Dicompass U ivatelsk manu l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dicompass U ivatelsk manu l"

Transkript

1 Dicompass U ivatelsk manu l

2 Obsah l nky vod 1 Seznam zkratek 1 Obecnƒ informace 2 Minim ln systƒmovƒ po adavky 2 Instalace a spu t n 2 Nastaven 4 ˆe en obvykl ch problƒmš 12 Spr va sn mkš 15 P idat sn mky 15 Lok ln datab ze 17 Vyhled v n v PACS 18 DicomShare 20 AE URL 21 Prohl eœ 22 Popis z kladn ch funkc 22 V b r sn mkš 23 Pr ce se sn mky 24 Pr ce se sƒriemi sn mkš 26 Localizer lines 27 M en ve sn mc ch 27 Prohl en obrazov ch a zvukov ch dat 29 Rozlo en menu - Prohl eœ 30 Editor profilš 32 Objemov data 34 Pr ce s objemov mi daty 34 Rozlo en menu - Objemov data 37 F ze 39 Pr ce s f zemi 39 Rozlo en menu - F ze 41

3 Konturace 43 Popis konturace 43 Interpolace kontur 51 Okraje kontury 51 Ulo it konturaci 52 KonturaŒn ablony 52 Rozlo en menu - Konturace 53 RT pl ny 55 Pr ce s RT pl ny 55 Rozlo en menu - RT pl ny 57 Digitalizace a DICOMizace 58 Sn m n obrazu, videa a zvuku 58 DICOMizace digit ln ch dat 60 Z sk n dat ze skeneru 61 Kategorizace 62 Na ept vaœ 62 Vyhled v n dle kategorizace 63 Rozlo en menu - Digitalizace 63 Moduly 66 Spr va vzd len ch AE 66 Ukl dac modul 67 Export 68 Tvorba worklistu 70 Vyp lit data 71 Tiskov modul 71 Zachycen obrazovky 73 Lok ln server 73 PokroŒilƒ mo nosti pro odborn ky 74 HW kl Œ 74 Konzole 76 Nastaven kategorizace sn mkš 77 PokroŒil nastaven Dicompass AE 78 Parametry p kazovƒ dky 78 Zavad Œ jstart 79

4 Instalace na termin lov server 80 Licence Œl nkš Licence 82

5 vod 1 vod C lem v vojƒ software Dicompass bylo dosa en snadn a rychl prƒce s DICOM daty jak hokoli typu. Funkcionality, kter Dicompass nab z jsou podrobnˆ popsƒny v tomto manuƒlu, p padnˆ v et funkc je uveden na webov prezentaci software Dicompass. / www. dicompass. cz Seznam zkratek AE AET DHCP DICOM DNS HIS Application Entity Application Entity Title Dynamic Host Configuration Protocol Digital Imaging and Communications in Medicine Domain Name System Hospital Information System HL7 Health level 7 IOD Information Object Definition IPv4 Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6 ISO JPEG MPEG MPPS MSPS MWL PACS RT SCP SCU SOP SPS SR TCP/IP URL International Organization for Standards Joint Photographic Experts Group Moving Picture Experts Group Modality Performed Procedure Step Modality Scheduled Procedure Step Modality Worklist Picture Archiving and Communication System Radiotherapy Service Class Provider Service Class User Service-Object Pair Scheduled Procedure Step Structured Reporting Transmission Control Protocol/Internet Protocol Uniform Resource Locator

6 2 Obecn informace Minim ln systƒmovƒ po adavky Pro spuštˆn programu je vy adov n Java Runtime Enviroment (JRE) [1] verze 1.6 nebo vyšš. Z kladn funkcionalita Podpora JPEG 2000 a JPEG-LS P ehr v n a z znam videa Sn m n video zdroj Sn m n obrazovky Windows 2000, XP, Vista, 7 32 bit Windows Vista, 7 64 bit [2] Linux 32 bit i 64 bit Mac OS X (bez podpory OCR) [1] / www. java. com [2] Na 64 bitov ch Windows lze spustit Dicompass v 32 bitov m re imu, kter podporuje veškerou funkcionalitu. Ve v choz m nastaven se nav c 32 bitovƒ verze spoušt automaticky. Pro optimƒln funk nost doporu ujeme 1 GB voln opera n pamˆti a v cejƒdrov processor. Instalace a spu tˆn Instalace Dicompassu je vytvo ena tak, e pokud nechcete nic zvlƒštn ho nastavovat sta pouze spustit zavadˆ, kter se o sta en, instalaci a aktualizaci nov ch verz postarƒ naprosto sƒm. Dicompass nainstalujete z / www. dicompass. cz P ed instalac si zkontrolujte minimƒln syst mov po adavky. Instalace HW kl e Windows - pokud neprobˆhne instalace automaticky nainstalujte ovlada e z / www. safenet-inc. com/ Support_and_Downloads/ Download_Drivers/ Sentinel_Drivers. aspx Linux - nainstalujte ovlada e z / www. safenet-inc. com/ Support_and_Downloads/ Download_Drivers/ Sentinel_Drivers. aspx Ovlada pro Ubuntu sntl-sud_7.4.0.tar [1]. Po rozbalen spus te jako ROOT sud_install.sh a po ŒspˆŠn instalaci by mˆl bˆ et proces ps ax grep safenet /opt/safenet_sentinel/common_files/sentinel_usb_daemon/usbdaemon Linux 64 bit instalace s Šovƒho kl e - server Proto e nen k dipozici 64 bitovƒ binƒrka je t eba nainstalovat 32 bitov knihovny a linker

