Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Srovnávací studie získaných poznatků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Srovnávací studie získaných poznatků"

Transkript

1 Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku Srovnávací studie získaných poznatků Zadavatel: Ledax o.p.s. Riegrova České Budějovice IČ: Zpracovatel: IVRO, v.o.s. Kollárova 731/ Písek IČ: Studie byla vytvořena v rámci projektu Sociální integrace bez hranic spolufinancovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika březen - červenec 2012

2 Obsah 1. Úvod Subjektivní vnímání kvality života názory seniorů na vybrané otázky Shrnutí poznatků získaných během výměnných stáží Kvalita života seniorů v objektivním pohledu v souvislosti s demografickým stárnutím Použité zdroje Přílohy

3 1. Úvod Studie Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku byla vytvořena v rámci projektu Sociální integrace bez hranic realizovaného společností Ledax o.p.s. (dále Ledax) a rakouským partnerem SeneCura Sozialzentrum Krems Pflegeheimbetriebs gmbh (dále SeneCura). Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika Dokument srovnává výsledky studie Kvalita života seniorů v Jihočeském kraji a studie Kvalita života seniorů v Dolním Rakousku, které jsou rovněž výstupy projektu Sociální integrace bez hranic. Tato studie je rozdělena do tří hlavních kapitol. Studie popisuje odlišnosti ve vnímání kvality života seniory z Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Porovnání vychází z kvalitativních šetření názorů seniorů, která byla realizována mezi seniory žijícími v Jihočeském kraji, resp. v Dolním Rakousku. Dále je obsahem studie vyhodnocení poznatků získaných účastníky čtyř výměnných stáží, které se v rámci projektu konaly. Výměnných stáží se účastnili senioři (klienti obou partnerských subjektů) a sociální pracovníci. Účastníci z Česka se seznámili s úrovní sociálních služeb pro seniory poskytovaných společností SeneCura v Dolním Rakousku a naopak rakouským seniorům a pracovníkům byly představeny domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou na území Jihočeského kraji. Poslední kapitola srovnává hlavní zjištění o kvalitě života seniorů v pěti hlavních aspektech: bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociální a zdravotnické péče. Konkrétní návrhy na zvýšení kvality života seniorů v těchto oblastech jsou uvedeny vždy v příslušné studii. 3 Vymezení pojmu senior Senioři jsou v této studii chápáni jako skupina obyvatel ve věku 65 a více let. Pojem senior nicméně není zpravidla právní ani statistickou kategorií, ale kategorií spíše sociologickou. Statistická definice seniora podle věku není u nás ani ve světě jednotná. Chronologický věk není jednotným kritériem pro zahrnutí osoby do kategorie senior, společným pro všechny statistické výstupy. Nicméně OSN a také Český statistický úřad či Eurostat zpravidla pracují právě s hranicí 65 let. Stáří je do značné míry subjektivním vjemem. Znaky, podle kterých lidé označí člověka za starého, jsou různé. Vedle určitého věku se jedná zejména o zhoršený fyzický stav, ztrátu duševní svěžesti, ztrátu autonomie, neschopnost přizpůsobit se změnám, nástup do penze, problémy s řešením obtížných situací, případně také narození vnoučete.

4 Z pohledu legislativy je v Rakousku je pojem senior definován v 2 Spolkového seniorského zákona, který řeší zastoupení zájmů starší generace na spolkové politické úrovni a režim organizací pro seniory. Ve smyslu tohoto zákona je jako senior definována osoba rakouské státní příslušnosti nebo příslušnosti země v rámci Evropského hospodářského prostoru s bydlištěm v Rakousku, která pobírá penzi a dosáhla věku 55 let (ženy) či 60 let (muži). V zákonných úpravách v oblasti sociálních služeb v Rakousku a Dolním Rakousku jsou dále používány pojmy jako staří lidé, starší generace, starší lidé. V legislativě ČR není pojem senior exaktně definován. Obecně je však za seniora v našich podmínkách považována osoba starší 65 let. Mladším seniorem je dle členění cílových skupin příjemců sociálních služeb v ČR osoba ve věku let a starším seniorem pak osobě starší 80 let. 4

