Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011"

Transkript

1 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011

2 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1, Praha 9-Jarov Zpracoval kolektiv pracovníků NIDV Vydal roku 2011 NIDV ve spolupráci s nakladatelstvím LIKA KLUB, s. r. o. Praha Sazba Milan Sládek Vytiskl OMIKRON Praha Redakční rada: Mgr. Jitka Šimsová vedoucí Mgr. Irena Racková Ing. Jan Vojtík Mgr. Libuše Machatá Mgr. Alena Coubalová Vychází dvakrát ročně v měsíci lednu a srpnu 11/2011 náklad ks Neprodejný výtisk Národní institut pro další vzdělávání, 2011 ISSN X

3 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás oslovit novou Programovou nabídkou Národního institutu pro další vzdělávání na období únor srpen Oproti dosavadním tištěným nabídkám se zásadně liší nejen svým menším formátem, ale i svým uspořádáním. První část tvoří obecné informace o vzdělávacích aktivitách a projektech NIDV, které jsou ve druhé části doplněné nabídkou programů nabízených celostátně ve většině krajů ČR. Jedná se především o priority MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Třetí část tvoří nabídka regionálních pracovišť, která v daleko větší míře zohledňuje aktuální či specifické vzdělávací potřeby učitelů a škol v jednotlivých krajích. Zájemci si tedy budou moci vybírat a hlásit se na semináře jak v celostátní nabídce, tak v té krajské. Letošní školní rok probíhá ve znamení několika stěžejních úkolů, se kterými se školy a školská zařízení musejí vypořádat. Zatímco se mateřské školy potýkají s realizací a inovací školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, základní školy žijí tvorbou či realizací svých školních projektů financovaných v rámci projektu MŠMT,,EU peníze školám. Prioritním úkolem středních škol je pak odpovědná příprava na státní maturitní zkoušky v květnu Na všechny tyto úkoly reaguje NIDV svou nabídkou vzdělávacích programů i metodickou pomocí, a to jak v rámci prezenčních seminářů, kurzů či on-line studií, tak také tzv. akcemi na klíč pro konkrétní školy a pedagogické sbory. Ve druhém pololetí letošního školního roku budou již tradičně pokračovat studia ke splnění kvalifikačních předpokladů, dalších kvalifikačních předpokladů a k výkonu specializovaných činností, o něž je vždy velký zájem. V jednotlivých vzdělávacích oblastech si jistě vybere ze zajímavé nabídky každý, kdo chce rozvíjet své odborné znalosti i pedagogické či didaktické dovednosti. Pokračovat budou již započaté projekty nebo nové, financované z ESF a rozpočtu ČR, jako jsou Ciskom, Autoevaluace Cesta ke kvalitě, Personální řízení, Projektový manažer CLIL nebo Koordinátor ICT. V rámci celé republiky budou postupně probíhat krajské konference k prioritním tématům státní vzdělávací politiky, např. k etické výchově. Školy se i nadále mohou spolehnout na metodickou pomoc Konzultačních center k realizaci ŠVP, která rozšíříme o konzultace pro předškolní vzdělávání a oblast ICT. Snahou všech našich pracovníků je poskytovat učitelům i školám co nejkvalitnější vzdělávací servis i metodickou pomoc a vedle celostátních témat postihnout i specifické potřeby a požadavky v regionech, počínaje velkými školami přes základní umělecké školy až po školy malotřídní. Bezprostřední kontakt se školským terénem nám umožňuje získávat v rámci zpětné vazby cenné informace a náměty, které dokážeme využít a prosazovat při tvorbě strategických vzdělávacích programů MŠMT. Milé kolegyně, milí kolegové, přeji Vám do nového pololetí školního roku za celý tým pracovníků NIDV mnoho úspěchů a sil pro vaši náročnou pedagogickou i organizační práci. Mgr. Helena Plitzová ředitelka

4 Národní institut pro další vzdělávání Učňovská 100/1, Praha 9-Jarov Tel.: , fax: Management Předškolní a základní vzdělávání Střední vzdělávání Jazykové vzdělávání Další témata vzdělávání Kvalifikační studia Vzdělávání v oblasti ICT Celostátní vzdělávací programy Projekty financované z ESF EU peníze školám Přednášky, semináře, kurzy Workshopy, letní školy Vzdělávací programy na objednávku Vzdělávací programy s mezinárodní spoluprací Konzultační a poradenská činnost Nové uspořádání Programové nabídky únor srpen Obecné informace obsahují přehled vzdělávacích oblastí a projektů ESF, dále organizační informace o přihlašování do našich vzdělávacích programů včetně formulářů přihlášek aj. 2. Celostátní programová nabídka v této části jsou uvedeny vzdělávací programy, které se realizují buď ve všech, nebo ve většině krajských pracovišť NIDV. V přehledných tabulkách naleznete především místo konání, termín (pokud byl již stanoven v době vydání tohoto katalogu) a kontakty na příslušné garanty v jednotlivých krajích. 3. Krajská programová nabídka tato část informuje o dalších vzdělávacích programech připravovaných a realizovaných příslušným krajským pracovištěm NIDV.