7 Instalace a spuštˆn 3 apt-get install ia32-libs apt-get install libc6-i386 Pak je t eba z RPM bal ku od Safenetu vybalit obsah a nakopi rovat s celou cestou /opt/... Odkaz na spravn bal ek: / www2. safenet-inc. com/ support/ files/ sentinel_keys_protection_installer. rar e en pot Prohl e nab dne ulo en jnlp souboru a program se nespust Nemƒte nainstalovanou JAVU. Stƒhnˆte a nainstalujte JVM z / www. java. com/ en/ download/ manual. jsp Webstart nap e "Unable to lunch" Pravdˆpodobnˆ se pou vƒ p ipojen k internetu p es proxy. Je t eba spustit javaws -viewer a na zƒlo ce General kliknout na tla tko Network settings a nastavit parametry pro p ipojen p es proxy. Program nap e, e do la pamˆš. SpouŠt te-li program ru nˆ, zvˆtšete hodnotu parametru -Xmx (nap. -Xmx1024M). Pokud pracujete s objemy, zva te mo nost generovƒn objemu na flash disk. Podpora z znamu vide do MPEG Pro aktivaci podpory zƒznamu video stream se zvukem je t eba nainstalovat knihovnu Xuggler, kterƒ je zdarma ke sta en na adrese: / www. xuggle. com/ xuggler/ downloads/ Pro opera n syst m Windows je podpora videa nainstalovƒna automaticky. Pokro ilƒ mo nosti instalace Instalace mimo u ivatelskƒ profily Do slo ky All Users vytvo te textov soubor pojmenovan.jstart.path, kter obsahuje jedin ƒdek, na kter m je napsƒna cesta, kam se maj ulo it sou ƒsti programu Dicompass. P klad: Soubor C:\Documents and Settings\All Users\.jstart.path obsahuje dek: C:\Program Files\jstart V Še zm nˆn adresƒ mus m t nastavena prƒva u ivatele pro zƒpis. Aktualizace Dicompassu a pou it knihovny se pot budou instalovat do C:\Program Files\jstart\Dicompass. T mto postupem zajist te zmˆnu instala n cesty Dicompassu. Pokud chcete, aby i data lokƒln databƒze a nastaven byla sd lena všemi u ivateli a ulo ena na jin cestˆ, postupujte stejnˆ jako ve v Še uveden m postupu, avšak vytvo te soubor.dicompass.path. P klad: Soubor C:\Documents and Settings\All Users\.dicompass.path obsahuje dek: C:\Program Files\Dicompass V Še zm nˆn adresƒ mus m t nastavena prƒva u ivatele pro zƒpis. Nastaven a data lokƒln databƒze Dicompassu se pot budou uklƒdat do adresƒ e: C:\Program Files\Dicompass

8 Instalace a spuštˆn 4 Ve Windows Vista a 7 se v Še zm nˆnƒ cesta nachƒz na cestˆ: C:\ProgramData (p padnˆ odkaz: C:\Users\All Users\) Instalace v re imu prohl ec stanice Pokud chcete, aby na dan instalaci nebylo mo no uklƒdat ƒdnƒ data do lokƒln ho Œlo ištˆ a volba lokƒln ho Œlo ištˆ byla u ivateli skryta, spus te konzoli Dicompassu a zadejte p kaz: disable localdb. Pot dicompass ukon ete a znovu spus te. Dal mo nosti instalace Prohl e na terminƒlov m serveru Reference [1] / www. dicompass. cz/ data/ sntl-sud_ tar Nastaven Obecn nastaven Jazyk rozhran : nastaven jazykov mutace Dicompassu Dicom k dov n : kždovƒn, kter bude pou ito jako v choz, v p padˆ, e DICOM instance neobsahuje ur en znakov sady Form t data: Formƒt data, kter bude zobrazovƒn Form t ƒasu: Formƒt asu, kter bude zobrazovƒn Form t data a ƒasu: Formƒt data a asu, kter bude zobrazovƒn Priorita JPEG form t : Po ad JPEG formƒtu, ve kter m budou zkoušeny, p i pokusu o vytvo en sn mk (obvykle je k dispozici formƒt uveden jako prvn v po ad ) Animovat panely: vypnout / zapnout animaci panel Diagnostick displej: p ipojen diagnostick displej ano / ne Schov vat aplikaci do tray: P i zav en aplikace ji neukon ovat a pouze schovat jako ikonu do tray panelu Automaticky ukl dat plochu: P i ukon en aplikace ulo it rozlo en oken Dicompassu. Tla tko Ulo it nyn provede ulo en rozlo en oken okam itˆ