5 2. Subjektivní vnímání kvality života názory seniorů na vybrané otázky Cílem projektu bylo mj. zachytit subjektivní pohled seniorů žijících v Jihočeském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko na kvalitu jejich životů. Byla provedena dvě vlastní kvalitativní šetření na území obou zkoumaných regionů. V této kapitole je provedeno základní srovnání výsledků obou šetření. Podrobnější informace jsou uvedeny v příslušných studiích (vč. například členění odpovědí podle věku, pohlaví, bydliště). Šetření měla podobu rozhovorů se seniory žijícími na území obou sledovaných regionů. Šetření proběhlo mezi klienty společnosti Ledax i společnosti SeneCura. Za seniora byli, jako v celé této studii, považováni lidé starší 65 let. Rozhovory byly realizovány v průběhu května až června roku 2012 v případě jihočeského šetření a července až srpna roku 2012 v případě dolnorakouského šetření a byly prováděny sociálními pracovníky. Rozhovory měly polostandardizovanou formu. Jako podklad pro rozhovor posloužil dotazník, do kterého byly názory seniorů zaznamenány pro možnost souhrnného zpracování. Otázky směřovaly do oblasti sociálních a zdravotnických služeb a spokojenosti s nimi. Bylo zjišťováno, jak v obecném pohledu hodnotí senioři kvalitu svého života a případně, zda nepostrádají pomoc v nějaké oblasti svého života. Samostatná otázka byla věnována volnočasovým aktivitám. Byla zvolena kombinace uzavřených otázek a otázek otevřených pro zachycení vlastních názorů respondentů. 5 Jihočeské šetření bylo rozsáhlejší, celkem se podařilo uskutečnit 207 rozhovorů se seniory z jižních Čech. Mezi dolnorakouskými seniory se podařilo zrealizovat 60 rozhovorů. Šetření se uskutečnilo mezi klienty obou partnerských společností. Struktura respondentů V obou šetřeních převládaly respondentky ženy nad respondenty muži. V případě Jihočeského kraje tvořili ženy 58 % všech respondentů, v případě dolního Rakouska 90 %. Převaha žen je ve vyšších věkových skupinách přirozeným jevem vzhledem k vyšší míře úmrtnosti mužů. V dolnorakouském šetření byly více zastoupeny vyšší věkové skupiny, což také přispělo k vyššímu zastoupení žen v šetření. Ženy byly zároveň více ochotné se na šetření podílet. Věkové složení respondentů ukazuje následující tabulka. V obou šetřeních byla nejpočetněji zastoupena skupiny osmdesátníků, kteří tvořili více než polovinu dotázaných v obou regionech. Celkově bylo do šetření zapojeno více starších seniorů (80 +) než mladších,

6 důvodem je vyšší zastoupení této skupiny mezi klienty obou partnerských společností, Ledax i SeneCura. Mezi mladými seniory je méně těch, kteří potřebují využívat služby nabízené oběma společnostmi. Věková struktura respondentů obou šetření se podobá, i když u dolnorakouského šetření jsou více zastoupeny skupiny osmdesátníků a devadesátníků. Věková struktura regionu je i ve skutečnosti o něco starší v porovnání s Jihočeským krajem. Nejméně byli zastoupeni mladí senioři (mladší sedmdesáti let), protože tato skupina je užší - začíná spodní hranicí 65 let, která je v této studii ztotožněna se spodní hranicí seniorského věku člověka. Tabulka 1: Struktura respondentů dle věkových skupin Celkem JčK Celkem DR věková skupina počet podíl počet podíl % 3 5% % 9 15% % 39 65% 90 a více 20 10% 9 15% celkem % % Výsledky šetření 6 Otázka č. 4: Jak hodnotíte kvalitu svého života? JčK: n = 206, 1 neodpověděl DR: n = 60 První otázka zjišťovala subjektivní vnímání kvality života seniorů podle toho, jak sami tento pojem chápou. Pojem kvalita života jim nebyl nikterak vysvětlován. V obou sledovaných regionech převládalo mezi seniory hodnocení dobrá (38 % respondentů v JčK a 50 % v DR), které následovala odpověď běžná/normální (31 % respondentů v JčK a 30 % v DR). Tyto kategorie směřují k či neutrálnímu či mírně pozitivnímu hodnocení tvoří většinu odpovědí v obou šetřeních. Dalším pozitivním zjištěním je, že 17 % dotazovaných seniorů z jižních Čech a 20 % dotazovaných seniorů z Dolního Rakouska hodnotí kvalitu svého života nejlepším hodnocením (velmi dobrá). Mezi dolnorakouskými seniory se dokonce neobjevila žádná negativní odpověď. Jihočeští senioři byli pesimističtější. Jako špatnou hodnotilo kvalitu svého života 12 % z nich a jako velmi špatnou 1 %, tj. 3 respondenti. Mezi těmito třemi respondenty jsou pouze muži, a to ve věku 65, 80, resp. 83 let.