5 Obsah Obsah 1. Všeobecné informace Vzdělávací oblasti...6 Konzultační centrum k realizaci ŠVP...12 Projekty financované z ESF...13 Projekt EU peníze školám...20 Seznam programů pro EU peníze školám...21 Vzdělávací programy na objednávku...23 Aktualizace nabídky vzdělávacích programů...23 Přihlášení a odhlášení...23 Formuláře přihlášek Celostátní programová nabídka 01 Management Předškolní a základní vzdělávání Střední vzdělávání Jazykové vzdělávání Další témata vzdělávání Kvalifikační studia Vzdělávání v oblasti ICT Krajská programová nabídka Liberec...61

6 Vzdělávací oblasti 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Vzdělávací oblasti 01 MANAGEMENT Vzdělávací oblast management reaguje ve své nabídce vzdělávacích programů na zvýšený význam role vedoucích pracovníků škol v souvislosti se současným vývojem školského systému a s probíhající proměnou škol. Svou pozornost zaměřuje na podporu rozvoje odborných znalostí i dovedností a na podporu osobnostního rozvoje školského managementu, kterému je přisuzována role vizionářů a iniciátorů, kteří dokážou vést školu jako učící se organizaci. Soubor náročných rolí v sobě zahrnuje finanční řízení, právní vědomí, vedení lidských zdrojů a vůdčí roli v učení. Tyto složité úkoly jsou současnou výzvou, která se proklamuje v celoevropském měřítku. Na podporu zvládnutí složitých úkolů nabízíme účastníkům seminářů ve vzdělávací oblasti management aktuální novinky v oblasti legislativy, setkání se zástupci ČŠI jako lektory v rámci tématu veřejnosprávní kontroly. Nabízíme možnost účasti i na vystoupeních na krajských konferencích, které se budou zabývat problematikou etické výchovy ve školách. Malý cyklus profesní průpravy je určen pro zástupce ředitelů škol. Při neformálním setkání s možností vystoupení a s možností diskuze s odborníky na danou problematiku v rámci kolokvia ředitelů škol je připraveno aktuální téma: Standardy a hodnocení žáků základních škol. Jak se bránit syndromu vyhoření při dlouhodobém vystavení stresu je jistě také aktuální téma dnešní doby. Celostátní nabídka programů je doplněna nabídkou krajskou, která vychází z požadavků školní praxe daného regionu. Hlavní garantka: Mgr. Šárka Dostalová, krajské pracoviště Brno tel.: , , 02 PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nabídka v této vzdělávací oblasti vychází ze závěrů výroční zprávy ČŠI. V první řadě je zaměřena na aktualizaci, inovaci a oživení již realizovaných ŠVP a prioritně na evaluaci v předškolním vzdělávání. Proběhne již 3. ročník celostátního programu Dny inspirací pro mateřskou školu v Jihlavě. V návaznosti na rok 2010 jsou nabízeny navazující aktivity pro rozvoj pedagogických kompetencí učitelů a jejich oborových a didaktických znalostí a schopností, používání aktivizujících metod a forem výuky, modelování klíčových kompetencí, rozpoznávání stylů učení atd. Další metou je poskytnout pedagogickým pracovníkům podporu v oblasti osobnostního rozvoje s využitím sebereflektivních metod. V rámci projektu EU peníze školám a pro aktivity DVPP projektových šablon jsou v základní sadě připraveny vzdělávací programy v oblastech: čtenářská a informační, matematická, přírodovědná a finanční gramotnost. Tyto programy jsou nabízeny jednotně ve všech krajských pracovištích. Další vzdělávací programy budou v tomto období vyvíjeny a akreditovány a postupně zveřejňovány. Hlavní garant: Mgr. Miloslav Vyskočil, krajské pracoviště Jihlava tel.: , , 6

7 03 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Programová nabídka ve vzdělávací oblasti Střední vzdělávání vychází především z priorit, které stanovilo MŠMT. Oblast Středního vzdělávání se v roce 2011 zaměřuje hlavně na programy, které úzce souvisejí s naplňováním klíčových změn ve školství. Celostátní programy oblasti navazují na ŠVP škol a jejich užití v každodenní praxi (program ŠVP v každodenní praxi), na potřebu škol zařazovat do svých ŠVP průřezová témata (Finanční gramotnost) a na nový pohled a formy ve vyučování (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Uvedené programy jsou pořádány ve spolupráci s odbornými týmy České národní banky, České spořitelny, obchodních akademií a skupinou odborníků z občanského sdružení Kritické myšlení. Cílem všech programů je realizace kvalitního vzdělávání, metodická podpora pedagogů, pomoc vedení středních škol v procesu změn, kompetencí a odpovědnosti samotných pedagogů. V programové nabídce jsou také zařazeny metodické semináře na téma osobnostní a sociální výchovy, mediální výchovy, etické výchovy, interaktivních forem výuky v cizích jazycích, hodnocení a sebehodnocení nebo výuky moderních dějin. Hlavním cílem vzdělávací oblasti Střední vzdělávání v roce 2011 je podpora pedagogických pracovníků všech typů středních škol v návaznosti na probíhající reformu českého školství. Hlavní garant: Mgr. Jozef Kubáň, krajské pracoviště Ostrava tel.: , , Vzdělávací oblasti 04 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V oblasti Jazykového vzdělávání jsme v současné době vsadili na osvědčenou spolupráci s British Council, a to především v oblasti ICT technologií, které se stále dostávají do popředí zájmu. Připravené programy lze kombinovat podle požadavků pedagogů: buď se zájemce může přihlásit na celý vzdělávací program Teaching English, který sestává ze čtyř čtyřhodinových dílčích programů (Web a jeho využití v hodině cizího jazyka, Spolupráce se školami a bezpečné surfování, Výukové technologie v jazykové třídě a Využití aplikací MS Office v hodinách jazykové výuky), nebo si může zvolit některý z uvedených programů jednotlivě. Pedagogové budou proškoleni v aplikaci moderních výukových metod vhodných pro výuku cizích jazyků na růz - ných typech škol s možností přizpůsobit uvedené znalosti a dovednosti jednotlivým věkovým kategoriím s rozdílnou vstupní jazykovou úrovní. Mezi programy, které lze využít v rámci projektu EU peníze školám, jsou metodické kurzy pro učitele cizích jazyků v rozsahu minimálně čtyř hodin i roční šedesátihodinové jazykové kurzy. Kromě toho nabízíme i kratší, třicetihodinové, případně čtyřicetihodinové jazykové kurzy. Našich vzdělávacích programů se mohou zúčastnit i pedagogové, kteří nemají odbornou kvalifikaci pro výuku cizího jazyka. Důraz je kladen na angličtinu, němčinu a francouzštinu, jsme ale připraveni realizovat výuku i dalších jazyků podle zájmu pedagogické veřejnosti (např. ruštinu, španělštinu nebo italštinu). Ačkoliv je trvale největší zájem o angličtinu, se zaváděním druhého cizího jazyka do výuky stoupá i zájem o vzdělávací programy zaměřené na jiné jazyky. Dalšími kurzy jsou navazující jazykové a jazykově metodické kurzy, jež mohou navštěvovat i účastníci, kteří ještě neprošli žádným jazykovým vzděláváním nebo se chtějí zdokonalit ve svých znalostech cizího jazyka. Výuka je určena účastníkům se vstupní úrovní od A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Hlavní garant: Mgr. Lenka Dlabolová, krajské pracoviště Liberec tel.: , , 7