9 Nastaven 5 Identifikace a s Š Jm no l kaˆe: Hodnota, kterƒ se bude vypl ovat do vytvƒ en ch sn mk jako Referring Physician N zev stanice: Hodnota, kterƒ se bude vypl ovat do vytvƒ en ch sn mk jako Station Name S Šovƒ nastaven IP adresa: IP adresa s ov karty pracovn stanice, kterƒ bude komunikovat s PACS serverem Port: slo portu, na kter m bude Dicompass naslouchat pro p choz spojen [1] AET: Ozna en lokƒln stanice (max. 16 znak, A-Z, 0-9, te ka, mezera, podtr tko) Ignorovat proxy pro DICOM: Dicompass vyu vƒ s ov nastaven proxy serveru, kter p ej mƒ od hostitelsk ho syst mu. Bˆ n však je, e v syst mu je nastaveno pou it proxy i pro bˆ nƒ socket spojen, tedy i DICOM spojen, avšak na proxy serveru p epos lƒn tˆchto spojen nastaveno nen. Tato volba umo uje ignorovat toto chybn nastaven (pro http i ftp spojen je proxy server nadƒle pou vƒn). Pokud je volba neaktivn, striktnˆ se dodr uje syst mov nastaven proxy serveru. [1] pokud spoušt te Dicompass v Linuxu a pou ijete privilegovan slo portu (nap. v choz 104), mus te b t p ihlƒšen jako superu ivatel Licence Licenƒn server: v p padˆ pou it s ov licence je nutn vyplnit IP adresu licen n ho serveru, pokud je server ve stejn m adresn m prostoru jako pracovn stanice, tak lze pou t funkci Vyhledat Kl vesovƒ zkratky zmˆnu klƒvesov zkratky pro vybranou Akci lze realizovat pomoc stisku lev ho tla tka polohovac ho za zen na pole Kl vesov zkratka a pot stisknout po adovanou klƒvesu V choz nastaven storno všech proveden zmˆn a uveden do p vodn ho nastaven (pouze klƒvesov zkratky)

10 Nastaven 6 Prohl e Krok lupy: nastavuje kolikrƒt se zvˆtš nƒhled v jednom kroku p ibl en p i oto en kole kem myši Citlivost lupy: citlivost zvˆtšovƒn p i pou it nƒstroje lupa a ta en m myš Citlivost v b ru okna: citlivost v bˆru jasov ho okna (windowing) p i ta en myš Pˆesnost v b ru perem: minimƒln vzdƒlenost dvou bod p i v bˆru plochy voln m obrysem Urychlen SHIFTem: kolikrƒt rychleji se mƒ (zvˆtšovat, posunovat, p eskakovat sn mky) p i stla en klƒvesy SHIFT Max. naƒten ch sn mk (MB): Maximƒln objem dat na ten ch v pamˆti v rƒmci jedn s rie p i jej m pr chodu Dop ednƒ na t n sn mk Pou vat preloader: Pou vat dop edn na tƒn sn mk Max. dopˆedn naƒ st: Maximƒln objem dat, kter bude prohl e dop ednˆ na tat Pˆehr vaƒ videa: Nastavuje cestu pro spuštˆn extern ho p ehrƒva e videa Spr vce soubor Lok ln DB Max. v sledk : Omezen maximƒln ho po tu vyhledan ch pacient p i hledƒn [1] Velikost n hled : Rozmˆr nƒhled, kterƒ Dicompass generuje Automatick maz n lok ln DB: Aktivace automatick ho odmazƒvƒn lokƒln databƒze p i ukon en programu Mazat vƒetn metadat: Mazat nejen sn mky, ale i metadata o pacientech Minim ln st ˆ sn mk : Minimƒln stƒ sn mk, kter mohou b t odmazƒny (dny) Voln m sto (MB) pro spušt n : Limit na voln m sto v MB. Pokud je voln ho m sta v ce ne zadanƒ hodnota, mazƒn se neprovede. [1] 0 = bez omezen

11 Nastaven 7 PACS server Max. v sledk : Omezen maximƒln ho po tu vyhledan ch v sledk p i hledƒn v PACS [1] ZkouŠet C-GET: VyzkouŠet data stƒhnout pomoc C-GET, a kdy C-GET nen podporovƒn, provede se C-MOVE [1] 0 = bez omezen Nastaven epacs getae.xlm URL: cesta k souboru getae.xml od syst mu epacs Vytv ˆet protokol: Generovat p i odeslƒn dat p es epacs protokol ve formƒtu Structured Report a ulo it report do m stn ho PACSu Adresa PACS: Adresa m stn ho PACSu pro ulo en vytvo en ho reportu Na ept va NaŠeptƒva umo uje p edvyplnit Œdaje o pacientovi (jm no, pohlav, datum narozen ) na dialoz ch, kde se vypl uj informace o nov m pacientovi. NaŠept vat z lok ln DB: aktivace našeptƒva e z lokƒln databƒze NaŠept vat z PACS: aktivace našeptƒva e z datov ho Œlo ištˆ PACS Adresa PACS serveru: adresa PACS Œlo ištˆ ve tvaru Max. poƒet v sledk : max. po et napovˆzen ch polo ek Min. znak pro hled n : vyhledƒvƒn se zahƒj, jakmile u ivatel vypln, alespo zadan po et znak Rozpoznat rodn ƒ slo: umo uje vy st datum narozen a pohlav ze zadan ho rodn ho sla Konturace Nastaven t kaj c se radioterapeutick konturace. Poƒet krok UNDO: po et krok, kter lze navrƒtit zpˆt p i konturaci [1] Velikost zanedbateln plochy (px^2): po et pixel tvere n ch, kter jsou p i plošn ch operac ch zanedbateln (zabra uje vzniku automaticky zakonturovan ho Šumu apod.) V poƒtov zjednodušen kontury: Minimƒln vzdƒlenost dvou bod kontury pro p pad v po tov ch operac (zabra uje "hranatosti" v sledku)