7 Graf 1 Struktura odpovědí na otázku Jak hodnotíte kvalitu svého života Jihočeský kraj velmi dobrá dobrá běžná špatná velmi špatná ženy muži Graf 2 Struktura odpovědí na otázku Jak hodnotíte kvalitu svého života Dolní Rakousko velmi dobrá dobrá běžná špatná velmi špatná ženy muži Rozdíly ve vnímání kvality života mezi muži a ženami v jihočeském šetření byly malé. Muži nejčastěji vnímali kvalitu svého života jako dobrou (43 % respondentů), ženy také jako dobrou (35 %) a dále jako běžnou (34 %). V hodnocení špatná převládají mírně ženy (13 % ku 9 % u mužů). K hodnocení velmi špatná se uchýlili pouze muži, jak již byli řečeno. V dolnorakouském šetření se rozdíly vyskytly, ale jsou dány zejména menším rozsahem šetření. Všichni muži zvolili hodnocení dobrá, u žen byly odpovědi variabilnější.

8 Následující otázky se soustřeďovaly na zjištění důvodů, proč senioři vnímají kvalitu svého života tak, jak uvedli výše. Otázka č. 5 Vyjmenujte sociální služby, které využíváte? JčK: n = 207 DR: n = 57 (3 neodpověděli) Většina respondentů využívala nějakou sociální službu a to vzhledem k tomu, že šetření probíhalo převážně mezi klienty klientů společností Ledax, resp. SeneCura. V případě Jihočeského kraje využívala naprostá většina respondentů jednu sociální službu. Tři respondenti využívali dvě sociální služby a jeden respondent nevyužíval žádnou. U dolnorakouského šetření také většina respondentů využívala jednu sociální službu (30 dotazovaných), tři dotázaní užívali dvě sociální služby a tři respondenti užívali tři sociální služby. V tomto šetření je výrazně vyšší podíl těch, kteří nevyužívali žádnou sociální službu (37 %). Graf 3 Počet sociálních služeb, které využívají respondenti z Jihočeského kraje (graf vlevo) Graf 4 Počet sociálních služeb, které využívají respondenti z Dolního Rakouska (graf vpravo) 5% 5% 8 37% 53% žádná jedna dvě tři U jihočeských respondentů všichni, kteří uvedli, že využívají nějakou sociální službu, byli uživateli pečovatelské služby. Vždy se jednalo o pečovatelskou službu společnosti Ledax. Tři respondenti, kteří deklarovali dvě sociální služby, využívali kromě pečovatelské služby také osobní asistenci. V případě osobní asistence, byli dva respondenti klienty společnosti Ledax o.p.s. a jeden Městské charity České Budějovice. Všichni dolnorakouští respondenti, kteří užívali sociální služby, využívali pečovatelskou službu. Dále byly uváděny: ošetřovatelská zdravotní péče a fyzioterapie, domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou, dovážka oběda.

9 Otázka č. 6 Jak jste spokojen/a s kvalitou sociálních služeb, které využíváte? JčK: n = 206, jeden sociální služby nevyužívá; u tří respondentů jsou započítány názory na obě soc. služby, které využívají DR: n = 36, 21 respondentů sociální služby nevyužívá; u tří je započítán názor na obě soc. služby, které využívají; u dalších tří je započítán názor na všechny tři soc. služby; které využívají; tři neodpověděli Šetření ukázalo vysokou míru spokojenosti s poskytovanými sociálními službami jak mezi jihočeskými respondenty, tak respondenty z Dolního Rakouska. V obou šetřeních převládají pozitivní odpovědi ano a spíše ano. Zcela spokojených respondentů (odpověď ano) je větší podíl mezi jihočeskými seniory. Na druhou stranu v dolnorakouském šetření se nevyskytla ani jedna negativní odpověď. U jihočeského šetření jeden respondent odpověděl, že spíše není spokojen a jeden, že není spokojen. V prvním případě respondentka uvedla, že není spokojena s principem poskytování služby ( nejsou to služby, ale obchod ) a služby považuje za drahé. V druhém případě respondent neuměl svůj názor vysvětlit. Graf 5 Spokojenost s kvalitou sociálních služeb, které využívají respondenti z Jihočeského kraje (graf vlevo) Graf 6 Spokojenost s kvalitou sociálních služeb, které využívají respondenti z Dolního Rakouska (graf vpravo) 0,5% 0,5% 0% 9 13% 47% 53% 86% ano spíše ano spíše ne ne nevím ano spíše ano spíše ne ne nevím

