Statut Linhartovy nadace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Linhartovy nadace"

Transkript

1 Statut Linhartovy nadace Preambule Linhartova nadace byla založena v roce 1987, od kdy působila v oblasti alternativní kultury a jako právnická osoba byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 21/8/1990. Rozhodnutím Obvodního úřadu v Praze 1 ze dne 28/9/1993 byla provedena registrace nadace podle 20b odst. 3 občanského zákoníku ve znění zákona č. 47/1992 Sb, pod registračním číslem 323/93. Dne 14. záři 1998 rozhodla správní rada nadace ve smyslu 35 odst. 1 zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, o pokračováni ve své činnosti jako nadace a vydala tento statut upravený podle požadavků zákona: Článek I Název, sídlo a IČ nadace Nadace užívá název Linhartova nadace (dále jen "nadace"). Sídlo nadace je na adrese Dlouhá 33, Praha 1. IČ nadace: Zřizovateli nadace jsou: Jan Mayer, r.č /2086 trvalý pobyt: K lánu 497, Praha 6 Vokovice Článek II Zřizovatelé nadace Vladimír de Abreu e Lima, r.č /2216 Trvalý pobyt: Buš č. 3, Slapy n/vlt., Praha - západ Richard Heger, r.č /0246 trvalý pobyt: Liliova 14, Praha 1 - Staré Město Denisa Václavová r.č /0536 trvalý pobyt: Krymská 6, Praha 10 Vršovice Katharine Ella Marsh č. pasu Velké Británie: nar Keichley, Anglie trvalý pobyt ul. Solways 4, Lyme Regis, Dorset, Velká Británie Článek III Účel nadace Posláním nadace je reagovat na aktuální společenské otázky v oblasti kulturní, sociální a

2 životního prostředí. Za tím účelem nadace poskytuje finanční prostředky nebo jiné formy plnění, určené na zajištění projektů, sloužících vytváření podmínek umožňujících rozvoj českého alternativního umění, svobodného uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí pro práci a setkávání umělců, jakož i případnému vzniku potřebných organizačních struktur, organizování mezinárodní kulturní výměny, organizování sympózií, přednášek a vzdělávacích akcí v oblasti kultury, propagaci kulturních aktivit, zejména takových, které slouží rozvoji komunikace mezi tvůrci a veřejností, dokumentování činnosti umělců a průběhu kulturních akcí pořádaných z iniciativy nebo za podpory nadace, vydávání uměleckých publikací, kulturních časopisů a bulletinů. tvůrčí stipendia pro mladé umělce a pro osoby, které se připravují na výkon povolání v oblasti kultury, krátkodobou sociální výpomoc osobám před získáním zaměstnání v oboru kultury, Článek IV Nadační jmění Nadační jmění tvoří sbírka obrazů v celkové hodnotě 2, ,- Kč (slovy: dva milióny sto padesát tisíc korun českých) tak, jak je popsána ve znaleckém posudku soudního znalce z oboru školství a kultury pana Jeronýma Janíčka ze dne 30. října Obrazy jsou vystavovány v galerii nadace a výnos ze vstupného do galerie je příjmem nadace. Orgány nadace jsou: správní rada dozorčí rada čestná rada administrátor nadace Článek V Orgány nadace Článek VI Správní rada Správní rada nadace má 6 členů. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce s výjimkou prvního období po zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů, kdy bude funkční období na prvním zasedání správní rady losem upraveno tak, aby každým rokem končilo pravidelné funkční období dvěma členům správní rady. Každoročně je prováděna volba jedné třetiny členů správní rady. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. Předseda správní rady svolává zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů správní rady nebo dozorčí

3 rada. Místopředseda správní rady zastupuje předsedu správní rady v jeho nepřítomnosti a ve věcech, svěřených mu plnou mocí předsedy správní rady. Správní rada odvolá člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a dále za předpokladu, že po dobu delší než jeden rok neplní povinnosti člena správní rady a přes písemné upozornění ve stanovené lhůtě nedošlo k nápravě. V případě ukončení členství ve správní radě před skončením řádného funkčního období zvolí správní rada nového člena správní rady na uvolněné místo. Funkční období nově zvoleného člena správní rady začíná dnem zápisu jeho jména a dalších zákonem požadovaných údajů do nadačního rejstříku a končí dnem, kdy končilo funkční období člena, na jehož uvolněné místo byl nový člen zvolen. Počet členů správní rady nesmí klesnout pod minimální počet tří na dobu delší než 90 dnů. Správní rada je usnášení schopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace s jinou nadací je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Za nadaci jedná v běžných věcech předseda správní rady. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis předseda správní rady. Jedná-li se o zcizení majetku, pronájem majetku na dobu delší než jeden rok nebo finanční či jiné závazky v hodnotě přesahující v kterémkoli z těchto případů 10% hodnoty nadačního jmění, připojí k podpisu předsedy správní rady podpis další člen správní rady. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o: schválení nadačních příspěvků, úpravě pravidel pro poskytování nadačních příspěvků, plánu akcí nadace, prodeji nemovitého majetku nadace nebo o pronájmu nemovitého majetku nadace na dobu delší než jeden rok, stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to jednou za pět let, jmenování administrátora nadace a stanovení jeho odměny, rozsahu plných mocí administrátora nadace a výši jeho odměny, vytvoření čestných, pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadace, zejména dramatické rady a projektových rad a stanovení pravidel a podmínek pro jejich činnost. Seznam členů správní rady je uveden v příloze A, která je nedílnou součástí statutu. Článek VII Dozorčí rada Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí správní rada z okruhu osob navržených čestnou radou Linhartovy nadace. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce s výjimkou prvního období po registraci podle zákona č. 227/1997 Sb. Každoročně provádí správní rada volbou obměnu jedné třetiny členů dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nadace. Člen dozorčí rady může být do své funkce zvolen opětovně. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