12 Nastaven 8 [1] 0 = bez omezen DicomStore server DicomStore server umo uje pasivn p jem sn mk do lokƒln databƒze bez interakce u ivatele na stranˆ Dicompassu. Automaticky spustit pˆi startu: Slu ba bude automaticky aktivn p i ka d m spuštˆn Dicompassu Generovat n hledy: Pro p ijat sn mku budou generovƒny nƒhledy. Digitaliza n za zen Zaˆ zen : volba dostupn ch digitaliza n ch za zen Zvolit reˆim: volba re imu zvolen ho digitaliza n ho za zen Pref. Š ˆka obrazu: ka obrazu v pixelech, kterƒ bude vyb rƒna p ednostnˆ p i hledƒn re imu za zen Pref v Ška obrazu: V Ška obrazu v pixelech, kterƒ bude vyb rƒna p ednostnˆ p i hledƒn re imu za zen Preferovan FPS: Po et sn mk za vte inu, kter bude vyb rƒn p ednostnˆ p i hledƒn re imu za zen Pref. barevn hloubka: Barevnƒ hloubka, kterƒ bude preferovƒna p i hledƒn re imu za zen Pref. index re imu: Po ad re imu, kter mƒ b t pou it Mo nosti z znamu videa Nahr vat do MPEG: Video nahrƒvat do formƒtu MPEG, pokud nen zaškrtnuto budou vytvƒ eny pouze sekvence sn mk Nahr vat zvukovou stopu: Video bude obsahovat i audio stopu [1] Sn mk / sec (FPS): Po et sn mk za vte inu [2] Odstran n prokl d n : Re im odstranˆn proklƒdƒn obrazu [1] pouze pokud nahrƒvƒme video do MPEG-2 nebo MPEG-4 [2] pro formƒt MPEG lze pou t pouze tyto hodnoty: , 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, pro zƒznam do sekvence sn mk nemƒ hodnota FPS ƒdnƒ omezen

13 Nastaven 9 Sn m n videa a zvuku Tˆ da dat: DICOM SOP t da, kterƒ bude pou ita pro zƒpis vytvo en ch dat Poˆ zen sn mku: Klƒvesovƒ zkratka pro po zen statick ho sn mku Poˆ zen z znamu: Klƒvesovƒ zkratka pro po zen video zƒznamu, pokud se tato a p edchoz klƒvesovƒ zkratka shoduj, je mo n p ep nat funkcionalitu klƒvesov zkratky tla tkem na obrazovce p i digitalizaci nebo pomoc dvojstisku klƒvesy (viz n e) Akce pˆi uvoln n kl vesy: Zƒznam je proveden a p i uvolnˆn klƒvesov zkratky definovan v Še Pˆep n n m du dvojstiskem: P i dvoj m stisku klƒvesov zkratky dojde k p epnut aktivn ho mždu Pˆedvolen studie: Seznam nƒzv studi, kter jsou nab zeny jako p edvolen v pr bˆhu digitalizace Modality worklist Pou vat worklisty: Povolit funkcionalitu Modality Worklistu MWL server: Adresa DICOM serveru MWL SCP Odes lat MPPS: P i zƒhƒjen a ukon en digitalizace odeslat zprƒvu MPPS Pokro il nastaven sn m n Pou vat akceleraci OpenGL: P i zƒznamu videa pou vat vizualizaci p es OpenGL V razn zobrazen m du: Zobrazit velkou ikonu indikuj c aktivn re im sn mƒn (statick sn mky / video) Pˆekreslov n displeje (ms): Perioda p ekreslovƒn displeje p i zƒznamu videa (u slabš ch po ta lze ušet it v kon pro kždovƒn videa zv Šen m t to hodnoty) Zvukov upozorn n : P i po zen sn mk, zahƒjen / ukon en zƒznamu i zmˆnˆ mždu p ehrƒt zvukov upozornˆn na tuto operaci Naƒ tat pacienta z prac. sady: Pokud je v pracovn sadˆ vybrƒn pouze jedin pacient a nepou vƒ se MWL (viz v Še), je automaticky pacient z pracovn sady p edvyplnˆn

14 Nastaven 10 Skener Zdroj: Skenovat ze za zen TWAIN nebo SANE TWAIN Zaˆ zen : Skener s rozhran m TWAIN SANE Hostitel: IP adresa nebo dom nov nƒzev po ta e s d monem saned Port: slo portu, na kter m poslouchƒ d mon saned (v choz : 6566) U iv. jm no: Jm no u ivatele pro d mona saned Zaˆ zen : Za zen, kter nab z d mon saned, seznam lze na st kliknut m na tla tko Obnovit Mo nosti skenov n RozliŠen : RozliŠen v bodech na palec (DPI) Barevn hloubka: P epnut barevn hloubky na hodnoty ernob lƒ, odst ny Šedi a barevnˆ Tvorba worklistu HL7 host: IP adresa nebo hostname HL7 serveru HL7 port: port HL7 serveru MWL server: MWL server, na kter m by se mˆly projevovat zmˆny zadan p es HL7 Pˆedefinovan AET: Seznam AET, pro kter lze plƒnovat vyšet en kony: Seznam Œkon (kžd, popis a modalita), kter lze plƒnovat