10 Otázka č. 7 Co by se mělo na fungování sociálních služeb, které využíváte, změnit? JčK: n = 195 (1 respondent služby nevyužívá, 11 neodpovědělo), pokud některý respondent uvedl více názorů, byly započteny všechny se stejnou váhou DR: n = 36, 21 respondentů sociální služby nevyužívá; 3 neodpověděli; pokud některý respondent uvedl více názorů, byly započteny všechny se stejnou váhou Otázka co by se mělo na fungování sociálních služeb změnit byla položena všem respondentům, bez ohledu na to, jak byli s fungováním služby spokojeni. Odpovědi jsou souhrnně uvedeny v následujících tabulkách zvlášť za obě šetření. Uvedeny jsou pouze odpovědi s vyšší četností než jedna. V případě jihočeského kraje se jedná de facto o názory na pečovatelskou službu firmy Ledax o.p.s. Je potřeba upozornit, že odpovědi za obě šetření nelze jednoznačně srovnávat, vzhledem k tomu, že respondenti hodnotili v podstatě jiný typ služby. I přesto se však ukazují některé podobné odpovědi, zejména v obecné rovině. Někteří respondenti také uváděli připomínky, které se vztahují k sociálním službám pouze nepřímo, ale i takové jsou shrnuty v tabulkách. Tabulka 2: Odpovědi jihočeských respondentů na otázku Co by se mělo změnit na fungování sociálních služeb odpověď četnost odpovědi nic 117 zlevnit služby 21 časová dostupnost 18 zlepšení kvality jídla 13 věnovat uživateli více času 7 lepší financování státem 5 nabízet volnočasové aktivity 2 nevím 11 Poznámka: někteří uvedli více názorů 10

11 Tabulka 3: Odpovědi dolnorakouských respondentů na otázku Co by se mělo změnit na fungování sociálních služeb odpověď nic 12 věnovat více času uživateli 6 vyšší příspěvek na péči 6 individuální užívání veřejných dopravních prostředků více personálu 3 dělat zastávky podle potřeby 3 rychlé a velkorysejší vyřízení a méněkrát vybírat peníze na každou maličkost Poznámka: někteří uvedli více názorů více zastávek 3 mělo by se obecně něco zlepšit 3 snížení nájmu 2 více se zabývat lidmi častost odpovědí Nejčastější odpovědí v obou šetřeních bylo, že by se na fungování sociální služby nemělo nic měnit, což koresponduje s vysokou mírou spokojenosti se službou. Někteří respondenti přesto dokázali vyjádřit konkrétní připomínku k fungování sociálních služeb. Podobnost mezi odpověďmi jihočeských a dolnorakouských seniorů je zejména v otázce financí a přístupu personálu ke klientovi. V oblasti financí se objevily názory, že by mělo dojít ke zlevnění poskytovaných služeb. Dolnorakouští senioři dále uvedli, že by uvítali zvýšení příspěvku na péči. Čeští senioři projevili názor, že by se mělo obecně zlepšit financování sociálních služeb ze strany státu. Další odpovědí, kterou lze vysledovat u obou dotazovaných skupin, je množství času, který je věnován seniorům ze strany pečovatelek. Senioři v obou regionech si přejí, aby jim bylo věnováno více času na popovídání (nebýt sám). Případně by uvítali více pečovatelek, což také souvisí s otázkou vytíženosti personálu. V případě českých respondentů bylo dále častým požadavkem rozšíření časové dostupnosti služby, zlepšení kvality rozvážených jídel, možnost volnočasových aktivit a objevily se i další jednotlivé odpovědi, např.: požadavek na sloučení sociální a zdravotní sféry, vyšší ohodnocení práce pečovatelek nebo požadavek, aby se u klienta nestřídaly různé pečovatelky. 11

