Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44. Obj. č.:"

Transkript

1 Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44 Obj č: Obsah Strana 1 Úvod + účel použití spínacích hodin 1 2 Bezpečnostní předpisy 3 3 Zobrazení na displeji spínacích hodin 4 4 Uvedení spínacích hodin do provozu 5 Nabití do spínacích hodin vložených akumulátorů 5 5 Nastavení správného času 5 6 Přepínání mezi jednotlivými provozními režimy spínacích hodin 6 7 Naprogramování časů spínání elektrického spotřebiče 6 8 Naprogramování režimu odpočítávání času k nule (countdown) 7 9 Náhodné spínání k hodinám připojeného elektrického spotřebiče 8 Aktivace funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče č 1 8 Aktivace funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče č 2 8 Aktivace funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče č 3 8 Přepínání mezi letním časem a normálním neboli zimním časem 8 1 Úvod + účel použití spínacích hodin Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich digitálních spínacích hodin Tyto spínací hodiny slouží k zapínání nebo k vypínání do nich zapojeného elektrického spotřebiče v určitý nastavený čas (například zapnutí zahradního nebo okružního čerpadla zavlažovacího zařízení, zapnutí venkovního osvětlení atd) Celkem můžete naprogramovat až 20 různých časů zapnutí a vypnutí elektrického spotřebiče Kromě toho jsou tyto hodiny vybaveny třemi různými režimy náhodného spínání k nim připojeného elektrického spotřebiče a funkcí odpočítávání času k nule (countdown) Časy spínání elektrického spotřebiče jakož i zkratky příslušných dnů v týdnu se zobrazují na přehledném LCD displeji Uvnitř těchto hodin se nacházejí 2 záložní akumulátory, které zajišťují zachování všech provedených nastavení v případě výpadku síťového napájení Třída ochrany (krytí) IP 44 (ochrana proti stříkající vodě) zaručuje možnost montáže těchto spínacích hodin v chráněném venkovním prostředí Ve venkovním nebo ve vlhkém prostředí je nutné použít k připojení elektrického spotřebiče izolovaný kabel Ke spínacím hodinám připojený elektrický spotřebič zůstane po nastavenou dobu zapnutý a po uplynutí této doby dojde k jeho automatickému vypnutí Provozní napětí: Střídavé napětí 230 V / 50 Hz Maximální spínaný proud: 16 A (maximální spínaný příkon elektrického spotřebiče 3680 W s ohmickou zátěží) 11 Deaktivace naprogramovaných časů (programů č 1 až 20) 9 Deaktivace a zpětná aktivace jednoho programu 9 Deaktivace a zpětná aktivace všech programů 9 12 Přepnutí spínacích hodin do režimu zobrazení normálního času 9 13 Ruční zapínání a vypínání ke spínacím hodinám připojeného spotřebiče 9 14 Tlačítko zpětného nastavení hodin na dílenské parametry 15 Čištění a údržba spínacích hodin 16 Technické údaje 2