15 Nastaven 11 Zachycen obrazovky Kl. zkratka ulo en : klƒvesovƒ zkratka, kterƒ vyvolƒ dialog pro ulo en nasn man ch obrƒzk Kl. zkratka sn m n : klƒvesovƒ zkratka, kterƒ sejme aktuƒln stav obrazovky Zvukov upozorn n : p ehrƒvat zvukovƒ upozornˆn p i sn mƒn Sn mac Šablona: XML soubor definuj c rozle en obrazu, kter sn mƒme Kategorizace sn mk Tag pro ulo en metadat: Identifikace tagu, do kter ho se mƒ uklƒdat informace o kategorizaci sn mk Generovat Structured Reporty: P i zadƒn kategorizace je automaticky vygenerovanƒ Structured Report obsahuj c informace o kategorizaci v iteln formˆ Vypalov n dat Mechanika: Optickƒ mechanika, kterƒ se bude pou vat pro vypalovƒn. Mechaniku zvol te kliknut m na tla tko Zm nit. [1] [1] Vyhledƒvƒn dostupn ch mechanik m e chv li trvat

16 ešen obvykl ch probl m 12 e en obvyklœch problƒm Vyhled n pacient na PACS funguje, p jem sn mk v ak nikoliv P iny tohoto probl mu mohou b t dvˆ: Lok ln Dicompass stanice disponuje v ce s ŠovŒmi rozhran mi. Pokud mƒ lokƒln Dicompass stanice v ce s ov ch rozhran (nap. Ethernet + WiFi), zkontrolujte nastaven Dicompassu na kartˆ Identifikace a s. Zadanƒ adresa mus odpov dat adrese, kterou mƒ nastavenou s ov adapt r, kter je p ipojen do s tˆ, ve kter se nachƒz vzdƒlen PACS server. Pokud se pot ebujete p ipojovat k v ce vzdƒlen m DICOM za zen v r zn ch s t ch, m ete v nastaven Dicompassu uv st adresu , kterƒ zajist p jem spojen na všech adapt rech (upozornˆn : tento postup funguje pouze na syst mech Microsoft Windows) Vzd lenƒ AE nen spr vnˆ nakonfigurov no. Vzdƒlen DICOM za zen (nap. PACS) nepodporuje nebo nemƒ aktivn zabezpe en seznamem povolen ch za zen, tud vyhledƒvƒn umo n ka d mu za zen, kter se o to pokus. Na p ijet sn mk však mus vzdƒlen DICOM za zen znƒt IP adresu a port a proto mus b t tyto informace o lokƒln Dicompass stanici zadƒny do seznamu znƒm ch za zen. K tomu t matu si m ete ještˆ pre st nƒsleduj c popis ešen probl mu. Spojen na PACS je odm tnuto s chybovœch hl en m "unknown-calling-ae" Na vzdƒlen m DICOM za zen (PACSu), ke kter mu se sna te p ipojit je nastaveno zabezpe en, kter umo uje p ipojen pouze znƒm m protistranƒm. Na vzdƒlen m za zen proto mus te v jeho nastaven p idat AET, IP adresu a port lokƒln Dicompass stanice. Informaci o p idƒn za zen mezi znƒmƒ hledejte v manuƒlu v robce vzdƒlen ho za zen i softwaru (obvykle se jednƒ o polo ku AE management). Spojen na PACS je po del ch chv li odm tnuto s hl en m o mo nƒm problƒmu proxy serveru Pro vy ešen tohoto probl mu je t eba nakonfigurovat lokƒln stanici tak, aby se k PACSu p ipojovala p mo a ne p es proxy server. Nƒsleduj c nƒvod popisuje ešen na syst mech Microsoft Windows. V ovlƒdac ch panelech zvolte Mo nosti internetu a na kartˆ P ipojen kliknˆte na tla tko Nastaven m stn s tˆ.

17 ešen obvykl ch probl m 13 Na zobrazen m dialogu zaškrtnˆte Nepou vat proxy server pro adresy vnit n s tˆ a klepnˆte na tla tko Up esnit. Do pol ka nepou vat proxy server pro adresy za naj c : vypl te adresu PACS serveru.

18 ešen obvykl ch probl m 14

19 15 Sprƒva sn mk P idat sn mky Rychl vyhledƒn po adovan ch dat je kl ov pro rychlou a efektivn prƒci. Proto jsou v Dicompassu implementovƒny všechny nej astˆji pou van mo nosti pro z skƒn DICOM dat. Zƒlo ka - Souborov syst m Zƒlo ka - DICOMDIR Obl benƒ um stˆn slou pro vklƒdƒn cesty k po adovan m dat m v etnˆ parametr Lokƒln databƒze umo uje otev rat, hledat a mazat sn mky, kter jsou ulo eny v lokƒln instalaci Dicompassu na pevn m disku po ta e, ze kter ho je Dicompass spuštˆn (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole Lokƒln databƒze)