12 Otázka č. 8 Postrádáte pomoc v nějaké oblasti života? Případně v jaké? JčK: n = 207 DR: n = 58, 12 neodpovědělo Velká většina respondentů nepostrádá pomoc v žádné oblasti života, jak uvedlo 89 % jihočeských a 81 % dolnorakouských respondentů. Graf 7 Odpovědi jihočeských respondentů na otázku Postrádáte pomoc v nějaké oblasti života? (graf vlevo) Graf 8 Odpovědi dolnorakouských respondentů na otázku Postrádáte pomoc v nějaké oblasti života? (graf vpravo) ano 11% ano 19% ne 89% ne 81% 12 Jihočeští senioři byli sdílnější při specifikaci této otázky. Někteří jmenovali konkrétní problémy, ostatní mluvili spíše obecně. Nejčastěji senioři postrádají kontakt se sociálním prostředím, připadají si osamoceně (uvedlo 10 seniorů). Někteří postrádají rodinu nebo mají s rodinou sporadický kontakt, jiným chybí přítel pro popovídání apod. Dále si senioři stěžovali na finanční otázku malé důchody, vysoké ceny především potravin a léků. Vícekrát se objevily stížnosti na bariérovost budov a problém u imobilních dopravit se k lékaři, do města apod. Někteří mluvili obecně a potřebě větší slušnosti ve společnosti mezi lidmi nebo více tolerance pro starší generaci. Pouze jeden z rakouských seniorů odpověď na tuto otázku rozvedl. Uvedl, že postrádá pomoc při vyřizování příspěvku na péči.

13 Otázka č. 9 Pokud byste potřeboval/a celodenní péči, jakou formu bydlení byste volil/a? JčK: = 207 DR: n = 58, 2 neodpověděli Tato otázka měla za cíl odhalit preference seniorů ohledně bydlení a to v případě, že by potřebovali celodenní péči. Strukturu odpovědí ukazují následující grafy. Důvodem, proč se liší odpovědi rakouských a českých respondentů lze do značné míry spatřovat v tom, že se obě skupiny liší z hlediska toho, jaké sociální služby využívají. Zatímco většina českých respondentů bydlela v domácím prostředí (případně v domě s pečovatelskou službou) a využívala terénní sociální služby, rakouští respondenti využívali spíše pobytové služby. U jihočeských respondentů se ukázaly dosti různorodé preference. Celkově mírně převažovala preference zůstat v domácím prostředí (96 respondentů) nad pobytem v zařízení (94 respondentů). Toto zjištění je překvapivé, původně jsme předpokládali vyšší zastoupení snahy zůstat v domácím prostředí. Z pohledu zařízení je o něco více preferován domov s pečovatelskou službou před domovem pro seniory. Zajímavé je poměrně vysoké zastoupení odpovědi nevím, která se naopak nevyskytla u dolnorakouských respondentů. To může ukazovat na jejich vyšší připravenost v oblasti plánování stáří. Dolnorakouští respondenti výrazně preferovali pobytová zařízení nad domácí péčí, 60 % respondentů by se chtělo nastěhovat do domova s pečovatelskou službou, 23 % respondentů by se cítilo bezpečněji v domově pro seniory a pouze 17 % respondentů by chtělo žít doma ve svém prostředí, aby se o ně starali a pečovali jejich blízcí. Celkem by tedy 83 % všech dotazovaných dalo přednost péči v pobytovém zařízení. 13

14 Graf 9 Preference jihočeských seniorů ohledně bydlení v případě potřeby celodenní péče Graf 10 Preference dolnorakouských seniorů ohledně bydlení v případě potřeby celodenní péče 14 5% 12% 0% doma s využitím pomoci blízkých (rodina, přátelé, sousedi) doma s využitím pomoci sociálních služeb doma s využitím pomoci blízkých a sociálních služeb 60% 23% domov pro seniory domov s pečovatelskou službou nevím