8 Vzdělávací oblasti 05 DALŠÍ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ Další témata vzdělávání vycházejí ze strategických záměrů MŠMT pro rozvoj vzdělávací soustavy v České republice: Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období , Strategie boje proti extremismu a Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Vzdělávací oblast je orientována na podporu a pomoc učitelům při řešení dlouhodobých, celospolečensky závažných témat, ale také reaguje na aktuální problémové a krizové situace v každodenní práci pedagogů. Konkrétní vzdělávací programy budou opět zaměřeny na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a na inkluzivní vzdělávání. Znovu budou zařazena témata týkající se agrese a agresivity, šikany a násilí ve školách i v rodinách, vzdělávání dětí cizinců i dětí nadaných. Nadále budeme uvádět programy o bezpečnosti ve školách a zase budeme nabízet kurz základů první pomoci. Bude využíváno vzdělávání celých školních kolektivů a akcí na zakázku, kde lektor může flexibilně reagovat na potřeby školy. Z regionálních aktivit se opět uskuteční akce Prázdniny trochu jinak (již XIX. ročník), dále 18. mezinárodní braniborsko-český seminář. Nově je zařazen praktický seminář Outdoorové aktivity v tělesné výchově. 06 KVALIFIKAČNÍ STUDIA Nabízená studia v rámci vzdělávací oblasti jsou realizována v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů v platném znění, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění a standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j / , / , /2008-6/IPPP. A. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Studium pedagogiky B. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k výkonu specializovaných činností: Koordinátor školního vzdělávacího programu tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií aktivita projektu ICT profesionál Školní koordinátor EVVO specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy C. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením se zaměřením na profesní uplatnění těchto žáků Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Kvalifikační studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci nebo k převzetí některých činností vedení školy. Závazný obsah studia je založen na definici kompetencí ředitele pomocí popisu činností, které by měl vykonávat. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou pravidelně aktualizovány vzhledem k současnému stavu školské soustavy, vyhovují potřebám školské praxe a respektují náročnost požadavků pro výkon funkce ředitele školy či školského zařízení. 8

9 Studium je celostátně realizované ve všech krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání a je akreditováno MŠMT ČR. Je zahájeno vždy v září a ukončeno v květnu následujícího roku a obsahuje čtyři moduly: Základy práva, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu. Výuka je rozvržena do 144 hodin: 100 hodin pro základní výuku, 24 hodin odborné stáže a 20 hodin pro samostudium. Na závěr studia účastníci absolvují před komisí závěrečnou zkoušku, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Základní účastnický poplatek Kč bude hrazen ve dvou splátkách: v roce 2011 částka Kč, v roce 2012 částka Kč. NIDV si vyhrazuje právo změny výše účastnického poplatku. O případných změnách budou přihlášení informováni. Hlavní garant: Mgr. Dušan Vitoul, krajské pracoviště Olomouc tel.: , , Vzdělávací oblasti Studium pedagogiky Vzdělávací program umožní doplnění vzdělání pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace podle výše uvedeného zákona a vyhlášky a působí nebo chtějí působit jako: učitelé odborných předmětů střední školy učitelé praktického vyučování střední školy učitelé odborného výcviku střední školy učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří učitelé jazykové školy s právem státní jazykové školy Obsah studia Obsahem studia je suma znalostí v oboru pedagogických věd, kterou by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Studium je jednoleté, organizačně a časově rozložené do dvou semestrů. Výuka je rozdělena do dvou tzv. modulů. Základy pedagogiky a didaktiky (modul I obecná pedagogika, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky a základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů) a Základy psychologie pro pedagogy (modul II obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce mezi subjekty ve škole a řízení školství). Přímá výuka obou modulů má hodinovou dotaci 120 hodin včetně pěti hodin pedagogické praxe. Kromě přímé výuky jsou v učebním plánu zahrnuty také další části: seminář k závěrečné práci, samostudium, dílčí semestrální zkoušky, obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška. Celková hodinová dotace studia činí 145 hodin. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí. Celkové náklady na jednoleté studium pro jednoho účastníka činí Kč. Ve školním roce 2010/2011 je Studium pedagogiky realizováno v krajských pracovištích NIDV Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Ostrava, Praha a Střední Čechy, Ústí nad Labem a Zlín. Výuka byla zahájena v září

