I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------"

Transkript

1 Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni se mění takto: Dosavadní znění článků I. VII. společenské smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním článků I. IX., které představují nové úplné znění společenské smlouvy obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o., takto: I. Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o Sídlo společnosti je v obci: Brno II. Společníci Společníky jsou: paní Ing. Dagmar Hoch Jelínková, nar , bytem Brno, Šťouračova 895/16, PSČ , paní Ivana Spurná Šiková, nar , bytem Bílovice nad Svitavou, U Hrušek 807, PSČ , paní Elena Karlée, nar , bytem Brno, Hrušňová 405/4, PSČ III. Předmět podnikání (činnosti) Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona IV. Trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou V. Základní kapitál a vklady společníků 1. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků a jeho celková výše je ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) Vklady jednotlivých společníků činí:

2 - vklad paní Ing. Dagmar Hoch Jelínkové ,- Kč (slovy: padesát jeden tisíc korun českých), vklad paní Ivany Spurné Šikové ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), vklad paní Eleny Karlée ,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých) Vklady společníků byly splaceny v plné výši Základní kapitál se zvyšuje na základě rozhodnutí valné hromady, za podmínek uvedených v ust. 216 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to: a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu b) z vlastních zdrojů, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených pod písmeny a) a b) shora VI. Podíl 1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Velikost podílu společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadajícího k výši základního kapitálu společnosti Výše podílů jednotlivých společníků je určena takto: podíl paní Ing. Dagmar Hoch Jelínkové činí 51 % (slovy: padesát jedna procent) a odpovídá vkladu ve výši ,- Kč (slovy: padesát jeden tisíc korun českých), podíl paní Ivany Spurné Šikové činí 25 % (slovy: dvacet pět procent) a odpovídá vkladu ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), podíl paní Eleny Karlée činí 24 % (slovy: dvacet čtyři procent) a odpovídá vkladu ve výši ,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých) S podíly nejsou spojena žádná zvláštní práva a jde tak o podíly základní. Společník může mít jen jeden podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl. Kmenový list k podílům se nevydává Společník může svůj podíl smlouvou převést na jiného společníka nebo na třetí osobu. K převodu podílu musí dát vždy souhlas valná hromada. Podíl se převádí úplatně nebo bezúplatně a jde-li o převod na třetí osobu, mají společníci předkupní právo k takto převáděnému podílu, a to v poměru velikosti svých podílů. Společník může podíl převést na třetí osobu teprve po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne, kdy ho písemně nabídl za stejných podmínek, za kterých hodlá uskutečnit převod na třetí osobu, ostatním společníkům, a ti o něj neprojevili zájem nebo se předkupního práva vzdali. Má-li společnost jediného společníka, je podíl volně převoditelný

3 5. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy Podíl se dědí. Zemře-li společník - fyzická osoba, je oprávněn vykonávat práva spojená s podílem dědic. Je-li více dědiců a nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce Rozdělení podílu je možné jen v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady Podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a zástavní právo vzniká zápisem do obchodního rejstříku. K zastavení podílu je třeba souhlasu valné hromady VII. Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: 1. valná hromada, jeden jednatel Valná hromada 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Členem valné hromady je každý společník společnosti Do její působnosti patří především projednávání záležitostí uvedených v 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, včetně rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy. Do působnosti valné hromady patří i rozhodnutí o stanovení povinnosti společníků přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů, dle ust. 162 zákona o obchodních korporacích Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období

4 1.3. Valnou hromadu svolává jednatel písemnou pozvánkou obsahující termín a pořad jednání valné hromady, která musí být společníkům zaslána alespoň 15 dnů (slovy: patnáct dnů) přede dnem konání valné hromady, a to doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu společníků, nebo předána osobně v téže lhůtě oproti písemnému potvrzení jejího převzetí společníkem. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání uvedeného v pozvánce. Zvolí nejprve předsedu valné hromady a zapisovatele Valná hromada rozhoduje usnesením a je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč vkladu Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Hlasuje se zásadně aklamací, výsledek hlasování oznámí předseda valné hromady Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže zákon stanoví jinak. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje v případech uvedených v 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích O rozhodnutích, u kterých tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů (slovy: do patnácti dnů) ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník společnosti. Jediný společník je oprávněn rozhodovat v záležitostech uvedených v 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, jakož i v dalších případech stanovených zákonem včetně rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a včetně rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje zejména v případech uvedených v ust. 172 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, jakož i v dalších případech stanovených zákonem Jednatel 2.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel zastupuje společnost Do působnosti jednatele patří obchodní vedení společnosti Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích VIII.

5 Zrušení a zánik společnosti Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo byl-li osvědčen její úpadek Společnost se zrušuje: a) rozhodnutím valné hromady, b) rozhodnutím soudu, c) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, d) z jiných důvodů stanovených zákonem IX. Závěrečná ustanovení Společnost se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Tato změna společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. ---

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ 6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: - 8 "12" 20tt Číslo jednací... Početlistů;

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. H-PRO spol. s r.o.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. H-PRO spol. s r.o. 1. Obchodní firma SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM H-PRO spol. s r.o. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: H-PRO spol. s r.o. 2. Sídlo 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ústí nad Labem.

Více

POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY POZVÁNKA Evidenční číslo VH 001/2014 Společnost: Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Termín konání: 26. června

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Sp. zn./ident.: 2014/1238/STR/PS Č.j.: RRTV/410/2015-STR Zasedání Rady č. 2-2015 / poř.č.: 37

Sp. zn./ident.: 2014/1238/STR/PS Č.j.: RRTV/410/2015-STR Zasedání Rady č. 2-2015 / poř.č.: 37 PS KŘÍDLA, s.r.o. Lidická 1879/48 60200 Brno RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. jako právní nástupce společnosti InFin, s. r. o. Říčanská 2399/3 10100 Praha RKR s.r.o. Rohanské nábřeží 661/5 18600 Praha

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Článek 1. Společník

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: ENERGOCENTRUM HZ a.s. --------------------------------------------------------- 1.2. Sídlem společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Vážení akcionáři, tímto Vás představenstvo společnosti zve k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více