4 Předseda dozorčí rady podepisuje zápisy zjednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednou stejnopise předávány předsedovi správní rady a v jednom stejnopise uloženy v dokumentaci nadace po celou dobu její existence. Seznam členů dozorčí je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí statutu. Článek VIII Čestná rada Linhartovy nadace Čestná rada Linhartovy nadace je poradním orgánem správní rady nadace. Členy čestné rady jsou žijící zřizovatelé Linhartovy nadace a dále osoby zvolené správní radou z okruhu významných podporovatelů nadace nebo osob, které se ztotožňují s cíli nadace a projevily zájem podílet se touto formou na podpoře dobrého jména nadace. Členové čestné rady mají právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním, podávat návrhy na změny statutu nadace a vyjadřovat se ke způsobu užití prostředků nadace a k otázkám priorit jejího působení. Pokud se člen čestné rady účastní jednání správní rady a požádá o slovo, musí mu být uděleno. Nadace je oprávněna uvádět jména členů čestné rady ve svých listinách a materiálech. Článek IX Administrátor nadace Administrátor nadace spravuje majetek nadace a nakládá s ním v rozsahu svěřeném mu plnou mocí správní rady. Ve vztahu k zaměstnancům nadace vystupuje administrátor nadace jako vedoucí pracovník. Na výkon funkce administrátora nadace se vztahují stejné předpoklady, jaké stanoví zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech pro výkon funkce člena správní rady. Funkce administrátora nadace je neslučitelná s funkcí člena správní rady a s funkcí člena dozorčí rady nadace. Článek X Náklady na správu nadace Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 50% souhrnu všech nadačních příspěvků poskytnutých ročně nadací třetím osobám. Pravidlo podle odstavce 1 nelze změnit před 1. lednem roku Článek XI Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada. Žadatel o nadační příspěvek na projekt musí předložit řádně vyplněný formulář vydaný správní radou, v němž vysvětlí celkový záměr a smysl projektu a jeho přínos ve smyslu poslání nadace, doloží rozpočet projektu a způsob jeho financování s uvedením požadované formy a hodnoty podpory projektu ze strany nadace a z dalších zdrojů, u nichž uvede i to, zda jsou již zajištěny

5 nebo je o ně žádáno. Popis projektu musí rovněž obsahovat návrh způsobu kontroly užití prostředků poskytnutých na projekt a způsobu zhodnocení jeho přínosů pro účel, k němuž projekt slouží. Žadatel o nadační příspěvek poskytovaný formou stipendia musí předložit řádně vyplněný formulář vydaný správní radou, v němž zdůvodní potřebu stipendia a vysvětlí jeho užití a nabídne způsob kontroly užití stipendia v souladu s posláním nadace a s účelem, na nějž bylo stipendium určeno. Žadatel o nadační příspěvek poskytovaný formou krátkodobé sociální podpory musí předložit řádně vyplněný formulář vydaný správní radou, v němž popíše svoji situaci a vysvětlí důvody, pro než žádá o podporu, popíše účel využití podpory a nabídne způsob kontroly užití podpory v souladu s posláním nadace a s účelem, na nějž bylo stipendium určeno. K žádosti o podporu projektu, stipendium nebo krátkodobou sociální podporu musí být přiloženo doporučení alespoň dvou členů správní rady nebo čestné rady Linhartovy nadace. Nadace je oprávněna uzavírat o poskytnutí nadačních příspěvků smlouvy, v nichž se žadatel zaváže vrátit poskytnuté prostředky nebo uhradit nadaci odpovídající hodnotu nefinančního plnění, pokud nebude schopen zajistit užití nadačního příspěvku v souladu s určeným účelem nebo pokud bude prokázáno, že nadační příspěvek nebyl užit v souladu s podmínkami smluvně stanovenými. Správní rada je ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku oprávněna požadovat, aby v publikacích, propagačních materiálech a dalších mediálních dílech souvisejících s využitím nadačního příspěvku poskytnutého Linhartovou nadací byla tato skutečnost uvedena. V případě poskytování stipendií a krátkodobých sociálních podpor na dobu delší než 5 měsíců je správní rada oprávněna určit zkušební dobu v délce do 3 měsíců, během které příjemce nadačního příspěvku musí prokázat řádné užívání tohoto příspěvku v souladu s účelem a smluvně stanovenými podmínkami. Při nesplnění těchto podmínek je správní rada oprávněna rozhodnout o přerušení výplat stipendia nebo krátkodobé sociální podpory. Správní rada je oprávněna zrušit poskytování výplat stipendií nebo krátkodobých sociálních podpor také v případě, že bude dozorčí radou prokázáno, že uživatel nadačního příspěvku neplní své závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku či jinak svým jednáním závažným způsobem poškozuje dobré jméno nadace. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Článek XII Výroční zpráva Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu a zpřístupněna též v sídle nadace v úředních hodinách. Článek XIII Závěrečná ustanovení Tento statut nabývá účinnosti dnem zápisu nadace do rejstříku nadací a nadačních fondů. Tento statut může být měněn výlučně na základě rozhodnutí správní rady a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky. Změny statutu nabývají platnosti dnem jejich uložení v rejstříku nadací a nadačních fondů. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na zápis

6 nadace do rejstříku nadací a nadačních fondů a jeden bude založen v dokumentaci nadace. V Praze Jan Mayer předseda správní rady nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více