10 Ve školním roce 2011/2012 bude Studium pedagogiky nabídnuto účastníkům v krajských pracovištích NIDV Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha a Střední Čechy, Ústí nad Labem a Zlín. Zájemci mohou zaslat přihlášku nejpozději do úterý 22. června 2011 na výše uvedené vybrané pracoviště, ve kterém chtějí studium absolvovat. Výuka začíná v září Hlavní garant: Ing. Ladislava Hašková, krajské pracoviště Zlín tel: , , Studium Koordinátor školního vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen současným i budoucím koordinátorům ŠVP na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích. Studium je organizováno v rozsahu 250 vyučovacích hodin s modulovým uspořádáním. Jeho součástí je i třístupňová stáž. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na získání systémových znalostí a dovedností potřebných nejen k tvorbě ŠVP, ale i k jejich realizaci, úpravám a vyhodnocování. Vzdělávací program je ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Studium je celostátně nabízené ve všech krajských pracovištích NIDV a obsahuje tyto moduly: Kurikulární reforma českého školství; Činnosti související s přípravou ŠVP; Tvorba ŠVP; Realizace a úpravy a vyhodnocování ŠVP; Základní manažerské dovednosti koordinátora; Evaluace jako východisko pro zkvalitňování vzdělávacího procesu; Třístupňová stáž. Celkové náklady na studium pro jednoho účastníka jsou Kč. Hlavní garant: Mgr. Bc. Miloslav Poes, krajské pracoviště České Budějovice tel , , Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Jedná se o studijní program podle 9, písmeno a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium bude probíhat od září 2011 jako jedna z aktivit projektu ICT profesionál. Více informací o studiu naleznete v části Projekty financované z ESF na str. 19 tohoto katalogu. Hlavní garant: Ing. Bc. Milan Bareš, krajské pracoviště Pardubice tel.: , , Studium k výkonu specializovaných činností Školní koordinátor EVVO Vzdělávací program je určen pedagogům, kteří vykonávají nebo budou vykonávat funkci školního koordinátora EVVO v základních školách, gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích. Studium v celkovém rozsahu 250 hodin má modulové uspořádání, jeho součástí jsou i exkurze a ekopraktika. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce. V průběhu studia účastníci získají vědomosti z oblasti EVVO zasazené do souvislostí probíhající kurikulární reformy. Mají příležitost získat i praktické dovednosti a zkušenosti s realizací EVVO a vyměnit si zkušenosti. Velká pozornost je věnována možnostem EVVO při rozvoji klíčových kompetencí žáků a využití potenciálu průřezových témat k naplňování cílů EVVO. Studium je zaměřeno též na podporu rozvoje tvořivosti účastníků a jejich manažerských dovedností potřebných pro zvládnutí koordinace EVVO ve škole. Třísemestrové studium probíhá v roce 2011 v krajském pracovišti NIDV Karlovy Vary. Zahájeno bylo v prosinci 2010, plánované ukončení je v květnu Vzdělávací oblasti

11 Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením se zaměřením na profesní uplatnění těchto žáků Vzdělávací program je připraven pro výchovné poradce základních a středních škol, kteří získali kvalifikaci v rámci Studia pro výchovné poradce podle ustanovení 8 výše jmenované vyhlášky v období před dubnem Výchovní poradci jsou povinni si během cca 3 let doplnit svou kvalifikaci o část týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením, zejména se zaměřením na profesní uplatnění těchto žáků. Vzdělávací program je nabízen ve dvou variantách, jeho obsah vychází ze standardů MŠMT a je akreditován v systému DVPP. V druhém pololetí školního roku 2010/2011 bude vzdělávací program otevřen v těchto pracovištích: Praha a Střední Čechy, České Budějovice, Plzeň, Brno, Zlín a Hradec Králové Varianty vzdělávacího programu: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením vzdělávací program pro výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání (63 hodin) Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením II vzdělávací program pro výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním (40 hodin). Hlavní garant: Mgr. Šárka Došková, centrální pracoviště Praha, sekce metodická a koncepční tel.: , , Vzdělávací oblasti 07 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ICT Při koncipování programové nabídky v této oblasti vycházíme zejména ze strategických dokumentů MŠMT, tematické zprávy ČŠI a požadavků pedagogických pracovníků. Do naší předkládané nabídky se snažíme také promítnout současný vývoj a nové metody implementace technologií ve výuce. Vzdělávací programy v této oblasti budou zaměřeny především na integraci ICT do výuky jednotlivých předmětů tak, aby se učitelé naučili efektivně využívat ICT a interaktivní technologie ke zvýšení názornosti vzdělávání. Dále budou nabízena témata týkající se bezpečnosti v kyberprostoru, ICT autoevaluačního modelu školy a spolupráce škol prostřednictvím etwinningu. Při školeních budou využívány standardně dostupné ICT nástroje, jako jsou např. interaktivní multimediální výukové programy, interaktivní tabule, výukové objekty a další zdroje. Doplňkově budou do nabídky zařazována i školení zaměřená na funkční ICT dovednosti, směřující k dosažení či prohloubení informační gramotnosti učitelů. Součástí nabídky bude také první ročník celostátní konference na téma využívání digitálních technologií na základních školách. V nabídce lze nalézt nově zařazené kvalifikační studium pro ICT koordinátory podle 9 vyhlášky 317/2005 Sb., které bude realizováno v rámci projektu ICT profesionál od školního roku 2011/2012. Při realizaci vzdělávacích programů v oblasti ICT budeme spolupracovat s relevantními partnery ostatními PŘO MŠMT, JŠI, JČMF aj. S ohledem na aktuální potřeby může být nabídka průběžně doplňována, sledujte proto on-line nabídku na www stránkách NIDV. Současně nabízíme vytvoření akcí na zakázku pro celé pedagogické sbory podle konkrétních požadavků. Většinu nabízených vzdělávacích akcí této oblasti bude možné financovat i v rámci finančních prostředků, které ZŠ získají v rámci projektu EU peníze školám. Hlavní garant: Ing. Bc. Milan Bareš, krajské pracoviště Pardubice tel.: , , 11