15 Otázka č. 10 Jste spokojen/a s úrovní zdravotní péče, která je Vám poskytována (při návštěvě lékaře, v nemocnici)? JčK: n = 207 DR: n = 54, 6 neodpovědělo Je možné konstatovat vysokou spokojenost s kvalitou zdravotní péče v obou regionech. Vyšší spokojenost byla vysledována u dolnorakouských respondentů, kteří byli v naprosté většině spokojeni (93 % odpovědí ano, 7 % odpovědí spíše ano ). Nikdo neodpověděl spíše ne, ne nebo nevím. Také u jihočeských respondentů převládaly pozitivní odpovědi. Zcela spokojeno bylo 69 % respondentů, spíše spokojena byla necelá čtvrtina. Pouze 6 respondentů bylo spíše nespokojeno a 4 respondenti byli nespokojeni. Senioři uváděli následující připomínky: špatný přístup zdravotnického personálu k pacientovi (2 x), chybějící odbornost (3 x), péče neřeší zdraví pacienta komplexně a není důsledná, např. preventivní prohlídky jsou pouze na vyžádání (3 x), zanedbávání hygieny při pobytu v nemocnici (1 x). Graf 11 Spokojenost jihočeských seniorů s úrovní zdravotní péče (graf vlevo) Graf 12 Spokojenost dolnorakouských seniorů s úrovní zdravotní péče (graf vpravo) 3% 2% 2% 15 7% 24% 69% 93% ano spíše ano spíše ne ne nevím ano spíše ano spíše ne ne nevím Otázka č. 11 Jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče (vzdálenost k lékaři, bezbariérovost zdravotních zařízení, lékařská první pomoc)? JčK: n = 207 DR: n = 53, 7 neodpovědělo I v otázce dostupnosti zdravotní péče byli senioři v obou regionech spokojeni. Mezi respondenty z jižních Čech byla spokojenost o něco nižší, než tomu bylo v těch z Dolního

16 Rakouska. Spokojeno bylo 89 % jihočeských seniorů oproti 10 % nespokojených. Ti byli požádáni o komentář. Nejčastějším problémem z hlediska dostupnosti zdravotní péče byla velká vzdálenost ordinace lékaře (uvedeno 9 x), dále byl zmiňován problém bariérových vstupů ve zdravotnických zařízeních (uvedeno 4 x), málo flexibilní ordinační hodiny lékaře, dlouhé čekání před ordinací a nedostatečná návštěvní služba obvodního lékaře (uvedeno 5 x). Mezi rakouskými respondenty byli pouze tři nespokojené respondentky. Důvodem nespokojenosti s dostupností zdravotní péče byly fyzické bariéry ve městech, např. krátký čas pro přechod na přechodu pro chodce, který brání bezpečnému překonání ulice, problém přejet s podpůrným vozíčkem dlážděnou silnici nebo překonat schody. Graf 13 Spokojenost jihočeských seniorů s dostupností zdravotní péče (graf vlevo) Graf 14 Spokojenost dolnorakouských seniorů s dostupností zdravotní péče (graf vpravo) 4% 1% 6% 8% 22% 67% 92% 16 ano spíše ano spíše ne ne nevím ano spíše ano spíše ne ne nevím Otázka č. 12 Uvítal/a byste možnost využití domácí ošetřovatelské péče? JčK: n = 207 DR: n = 33, 27 neodpovědělo Tato otázka zjišťovala, jaký podíl respondentů využívá domácí ošetřovatelskou péči a zejména, zda by ti, kteří tuto péči nevyužívají, uvítali možnost jejího využití. V oblasti zdravotnictví jsou poskytovány seniorům tzv. ošetřovatelské služby, které jsou indikovány praktickým lékařem a jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je zajišťována v domácím prostředí a je určena pacientům bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitalizace, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou péči. Otázka se vztahuje nejen k současnému zdravotnímu stavu seniora, ale i hypotetické situaci v budoucnosti, kdy by senior mohl tuto službu využívat. Respondentům bylo vysvětleno, co se skrývá pod pojmem domácí ošetřovatelské péče. Větší podíl jihočeských oproti dolnorakouským seniorům tuto službu využívá. Službu by uvítalo 32 % jihočeských

17 a dokonce 64 % dolnorakouských respondentů. Odpověď ne tvoří u obou skupin cca jednu pětinu. Šetření poukázalo na nízkou informovanost o této službě. Graf 15 Hodnocení možnosti využívání domácí ošetřovatelské péče jihočeskými seniory (graf vlevo) Graf 16 Hodnocení možnosti využívání domácí ošetřovatelské péče dolnorakouskými seniory (graf vpravo) 22% 32% 9% 9% 26% 18% 64% 20% ano ne nevím využívám ji ano ne nevím využívám ji Otázka č. 13 Uvítal/a byste možnost využití volnočasových aktivit pro seniory (např. v klubech seniorů; turistika, trénování paměti, hraní her, cvičení apod.)? JčK: n = 207 DR: n = 42, 18 neodpovědělo V otázce volnočasových aktivit se odpovědi jihočeských a dolnorakouských respondentů liší nejvíce ze všech položených otázek v šetření. 17 Graf 17 Hodnocení možnosti využívání volnočasových aktivit jihočeskými seniory (graf vlevo) Graf 18 Hodnocení možnosti využívání volnočasových aktivit dolnorakouskými seniory (graf vpravo)