20 P idat sn mky 16 Souborov syst m umo uje na ten DICOM dat z lokƒln ch datov ch Œlo iš jako pevn disk, flash disk DICOMDIR umo uje na ten souboru DICOMDIR, kter obsahuje indexovan adresƒ dalš ch DICOM instanc DICOM Query umo uje prƒci s datov mi Œlo ištemi PACS (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole Vyhledƒvƒn v PACS) DicomShare umo uje zabezpe en p enos DICOM dat p es internet (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole DicomShare) Kategorizace sn mk umo uje vyhledƒvƒn v kategorizovan ch datech (podrobnˆ je tato problematika popsƒna v kapitole Vyhledƒvƒn dle kategorizace) Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze Generovat n hledy umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk P idƒn parametr do "Obl ben ch um stˆn " P idat parametr vyhledƒvƒn Smazat parametr vyhledƒvƒn

21 Lokƒln databƒze 17 Lok ln datab ze Zƒlo ka Lok ln datab ze je vƒzƒna na konkr tn slo ku, kterƒ je um stˆna na pevn m disku po ta e. Do t to slo ky lze importovat vybranƒ data z ostatn ch Œlo iš. Jeliko se jednƒ o lokƒln Œlo ištˆ, kter se bude nej astˆji pou vat pouze jako do asn, je nutnƒ jeho Œdr ba. Pro tento Œ el slou polo ka dr ba lok ln ho Œlo išt poskytuj c odmazƒvƒn dat po uplynut m ase. Pokud zaškrtneme p ep na Odstranit lok ln kopie sn mk..., budou vymazƒna pouze obrazovƒ data, Zƒlo ka - Lokƒln databƒze p i em metadata o pacientech, studi ch i sn mc ch z stanou zachovƒna v lokƒln databƒzi. Pokud pak takov ho pacienta otev eme z lokƒln databƒze a zkus me zobrazit jeho sn mky, Dicompass se pokus z skat obrazovƒ data na pozad z PACSu (pokud byla tato data p vodnˆ z PACSu sta ena nebo na PACS z Dicompassu odeslƒna). V p padˆ zaškrtnut operace Odstranit pacienty..., dojde k naprost mu vymazƒn obrazov ch dat i metadat a odstranˆn pacient ji nebude v lokƒln databƒzi nikterak evidovƒn. Pokro ilƒ vyhled v n "Pokro il vyhledƒvƒn " umo uje hledat podle kombinovan ch filtr. Lze tedy nap klad hledat všechna CT vyšet en provedenƒ p ed zadan m datem, kde pacient byl narozen po roce XY. Kliknut m na tla tko zelen ho plus p idƒte dalš filtr. Filtrovat lze podle nƒsleduj c ch tag : PatientID PatientName ID pacienta Jm no pacienta PatientSex Pohlav pacienta (F = ena, M = mu, O = ostatn ) PatientBirthDate Datum narozen pacienta (formƒt YYYY-MM-DD) PatientComments Textov komentƒ k pacientovi (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) StudyDescription Popis studie StudyDate StudyComments Datum proveden studie Textov komentƒ ke studii (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) SeriesDescription Popis s rie Modality ImageComments RetrievedAET StudyProcessed Modalita Komentƒ k obrƒzku AET ze kter ho byly sn mky z skƒny Informace zda byla studie otev ena i nikoliv Ke ka d mu filtru jsou nab dnuty porovnƒvac operƒtory podle datov ho typu filtru. Filtry PatientBirthDate a StudyDate jsou datov ho typu datum a lze pro nˆ pou t tyto operƒtory: rovnƒ se, je vˆtš, je vˆtš rovno, je menš, je menš rovno a nerovnƒ se. Pro rovnost lze nav c pou t tyto zƒstupn hodnoty vyhledƒvƒn :

22 Lokƒln databƒze 18 today yesterday dnes v era recent posledn t den (7 dn ) Hledan datum v dy zadƒvƒme ve formƒtu YYYY-MM-DD. Filtr StudyProcessed je datov ho typu Boolean, tud jsou k dispozici pouze operƒtory ano a ne. V bˆrem hled n dle kategorizace, lze vyhledat data, kterƒ jsou opat ena kategoriza n mi metadaty. Je nutn si vybrat po adovan typ kategorizace a zvolit parametry pomoc tla tka Parametry VŠechny ostatn filtry jsou datov ho typu etˆzec. Pro etˆzce jsou k dispozici tyto operƒtory: rovnƒ se, za nƒ na, kon na, obsahuje a nerovnƒ se. Vyhled v n v PACS Pro sprƒvnou funkcionalitu vyhledƒvƒn sn mk v PACS je t eba nejprve povolit p stup na stranˆ PACS zadƒn m AET, IP adresy a sla portu. Vyhledƒvƒn a sta en sn mk z PACS se provƒd pomoc zƒlo ky DICOM query v dialogu P idat sn mky. Na zƒlo ce DICOM query nejprve vyberte p eddefinovan PACS server viz. Sprƒva vzdƒlen ch AE, nebo vypl te adresu PACS serveru ve formƒtu V prav m horn m rohu okna lze p ep nat kliknut m na modr odkaz mezi zƒkladn m a pokro il m vyhledƒvƒn m. Zƒlo ka DICOM query Z kladn vyhled v n Z kladn vyhled v n neumo uje na rozd l od Pokroƒil ho vyhled v n nastavit v ce krit ri vyhledƒvƒn na jednou. Hledat je mo no na zƒkladˆ ID pacienta (v našich podm nkƒch R ), ƒsti jm na pacienta nebo modality. Zƒlo ka - DICOM Query - Zƒkladn vyhledƒvƒn