12 Konzultační centra Konzultační centrum k realizaci ŠVP ZV V rámci služeb Konzultačního centra nabízíme školám ojedinělý program na objednávku osobní konzultaci k realizaci i ke změnám školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Čtyřhodinová konzultace je určena ředitelům základních škol, zástupcům ředitelů a koordinátorům ŠVP (málotřídní ZŠ, plně organizované ZŠ, ZŠ praktické a nižší stupeň víceletých gymnázií). Záměrem setkání pedagogů a konzultanta je zodpovězení otázek školy, vysvětlení problematických oblastí RVP ZV a vyjasnění možných způsobů realizace vytvořeného školního vzdělávacího programu. Vzájemnou diskuzí budou hledány vhodné způsoby a cesty vedoucí k řešení konkrétních problémů, které se na dané škole vyskytují. Téma osobní konzultace bude vybráno podle skutečných potřeb školy a domluvy vedení školy s konzultantem (např. klíčové kompetence, průřezová témata, hodnocení žáka a jeho sebehodnocení, autoevaluace školy, legislativa, výchovné a vzdělávací strategie, učební plán, změny v dokumentu ŠVP, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami atd.). Osobní konzultace je neakreditovaný program. Pro bližší informace prosím kontaktuje příslušného garanta NIDV ve vašem kraji: Praha a Střední Čechy Marcela Řeřábková tel.: , Kraj Vysočina Ing. Dagmar Šrubařová tel.: , , Olomoucký kraj Mgr. Antonín Berka tel.: , Jihomoravský kraj Dáša Havranová tel.: , Ústecký kraj Mgr. Kateřina Šramčíková tel.: , Liberecký kraj Mgr. Stanislav Dvořan tel.: , Karlovarský kraj Mgr. Dana Chmelová tel.: , Královéhradecký kraj Mgr. Hana Černá tel.: , Pardubický kraj Mgr. Stanislava Macková tel.: , Moravskoslezský kraj Mgr. Monika Slobodníková tel.: , Zlínský kraj Milena Hudečková tel.: , Plzeňský kraj Mgr. Lucie Holacká tel.: , Jihočeský kraj Mgr. Eva Kopúnová tel.: ,

13 Konzultační centrum k realizaci ŠVP PV Pro pedagogické pracovníky mateřských škol připravujeme poradenství k realizaci a úpravám ŠVP PV. Připravované Konzultační centrum pro mateřské školy bude poskytovat tyto služby: 1. Osobní konzultace k ŠVP PV mateřských škol 2. Vzájemná setkání ředitelů/pedagogů mateřských škol, diskuze k problematice ŠVP PV a výměna zkušeností pod vedením konzultanta Konzultační centrum k realizaci ŠVP PV plánujeme zprovoznit na jaře Aktuální informace naleznete na Sekce metodická a koncepční, centrální pracoviště NIDV Učňovská 100/1, Praha 9-Jarov Mgr. Věra Havlíková vedoucí tel.: , , Mgr. Šárka Došková tel.: , , Mgr. Eva Keclíková tel.: , , Projekty financované z ESF Projekty financované z ESF NIDV realizuje v programovém období v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roli partnera vybrané klíčové aktivity v individuálních projektech národních, v roli příjemce individuální projekty ostatní a grantové projekty. Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (85 % způsobilých výdajů) a státního rozpočtu (15 % způsobilých výdajů). Podrobnější informace o projektech jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Projekty. AUTOEVALUACE Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě Individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, NIDV je partnerem projektu. Doba realizace: Cíl projektu: Podpořit autoevaluační procesy na školách jako účinný prostředek zkvalitňování počátečního vzdělávání, kdy vlastní hodnocení školy bude chápáno jako nezbytná součást práce školy pro zkvalitňování její činnosti. Cílem je rovněž vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality. Cílová skupina projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SOŠ, SŠ jazykové s právem státní zkoušky, VOŠ 13