2 2 Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny neodborným zacházením s tímto přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů 3 Zobrazení na displeji spínacích hodin Tyto digitální spínací časové hodiny lze připojit pouze do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V / 50 Hz Při zapojování těchto hodin musí zůstat k nim připojený elektrický spotřebič vypnutý Třída ochrany (krytí) IP 44 znamená, že je tento výrobek chráněn proti dotyku nástrojů, kabelů a jiných předmětů, kromě toho je tento výrobek chráněn proti stříkající vodě Nevystavujte tyto spínací hodiny přímému proudu vody ze zahradních hadic nebo ze zavlažovacích zařízení V těchto případech hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem Používejte tento výrobek pouze v chráněném venkovním prostředí (například pod vhodným přístřeškem) Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu záření, silným vibracím a otřesům Kabely a elektrické spotřebiče (lampy, vodní čerpadla atd), které připojíte k těmto spínacím hodinám ve venkovním prostředí, musejí odpovídat platným bezpečnostním předpisům Dejte pozor na to, aby o propojovací kabely nemohl nikdo zakopnout Pokud zjistíte poškození krytu spínacích hodin nebo izolace propojovacích kabelů, spínací hodiny dále nepoužívejte a odpojte je okamžitě od síťového napájení Totéž učiňte i s připojeným elektrickým spotřebičem Vyšroubujte pojistky nebo vypněte příslušný jistič Z bezpečnostní důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmějí být tyto spínací hodiny přestavovány a v jejich vnitřním zapojení nesmějí být prováděny žádné změny Elektrické přístroje (spotřebiče) a jejich příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál, který by se mohl stát v rukou malých dětí nebezpečnou hračkou Pokud přestanou tyto spínací hodiny fungovat, nebude-li již existovat žádná možnost jejich opravy, musejí být zlikvidovány podle platných zákonných předpisů Elektrické a elektronické přístroje nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu Likvidaci akumulátorů proveďte samostatně Již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Pokud si nebudete vědět rady, jak tyto spínací hodiny používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka (elektrikáře) 1 Zobrazení zkratek dnů v týdnu v anglickém jazyce 2 Symbol znázorňující deaktivaci programu spínání elektrického spotřebiče (X) 3 Zobrazení času v minutách 4 Zobrazení času v sekundách 5 Zobrazení času zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) elektrického spotřebiče 6 Symbol znázorňující režim naprogramování spínacích hodin (PROGRAM) 7 Symbol funkce odpočítávání času k nule (CD) 8 Režim zobrazení času (CLOCK) 9 Symbol režimu nastavení spínacích hodin (SET) Režim náhodného spínání elektrického spotřebiče (RND) 11 Symbol režimu dlouhého spínání elektrického spotřebiče (L-) 12 Zobrazení času v hodinách 13 Zobrazení času ve 12-hodinovém formátu (PM) 14 Symbol letního času (symbol sluníčka) 3 4