23 Vyhledƒvƒn v PACS 19 Pokro ilƒ vyhled v n Pokroƒil vyhled v n umo uje hledat podle kombinovan ch filtr. Lze tedy nap klad hledat všechna CT vyšet en provedenƒ p ed zadan m datem, kde pacient byl narozen po roce XY. Kliknut m na p idƒte dalš filtr. Filtrovat lze podle nƒsleduj c ch tag : Zƒlo ka - DICOM Query - Pokro il vyhledƒn PatientID PatientName ID pacienta Jm no pacienta PatientSex Pohlav pacienta (F = ena, M = mu, O = ostatn ) PatientBirthDate Datum narozen pacienta (formƒt YYYY-MM-DD) PatientComments Textov komentƒ k pacientovi (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) StudyDescription Popis studie StudyDate StudyComments Datum proveden studie Textov komentƒ ke studii (vyhledƒvƒn dle tohoto atributu mus b t podporovƒno / nakonfigurovƒno v PACSu) SeriesDescription Popis s rie Modality Modalita Ke ka d mu filtru jsou nab dnuty porovnƒvac operƒtory podle datov ho typu filtru. Filtry PatientBirthDate a StudyDate jsou datov ho typu datum a lze pro nˆ pou t tyto operƒtory: rovnƒ se, je vˆtš, je menš. Pro rovnost lze nav c pou t tyto zƒstupn hodnoty vyhledƒvƒn : today yesterday dnes v era recent posledn t den (7 dn ) Hledan datum v dy zadƒvƒme ve formƒtu YYYY-MM-DD. VŠechny ostatn filtry jsou datov ho typu etˆzec. Pro etˆzce jsou k dispozici tyto operƒtory: rovnƒ se, za nƒ na, kon na, obsahuje.

24 Vyhledƒvƒn v PACS 20 Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze Generovat n hledy umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk Obl benƒ um stˆn P idat parametr vyhledƒvƒn Smazat parametr vyhledƒvƒn DicomShare Vyhledƒvƒn a sta en sn mk z p es rozhran DicomShare se provƒd pomoc zƒlo ky DicomShare v dialogu P idat sn mky. Na zƒlo ce DicomShare nejprve vypl te adresu DicomShare serveru ve formƒtu u / host:port Autentifikace u ivatele Autentifikace u ivatele prob hƒ na zƒkladˆ nastaven u ivatelsk ho Œ tu na serveru. Mo n metody autentifikace: pouze heslem pouze hardwarov m kl em kombinac hesla a hardwarov ho kl e zadanou IP adresou Pokud je po adovƒno zadƒn hesla, je u ivateli zobrazen dialog pro toto zadƒn p i prvn m proveden m dotazu na slu bu DicomShare. Heslo si Dicompass pot pamatuje a do sv ho ukon en. HledanŒ etˆzec Hledat je mo no na zƒkladˆ ID pacienta (v našich podm nkƒch R ), ƒsti jm na pacienta. Dƒle je mo n zobrazit všechny data za ur it obdob viz. tabulka.

25 DicomShare 21 today yesterday dnes v era recent posledn t den (7 dn ) Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze Generovat n hledy umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk Sta en v ce pacient : umo uje hromadn sta en všech vybran ch pacient do lokƒln databƒze Vysvˆtlivky Importovat do lok ln datab ze Generovat n hledy je mo nost sta en po adovan ch dat do lokƒln databƒze umo n nƒhledy na sn mky p mo ve vysouvac m panelu Pracovn sada sn mk umo uje hromadn sta en všech vybran ch pacient do lokƒln databƒze Obl benƒ um stˆn AE URL Kdekoli se v Dicompassu zadƒvƒ adresa DICOM za zen (PACS, tiskƒrna, akvizi n za zen...) je zadƒvƒna ve formƒtu: Nap klad: je za zen s AET CT01 naslouchaj c na adrese na portu AET (zkratka od Application Entity Title) p edstavuje v syst mu unikƒtn ozna en DICOM slu by (p padnˆ cel ho za zen ). AET je etˆzcem p smen, sel a p padnˆ dalš ch speciƒln ch znak (podtr tko, poml ka, te ka, mezera) o maximƒln d lce 16 znak. Pokud nen uveden port, bere se v potaz v choz hodnota 104. Pokud je vynechƒna i ƒst host, kterƒ obvykle nese informaci v podobnˆ IP adresy nebo dom nov ho jm na, je adresa doplnˆna v choz hodnotou localhost (tento po ta ). Pokud tedy zadƒm jako adresu DICOM za zen pouze: TEST-PACS, Dicompass se pokus p ipojit na