18 20% 7% 27% 13% 60% 0% 0% 73% ano ne nevím využívám je ano ne nevím využívám je Jedna pětina jihočeských a více než čtvrtina dolnorakouských respondentů již nějaké organizované volnočasové aktivity využívala. Celá zbývající část dolnorakouských seniorů, tj. 73 %, by aktivity uvítala. Nikdo neměl odmítavý postoj. Ukazuje se zde větší zájem o volnočasové aktivity ze strany této skupiny seniorů. Jihočeští senioři naopak většinou neměli o volnočasové aktivity zájem (uvedlo 60 % z nich). Pouze malé procento (7 %) respondentů by uvítalo možnost volnočasových aktivit. Někteří uváděli, že jsou samotářské povahy, že jsou raději sami, než by se účastnili skupinových aktivit. Lze předpokládat, že by se někteří potřebovali s nabídkou volnočasových aktivit blíže seznámit, aby si udělali názor, zda je chtějí či nechtějí využívat. Opět můžeme předpokládat, že k rozdílným odpovědím přispěl fakt, že většina jihočeských respondentů bydlí v domácím prostředí, kdežto dolnorakouští senioři bydlí v pobytovém zařízení. 18 Respondenti měli uvést, o jaké konkrétní volnočasové aktivity by měli zájem. Většina dolnorakouských seniorů, která na otázku dopověděla, by přivítala různé hry (např. karetní) a turistické dny. K dalším upřednostňovaným aktivitám patří trénink paměti (6 respondentů) nebo cvičení a koncerty (3 respondenti). Nejvíce jihočeských respondentů by uvítalo večery pro seniory v podobě posezení při živé při hudbě, se zpěvem a případně i tancem (uvedlo 21 respondentů). Dalších 6 respondentů uvádělo posezení a popovídání s ostatními seniory. Dále by senioři přivítali: přednášky, např. o cestování, o historii, knihách nebo se zdravotní tématikou (14 resp.), trénování paměti (5 resp.), cvičení a rehabilitace (4 resp.), zájezdy a turistika (4 resp.), společenské hry (3 resp.), ruční práce (2 resp.) a dále zpívání, aktivizace s dětmi, divadelní představení a mše nebo duchovní podpora (každá aktivita 1 x). Porovnání výsledků šetření

19 Senioři hodnotili kvalitu svého života převážně pozitivně nebo neutrálně. Lehce pesimističtější pohled na kvalitu života byl u jihočeských respondentů šetření. Žádný z dotázaných dolnorakouských seniorů nehodnotil kvalitu svého života jako špatnou nebo velmi špatnou, v případě jižních Čech takto odpovědělo 13 % respondentů. Ukázala se velmi vysoká míra spokojenosti s poskytovanými sociálními službami 1 jak mezi jihočeskými respondenty (99 % odpovědí), tak respondenty z Dolního Rakouska (100 % odpovědí). V otázce, co by se mělo změnit na fungování sociálních služeb, se senioři z obou regionů shodují ve dvou názorech. Jedná se o zlevnění služeb (případně zvýšení příspěvku na péči) či obecně zlepšení způsobu financování sociálních služeb v případě Česka. A dále si přejí, aby jim bylo věnováno více času ze strany pečovatelek, zejména na popovídání. Většina dotázaných seniorů v obou regionech nepostrádá pomoc v žádné oblasti života (u obou regionů to uvedlo přes 80 % dotázaných). Nicméně ti, kteří ji postrádají, hovořili zejména o chybějícím kontaktu s lidmi (rodinou, přáteli apod.). Dále si senioři stěžují na finanční otázku malé důchody vs. vysoké ceny (především potravin a léků). Vícekrát se objevily stížnosti na bariérovost budov a veřejné hromadné dopravy. Dolnorakouští respondenti by v případě potřeby celodenní péče výrazně preferovali pobytová zařízení nad domácí péčí (uvedlo 83 %), u jihočeských respondentů naopak mírně převažovala preference domácí prostředí, zejména s využitím sociálních služeb. Šetření ukázalo vysokou míru spokojenosti s kvalitou i dostupností zdravotní péče. V Dolním Rakousku byli respondenti v těchto otázkách o něco spokojenější než v Jihočeském kraji. Zhoršená dostupnost zdravotnické péče byla často v obou regionech připisována existenci fyzických bariér (budovy zdravotnických zařízení, bariéry ve veřejném prostoru, ve veřejné dopravě). Ukázal se rozdílný zájem o organizované volnočasové aktivity pro seniory. Zatímco dolnorakouští senioři měli o aktivity velký zájem (u 73 % odpovědí), mezi jihočeskými respondenty převažoval nezájem (60 % resp.) Respondenti využívali nejčastěji jednu sociální službu, většinou se jednalo o služby firem Ledax a SeneCura.