3 4 Uvedení spínacích hodin do provozu Nabití do spínacích hodin vložených akumulátorů Před prvním použitím spínacích hodin proveďte nejprve nabití do nich vložených akumulátorů Zapojte spínací hodiny do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz) a počkejte asi 12 hodin Poté stiskněte na zadní straně spínacích hodin v typovém štítku zapuštěné tlačítko nastavení spínacích hodin na základní dílenské parametry PUSH HERE TO RESET Na přední straně spínacích hodin se rozsvítí displej Nyní můžete provést naprogramování spínacích hodin 5 Nastavení správného času Pokud budete poprvé uvádět tyto spínací hodiny do provozu v době, kdy platí letní čas, pak na nich nastavte nejprve aktuální normální neboli zimní čas Později můžete zvolit letní čas (na displeji spínacích hodin se zobrazí symbol sluníčka) viz kapitola Přepínání mezi letním časem a normálním neboli zimním časem 1 Stiskněte při zobrazení času na displeji spínacích hodin tlačítko SET / MODE Tím přepnete zobrazení času z 12-hodinového formátu na 24-hodinový formát zobrazení času a naopak Důležité upozornění: Pokud zvolíte 12-hodinový formát zobrazení času (= britský a americký způsob zobrazování času), pak se na displeji spínacích hodin v odpoledních hodinách zobrazí ještě následující zkratka: PM (post meridiem) = po poledni = čas odpoledne (12:00 až 24:00 hodin) 2 Stiskněte tlačítko SET / MODE a podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho (asi 3 sekundy), dokud se na displeji hodin nezobrazí symbol SET a symbol CLOCK Dále se na displeji spínacích hodin zobrazí blikající zkratka dne v týdnu ( MO ) 3 Postupným tisknutím tlačítka RND nebo CD zvolte zkratku příslušného dne v týdnu: MO = pondělí, TU = úterý, WE = středa, TH = čtvrtek, FR = pátek, SA = sobota a SU = neděle 4 Potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení správného času v hodinách 5 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte správný čas v hodinách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času 6 Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení správného času v minutách 7 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte správný čas v minutách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času 8 Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení správného času v sekundách 9 Stisknutím tlačítka CD můžete čas v sekundách vynulovat ( 00 ) nebo můžete stisknutím tlačítka RND nastavit následující minutu Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin se poté objeví zobrazení normálního času 6 Přepínání mezi jednotlivými provozními režimy spínacích hodin Jednotlivé provozní režimy spínacích hodin zvolíte stisknutím tlačítka SET / MODE, které podržíte stisknuté Poté tiskněte opakovaně tlačítko RND volba režimů spínacích hodin podle následujícího pořadí (postupným tisknutím tlačítka CD zvolíte tyto režimy v opačném pořadí): Normální zobrazení času program zapnutí elektrického spotřebiče č 1 program vypnutí elektrického spotřebiče č 1 program zapnutí elektrického spotřebiče č 2 program vypnutí elektrického spotřebiče č 2 program zapnutí elektrického spotřebiče č 20 program vypnutí elektrického spotřebiče č 20 odpočítávání času k nule (countdown) Po zvolení požadovaného režimu spínacích hodin uvolněte stisknutí tlačítka SET / MODE 7 Naprogramování časů spínání elektrického spotřebiče Na těchto spínacích hodinách můžete naprogramovat až 20 různých časů zapnutí a vypnutí elektrického spotřebiče Nastavené časy zapnutí elektrického spotřebiče poznáte podle zobrazení symbolu ON na displeji spínacích hodin, zadané (nastavené) časy vypnutí elektrického spotřebiče poznáte podle zobrazení symbolu OFF na displeji spínacích hodin 1 Stiskněte v režimu normálního zobrazení času na displeji spínacích hodin tlačítko SET / MODE, podržte toto tlačítko stisknuté a stiskněte poté tlačítko RND Ve spodní části displeje se zobrazí hlášení PROGRAM ON (den a čas zapnutí elektrického spotřebiče) V pravé části displeje spínacích hodin se zobrazí 1 (první program spínání elektrického spotřebiče) z celkového maximálního počtu 20 programů 2 Stiskněte znovu tlačítko SET / MODE a podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho (asi 3 sekundy), dokud se na displeji hodin nezobrazí symbol SET a blikající zkratka dne v týdnu ( MO ) 3 Zvolte tlačítkem RND nebo CD, zda má být tento program spouštěn v určitém dnu v týdnu, v pondělí až v pátek, v pondělí až v sobotu, v sobotu a v neděli nebo každý den v týdnu 4 Potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení času zapnutí elektrického spotřebiče v hodinách 5 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte tento čas v hodinách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času 6 Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení času zapnutí elektrického spotřebiče v minutách 7 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte tento čas v minutách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času 8 Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Tím jste nastavili čas zapnutí elektrického spotřebiče jako program č 1 9 Stiskněte znovu tlačítko SET / MODE, podržte toto tlačítko stisknuté a stiskněte poté tlačítko RND Ve spodní části displeje se zobrazí hlášení PROGRAM OFF (den a čas vypnutí elektrického spotřebiče) Při zadávání tohoto času postupujte stejným způsobem jako při zadávání času zapnutí elektrického spotřebiče Stejným vše uvedeným způsobem můžete naprogramovat další časy spínání elektrického spotřebiče (programy č 2 až 20) Po provedení těchto naprogramování budou spínací hodiny zapínat nebo vypínat k nim připojený spotřebič v nastavené časy a dny v týdnu 5 6