26 22 Popis z kladn ch funkc Prohl e Tato kapitola popisuje zƒkladn m ovlƒdƒn softwaru. Nejd ve je nutn se seznƒmit s vysouvac mi panely, kter jsou po obou stranƒch pracovn plochy Dicompassu. Zobrazen se vynut najet m kurzoru na Pracovn sada sn mk a Mo nosti n stroje. Po p em stˆn kurzoru mimo vysouvac menu se panel opˆt schovƒ. Pokud by u ivatel chtˆl menu ukotvit, tak je to mo n pomoc ikonek pro ukotven menu. DalŠ popis funkc viz. tabulka. Nep ehl dnout vysouvac menu po obou stranƒch! Dicompass Tabulka funkc Pracovn sada sn mk Mo nosti n stroje Vysouvac menu Vysouvac menu Ukotven vysouvac ho menu Otev t data V bˆr pracovn ho mždu Nastaven, Sprƒva vzdƒlen ch AE Nƒpovˆda

27 V bˆr sn mk 23 VŒbˆr sn mk V bˆr sn mk je ve stromov m zobrazen, kter je rozdˆleno do ty Œrovn. Prvn Œrove obsahuje všechny vybran pacienty. Ka d vybran pacient mƒ u sebe všechna zvolenƒ vyšet en, kterƒ obsahuj jednotliv sn mky. Touto metodou zobrazen je doc leno maximƒln p ehlednosti. Sn mek nebo s rii sn mk uchop me pomoc kurzoru a lev ho tla tka polohovac ho za zen. Po adovan objekt tahem p em st me na pracovn plochu nebo otev eme dvojklikem na po adovanou polo ku. Pracovn sada Popis funkc pravƒho tla tka polohovac ho za zen v pracovn sadˆ (m d Prohl e ) Otev t vybran objekt se otev e na pracovn plochu Odebrat vybran objekt odstran z pracovn sady Vyprƒzdnit pracovn sadu vyprƒzdn celou pracovn sadu Sprƒva s ri viz. Sprƒva s ri Nahrƒt na PACS vybran objekt / skupinu objekt nahraje na vybran PACS Vytvo it objem vytvo objem z vybran ch sn mk Vytvo it / na st objem z disku zrychlen prƒce s objemy na PC s malou pamˆt (Dicompass jako pamˆ pou ije Flash pamˆ nebo HDD) Vytvo it f zi vytvo f zi s vybran mi sn mky P ipojit k f zi vybran sn mky / s rii sn mk p ipoj k ji vytvo en fœzi

28 V bˆr sn mk 24 Konvertovat konvertace vybran ch objekt, viz. Konvertor Nahrƒt na DicomShare server vybran objekt / skupinu objekt nahraje na vybran DicomShare server Kategorizace sn mk viz. Kategorizece polo ka Nahr t na PACS obsahuje p eddefinovan PACS datovƒ Œlo ištˆ + umo uje ru n zadan jin ho PACS ve tvaru polo ka Nahr t na DicomShare server obsahuje p eddefinovan DicomShare servery + umo uje ru n zadan jin ho DicomShare serveru ve tvaru / IP:port Pr ce se sn mky Nyn se dostƒvƒme k prƒci s jednotliv mi sn mky. Metodika je popsƒna v nƒsleduj c ch tabulkƒch. Prƒce se sn mky Tabulka funkc Ukazatel Posun zobrazen Velikost zobrazen

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Deep Focus 3.1 Copyright 2009 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu Deep Focus 3.1... 7 Nastavení pro automatizované snímání... 9 Manuální

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška - Základy PC Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Základy PC o o o Operační systém Microsoft Windows Historie Vývoj současnost Systém, který

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Citace PRO. představení citačního manažeru. http://www.citacepro.com. Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012. Martin Krčál martin.krcal@citace.

Citace PRO. představení citačního manažeru. http://www.citacepro.com. Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012. Martin Krčál martin.krcal@citace. ...citovat je snadné Citační manažer představení citačního manažeru http://www.citacepro.com Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012 Martin Krčál martin.krcal@citace.com Proč citujeme? autorský zákon

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox První certifikační autorita, a.s. 1.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 4 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE

Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE 1 // 32 OBSAH Funkcionalita poskytovatele... 3 1. Správa metadat datových sad... 3 Zveřejnění/skrytí záznamu... 4 Sdílení záznamu... 4 2. Nahrání datové

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

Vytvoření nebo odstranění makra Excel Vytvoření nebo odstranění makra Excel Záznam makra Když zaznamenáváte makro, zaznamená program pro záznam makra všechny kroky nutné k provedení akcí, které má makro provést. Navigace na pásu karet není

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou SAUT 3.1 program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou Úvod Program SAUT 3.1 je určen k zobrazení a vyhodnocení výsledků automatizovaného zkoušení ultrazvukem přístroji Microplus

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Textové editory a procesory

Textové editory a procesory Textové editory a procesory Textové editory a procesory... Chyba! Záložka není definována. 1. Úvod... 3 1.1 Textové procesory... 3 1.2 Způsob psaní dokumentu... 3 1.3 Označování... 4 1.4 Lupa... 4 1.5

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD Verze: 1.0 červenec 2015 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Podání žádosti o

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ...

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ... ...citovat je snadné Citační manažer návod na využívání citačního manažera Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0 Citace dokumentu : návod na využívání citačního manažera

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Manager AP. Uživatelská příručka programu. březen 2016 Verze V 1.55

Manager AP. Uživatelská příručka programu. březen 2016 Verze V 1.55 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STAŘEČ 674 01 TŘEBÍČ vývoj a výroba měřící a řídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 421453 SW pro vizualizaci, měření a regulaci Fax: 568

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS

VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VirtualBox Guest Additions Autor Martin Šimůnek

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více