14 Projekty financované z ESF Klíčové aktivity projektu: NIDV v projektu realizuje blok klíčových aktivit D Vzdělávání a diseminace. Jeho cílem je navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol. Blok klíčových aktivit D Vzdělávání a diseminace zahrnuje tyto klíčové aktivity: D1a DVPP vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluace. D1b DVPP návrh studia k výkonu specializované činnosti. Studium bude tvořeno modulárním systémem v rozsahu 250 vyučovacích hodin, forma blended-learning. D2 Diseminace výstupů projektu. Poskytování a šíření informací o projektu, jeho výstupech, pracovních, odborných a vědeckých výsledcích a o zkušenostech (zahajovací a závěrečné konference pro pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele). D3 Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity. Popis vzdělávání v aktivitě: V období únor 2011 srpen 2011 bude v rámci klíčové aktivity D1b) navrhován standard studia k výkonu specializované činnosti Koordinátor autoevaluace, který bude určen pro koordinátory evaluačních procesů na školách. Zpracovatelský tým bude vycházet ze zkušeností získaných především při pilotním vzdělávání pro Koordinátory AE, které proběhlo v roce Studium bude tvořeno modulárním systémem v rozsahu 250 vyučovacích hodin. Organizační informace: Více aktuálních informací o projektu najdete na webových stránkách projektu nebo kontaktujte členy realizačního týmu aktivity. Realizační tým aktivity: PhDr. Ivana Shánilová Mgr. Věra Mühlheimová manažerka aktivity manažerka dílčích aktivit D1 D3 tel.: tel.: Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky PRO.MZ Individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, NIDV je partnerem projektu. Doba realizace: Cíl projektu: Připravit, ověřit a implementovat nástroje, metody a opatření, které zajistí proveditelnost reformy maturitní zkoušky. Cílová skupina projektu: Ředitelé a zástupci ředitelů, školní maturitní komisaři, zadavatelé, hodnotitelé písemných prací, hodnotitelé ústní zkoušky, hodnotitelé a zadavatelé PUP Klíčové aktivity projektu: NIDV realizuje v projektu aktivitu CISKOM. Cílem aktivity je příprava personální infrastruktury pro zabezpečení funkcí předepsaných školským zákonem, potřebných pro realizaci nové maturitní zkoušky. Aktivita CISKOM se zaměřuje na školení realizovaná formou blended learningu nebo e-learningu. Vzhledem k velikosti cílové skupiny 14

15 se jedná o nejrozsáhlejší projekt tohoto druhu v České republice. V dvouletém termínu určeném k realizaci projektu tak bude proškoleno nejméně osob. Dalším unikátním prvkem projektu je nasazení open source Learning management systému Moodle pro tak velkou cílovou skupinu. Popis vzdělávání v aktivitě: Ředitelé a zástupci ředitelů e-learning vlna J Školní maturitní komisaři e-learning vlna J, prezenční vlna J Zadavatelé e-learning vlna J Hodnotitelé písemných prací e-learning a prezenční vlna J Hodnotitelé ústní zkoušky e-learning a prezenční vlna J Hodnotitelé a zadavatelé PUP e-learning vlna J Organizační informace: Na semináře je možné se hlásit pouze na základě nominace v IS CERTIS za pomoci přihlašovacího jména a hesla. Nepřihlášení nominovaní pedagogové jsou při zveřejnění nových seminářů obesíláni y, kde je přihlašovací jméno a heslo uvedeno. Nabídka všech seminářů, na které je možné se hlásit, je k nalezení na adrese: Vedení škol má možnost potvrzovat účast pedagogů na seminářích a stav proškolenosti na adrese: Detailní informace poskytují regionální garanti, jejichž seznam je zveřejněn na adrese: Realizační tým aktivity: poskytuje telefonický a ový hotline ředitelům a klientům Projekty financované z ESF Mgr. Jiří Nekola Mgr. Petra Cirusová Ing. Jindřich Sláma manažer aktivity manažerka dílčí aktivity manažer dílčí aktivity mobil: mobil: mobil: Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií CLIL Individuální projekt ostatní, doba realizace: Cíl projektu: Zvýšit povědomí pedagogické veřejnosti o možnostech využití metody CLIL ve výuce ve školách a podpořit výuku formou Content and Language Integrated Learning (CLIL). Metoda spočívá ve společné výuce předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí jazyku a obsahu předmětu zároveň. Partnery projektu jsou Výzkumný ústav pedagogický a sdružení metodiků AMATE. Cílová skupina projektu: učitelé 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií s jazykovou úrovní minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky žáci 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií 15

16 Projekty financované z ESF Klíčové aktivity projektu: 1. Metodické proškolení učitelů k použití metody CLIL ve vyučovacích předmětech proběhlo v roce Tvorba metodické příručky pro učitele, která bude obsahovat konkrétní aktivity a náměty k využití metody CLIL ve výuce. Příručka bude distribuována do ZŠ a víceletých gymnázií v ČR 3. Závěrečné konference duben 2011 Na konferencích vystoupí se svými příspěvky odborníci a učitelé, kteří metodou CLIL obohacují výuku ve svých školách. Součástí bude několik prakticky zaměřených workshopů. Na konferenci se také představí nakladatelství, která vydávají didaktickou literaturu a pomůcky pro výuku metodou CLIL. Organizační informace: Více aktuálních informací o projektu a kontakty na krajské manažery najdete na webové adrese v sekci Projekty. Možnost přihlášení na konference v sekci Programová nabídka. Realizační tým projektu: Mgr. Monika Kubů Mgr. Pavla Matoušková Mgr. Anna Kameníčková hlavní manažerka projektu manažerka aktivity č. 1 manažerka aktivity č. 2 tel.: tel.: tel.: mobil: mobil: mobil: Personální řízení PEŘÍ Individuální projekt ostatní, doba realizace: Cíl projektu: Podpořit rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení. V rámci projektu je připraven nový vzdělávací program obsahující mimo jiné poznatky ze soukromé sféry a zahraničí, kde vzdělávání v oblasti personálního řízení tvoří základ manažerských schopností a znalostí. Cílová skupina projektu: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v ČR (kromě MŠ) Klíčové aktivity projektu: 1. Podrobná analýza stávajícího stavu 2. Obsahová příprava vzdělávacího programu, tvorba a vydání studijních materiálů a sylabů 3. Pilotní školení 4. Evaluace a závěrečné výstupy Popis vzdělávání v projektu: Nový vzdělávací program zahrnuje zejména aktuální otázky, které se v personálním řízení ve školách a školských zařízeních vyskytují. Tematicky se zaměřuje na význam personálního řízení jako dynamické složky řízení a dále na personální strategii a politiku. Program je rozdělen do šesti tematických modulů v rozsahu 145 hodin, pořádaných od září 2010 do září 2011 (110 hodin přímá výuka, 20 hodin samostudium, 15 hodin e-learning, závěrečná práce). Od září 2010 do ledna 2011 probíhalo vzdělávání v prvních třech modulech, zbývající moduly se uskuteční od února do června 2011 a v září 2011 bude následovat závěrečné setkání. Důraz je kladen na praktické procvičení dané problematiky. Při školeních je využívána videotechnika, k dispozici jsou studijní texty a konzultace s odborníky. 16