4 8 Naprogramování režimu odpočítávání času k nule (countdown) Na těchto digitálních spínacích hodinách můžete naprogramovat čas, po jehož uplynutí má dojít ke k zapnutí nebo k vypnutí ke spínacím hodinám připojeného elektrického spotřebiče Tento čas lze nastavit na maximální dobu 23 hodin, 59 minut a 59 sekund Čas, po jehož uplynutí má dojít k zapnutí elektrického spotřebiče poznáte podle zobrazení symbolu ON na displeji spínacích hodin Čas, po jehož uplynutí má dojít k vypnutí elektrického spotřebiče poznáte podle zobrazení symbolu OFF na displeji spínacích hodin 1 Stiskněte v režimu normálního zobrazení času na displeji spínacích hodin tlačítko SET / MODE, podržte toto tlačítko stisknuté a stiskněte poté tlačítko CD Ve spodní části displeje se zobrazí hlášení CD PROGRAM 2 Stiskněte znovu tlačítko SET / MODE a podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho (asi 3 sekundy), dokud se na displeji hodin nezobrazí symbol SET a blikající symbol ON (zapnutí elektrického spotřebiče a jeho vypnutí po ukončení odpočítávání času k nule) nebo symbol OFF (vypnutí elektrického spotřebiče a jeho opětovné zapnutí po ukončení odpočítávání času k nule) 3 Tyto dvě funkce ON nebo OFF zvolíte stisknutím tlačítka RND nebo CD 4 Potvrďte tuto volbu krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení času odpočítávání k nule v hodinách 5 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte tento čas v hodinách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času 6 Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení času odpočítávání k nule v minutách 7 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte tento čas v minutách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času 8 Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Na displeji spínacích hodin začne poté blikat pole k nastavení času odpočítávání k nule v sekundách 9 Postupným tisknutím tlačítka RND (zvýšení času) nebo CD (snížení času) nastavte tento čas v sekundách Podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, můžete tímto způsobem urychlit zadání času Potvrďte toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka SET / MODE Tím jste naprogramovali funkci (režim) odpočítávání času k nule Funkci odpočítávání času k nule spustíte stisknutím tlačítka CD Budete-li chtít tuto funkci odpočítávání času k nule přerušit, pak stiskněte znovu tlačítko CD Na displeji spínacích hodin se v tomto případě opět zobrazí nastavený čas této funkce Bude-li funkce odpočítávání času k nule aktivní a budou-li spínací hodiny přepnuty do jiného provozního režimu, pak bude ve spodní části displeje blikat symbol CD Bude-li aktivní funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče (viz následující kapitola), pak nebude možné spustit funkci odpočítávání času k nule Během provádění odpočítávání času k nule jsou deaktivovány všechny nastavené programy spínání elektrického spotřebiče Zapnete-li nebo vypnete-li ke spínacím hodinám připojený elektrický spotřebič ručně, dojde k přerušení funkce odpočítávání času k nule 9 Náhodné spínání k hodinám připojeného elektrického spotřebiče Tato funkce zapíná nebo vypíná ke spínacím hodinám připojený elektrický spotřebič v náhodném sledu Tato funkce je vhodná k simulaci přítomnosti v domě nebo v bytě zapnutím například osvětlení, budete-li delší dobu mimo dům nebo byt (budete-li například na dovolené) Jedná se celkem o 3 různé způsoby náhodného spínání elektrického spotřebiče viz následující přehled: Číslo Popis Doba trvání zapnutí Doba trvání vypnutí 1 Krátké intervaly v nekonečné smyčce 20 až 40 minut 40 až 80 minut 2 Dlouhé intervaly v nekonečné smyčce 40 až 80 minut 80 až 180 minut 3 Krátké intervaly v jednom naprogramovaném 20 až 40 minut 40 až 80 minut časovém období Po aktivaci této funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče budou deaktivovány všechny programy jakož i funkce odpočítávání času k nule Aktivace funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče č 1 1 Stiskněte v jakémkoliv režimu spínacích hodin (kromě režimu odpočítávání času k nule a programu č 20) tlačítko RND Ve spodní části displeje se zobrazí symbol RND 2 Elektrický spotřebič bude nyní v nekonečné smyčce zapínán a vypínán 3 Deaktivaci této funkce provedete opětovným stisknutím tlačítka RND Aktivace funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče č 2 1 Stiskněte v režimu odpočítávání času k nule tlačítko RND Ve spodní části displeje se zobrazí symbol L-RND 2 Elektrický spotřebič bude nyní v nekonečné smyčce zapínán a vypínán 3 Deaktivaci této funkce provedete opětovným stisknutím tlačítka RND Aktivace funkce náhodného spínání elektrického spotřebiče č 3 1 Zvolte režim programu č 20 a proveďte naprogramování příslušných časů spínání elektrického spotřebiče podle kapitoly 7 Naprogramování časů spínání elektrického spotřebiče (například pondělí až pátek mezi 19:30 a 23:00) 2 Stiskněte po vyvolání programu č 20 tlačítko RND 3 Elektrický spotřebič připojený ke spínacím hodinám bude nyní v tomto zadaném časovém období zapínán a vypínán Bude-li elektrický spotřebič zapnut, bude v dolní části displeje spínacích hodin blikat symbol RND Bude-li elektrický spotřebič vypnut, bude v dolní části displeje spínacích hodin trvale zobrazen symbol RND 4 Deaktivaci této funkce provedete opětovným stisknutím tlačítka RND Přepínání mezi letním časem a normálním neboli zimním časem Přepnutí zobrazení na displeji spínacích hodin v režimu normálního zobrazení času mezi letním a zimním (normálním) časem a naopak provedete stisknutím tlačítka SET / MODE, které podržíte stisknuté a současně stisknete tlačítko ručního zapínání a vypínání elektrického spotřebiče O/I V případě přepnutí spínacích hodin do režimu zobrazení letního času bude na displeji spínacích hodin zobrazen symbol sluníčka a původní normální čas se posune o 1 hodinu dopředu V případě zpětného 7 8

