu etˆzec. Pro etˆzce jsou k dispozici tyto operƒtory: rovnƒ se, za nƒ na, kon na, obsahuje.

24 Vyhledƒvƒn v PACS 20 Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze Generovat n hledy umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk Obl benƒ um stˆn P idat parametr vyhledƒvƒn Smazat parametr vyhledƒvƒn DicomShare Vyhledƒvƒn a sta en sn mk z p es rozhran DicomShare se provƒd pomoc zƒlo ky DicomShare v dialogu P idat sn mky. Na zƒlo ce DicomShare nejprve vypl te adresu DicomShare serveru ve formƒtu u / host:port Autentifikace u ivatele Autentifikace u ivatele prob hƒ na zƒkladˆ nastaven u ivatelsk ho Œ tu na serveru. Mo n metody autentifikace: pouze heslem pouze hardwarov m kl em kombinac hesla a hardwarov ho kl e zadanou IP adresou Pokud je po adovƒno zadƒn hesla, je u ivateli zobrazen dialog pro toto zadƒn p i prvn m proveden m dotazu na slu bu DicomShare. Heslo si Dicompass pot pamatuje a do sv ho ukon en. HledanŒ etˆzec Hledat je mo no na zƒkladˆ ID pacienta (v našich podm nkƒch R ), ƒsti jm na pacienta. Dƒle je mo n zobrazit všechny data za ur it obdob viz. tabulka.

25 DicomShare 21 today yesterday dnes v era recent posledn t den (7 dn ) Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze Generovat n hledy umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk Sta en v ce pacient : umo uje hromadn sta en všech vybran ch pacient do lokƒln databƒze Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze Generovat n hledy je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk umo uje hromadn sta en všech vybran ch pacient do lokƒln databƒze Obl benƒ um stˆn AE URL Kdekoli se v Dicompassu zadƒvƒ adresa DICOM za zen (PACS, tiskƒrna, akvizi n za zen...) je zadƒvƒna ve formƒtu: Nap klad: je za zen s AET CT01 naslouchaj c na adrese na portu AET (zkratka od Application Entity Title) p edstavuje v syst mu unikƒtn ozna en DICOM slu by (p padnˆ cel ho za zen ). AET je etˆzcem p smen, sel a p padnˆ dalš ch speciƒln ch znak (podtr tko, poml ka, te ka, mezera) o maximƒln d lce 16 znak. Pokud nen uveden port, bere se v potaz v choz hodnota 104. Pokud je vynechƒna i ƒst host, kterƒ obvykle nese informaci v podobnˆ IP adresy nebo dom nov ho jm na, je adresa doplnˆna v choz hodnotou localhost (tento po ta ). Pokud tedy zadƒm jako adresu DICOM za zen pouze: TEST-PACS, Dicompass se pokus p ipojit na

26 22 Popis z kladn ch funkc Prohl e Tato kapitola popisuje zƒkladn m ovlƒdƒn softwaru. Nejd ve je nutn se seznƒmit s vysouvac mi panely, kter jsou po obou stranƒch pracovn plochy Dicompassu. Zobrazen se vynut najet m kurzoru na Pracovn sada sn mk a Mo nosti n stroje. Po p em stˆn kurzoru mimo vysouvac menu se panel opˆt schovƒ. Pokud by u ivatel chtˆl menu ukotvit, tak je to mo n pomoc ikonek pro ukotven menu. DalŠ popis funkc viz. tabulka. Nep ehl dnout vysouvac menu po obou stranƒch! Dicompass Tabulka funkc Pracovn sada sn mk Mo nosti n stroje Vysouvac menu Vysouvac menu Ukotven vysouvac ho menu Otev t data V bˆr pracovn ho mždu Nastaven, Sprƒva vzdƒlen ch AE Nƒpovˆda

27 V bˆr sn mk 23 VŒbˆr sn mk V bˆr sn mk je ve stromov m zobrazen, kter je rozdˆleno do ty Œrovn. Prvn Œrove obsahuje všechny vybran pacienty. Ka d vybran pacient mƒ u sebe všechna zvolenƒ vyšet en, kterƒ obsahuj jednotliv sn mky. Touto metodou zobrazen je doc leno maximƒln p ehlednosti. Sn mek nebo s rii sn mk uchop me pomoc kurzoru a lev ho tla tka polohovac ho za zen. Po adovan objekt tahem p em st me na pracovn plochu nebo otev eme dvojklikem na po adovanou polo ku. Pracovn sada Popis funkc pravƒho tla tka polohovac ho za zen v pracovn sadˆ (m d Prohl e ) Otev t vybran objekt se otev e na pracovn plochu Odebrat vybran objekt odstran z pracovn sady Vyprƒzdnit pracovn sadu vyprƒzdn celou pracovn sadu Sprƒva s ri viz. Sprƒva s ri Nahrƒt na PACS vybran objekt / skupinu objekt nahraje na vybran PACS Vytvo it objem vytvo objem z vybran ch sn mk Vytvo it / na st objem z disku zrychlen prƒce s objemy na PC s malou pamˆt (Dicompass jako pamˆ pou ije Flash pamˆ nebo HDD) Vytvo it f zi vytvo f zi s vybran mi sn mky P ipojit k f zi vybran sn mky / s rii sn mk p ipoj k ji vytvo en fœzi

28 V bˆr sn mk 24 Konvertovat konvertace vybran ch objekt, viz. Konvertor Nahrƒt na DicomShare server vybran objekt / skupinu objekt nahraje na vybran DicomShare server Kategorizace sn mk viz. Kategorizece polo ka Nahr t na PACS obsahuje p eddefinovan PACS datovƒ Œlo ištˆ + umo uje ru n zadan jin ho PACS ve tvaru polo ka Nahr t na DicomShare server obsahuje p eddefinovan DicomShare servery + umo uje ru n zadan jin ho DicomShare serveru ve tvaru / IP:port Pr ce se sn mky Nyn se dostƒvƒme k prƒci s jednotliv mi sn mky. Metodika je popsƒna v nƒsleduj c ch tabulkƒch. Prƒce se sn mky Tabulka funkc Ukazatel Posun zobrazen Velikost zobrazen

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

V. VYBRAN METODY MATEMATICK STATISTIKY Neoci ln u ebn text pro Matematiku V, FS,FM TUL, { st.. Volf, b ezen 1999 D se ci, e p edm tem teorie pravd podobnosti je tvorba a studium matematick ch model pro

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více