17 Projekty financované z ESF Organizační informace: Více informací o projektu a kontakty na krajské manažery naleznete na webové adrese Realizační tým projektu: Ing. Natálie Kozáková Mgr. Alena Schořovská Mgr. Stanislava Macková hlavní manažerka projektu manažerka aktivit manažerka aktivit tel.: tel.: tel.: mobil: mobil: mobil: Projektový manažer 250+ (PM 250+) Individuální projekt ostatní, doba realizace: Cíl projektu: Vytvořit a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí projektových manažerů v oblasti projektového řízení ve školství. Cílová skupina projektu: vedoucí pracovníci všech druhů škol a školských zařízení (mimo hl. město Praha) včetně projektových manažerů Klíčové aktivity projektu: 1. Kompetenční profil projektového manažera 2. Komplexní vzdělávání projektového manažera 3. Individuální podpora projektového manažera 4. Standard projektového manažera 5. Certifikace projektového manažera Popis vzdělávání v projektu: U účastníků vzdělávání budou komplexně rozvíjeny klíčové kompetence v oblasti projektového řízení. Systém vzdělávání je koncipován jako cyklus osmi volitelných modulů, které tvoří komplexní vzdělávací program v rozsahu 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning (prezenční výjezdní semináře a distanční vzdělávání). Jedná se o následující moduly: A Role projektového řízení ve vzdělávací politice (pouze e-learning, povinný modul), B Strategické řízení organizace, C Řízení změn, D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení, E Finance a finanční nástroje, F Řízení lidských zdrojů, G Řízení kvality, kontroling, H Měkké dovednosti (soft skills). Dále projektoví manažeři mohou využít v rámci individuální podpory osobní koučinky, věcné audity projektů nebo elektronické poradenství. Další informace a aktuality získají prostřednictvím e-zpravodaje a portálu V závěru projektu budou mít absolventi vzdělávání příležitost zažádat o certifikační zkoušku projektového manažera podle IPMA, úroveň D: Certifikovaný projektový praktikant. Organizační informace: Projektovým manažerům budou doporučeny konkrétní vzdělávací moduly na základě zjištěné úrovně dovedností a následně zpracovaného osobního plánu rozvoje. Vzdělávání a ostatní formy podpory projektových manažerů ve školství budou probíhat od února Předpokládá se, že se bude jednat o absolventy ověřování kompetenčního profilu. 17

18 Projekty financované z ESF Více informací o projektu naleznete na webové adrese sekce Projekty, nebo kontaktujte realizační tým. Realizační tým projektu: Mgr. Lucie Holacká PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. hlavní manažerka projektu manažerka projektu tel.: tel.: mobil: mobil: Metodická podpora pedagogů základních uměleckých škol v oblasti řízení zavádění školních vzdělávacích programů Podpora ZUŠ Individuální projekt ostatní, partnerem projektu je Asociace základních uměleckých škol v České republice, doba realizace: Cíl projektu: Zvýšit kompetentnost pedagogických pracovníků základních uměleckých škol (ZUŠ) v oblasti přípravy školních vzdělávacích programů (ŠVP). Cílová skupina projektu: pedagogičtí pracovníci ZUŠ, zejména management škol a koordinátoři ŠVP Klíčové aktivity projektu: 1. Podpora koordinátorů ŠVP a managementu ZUŠ 2. Specializovaná podpora 3. Výzkum k procesu řízení ŠVP na ZUŠ Popis vzdělávání v projektu: Základním uměleckým školám budou nabídnuta dvoudenní společná setkání koordinátorů ŠVP a managementu škol, jejichž záměrem je poskytnout prostor pro výměnu a sdílení zkušeností v oblasti přípravy a případně realizace ŠVP. Na tato setkání navážou jednodenní fóra, která jsou určena těm pedagogům, kteří neabsolvovali setkání koordinátorů a managementu škol a vyžadují konkrétní pomoc v oblasti uměleckého oboru. Školy finalizující ŠVP mohou požádat o terénní konzultaci k ŠVP. Naopak školám, které nemají práci na ŠVP ukončenou, budou nabídnuta řízená setkání vedená formou skupinových supervizí rozpracovaných ŠVP. Organizační informace: Aktivity pro cílovou skupinu začínají v dubnu Více informací o projektu naleznete na webové adrese v sekci Projekty. Realizační tým projektu: Luboš Lisner Mgr. Eva Keclíková hlavní manažer projektu manažerka aktivity tel.: tel.:

19 Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních a středních školách ICT profesionál Individuální projekt ostatní, doba realizace: Cíl projektu: Vytvořit komplexní systém podpory ICT koordinátorů na ZŠ a SŠ, který umožní získat těmto pracovníkům kompetence pro kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu. Cílová skupina projektu: pedagogičtí pracovníci základních a středních škol absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventi magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce, které se prokazují předložením osvědčení o absolvování školení úrovně Z a P v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání, resp. jiných akreditovaných vzdělávacích akcích obdobného celkového rozsahu a zaměření. Klíčové aktivity projektu: 1. Obsahová příprava studia 2. Realizace studia ICT koordinátorů 3. Konzultační centra ICT 4. Závěrečný diskuzní panel Popis vzdělávání v projektu: V projektu bude realizováno Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, které bude dvousemestrové a bude nabízeno ve dvou termínech. 1. běh se usku - teční od září 2011 do června 2012, 2. běh od září 2012 do června Studium bude organizováno kombinovanou formou v celkovém rozsahu 250 hodin (100 hodin prezenční a 150 hodin distanční). Distanční forma studia bude probíhat formou tutorovaného e-learningu v LMS Moodle. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou. Proškoleno bude celkem 500 ICT koordinátorů. Organizační informace: Studium i další aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Do projektu mohou vstoupit pouze pedagogičtí pracovníci z Libereckého, Moravskoslezského, Středočeského, Olomouckého, Pardubického, Ústeckého, Vysočina a Zlínského kraje. Zájemci o Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT v termínu září 2011 červen 2012 se již mohou hlásit (viz Programová nabídka čísla vzdělávacích programů). Realizační tým projektu: Ing. Bc. Milan Bareš, hlavní manažer projektu tel.: , Projekty financované z ESF Sekce mezinárodní spolupráce a projektů, centrální pracoviště NIDV, Učňovská 100/1, Praha 9-Jarov Ing. Daniela Zachystalová vedoucí Mgr. Eliška Křižková tel.: tel.:

20 EU peníze školám Projekt EU peníze školám Základní informace V květnu 2010 MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat by mělo dojít ke zlepšení situace. Uvedená témata jsou: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání. Žádosti je možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince Projektovou žádost si školy sestaví kombinací hotových vzorů, tzv. šablon klíčových aktivit, takže její vyplnění je snadné. Projekt školám se v důsledku unijních pravidel týká základních škol v ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Doposud podala svoje projekty již téměř třetina základních škol zařazených do tohoto projektu. Semináře pro příjemce AKTUÁLNĚ! Stejně jako NIDV pořádal semináře pro žadatele, bude od ledna 2011 nabízet v jednotlivých krajích ČR semináře pro příjemce. Jejich obsahem budou tato témata: problematika projektového řízení, řízení změn projektu, monitoring projektu a tvorba monitorovacích zpráv, účetnictví projektu, problematika výběrových řízení, věcná stránka projektu a realizace klíčových aktivit, příklady dobré praxe. Semináře budou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou na tuto problematiku proškoleni přímo MŠMT, a pro účastníky budou semináře ZDARMA. Celkem bude uskutečněno v rámci ČR 270 seminářů pro účastníků. Konkrétní harmonogram seminářů bude vyhlášen na webových stránkách MŠMT a NIDV. Tam budou také umístěny informace o způsobu přihlašování. Nabídka programů k projektu EU peníze školám U většiny podporovaných aktivit je jednou z klíčových aktivit i vzdělávání pedagogických pracovníků. Do naší Programové nabídky jsme připravili řadu vzdělávacích programů, které mohou školy využít v rámci projektu. Jak lze takové programy nalézt v tomto katalogu? Programy vhodné pro zařazení do projektových šablon jsou u svého názvu označeny značkou Š. Jsou zařazeny především do vzdělávacích oblastí 02 Předškolní a základní vzdělávání, 04 Jazykové vzdělávání a 07 Vzdělávání v oblasti ICT. Programy, které jsou určeny současně pedagogům ZŠ i SŠ, lze nalézt i ve vzdělávací oblasti 03 Střední vzdělávání. V nabídce jsou programy, které jsou stejné ve všech krajích, ale i takové, které jsou aktuálně nabízeny jen na některém krajském pracovišti NIDV. Jsme však připraveni realizovat v rámci projektu i vzdělávací programy na zakázku pro celé pedagogické sbory. Seznam všech akreditovaných vzdělávacích programů NIDV vhodných pro projekt EU peníze školám naleznete na str tohoto katalogu. Průběžně však připravujeme programy nové, aktuální seznam je zveřejněn na Máte-li zájem o některý z programů, který je v tomto seznamu uveden a není přitom zařazen do programové nabídky vašeho kraje, obraťte se na vedoucího příslušného krajského pracoviště NIDV. Označených programů se však mohou zúčastnit všichni zájemci z řad pedagogických pracovníků, a to nejen v rámci projektu EU peníze školám. 20

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

PROGRAMOVÁ NABÍDKA II OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice... 14 Hradec Králové... 21 Jihlava... 32 Karlovy Vary... 42 Liberec...

Více

Tematické okruhy DVPP, které nabízí NIDV

Tematické okruhy DVPP, které nabízí NIDV 2011 přelomový rok pro DVPP i pro NIDV Rokem 2011 vstoupil NIDV do nové etapy své existence: sloučením NIDV s účelovými zařízeními MŠMT Vzdělávací a konferenční centrum Telč a Učební středisko Richtrovy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více