5 přepnutí spínacích hodin do režimu zobrazení normálního (zimního) času nebude na displeji spínacích hodin zobrazen symbol sluníčka a letní čas se posune o 1 hodinu zpět 11 Deaktivace naprogramovaných časů (programů č 1 až 20) Deaktivace a zpětná aktivace jednoho programu 1 Zvolte program (jeho číslo), jehož deaktivaci chcete provést 2 Stiskněte tlačítko SET / MODE a podržte toto tlačítko stisknuté asi 3 sekundy Na displeji spínacích hodin (nahoře) začne blikat zkratka dne v týdnu 3 Stiskněte tlačítko ručního zapínání a vypínání elektrického spotřebiče O/I Nahoře na displeji spínacích hodin se zobrazí symbol deaktivace programu spínání elektrického spotřebiče X 4 Nyní stiskněte dvakrát (2 x) krátce tlačítko SET / MODE Tím jste provedli deaktivaci příslušného zvoleného programu (čísla programu) spínání elektrického spotřebiče 5 Zpětnou aktivaci programu provedete stejným, výše popsaným způsobem Deaktivace a zpětná aktivace všech programů 1 Stiskněte tlačítko SET / MODE a podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho (asi 3 sekundy), dokud se na displeji hodin nezobrazí symbol SET a symbol CLOCK Dále se na displeji spínacích hodin zobrazí blikající zkratka dne v týdnu (například MO ) 2 Stiskněte tlačítko ručního zapínání a vypínání elektrického spotřebiče O/I Nahoře na displeji spínacích hodin se zobrazí symbol deaktivace programů spínání elektrického spotřebiče X 3 Nyní stiskněte čtyřikrát (4 x) krátce tlačítko SET / MODE Tím jste provedli deaktivaci všech programů spínání elektrického spotřebiče 4 Zpětnou aktivaci všech programů provedete stejným, výše popsaným způsobem 12 Přepnutí spínacích hodin do režimu zobrazení normálního času V jakémkoliv zvoleném provozním režimu spínacích hodin stiskněte tlačítko SET / MODE Toto přepnutí spínacích hodin do režimu zobrazení normálního času bude fungovat pouze v případě, budou-li ukončena ve zvoleném (zobrazeném) režimu spínacích hodin všechna nastavení (budou-li na displeje spínacích hodin zobrazeny trvale všechny jeho segmenty, které nebudou blikat) Kromě toho se spínací hodiny přepnou automaticky do režimu zobrazení normálního času automaticky po uplynutí jedné minuty, pokud nebudete provádět během této doby žádná nastavení spínacích hodin Viz též kapitola 6 Přepínání mezi jednotlivými provozními režimy spínacích hodin Jakmile provedete opětovnou aktivaci nějakého programu spínání elektrického spotřebiče, bude opět elektrický spotřebič zapínán a vypínán v příslušné naprogramované časy Zvolíte-li funkci náhodného zapínání a vypínání elektrického spotřebiče, pak nebudete moci elektrický spotřebič zapínat nebo vypínat ručně 14 Tlačítko zpětného nastavení hodin na dílenské parametry Nebudou-li správně fungovat ovládací tlačítka nebo zobrazí-li se na displeji spínacích hodin nesmyslné údaje, pak stiskněte na zadní straně spínacích hodin v typovém štítku zapuštěné tlačítko nastavení spínacích hodin na základní dílenské parametry PUSH HERE TO RESET, například otevřenou kancelářskou sponkou, párátkem nebo hrotem propisovačky Po této akci vymažete z paměti spínacích hodin všechna provedená nastavení (včetně zobrazení správného času) a Vy budete muset provést všechna výše uvedená nastavení znovu 15 Čištění a údržba spínacích hodin Tento přístroj nevyžaduje téměř žádnou údržbu Spínací hodiny nikdy nerozebírejte Povrch spínacích hodin a jejich displej můžete otřít suchým nebo mírně vodou namočeným měkkým hadříkem K čištění přístroje nepoužívejte žádné chemikálie (chemická rozpouštědla, agresivní čistící prostředky, ředidla barev a laků) a čistící prostředky na drhnutí Případné opravy těchto spínacích hodin mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu V tomto případě se prosím spojte se svým prodejcem Nebudete-li tyto spínací hodiny delší dobu používat, dejte prosím pozor na to, aby nedošlo k podvybití do nich vložených akumulátorů V tomto případě připojte každé 3 měsíce spínací hodiny k síťovému napájení alespoň na 2 hodiny Tím prodloužíte životnost do nich vložených akumulátorů 16 Technické údaje Provozní napětí: Spínaný proud: Spínaný výkon: Střídavé napětí 230 V / 50 Hz Max 16 A Krytí (třída ochrany): IP 44 Záložní akumulátory: Nejkratší doba spínání: Max příkon elektrického spotřebiče: W (VA) 2 x B40H 1 minuta 13 Ruční zapínání a vypínání ke spínacím hodinám připojeného spotřebiče Spínací hodiny musejí v tomto případě zobrazovat na svém displeji normální čas (spínací hodiny nesmějí být v tomto případě například přepnuty do režimu jejich naprogramování) Postupným krátkým stisknutím tlačítka O/I můžete ke spínacím hodinám připojený elektrický spotřebič kdykoliv trvale vypnout nebo zapnout (nezávisle na výše uvedeném naprogramování spínacích časů) či zapnout automatické spínání elektrického spotřebiče podle naprogramovaných časů Počet programů spínání: Možnosti naprogramování: Rozměry (š x v x h): Hmotnost: 20 (3 programy náhodného spínání elektrického spotřebiče) Po Pá, Po So, Po Ne a So Ne 65 x 125 x 45 mm 175 g Příslušný režim spínání elektrického spotřebiče poznáte podle následujících, na displeji spínacích hodin zobrazovaných blikajících symbolů: OFF ON Vypnutí ke spínacím hodinám připojeného elektrického spotřebiče Zapnutí ke spínacím hodinám připojeného elektrického spotřebiče Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s r o Všechna práva vyhrazena Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s r o Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s r o KU/06/2011 9

Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obj. č.: (DATA MICRO 2 +)

Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obj. č.: (DATA MICRO 2 +) Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obsah Strana 1. Úvod + účel použití spínacích hodin... 1 2. Napájení spínacích hodin a doplňující informace k jejich používání... 3 3. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 614900 Tento výrobek je navržen tak, že automaticky zapne/vypne připojené elektrické zařízení v určených časech. Lze naprogramovat až 20 různých časů. Produkt také nabízí tři různé

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Alkoholtester 4 v 1. Obj. č.: 85 69 92. Obsah Strana

Alkoholtester 4 v 1. Obj. č.: 85 69 92. Obsah Strana Alkoholtester 4 v 1 Obj. č.: 85 69 92 1. Úvod a účel použití přístroje Verze 02/10 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho testeru obsahu alkoholu v krvi. Tento přístroj měří obsah

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/06 Obj. č.: 19 85 32 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení regulátoru do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY Obj. č.: 12 01 44 Vaše kompaktní konstrukce a váš velký rozsah měření předurčují tuto váhu pro mnoho oblastí použití. S touto váhou můžete vážit nejen

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Obj. č.: Regulátor teploty (termostat) ETC-100+ Obsah

Obj. č.: Regulátor teploty (termostat) ETC-100+ Obsah Obsah Regulátor teploty (termostat) ETC-100+ 1. Úvod Vážení zákazníci, Obj. č.: 19 69 79 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup termostatu ETC-100+. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 85 17 44 Hlídač napětí automobilových baterií MW728 chrání autobaterii s připojeným spotřebičem před jejím podvybitím (úplným vybitím). Při vypnutém motoru hlídá tento

Více

Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4000 PRO D. Obj. č.: 12 50 52

Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4000 PRO D. Obj. č.: 12 50 52 Účel použití Měřič nákladů na energii je určen pro měření a analýzu dat týkajících se spotřeby elektrických spotřebičů. Měřič by se měl instalovat mezi zásuvku elektrického proudu a elektrický spotřebič

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Fitness náramek Qairos AS-01. Obj. č.:

Fitness náramek Qairos AS-01. Obj. č.: Účel použití Fitness náramek s Bluetooth dokáže zaznamenat Váš čas tréningu, kalorie, vzdálenost, tempo, rychlost, počet kroků a spánek, v němž se monitoruje celkový čas spánku, lehký spánek, hluboký spánek,

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 51 02 91 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami. Obj. č.: 58 13 58

NÁVOD K OBSLUZE. Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami. Obj. č.: 58 13 58 NÁVOD K OBSLUZE Svítící vodní sloupec s proměnlivými barvami Obj. č.: 58 13 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4500 PRO FR. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití

Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4500 PRO FR. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití Popis a ovládací prvky Měřič spotřeby proudu Energy Monitor 4500 PRO FR Obj. č.: 134 06 71 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup měřiče spotřeby energie Energy Monitor 4500 PRO FR. Tento

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Ruční vysílač GF20..

Ruční vysílač GF20.. Ruční vysílač GF20.. EN FR ES IT Návod na montáž a obsluhu Original assembly and operating instructions Notice originale de montage et d utilisation Instrucciones originales de instalación y funcionamiento

Více

Box IP Gateway. Obj. č.: Instalace

Box IP Gateway. Obj. č.: Instalace Box IP Gateway Instalace Připojení Pomocí internetového kabelu připojte HOME Easy Box ke svému routeru. Připojte k HOME Easy Box napájecí adaptér. Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky. Aby bylo

Více

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26

GREISINGER electronic GmbH D Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 Návod k obsluze pro přesný barometr od verze 1.0 GPB 3300 GREISINGER electronic GmbH D - 93128 Regenstauf, Hans-Sachs-Straße 26 H55.0.21.6B-01 návod k obsluze GPB 3300 strana 2 z 8 Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 125319

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 125319 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. : 125319 Tento návod patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a manipulaci. Dbejte na to, i když výrobek předáváte třetí straně. Návod proto pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 07 Tento inteligentní mikroprocesorem řízený přístroj s funkcí nabíjení, vybíjení a testování olověných baterií (akumulátorů) je dále vybaven funkcí diagnostiky a automatického

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. číslo: (bílá barva) / (černá barva) Obsah Strana. 1. Úvod (účel použití budíku)...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. číslo: (bílá barva) / (černá barva) Obsah Strana. 1. Úvod (účel použití budíku)...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod (účel použití budíku)...3 Verze 07/06 Obj. číslo: 64 05 74 (bílá barva) / 64 05 99 (černá barva) 2. Bezpečnostní předpisy...4 3. Zobrazení na displeji a ovládací tlačítka

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Krokoměr s 3D senzorem PE 200. Obj. č Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití. Vážený zákazníku,

Krokoměr s 3D senzorem PE 200. Obj. č Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Krokoměr s 3D senzorem PE 200 Obj. č. 67 44 17 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup krokoměru s 3D senzorem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Ovládání a) Meteostanice. 2 WATER AL tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu úrovně zalití rostlin. 5 Tlačítko pro funkci alarmu.

Ovládání a) Meteostanice. 2 WATER AL tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu úrovně zalití rostlin. 5 Tlačítko pro funkci alarmu. Rozsah dodávky Zobrazovací meteostanice Senzor do půdy Meteostanice se senzorem pro měření vlhkosti půdy 1x knoflíková baterie (typ CR2450) pro použití v senzoru do půdy Návod k obsluze Ovládání a) Meteostanice

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Tester proudového chrániče FI/RCD VC-34. Obj. č.:

Tester proudového chrániče FI/RCD VC-34. Obj. č.: Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Základní charakteristiky a účel použití...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Popis a ovládací prvky...5 Tester proudového chrániče FI/RCD VC-34 5. Provádění měření (kontrola

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 72 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 05 96 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod k obsluze. Náramkové hodinky zobrazující čas v 58 světových městech. Obj.č.: 67 16 76. 2. a 3. Součásti hodinek a ovládací tlačítka. 1.

Návod k obsluze. Náramkové hodinky zobrazující čas v 58 světových městech. Obj.č.: 67 16 76. 2. a 3. Součásti hodinek a ovládací tlačítka. 1. 2. a 3. Součásti hodinek a ovládací tlačítka Návod k obsluze 1 Hodinová ručička Náramkové hodinky zobrazující čas v 58 světových městech Obj.č.: 67 16 76 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více