20 3. Shrnutí poznatků získaných během výměnných stáží V rámci projektu byly uskutečněny celkem čtyři výměnné stáže dvě u rakouského partnera SeneCura v Dolním Rakousku a dvě v Jihočeském kraji pořádané společností Ledax. Cílem stáží byla vzájemná výměna zkušeností. Na závěr každého pobytu byli jeho účastníci požádáni o vyplnění krátkého dotazníku na základě získaných zkušeností. Cílem dotazníku nebylo zjistit jen spokojenost s výměnnou stáží, ale také pohled na kvalitu života seniorů v dané zemi. Vyhodnocení dotazníků je uvedeno v této kapitole. Stáže se uskutečnily v následujících termínech a s následujícím počtem účastníků: : 2 sociální pracovnice společnosti Ledax a 5 seniorů uživatelů sociálních služeb společnosti Ledax : 2 zaměstnankyně společnosti SeneCura a 5 seniorů klientů společnosti SeneCura : 6 sociálních pracovnic společnosti Ledax a 3 senioři uživatelé sociálních služeb společnosti Ledax o.p.s : 2 zaměstnankyně společnosti SeneCura a 5 seniorů klientů společnosti SeneCura Obrázek 1: Fotografie z výměnných stáží 20 Vzhledem k tomu, že se někteří senioři/seniorky a některé zaměstnankyně účastnili hned dvou výměnných stáží, je celkový počet účastníků (v součtu za všechny stáže dohromady) následující: 7 zaměstnankyň společnosti Ledax 7 českých seniorů

21 3 zaměstnankyně společnosti SeneCura 9 rakouských seniorů Všech 14 českých účastníků stáží a 12 rakouských se zapojilo do dotazníkového šetření. Vyhodnocení položených otázek je uvedeno níže. Vybrané otázky jsou členěny podle původu respondenta: Česko/Rakousko. Otázka č. 1: Kde se podle Vašeho názoru žije seniorům lépe? V Rakousku nebo v České republice? Zdůvodněte. n=26, (odpověděli všichni, 2 respondenti nezdůvodnily odpověď) Respondenti byli nejprve vyzváni, aby zhodnotili, kde se dle jejich názoru žije seniorům lépe. Naprostá většina dotázaných mínila, že lépe se žije seniorům v Rakousku. Pouze jeden senior z Česka a jeden z Rakouska uvedli Českou republiku. Graf 19 Struktura odpovědí na otázku Kde se, podle Vašeho názoru, žije seniorům lépe? 11% 8% Česko Rakousko neodpověděli 21 81% Respondenti byli dále vyzváni, aby svou odpověď zdůvodnili. Tři respondenti nedokázali odpovědět. Mezi nimi byli i dva senioři, kteří uvedli Česko. Následující souhrn tedy představuje odůvodnění výběru Rakouska jako země, kde se seniorům žije lépe. Pokud někdo uvedl více důvodů, byly započítány všechny z nich. Nejčastější uváděným důvodem pro výběr Rakouska byl vyšší standard péče o seniory oproti Česku (uvedlo 25 % respondentů, kteří vybrali Rakousko). Jak bylo zmiňováno, Rakousko je o krok napřed oproti Česku, a to i v oblasti péče o seniory. Nejčastěji si respondenti všímali problému existence mnohalůžkových pokojů v českých pobytových zařízeních. Další častou odpovědí byla lepší finanční podpora pro seniory v Rakousku, jak uvedlo 17 % respondentů. Více než pětina respondentů argumentovala vyšší životní úrovní, či lepší

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 2011 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 0 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SRPEN 211 PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PILOTNÍ VÝZKUM ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více